# bas/2018015.xml.gz
# zpa/2018015.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> I kaat ini i ta bé inyu nyuñga .
(src)="3"> I yé njel yada inyu tjam biniigana bi Bibel ni nkoñ isi wonsôna ; nson unu , u mbôña ni njel makébla ma njômbi ñem .
(trg)="2"> Guiich reʼ diti radoʼni , láani goyaʼni par guigaisni lo guidopynac gudxlio par guisuidy buñ láani toibsi né la Biblia .

(src)="4"> Inyu ti likébla , soho yuuga bés i www.jw.org .
(trg)="3"> Né láani riaʼni por guirá donación .

(src)="5"> Handugi biniigana bipe , bipes bi bikaat bi Bibel bi nyôña ikété Kaat Nyambe ; di nkodol matila ma ndék bibuk inyu boñ le bi éña loñge .
(trg)="4"> Pal nainy looy gonylo toib donación , goyee ló www.jw.org / zpa .

(src)="6"> Ndi ibale u ntehe MN , yi le bipes bi , bi nyôña ikété Les Saintes Écritures ​ — Traduction du monde nouveau .
(trg)="5"> Guirá texto ni sieed reʼ biréni ló Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras , edición de 2013 en inglés .

(src)="7"> U MBAMBLE UNU le , Nkum Ntat , u nti Yéhôva Nyambe lipém , Ñénél ngiinda yosôna .
(trg)="6"> REVISTA ni laa , Guiich ni caniʼ nacni toib guiich ni ronyxiroʼ laa Jehová , Dios ni bisaʼ guibá né Gudxlio .

(src)="8"> Ñañ wé nlam u nti ki bôt hogbe le , ndék ngéda Ane Ngii i Nyambe i ga mélés béba , i yilha ki hisi paradis .
(trg)="7"> Rasialdóni xcalnabany buñ portín raniʼni de Reino xtuny Dios , toib Gobierno ni noʼ guibá , ni mápa mer guinitló guirá cós mal né gony Gudxlio reʼ toib lagary móz .

(src)="9"> U mbamble unu u ntinde i hémle Yésu Kristô , nu a bi wo inyu boñ le di la kôs niñ boga , ni le hanano a ñénél kiki Kiñe i Ane Nyambe .
(trg)="8"> Láaca racnéni lóono gapno fe ló Jesucristo , Rey ni gony mandary ló Gobierno xtuny Dios , láabu goitybu por lóono par labúu guibanyno tipzó .

(src)="10"> Unu mbamble u bi bôdôl pam i nwii 1879 , u nit bé likoda li m’bô jo ki jo .
(src)="11"> Inyu mbamble unu , Bibel yon i kôli niiga .
(trg)="9"> Revista reʼ careʼni desde íz 1879 , diti rioʼni lad partid né rabeʼ loguiaʼni la Biblia xomod Xtiitz Dios .

# bas/2018016.xml.gz
# zpa/2018016.xml.gz


(src)="1"> 3 Baa maéba ma Bibel ma yé mahee i len ini ?
(trg)="1"> 3 ¿ Raquiinra xilitz la Biblia ló xtzúno la ?

(src)="2"> 4 Biniigana bi Bibel ​ — Pék i nom i mba ni mba
(trg)="2"> 4 Xcalnan la Biblia dipa radudy xtzúni

(src)="3"> 6 I bisu tole i mbus ngéda yé ?
(trg)="3"> 6 ¿ Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la ?

(src)="4"> ( Nkéñék matila )
(trg)="4"> ( Cuadriyen )

(src)="5"> 8 Mahôla inyu keñgle bikuu
(trg)="5"> 8 Racnéni lóono diti tzaguiabno ló galnagan

(src)="6"> 10 Mahôla inyu yémbél mandutu
(trg)="6"> 10 Racnéni lóono gony reglarno galnagan

(src)="7"> 12 Mahôla inyu hônba mandutu
(trg)="7"> 12 Racnéni lóono guicalóno galnagan

(src)="8"> 14 Bibel ni bilôl gwoñ
(trg)="8"> 14 La Biblia né ló dzú ni sietra

(src)="9"> 16 We u nhoñol lelaa ?
(trg)="9"> 16 ¿ Looy xí nálo ?

# bas/2018017.xml.gz
# zpa/2018017.xml.gz


(src)="1"> Di niñil i nkoñ isi , i het bikei bikeñi bi nti maéba nya ndi nya ; jon mbadga i yé le , baa Bibel i yé nlômbi ngandak inyu bana mahee ?
(trg)="1"> Rabésno ló toib Gudxlio ro bidza información né tecnología .
(trg)="2"> ¿ Raquiinra la Biblia ná nacni toib libro ni ma xidzú íz cuá la ?

(src)="2"> Bibel i nkal le :
(trg)="3"> La Biblia , láacani náni :

(src)="3"> “ Tilna yosôna i nlôl ni Nyambe , i mbahal . ” ​ — 2 Timôtéô 3 : 16 .
(trg)="4"> « Guirá ni caa ló la Biblia sieedni de Dios né rasuidyni buñ » ( 2 Timoteo 3 : 16 ) .

(src)="4"> Ini nomba i Nkum Ntat , i ga wan inyuki Bibel i nkal le , i nla éga bés mu makas ma niñ yés momasôna .
(trg)="5"> Revista reʼ ni laa , Guiich ni caniʼ rasetlani pal la Biblia nigolúpa labúu guisanésni lóono ló guirá galnagan ni racalóno laʼga nabanyno .

# bas/2018018.xml.gz
# zpa/2018018.xml.gz


(src)="1"> BAHOGI BO TO .
(trg)="1"> TIPNÉS BUÑ NÁ QUE YACA .

(src)="2"> Mut njôôñ yi wada , a nhégha i gwélél biniigana bi Bibel ni i gwélél nlômbi kaat u bi pam i nwii 1920 inyu niiga ndap suklu i len ini .
(trg)="2"> Toib doctor goniʼbu que pal buñ naquiin la Biblia nacni suusi toib mextra naquiin toib libro ni bireʼ ló íz 1920 par nasuidy mbiox de Química .

(src)="3"> I ngéda mut a nti bé Bibel lipém , a nla bat le , baa biniigana inyu kei i i bi pam behee bi nla gwélana inyu kei i i ntip pam ?
(trg)="3"> Buñ ni diti nap respet la Biblia sigory dada nanabdiitzyibu looy pal naquiinlo manual xtuny toib computadora ni ma godudy xtzú par nasuidylo naquiinlo toib computadora copy .

(src)="4"> Hala wee , inyu yé , Bibel i bi ntagbe ngéda behee .
(trg)="4"> Modcuca noʼ buñ ni ná que la Biblia ma godudy xtzúni .

(src)="5"> Kii yo i nla tinde mut i bilen bini , i ngéda bikei bikeñi bi ntôl , i ke yéñ maéba ikété nlômbi kaat ?
(trg)="5"> Nabanyno ló toib tiemp ro bidza cós copy né noʼ xidal clas tecnologías , ¿ xigony ñoʼ ni ñaiby naquiin la Biblia ni ma xidzúgolu cuá ?

(src)="6"> Ndi i bak le , ngandak bisit internet , le mut a nla bé to soñgol , bi nti bés maéba ma mondo hiki linut .
(trg)="6"> Né máspa ló naareʼ ni noʼ xidal páginas ló Internet ro sieed xí labúu gony buñ .

(src)="7"> Hiki ngéda , nkuu biliñliñge u nyôôs bés ni maéba ma bidokta , ma batila bikaat ni ma bipastô .
(trg)="7"> Noʼ programas né entrevistas ro rareʼ psicólogos , buñ ni raduidy consej né buñ ni rabeʼ libros .

(src)="8"> Jam lipe li yé ki le , bisabe bi bikaat bi yôni ni bikaat bi nti maéba inyu yi lelaa u nla yémbél ngim mandutu ma niñ , bi kwéhak ki bôt bape mingwañ .
(trg)="8"> Né empresas rabeʼ xidalguixo guiich par gacnéni buñ né modreʼ ronyibu gan xiroʼ bidxiich .

(src)="9"> Ndi i ba ni le hiki linut di nkôs biniigana hala , umbe nseñ u yé i béñge Bibel ​ — nlômbi kaat u u bi mal tilba , hala a yé jam kiki bo 2 000 di nwii ?
(trg)="9"> Né información ni guirá ór careʼ , ¿ xigony raquiinno xcalrracné la Biblia , toib libro ni cuá ma de goló chop mil íz ?

(src)="10"> Baa bangitophémle Bibel ba mpot bé maliga , i ngéda ba nkal le i gwélél yo inyu dilo tjés i yé wee i gwélél nlômbi kaat suklu u u mal tagbe ngéda , tole i gwélél nlômbi kaat maéba inyu yi gwélél ordinater i i ntip pam ?
(trg)="10"> ¿ Nap razón buñ ni diti raluladx ló la Biblia órni náyibu que pal rayopyno xilitz la Biblia nacni suusi nayopyno xcalrracné toib libro de química o manual xtuny toib computadora ni ma godudy xtzú la ?

(src)="11"> I mahoñol ma , ma téé bé .
(trg)="11"> Yaca , diti láani ngú ni raniʼyibu .

(src)="12"> Siañs ni teknôlôgi bi mpala héñha , ndi baa i mam mut binam a gwé ngôñ ma nhéñha ?
(trg)="12"> Ciencia né tecnología naguel radzaʼni , per ¿ ma bidzaʼ mod nac buñgudxlio la ?

(src)="13"> Bôt ba ngi yéñék inyuki ba niñ , ba nyéñ ki i bana ndék maséé , nwee , loñge niñ i ndap lihaa ni bañga mawanda .
(trg)="13"> Buñ raniinysa guibany goxt , guibany toib lagary ro diti tzoʼ ni guitzuiby layibu , raniiny guiguaʼyibu sacró né xfamilyibu né gapyibu ximigyibu ni cobioo layibu .

(src)="14"> To i ba yaa le Bibel i yé nlômbi kaat , i mpôdôl mam di gwé ngôñ , ni mam mape ki .
(src)="15"> I nkal ki le i nlôl ni Nhek wés .
(trg)="14"> Ná la Biblia ma xidzú de goló cuáni , raniʼni ximod guicaló buñ guirá galnagan ni ma bisetlano né raniʼni más .

(src)="16"> I nti bés biniigana inyu hiki jam li niñ , i kôôbaga ki bés i jôs to limbe linoodana di nla boma .
(trg)="15"> Láaca náni que Dios ni Bisaʼ lóono , golonésbu buñgudxlio par nacaʼ láani .

(src)="17"> ( 2 Timôtéô 3 : 16 , 17 ) I nkônde ki kal le , maéba mé ma nom i mba ni mba ​ — mabéhna mé ma ga tagbe bé ngéda to kel yada !
(trg)="16"> Ralitzni lóono ló guirá clas galnagan né raibyni lóono ximod guicalóno láani ( 2 Timoteo 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="17"> Per ni máspa , xilitzni noʼni por tipzó , dipa sadudy xtzúni .

(src)="18"> Bibel yomede i nkal le : “ Bañga i Nyambe i yé yômi . ” ​ — Lôk Héber 4 : 12 .
(trg)="18"> La Biblia láacani náni : « Xtiitz Dios nabanyni » ( Hebreos 4 : 12 ) .

(src)="19"> Baa bipôdôl bi Bibel bi yé toi maliga ?
(trg)="19"> ¿ Nigolúpani la ?

(src)="20"> Baa i ntagbe ngéda , tole i yé kaat i nlôôha bana mahee ikété bikaat gwobisôna ​ — i ntiik , baa i yé toi yômi ?
(trg)="20"> ¿ Ma godudy xtzú la Biblia o nacni toib libro ni más racné lóono que nitisi libro ni noʼ la ?

(src)="21"> I nomba Nkum Ntat ini , i yé i bisu ikété nomba ipe i tôbôtôbô i i ga pôdôl nlélém ño nkwel , i ga yéñ i hôla we i léba mandimbhe inyu mambadga mana .
(trg)="21"> Revista Guiich ni caniʼ , goyaʼni par gacnéni looy guicapylo guirá galrranabdiitz reʼ né nacni primer revista ni guiniʼ de toibsi tema .

# bas/2018019.xml.gz
# zpa/2018019.xml.gz


(src)="1"> HÉGDA LE : U yé hiôm i ndap i het ba ntéédana minlômbi mi gwom .
(trg)="1"> BUNYSI PENSARY que noʼlo lainy toib museo ro bidza palory ni ma xidzú íz goyaʼ .

(src)="2"> Libim li yé ntubak , ñôbak , tole bipe bi yé mbugak .
(trg)="2"> Casi guiráni ma noʼ guʼur láani , ma nibalaʼni .

(src)="3"> Mimpe mi nimis ngim bijô gwap .
(trg)="3"> Tipnésni ma biroʼ cueʼ .

(src)="4"> Ndi u nyimbe le yada mu i gwé bé to ntende , hiki hisiina hi jam u mbéñge mu , hi nkwés we nkaa le i bi béña toi bañga libañak .
(trg)="4"> Per rabiʼlo que toibticani nasacdxiich .
(trg)="5"> Riendxich ximod goyaʼni .

(src)="5"> Ha ni nyen u mbat ñéga we le : “ Baa ini i yé mondo iloo bini bipe ? ”
(trg)="6"> Ranabdiitzlo buñ ni sané looy : « ¿ Ndeʼ más nicopyni que stipnésca la ? »

(src)="6"> Ndi nye a timbhe we le : “ To , i yé yak nlômbi iloo ngim gwom ipe munu , ba mah bé tibil yo . ”
(trg)="7"> Láabu racapybu : « Yaca , más nigolienni , dipa ma goyoʼ ór góc copyni » .

(src)="7"> U kônde ki bat nye le : “ Baa i bi bana matééda ma tôbôtôbô ? ”
(trg)="8"> Ranabdiitzlo láabu stoib : « ¿ Ragoʼtzaydxichto láani la ? » .

(src)="8"> Ñéga nye we le : “ Hee nu , ini yo i bi kolba banop ba ngui bobasôna ni mintén mi mbuk mbebi nwominsôna .
(src)="9"> Ngandak mintonba i bi yéñ ki i mélés yo . ”
(trg)="9"> Láabu racapybu looy : « Yaca , ndeʼ chonan xi guirá cós ma gosaclóo , ma gonás guiee né buu láani né xidal buñ ná nabann láani » .

(src)="10"> Bebek hala a nsuk we , u badba le : ‘ Kinje jam nunu , ba bi bañ yo ni kii ? ’
(trg)="10"> Sigory ranabdiitzlo looyca : « ¿ Xí clas yoo biquiinyibu órni bisaʼyibu láani ? » .

(src)="11"> Di nla hégha Bibel kiki tik yom .
(trg)="11"> Labúu guinino que la Biblia nacni xomod palory ni ma xidzú íz goyaʼ per ná scú nasacdxiichni .

(src)="12"> I yé nlômbi kaat kiyaga ​ — nlômbi iloo ngandak ipe .
(trg)="12"> Láani más nigolienni que casiʼ guirá libros ni noʼ .

(src)="13"> Ñ , minlômbi mi bikaat mi ntôl .
(src)="14"> Ndi kiki minlômbi mi gwom mi mi yé miñunuk , ngandak ikété minlômbi mi bikaat mi bi ôbi ni ngéda .
(trg)="13"> Nanno que noʼ stipnés guiich ni láaca nigolien xomod palory ni bisetlano noʼ lainy museo , per ma biooxni portín ma napni xidal íz .

(src)="15"> Kiki hihéga , minlômbi mi bikaat bi njôôñ yi mi nkiha bé ni i yi bikaat bi len bi nti bés .
(trg)="14"> Tipnés temas ni raniʼ de ciencia ni sieed ló guiich golien reʼ , ma godudy xtzúni portín ma bireʼ temas ni más nicopy .

(src)="16"> Libim li ngéda , maéba map inyu jam li matibla , ma yé ma nlona bés bikuu iloo mbôô .
(trg)="15"> Remeidy ni rasetlani , xalagary gacnéni buñ más ronyni mal .

(src)="17"> I bak ki le , libim li minlômbi mi bikaat li yé ndik bipes bipes nano , inyule bipes bipe bi bi nimil tole bi bi ôbi .
(trg)="16"> Né xidal guiich golien reʼ ma nosi tiplaʼsi noʼ , portín ma biooxni o ma bixinni .

(src)="18"> Bibel yo i yé mahéñha .
(trg)="17"> Per la Biblia diti nacni scú .

(src)="19"> I bi bôdôl tilba hala a yé iloo 3 500 nwii , ndi Bibel i ngi yii peles .
(trg)="18"> Ma napni más de tzón mil gaaygayoʼ íz , né diti ma biooxni .

(src)="20"> To hala kiki , i bi kolbana nwii ndi nwii ​ — ba bi ligis , ba sôñga , ba ndegle ​ — ndi biniigana gwé bi bi yémbél i ngolba i yosôna .
(trg)="19"> Né desde ló dzú ni see dada ló naareʼ , goyoʼ ni bisaʼij láani , gobierno diti raduidy permís gap buñ láani né noʼ ni raniʼ mal de láani , ná scú diti ma binitlóni .

(src)="21"> I ntagbege bé ngéda to bebee , ndi Bibel i nkal mam ma ma nyon , ma undga le i ntehna bisu bi ngéda . ​ — Nun nkéñék matila le : “ I bisu tole i mbus ngéda yé ? ”
(trg)="20"> Galnan ni noʼ ló naareʼ diti ma buny gan láani , portín antes que buñnan ñan toib cós , la Biblia ma goniʼ láani ( bibiʼ cuadriyen ni ná , « ¿ Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la ? » ) .

(src)="22"> U yé le u badba le : ‘ Baa biniigana bi Bibel bi gwé toi mahee i dilo tjés ? ’
(trg)="21"> Ná scú , sigory ranabdiitzlo looyca : « ¿ Nigolúpa racné xilitz la Biblia buñ la ? » .

(src)="23"> Ilole u ntimbhe , badba ndugi le : ‘ Ikété bikuu bôt ba binam ba mboma , bimbe bi nlôôha bibe ?
(trg)="22"> Par ganno ximod rarexa galrranabdiitz reʼ , buny pensary ló guirá galnagan ni racaló buñ ló naareʼ .

(src)="24"> Bimbe bi nlôôha kônha woñi ? ’
(trg)="23"> ¿ Xí cós más radzuiby buñ ?

(src)="25"> Bebek u nla hoñol gwom kiki bo : gwét , liôbôs nkoñ isi , manola ni makala pati .
(trg)="24"> Sigory rieed ló xpensarylo guerr , Gudxlio caxinni , buñ ronynaa saʼ .

(src)="26"> Nano di béñge ngim matiñ Bibel i niiga .
(src)="27"> Kiki u mba u ñañ mo , badba le : ‘ Ibale bôt ba noñok matiñ mana , baa ki nkoñ isi u ta bé loñge homa ? ’
(trg)="25"> Nigoreʼ buny pensary ló tipnés galrrasuidy ni sieed ló la Biblia né , laʼga casuidylo láani , gonabdiitz looyca : « ¿ Más sacró nabésno pal buñ nasob guirá ndeʼ la ? » .

(src)="28"> GWÉHA I NSAÑ
(trg)="26"> BUÑ NI RAYOPY MOD GUIGUAʼ SACRÓ

(src)="29"> “ Basañgal bôt ba yé nsaibak , inyule b’a séblana le bon ba Nyambe . ”
(trg)="27"> « Dichós buñ ni rayopy mod guiguaʼ sacró né saʼ , portín layibu sacyibu xiin Dios » ( Mateo 5 : 9 ) .

(src)="30"> ( Matéô 5 : 9 ) “ Ibale i yé le i ba hala , kingéda la nan , wee yéna ni nsañ ni bôt bobasôna . ” ​ — Rôma 12 : 18 .
(trg)="28"> « Pal labúuni , colgony rutirigaʼlni lóoto par guiguaʼto sacró né guirá buñ » ( Romanos 12 : 18 ) .

(src)="31"> KONANGOO , NWÉHÉL
(trg)="29"> BUÑ NI NAP GALRRONLADX NÉ RATUIDY SCÁSIʼ XCALKIÉ SAʼ

(src)="32"> “ Bakonangoo ba yé nsaibak , inyule b’a kon yak bo ngoo . ”
(trg)="30"> « Dichós buñ ni nap galrronladx , portín sioʼ ni sonladx layibu » ( Mateo 5 : 7 ) .

(src)="33"> ( Matéô 5 : 7 ) “ Ni hônbanaga bé ni bé , ni nwéhlaga ki bé ni bé , to ibale mut a ntogha inyu maasañ ; kiki [ Yéhôva ] * a bi nwéhél bé , yak bé boña hala . ” ​ — Kôlôsé 3 : 13 .
(trg)="31"> « Colgony guantary saʼto né colguituidy scásiʼ xcalkié saʼto ná pal noʼ razón guidzuitzto .
(trg)="32"> Xomod Jehová * bituidy scásiʼ xcalkiéto , scúca non gonyto láani » ( Colosenses 3 : 13 ) .

(src)="34"> NSAÑ IPÔLA MATÉN MOMASÔNA
(trg)="33"> BUÑ NI RAGOBIOO GUIRÁ CLAS BUÑ

(src)="35"> “ Inyu mut wada nyen [ Nyambe ] a boñ le hi loñ bôt i lôl , le ba yén mu nkoñ isi wonsôna . ”
(trg)="34"> « De toibsi buñguieeu [ Dios ] bisaʼbu guiráxadit buñ ni noʼ ló gudxlio » ( Hechos 17 : 26 ) .

(src)="36"> ( Minson mi baôma 17 : 26 ) “ Nyambe a ta bé ntodol bôt ; ndi ikété hi loñ , nu a nkon nye woñi , a boñok ki mam ma téé sép , nyen a nlémél nye . ” ​ — Minson mi baôma 10 : 34 , 35 .
(trg)="35"> « Dios diti rabúbu buñ , Dios racacuentbu buñ ni radzuiby láabu né rony xinésni .
(trg)="36"> Nac nitisi nac xcudxyibu » ( Hechos 10 : 34 , 35 ) .

(src)="37"> I BÔÑGÔL HISI
(trg)="37"> BUÑ NI RAN GUDXLIO

(src)="38"> “ Ni Yéhôva Nyambe a yoñ mut , a yis nye i wom Éden le a ba a salak wo , a téédaga ki wo . ”
(trg)="38"> « Jehová Dios cuaʼbu buñguieeu né goloʼbu buñguieeucu lainy lagary móz ni góc laa Edén par ñonybu dxiin loni né ñanbu láani » ( Génesis 2 : 15 ) .

(src)="39"> ( Bibôdle 2 : 15 ) Nyambe nye , a ’ “ ôbôs ba ba ñôbôs hisi . ” ​ — Masoola 11 : 18 .
(trg)="39"> Dios sanitlóbu « guirá ni caxin gudxlio » ( Revelación [ Apocalipsis ] 11 : 18 ) .

(src)="40"> ÔA I HÉP NKUS NI I MAM MA NYEGA
(trg)="40"> BUÑ NI DITI RASOBLADX BIDXIICH NÉ DITI RONY GALYOXH

(src)="41"> “ Ni yihge , ni tadak ki bébomede inyu hép yosôna ; inyule nom mut i tane bé inyu ngandak gwom a gwé . ”
(trg)="41"> « Colguixal bisalóto né colgap lóoto par diti guisobladxto xitcal , portín ná órni buñ nap xiroʼgolu cós , láani diti ronyni que buñ guibany » ( Lucas 12 : 15 ) .

(src)="42"> ( Lukas 12 : 15 ) “ Ndi ndéñg ni ndôñ nyega yosôna , to hép nkus , ni sima yaga bañ mam mana jôl ikété nan , wengoñle hala a kôli ni bapubhaga . ” ​ — Éfésô 5 : 3 .
(trg)="42"> « Galyoxh né cós buidy de guirá clas , o galrrasobladx , diti guitlaani ladto , portín lóoto nacto buñ nayaa » ( Efesios 5 : 3 ) .

(src)="43"> ÑEM MALIGA , I SAL NI NGUI
(trg)="43"> BUÑ NI NATZAY XCALRRIEN NÉ RONY DXIIN

(src)="44"> “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="44"> « Raniiny lóono gacno buñ ni natzaay xcalrrien ló guirá cós » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="45"> ( Lôk Héber 13 : 18 ) “ Mut a nibik , a nip ha bañ , ndi a tumbba yaga . ” ​ — Éfésô 4 : 28 .
(trg)="45"> « Ni rabann , ma diti cuann más , xalagary ngú gonybu dxiin nadip » ( Efesios 4 : 28 ) .

(src)="46"> NSEÑ I HÔLA NGOO BÔT
(trg)="46"> BUÑ NI RACNÉ NI CAQUIIN GALRRACNÉ

(src)="47"> “ Ni lédhak ba ba gwé bihôya bi miñem , ni hôlga mimbomba , ni nihbege bôt bobasôna . ”
(trg)="47"> « Colgony animar a guirá ni noʼ nabann colgacné buñ ni diti nadip , colgap paseins a guirá buñ » ( 1 Tesalonicenses 5 : 14 ) .

(src)="48"> ( 1 Tésalônika 5 : 14 ) “ Yuuga nyu bon ni biyik bi bôda ikété njiiha yap . ” ​ — Yakôbô 1 : 27 .
(trg)="48"> Non « ganno mbiox bisapy né gonaʼ viod ló ro cadudyibu ló galnagan » ( Santiago 1 : 27 ) .

(src)="49"> Bibel i nsima ndik bé biniigana bini .
(src)="50"> Ndi ni njel dihéga , i ñéba bés lelaa di diihe gwo , ni lelaa di bii gwo bisélél i niñ yés i hiki kel .
(trg)="49"> La Biblia diti nosi rasetlani xí clas buñ non gacno , láaca rasuidyni lóono gonladxno ni ná la Biblia né guisobno ni náni guirá dzú laʼga nabanyno .

(src)="51"> Nano , ibale libim li bôt li noñok maéba mana , baa ki hala a nhôyôs bé mandutu ma bôt ?
(trg)="50"> Pal guiráno nasobno ni ná la Biblia , diti tampa nacalóno galnagan xomod ló naareʼ .

(src)="52"> Hodo , di nla kal le , nano nyen matiñ ma Bibel ma gwé mahee iloo kôba , ñ , ma nkwo toi i loñge ngéda !
(trg)="51"> Scú láani , xilitz la Biblia más raquiinno láani ló naareʼ .

(src)="53"> I ntiik , kii biniigana bi Bibel bi nla boñ inyu yoñ hanano ?
(trg)="52"> Per ¿ noʼ pu racné la Biblia looy la ?

(src)="54"> Mut nu a nlôôha pék a bi kal kel yada le : “ Pék i nkéla le i téé sép ikété minson nwé . ”
(src)="55"> ( Matéô 11 : 19 ) Baa hala bé ?
(trg)="53"> Toib buñguieeu ni gopgoluʼ galnan goniʼ scareʼ : « Por mod rony toib buñ , raslooybu xí clas buñ nacbu » ( Mateo 11 : 19 ) .
(trg)="54"> ¿ Noʼlo de acuerdo né ndeʼ ja ?

(src)="56"> Inyu yi too ngim jam i yé pék , béñge mambe matam i num i ngéda u mbii yo i bisélél .
(trg)="55"> Toib mod ni labúu ganno pal toib consej raquiinni o yaca ngú guibiʼno pal racnéni lóono órni rasobno ni náni .

(src)="57"> Jon , yoñ ngéda i ôt mahoñol , u badba le : ‘ Ibale me mbii biniigana bi Bibel i bisélél , baa me kôli bé tehe mahéñha malam i niñ yem ?
(trg)="56"> Por ngú , xinésni guinabdiitzlo looyca : « Pal la Biblia nigolú raquiinni , ¿ xí diti sacnéni naʼ laʼga nabani la ?

(src)="58"> Lelaa i nla hôla me inyu mandutu me mboma nano ? ’
(trg)="57"> ¿ Nigolúpa sacnéni naʼ guicalóya galnagan ni napa nigoreʼ la ? » .

(src)="59"> Di wan hihéga hiada .
(trg)="58"> Guibiʼno ximod .

(src)="60"> Delfin * a bé a pégi , a ban - ga niñ i yôni ni bisai .
(src)="61"> Ndi , kunda yada , bikuu bi bôdôl kwél nye , yada ni yada .
(trg)="59"> Diana * nigolú goyoʼ xchiimbu , goxtiguie bibanybu né diti noʼ xí buny falt láabu , per tisintiempsi cualóbu tipnés desgrasy : xiindzapbu goity , xcaltzeelbu bibíl né godudybu ló galsii .

(src)="62"> Nkondbak wé ngond u wo .
(src)="63"> Libii jé li mal .
(trg)="60"> Láabu nábu : « Ma diti goona chú naʼ ; bisnita xiindzapa , tzeʼela né lidxi .

(src)="64"> Yak bigwel moo bi kahal héñél nye .
(trg)="61"> Bisnita guiráni : fuers xtuni né ma nac nacsi bibani » .

(src)="65"> A nkal le : “ Me bé nyômôk ​ — me bi nimis ngond , nlôm ni ndap .
(src)="66"> Me bé nôgda wee me nhôla ha bé to yom , me bi nimis libak jem , ngui yem , me bé hek ha bé pék inyu bilôl . ”
(trg)="62"> Diana biduidy cuent que nigolú ni ná texto reʼ : « Nosi 70 íz labúu rabanyno , o 80 íz pal nacno buñ nadip .