# bbc/2015241.xml.gz
# cmn_Hant/2015241.xml.gz


(src)="1"> Daftar Isi
(trg)="1"> 目錄

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="7"> Dapot ma alusna sian dua parsiajaran on .
(trg)="3"> 為什麼 ​ 要 ​ 學 ​ 聖經 ?

(src)="13"> 3
(trg)="4"> 3

(src)="14"> Ulaon Marsiajar Bibel tu Sude 4
(trg)="5"> 適合 ​ 所有 ​ 人 ​ 的 ​ 聖經 ​ 課程 4

(src)="15"> Parningotan Ari Hamamate ni Jesus Boasa Ringkot Taulahon ?
(trg)="8"> 從 ​ 垃圾堆 ​ 救 ​ 回 ​ 了 ​ 無價之寶 10

(src)="16"> 29
(trg)="11"> 12

(src)="17"> Sungkunsungkun na Dialusi Bibel 32
(trg)="12"> 你 ​ 知 不知道 ?
(trg)="13"> 15

# bbc/2015242.xml.gz
# cmn_Hant/2015242.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> 封面 ​ 專題 | 來 ​ 學 ​ 聖經 ​ 吧 !

(src)="2"> Aha do na tinuju ni ngolu on ?
(src)="3"> Boasa marsitaonon jala mate jolma ?
(trg)="2"> 人 ​ 活著 ​ 有 ​ 什麼 ​ 意義 ?

(src)="4"> Aha do panghirimon tu ari na naeng ro ?
(trg)="3"> 為什麼 ​ 人 ​ 會 ​ 受苦 、 死亡 ?

(src)="5"> Disarihon Debata do hita ?
(trg)="4"> 未來 ​ 會 ​ 怎樣 ?

(src)="6"> Hea do tubu di rohamu sungkunkungkun sisongon on ?
(trg)="5"> 上帝 ​ 關心 ​ 我 ​ 嗎 ?

(src)="7"> Molo hea , ndang holan hamu na songon i .
(trg)="6"> 你 ​ 有 ​ 過 ​ 類似 ​ 的 ​ 疑問 ​ 嗎 ?

(src)="8"> Torop halak di liat portibi on mangarimangi sungkunsungkun na ringkot on .
(trg)="7"> 在 ​ 世界 ​ 各 ​ 地 , 有 ​ 很 ​ 多 ​ 人 ​ 都 ​ 想 ​ 過 ​ 這些 ​ 跟 ​ 人生 ​ 有關 ​ 的 ​ 問題 。

(src)="9"> Boi do tadapot alusna ?
(trg)="8"> 這些 ​ 疑問 ​ 真 ​ 的 ​ 有 ​ 答案 ​ 嗎 ?

(src)="10"> Marjuta halak mandok , ” Boi ! ”
(trg)="9"> 成千上萬 ​ 的 ​ 人 ​ 會 ​ 說 : 「 有 ! 」

(src)="11"> Boasa ?
(trg)="10"> 為什麼 ​ 呢 ?

(src)="12"> Alana nunga dapot nasida alus na pas tu sungkunsungkun na sian Bibel .
(trg)="11"> 因為 ​ 他們 ​ 都 ​ 在 ​ 聖經 ​ 裡 ​ 找 ​ 到 ​ 了 ​ 令 ​ 人 ​ 滿意 ​ 的 ​ 答案 。

(src)="13"> Lomo do rohamu mamboto aha na didok ni Bibel ?
(trg)="12"> 你 ​ 想 ​ 知道 ​ 聖經 ​ 裡 ​ 的 ​ 答案 ​ 嗎 ?

(src)="14"> Jala hamu pe boi mandapot laba sian parsiajaran Bibel na so manggarar na pinarade ni Sitindangi Ni Jahowa .
(trg)="13"> 那麼 ​ 耶和華 見證 人 * 的 免費 ​ 聖經 ​ 課程 會 ​ 很 ​ 適合 ​ 你 。

(src)="15"> *
(src)="16"> Tutu do , tingki mangalului alusna sian Bibel , deba mandok : ” Ndang adong tingkingku . ”
(trg)="14"> 一 ​ 提 ​ 到 ​ 學 ​ 聖經 , 很 ​ 多 ​ 人 ​ 就 ​ 會 ​ 說 : 「 我 ​ 太 ​ 忙 ​ 了 。 」 「

(src)="17"> ” Maol hian antusan . ”
(trg)="15"> 太 ​ 難 ​ 學 ​ 了 。 」 「

(src)="18"> Adong muse na mandok ” Annon sai ro hamu ! ”
(trg)="16"> 我 ​ 還 ​ 不 ​ 想 ​ 入 教 。 」

(src)="19"> Alai na deba nai asing muse do pandapotna .
(trg)="17"> 不過 , 也 ​ 有些 ​ 人 ​ 很 ​ 喜歡 ​ 學 ​ 聖經 。

(src)="20"> Dilehon nasida tingkina laho mangantusi aha na diajarhon ni Bibel .
(trg)="18"> 請 ​ 聽聽 ​ 他們 ​ 怎麼 ​ 說 :

(src)="21"> Taida ma pigapiga pangalaman :
(src)="22"> ” Nunga lao ahu tu gareja Katolik dohot Protestan , Kuil ugamo Hindu , dohot Wihara ugamo Budha , jala marsingkola di singkola teologia .
(trg)="19"> 「 我 ​ 上 ​ 過 ​ 天主教 ​ 和 ​ 基督 新教 ​ 的 ​ 教堂 , 也 ​ 參加 ​ 過 ​ 錫克 教 ​ 和 ​ 佛教 ​ 的 ​ 宗教 ​ 活動 , 還 ​ 在 ​ 大學 ​ 裡 ​ 學 ​ 過 ​ 神學 。

(src)="23"> Alai godang dope sungkunsungkunku taringot Debata na so taralusi .
(trg)="20"> 可是 , 我 ​ 心 ​ 裡面 ​ 那些 ​ 關於 ​ 上帝 ​ 的 ​ 疑問 ​ 卻 ​ 一直 ​ 沒有 ​ 得到 ​ 解答 。

(src)="24"> Dung i ro ma sahalak Sitindangi Ni Jahowa tu jabungku .
(trg)="21"> 有 ​ 一 ​ 天 , 一 ​ 位 ​ 耶和華 見證 人 ​ 來 ​ 我 ​ 家 ​ 傳道 , 並 用 ​ 聖經 ​ 解答 ​ 了 ​ 我 ​ 的 ​ 疑問 。

(src)="25"> Lomo rohangku manangihon alusna na sian Bibel , gabe olo ma ahu marsiajar Bibel . ” ​ — Gill , Inggris .
(trg)="22"> 聖經 ​ 的 ​ 答案 ​ 讓 ​ 我 ​ 很 ​ 驚訝 , 於是 ​ 我 ​ 開始 ​ 跟 ​ 這些 ​ 基督徒 ​ 學 ​ 聖經 。 」 — — 吉爾 , 英國

(src)="26"> ” Godang do sungkunsungkunku taringot hangoluan , alai pastor di gareja nami ndang mangalehon alus na pas .
(trg)="23"> 「 對於 ​ 人生 , 我 ​ 有 ​ 很 ​ 多 ​ 疑問 。

(src)="27"> Alai sahalak Sitindangi Ni Jahowa mangalusi sungkunsungkunhu mamangke Bibel .
(trg)="24"> 我 ​ 問 ​ 過 ​ 教會 ​ 的 ​ 牧師 , 但 ​ 他 ​ 不 ​ 能 ​ 給 ​ 我 ​ 滿意 ​ 的 ​ 答案 。

(src)="28"> Tingki disungkun halak i tu ahu olo dope mangantusi na asing , las rohangku mangoloi . ” ​ — Koffi , Benin .
(trg)="25"> 可是 , 一 ​ 位 ​ 耶和華 見證 人 ​ 只 ​ 用 ​ 聖經 , 就 ​ 解答 ​ 了 ​ 我 ​ 心 ​ 中 ​ 的 ​ 疑問 。

(src)="29"> ” Nunga leleng sungkunsungkun rohangku songon dia do panghilalaan ni halak naung mate .
(trg)="26"> 當 ​ 他 ​ 問 ​ 我 ​ 想 ​ 不 ​ 想 ​ 學 ​ 聖經 ​ 時 , 我 ​ 就 ​ 很 ​ 開心 ​ 地 ​ 接受 ​ 了 。 」 — — 科 菲 , 貝 寧

(src)="30"> Porsea do ahu ndang adong be pardomuan ni na mate tu na mangolu , alai lomo rohangku mamboto songon dia alus ni Bibel .
(trg)="27"> 「 我 ​ 對 ​ 人 ​ 死後 ​ 的 ​ 情況 ​ 很 ​ 好奇 , 一直 ​ 以為 ​ 死 ​ 去 ​ 的 ​ 人 ​ 可以 ​ 傷害 ​ 活著 ​ 的 ​ 人 。

(src)="31"> Alani i , marsiajar Bibel ma ahu tu donganku sahalak Sitindangi . ” ​ — José , Brasil .
(trg)="28"> 我 ​ 很 ​ 想 ​ 知道 ​ 聖經 ​ 是 ​ 怎麼 ​ 說 ​ 的 , 於是 ​ 開始 ​ 跟 ​ 一 ​ 個 ​ 朋友 ​ 學 ​ 聖經 , 他 ​ 是 ​ 個 ​ 耶和華 見證 人 。 」 — — 若 澤 , 巴西

(src)="32"> ” Sai hujahai Bibel alai ndang boi huantusi .
(trg)="29"> 「 我 ​ 以前 ​ 讀 ​ 過 ​ 聖經 , 卻 ​ 不 ​ 太 ​ 明白 。

(src)="33"> Dung i ro ma Sitindangi Ni Jahowa jala tangkas ma dipatorang angka surirang ni Bibel .
(trg)="30"> 後來 , 我 ​ 遇 ​ 到 ​ 耶和華 見證 人 , 他們 ​ 向 ​ 我 ​ 清楚 ​ 地 ​ 解釋 ​ 了 ​ 好幾 ​ 個 ​ 聖經 ​ 預言 , 這 ​ 讓 ​ 我 ​ 很 ​ 想 ​ 多 ​ 學 ​ 一點 ​ 聖經 。 」 — — 丹 妮 茲 , 墨西哥

(src)="34"> Lomo dope rohangku laho mangantusi angka na asing . ” ​ — Dennize , Meksiko .
(trg)="31"> 「 我 ​ 想 ​ 知道 ​ 聖經 ​ 裡 ​ 說 ​ 的 ​ 那 ​ 位 ​ 上帝 ​ 究竟 ​ 關 不 關心 ​ 我 , 就 ​ 向 ​ 上帝 ​ 祈禱 。

(src)="35"> ” Sungkunsungkun do rohangku , disarihon Debata do ahu ?
(trg)="32"> 第 ​ 二 ​ 天 , 耶和華 見證 人 ​ 來 ​ 我 ​ 家 ​ 傳道 , 我 ​ 就 ​ 開始 ​ 學 ​ 聖經 ​ 了 。 」 — — 恩 久 , 尼泊爾

(src)="36"> Dung i martangiang ma ahu tu Debata na adong di Bibel .
(trg)="33"> 他們 ​ 的 ​ 經歷 ​ 使 ​ 我們 ​ 想 ​ 起 ​ 耶穌 ​ 的 ​ 話 : 「 自覺 ​ 有 ​ 屬 靈 ​ 需要 ​ 的 ​ 人 ​ 有 ​ 福 ​ 了 」 。 (

(src)="37"> Marsogot nai dituktuk Sitindangi ma pintu ni jabungku jala huoloi ma marsiajar Bibel . ” ​ — Anju , Nepal .
(trg)="34"> 馬太福音 ​ 5 : 3 ) 沒錯 , 我們 ​ 想 ​ 知道 ​ 人生 ​ 重大 ​ 問題 ​ 的 ​ 答案 , 就是 ​ 因為 ​ 人 ​ 生 來 ​ 就 ​ 有 ​ 屬 靈 ​ 的 ​ 需要 。

(src)="38"> Sude pangalaman on paingothon hita tu hata ni Jesus : ” Martua ma na umboto na pogos partondionna . ”
(trg)="35"> 只 ​ 有 ​ 上帝 ​ 才 ​ 能 ​ 真正 ​ 滿足 ​ 人 ​ 的 ​ 這 ​ 種 ​ 需要 。

(src)="39"> Tutu , nunga disuanhon hian di roha ni sude jolma asa manarihon na porlu tu partondion .
(trg)="36"> 他 ​ 賜 ​ 下 ​ 他 ​ 的 ​ 話語 ​ 聖經 , 讓 ​ 我們 ​ 的 ​ 屬 靈 ​ 需要 ​ 可以 ​ 得到 ​ 滿足 。

(src)="40"> Holan Debata do na boi manggohi haporluon i , marhite hataNa , i ma Bibel .
(trg)="37"> 耶和華 見證 人 ​ 的 ​ 聖經 ​ 課程 ​ 是 ​ 怎樣 ​ 的 ​ 呢 ?

(src)="41"> Aha do na hombar tu marsiajar Bibel ?
(src)="42"> Aha do labana tu hita ?
(trg)="38"> 這個 ​ 課程 ​ 對 ​ 你 ​ 有 ​ 哪些 ​ 益處 ?

(src)="43"> Dialusi ma sungkunsungkun on di artikel na mangihut .
(trg)="39"> 你 ​ 看看 ​ 下 ​ 一 ​ 篇 ​ 文章 ​ 就 ​ 知道 ​ 了 。

(src)="44"> Jahowa i ma goar ni Debata songon na disurat di Bibel .
(trg)="40"> 聖經 ​ 說 ​ 上帝 ​ 的 ​ 名字 ​ 是 ​ 耶和華 。

(src)="45"> GOARNA : Sian hata Junani bi·bliʹa , lapatanna ” punguan ni angka buku ”
(trg)="41"> 名字 ​ 來源 : 最 ​ 早 ​ 來 ​ 自 ​ 希臘 語 ​ bi·bliʹa ( 比布 利 阿 ) , 意思 ​ 是 「 小 書 」 。

(src)="46"> ISINA : 39 buku di hata Heber ( na deba marhata Aram ) dohot 27 marhata Junani
(trg)="42"> 組 ​ 成 ​ 部分 : 頭 ​ 39 ​ 本 ​ 書 ​ 用 ​ 希伯來 語 ​ 寫成 ( 有 ​ 少數 ​ 片段 ​ 用 ​ 阿拉 米語 ​ 寫成 ) , 後面 ​ 27 ​ 本 ​ 用 ​ 希臘 語 ​ 寫成 。

(src)="47"> PANURAT : Hirahira 40 halak manurat saleleng 1.600 taon , sian taon 1513 ASM sahat tu 98 DM *
(src)="48"> HATA : Nunga disalin deba manang sude tu lobi sian 2.500 hata
(trg)="43"> 寫作 ​ 年代 : 由 ​ 大約 ​ 40 ​ 個 ​ 執筆 者 ​ 用 ​ 1600 ​ 多 ​ 年 ​ 完成 , 寫作 ​ 年份 ​ 從 ​ 公元前 ​ 1513 ​ 年 ​ 到 ​ 大約 ​ 公元 ​ 98 ​ 年 。

(src)="49"> DISARHON : Buku na gumodang tarsar di liat portibi on hirahira lima miliar Bibel
(trg)="44"> 譯本 : 聖經 ​ 全 ​ 書 ​ 或 ​ 部分 ​ 經卷 ​ 已 ​ 翻譯 ​ 成 ​ 2500 ​ 多 ​ 種 ​ 語言 。

(src)="50"> ASM hata na dipajempek lapatanna ” Andorang So Masehi ” , dohot DM lapatanna ” Dunghon Masehi ”
(trg)="45"> 分發 量 : 估計 ​ 約 ​ 有 ​ 50 億 ​ 本 , 是 ​ 全球 ​ 分發 量 ​ 最 ​ 大 ​ 的 ​ 書 。

# bbc/2015243.xml.gz
# cmn_Hant/2015243.xml.gz


(src)="1"> TOPIK UTAMA | SIULASON NI MAJALAH ON
(trg)="1"> 封面 ​ 專題 | 來 ​ 學 ​ 聖經 ​ 吧 !

(src)="2"> Sitindangi Ni Jahowa ditanda alani ulaon marbarita na uli .
(src)="3"> Alai diboto hamu do hami pe ditanda ala patupahon ulaon parsiajaran Bibel di liat portibi on ?
(trg)="2"> 耶和華 見證 人 ​ 一直 ​ 向 ​ 公眾 ​ 傳 講 ​ 聖經 ​ 的 ​ 好消息 , 可是 ​ 你 ​ 知道 ​ 嗎 , 我們 ​ 也 ​ 有 ​ 一 ​ 個 ​ 課程 , 幫助 世界 ​ 各 ​ 地 ​ 的 ​ 人 ​ 學習 ​ 聖經 。

(src)="4"> Di taon 2014 , lobi sian 8.000.000 Sitindangi di 240 Negara mambahen hirahira 9.500.000 parsiajaran Bibel ganup bulan .
(trg)="3"> 2014 ​ 年 , 在 ​ 全球 ​ 240 ​ 個 ​ 國家 ​ 和 ​ 地區 ​ 有 ​ 超過 ​ 800 萬 ​ 個 ​ 耶和華 見證 人 , 他們 ​ 每 ​ 個 ​ 月 ​ 主持 ​ 差不多 ​ 950 萬 ​ 個 ​ 聖經 ​ 課程 。

(src)="5"> * Boi dohonon , godang ni halak na marsiajar Bibel dohot hami lobi sian bilangan ni pangisi ni 140 negara !
(trg)="4"> * 跟 ​ 我們 ​ 學習 ​ 聖經 ​ 的 ​ 人數 , 甚至 ​ 比 ​ 世上 ​ 140 ​ 個 ​ 國家 ​ 的 ​ 人口 ​ 還 ​ 要 ​ 多 !

(src)="6"> Laho patupahon ulaon pangajarion on , ganup taon Sitindangi Ni Jahowa pabinsarhon hirahira sada satonga miliar Bibel , buku , majalah , dohot angka na asing na dipangke tu parsiajaran Bibel di bagasan 700 hata !
(trg)="5"> 為了 ​ 推行 ​ 這 ​ 項 ​ 教育 ​ 工作 , 耶和華 見證 人 ​ 製作 ​ 了 ​ 多 ​ 種 ​ 刊物 , 包括 ​ 聖經 、 書籍 、 雜誌 ​ 以及 ​ 其他 ​ 幫助 ​ 人 ​ 學習 ​ 聖經 ​ 的 ​ 出版物 。

(src)="7"> Ndang adong be na boi tarpatudos tu ulaon marbarita on i ma manogihon halak marsiajar Bibel di hatana sandiri .
(trg)="6"> 這些 ​ 刊物 ​ 總共 ​ 以 ​ 大約 ​ 700 ​ 種 ​ 語言 ​ 發行 , 發行量 ​ 接近 ​ 15 億 份 , 規模 ​ 可 ​ 說 ​ 是 ​ 全球 ​ 最 ​ 大 ​ 的 。

(src)="8"> ” Ndang hea lomo rohangku marsiajar di singkola , alai parsiajaran on tabo .
(trg)="7"> 因此 , 很 ​ 多 ​ 人 ​ 都 ​ 可以 ​ 用 ​ 自己 ​ 喜歡 ​ 的 ​ 語言 ​ 學習 ​ 聖經 。

(src)="9"> Jala sude na huparsiajari palashon rohangku ! ” ​ — Katlego , Afrika Selatan .
(trg)="8"> 「 我 ​ 從小 ​ 就 ​ 不 ​ 喜歡 ​ 上學 , 但是 ​ 這個 ​ 課程 ​ 很 ​ 有趣 , 我 ​ 學 ​ 到 ​ 的 ​ 知識 ​ 也 ​ 給 ​ 我 ​ 帶 ​ 來 ​ 很 ​ 大 ​ 的 ​ 安慰 。 」 — — 卡特 萊 格 , 南非

(src)="10"> ” Parsiajaran on mangalusi sude sungkunsungkunku jala godang na i dope . ” ​ — Bertha , Meksiko .
(trg)="9"> 「 這個 ​ 課程 ​ 解答 ​ 了 ​ 我 ​ 的 ​ 所有 ​ 疑問 , 還 ​ 教 ​ 了 ​ 我 ​ 很 ​ 多 ​ 別 ​ 的 ​ 知識 。 」 — — 貝爾 塔 , 墨西哥

(src)="11"> ” Marsiajar Bibel dibahen di jabungku di tingki na pas di ahu .
(src)="12"> Aha dope na hurang ! ” ​ — Eziquiel , Brasil .
(trg)="10"> 「 我 ​ 在 ​ 自己 ​ 家 ​ 裡 ​ 就 ​ 能 ​ 上 ​ 這個 ​ 聖經 ​ 課程 , 學習 ​ 的 ​ 時間 ​ 也 ​ 安排 ​ 在 ​ 我 ​ 有 ​ 空 ​ 的 ​ 時候 , 這 ​ 實在 ​ 是 ​ 太 ​ 好 ​ 了 ! 」 — — 埃 西 基 耶 爾 , 巴西

(src)="13"> ” Sipata 15 sahat 30 minut hami marsiajar — manang umleleng sian i ​ — dia ma na pas tu tingkingku . ” ​ — Viniana , Australia .
(trg)="11"> 「 上課 ​ 有 時 ​ 是 ​ 15 ​ 到 ​ 30 ​ 分鐘 , 有 時 ​ 就 ​ 長 ​ 一點 , 主要 ​ 看 ​ 我 ​ 有 ​ 多少 ​ 時間 。 」 — — 維 尼亞 娜 , 澳大利亞

(src)="14"> ” Ndang margarar parsiajaran i ​ — longang do roha mangida ! ” ​ — Aime , Benin .
(trg)="12"> 「 這個 ​ 課程 ​ 是 ​ 免費 ​ 的 , 真 ​ 是 ​ 不可思議 ! 」 — — 艾 梅 , 貝 寧 ( 貝 南 )

(src)="15"> ” Na mangajarhon Bibel tu ahu burju jala lambok .
(trg)="13"> 「 我 ​ 的 ​ 聖經 ​ 老師 ​ 對 ​ 我 ​ 很 ​ 好 ​ 也 ​ 很 ​ 有 ​ 耐心 。

(src)="16"> Gabe maraleale ma hami . ” ​ — Karen , Irlandia Utara .
(trg)="14"> 我們 ​ 已經 ​ 是 ​ 好 ​ 朋友 ​ 了 。 」 — — 卡 倫 , 北愛爾蘭

(src)="17"> ” Godang na marsiajar Bibel ndang na ingkon gabe Sitindangi Ni Jahowa . ” ​ — Denton , Inggris .
(trg)="15"> 「 有 ​ 很 ​ 多 ​ 人 ​ 跟 ​ 我們 ​ 學習 ​ 聖經 , 這 ​ 並 ​ 不 ​ 代表 ​ 他們 ​ 會 ​ 成為 ​ 耶和華 見證 人 。 」 — — 登 頓 , 英國

(src)="18"> Boi tapillit na laho taparsiajari jala tapareso ayat ni Bibel na hombar tu parsiajaran i .
(trg)="16"> 我們 ​ 會 ​ 跟 ​ 聖經 ​ 學生 ​ 討論 ​ 不 ​ 同 ​ 的 ​ 主題 , 並 ​ 一起 ​ 查看 ​ 相關 ​ 的 ​ 經文 。

(src)="19"> Songon , Bibel mangalusi angka sungkunsungkun on : Ise do Debata ?
(trg)="17"> 這些 ​ 主題 ​ 包括 : 上帝 ​ 是 ​ 誰 ?

(src)="20"> Songon dia do hadirionNa ?
(src)="21"> Adong do goarNa ?
(trg)="18"> 他 ​ 是 ​ 個 ​ 怎樣 ​ 的 ​ 神 ?

(src)="22"> Didia Ibana Maringanan ?
(trg)="19"> 他 ​ 有 ​ 名字 ​ 嗎 ?

(src)="23"> Boi do jonok hita tu Ibana ?
(trg)="20"> 他 ​ 住 ​ 在 ​ 哪裡 ?

(src)="24"> Sungkunsungkun on manogihon hita asa mangalului alusna di Bibel .
(trg)="21"> 我們 ​ 可以 ​ 親近 ​ 他 ​ 嗎 ?

(src)="25"> Laho mangurupi halak mangalului alusna , somalna hita mamangke buku si 224 alaman i ma buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan ?
(trg)="22"> 對於 ​ 這些 ​ 問題 , 很 ​ 多 ​ 人 ​ 都 ​ 不 ​ 知道 ​ 怎樣 ​ 從 ​ 聖經 ​ 裡 ​ 找 ​ 出 ​ 答案 。

(src)="26"> * Buku on denggan dipatupa tarlumobi laho mangurupi halak laho mangantusi aha na sasintongna diajarhon Bibel .
(trg)="23"> 為了 ​ 幫助 ​ 人 ​ 找 ​ 到 ​ 答案 , 我們 ​ 一般 ​ 會 ​ 用 ​ 一 ​ 本 ​ 名 ​ 為 《 辨明 ​ 聖經 ​ 的 ​ 真理 》 * 的 ​ 課本 。

(src)="27"> Dohot ma i parsiajaran taringot Debata , Jesus Kristus , hasusaan ni jolma , haheheon , tangiang , dohot angka na asing dope .
(trg)="24"> 這 ​ 本 ​ 書 ​ 有 ​ 224 ​ 頁 , 是 ​ 為了 ​ 幫助 ​ 人 ​ 明白 ​ 聖經 ​ 的 ​ 基本 ​ 道理 ​ 而 ​ 編寫 ​ 的 , 書 ​ 中 ​ 討論 ​ 的 ​ 主題 ​ 包括 : 上帝 、 耶穌 ​ 基督 、 苦難 、 復活 、 禱告 ​ 等 。

(src)="28"> Parsiajaran on boi diulahon di tingki dohot inganan na pas di hamu .
(trg)="25"> 我們 ​ 可以 ​ 在 ​ 你 ​ 選擇 ​ 的 ​ 時間 ​ 和 ​ 地點 ​ 上課 。

(src)="29"> Na deba mangalehon tingkina sajom manang lobi ganup minggu marsiajar Bibel .
(trg)="26"> 很 ​ 多 ​ 人 ​ 每 ​ 週 ​ 都 ​ 撥 ​ 出 ​ 1 ​ 小時 ​ 左右 ​ 來 ​ 學習 ​ 聖經 , 有些 ​ 人 ​ 則 ​ 每 ​ 週 ​ 學習 ​ 10 ​ 到 ​ 15 ​ 分鐘 。

(src)="30"> Alai leleng ni parsiajaran Bibel on boi do diatur .
(src)="31"> Boi do dipahombar tu ulaon muna .
(trg)="27"> 我們 ​ 會 ​ 盡量 ​ 按照 ​ 你 ​ 的 ​ 時間 ​ 來 ​ 安排 。

(src)="32"> Deba nai marsiajar holan 10 manang 15 minut ganup minggu .
(src)="33"> Parsiajaran dohot buku na laho diparsiajari ndang margarar .
(trg)="28"> 課程 、 課本 ​ 和 ​ 其他 ​ 學習 ​ 材料 ​ 都 ​ 是 ​ 免費 ​ 的 , 因為 ​ 耶穌 ​ 曾 ​ 吩咐 ​ 他 ​ 的 ​ 門徒 : 「 你們 ​ 白白 ​ 地 ​ 得 ​ 來 , 也 ​ 要 ​ 白白 ​ 地 ​ 施 與 。 」 (

(src)="34"> Sarupa ma on songon na nidok ni Jesus tu siseanna : ” Sibasabasa do i tu hamu , antong basabasahon hamu ma i . ” ​ — Mateus 10 : 8 .
(trg)="29"> 馬太福音 ​ 10 : 8 )

(src)="36"> Buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan ?
(src)="37"> marisi 19 parsiajaran .
(trg)="30"> 《 辨明 ​ 聖經 ​ 的 ​ 真理 》 共有 ​ 19 ​ 章 , 你 ​ 可以 ​ 挑選 ​ 某 ​ 幾 ​ 章 ​ 來 ​ 學習 , 也 ​ 可以 ​ 把 ​ 整 ​ 本 ​ 書 ​ 學 ​ 完 。