# bbc/2015241.xml.gz
# mos/2015241.xml.gz


(src)="1"> Daftar Isi
(trg)="1"> Gom - zutã zĩiga

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="4"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="3"> Angka Sintua , Rade do Hamu Mangurupi Dongan na Asing ?
(trg)="7"> Kãsem - dãmba , yãmb sõngda y saam - biisã tɩ b minimã paasdẽ bɩ ?

(src)="4"> Songon dia do Angka Sintua Mangajarajari Donganta Baoa Asa Tarparbaga ?
(trg)="19"> ▪ Kãsem - dãmba , yãmb sõngda y saam - biisã tɩ b minimã paasdẽ bɩ ?

(src)="5"> Sadia ringkot do angka sintua laho mangajarajari angka donganta baoa na hurang marpangalaman ?
(trg)="21"> Bõe n kɩt tɩ kãsem - dãmbã segd n sõng neb a taabã tɩ b minimã paase ?
(trg)="22"> Bõe la b tõe n maan n sõng - ba ?

(src)="6"> Aha do parsiajaran na boi dibuat angka sintua dohot angka na diajarajarina sian tiruan ni si Samuel , si Elia , dohot si Elisa ?
(trg)="23"> Wãn to la kãsem - dãmbã ne saam - biis nins b sẽn sõngdã tõe n dɩk a Sãmwɛll la a Eli n paas a Eliize togs - n - taare ?

(src)="7"> Dapot ma alusna sian dua parsiajaran on .
(trg)="24"> D na n paama sogs - kãensã leoor sõs - kãensã pʋsẽ .

(src)="8"> Songon dia do Solhot ni Paralealeon Muna tu Jahowa ?
(trg)="25"> ▪ Yãmb ne a Zeova zoodã tara pãng bɩ ?

(src)="9"> Sai Marhaposan ma tu Jahowa !
(trg)="26"> ▪ Kɩs - y - yã a Zeova sɩd wakat fãa

(src)="10"> Paralealeon na togu tu Jahowa boi mangurupi hita mangadopi pangunjunan .
(trg)="27"> Tõnd ne a Zeova zoodã sã n tar pãnga , na n sõng - d lame tɩ d tõog toog zu - loees sasa .

(src)="11"> Di dua parsiajaran on taida ma songon dia hita patoguhon paralealeonta tu Jahowa , marhite tangiang jala sai marpos ni roha tu Ibana .
(trg)="28"> Sõs - kãensã wilgdame tɩ d sã n dat tɩ tõnd ne a Zeova zoodã tall pãnga , d segd n pʋʋsd - a lame la d karemd Biiblã .
(trg)="29"> Sẽn paase , d segd n kɩs - a - la sɩd wakat fãa .
(trg)="30"> SẼN BE SEBRÃ PƲGẼ ME

(src)="12"> Boasa Marsiajar Bibel ?
(trg)="31"> Bõe yĩng tɩ Biiblã zãmsg yaa sõma ?

(src)="13"> 3
(trg)="32"> 3

(src)="14"> Ulaon Marsiajar Bibel tu Sude 4
(trg)="33"> B zãmsda neb Biiblã dũniyã gill zugu 4

(src)="15"> Parningotan Ari Hamamate ni Jesus Boasa Ringkot Taulahon ?
(trg)="34"> Tõogã Wẽnnaam sẽn da kõ Israyɛll nebã yaa tɩrg bɩ ?

(src)="16"> 29
(trg)="35"> 29

(src)="17"> Sungkunsungkun na Dialusi Bibel 32
(trg)="36"> Sogsg Biiblã sẽn leokde 32

# bbc/2015242.xml.gz
# mos/2015242.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> SEBRÃ GOM - ZUG SÕSGÃ | YÃMB NONGẼ LAME TƖ B ZÃMS - Y BIIBLÃ BƖ ?

(src)="2"> Aha do na tinuju ni ngolu on ?
(trg)="2"> Vɩɩmã võor yaa bõe ?

(src)="3"> Boasa marsitaonon jala mate jolma ?
(trg)="3"> Bõe yĩng tɩ nebã namsdẽ la b kiidẽ ?

(src)="4"> Aha do panghirimon tu ari na naeng ro ?
(trg)="4"> Vɩɩmã na n yɩɩ wãn beoog - daare ?

(src)="5"> Disarihon Debata do hita ?
(trg)="5"> Mam yell paka Wẽnnaam bɩ ?

(src)="6"> Hea do tubu di rohamu sungkunkungkun sisongon on ?
(trg)="6"> Yãmb zoe n soka y meng sogsg a woto buud bɩ ?

(src)="7"> Molo hea , ndang holan hamu na songon i .
(trg)="7"> Sã n yaa rẽ bɩ y bãng tɩ y pa y yembr ye .

(src)="8"> Torop halak di liat portibi on mangarimangi sungkunsungkun na ringkot on .
(trg)="8"> Dũniyã gill zugu , neb wʋsg sokda b mens sogs - kãensã .

(src)="9"> Boi do tadapot alusna ?
(trg)="9"> Y tõe n paama b leoor bɩ ?

(src)="10"> Marjuta halak mandok , ” Boi ! ”
(trg)="10"> Neb milyõ - rãmb na n yeelame tɩ n - ye .

(src)="11"> Boasa ?
(trg)="11"> Bõe yĩnga ?

(src)="12"> Alana nunga dapot nasida alus na pas tu sungkunsungkun na sian Bibel .
(trg)="12"> Bala , b paama b sogsgã leoor Biiblã pʋgẽ .

(src)="13"> Lomo do rohamu mamboto aha na didok ni Bibel ?
(trg)="13"> Yãmb dat n bãnga Biiblã sẽn yetã bɩ ?

(src)="14"> Jala hamu pe boi mandapot laba sian parsiajaran Bibel na so manggarar na pinarade ni Sitindangi Ni Jahowa .
(trg)="14"> Y sã n date , y tõe n kosa a Zeova Kaset rãmbã tɩ b wa zãms - y Biiblã zaalem .

(src)="15"> *
(trg)="15"> *

(src)="16"> Tutu do , tingki mangalului alusna sian Bibel , deba mandok : ” Ndang adong tingkingku . ”
(trg)="16"> Yaa sɩd tɩ d sã n kãab neb kẽer Biibl zãmsgo , b yetame tɩ b pa tar sẽk ye .

(src)="17"> ” Maol hian antusan . ”
(trg)="17"> Sãnda yetame tɩ Biiblã zãmsg yaa toogo .

(src)="18"> Adong muse na mandok ” Annon sai ro hamu ! ”
(trg)="18"> Kẽer me yetame tɩ b pa rat n pʋlem - d bũmb n wa pa tõog n pids ye .

(src)="19"> Alai na deba nai asing muse do pandapotna .
(trg)="19"> La sãnda yẽ pa woto ye .

(src)="20"> Dilehon nasida tingkina laho mangantusi aha na diajarhon ni Bibel .
(trg)="20"> B sakd n zãmsa Biiblã ne yamleoogo .

(src)="21"> Taida ma pigapiga pangalaman :
(trg)="21"> Ad makr a wãn sẽn wilgd rẽ :

(src)="22"> ” Nunga lao ahu tu gareja Katolik dohot Protestan , Kuil ugamo Hindu , dohot Wihara ugamo Budha , jala marsingkola di singkola teologia .
(trg)="22"> “ Mam kẽnga katolik - rãmb la mɛrka - rãmb wẽnd - dotẽ , sik - rãmb la budis - rãmb pʋʋsg rotẽ , la m zãms tũudmã yɛl m sẽn wa n be inivɛrsite wã .

(src)="23"> Alai godang dope sungkunsungkunku taringot Debata na so taralusi .
(trg)="23"> La m pa paam sogsg nins m sẽn da sokd m meng Wẽnnaam zugã leoor ye .

(src)="24"> Dung i ro ma sahalak Sitindangi Ni Jahowa tu jabungku .
(trg)="24"> A Zeova Kaset soab n wa n wa mam zakẽ wã n sõs ne - ma .

(src)="25"> Lomo rohangku manangihon alusna na sian Bibel , gabe olo ma ahu marsiajar Bibel . ” ​ — Gill , Inggris .
(trg)="25"> A sẽn tik Biiblã n leok m sogsgã yɩ - m - la noogo , tɩ m sak t’a na n zãms - m Biiblã . ” — A Gill sẽn be Ãngeletɛɛrã .

(src)="26"> ” Godang do sungkunsungkunku taringot hangoluan , alai pastor di gareja nami ndang mangalehon alus na pas .
(trg)="26"> “ Mam da sokda m meng sogsg wʋsgo , la tõnd pastɛɛrã sẽn leok maam to - to wã pa sõng - m ye .

(src)="27"> Alai sahalak Sitindangi Ni Jahowa mangalusi sungkunsungkunhu mamangke Bibel .
(trg)="27"> La a Zeova Kaset soab n tik Biiblã bal n leok m sogsgã .

(src)="28"> Tingki disungkun halak i tu ahu olo dope mangantusi na asing , las rohangku mangoloi . ” ​ — Koffi , Benin .
(trg)="28"> A sẽn yeel maam tɩ m sã n dat n bãng n paase a na n sõng - m lame wã , m saka zĩig pʋgẽ . ” — A Koffi sẽn be Benẽ wã .

(src)="29"> ” Nunga leleng sungkunsungkun rohangku songon dia do panghilalaan ni halak naung mate .
(trg)="29"> “ Mam da baood n bãnga bũmb ning sẽn maand ned a kũum poore .

(src)="30"> Porsea do ahu ndang adong be pardomuan ni na mate tu na mangolu , alai lomo rohangku mamboto songon dia alus ni Bibel .
(trg)="30"> M da tagsdame tɩ sẽn ki - bã tõe n maana sẽn ket n vɩ - bã wẽnga , la m da baood n bãnga Biiblã sẽn yet bũmb ninga .

(src)="31"> Alani i , marsiajar Bibel ma ahu tu donganku sahalak Sitindangi . ” ​ — José , Brasil .
(trg)="31"> Rẽ n so tɩ m sak n na n zãms Biiblã ne m zoa a ye sẽn yaa a Zeova Kaset soaba . ” — A José sẽn be Berzɩllã .

(src)="32"> ” Sai hujahai Bibel alai ndang boi huantusi .
(trg)="32"> “ Mam da mi n karemda Biiblã , la m pa wʋmd a goamã võor ye .

(src)="33"> Dung i ro ma Sitindangi Ni Jahowa jala tangkas ma dipatorang angka surirang ni Bibel .
(trg)="33"> La a Zeova Kaset rãmb n wa n wa tõnd zakẽ wã , n bilg Biiblã bãngr - goam kẽer võor tɩ m wʋm b võor nana - nana .

(src)="34"> Lomo dope rohangku laho mangantusi angka na asing . ” ​ — Dennize , Meksiko .
(trg)="34"> M saka Biiblã zãmsgo , n da baood n bãng bõe me la m na n bãng n paase . ” — A Dennize sẽn be Megsikã .

(src)="35"> ” Sungkunsungkun do rohangku , disarihon Debata do ahu ?
(trg)="35"> “ M da sokda m meng mam yell sã n sɩd paka Wẽnnaam .

(src)="36"> Dung i martangiang ma ahu tu Debata na adong di Bibel .
(trg)="36"> Rẽ n so tɩ m pʋʋs Wẽnnaam ning yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã n kos sõngre .

(src)="37"> Marsogot nai dituktuk Sitindangi ma pintu ni jabungku jala huoloi ma marsiajar Bibel . ” ​ — Anju , Nepal .
(trg)="37"> Vẽkembeoogã , a Zeova Kaset rãmb n wa tõnd zakẽ wã , tɩ mam sak n na n zãms Biiblã ne - ba . ” — A Anju sẽn be Nepallã .

(src)="38"> Sude pangalaman on paingothon hita tu hata ni Jesus : ” Martua ma na umboto na pogos partondionna . ”
(trg)="38"> Kiba - kãensã tẽegda tõnd bũmb ning a Zezi sẽn yeelã .

(src)="39"> Tutu , nunga disuanhon hian di roha ni sude jolma asa manarihon na porlu tu partondion .
(trg)="39"> A yeela woto : “ Sũ - noog rãmb la neb nins sẽn mi tɩ b segd n baoa Wẽnnaamã . ”

(src)="40"> Holan Debata do na boi manggohi haporluon i , marhite hataNa , i ma Bibel .
(trg)="40"> ( Matɩe 5 : 3 , MN ) Sɩd me , ninsaal fãa tõe n tagsa Wẽnnaam yelle .

(src)="41"> Aha do na hombar tu marsiajar Bibel ?
(trg)="41"> La yaa Wẽnnaam bal n tõe n sõng tõnd tɩ d bãng - a .

(src)="42"> Aha do labana tu hita ?
(trg)="44"> Wãn to la Biiblã zãmsg tõe n naf yãmba ?

(src)="43"> Dialusi ma sungkunsungkun on di artikel na mangihut .
(trg)="45"> Sõsg ning sẽn pʋgdã na n leoka sogs - kãensã .

(src)="44"> Jahowa i ma goar ni Debata songon na disurat di Bibel .
(trg)="46"> Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre .
(trg)="47"> A yʋʋrã la a Zeova .

(src)="45"> GOARNA : Sian hata Junani bi·bliʹa , lapatanna ” punguan ni angka buku ”
(trg)="48"> BIIBLÃ : A yʋʋrã ne gɛrk yaa biblia , sẽn dat n togs tɩ “ seb - bõonese ”

(src)="46"> ISINA : 39 buku di hata Heber ( na deba marhata Aram ) dohot 27 marhata Junani
(trg)="49"> A SƐBÃ SÕORE : Bãmb 39 la b gʋls ne hebre , ( tɩ seb - kãens zĩis kẽer yaa ne arameẽ ) la bãmb 27 n yaa ne gɛrke

(src)="47"> PANURAT : Hirahira 40 halak manurat saleleng 1.600 taon , sian taon 1513 ASM sahat tu 98 DM *
(trg)="50"> A GƲLSDBÃ : Na maan neb 40 n gʋls - a yʋʋm 1600 la zak pʋgẽ .
(trg)="51"> B sɩnga yʋʋmd 1513 sẽn deng a Zezi rogmã , n tãag yʋʋmd 98 a Zezi rogmã poore

(src)="48"> HATA : Nunga disalin deba manang sude tu lobi sian 2.500 hata
(trg)="52"> RŨNDÃ - RŨNDÃ : B lebga a tõrã bɩ a pʋɩ - sʋkã buud - goam 2500 la zak pʋgẽ

(src)="49"> DISARHON : Buku na gumodang tarsar di liat portibi on hirahira lima miliar Bibel
(trg)="53"> B SẼN YIIS BIIBL - DÃMB SÕORE : B yiisa na maan Biibl - dãmb milyaar a nu .

(src)="50"> ASM hata na dipajempek lapatanna ” Andorang So Masehi ” , dohot DM lapatanna ” Dunghon Masehi ”
(trg)="54"> Dũniyã zugu , sebr a to ka be t’a sõor ta Biiblã ye

# bbc/2015243.xml.gz
# mos/2015243.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> SEBRÃ GOM - ZUG SÕSGÃ | YÃMB NONGẼ LAME TƖ B ZÃMS - Y BIIBLÃ BƖ ?

(src)="2"> Sitindangi Ni Jahowa ditanda alani ulaon marbarita na uli .
(trg)="2"> Neb wʋsg miime t’a Zeova Kaset rãmbã moonda koɛɛgã zĩig fãa .

(src)="3"> Alai diboto hamu do hami pe ditanda ala patupahon ulaon parsiajaran Bibel di liat portibi on ?
(trg)="3"> La yãmb miime tɩ b zãmsda neb Biiblã dũniyã gill zug me bɩ ?

(src)="4"> Di taon 2014 , lobi sian 8.000.000 Sitindangi di 240 Negara mambahen hirahira 9.500.000 parsiajaran Bibel ganup bulan .
(trg)="4"> Yʋʋmd 2014 , a Zeova Kaset rãmbã sẽn yaa 8000000 la zakã zãmsa na maan neb 9500000 Biiblã kiuug fãa , tẽns 240 pʋsẽ .

(src)="5"> * Boi dohonon , godang ni halak na marsiajar Bibel dohot hami lobi sian bilangan ni pangisi ni 140 negara !
(trg)="5"> * Tẽns 140 n be tɩ b nebã sõor pa ta neb nins d sẽn zãmsd Biiblã ye .

(src)="6"> Laho patupahon ulaon pangajarion on , ganup taon Sitindangi Ni Jahowa pabinsarhon hirahira sada satonga miliar Bibel , buku , majalah , dohot angka na asing na dipangke tu parsiajaran Bibel di bagasan 700 hata !
(trg)="6"> Sẽn na yɩl n zãms nebã sõma , a Zeova Kaset rãmbã yiisda Biibl - dãmb la sɛb buud toor - toor milyaar a ye la pʋɩ - sʋk yʋʋmd fãa .
(trg)="7"> B yiisda b sɛbã na maan buud - goam 700 pʋgẽ .

(src)="7"> Ndang adong be na boi tarpatudos tu ulaon marbarita on i ma manogihon halak marsiajar Bibel di hatana sandiri .
(trg)="8"> Woto kɩtame tɩ nebã tõe n zãms Biiblã buud - gomd ning pʋgẽ b sẽn date .

(src)="8"> ” Ndang hea lomo rohangku marsiajar di singkola , alai parsiajaran on tabo .
(trg)="9"> “ Mam sẽn wa n be lekollã , m da pa nong kareng ye .
(trg)="10"> La Biiblã zãmsg yaa noogo .

(src)="9"> Jala sude na huparsiajari palashon rohangku ! ” ​ — Katlego , Afrika Selatan .
(trg)="11"> Sẽn paase , bũmb nins m sẽn bãngã kenga m daood wʋsgo . ” — A Katlego sẽn be Afirikdisiidã .

(src)="10"> ” Parsiajaran on mangalusi sude sungkunsungkunku jala godang na i dope . ” ​ — Bertha , Meksiko .
(trg)="12"> “ Biiblã zãmsg sõnga maam tɩ m paam m sogsgã fãa leoore , la sogsg a taab leoor menga . ” — A Bertha sẽn be Megsikã .

(src)="11"> ” Marsiajar Bibel dibahen di jabungku di tingki na pas di ahu .
(trg)="13"> “ Biiblã zãmsg ra maanda mam zakẽ wã , la wakat ning m sẽn tar sẽka .

(src)="12"> Aha dope na hurang ! ” ​ — Eziquiel , Brasil .
(trg)="14"> Ra yaa wa mam sẽn datã bal kɛpɩ ! ” — A Eziquiel sẽn be Berzɩllã .

(src)="13"> ” Sipata 15 sahat 30 minut hami marsiajar — manang umleleng sian i ​ — dia ma na pas tu tingkingku . ” ​ — Viniana , Australia .
(trg)="15"> “ Zãmsgã ra maandame tɩ zems mam sẽkã .
(trg)="16"> Wakat ninga zemsda minit 15 bɩ minit 30 , tɩ sasa ning yɩɩd rẽ . ” — A Viniana sẽn be Ostrali wã .

(src)="14"> ” Ndang margarar parsiajaran i ​ — longang do roha mangida ! ” ​ — Aime , Benin .
(trg)="17"> “ B ra zãmsda maam zaalem .
(trg)="18"> Ra noom - m - la hal wʋsgo ! ” — A Aimé sẽn be Benẽ wã .

(src)="15"> ” Na mangajarhon Bibel tu ahu burju jala lambok .
(trg)="19"> “ Sẽn da zãmsd - a maam Biiblã yaa nin - bʋgsga , la maag - m - meng soaba .