# bas/2016440.xml.gz
# zib/2016440.xml.gz


(src)="1"> 3 Yéhôva ‘ a ntôñ ni we ’
(trg)="1"> 1 Appreciating Jehovah as Our Potter

(src)="3"> 11 Baa u nwas le Mma Nunkeñi a ma we ?
(trg)="2"> 2 Do You Let the Great Potter Mold You ?

(src)="4"> Likeñge li mma dibee li mbat le a bok mis mé i ngii biték a yé ma .
(trg)="3"> Pottery is a craft in which the artisan works very closely with his material .

(src)="5"> Ikété gwigil bini biba , di ga tehe lelaa Yéhôva “ Mma wés ” a ma ( tole a ñuñgus ) bés , ni kii di nlama boñ inyu yila kiki ték lima ikété moo mé .
(src)="6"> 16 Mambadga ma basoñgol
(trg)="4"> In these two articles , we will see how Jehovah fulfills his role as “ our Potter ” and what we must do in order to be like soft clay in his hands .

(src)="7"> 18 “ Yéhôva Nyambe wés a yé Yéhôva wada ”
(trg)="5"> 3 “ Jehovah Our God Is One Jehovah ”

(src)="8"> Ni mambe manjel Yéhôva Nyambe wés a yé “ Yéhôva wada ” ?
(trg)="6"> In what ways is Jehovah our God “ one Jehovah ” ?

(src)="9"> Lelaa hala a ntihba maada més ni nye , yak ni bilôk bikéé gwés ?
(trg)="7"> How does that affect our relationship with him and with fellow worshippers ?

(src)="10"> I len ini , kiki di gwé bé minlélém mi binéñél , di nlama tibil yi kii Yéhôva a mbat bés inyu boñ le a ba inyu yés kiki “ Nyambe wada . ”
(trg)="8"> In today’s diversified and multicultural world , we must understand what Jehovah requires of us so that we can have him as “ our God . ”

(src)="11"> 23 U nwas bañ le mahôha ma bôt bape ma kwés we
(trg)="9"> 4 Do Not Let the Faults of Others Stumble You

(src)="12"> Bôt ba binam bobabôna ba nla boñ mahôha ma ma nla babaa bôt bape .
(trg)="10"> All humans have faults that can hurt others .

(src)="13"> Mambe mandémbél ma Bibel ma nla hôla bés i yi lelaa di nlama boñ ngéda bipôdôl tole maboñog ma bôt bape ma mbabaa bés ?
(trg)="11"> What Bible examples can help us understand how we should react when the words or deeds of others hurt us ?

(src)="15"> 32 Baa ni ngi hoñlak ?
(trg)="12"> 5 How to Manage Your Money

# bas/2016442.xml.gz
# zib/2016442.xml.gz


(src)="1"> “ A Yéhôva , wen u yé . . .
(src)="2"> Mma dibee nu a ma bés .
(trg)="1"> “ O Jehovah , . . . you are our Potter ; we are all the work of your hand . ” ​ — ISA .

(src)="3"> Di yé ngweege i woo woñ , bés bobasôna yaga . ” ​ — YÉSAYA 64 : 8 .
(trg)="2"> 64 : 8 .

(src)="4"> TJÉMBI : 89 , 26
(trg)="3"> SONGS : 11 , 26

(src)="5"> lelaa Yéhôva a mpohol i bet a ga ma ?
(trg)="4"> how Jehovah chooses those whom he will mold ?

(src)="6"> inyuki Yéhôva a ma litén jé ?
(trg)="5"> why Jehovah molds his people ?

(src)="7"> lelaa Djob a ma i bet ba nsuhus bomede i si yé ?
(trg)="6"> how God molds those who submit to him ?

(src)="8"> Inyuki Yéhôva a yé Mma ték nunkeñi ?
(trg)="7"> Why is Jehovah the greatest Potter ?

(src)="9"> I SÔÑ Maye sép i ñwii 2010 , i tison yada i loñ i Ngisi le London , ba bi naña bôt le ba loo i somb ngim séya u biték , u ba bi ma i loñ i Kina i tjai di nyônôs jôm ni juem .
(trg)="8"> IN November 2010 , a bid of nearly 70 million dollars was made in London , England , for an 18th - century Chinese ceramic vase .

(src)="11"> Ni maliga , ngim mut a ma ték a nla hielel yom i i mbôl , ni i i nhee bé diye , a yilha yo maak yom i i nlôôha ni bilama , i heek ki diye .
(trg)="9"> Clearly , a potter can turn something as abundant and inexpensive as clay into a beautiful and costly masterpiece .

(src)="12"> Ndi , Yéhôva Mma wés , a nloo mut binam nye ki nye nu a yé mma ték , hikôô ngélé .
(trg)="10"> Yet , no human potter can begin to compare with Jehovah .

(src)="13"> Bibel i nkal le “ Yéhôva a uñgus mut ni nluñ ték , ” hala wee ték .
(src)="14"> A hek nye ni libak li peles , a ti ki nye ngap i kôna bilem bilam bi Nhek wé .
(trg)="11"> Late in the sixth creative day , God fashioned “ out of dust [ clay ] from the ground ” a perfect man and gave him the capacity to reflect his Maker’s qualities .

(src)="15"> ( Bibôdle 2 : 7 ) I mut peles nunu le Adam , nu ba bi hek ni ték , a bé a kôli i séblana le “ Man Nyambe . ” ​ — Lukas 3 : 38 .
(trg)="12"> That perfect man , Adam , who was made from the earth was rightly called a “ son of God . ” ​ — Luke 3 : 38 .

(src)="16"> 2 , 3 .
(trg)="13"> 2 , 3 .

(src)="17"> Lelaa di nla kôna libak li bon ba Lôk Israél ba ba bi hiel ñem ?
(trg)="14"> How can we imitate the attitude of repentant Israelites ?

(src)="18"> Ndi , Adam a bi nimis libak jé li man Djob ngéda a bi ndogbene Nhek wé .
(trg)="15"> Adam , however , lost his sonship when he rebelled against his Maker .

(src)="19"> To hala , mu kii tjai di bé di ntagbe , “ limut kiki ont ” li bon ba Adam ba bi téba inyu nit kahap Djob i ngii bihégél gwobisôna .
(trg)="16"> Nonetheless , throughout the generations “ a great cloud ” of Adam’s descendants have chosen to uphold God’s sovereignty .

(src)="20"> ( Lôk Héber 12 : 1 ) Ibale ba suhus bomede ni suhulnyu i si Nhek wap ki ba bi unda le ba bé sômbôl le Isañ wap nyen a ba bo Mma , ha Satan bé .
(trg)="17"> By humbly submitting to their Creator , they have demonstrated that they wanted him , not Satan , to be their Father and Potter .

(src)="21"> ( Yôhanes 8 : 44 ) Ndéñbe yap i gwés Djob i nhôñlaha bés bipodol bi Yésaya nu a kal inyu Lôk Israél i i bi hiel ñem le : “ A Yéhôva , wen u yé bés Tata ; bés di yé ték lima , ndi we u yé Mma dibee nu a ma bés .
(trg)="18"> Their loyalty to God calls to mind Isaiah’s words concerning repentant Israelites : “ O Jehovah , you are our Father .

(src)="22"> Di yé ngweege i woo woñ , bés bobasôna yaga . ” ​ — Yésaya 64 : 8 .
(trg)="19"> We are the clay , and you are our Potter ; we are all the work of your hand . ” ​ — Read Isaiah 64 : 8 .

(src)="23"> I len ini , i bôt bobasôna ba mbégés Yéhôva ni mbuu ni maliga ba mboñ biliya i kôna nlélém libak li suhulnyu , ni i suhus bomede i si Nhek wap .
(trg)="20"> Today , all who worship Jehovah in spirit and truth endeavor to reflect the same humble , submissive attitude .

(src)="24"> Inyu yap , i suhus bomede i si Yéhôva kiki Isañ ni Mma wap , i yé jam i lipém .
(trg)="21"> They consider it an honor to address Jehovah as Father and to submit to him as their Potter .

(src)="25"> Baa u ntehe wemede kiki ték lima i moo ma Djob , i i yé bebee i neebe le Djob a ma yo inyu yila kiki séya i yé lam i mis mé ?
(trg)="22"> Do you see yourself as soft clay in God’s hands , willing to be molded into a vessel that is desirable in his eyes ?

(src)="26"> Baa u ntehe yak hiki mankéé woñ nu muda tole nu munlôm i pes mbuu kiki ték lima i Djob a ngi kenek ni bisu i ma ?
(trg)="23"> Do you similarly see each of your spiritual brothers and sisters as a work in progress , being molded by God ?

(src)="27"> Inyu hôla bés i nok jam li , di wan mintjep maa ma nson wé kiki Mma wés : Lelaa a mpohol i bet a ma , inyuki a ma bo , ni lelaa a mboñ hala .
(trg)="24"> To help us in that regard , let us consider three aspects of Jehovah’s work as our Potter : How he chooses those whom he molds , why he molds them , and how he does so .

(src)="28"> Lelaa Yéhôva a mpohol i bet a ñôt i nyeni ?
(trg)="25"> How does Jehovah choose those whom he draws to himself ?

(src)="29"> Ti dihéga .
(trg)="26"> Give examples .

(src)="30"> Ngéda Yéhôva a mbéñge bôt ba binam , a mbok bé mis mé i mam ma ntéa i mis .
(trg)="27"> When Jehovah observes humans , he does not pay attention to outward appearances .

(src)="31"> Ndi , a nwan ñem , hala wee mut kétékété .
(trg)="28"> Rather , he examines the heart , the inner person .

(src)="32"> ( Añ 1 Samuel 16 : 7b . )
(trg)="29"> ( Read 1 Samuel 16 : 7b . )

(src)="33"> I jam li , li bi nene loñge loñge ngéda Djob a bi bot likoda li bikristen li hiai hi bisu .
(trg)="30"> This fact was amply demonstrated when God formed the Christian congregation .

(src)="34"> A bi ôt i pañ yé ni i pañ Man wé ngandak bôt .
(src)="35"> I bôt ba , i bitéé bi mis , ba bé bé le ba kon nye ngôñ .
(trg)="31"> He drew to himself and his Son many individuals who from a human standpoint might have seemed to be undesirable .

(src)="36"> ( Yôhanes 6 : 44 ) Wada ikété yap , a bé Farasai yada le Saulô ​ — “ ñôbôsjôl , ntééñga ntôñ , nu a bé bômôl [ a bé ti bé bo lipém ] ki wo . ”
(trg)="32"> One such person was a Pharisee named Saul ​ — “ a blasphemer and a persecutor and an insolent man . ”

(src)="37"> ( 1 Timôtéô 1 : 13 ) Ndi Yéhôva nu ‘ a nwan miñem , ’ a bé tehe bé Saulô kiki ték i i gwé bé nseñ .
(trg)="33"> “ The examiner of hearts , ” however , did not see Saul as useless clay .

(src)="38"> ( Bingéngén 17 : 3 , MN ) Mahéñha ni la , Djob a bi tehe le a bé le a ma nye kayéle a yila séya i i nkon nye ngôñ ​ — ñ , a bé toi “ ntebek yom ” i bok mbôgi inyu “ biloñ bipe ni bikiñe ni bon ba Israél . ”
(trg)="34"> Instead , God saw that he could be molded into a desirable vessel ​ — in fact , “ a chosen vessel ” to bear witness “ to the nations as well as to kings and the sons of Israel . ”

(src)="39"> ( Minson mi baôma 9 : 15 ) Ikété bape ba Djob a tehe kiki biséya bi bi bé le bi yila biséya “ bi gwé lipém , ” di nla léba bôt ba lihiua , bôt ba ndéñg , ni bôt ba wip .
(trg)="35"> Others whom God saw as potential vessels “ for an honorable use ” included former drunkards , immoral people , and thieves .

(src)="40"> ( Rôma 9 : 21 ; 1 Korintô 6 : 9 - 11 ) Mu kii ba bi kôs bañga yi i Bibel , ba hémle ki yo , ba bi neebe le Yéhôva a ma bo .
(trg)="36"> As they gained accurate knowledge of God’s Word and expressed faith , they allowed Jehovah to mold them .

(src)="41"> 5 , 6 .
(trg)="37"> 5 , 6 .

(src)="42"> Lelaa i bôdôl di gwé inyu Yéhôva Mma wés , i nlama tihba libak jés i pañ ( a ) i bôt di ntééne likalô i libôga jés ?
(trg)="38"> How should our trust in Jehovah as our Potter affect our attitude toward ( a ) the people in our territory ?

(src)="43"> ( b ) bilôk bikéé gwés bi bôlôm ni bi bôda ?
(trg)="39"> ( b ) our brothers and sisters ?

(src)="44"> Lelaa i mam di ntip pot ma nhôla bés ?
(trg)="40"> How can the foregoing help us ?

(src)="45"> Kiki di nhémle le Yéhôva a nla añ miñem , ni le a ñôt i nyeni i bet a mpohol , hala a nlama sôña bés i kéés bôt bape ; i nla ba bôt ba libôga jés i het di ntéé likalô ni bôt ba likoda jés .
(trg)="41"> Our faith in Jehovah’s ability to read hearts and to draw to himself those whom he chooses should prevent us from judging others , both in our territory and in our congregation .

(src)="46"> Di yoñ hihéga hi mut wada nu ba nsébél le Mikaél .
(trg)="42"> Consider the example of a man named Michael .

(src)="47"> “ Ngéda Mbôgi Yéhôva i bé lo i tééne me likalô , me bé me kwéhne bo nwemel .
(trg)="43"> “ When Jehovah’s Witnesses called on me , ” he recalls , “ I would just turn away and ignore them as if they did not exist .

(src)="48"> Me bé tééñga bo ngandak !
(trg)="44"> I was really rude !

(src)="49"> Mbus , me bi boma lihaa jada li me bé gwés ngandak inyu maboñog map malam .
(trg)="45"> Later , in a different setting , I met a family whom I admired because of their good conduct .

(src)="50"> Kel yada , hala a bi suk me i nok le ba bé Mbôgi Yéhôva !
(trg)="46"> Then one day I received a shock ​ — they were Jehovah’s Witnesses !

(src)="51"> Maboñog map ma bi tinde me i témb wan inyuki me bé me gwééne bo mahoñol mabe .
(trg)="47"> Their behavior moved me to examine the basis for my prejudice .

(src)="52"> Me bi sôk me tehe le libak jem li bé li niñne i ngii ngiyi ni bipopoda , ha i ngii mam ba bé boñ bé . ”
(trg)="48"> I soon came to the realization that my attitude was based on ignorance and hearsay , not on facts . ”

(src)="53"> Inyu kônde yi bo loñge , Mikaél a bi neebe yigil i Bibel .
(trg)="49"> To get the facts , Michael accepted a Bible study .

(src)="54"> Mbus ngéda , a bi sôblana , a yila ki nsañal .
(trg)="50"> Later , he came into the truth and entered the full - time service .

(src)="55"> I neebe Yéhôva kiki Mma wés li nla tihba yak libak jés i pañ bilôk bikéé gwés .
(trg)="51"> Our accepting Jehovah as our Potter can affect our attitude toward fellow believers too .

(src)="56"> Baa u ntehe bilôk bikéé gwoñ bi bôda ni bi bôlôm kiki Djob a ntehe bo ​ — kiki bôt le Djob a ngi kenek ni bisu i ma , ha bé kiki bôt le a mal uñgus ?
(trg)="52"> Do you see your brothers and sisters as God does ​ — not as a finished product , but as a work in progress ?

(src)="57"> A nla tehe i yom mut a yé i kétékété , ni yak i ntén mut a nla yila i moo mé ngéda a mba a ma nye .
(trg)="53"> He can see the inner person as well as the kind of person one can become in his capable hands .

(src)="58"> Yéhôva a ntehe libak lilam li mut , a mbok bé mis mé i ngii bibomb gwé bi ngim ngéda .
(trg)="54"> Hence , Jehovah takes a positive view of people and does not focus on temporary imperfections .

(src)="59"> ( Tjémbi 130 : 3 ) Di nla kôna nye ibale di gwé matehge malam inyu bagwélél bé .
(trg)="55"> We can imitate him by seeing his servants in a positive light .

(src)="60"> Ni maliga , di nla yak sal ni Mma wés le Jéhôva inyu hôla bilôk bikéé gwés bi bôlôm ni bi bôda i hol i pes i mbuu .
(trg)="56"> In fact , we can work along with our Potter by supporting our brothers and sisters as they strive to make spiritual advancement .

(src)="61"> ( 1 Tésalônika 5 : 14 , 15 ) I mimañ Djob a bi ti kiki “ makébla , ” mi nlama ti ndémbél mu i jam li . ​ — Efésô 4 : 8 , 11 - 13 .
(trg)="57"> As “ gifts in men , ” the elders ought to take the lead in this regard . ​ — Eph .
(trg)="58"> 4 : 8 , 11 - 13 .

(src)="62"> Inyuki i ngéda Yéhôva a nkodol bé , ni ntehe yo kiki jam li mahee ?
(trg)="59"> Why do you appreciate Jehovah’s discipline ?

(src)="63"> Ni ma nok ngim mut a nkal jam kiki bo lini le : ‘ Me bi pam bé i nok mahee ma maéba bagwal bem ba bi ti me , letee ngéda yak me bi bana bem bon . ’
(trg)="60"> You may have heard someone say something like this : ‘ I never fully appreciated the discipline that I received from my parents until I had children of my own . ’

(src)="64"> Mu kii di ñun , di nla pam i tehe i kodol Yéhôva a nkodol bés ni mis ma mondo , kiki yimbne i gwéha i Yéhôva .
(trg)="61"> When we gain more experience in life , we may see discipline in a new light and start to view it as Jehovah does , as a manifestation of love .

(src)="65"> ( Añ Lôk Héber 12 : 5 , 6 , 11 . )
(trg)="62"> ( Read Hebrews 12 : 5 , 6 , 11 . )

(src)="66"> Ñ , inyule a ngwés bon bé , jon Yéhôva a nyoñ ngéda i ma bés .
(trg)="63"> Yes , out of love for his children , Jehovah patiently molds us .

(src)="67"> A gwé ngôñ le di bana pék , le di ba maséé , ni le i mbus , yak bés di pam i gwés nye .
(trg)="64"> He wants us to be wise and happy and to love him in return .

(src)="68"> ( Bingéngén 23 : 15 ) A nok bé maséé mo ki mo i tehe bés di nson njonok ; a ngwés bé ki to le di tjiba kiki “ bon isi hiun , ” inyule di ntjél hiel ñem . ​ — Efésô 2 : 2 , 3 .
(trg)="65"> He takes no pleasure in our suffering ; nor does he want us to die as “ children of wrath , ” which is the prospect inherited from Adam . ​ — Eph .

(src)="69"> 8 , 9 . ( a ) Lelaa Yéhôva a niiga bés i len ini ?
(trg)="66"> 2 : 2 , 3 .
(trg)="67"> 8 , 9 .

(src)="70"> ( b ) Lelaa i suklu i , i ga ke ni bisu letee ni i mbok mondo ?
(trg)="68"> How is Jehovah teaching us today , and how will this education continue in the future ?

(src)="71"> Ngéda di bé kiki “ bon isi hiun , ” di bééna ngandak bilem bi bé bébél Djob , bebeg yak ngim bilem binuga !
(trg)="69"> As “ children of wrath , ” we once displayed many qualities that displease God , perhaps even some beastlike traits !

(src)="72"> Ndi , masoda le Yéhôva a bi ma bés , di héñha ; nano di yé kiki bon ba mintômba ni bilem bilam .
(trg)="70"> Yet , thanks to Jehovah’s molding , we changed ; we became more like lambs .

(src)="73"> ( Yésaya 11 : 6 - 8 ; Kôlôsé 3 : 9 , 10 ) Nano , di niñ i paradis i pes mbuu .
(trg)="71"> Therefore , the environment in which Jehovah is now molding us is viewed as a spiritual paradise that is presently taking shape .

(src)="74"> I paradis i , i yé homa tôbôtôbô le Yéhôva a nkôôba i len ini inyu ma bés .
(trg)="72"> We feel safe and secure despite the wicked world around us .

(src)="75"> Ngéda di yii mukété , di nkon ha bé jam jo ki jo woñi tolakii i béba nkoñ isi unu u nkéña bés .
(trg)="73"> Moreover , in this setting , those of us who grew up in loveless , dysfunctional families finally experience real love .

(src)="76"> I bet ba bi nañ ngi gwéha , ni i bet ba bi lôl i mahaa ma ma ngwés mindañ , ba bi sôk ba léba bañga gwéha mu paradis i .
(trg)="74"> And we have learned to show love to others .

(src)="77"> ( Yôhanes 13 : 35 ) Di bi nigil ki i gwés bôt bape .
(trg)="75"> Above all , we have come to know Jehovah and now experience his fatherly love . ​ — Jas .

(src)="78"> I ngii mam momasô , di bi pam i yi Yéhôva , di nôgda ki gwéha yé i pañ yés kiki gwéha isañ inyu man wé . ​ — Yakôbô 4 : 8 .
(trg)="76"> 4 : 8 .

(src)="79"> I mbok mondo , di ga kônde ôt nseñ u paradis i pes mbuu i nya yôni .
(trg)="77"> In the new world , we will experience to the full the blessings of the spiritual paradise .

(src)="80"> Nyoo , u héya paradis i pes mbuu , yak paradis yomede mede y’a ba ​ — paradis yomede mede i ga ba i si énél i Ane Djob .
(trg)="78"> Then , our spiritual paradise will have its perfect counterpart ​ — a literal paradise under the rulership of God’s Kingdom .

(src)="81"> Ha ngéda i , Yéhôva a ga ke ni bisu i ma bés ni i niiga bés i likala li di ta bé le di hégda i len ini .
(trg)="80"> Furthermore , God will make our minds and bodies perfect , so that we will be able to absorb his teaching and do his will flawlessly .

(src)="82"> ( Yésaya 11 : 9 ) Djob a ga kônde ki boñ le manyuu ni mahoñol més ma ba peles , kayéle di ga la tééda biniigana gwé ni boñ sômbôl yé i nya i yôni .
(trg)="81"> So let us be determined to continue submitting to Jehovah , showing him that we view his molding as an expression of his love for us . ​ — Prov .

(src)="83"> Jon , di yoñ makidik ma ngui i ke ni bisu i suhus bésbomede i si Yéhôva mu kii a ma bés , hala a ga unda nye le di ntehe nson a nsal inyu yés kiki yimbne i gwéha yé inyu yés . ​ — Bingéngén 3 : 11 , 12 .
(trg)="82"> 3 : 11 , 12 .

(src)="84"> Lelaa Yésu a bi unda le a nkôna hônba ni likeñge li Mma Nunkeñi ?
(trg)="83"> How did Jesus reflect the Great Potter’s patience and skill ?

(src)="85"> Kiki mma ték nu a nlôôha ba makeñge , Yéhôva a nyi umbe ntén “ nluñ ték ” a yé ma , a nyi ki lelaa a ma wo .
(trg)="84"> Like a highly skilled potter , Jehovah knows the type and quality of “ the clay ” that is before him , and he molds it accordingly .

(src)="86"> ( Añ Tjémbi 103 : 10 - 14 . )
(trg)="85"> ( Read Psalm 103 : 10 - 14 . )

(src)="87"> A nyi bibomb gwés , hee homa ngui yés i nsôk , ni i mahol i pes mbuu di ma boñ .
(trg)="86"> Indeed , he deals with us as individuals , taking into account our particular weaknesses , limitations , and level of spiritual growth .

(src)="88"> A nhôya bé i mam ma momasôna ngéda a ma bés .
(trg)="87"> His attitude toward imperfect servants was demonstrated by his Son .