# bas/2017440.xml.gz
# yue_Hans/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Baa ni ngi hoñlak ?
(trg)="1"> 3 ​ 页 你 ​ 记 ​ 唔 ​ 记得 ?

(src)="2"> 4 Yéhôva a nti bés hogbe ikété njiiha yés yosôna
(trg)="2"> 4 ​ 页 喺 ​ 任何 ​ 考验 ​ 下 ​ 耶和华 ​ 都 ​ 安慰 ​ 我 哋

(src)="3"> Tolakii bés bobasôna di mboma njiiha lôñni manoodana , Yéhôva a nti bés hogbe di gwé ngôñ .
(trg)="3"> 虽然 ​ 我 哋 ​ 每 ​ 个 ​ 人 ​ 会 ​ 面对 ​ 患难 ​ 同 ​ 考验 , 但 ​ 耶和华 ​ 都 ​ 会 ​ 赐 ​ 俾 ​ 我 哋 ​ 所 ​ 需 ​ 嘅 ​ 安慰 。

(src)="4"> Yigil ini i ñunda mam di nla boñ inyu kôhna bañga hogbe i len ini ni bilôl .
(trg)="4"> 呢 ​ 篇 ​ 课文 ​ 会 ​ 帮 ​ 我 哋 ​ 睇 出 , 喺 ​ 而 家 ​ 同 ​ 未来 ​ 可以 ​ 喺 ​ 边 度 ​ 揾 ​ 到 ​ 真正 ​ 嘅 ​ 安慰 。

(src)="5"> 9 Diihe masôô ma nkus ma mbuu
(trg)="5"> 9 ​ 页 珍 视 ​ 上帝 ​ 赐 ​ 俾 ​ 你 ​ 嘅 “ 财宝 ”

(src)="6"> Yigil ini nhôla bés bii bisélél biniigana bi yésu a bi ti mu hihéga hi mut nyuñga nu a bi léba perl .
(trg)="6"> 耶稣 ​ 讲 ​ 过 ​ 一 ​ 个 ​ 商人 ​ 寻找 ​ 珍珠 ​ 嘅 ​ 比喻 。

(src)="7"> Hala a ga hôla ki bés i wan litehge jés li mam inyu nson u ñañ nlam u tohi u bikristen bi bi kôs ni biniigana bi maliga bi di bi nigil behee .
(trg)="7"> 呢 ​ 篇 ​ 课文 ​ 会 ​ 帮助 ​ 我 哋 ​ 明白 ​ 呢 个 ​ 比喻 ​ 背后 ​ 嘅 ​ 原则 , 同 埋 ​ 点 样 ​ 应用 ​ 出 嚟 。

(src)="8"> 14 Baa di ntehe iloo jam li nene i mis ?
(trg)="9"> 14 ​ 页 睇 ​ 人 ​ 唔 好 ​ 只 ​ 睇 ​ 外表

(src)="9"> 16 Baa ni ga sañgal mindañ , ni hôñôs ki nsañ ?
(trg)="10"> 16 ​ 页 你 ​ 会 ​ 唔 ​ 会 ​ 解决 ​ 纷争 ​ 同 ​ 促进 ​ 和睦 ​ 呢 ?

(src)="10"> 21 “ Pék yoñ i ba nsaibak ! ”
(trg)="11"> 21 ​ 页 “ 愿 ​ 人 ​ 赞赏 ​ 你 ​ 明白 ​ 事 ​ 理 ”

(src)="11"> 22 U hôiga bañ jam li nlôôha ba nseñ
(trg)="12"> 22 ​ 页 将 ​ 目光 ​ 集中 ​ 喺 ​ 重要 ​ 嘅 ​ 事 ​ 上

(src)="12"> 27 Nit kahap i Yéhôva i ngii bihégél gwé !
(trg)="13"> 27 ​ 页 拥护 ​ 耶和华 ​ 嘅 ​ 至高 统治权 !

(src)="13"> I yé jam li ntomb , i nimis matehge malam ma jam li yé nseñ i niñ yés .
(trg)="14"> 忙碌 ​ 嘅 ​ 生活 ​ 往往 ​ 使 ​ 我 哋 ​ 忽视 ​ 嗰 啲 ​ 重要 ​ 嘅 ​ 事 。

(src)="14"> Gwigil bini bi ga hôla bés i diihe mahee ma kahap i Yéhôva i ngii bihégél gwé , ni i yi lelaa di nla nit yo .
(trg)="15"> 呢 ​ 两 ​ 篇 ​ 课文 ​ 会 ​ 帮助 ​ 我 哋 ​ 明白 , 耶和华 ​ 嘅 ​ 至高 统治权 ​ 嘅 ​ 重要性 , 同 埋 ​ 我 哋 ​ 可以 ​ 点 样 ​ 拥护 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 统治权 。

(src)="15"> 32 Baa u yik hala ?
(trg)="16"> 32 ​ 页 你 ​ 知 ​ 唔 ​ 知道 ?

# bas/2017441.xml.gz
# yue_Hans/2017441.xml.gz


(src)="1"> “ Nyambe nu lédésñem yosôna . . . nu a nlédés yaga bés miñem ikété njiiha yés yosôna . ” ​ — 2 KORINTÔ 1 : 3 , 4 .
(trg)="1"> “ 赐 ​ 一切 ​ 安慰 ​ 嘅 ​ 上帝 … … 我 哋 ​ 遭遇 ​ 各样 ​ 患难 ​ 嘅 ​ 时候 , 上帝 ​ 都 ​ 安慰 ​ 我 哋 ” — — 哥 林 多 后 书 ​ 1 : 3,4

(src)="2"> TJÉMBI : 33 , 41
(trg)="2"> 唱 诗 ​ 38,56 ​ 首

(src)="3"> Inyuki di nlama ba nkôôbaga i boma manoodana ikété libii ni ndap lihaa ?
(trg)="3"> 点 解 ​ 我 哋 ​ 可以 ​ 预先 ​ 知道 ​ 婚姻 ​ 同 ​ 家庭 ​ 生活 ​ 会 ​ 有 ​ 患难 ?

(src)="4"> Lelaa masoohe ma bi lédés ngim bôt ba mpôdôl ikété Bibel ?
(trg)="4"> 圣经 ​ 里面 ​ 有 ​ 乜 嘢 ​ 例子 ​ 证明 ​ 祷告 ​ 可以 ​ 带 ​ 俾 ​ 人 ​ 安慰 ?

(src)="5"> Kii u nla boñ inyu lédés bôt bape ?
(trg)="5"> 你 ​ 可以 ​ 点 样 ​ 安慰 ​ 其他 ​ 人 ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1,2 .

(src)="7"> Lelaa Yéhôva a nlédés bés ikété njiiha yés , ni bimbe bikwo bi nkaa Bañga yé i nti bés ?
(trg)="7"> 喺 ​ 我 哋 ​ 遇到 ​ 患难 ​ 嘅 ​ 时候 , 耶和华 ​ 点 样 ​ 安慰 ​ 我 哋 ?

(src)="8"> MAÑGE wanda nu a bé ngi biiba , a bak mankéé likoda , nu di ga sébél le Eduard , a bi pôdôs mbiibaga mañ wada u likoda le Stéfanô , inyu ngim jam i bé tééñga nye .
(trg)="9"> 一 ​ 个 ​ 叫 ​ 爱德华 多 ​ 嘅 ​ 年轻 ​ 单 ​ 身 ​ 弟兄 , 同 ​ 一 ​ 个 ​ 叫 ​ 斯 蒂 芬 ​ 嘅 ​ 已婚 ​ 长老 ​ 讲 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 忧虑 。

(src)="9"> Eduard a bé béna soñda i ngii bibuk bi 1 Korintô 7 : 28 , MN : “ I bet ba mbiiba b’a kôhna njiiha ikété minsôn . ”
(trg)="10"> 爱德华 多 ​ 睇 ​ 到 ​ 哥 林 多 前 书 ​ 7 : 28 ​ 话 “ 结婚 ​ 嘅 ​ 人 ​ 必 ​ 身 ​ 受 ​ 患难 。 ”

(src)="10"> Jon a bat le : “ Kii i yé ‘ njiiha ’ ini , ni lelaa me yé le me pam i hônba yo ibale me mbiiba ? ”
(trg)="12"> 如果 ​ 我 ​ 结婚 , 可以 ​ 点 样 ​ 应付 ​ 患难 ​ 呢 ? ”

(src)="11"> Ilole a ntimbhe mbadga i , Stéfanô a bi kal Eduard le a wan jam lipe ñôma Paul a bi tila , a sébél Yéhôva le “ Nyambe nu lédésñem yosôna , nu a nlédés yaga bés miñem ikété njiiha yés yosôna . ” ​ — 2 Korintô 1 : 3 , 4 .
(trg)="13"> 喺 ​ 解答 ​ 呢 个 ​ 问题 ​ 之前 , 斯 蒂 芬 ​ 叫 ​ 爱德华 多 ​ 先 ​ 谂 ​ 吓 ​ 使徒 ​ 保罗 ​ 写 ​ 嘅 ​ 话 , “ [ 耶和华 ​ 系 ] 赐 ​ 一切 ​ 安慰 ​ 嘅 ​ 上帝 … … 我 哋 ​ 遭遇 ​ 各样 ​ 患难 ​ 嘅 ​ 时候 , 上帝 ​ 都 ​ 安慰 ​ 我 哋 ” 。 (
(trg)="14"> 哥 林 多 后 书 ​ 1 : 3,4 )

(src)="12"> Yéhôva a yé toi Isañ nu gwéha nu a nlédés bés ngéda di mboma mandutu .
(trg)="15"> 耶和华 ​ 的确 ​ 系 ​ 一 ​ 位 ​ 仁爱 ​ 嘅 ​ 爸爸 , 喺 ​ 我 哋 ​ 面对 ​ 困难 ​ 嘅 ​ 时候 ​ 安慰 ​ 我 哋 。

(src)="13"> Yak bé ni nla bigda ngim mangéda het Djob a bi nit bé , a éga ki bé , ni njel Bañga yé .
(trg)="16"> 佢 ​ 通常 ​ 通过 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 话语 ​ 俾 ​ 我 哋 ​ 帮助 ​ 同 ​ 指引 , 可能 ​ 你 ​ 都 ​ 亲身 ​ 体验 ​ 过 。

(src)="14"> Di nla ba nkwoog nkaa le a nyéñ ndik loñge yés , nlélém kiki a boñ inyu bagwélél bé ba ngéda kwañ . ​ — Añ Yérémia 29 : 11 , 12 .
(trg)="17"> 就 ​ 好似 ​ 耶和华 ​ 对 ​ 以前 ​ 嘅 ​ 忠仆 ​ 做 ​ 嘅 噉 , 我 哋 ​ 可以 ​ 肯定 ​ 佢 ​ 都 ​ 想 ​ 我 哋 ​ 得到 ​ 最 ​ 大 ​ 嘅 ​ 益处 。 (
(trg)="18"> 请 ​ 读 ​ 耶 利 米 书 ​ 29 : 11,12 )
(trg)="19"> 3 .

(src)="15"> Mambe mambadga di ga timbhe munu yigil ini ?
(trg)="20"> 呢 ​ 篇 ​ 课文 ​ 会 ​ 解答 ​ 边 啲 ​ 问题 ?

(src)="16"> Hala a yé maliga le , i nla bane bés ntombok jam i yémbél mandutu tole njiiha , ibale di nyi het bi nlôl .
(trg)="21"> 如果 ​ 我 哋 ​ 了解 ​ 到 ​ 难题 ​ 或者 ​ 患难 ​ 嘅 ​ 根本 ​ 原因 , 就 ​ 更加 ​ 容易 ​ 应付 ​ 嘞 。

(src)="17"> Hala a yé maliga inyu njiiha tole mandutu ma libii ni ma ndap lihaa .
(trg)="22"> 婚姻 ​ 或 ​ 家庭 ​ 的确 ​ 会 ​ 带 嚟 ​ 患难 。

(src)="18"> Jon , mambe mam ma nla lona “ njiiha ikété minsôn ” Paul a bi pôdôl ?
(trg)="23"> 噉 ​ 使徒 ​ 保罗 ​ 提到 ​ 嘅 “ 患难 ” 指 ​ 嘅 ​ 系 ​ 乜 嘢 ?

(src)="19"> Bambe bôt ba kôba , Bibel i mpôdôl , ni ba len ini , ba nla hôla bés i léba hogbe di gwé ngôñ ?
(trg)="24"> 圣经 ​ 时代 ​ 同 ​ 现代 ​ 有 ​ 乜 嘢 ​ 例子 ​ 可以 ​ 帮助 ​ 我 哋 ​ 得到 ​ 所 ​ 需 ​ 嘅 ​ 安慰 ​ 呢 ?

(src)="20"> I yi mam ma i ga hôla bés i hônba mo .
(trg)="25"> 知道 ​ 呢 啲 ​ 问题 ​ 嘅 ​ 答案 , 可以 ​ 帮助 ​ 我 哋 ​ 应付 ​ 难题 。

(src)="21"> 4 , 5 .
(trg)="26"> 4,5 . “

(src)="22"> Mambe mam ma nla ba njom i ‘ njiiha ikété minsôn ’ ?
(trg)="27"> 身 ​ 受 ​ 患难 ” 嘅 ​ 一 啲 ​ 原因 ​ 系 ​ 乜 嘢 ?

(src)="23"> Di ñañ yom Djob a kal i bibôdle bi niñ bi mut binam : “ Jon mut a ’ yék isañ bo nyañ , a adbe nwaa wé , boba b’a ba nsôn wada . ”
(trg)="28"> 人类 ​ 历史 ​ 开始 ​ 之后 , 耶和华 ​ 创立 ​ 咗 ​ 婚姻 ​ 安排 , 佢 ​ 话 : “ 人 ​ 要 ​ 离开 ​ 父母 , 从此 ​ 与 ​ 妻子 ​ 厮守 , 二 ​ 人 ​ 成为 ​ 一体 。 ” (

(src)="24"> ( Bibôdle 2 : 24 ) Yéhôva a pahal bibuk bi , ngéda a bi at libii li bisu .
(src)="25"> Ndi , kiki di yé bikwéha , yoñ makidik i biiba ni i bot ndap lihaa li mondo , bi nla lona ngimanôgla ipôla bôt ba lihaa .
(trg)="29"> 创世 记 ​ 2 : 24 ) 但 系 ​ 唔 ​ 完美 ​ 嘅 ​ 人 ​ 组织 ​ 新 ​ 家庭 , 家人 ​ 之间 ​ 嘅 ​ 关系 ​ 难免 ​ 会 ​ 变 ​ 得 ​ 紧张 。 (

(src)="26"> ( Rôma 3 : 23 ) Inyu muda , kunde i munlôm i yé i mbéna yiha kunde i bagwal bé .
(trg)="30"> 罗马 书 ​ 3 : 23 ) 一般 ​ 嚟 ​ 讲 , 结婚 ​ 之后 ​ 父母 ​ 嘅 ​ 领导 权 ​ 会 ​ 由 ​ 丈夫 ​ 嚟 ​ 代替 。

(src)="27"> Djob a nti munlôm kunde i énél nwaa nwé .
(trg)="31"> 丈夫 ​ 对 ​ 妻子 ​ 行使 ​ 领导 权 ​ 系 ​ 耶和华 ​ 嘅 ​ 安排 。 (

(src)="28"> ( 1 Korintô 11 : 3 ) Ngandak balôm ba ba ntip biiba ni baa bap , ba ntehe le hala a ntomb bé .
(trg)="32"> 哥 林 多 前 书 ​ 11 : 3 ) 有 啲 ​ 新婚 ​ 夫妇 ​ 觉得 ​ 噉 样 ​ 做 ​ 好 ​ 唔 ​ 容易 。

(src)="29"> Inoñnaga ni lipôdôl li Djob , mbiibak muda u nlama neebe le nlôm nyen a énél nye , he bagwal bé bé .
(trg)="33"> 按照 ​ 圣经 ​ 嘅 ​ 原则 , 结婚 ​ 之后 ​ 妻子 ​ 应该 ​ 接受 ​ 丈夫 ​ 嘅 ​ 指引 , 而 ​ 唔 系 ​ 父母 ​ 嘅 。

(src)="30"> Maada ni bakil ma nla lona yubda ni njiiha inyu bet ba ntip biiba .
(trg)="34"> 新婚 ​ 夫妇 ​ 亦 ​ 都 ​ 会 ​ 因为 ​ 同 ​ 配偶 ​ 父母 ​ 嘅 ​ 关系 ​ 紧张 ​ 而 ​ 遭受 ​ 患难 。

(src)="31"> Ndutu ipe i yé i mbéna kwo ngéda muda a nyis nlôm le , “ me yé jém . ”
(trg)="35"> 当 ​ 妻子 ​ 同 ​ 佢 ​ 丈夫 ​ 讲 “ 我 ​ 有 ​ 咗 ​ 喇 ! ”

(src)="32"> Maséé ba gwé i bem man , ma yé ma ba mpôdnaga ni woñi u mandutu ma matibla ma muda jém ma nla lona ilole a ngwal , tole mbus .
(trg)="36"> 嘅 ​ 时候 , 新 ​ 嘅 ​ 烦恼 ​ 就 ​ 出现 ​ 嘞 。

(src)="33"> I ga pam ki le moni mi béda , ngéda jém ni i mbus .
(trg)="37"> 本来 ​ BB ​ 嘅 ​ 出现 ​ 会 ​ 为 ​ 夫妇 ​ 带 嚟 ​ 喜乐 , 不过 ​ 怀孕 ​ 期间 ​ 或者 ​ 之后 ​ 出现 ​ 嘅 ​ 医疗 ​ 问题 ​ 就 ​ 使 ​ 到 ​ 呢 ​ 种 ​ 喜乐 ​ 大打折扣 。

(src)="34"> Ngandak mahéñha i yé nseñ ngéda man a ngwéé .
(trg)="38"> 经济 ​ 方面 ​ 嘅 ​ 计划 ​ 打 ​ 乱 ​ 晒 , 而 ​ BB ​ 出世 ​ 之后 ​ 要 ​ 做 ​ 嘅 ​ 调整 ​ 就 ​ 更加 ​ 多 ​ 嘞 。

(src)="35"> Nyañ mbai a nla tégbaha ngandak ngéda inyu bôngôl nkéñéé wé man .
(trg)="39"> 新 ​ 妈妈 ​ 嘅 ​ 时间 ​ 同 ​ 精力 ​ 都 ​ 会 ​ 集中 ​ 喺 ​ BB ​ 身上 。

(src)="36"> Ngandak balôm i bi nôgda wengoñle baa bap ba ntjôô bo , inyule nkéñéé man u bé yoñ ngéda yap yosôna .
(trg)="40"> 由于 ​ 噉 , 好多 ​ 做 ​ 丈夫 ​ 嘅 ​ 都 ​ 觉得 ​ 受 ​ 到 ​ 冷落 。

(src)="37"> U héya hala , mbegee i munlôm a ntip bana man i nkôndba , inyule a gwé jô lihaa i mondo a nlama tôñ .
(trg)="41"> 另 ​ 一 ​ 方面 , 丈夫 ​ 有 ​ 咗 ​ 新 ​ 嘅 ​ 职责 , 因为 ​ 要 ​ 照顾 ​ 同 ​ 供 养 ​ 家庭 ​ 嘅 ​ 新 ​ 成员 , 担子 ​ 就 ​ 更加 ​ 重 ​ 嘞 。

(src)="38"> 6 - 8 .
(trg)="42"> 6 - 8 .

(src)="39"> Imbe njiiha ngôñ i bana man i nla nlona ?
(src)="40"> Ngim babiina ihogi i mboma ntén njiiha umpe .
(trg)="43"> 想 ​ 生儿育女 ​ 嘅 ​ 愿望 ​ 实现 ​ 唔 ​ 到 , 点 解 ​ 系 ​ 患难 ?

(src)="41"> Ba nyéñ man ibôdôl behee , ndi ba nkôhnaga bé .
(trg)="44"> 有 啲 ​ 夫妇 ​ 就 ​ 要 ​ 面对 ​ 另 ​ 一 ​ 种 ​ 唔 ​ 同 ​ 嘅 ​ 患难 。

(src)="42"> Ngéda mbiibaga muda a nla bé nembee , hala a nla tééñga nye ngandak mahoñol .
(trg)="45"> 佢 哋 ​ 好 ​ 想 ​ 要 ​ BB , 但 系 ​ 就 ​ 怀 ​ 唔 ​ 到 ​ 孕 。

(src)="43"> I yé maliga le , to u mbiiba , u bana yak bon , hala a nkobla bé le u ga bana bé nduña .
(trg)="46"> 如果 ​ 做 ​ 妻子 ​ 嘅 ​ 遇到 ​ 呢 ​ 种 ​ 情况 , 佢 ​ 会 ​ 觉得 ​ 好 ​ 难受 。

(src)="44"> Ndi nduña mut a yé a bana ngéda a nyéñ bana bon , ndi a kôs bé bo , i yé i ba wé ntén ‘ njiiha ikété minsôn . ’
(trg)="47"> 无论 ​ 结婚 ​ 定 ​ 系 ​ 生儿育女 ​ 都 ​ 会 ​ 有 ​ 患难 , 不过 ​ 对于 ​ 好 ​ 想 ​ 生 ​ BB ​ 嘅 ​ 人 ​ 嚟 ​ 讲 , 冇 ​ 得 ​ 生 ​ 就 ​ 真 系 “ 身 ​ 受 ​ 患难 ” 嘞 。 (

(src)="45"> ( Bingéngén 13 : 12 ) Ngéda Bibel i bé tilba , libak li kom li muda ( hala we muda a nla bé gwal ) li bé li ba jam li wonyu ngandak .
(trg)="48"> 箴言 ​ 13 : 12 ) 喺 ​ 圣经 ​ 时代 , 不 育 ​ 通常 ​ 系 ​ 好 ​ 大 ​ 嘅 ​ 耻辱 。

(src)="46"> Rahel , nwaa Yakôb a bi pahal njôghe a bé nôgda , ngéda a bé tehe manyañ nu muda a ngwal bon .
(trg)="49"> 雅各 ​ 嘅 ​ 妻子 ​ 拉 结 ​ 见 ​ 到 ​ 家 姐 ​ 有 ​ 小朋友 , 而 ​ 自己 ​ 冇 , 就 ​ 觉得 ​ 好 ​ 痛苦 。 (

(src)="47"> ( Bibôdle 30 : 1 , 2 ) Bôt ba mbéna bat basañal ba tôbôtôbô ba ba nsal biloñ bipe het bôt ba mbéna bana mahaa makeñi le , inyuki ba gwé bé bon ?
(trg)="50"> 创世 记 ​ 30 : 1,2 ) 特派 ​ 传 道员 ​ 喺 ​ 嗰 啲 ​ 家庭 ​ 观念 ​ 好 ​ 重 ​ 嘅 ​ 地区 ​ 服务 ​ 嗰 时 , 经常 ​ 俾 ​ 人 ​ 问 ​ 起 ​ 点 解 ​ 佢 哋 ​ 仲 ​ 未 ​ 有 ​ 细 路 。

(src)="48"> To ngéda ba noode timbhe i nya i mbaabana bé , ba yé ba kal bo le , “ ni loo me nla hôla bé ni matibla ! ”
(trg)="51"> 就算 ​ 佢 哋 ​ 解释 ​ 得 ​ 几 咁 ​ 合情合理 , 通常 ​ 得到 ​ 嘅 ​ 回应 ​ 都 ​ 可能 ​ 系 : “ 唔 好 ​ 等 ​ 咁 ​ 耐 ​ 喇 , 都 ​ 系 ​ 早 ​ 啲 ​ 生 ​ 好 ! ”

(src)="49"> Di yoñ le hihéga hi mankéé nu muda wada i loñ Ngisi , nu a bééna ngôñ ikeñi i bana man , ndi to jam .
(trg)="52"> 我 哋 ​ 再 ​ 嚟 ​ 睇 ​ 吓 ​ 英国 ​ 一 ​ 个 ​ 姊妹 ​ 嘅 ​ 例子 。

(src)="50"> Sôk bi sôk , a bi pamna ngim nwii le a bé la ha bé gwal .
(trg)="53"> 佢 ​ 好 ​ 想 ​ 要 ​ BB , 但 ​ 呢 个 ​ 愿望 ​ 冇 办法 ​ 实现 。

(src)="51"> A bi kal le nseñ a wo , inyule a bé tehe le a bé ha bé le a bana man munu hiai hini .
(trg)="54"> 佢 ​ 过 ​ 咗 ​ 生育 ​ 时期 ​ 之后 , 更加 ​ 意识 ​ 到 ​ 自己 ​ 嘅 ​ 愿望 ​ 喺 ​ 目前 ​ 嘅 ​ 制度 ​ 点 ​ 都 ​ 实现 ​ 唔 ​ 到 , 所以 ​ 觉得 ​ 好 ​ 失望 。

(src)="52"> Nye ni nlôm , ba bi yoñ makidik i néñés man mut numpe .
(trg)="55"> 佢 ​ 同 ​ 丈夫 ​ 决定 ​ 收养 ​ 一 ​ 个 ​ 细 路 。

(src)="53"> To hala , a kal le : “ Me bi ke ni bisu i nok njôghe .
(src)="54"> Me bé yi le néñés man mut , i ta bé le i ba nlélém ni bana woñ man wemede . ”
(trg)="56"> 虽然 ​ 系 ​ 噉 , 佢 ​ 话 : “ 我 ​ 内心 ​ 经历 ​ 咗 ​ 一 ​ 翻 ​ 挣扎 ​ 先 ​ 可以 慢慢 ​ 接受 ​ 呢 个 ​ 现实 , 但 系 ​ 我 ​ 觉得 ​ 亲生 ​ 同 ​ 收养 ​ 嘅 ​ 始终 ​ 都 ​ 系 ​ 唔 ​ 一样 ​ 嘅 。 ”

(src)="55"> Bibel i nsima kristen muda yada i i ‘ tohlana inyu gwal i gwal bon . ’
(trg)="57"> 圣经 ​ 提到 ​ 基督徒 ​ 妇女 ​ 会 “ 因 ​ 生儿育女 ​ 而 ​ 得 ​ 保 ​ 平安 。 ” (

(src)="56"> ( 1 Timôtéô 2 : 15 ) Ndi hala a nkobla bé le gwal , tole bana bon i ga lona bés niñ boga .
(trg)="58"> 提 摩 太 前 书 ​ 2 : 15 ) 但 ​ 呢 ​ 句 ​ 话 ​ 唔 系 ​ 话 ​ 生儿育女 ​ 就 ​ 可以 ​ 得到 ​ 永生 。

(src)="57"> Hala a nsômbôl ndigi unda le , muda a gwé bon , nu a nlama yoñ ngéda i bôñgôl bôt bé ba lihaa , a gwé bé ngéda inyu boñ hilégé , ni pot mam ma bôt .
(trg)="59"> 相反 , 指 ​ 嘅 ​ 系 ​ 如果 ​ 一 ​ 个 ​ 女人 ​ 专心 ​ 照顾 ​ 儿女 , 打理 ​ 家 头 细 务 , 就 ​ 可以 ​ 避免 ​ 养成 ​ 讲 ​ 人 ​ 闲话 、 好 ​ 管 ​ 闲事 ​ 嘅 ​ 坏 ​ 习惯 。 (

(src)="58"> ( 1 Timôtéô 5 : 13 ) Ndi to hala , yak nye a mboma manoodana ma nlôl i niñ i ndap lihaa .
(trg)="60"> 提 摩 太 前 书 ​ 5 : 13 ) 不过 , 佢 ​ 仲 系 ​ 会 ​ 有 ​ 婚姻 ​ 同 ​ 家庭 ​ 方面 ​ 嘅 ​ 患难 。

(src)="59"> Lelaa mut a nla hônba nyemb i mut a ngwés ?
(trg)="61"> 乜 嘢 ​ 可以 ​ 帮助 ​ 承受 ​ 丧偶 ​ 之 ​ 痛 ​ 嘅 ​ 人 ​ 继续 ​ 忍耐 ​ 落 去 ? (

(src)="60"> ( Béñge maben 9 , 12 )
(trg)="62"> 请 ​ 睇 ​ 第 ​ 9,12 ​ 段 )

(src)="61"> Inyuki nyemb sobiina wada i yé njiiha nkeñi ?
(trg)="63"> 9 .
(trg)="64"> 点 解 ​ 讲 ​ 痛 ​ 失 ​ 配偶 ​ 系 ​ 一 ​ 种 ​ 独特 ​ 嘅 ​ 患难 ?

(src)="62"> Ngéda di mpôdôl manoodana ma nlôl bés libii , jam jada li ta li hoo bé lo bés mahoñol .
(trg)="65"> 有 ​ 一 ​ 种 ​ 婚姻 ​ 嘅 ​ 患难 , 可能 ​ 好 ​ 容易 ​ 俾 ​ 人 ​ 忽略 , 就 ​ 系 ​ 面对 ​ 配偶 ​ 嘅 ​ 死亡 。

(src)="63"> Nyemb i mut di ngwés .
(src)="64"> Ñ , ngandak i bi kôhna njôghe i nimis sobiina wap .
(trg)="66"> 痛 失 ​ 深爱 ​ 嘅 ​ 配偶 ​ 的确 ​ 系 ​ 一 ​ 种 ​ 独特 ​ 嘅 ​ 患难 , 呢 个 ​ 系 ​ 边 个 ​ 都 ​ 冇 ​ 谂 ​ 过 ​ 要 ​ 去 ​ 面对 ​ 嘅 。

(src)="65"> Hala a yé ngim ndutu le nwet a yii i niñ , a bé hégda bé le a ’ boma munu hiai hini .
(trg)="67"> 基督徒 ​ 坚信 ​ 耶稣 ​ 嘅 ​ 复活 ​ 应许 ​ 一定 ​ 会 ​ 实现 。 (

(src)="66"> Bikristen bi nhémle toi mbônga u Yésu inyu bitugne .
(src)="67"> ( Yôhanes 5 : 28 , 29 ) Mambe mahee mbônga unu u nla bana inyu sobiina nu a yii niñ ?
(trg)="68"> 约翰福音 ​ 5 : 28,29 ) 对 ​ 痛 失 ​ 配偶 ​ 嘅 ​ 人 ​ 嚟 ​ 讲 , 呢 个 ​ 希望 ​ 有 ​ 乜 嘢 ​ 意义 ​ 呢 ?

(src)="68"> I nla lédés nye ngandak kiyaga .
(trg)="69"> 佢 哋 ​ 喺 ​ 好 ​ 大 ​ 程度 ​ 上 ​ 可以 ​ 得到 ​ 安慰 。

(src)="69"> Djob jés li gwéha li ngwélél njel ipe , inyu nit ni lédés i bet ba mboma njiiha , yon i yé Bañga yé .
(trg)="70"> 另外 , 我 哋 ​ 仁爱 ​ 嘅 ​ 天父 ​ 亦 ​ 都 ​ 通过 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 话语 , 帮助 ​ 同 ​ 安慰 ​ 嗰 啲 ​ 正 ​ 喺 度 ​ 遭受 ​ 患难 ​ 嘅 ​ 人 。

(src)="70"> Di béñge ndék dihéga di jam bagwélél ba Djob ba bi nôgda ​ — ni nseñ ba bi ôt ​ — mu hogbe Yéhôva a nti .
(trg)="71"> 而 家 , 等 ​ 我 哋 ​ 睇 ​ 吓 ​ 上帝 ​ 嘅 ​ 忠仆 ​ 点 样 ​ 从 ​ 耶和华 ​ 提供 ​ 嘅 ​ 安慰 ​ 得到 ​ 益处 。
(trg)="72"> 10 .

(src)="71"> Lelaa Hana a léba hogbe mu njiiha yé ?
(trg)="73"> 哈 拿 ​ 点 样 ​ 寻求 ​ 帮助 ​ 摆脱 ​ 痛苦 ? (

(src)="72"> ( Béñge titii i bibôdle . )
(trg)="74"> 请 ​ 睇 ​ 吓 ​ 课文 ​ 开头 ​ 嘅 ​ 图片 )

(src)="73"> Hana , nwaa Elkana , a bi bana ngim ndutu i bi tééñga nye ngandak .
(trg)="75"> 以 利加 拿 ​ 心爱 ​ 嘅 ​ 妻子 ​ 哈 拿 ​ 要 ​ 面对 ​ 一 ​ 种 ​ 特别 ​ 嘅 ​ 患难 。

(src)="74"> A bé kom muda , ndi ki le Pénina , nunu nwaa Elkana numpe nye a bé gwal .
(trg)="76"> 当 ​ 以 利加 拿 ​ 嘅 ​ 另 ​ 一 ​ 个 ​ 妻子 ​ 比 妮 拿 ​ 生 ​ 咗 ​ 好多 ​ 仔 女 ​ 嘅 ​ 时候 , 哈 拿 ​ 仲 系 ​ 冇 ​ 得 ​ 生 。 (

(src)="75"> ( Añ 1 Samuel 1 : 4 - 7 . )
(src)="76"> Hana a bé hônba mandegle ma Pénina “ hiki nwii . ”
(trg)="77"> 请 ​ 读 ​ 撒 母 耳 记 上 ​ 1 : 4 - 7 ) 哈 拿 “ 年 ​ 年 ” 都 ​ 遭受 ​ 比 妮 拿 ​ 嘅 ​ 羞辱 , 所以 ​ 佢 ​ 觉得 ​ 好 ​ 伤心 、 好 ​ 痛苦 。

(src)="77"> Hala a bé nôgha nye mayot ngandak .
(src)="78"> A bi yéñ hogbe yak Yéhôva ni njel masoohe .
(trg)="78"> 哈 拿 ​ 为 咗 ​ 呢 ​ 件 ​ 事 , 向 ​ 耶和华 ​ 祷告 ​ 寻求 ​ 帮助 , 而且 ​ 佢 “ 向 ​ 耶和华 ​ 祷告 ​ 咗 ​ 好 ​ 耐 ” 。

(src)="79"> Ñ , a bi ‘ téñbe i soohe bisu bi Yéhôva . ’
(src)="80"> Baa a bé bem le Yéhôva a timbhe masoohe mé ?
(trg)="79"> 佢 ​ 系 咪 ​ 好 ​ 想 ​ 耶和华 ​ 应 承 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 请 ​ 求 ​ 呢 ?

(src)="81"> A bé lama bana botñem i .
(trg)="80"> 一定 ​ 系 ​ 噉 。

(src)="82"> To kii léña , “ su wé u ba ha bé nkañak . ”
(trg)="81"> 唔 理 ​ 点 样 , 之后 ​ 佢 “ 面 ​ 上 ​ 再 ​ 冇 ​ 愁容 ” 嘞 。 (

(src)="83"> ( 1 Samuel 1 : 12 , 17 , 18 ) A bi bôdôl Yéhôva ñem le a bé le a mélés libak jé li kom muda , tole a bé le yônôs ngôñ yé ni njel ipe .
(trg)="82"> 撒 母 耳 记 上 ​ 1 : 12,17,18 ) 因为 ​ 佢 ​ 相信 , 无论 ​ 有 冇 ​ 得 ​ 生 ​ 都 ​ 好 , 耶和华 ​ 一定 ​ 有 ​ 方法 ​ 为 ​ 佢 ​ 带 嚟 ​ 安慰 。
(trg)="83"> 11 .

(src)="84"> Lelaa masoohe ma nla lédés bés ?
(trg)="84"> 祷告 ​ 点 样 ​ 带 ​ 俾 ​ 我 哋 ​ 安慰 ?

(src)="85"> Ndééñga ni njiiha bi ga ke ni bisu i ba , ntandaa ngéda di ngi yii bikwéha bôt , ni nu di ngi niñik munu nkoñ isi u Satan unu .
(trg)="85"> 只要 ​ 一 ​ 日 ​ 我 哋 ​ 仲 ​ 未 ​ 恢复 ​ 完美 , 仲 ​ 喺 ​ 撒 但 ​ 统治 ​ 嘅 ​ 制度 ​ 之下 , 考验 ​ 同 ​ 患难 ​ 都 ​ 会 ​ 持续 。 (

(src)="86"> ( 1 Yôhanes 5 : 19 ) Kinje loñge jam i yi le , Yéhôva a yé “ Nyambe nu lédésñem yosôna ” !
(trg)="86"> 约翰 一 书 ​ 5 : 19 ) 不过 , 我 哋 ​ 好 ​ 开心 ​ 知道 ​ 耶和华 ​ 系 “ 赐 ​ 一切 ​ 安慰 ​ 嘅 ​ 上帝 ” !

(src)="87"> Njel yada di nla kônha mahôla inyu hônba manoodana tole njiiha yés i yé masoohe .
(trg)="87"> 我 哋 ​ 可以 ​ 通过 ​ 祷告 ​ 得到 ​ 帮助 , 应付 ​ 个 ​ 人 ​ 嘅 ​ 考验 ​ 同 ​ 患难 。

(src)="88"> Hana a bi yible Yéhôva ñem wé .
(trg)="88"> 哈 拿 ​ 向 ​ 耶和华 ​ 倾心吐意 。

(src)="89"> Nlélém inyu yés , ngéda di mboma njiiha , di nlama ndik bé kal Yéhôva yom di nôgda .
(trg)="89"> 同样 , 喺 ​ 面对 ​ 患难 ​ 嗰 时 , 我 哋 ​ 净 系 ​ 对 ​ 耶和华 ​ 提及 ​ 我 哋 ​ 嘅 ​ 感受 ​ 系 ​ 唔 够 ​ 嘅 。

(src)="90"> Ndi di nlama le di yemhe nye , ñ , di yis toi nye yom di nôgda i njôôñ ñem ikété minyemhe . ​ — Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="90"> 我 哋 ​ 需要 ​ 向 ​ 佢 ​ 恳切 ​ 祈求 , 就 ​ 系 ​ 通过 ​ 祷告 ​ 将 ​ 心底 话 ​ 毫无 ​ 保留 ​ 噉 ​ 传递 ​ 俾 ​ 耶和华 。 (
(trg)="91"> 腓 立 比 书 ​ 4 : 6,7 )
(trg)="92"> 12 .