# bbc/402016680.xml.gz
# jw_rmg/402016680.xml.gz


(src)="1"> 3 ” Unang ma Galegale Tanganmu ”
(trg)="1"> 3 « Μα Μουκχ το Βαστά τι Περέν Τελέ »

(src)="2"> 9 Ingkon Marsitutu asa Mandapot Pasupasu ni Jahowa
(trg)="2"> 9 Συνεχίνεν τι Κερέν Αγώνας για τι Λεν ι Ευλογία ι Ιεχωβάσκι

(src)="3"> Boi do gabe gale tanganta alani angka hasusaan , jala on mambahen hita marmetmet ni roha .
(trg)="3"> Ο πιέσεις ντα ο άγχος μπορίνενα τι κερέν αμαρέ βαστά τι περέν τελέ , δηλαδή , τι κερέν - αμέν τι χασαράς αμαρό κουράγιος .

(src)="4"> Di artikel on , taparsiajari ma songon dia tangan ni Jahowa na marhuaso mangalehon gogo dohot habaranion asa boi hita martahan .
(trg)="4"> Ανταλά μαθήματα , κα σικλιαρέν - τουμέν σαρ ο ζουρανό βας ι Ιεχωβάσκο μπορίνελα τι ντελ - τουμέν ι ζορ ντα ο κουράγιος τι νταϊντίνεν .

(src)="5"> Taida ma na boi taulahon asa marsitutu mandapot pasupasu ni Jahowa .
(trg)="5"> Ντα κα ντικχέν σο αγώνας μπορίνενα τι κερέν για τι λεν ι ευλογία ι Ιεχωβάσκι .

(src)="6"> 14 Pasangaphon Debata do Caramuna Marpangkean ?
(trg)="6"> 14 Δοξάνελα ι Ντεβλές ο Τρόπος σο Ιριαβένα - τουμέν ;

(src)="7"> Las do roha ni naposo ni Debata marpangkean na rapi , ias , jala tama idaon .
(trg)="7"> Ο υπηρέτες ι Ντεβλέσκε σαρό κο ντουνιάς μανγκένα τι ιριαβέν - πες ντα τι λατσσαρέν - πες με σουκάρ ντα πάκι τρόπος σο να προσβαλίνελα ι τζενέν .

(src)="8"> Molo songon i cara ni nasida marpangkean , nunga diihuthon nasida prinsip sian Bibel .
(trg)="8"> Όταν ιριαβένα - πες αντικάς , ακολουθίνενα ο συμβουλές σο ισί κι Γραφή .

(src)="9"> Sian dia do diboto hamu molo pangkeanmuna nunga pasangaphon Debata ?
(trg)="9"> Σαρ μπορίνενα τι αβέν σίγουροι ότι ο τρόπος σο ιριαβένα - τουμέν ντέλα δόξα κο Ντεβέλ ;

(src)="10"> 20 Angka na Poso , Patogu ma Haporseaonmuna
(trg)="10"> 20 Τερνάλεν , Κερέν Ζουρανί Τουμαρί Πίστη

(src)="11"> 26 Natuatua , Urupi ma Ianakhonmuna Asa Marhaporseaon
(trg)="11"> 26 Νταντάλεν ντα Νταγιάλεν , Βοηθίνεν Τουμαρέ Τσσαβέν τι Τθερέν Πίστη

(src)="12"> Di dua artikel on , taida ma songon dia angka na poso marsiajar asa marsitutu patoguhon haporseaon tu Jahowa jala paboahon haporseaonna .
(trg)="12"> Ανταλά ντούι μαθήματα , κα σικαβέν αμένγκε σαρ μπορίνενα ο τερνέ τι σικλιόν τι σκεφτίνεν λατσσές για τι κερέν πιο ζουρανί πουμαρί πίστη κο Ιεχωβά ντα τι εξηγίνεν οντουλά σο πακιάνα κο γιαβερά .

(src)="13"> Taida ma muse aha na boi diulahon natuatua laho mangurupi ianakhonna togu marhaporseaon jala songon dia nasida mangurupi ianakhonna asa marlas ni roha marsiajar taringot tu Jahowa dohot Bibel .
(trg)="13"> Κα ντικχάς επίσης σο μπορίνενα τι κερέν οντουλά σο τθερένα τσσαβέν για τι βοηθίνεν - λεν τι κερέν πουμαρί πίστη πιο ζουρανί ντα τι μπεϊντίνεν οντουλά σο σικλιόνα ι Ιεχωβάσκε ντα ι Γραφιάκε .

(src)="14"> 32 Sungkunsungkun sian na Manjaha
(trg)="14"> 32 Ο Τζενέ σο Διαβάνενα Πουτσένα

# bbc/402016681.xml.gz
# jw_rmg/402016681.xml.gz


(src)="1"> “ Unang ma galegale tanganmu ! ” ​ — SEPANIA 3 : 16 , Bibel siganup ari .
(trg)="1"> « Μα μουκχ το βαστά τι περέν τελέ » . ​ — ΣΟΦΟΝΙΑΣ 3 : 16 .

(src)="2"> ENDE : 54 , 32
(trg)="2"> ΥΜΝΟΙ : 81 , 32

(src)="3"> Songon dia do Jahowa patoguhon tangan ni si Musa , si Asa , dohot si Nehemia ?
(trg)="3"> Σαρ κερντάς ο Ιεχωβά ζουρανέ ο βαστά του Μωυσή , του Ασά ντα του Νεεμία ;

(src)="4"> Songon dia do Jahowa patoguhon tanganta saonari ?
(trg)="4"> Σαρ κερέλα ο Ιεχωβά ζουρανέ αμαρέ βαστά αντιβές ;

(src)="5"> Songon dia do hita boi patoguhon tangan ni angka donganta ?
(trg)="5"> Σαρ μπορίνασα τι κεράς ζουρανέ ο βαστά αμαρέ πφραλένγκε ντα αμαρέ πφενίνγκε ;

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Angka aha do parungkilon na taadopi saonari , jala aha pangkorhonna tu hita ?
(src)="7"> ( b ) Aha do pangkirimon na tadapot sian Jesaya 41 : 10 , 13 ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( α ) Σο προβλήματα τθερένα μπουτ τζενέ αντιβές , ντα καβά ισί ο αποτέλεσμας ; ( β ) Καγιά σίγουρη ελπίδα ντένα - αμέν ο εδάφια Ησαΐας 41 : ​ 10 , 13 ;

(src)="8"> SAHALAK perintis biasa na marhasohotan tu sahalak sintua mandok , ” Nang pe denggan diulahon hami sude ulaon di partondion , alai jotjot dope ahu holsoan .
(trg)="7"> ΕΚ ΠΦΕΝ , σο ισί τακτική σκαπάνισσα ντα παντριμέ εκχέ πρεσβυτερόσαρ , βακερέλα : « Παρόλο σο τθεράβα εκ μπουτ λατσσό πνευματικός πρόγραμμας , μαράβα - μαν μπουτ μπρεσά με το άγχος .

(src)="9"> On mambahen ahu maol modom , mura marsahit , maol marsaor tu dongan , jala mambahen ahu ndang marhiras ni roha . ”
(trg)="8"> Ανταβά χαλαβέλα μι λίντρα , επηρεάνελα μι υγεία ντα ο τρόπος σο συμπεριφερίντιβαβα κο γιαβερά , ντα μερικές φορές μανγκάβα τι παρατίναβ - λεν » .

(src)="10"> Boi do taantusi pangkilalaan ni donganta on ?
(src)="11"> Ala mangolu di portibi na dirajai Sibolis , godang do sitaonon na taadopi .
(trg)="9"> Μπορίνενα τι αγαβέν σαρ αισθάνελας ανταγιά πφεν ; Δυστυχώς , επειδή τζουβντιάσα κο πφιρνό ντουνιάς κι Μπενγκέσκο , νακχάσα μπουτ μπαρέ δυσκολίες .

(src)="12"> Songon jangkar na mambahen kapal ndang boi meret , holso ni roha pe boi mambahen lam borat sitaononta .
(trg)="10"> Ντα σαρ εκ άγκυρα ασταρέλα εκ καράβι ντα να μουκχέλα - λες τι νασέλ , αντικάς ο άγχος - ντα μπορεί τι κερέλ - αμέν τι αισθάνας ότι βάντασα εκ μπουτ πφαρό φορτίος ή ότι χασαρντάμ αμαρό κουράγιος .

(src)="13"> ( Poda 12 : 25 ) Aha do na mambahen hita gabe holsoan ?
(trg)="11"> ( Παροιμίες 12 : ​ 25 ) Σόσκε μπορεί τι τθερένα άγχος ; Μπορεί τι αβέν στεναχωριμέ επειδή μουλό εκ τζενό σο μανγκένας - λες μπουτ , επειδή ισινέν νασφαλέ ή επειδή μερικοί τζάνα τουμέντζαρ κόντρα .

(src)="14"> Boi do ala marujung ngolu na tahaholongi , marsahit na posi , susa di parhepengon , manang alani penganiayaan .
(trg)="12"> Ή μπορεί τι προσπαθίνενα τι ανέν τουμαρέ φαμιλιάτε ο αναγκαία , παρόλο σο ακανά νανέ μπουτί .

(src)="15"> Ala marsak rohanta , boi do on mambahen hita ndang marhiras ni roha .
(trg)="13"> Καζόμ νακχένα ο μπρεσά , η ντουκχ σο μπορεί τι τθερένα αντρέ τουμαρέ γκίστε μπορεί τι κερέλ - τουμέν τι χασαρέν τουμαρί ζορ ντα τουμαρί χαρά .

(src)="16"> Alai pos ma rohanta , rade do Debata mangurupi hita . ​ — Jaha Jesaya 41 : 10 , 13 .
(trg)="14"> Όμως μπορίνενα τι αβέν σίγουροι ότι ο Ντεβέλ ισί έτοιμος τι βοηθίνελ - τουμέν . ​ — Διαβάνεν Ησαΐας 41 : ​ 10 , 13 .

(src)="17"> 3 , 4 . ( a ) Songon dia Bibel mamangke hata ” tangan ” gabe tudosan ?
(src)="18"> ( b ) Aha do na boi mambahen gale tanganta ?
(trg)="15"> 3 , 4 . ( α ) Σαρ χρησιμοποιήνελα η Γραφή ι λέξη « βας » ; ( β ) Σαρ μπορεί τι μουκχάς αμαρέ βαστά τι περέν τελέ ;

(src)="19"> Jotjot do Bibel mamangke tudosan taringot bagian ni pamatangta laho manggombarhon angka parange ni jolma .
(trg)="16"> Μερικές φορές , η Αγία Γραφή χρησιμοποιήνελα οντουλά σο τθερέλα αμαρό σώμας για τι σικαβέλ ο ιδιότητες εκχέ τζενέσκε ή ο πράγματα σο κερέλα .

(src)="20"> Umpamana , jotjot do tangan dibahen gabe tudosan .
(trg)="17"> Για παράδειγμας , βακερέλα μπουτ φαρ ι βαστέσκε .

(src)="21"> Tingki dipaboa di Bibel taringot jolma na gogo tanganna , on patuduhon molo ibana togu jala rade .
(trg)="18"> Όταν η Αγία Γραφή βακερέλα ότι ο βαστά εκχέ τζενέσκε αβιλέ ζουρανέ , μπορεί τι σικαβέλα ότι οντουβά τζενό λιντάς κουράγιος , αβιλό πιο ζουρανό ντα ισί έτοιμος τι κερέλ πράγματα .

(src)="22"> ( 1 Sam .
(src)="23"> 23 : 16 ; Esr .
(src)="24"> 1 : 6 ) On muse patuduhon molo ibana marpos ni roha jala marpangkirimon .
(trg)="19"> ( 1 Σαμουήλ 23 : ​ 16 · Έσδρας 1 : 6 ) Μπορεί επίσης τι σικαβέλα ότι κάποιος τθερέλα σιγουριά αντρά - πέστε ντα ελπίδα οντουλένγκε σο κα αβέν - πες .

(src)="25"> Di tingki na asing , disurat do di Bibel taringot halak na gale tanganna .
(trg)="20"> Γιαβερά φορές , η Αγία Γραφή μπορεί τι βακερέλα ότι εκ τζενό μουκχέλα πο βαστά τι περέν τελέ .

(src)="26"> On patuduhon , ibana ndang togu jala ndang marpangkirimon .
(src)="27"> ( 2 Kron .
(trg)="21"> Ανταβά βακέρντιβελα ι τζενέσκε σο ισί απογοητευμέ ή χασαρντάς πι ελπίδα .

(src)="28"> 15 : 7 ; Heb .
(src)="29"> 12 : 12 ) Tingki marsak hita manang lam gale paralealeonta tu Jahowa , on boi mambahen hita ndang marhiras ni roha .
(trg)="22"> ( 2 Χρονικών 15 : 7 · Εβραίους 12 : ​ 12 ) Όταν τθερένα άγχος ή ισινέν κχινέ ή νιωθίνενα ότι τουμαρί φιλία ι Ιεχωβάσαρ νανέ αζόμ ζουρανί καζόμ ισινέας , μπορεί τι μανγκένα τι παρατίνεν - λεν .

(src)="30"> Adong do na boi patoguhon hita ?
(src)="31"> Songon dia do asa boi togu , martahan , jala mandapot las ni roha ?
(trg)="23"> Κατάρ μπορίνενα τι λεν δύναμη ; Σο ισί οντουβά σο κα κερέλ - τουμέν τι αβέν πιο ζουρανέ ντα τι προσπαθίνεν πιο μπουτ για τι νταϊντίνεν ντα τι τθερέν χαρά ;

(src)="32"> ( a ) Songon dia do pangkilalaanta tingki mangadopi parungkilon , alai aha do na boi taingot ?
(src)="33"> ( b ) Aha do na laho taulas ?
(trg)="24"> ( α ) Σαρ μπορεί τι νιωθίνας όταν τθεράσα προβλήματα , αλλά σο πρέπει τι ντας - αμέν γκοντί ; ( β ) Σο κα ντικχάς ;

(src)="34"> Jaha Sepania 3 : 16 , 17 .
(trg)="25"> Διαβάνεν Σοφονίας 3 : ​ 16 , 17 .

(src)="35"> Unang mabiar manang gabe gale tanganta tingki adong parungkilon .
(trg)="26"> Δεν πρέπει τι νταράς ούτε τι χασαράς αμαρό κουράγιος , ή γιαβέρτουλους τι μουκχάς αμαρέ βαστά τι περέν τελέ , κάνα τθεράσα προβλήματα .

(src)="36"> Ala songon Ama parholong do Jahowa , na manogihon asa tapasahat sude holso ni rohanta tu Ibana .
(trg)="27"> Αμαρό λατσσό Ντατ , ο Ιεχωβά , μανγκέλα αμένταρ τι μουκχάς οπρά - λέστε σο - ντα πρόβλημας τθεράσα .

(src)="37"> Disarihon do hita dos songon tingki Ibana manarihon bangso Israel .
(trg)="28"> ( 1 Πέτρου 5 : 7 ) Ο Ιεχωβά πφαμπόλα αμένγκε σαρ πφαμπόλας για το λαός Ισραήλ - ντα .

(src)="38"> Didok tu nasida , ” Ndada na hurang ganjang tangan ni Jahowa laho mangurupi hamu . ”
(trg)="29"> Βοβ βακερντάς λένγκε ότι λέσκο βας « να χουρντιλό αζόμ μπουτ σο να μπορίνελα τι σώνελ » .

(src)="39"> Rade do Ibana paluahon halak na marsihohot .
(src)="40"> ( Jes .
(trg)="30"> Πάντα ισί έτοιμος τι σώνελ πι πιστέ υπηρετόν .

(src)="41"> 59 : 1 ) Di artikel on , taulas ma tolu sitiruon na patuduhon , na olo jala boi do Jahowa patoguhon angka naposoNa mangulahon lomo ni rohaNa nang pe sipata maol .
(trg)="31"> ( Ησαΐας 59 : 1 ) Ανταλέ μαθημάστε , κα ντικχάς τριν σημαντικά παραδείγματα αντράλ κατά Αγία Γραφή σο σικαβένα ότι ο Ιεχωβά εμ μανγκέλα εμ μπορίνελα τι ντελ δύναμη πι λαόστε για τι κερέλ λέσκο θέλημας ατζέ - ντα όταν ο προβλήματα ισί μπουτ μπαρέ .

(src)="42"> Taida ma songon dia sitiruon on boi patoguhon hita .
(trg)="32"> Για τι ντικχάς σαρ μπορίνενα τι λεν δύναμη ανταλέ παραδειγματένταρ .

(src)="43"> 6 , 7 .
(trg)="33"> 6 , 7 .

(src)="44"> Aha do na taparsiajari sian halak Israel na monang mangalo halak Amalek ?
(trg)="34"> Σο σικλιαρέλα - αμέν η νίκη σο λιντέ ο Ισραηλίτες κο τζένγκι ι Αμαληκιτέντζαρ ;

(src)="45"> Dung ruar halak Israel sian Mesir , ro ma halak Amalek mamorangi nasida .
(trg)="35"> Όταν ο Ισραηλίτες ελευθερωσάλε κατά Αίγυπτος , ο Αμαληκίτες κερντέ λέντζαρ τζένγκι .

(src)="46"> Didok si Musa tu si Josua asa manguluhon halak Israel tu parporangan .
(trg)="36"> Ο Μωυσής βακερντάς κο Ιησούς του Ναυή , σο ισινέ εκ μπίνταρανο τζενό , τι οδηγίνελ ι Ισραηλιτέν κο τζένγκι .

(src)="47"> Dung i , ditogihon si Musa ma muse si Aron dohot si Hur asa laho nasida tu dolok .
(trg)="37"> Σοράν , ο Μωυσής γκιλό με τον Ααρών ντα τον Χουρ εκχέ βεσέστε σο ισινέ οτθέ πασέ .

(src)="48"> Sian i , boi ma diida nasida parporangan i .
(trg)="38"> Μπορίνενας τι ντικχέν οτθάρ ο τζένγκι σο αβέλας - πες .

(src)="49"> Ala na mabiar do baoa na tolu on gabe manadingkon parporangan i ?
(src)="50"> Tontu ndang !
(trg)="39"> Μήπως οντουλά τριν μουρσά γκιλέ οτθέ επειδή νταρένας τι πολεμίνεν ; Σίγουρα όχι !

(src)="51"> Diihuthon si Musa do tudutudu na boi mangurupi halak Israel asa monang mangalo halak Amalek .
(trg)="40"> Ο Μωυσής ακολουθιντάς εκ σχέδιος σο βοηθιντάς ι Ισραηλιτέν τι νικίνεν ι Αμαληκιτέν .

(src)="52"> Ditiop ibana ma tungkotna jala diangkat ma tu ginjang .
(trg)="41"> Ασταρέλας πι ντουέ βαστέντζαρ ι μαγκούρα ι αληθινέ Ντεβλέσκι ντα βάντελας - λα οπρέ .

(src)="53"> Tingki diulahon si Musa i , dilehon Jahowa ma gogo tu halak Israel laho mangalo halak Amalek .
(trg)="43"> Κάνα όμως αρχισάλε τι περέν λέσκε βαστά επειδή κχινίλοας , αρχισάλε τι νικίνεν ο Αμαληκίτες .

(src)="54"> Dung lam loja tangan ni si Musa , gabe naeng monang ma halak Amalek .
(trg)="44"> Ο Ααρών ντα ο Χουρ βοηθιντέ - λες αμέσως .

(src)="55"> Alai , pintor hatop ma ro si Aron dohot si Hur mangurupi si Musa .
(trg)="45"> « Λιντέ εκ μπαρ ντα τσσουντέ - λες τι μπεσέλ .

(src)="56"> ” Dibuat nasida ma batu sada , dibahen ma tu toruna , asa hundul ibana tusi ; ro ma si Aron dohot si Hur tumungkol tanganna sambariba be ; gabe hot ma tanganna i , paima mate mata ni ari . ”
(src)="57"> Alani hagogoon ni Debata , monang ma halak Israel . ​ — 2 Mus .
(trg)="46"> Σοράν ο Ααρών ντα ο Χουρ ασταρένας ο βαστά του Μωυσή , κάθε εκ λένταρ από εκ βας , για τι μπορίνεν τι ατσσόν σταθερά μέχρι τι αράτιβελ » .

(src)="58"> 17 : 8 - 13 .
(trg)="47"> Βα , ο ζουρανό βας ι Ιεχωβάσκο βοηθιντάς ι Ισραηλιτέν τι νικίνεν . ​ — Έξοδος 17 : ​ 8 - 13 .

(src)="59"> ( a ) Aha do na diulahon si Asa tingki halak Etiopia mangancam halak Juda ?
(src)="60"> ( b ) Aha do na boi tatiru sian si Asa ?
(trg)="48"> ( α ) Σο κερντάς ο Ασά όταν ο Αιθίοπες γκιλέ τι πολεμίνεν με τον Ιούδα ; ( β ) Σαρ μπορίνασα τι μοιάζας κο Ασά ;

(src)="61"> Rade do Jahowa mamangke huasoNa mangurupi naposoNa di tingki ngolu ni Raja Asa .
(trg)="49"> Επίσης , ο Ιεχωβά ισινέ έτοιμος τι χρησιμοποιήνελ πο ζουρανό βας για τι βοηθίνελ πι λαός κο ντιβεσά του Βασιλιά Ασά .

(src)="62"> Godang do tentara na dipaboa di Bibel , alai tentara ni si Jara sian Etiopia ma na umbalga , godangna 1.000.000 halak na jago .
(trg)="50"> Η Γραφή κερέλα λάφι για μπουτ στρατούς , αλλά ο πιο μπαρό στρατός ισινέ του Ζερά του Αιθίοπα , σο τθερέλας 1.000.000 εκπαιδευμέ στρατιωτέν .

(src)="63"> Tentara ni halak Etiopia dua hali lompit godangna sian tentara ni si Asa .
(trg)="51"> Ο στρατός της Αιθιοπίας ισινέ ντούι φαρ πιο μπαρό κατά στρατός του Ασά .

(src)="64"> Gabe mabiar manang marmetmet ni roha do si Asa ?
(src)="65"> Gabe gale do tanganna ?
(trg)="52"> Μήπως ο Ασά αγχωσάλο , νταρασάλο ή χασαρντάς πο κουράγιος ; Μήπως μουκχλάς πο βαστά τι περέν τελέ ; Να !

(src)="66"> Ndang !
(src)="67"> Hatop do si Asa mangido pangurupion sian Jahowa .
(trg)="53"> Ο Ασά αμέσως μανγκλάς βοήθεια κατά Ιεχωβά .

(src)="68"> Molo diida sian bilangan ni nasida , ra ndang boi halak Israel manaluhon halak Etiopia .
(trg)="54"> Σίγουρα ντικχίντιβελας ότι να κα μπορίνενας τι νικίνεν ο τζένγκι με τους Αιθίοπες .

(src)="69"> ” Alai anggo Debata , saluhut do tarpatupasa . ”
(trg)="55"> « Αλλά ο Ντεβέλ σαρέ μπορίνελα τι κερέλ - λεν » .

(src)="70"> Marhite hagogoonNa , ” ditaluhon Jahowa ma halak Etiopia maradophon si Asa ” , jala tongtong do ” marsihohot roha ni si Asa tu Jahowa saleleng mangolu ibana ” . ​ — 2 Kron .
(src)="71"> 14 : 7 - 12 ; 1 Raj .
(trg)="56"> ( Ματθαίος 19 : ​ 26 ) Ο Ντεβέλ χρησιμοποιηντάς πι μπαρί ζορ ντα « κερντάς τους Αιθίοπες τι χασαρέν κατά Ασά » , σο « τθερέλας σαστί πι καρδιά ι Ιεχωβάσαρ σαρέ πι ζωγιάτε » . ​ — 2 Χρονικών 14 : ​ 8 - 13 · 1 Βασιλέων 15 : 14 .

(src)="72"> 15 : 14 .
(src)="73"> ( a ) Boasa tongtong diuduti si Nehemia padengganhon tembok Jerusalem ?
(src)="74"> ( b ) Songon dia do Debata mangalusi tangiang ni si Nehemia ?
(trg)="57"> ( α ) Καβά πράγμας να σταματιντάς τον Νεεμία τι χτίνελ πάλι ο βουτσσέ ντουβάρια της Ιερουσαλήμ ; ( β ) Σαρ απαντιντάς ο Ντεβέλ κι προσευχή του Νεεμία ;

(src)="75"> Tingki laho si Nehemia tu Jerusalem , aha do na diida ibana ?
(src)="76"> Diida ma angka musu sian inganan na asing mangancam halak Jahudi .
(trg)="58"> Όταν ο Νεεμίας γκιλό κι Ιερουσαλήμ , σο ντικχλάς ; Ντικχλάς ότι ο Ιουδαίοι σταματισάλε τι χτίνεν ο βουτσσέ ντουβάρια της Ιερουσαλήμ επειδή ο ντουσμάνια κατά γιαβερά τθεμά νταραβένας - λεν .

(src)="77"> Gabe ndang diuduti nasida be padengganhon tembok Jerusalem .
(src)="78"> Ndang boi be dijaga kota i , gabe mabiar ma halak Jahudi .
(trg)="59"> Επειδή να μπορίνενας τι αρακχαβέν ι Ιερουσαλήμ , ο Ιουδαίοι χασαρντέας πουμαρό κουράγιος .

(src)="79"> Songon dia do pangkilalaan ni si Nehemia ?
(src)="80"> Gabe mabiar do ibana jala gabe gale do tanganna ?
(src)="81"> Ndang !
(trg)="60"> Σαρ νιωσάλο ο Νεεμίας ; Μήπως βοβ - ντα χασαρντάς πο κουράγιος ντα μουκχλάς πο βαστά τι περέν τελέ ; Να !

(src)="82"> Songon si Musa , si Asa dohot naposo ni Jahowa na asing na marsihohot , tongtong do si Nehemia marhaposan tu Jahowa .
(trg)="61"> Σαρ κερντάς ο Μωυσής , ο Ασά ντα γιαβερά πιστοί υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε , αντικάς ο Νεεμίας - ντα πάντα μανγκέλας βοήθεια κατά Ιεχωβά .

(src)="83"> Martangiang do si Nehemia tu Jahowa mangido pangurupion jala ditangihon do tangiangna .
(trg)="62"> Αζομάν , πάλι ο Νεεμίας προσευχισάλο κο Ιεχωβά για τι βοηθίνελ - λες , ντα ο Ιεχωβά απαντιντάς λέσκε .

(src)="84"> Dipangke Jahowa do huasoNa na mansai balga laho patoguhon halak Jahudi .
(trg)="63"> Ο Ντεβέλ χρησιμοποιηντάς “ πι μπαρί ζορ ” ντα “ πο ζουρανό βας ” για τι ντελ δύναμη κο Ιουδαίοι .

(src)="85"> ( Jaha Nehemia 1 : 10 ; 2 : 17 - 20 ; 6 : 9 . )
(src)="86"> Porsea do hamu na dipangke Jahowa gogoNa laho patoguhon naposoNa saonari ?
(trg)="64"> ( Διαβάνεν Νεεμίας 1 : ​ 10 · 2 : ​ 17 - 20 · 6 : 9 ) Τουμέν πακιάνα ότι ο Ιεχωβά χρησιμοποιήνελα αντιβές - ντα “ πι μπαρί ζορ ” ντα “ πο ζουρανό βας ” για τι ντελ δύναμη πι υπηρετόν ;

(src)="87"> 10 , 11 . ( a ) Songon dia cara ni Sibolis pagalehon tanganta ?
(trg)="65"> 10 , 11 . ( α ) Σαρ προσπαθίνελα ο Σατανάς τι κερέλ αμαρέ βαστά τι περέν τελέ ; ( β ) Σο ντέλα - αμέν ο Ιεχωβά για τι λας κουράγιος ντα ζορ ; ( γ ) Σαρ βοηθίντιλεν οντουλένταρ σο σικλιαρέλα - τουμέν ο Ιεχωβά ;

(src)="88"> ( b ) Songon dia do Jahowa patoguhon jala mangalehon gogo tu hita ?
(src)="89"> ( c ) Aha do laba na tadapot sian tudutudu ni Jahowa ?
(trg)="66"> Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Μπενγκ ποτές να κα μουκχέλ πο βαστά τι περέν τελέ .

(src)="90"> Taboto do , ndang olo Sibolis gabe gale tanganna .
(src)="91"> Marsitutu do ibana mambahen asa unang taulahon be ulaon partondion .
(trg)="67"> Κα συνεχίνελ τι τζαλ αμέντζαρ κόντρα για τι τσσιναβέλ - αμέν οντουλένταρ σο κεράσα ι Ντεβλέσκε .

(src)="92"> Dibahen ibana do gabus dohot ancaman sian pamarenta , pemimpin agama , dohot halak na manimbil sian hasintongan .
(trg)="68"> Χρησιμοποιήνελα κυβερνήσεις , παπαζίν ντα αποστάτες για τι βακερέλ ψέματα ντα τι νταραβέλ - αμέν .

(src)="93"> Aha do na tinujuna ?
(src)="94"> Lomo rohana asa unang marbarita na uli hita .
(trg)="69"> Σο μανγκέλα τι καταφερίνελ ; Μανγκέλα τι τσσιναβάς τι βακεράς ο λατσσέ αμπέρια ι Βασιλειάκε .

(src)="95"> Alai , boi jala olo do Jahowa mangurupi hita , jala dilehon do tondi parbadiaNa patoguhon hita .
(src)="96"> ( 1 Kron .
(trg)="70"> Αλλά ο Ιεχωβά εμ μπορίνελα εμ μανγκέλα τι βοηθίνελ - αμέν , ντα ντέλα - αμέν πο άγιος πνεύμας για τι λας δύναμη .

(src)="97"> 29 : 12 ) Mansai ringkot do mangido tondi parbadia asa boi tatundalhon elaela ni Sibolis dohot portibi na nirajaanna .
(src)="98"> ( Ps .
(trg)="71"> ( 1 Χρονικών 29 : ​ 12 ) Ισί μπουτ σημαντικός τι μανγκάς ο πνεύμας ι Ντεβλέσκο για τι αντιμετωπίνας ι Σατανάς ντα λέσκε πφιρνέ ντουνιάς .

(src)="99"> 18 : 39 ; 1 Kor .
(src)="100"> 10 : 13 ) Mandok mauliate do hita ala tadapot pangurupion sian Bibel .
(trg)="72"> ( Ψαλμός 18 : ​ 39 · 1 Κορινθίους 10 : ​ 13 ) Επίσης , εκτιμίνασα μπουτ ι βοήθεια σο λάσα κατά Λάφι ι Ντεβλέσκο .

(src)="101"> Rimangi ma angka na taparsiajari sian publikasinta ganup bulan .
(trg)="73"> Ντα σκεφτίνεν καζόμ πράγματα σικλιάσα κατά έντυπα σο τθεράσα κάθε μάσεκ .

(src)="102"> Dipasahat do hata di Sakaria 8 : 9 , 13 ( jaha ) tingki dipadenggan bagas joro di Jerusalem .
(trg)="74"> Ο λάφια σο αρακχάσα κο εδάφια Ζαχαρίας 8 : 9 , 13 ( διαβάνεν ) βακέρντιλε κάνα ο Ισραηλίτες χτίνενας πάλι ο ναός κι Ιερουσαλήμ , αλλά μπορίνενα τι βοηθίνεν αμέν - ντα αντιβές .

(src)="103"> On paposhon rohanta .
(src)="104"> Mansai ringkot do mangido tondi parbadia asa boi tatundalhon elaela ni Sibolis dohot portibi na nirajaanna
(trg)="75"> Ισί μπουτ σημαντικός τι μανγκάς ο πνεύμας ι Ντεβλέσκο για τι αντιμετωπίνας ι Σατανάς ντα λέσκε πφιρνέ ντουνιάς

(src)="105"> Dipatogu Jahowa do hita marhite tudutudu na dilehon di parpunguan , di kebaktian , dohot di singkola teokratis .
(trg)="76"> Εκ γιαβέρ τρόπος σο ο Ιεχωβά ντέλα - αμέν ζορ ισί οντουλένταρ σο σικλιάσα κο Χριστιανικές συναθροίσεις , κο συνελεύσεις ντα κο θεοκρατικές σχολές .

(src)="106"> Tudutudu on mangurupi hita manomba Jahowa sian ias ni roha , asa marpangkirimon , jala mangurupi hita laho mangulahon tanggung jawab Kristen .
(trg)="77"> Ανταλά σο σικλιάσα μπορίνενα τι βοηθίνεν - αμέν τι υπηρετίνας ι Ντεβλές επειδή μανγκάσα - λες , τι τσσουβάς στόχους ντα τι κεράς αντρέ κι εκκλησία ο μπουτ ευθύνες σο τθεράσα .

(src)="107"> ( Ps .
(src)="108"> 119 : 32 ) Olo do hamu dipatogu marhite tudutudu sian Jahowa ?
(trg)="78"> ( Ψαλμός 119 : ​ 32 ) Τουμέν κερένα μπαρέ προσπάθειες για τι λεν δύναμη οντουλένταρ σο σικλιαρέλα - τουμέν ο Ιεχωβά ;

(src)="109"> Aha do na ingkon taulahon asa tongtong togu ?
(trg)="79"> Σο πρέπει τι κεράς για τι ατσσάς ζουρανέ ;

(src)="110"> Diurupi Jahowa do naposoNa manaluhon halak Amalek dohot halak Etiopia , jala dilehon do gogo tu si Nehemia dohot halak Jahudi laho padengganhon tembok Jerusalem .
(trg)="80"> Ο Ιεχωβά βοηθιντάς πι λαός τι νικίνεν ι Αμαληκιτέν ντα τους Αιθίοπες , ντα ντινάς κο Νεεμίας ντα κο Ιουδαίοι ι ζορ τι χτίνεν ο βουτσσέ ντουβάρια κι Ιερουσαλήμ .

(src)="111"> Saonari , dilehon Jahowa do gogo tu hita tingki marbarita na uli , nang pe godang sitaononta jala godang na so olo manjangkon .
(trg)="81"> Αντικάς , ο Ντεβέλ κα ντελ αμέντε - ντα ι ζορ τι συνεχίνας τι κεράς λάφι λέσκε , παρόλο σο τθεράσα άγχος ντα παρόλο σο τζάνα αμέντζαρ κόντρα ο τζενέ ντα να ασουνένα - αμέν .

(src)="112"> Ndang pintor dipamago Jahowa sitaononta .
(src)="113"> Alani i , ingkon martahan do hita .
(src)="114"> Songon dia carana ?
(trg)="82"> ( 1 Πέτρου 5 : ​ 10 ) Ο Ιεχωβά να κα κερέλ θαύματα για τι νασκιαρέλ αμαρέ προβλήματα .

(src)="115"> Ingkon tajaha do Bibel ganup ari , paradehon na ringkot tu parpunguan .
(trg)="83"> Αμέν πρέπει τι κεράς μερικά πράγματα .

(src)="116"> Marsiajar Bibel sahalakta , mambahen panombaon na sasaripe , jala tongtong martangiang tu Jahowa .
(trg)="84"> Σο πρέπει τι κεράς ; Πρέπει τι διαβάνας κάθε ντιβές ο Λάφι ι Ντεβλέσκο , τι κεράς προετοιμασία ντα τι τζας κο συναθροίσεις κάθε εβδομάδα , τι συνεχίνας αμαρί προσωπική μελέτη ντα αμαρί φαμιλιάκι λατρεία , ντα τι στηρίντιβας κο Ιεχωβά με προσευχή .

(src)="117"> Unang ma tapaloas manang aha pe na mangambati angka na diparade Jahowa laho patoguhon hita .
(trg)="85"> Ποτές δεν πρέπει τι μουκχάς τίποτα τι ταρτίνελ αμαρί προσοχή κατά πράγματα σο ντέλα - αμέν ο Ιεχωβά για τι τθεράς κουράγιος ντα ζορ .

(src)="118"> Molo dihilala hamu songon na gale partondionmuna , pangido ma pangurupion sian Debata .
(trg)="86"> Άμα νιωθίνενα ότι περένα τουμαρέ βαστά τελέ επειδή να κερένα κάτι ανταλέ πραγματένταρ , μανγκέν βοήθεια κατά Ντεβέλ .