# bbc/2016322.xml.gz
# tyv/2016322.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> MAJALAH Joujou Paboahon on , pasangaphon Debata Jahowa , Panggomgomi ni saluhutna .
(trg)="2"> Бесплатно .

(src)="3"> Majalah on mangalehon pangkirimon tu sude jolma marhite barita na uli taringot Harajaon ni Debata , na laho pasohothon hajahaton jala mambahen tano on gabe paradeiso .
(src)="4"> Majalah on patoguhon haporseaon tu Jesus Kristus naung mate humongkop hita , asa tadapot hangoluan salelenglelengna .
(trg)="3"> Это издание — часть всемирной библейской просветительной деятельности , которая проводится христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными пожертвованиями

(src)="5"> Ibana nunga gabe raja di Harajaon ni Debata .
(src)="6"> Majalah on nunga dipabinsar mulai sian taon 1879 , jala ndang parsidohot tu politik .
(src)="7"> Majalah on marojahan tu Bibel .
(src)="8"> Buku on ndang margarar .
(trg)="4"> Өскээр айытпаан болза , библейжи цитаталар тыва дылда « Ыдыктыг Библиядан » алдынган , ЧД — цитатаны « Ыдыктыг Бижилге — Чаа делегейниң очулгазы » деп орус дылда үнген үндүрүлгеден очулдурган

(src)="9"> Alai dipatupa sian sumbangan sukarela na diparade tu ulaon marsiajar Bibel di liat portibi on .
(src)="10"> Molo naeng mangalehon sumbangan , ida ma di www.jw.org / id .
(src)="11"> Molo ndang dipaboa goar ni Bibel na asing , sude ayat na adong di buku on dibuat sian Bibel .
(trg)="5"> Адреса Свидетелей Иеговы в Беларуси и России : Религиозное объединение Свидетелей Иеговы в Республике Беларусь , 220030 , Минск , а / я 9 ; Свидетелям Иеговы , а / я 182 , Санкт - Петербург , 190000

# bbc/2016324.xml.gz
# tyv/2016324.xml.gz


(src)="1"> SIULASON NI MAJALAH ON | SIAN DIA DO BOI TADAPOT PANGAPULION ?
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Hea do hamu madabu tingki dakdanak ?
(trg)="2"> Бичииңерде кээп ужуп , хол - будуңарны сүвүре дүжүп чорааныңарны сактыр - дыр силер бе ?

(src)="3"> Ra , lungka ma tangan dohot patmuna .
(src)="4"> Diingot hamu do songon dia omakmuna paiashon lungka i jala mambahen perban ?
(trg)="3"> Аваңар силерни аргалап , балыгны чуггаш , ону пластырь - биле чыпшырып каар турган чадавас .

(src)="5"> Tingki tangis hamu , dihaol do hamu jala dipapos rohamu .
(src)="6"> Tingki dakdanak , sai adong do na mangurupi hita .
(trg)="4"> Ыглап туруңарда , ооң куспаа болгаш чылыг - чымчак үнү силерге дүрген оожургай бээринге дузалап чораан .

(src)="7"> Alai dung magodang , lam susa do ngolunta .
(trg)="5"> Ол үеде аргалалдың күжүн бодуңарга миннинген силер .

(src)="8"> Lam godang parsoalan , jala maol mandapot pangurupion .
(trg)="6"> Ынчалза - даа өскен тудум , чуртталгавыс нарыыдап бар чыдар .

(src)="9"> Ndang boi sae parsoalan ni halak na magodang , molo holan diperban manang dihaol omak .
(src)="10"> Rimangi ma on .
(trg)="7"> Бергелер көвүдээр , а аргалалды кайыын алыры билдинмес .

(src)="11"> Hea do hamu marsak ala di - PHK ?
(src)="12"> Mandele do si Julian tingki di - PHK , didok ibana ma , ’ Songon dia ma ahu mangalehon keluargangku mangan ?
(trg)="8"> Харааданчыг чүүл , улуг улустуң бергелери анаа - ла пластырь болгаш иениң куспаа - биле шиитпирлеттинмес .

(src)="13"> Hape , nunga leleng ahu karejo di perusahaan on .
(trg)="9"> Каш чижектен көрээлиңер .

(src)="14"> Boasa ma di - PHK ahu ? ’
(trg)="10"> Ажылыңарны чидирип чораан силер бе ?

(src)="15"> Ra , hansit do dihilala hamu tingki marsirang .
(trg)="12"> « Өг - бүлемни канчап азыраар мен ?

(src)="16"> Si Raquel mandok , ” Tingki ditadingkon tungganedolingku ahu 18 bulan naung salpu , hansit do huhilala .
(trg)="14"> Чара бадыланыышкын дээш , ундаралга бастырып турар чадавас силер .

(src)="17"> Ditostos ma rohangku di bagasan .
(src)="18"> Hansit daging , hansit muse pingkiran .
(trg)="15"> « Бир чыл чартык бурунгаар ашаам мени хенертен кааптарга , аажок муңгараан мен .

(src)="19"> Mansai ngeri do huhilala . ”
(src)="20"> Ra , ndang marnamalum sahitmuna .
(trg)="16"> Чүрээм саргып , сагыш - сеткилим караңгылап калган !

(src)="21"> Dihilala hamu do songon na dihilala ni si Job , na mandok , ” Nunga ngolngolan ahu .
(src)="22"> Loja ahu na mangolu on . ”
(trg)="17"> Ол байдалымдан коргуп турган мен » — деп , Ракель сагынган .

(src)="23"> ( Job 7 : 16 , Bibel siganup ari ) Ra sarupa do pangkilalaanmu songon si Luis , na marumur 80 taon na mandok , ” Huhilala , ndang leleng nai be ngolungkon . ”
(trg)="19"> « Чуртталга хөңнүмге дээпти » — дээн Библияда Иовтуң ышкаш минниишкиннерни үе - үе болгаш миннип болур силер ( Иов 7 : 16 ) . 80 хар ажа берген Луистиң минниишкиннери силерге чоок бооп чадавас .

(src)="24"> Lam tahaporluhon do pangapulion tingki mate na tahaholongi .
(trg)="20"> Ол : « Чамдыкта анаа - ла өлүмүмнү манап олурар - дыр мен » — деп ажыы - биле чугаалаан .

(src)="25"> Si Robert mandok , ” Mulana , hira na so porsea do ahu tingki mate anakku alani kecelakaan pesawat .
(trg)="21"> Чок болза , чоок кижиңерни чидиргеш , аргалалды аажок хереглеп турар чадавас силер .

(src)="26"> Alai lam leleng , hansit do huhilala .
(trg)="22"> « Кажан оглумну озал - ондакка таварышкаш , чок болган деп дыңнааш , бүзүревээн мен .

(src)="27"> Songon na didok Bibel , tarsongon podang na manusuk ateate . ” ​ — Lukas 2 : 35 .
(trg)="23"> Оон сагыш - сеткилим , Библияда бижээни дег , селеме өттүр балыглаан ышкаш , аарып эгелээн » — деп , Роберт чугаалаан ( Лука 2 : 35 ) .

(src)="28"> Si Robert , si Luis , si Raquel , dohot si Julian , mandapot pangapulion tingki marsitaonon .
(trg)="24"> Роберт , Луис , Ракель болгаш Хулиан ол хире берге байдалдарынга безин аргалалды тып алган .

(src)="29"> Didapot nasida do i sian Debata , Pargogo na so Hatudosan .
(trg)="25"> Олар , ёзулуг аргалады берип шыдаар , Бүрүн Күчүлүг Бурган бар деп билип алган .

(src)="30"> Songon dia do Debata mangapuli roha ?
(trg)="26"> Бурган канчаар аргалап турарыл ?

(src)="31"> Olo do Ibana mangapuli rohamuna ?
(trg)="27"> Ол силерни аргалап шыдаар бе ?

# bbc/2016325.xml.gz
# tyv/2016325.xml.gz


(src)="1"> SIULASON NI MAJALAH ON | SIAN DIA DO BOI TADAPOT PANGAPULION
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Apostel Paulus patorangkon , Jahowa * do ” Debata , Sipangapul na sumurung ” , na mangapuli di sude sitaononta .
(trg)="2"> Павел элчин Иегованың * дугайында : « Кандыг - даа аар - берге байдалга таварышканывыста , Бурган бисти аргалап чоруур » — деп чугаалаан ( 2 Коринфичилерге 1 : 3 , 4 ) .

(src)="3"> Dipaboa di Bibel , boi do Debata mangurupi jala mangapuli sude jolma tingki marsitaonon .
(src)="4"> Jahowa , i ma goar ni Debata na disurat di Bibel .
(trg)="3"> Шак ынчаар чуртталгавыска кандыг - даа хай - халап болурга , Бурган бисти аргалап , кижи бүрүзүнге дузалап шыдаар деп , Библия бүзүредип турар .

(src)="5"> Tontu , ingkon adong do na taulahon asa tadapot pangapulion sian Debata .
(trg)="4"> Бургандан аргалал алыр дизивиссе , бистиң талавыстан база базымнар херек .

(src)="6"> Umpamana , songon dia ma dokter mangurupi hita molo ndang tajumpangi ibana ?
(trg)="5"> Бир эвес эмчиге барбас болзувусса , ол биске канчап дузалап шыдаар деп ?

(src)="7"> Panurirang Amos mandok , ” Tung udur ma tagamon mardalan dua halak , nda jolo sian dos ni rohanasida ? ”
(trg)="6"> Библияда : « Ийи кижи , дугуржуп албайн чыткаш , кады чорук кылыр деп бе ? » — дээн ( Амос 3 : 3 ) .

(src)="8"> ( Amos 3 : 3 ) Didok muse , ” Pajonok hamu ma tu Debata , dung i pajonohonna ma tu hamu ! ” — Jakobus 4 : 8 .
(trg)="7"> Ынчангаш Бурганның Сөзү : « Бурганче чоокшулаңар , Ол база силерже чоокшулап кээр » — деп кыйгырып турар ( Иаков 4 : 8 ) .

(src)="9"> Sian dia do taboto na olo Debata pajonokkon diriNa tu hita ?
(trg)="8"> Бурган биске чоокшулаарын күзеп турар деп , кайыын билир бис ?

(src)="10"> Na parjolo , jotjot dipaboa di Bibel , lomo do roha ni Debata mangurupi hita .
(trg)="9"> Бирээде , Ол боду биске дузалажыксап турарын чаңгыс удаа эвес бүзүреткен .

(src)="11"> ( Ida ma kotak . )
(trg)="10"> ( Көзенекти көрүңер . )

(src)="12"> Na paduahon , adong do pengalaman ni angka halak na mandapot pangapulion sian Debata .
(trg)="11"> Ийиде , Бурганның аргалалын бодунга көрген улустуң үлегерлери бар .

(src)="13"> Songon si Daud , godang do halak na mangido pangurupion tu Debata ala jotjot marsitaonon .
(trg)="12"> Ол дээрге эрткен үеде херек кырында чурттап чораан улус биле амгы үениң кижилери - дир .

(src)="14"> Didok si Daud , ” Sai tangihon ma soara ni sombasombangku . ”
(trg)="14"> Ол бир катап : « Мөргүл кылган үнүм дыңнап көрем » — деп Иеговадан дилээн .

(src)="15"> Ditangihon Debata do si Daud ?
(trg)="15"> Бурган аңаа харыылаан бе ?

(src)="16"> I do .
(trg)="16"> Ийе .

(src)="17"> Didok ibana muse , ” Dapotan pangurupion ahu . . . marolopolop ma rohangku . ” ​ — Psalmen 28 : 2 , 7 .
(trg)="17"> « Ол меңээ дузалады - даа — чүрээм ол дээш өөрүп - байырлап тур » — деп , Давид чугаалаан ( Ырлар 27 : 2 , 8 ) .

(src)="18"> Disuru Debata do Jesus laho mangapuli jolma .
(trg)="18"> Кижилерни аргалаарынга Бурган Иисуска кол рольду берген .

(src)="19"> Asing ni tugas i , Jesus pe ” pauliuli halak parroha na bojok [ mandele ] ” jala ” mangapuli saluhut halak na marsak roha ” .
(trg)="19"> Ынчангаш Иисустуң черже келген чылдагааннарының бирээзи — « сеткил - чүрээ муңгараан улусту экирт [ ири ] » болгаш « качыгдаан бүгү улусту аргала [ ары - дыр ] » ( Исайя 61 : 1 , 2 ) .

(src)="20"> ( Jesaya 61 : 1 , 2 ) Songon na nidok ni ayat i , diparrohahon Jesus do halak na ” loja jala na sorat ” . — Mateus 11 : 28 - 30 .
(trg)="20"> Баш бурунгаар чугаалааны дег , Иисус « могап турупкан , аар чүък чүктээн улуска » тускай кичээнгейни салып турган ( Матфей 11 : 28 — 30 ) .

(src)="21"> Tingki Jesus mangapuli , lambok do ibana , dipodai do nasida , jala olo do ibana pamalumhon na marsahit .
(trg)="21"> Иисус улустарны оожуктурарда , аңгы - аңгы аргаларны ажыглап чораан : мерген сүмелерни берип , буянны көргүзүп , а чамдыкта аарыглардан безин экиртип турган .

(src)="22"> Hea do na marsahit kusta mandok tu Jesus , ” Molo na olo Ho , tarpamalum Ho do ahu ! ”
(trg)="22"> Бир катап кежи аарыг кижи Иисуска чалынган : « Күзээр - ле болзуңарза , Силер мени арыглап каар силер » .

(src)="23"> Ala asi roha ni Jesus , didok ma , ” Na olo do Ahu ; ias ma ho ! ”
(src)="24"> Gabe malum ma sahitna .
(trg)="23"> Иисус ону кээргээш : « Күзеп тур мен , арыгланы бер ! » — деп харыылаан ( Марк 1 : 40 , 41 ) .

(src)="25"> Saonari , ndang di portibi on be Jesus laho mangapuli hita .
(trg)="24"> Оон кежи аарыг кижи эттине берген .

(src)="26"> Alai Jahowa , ” Sipangapul na sumurung ” , tongtong dope mangapuli halak na marsitaonon .
(trg)="26"> Бурганның бисти канчаар аргалап болурунуң дөрт аргазын көрээлиңер .

(src)="27"> Parrohahon ma opat cara ni Jahowa mangapuli hita .
(trg)="27"> Библияны таварыштыр .

(src)="28"> Bibel .
(trg)="28"> « А Бижилгелерде бистиң үевистиң мурнунда бижээн бүгү чүвени биске өөредиг кылдыр бижээн - дир .

(src)="29"> ” Nasa na tarsurat hian , bahen poda di hita do , umbahen na tarsurat ; asa marpangkirimon hita binahen ni habengeton dohot pangapulon na di bagasan Surat i . ” ​ — Rom 15 : 4 .
(trg)="29"> Бижилгелер дамчып кээр сорук кириишкинниң ачызында бис шыдамык бооп , идегеливис чидирбес ужурлуг бис » ( Римчилерге 15 : 4 ) .

(src)="30"> Tondi Parbadia .
(src)="31"> Dung mate Jesus , dame do huria Kristen di tingki i .
(trg)="30"> Бодунуң ыдыктыг сүлдезин таварыштыр .

(src)="32"> Boasa ?
(src)="33"> Ala nasida ” mamarangehon hatahuton mida Tuhan i , jala lam tu toropna nasida hinorhon ni pangapoion ni Tondi Parbadia ” .
(trg)="31"> Иисустуң өлүмүнүң соонда христиан чыышка аргалал дыка херек турган .

(src)="34"> Tondi parbadia , i ma gogo ni Debata na sun hinagogo , jala dipangke do i mangapuli sude halak na marsitaonon .
(trg)="33"> Бурган ыдыктыг сүлдези - биле кижи бүрүзүн кандыг - даа байдалда аргалап шыдаар .

(src)="35"> Tangiang .
(trg)="34"> Мөргүл таварыштыр .

(src)="36"> Dipaboa do di Bibel , ” Unang holsohon hamu agia aha ” , alai ” pabotohon hamu ma tu Debata pangidoanmuna . . .
(trg)="36"> Ында : « Дилег - човааңарны Бурганга ажыдып берип , мөргүңер . . .

(src)="37"> Jala dame ni Debata na sumurung sian saluhut roha , i ma mangaramoti angka ateate dohot pingkiranmuna ” . ​ — Pilippi 4 : 6 , 7 .
(trg)="37"> Ынчан улустуң угаап - билиптер шаандан ажа бээр Бурганның амыр - тайбыңы чүректериңер болгаш угаан - сарыылыңарны . . . кадагалаар » — деп бисти деткип турар ( Филипчилерге 4 : 6 , 7 ) .

(src)="38"> Dongan Sahaporseaon boi gabe aleale na mangapuli hita tingki masa sitaonon .
(trg)="38"> Өске христианнарны таварыштыр .

(src)="39"> Apostel Paulus paboahon , dongan sahaporseaon i ” gabe apulapul ” di tingki adong ” hagogotan dohot haporsuhon ” . ​ — Kolosse 4 : 11 ; 1 Tessalonik 3 : 7 .
(trg)="40"> Павел элчин кады бүзүрээн ха - дуңмазын олар аңаа берге үелерде улуг деткимче биле аргалалды берип турган деп чугаалаан ( Колосчуларга 4 : 11 ; 1 Фессалоникчилерге 3 : 7 ) .

(src)="40"> Alai , tutu do i boi mangapuli hita ?
(trg)="41"> « Бо бүгү чүве херек кырында амыдыралга канчаар болдунарыл ? » — деп айтырар боор силер .

(src)="41"> Taparrohahon ma pengalaman ni dongan na marsitaonon na dipaboa di artikel na parjolo .
(trg)="42"> Эгезинде чугаалажып турганывыс бергелерге таварышкан кижилерниң чижектерин көрээлиңер .

(src)="42"> Songon nasida , hamu pe boi do mangkilala janji ni Jahowa na mandok , ” Songon baoa , na niapul ni inana , songon i do ahu mangapuli hamu . ” ​ — Jesaya 66 : 13 .
(trg)="43"> Бурган бистиң үевисте база « Мен силерни , ие кижиниң чаш төлүн аргалааны дег , аргалаар мен » дээн , сагыш сеткилди чылдып чоруур , аазаашкынын күүседип турарынга ол улус ышкаш шынзыгар силер ( Исайя 66 : 13 ) .

(src)="43"> Jahowa , i ma goar ni Debata na disurat di Bibel .
(trg)="44"> Библияныы - биле алырга , Иегова — Бурганның ады - дыр .

(src)="44"> ” Ho sandiri , ale Jahowa , mangurupi dohot mangapuli ahu . ” — Psalmen 86 : 17 .
(trg)="45"> « Дээрги - Чаяакчы , Сен меңээ дузалап , аргалалды хайырлаан болгай сен » ( Ырлар 85 : 17 ) .

(src)="45"> ” Apuli , apuli hamu bangsongki ninna Debatamuna . ” ​ — Jesaya 40 : 1 .
(src)="46"> ” Songon on do hata ni Jahowa : . . .
(trg)="46"> « „ Мээң чонумну аргалаңар - ла , аргалаңар ! “ — деп , Бурганыңар чугаалап тур » ( Исайя 40 : 1 ) .

(src)="47"> Songon baoa , na niapul ni inana , songon i do ahu mangapuli hamu . ” ​ — Jesaya 66 : 12 , 13 .
(trg)="47"> « Мен [ Иегова ] силерни , ие кижиниң чаш төлүн аргалааны дег , аргалаар мен » ( Исайя 66 : 12 , 13 ) .

(src)="48"> ” Martua ma na marsak roha , ai siapulon do nasida ! ” ​ — Mateus 5 : 4 .
(trg)="48"> « Муңгарап ыглааннар амыр - чыргалдыг , чүге дээрге Бурган оларны аргалап каар » ( Матфей 5 : 4 ) .

(src)="49"> ” Tinggangkon hamu ma nasa na hinolsohon ni rohamuna tu Ibana [ Debata ] , ai disarihon do hamu ! ” ​ — 1 Petrus 5 : 7 .
(trg)="49"> « Хамык сагыш човаашкыннарыңарны Олче [ Бурганче ] чая кааптыңар , чүге дээрге Ол силер дээш сагыш салып чоруур » ( 1 Пётр 5 : 7 ) .

# bbc/2016326.xml.gz
# tyv/2016326.xml.gz


(src)="1"> SIULASON NI MAJALAH ON | SIAN DIA DO BOI TADAPOT PANGAPULION ?
(src)="2"> Godang do sitaonon na taadopi .
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="3"> Ndang boi sude taulas saonari , alai taparrohahon ma opat tudosan taringot sitaonon na dihilala donganta , na dipaboa di artikel na parjolo .
(trg)="2"> Шупту айыыл - халаптарны маңаа сайгарары болдунмас .

(src)="4"> Nang pe marasingasing sitaonon ni nasida , alai didapot nasida do pangapulion sian Jahowa .
(trg)="3"> Ынчангаш чүгле демги дөрт кижиниң байдалын көрээлиңер .

(src)="5"> ” Ndang mamilliti karejo ahu , jala ndang olo hami manuhor angka na so porlu . ” ​ — Si Jonathan
(trg)="4"> Берге байдалга тургаш , оларның Бургандан ёзулуг аргалалды канчаар алганынче кичээнгейни салып көрүңер .

(src)="6"> Si Seth * mandok , ” Ahu dohot tungganeborungku , si Priscilla , rap dipakaluar sian parkarejoan .
(src)="7"> Saleleng dua taon , diurupi keluarga do hami ala ndang sai adong karejonami .
(trg)="5"> « Өөм ишти - биле ажылывысты хары угда чидирген бис , — деп , Сет * сактып чугаалаан . — Ийи чыл иштинде төрелдеривистиң ачызында амыдырап , ында - мында бичии ажылдар кылып чурттап турган бис .

(src)="8"> Ujungna , marsak situtu ma si Priscilla jala hira na so mararga be huhilala ngolungku . ”
(trg)="6"> Түңнелинде кадайым Приссилла ундаралга алзыпкан , а мен бодумну чөгенчиг кижи кылдыр миннип турган мен .

(src)="9"> ” Songon dia do hami mangadopi on ?
(trg)="7"> Ону канчаар ажып эрткен бис ?

(src)="10"> Diingot si Priscilla do hata ni Jesus di Mateus 6 : 34 na mandok , unang paholsohu hita taringot tu ari sogot , alana asing do hasusaan na taadopi ganup ari .
(trg)="8"> Приссилла Матфей 6 : 34 - те Иисустуң сөстерин бодунга үргүлчү сагындырып чораан .

(src)="11"> Ala martangiang , gabe marhiras ni roha do ibana .
(trg)="9"> « Даартагы хүн дээш сагыш човаваңар .

(src)="12"> Psalmen 55 : 23 ma na mangapuli rohangku .
(trg)="11"> Кадайымның мөргүлдери аңаа дүжүп бербезинге дузалаан , а мени Ырлар 54 : 23 - те сөстер оожургаткан .

(src)="13"> Songon panurat buku psalmen , hupasahat do sude holso ni rohangku tu Jahowa , jala dipargogoi do ahu .
(trg)="12"> Ыр күүседикчизи дег , Иеговага үүрге - чүъгүмнү хүлээдипкеш , ооң деткимчезин алган мен .

(src)="14"> Nang pe naung adong karejongku , dihasabamhon hami do na adong di hami , songon poda ni Jesus di Mateus 6 : 20 - 22 .
(src)="15"> Na rumingkot , ingkon tapajonok do tu Debata dohot tu dongan saripe . ”
(trg)="13"> Бөгүн ажылдыг - даа болзумза , Матфей 6 : 20 — 22 - де Иисустуң сүмезинге дүүштүр бөдүүн амыдыралды тударын кызып чоруур бис .

(src)="16"> Si Jonathan mandok , ” Tingki bangkrut usahanami , ndang huboto songon dia mangalehon keluargangku mangan .
(trg)="14"> Ам Бурганга болгаш бот - боттарывыска оон - даа чоок апарган бис » .

(src)="17"> Ala krisis ekonomi , suda ma na husari saleleng 20 taon .
(src)="18"> Marbadai ma hami alani hepeng .
(trg)="15"> « Кажан өг - бүлевистиң бичии бизнези буурап каарга , келир үевис дээш , коргуп эгелээн мен — деп , Джонатан чугаалаан . — Экономиктиг кризистиң хайындан чүү - даа чок арткан бис . 20 чыл ишти кызып ажылдаан күжүвүс хилис барган !

(src)="19"> Ndang dipangke hami be kartu kredit , ala mabiar ndang boi be dipangke kartu kredit i . ”
(trg)="16"> Кадайым - биле акша дээш маргыжар апарган бис .

(src)="20"> ” Alai , poda ni Bibel dohot tondi parbadia mangurupi hami mamillit na dumenggan .
(trg)="17"> Төлевирни эрттирбейн баарындан корткаш , чээли картазын безин ажыглавайн турган бис .

(src)="21"> Ndang mamilliti karejo ahu , jala ndang olo hami manuhor angka na so porlu .
(trg)="18"> Библия биле Бурганның сүлдези биске мерген угаанныг шиитпирлерни хүлээп алырынга дузалаан .

(src)="22"> Sitindangi Ni Jahowa do hami , jala diurupi dongan sahaporseaon do hami .
(trg)="19"> Кандыг - даа ажылды кылырындан чалданмас кылдыр өөренип алган мен база херек чок чарыгдалдарны кызырган бис .