# bas/2018480.xml.gz
# wes_ng/2018480.xml.gz


(src)="1"> 3 Ba nti bomede nkikip ni ñem wap wonsôna ​ — I Myanmar
(trg)="1"> 3 Their Heart Move Them Go Preach ​ — For Myanmar

(src)="2"> 7 Ni gwé ngôñ i yiba ni njee , ni kôhna bisai gwé ?
(trg)="2"> 7 Who You Want Make E Value You ?

(src)="3"> Ngandak bôt i len ini , i nyéñ yiba ni kôhna bibégés bi nlôl i béba nkoñ isi unu .
(trg)="3"> Plenty people today want dey popular inside this wicked world .

(src)="4"> Munu yigil ini , di ga tehe inyuki di nlama lôôha yéñ yiba ni kôs bibégés bi mut a nloo bana bape bobasôna huum ​ — hala wee di yéñ yiba ni Yéhôva .
(trg)="4"> This topic go talk why e dey important make we try to make friend with Jehovah .
(trg)="5"> Na so because na friendship with Jehovah better pass .

(src)="5"> Di ga wan ki lelaa Yéhôva a ñunda le a nyi mut , le a mbigda nye , bebek i nya i nhélhana ngim mangéda .
(trg)="6"> We go still talk how Jehovah don show e servants say e value them , for way wey they no expect .

(src)="6"> 12 Baa u mbok mis moñ yak Yéhôva ?
(trg)="7"> 12 Which Person You De Look ?

(src)="7"> Munu yigil ini , di ga wan jam li mboñ le mut hémle kiki Môsi a bi nimis nsima i jôp i Hisi Likak .
(trg)="8"> This topic go talk why Moses wey e serve God well no enter the Promise Land .

(src)="8"> Yigil ini i ga hôla ki bés i tehe lelaa yak bés i len ini , di nla keñgle hiandi hi bi kwés Môsi .
(trg)="9"> We go still learn wetin we fit do make the thing wey e happen to Moses no happen to us .

(src)="9"> 17 ‘ Njee a yé i pes i Yéhôva ? ’
(trg)="10"> 17 “ Who De Support Jehovah ? ”

(src)="10"> 22 Di yé ba Yéhôva
(trg)="11"> 22 Na Jehovah Get Us

(src)="11"> Yéhôva a kôli kal le bôt ba binam bobasôna ba yé bé .
(trg)="12"> Na Jehovah get everybody .

(src)="12"> Jon a ngwés le di bégés ndik nyetama .
(trg)="13"> We no go worship any other god apart from Jehovah because na wetin e want be that .

(src)="13"> Bôt bahogi ba ndogop , ndi ba kadbaga le ba nhémle Djob .
(trg)="14"> But some people do wetin they want and de pretend say they hold God tight .

(src)="14"> I yigil i bisu , di ga ôt biniigana bi mahee mu miñañ mi Kain , Salômô , Môsi ni Arôn di nléba ikété Bibel .
(trg)="15"> The first topic go show wetin we fit learn from the example of Cain , Solomon , Moses , and Aaron .

(src)="15"> I yigil i noñ ha , di ga wan ngandak manjel di nla gwélél inyu unda le di ndiihe nsima di gwé i ba bôt ba Yéhôva .
(trg)="16"> For the second topic , we go see different - different way wey we fit thank Jehovah as e choose us make we be e people .

(src)="16"> 27 Di bana ñem ngôô inyu ‘ mintén mi bôt nwominsôna ’
(trg)="17"> 27 De Pity and Help “ All Kind of People ”

(src)="17"> 30 Lelaa u nla boñ le yigil yoñ Bibel i ba lam ni mahee
(trg)="18"> 30 How You Fit Study Bible Make You Benefit and Enjoy - am More

(src)="18"> 32 Mambadga ma basoñgol
(trg)="19"> 32 Question Wey Some People Don Ask

# bas/2018481.xml.gz
# wes_ng/2018481.xml.gz


(src)="1"> “ LIBUMBUL li yé toi likeñi , ndi baboñnson ba yé ndék .
(trg)="1"> JESUS talk say : “ The things to harvest plenty , but people wey they go do the work no plenty .

(src)="2"> Jon , soohana Nwet libumbul le a om baboñnson libumbul jé . ”
(trg)="2"> So , make wuna beg the Master of the harvest make e send people go harvest e farm . ”

(src)="3"> ( Lukas 10 : 2 ) Bibuk bini Yésu a pot len 2 000 nwii , bi ntibil toñol jam li mbôña i Myanmar i len ini .
(trg)="3"> ( Luke 10 : 2 ) This thing wey Jesus talk about 2,000 years ago , really show wetin de happen for Myanmar for this our time .

(src)="4"> Inyuki ?
(trg)="4"> Why e dey like that ?

(src)="5"> Nyoo i loñ Myanmar , batéé likalô ba yé ndigi 4 200 , ndi ba nlama añle letee ni 55 didun di bôt ñañ nlam .
(trg)="5"> Myanmar get around 4,200 publishers wey them de preach the good news .
(trg)="6"> But the country get 55 million people .

(src)="6"> Ndi “ Nwet libumbul ” le Yéhôva , a bi tihba miñem mi ngandak bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda bi biloñ bipe , a tinde bo i lo i loñ ini , i i yé i pes likôl i Asia Nwelmbok , inyu nit nson libumbul i pes mbuu .
(trg)="7"> But Jehovah , “ the Master of the harvest , ” don touch the heart of many brothers and sisters from different - different country make they go help preach for Myanmar .
(trg)="8"> Na for Southeast Asia this country dey .

(src)="7"> Kii i bi tinde bo i nyodi biloñ gwap ?
(trg)="9"> Wetin make them leave their country ?

(src)="8"> Mambe mahôla ba bi kôs inyu ke i yén nyoo ?
(trg)="10"> Wetin help them fit leave their country ?

(src)="9"> Bimbe bisai ba bi kôs ?
(trg)="11"> And which blessing them de enjoy ?

(src)="10"> Di wan mam ma .
(trg)="12"> Make we see - am .

(src)="11"> Nano a yé ndék nwii le Kazuhirô , nsañal wada i loñ Yapan , a bi bôdôl kwo ti , a nimis yi , kayéle ba kena nye i dokta .
(trg)="13"> Kazuhiro na one pioneer for Japan .
(trg)="14"> Some years ago , this brother faint because e get epilepsy .

(src)="12"> Dokta jé li bi téé nye mbén le a yén nwii ima ibabé nye i luk matôa .
(trg)="15"> When they take the brother go hospital , doctor talk say make e no drive motor for two years .

(src)="13"> Hala a bi lôôha tééñga Kazuhirô .
(trg)="16"> The thing wey doctor talk surprise Kazuhiro .

(src)="14"> A bé badba le : ‘ Lelaa m’a ke ni bisu i boñ jam me ngwés ​ — hala wee nson wem u nsañal ? ’
(trg)="17"> So e ask e self say , ‘ How I go fit continue with my pioneer work wey I really like ? ’

(src)="15"> A bi yemhe Yéhôva , a badak le a hôla nye i kena nson wé nsañal ni bisu .
(trg)="18"> Kazuhiro pray and beg Jehovah for help so that e go fit continue to preach as pioneer .

(src)="16"> Kazuhiro bo Mari
(trg)="19"> Kazuhiro and Mari

(src)="17"> Kazuhirô a ntoñol le : “ Mbus sôñ yada , liwanda jem li li nsal i Myanmar li bi nok ndutu me bi kôs .
(trg)="20"> Kazuhiro talk say : “ After one month , my friend wey e de serve for Myanmar hear about my condition .

(src)="18"> A sébél me , a kal me le : ‘ Nyono Myanmar , ndiyô ba nlôôha gwélél i yé matôa makeñi .
(trg)="21"> E call me and tell me say : ‘ For Myanmar , any place wey person want go , na bus e go use .

(src)="19"> Ibale u nlo nyono , w’a bana bé ngôñ i luk litôa wemede inyu kena nson nsañal ni bisu ! ’
(trg)="22"> So if you come this place , you fit continue as pioneer and you no go need car . ’

(src)="20"> Ha nyen me bat dokta jem ibale me bé le me niñ i Myanmar .
(trg)="23"> Then I go ask my doctor if my condition fit allow me go stay for Myanmar .

(src)="21"> Kinje hélha jam i nok nye a nkal me le : ‘ Ngo ngeñ di mpôdôl , soso dokta li boña a nlôl i Myanmar , a yé yuuga loñ Yapan .
(trg)="24"> E tell me say : ‘ As we de talk so , one brain doctor from Myanmar de visit Japan .

(src)="22"> M’a kwélés nye inyu yoñ .
(trg)="25"> I go arrange make you and the doctor see .

(src)="23"> Hala a mboñ le ibale u ntémb u kwo nyoo , a ’ tibil we . ’
(trg)="26"> If your sickness worry you again , e go fit help you . ’

(src)="24"> Me bi tehe i yom dokta a kal me kiki ndimbhe i Yéhôva . ”
(trg)="29"> Kazuhiro and e wife decide say them go go Myanmar .

(src)="25"> Kunda yada , Kazuhirô a bi tilna hikuu hi loñ hi Myanmar inyu kal bo le nye ni nwaa ba bé sômbôl lo i sal nyono kiki basañal .
(trg)="30"> So , Kazuhiro no waste time , e send mail to Myanmar branch office .
(trg)="31"> E tell them say they go like to serve as pioneer for that country .

(src)="26"> Mbus dilo ditan ndigi , hikuu hi loñ hi bi timbhe le : “ Ni loo , di gwé ngôñ ni ngandak basañal ! ”
(trg)="32"> Just after five days , the branch office tell them say : “ Make wuna come , we need more pioneers ! ”

(src)="27"> Kazuhirô bo nwaa Mari , ba bi nuñul matôa map , ba kôhna lipep li nti bo kunde i ke , ba saa ki bitikét bi avioñ .
(trg)="33"> Kazuhiro and e wife , wey e name na Mari , sell the two car wey they get .

(src)="28"> I len ini , ba yé maséé i sal i man juu li hilémb hi moo hi Mandalay .
(trg)="34"> After , they give them visa and Kazuhiro and e wife pay for their plane ticket .

(src)="29"> Kazuhirô a nkal le : “ Jam li , li bi lédés hémle yés ikété mbônga di nléba i kaat Tjémbi 37 : 5 : ‘ Bii njel yoñ yak Yéhôva ; bôdôl ki nye ñem , ndi a ’ boñ jam . ’ ”
(trg)="35"> Today , them dey happy as them de serve with one sign - language group , for one city wey the name na Mandalay .
(trg)="36"> Kazuhiro talk say : “ Because of this thing wey e happen for our life , we feel say our faith for wetin Bible talk for Psalm 37 : 5 don strong more - more .

(src)="30"> I nwii 2014 , Mbôgi Yéhôva i Myanmar i bi bana nsima i tégbaha likoda li ndôn li tôbôtôbô .
(trg)="37"> E talk say : ‘ Trust Jehovah , put everything for e hand , and e go help you . ’ ”
(trg)="38"> For 2014 , they arrange special convention for Myanmar .

(src)="31"> Ngandak bôt i bi lôl biloñ bipe inyu likoda likeñi li .
(trg)="40"> One of them na Monique from United States .

(src)="32"> Wada ikété yap le Monique , nu a gwé 30 nwii ni jam , a lôlak Amérika , a nkal le : “ Mbus di témb , me bi soohe inyu bat Yéhôva kii me yé le me boñ nano .
(trg)="41"> This sister dey around 35 years and e talk say : “ When I go back after the convention , I pray make Jehovah help me make I know the next thing wey I go do for my life .

(src)="33"> Me bi kwel yak ni bagwal bem inyu mam me bé sômbôl boñ i pes mbuu .
(trg)="43"> Me and my family feel say e good make I go Myanmar again .

(src)="34"> Bés bobasôna di bi tehe le me bé lama témb i Myanmar , ndi hala a bi yoñ ngéda ni ngandak masoohe ilole me mpam i yônôs njômbi i . ”
(trg)="44"> But e no just easy make I go like that .
(trg)="45"> So , I pray plenty times before I make my final decision . ”

(src)="35"> Monique a ntoñol inyuki .
(trg)="46"> Why e take Monique some time to decide ?

(src)="36"> Monique bo Li
(trg)="47"> Monique and Li

(src)="37"> “ Yésu a ti bés makénd le , di ‘ ôt ndugi ndamba . ’
(trg)="48"> E talk say : “ Jesus tell e disciples make they ‘ calculate the cost . ’

(src)="38"> Jon me bi badba le : ‘ Baa me yé bebee i ke ?
(trg)="49"> Na e make I ask myself say : ‘ I get money wey I go use go another country ?

(src)="39"> Baa m’a la niñ nyoo ibabé i gwélél ngandak ngéda inyu yéñ likala li kel ? ’ ”
(trg)="50"> I go fit support myself for there , make I no spend plenty time de do other work ? ’ ”

(src)="40"> A bi sôk kal le : “ Me bééna bé jôga li moni inyu ke nyoo ii pes ipe i nkoñ isi . ”
(trg)="51"> E still talk say : “ Then I just notice say I no get enough money wey e go fit take me go another country . ”

(src)="41"> Lelaa a bé ni le a boñ inyu ke nyoo ? ​ — Lukas 14 : 28 .
(trg)="52"> So , wetin help Monique make e fit travel go another country ? ​ — Luke 14 : 28 .

(src)="42"> Monique a nkal le : “ Kel yada , nwet wem bôlô a bi kal le a nsômbôl tehe me .
(trg)="53"> E talk say : “ One day , my oga for work call me .

(src)="43"> Me bé kon woñi , me hoñlak le b’a héya me i bôlô .
(trg)="54"> I begin fear say e go sack me from work .

(src)="44"> Ndi maselna ni hala , nwet wem bôlô a bi bégés me inyu loñge yem nson .
(trg)="55"> But instead , e thank me for my fine work .

(src)="45"> Mbus a kal me le , a nyoñ bitelbene inyu boñ le me kôs bom , moni ba bi ti me mi bé mi kôli inyu saa mam momasôna ma bé béda me ! ”
(trg)="56"> And e tell me say e don arrange make they give me bonus .
(trg)="57"> The money wey they give me na just the correct amount wey I need ! ”

(src)="46"> Monique a nsal nano Myanmar ibôdôl i sôñ Libuy li nyéé i nwii 2014 .
(trg)="58"> Monique don de serve for Myanmar since December 2014 .

(src)="47"> Lelaa a ntehe nson wé nsañal nyoo ?
(src)="48"> A nkal le : “ Me yé maséé ngandak i ba hana .
(trg)="59"> How e de feel to preach for another country wey they need more publishers ?

(src)="49"> Me ntégbaha gwigil bi Bibel biaa .
(trg)="60"> E talk say : “ E sweet me say I come here . ”

(src)="50"> Nnigil wem wada a gwé 67 nwii .
(trg)="61"> E still say : “ I get three Bible student and one of them dey 67 years .

(src)="51"> A mbéna yéga me a nolok , a sambla yak me .
(trg)="62"> E de always smile and hug me when e de greet me .

(src)="52"> Ngéda a bi nigil le jôl li Djob le Yéhôva , a bi bôô maéa .
(trg)="63"> When e learn say the name of God na Jehovah , e begin cry .

(src)="53"> A kal le : ‘ Ngélé yem bisu ini le me nok le jôl li Djob le Yéhôva .
(trg)="64"> E tell me say : ‘ Na the first time for my life wey I learn say the name of God na Jehovah .

(src)="54"> Béñge ki le , we u ngi yii mañge wanda , ndi u niiga me jam li nlôôha nseñ li me bé ngi nigil . ’
(trg)="65"> You really young pass me , but you don teach me something wey e dey important pass anything wey I don ever know . ’

(src)="55"> Kiki ni nla hégda , yak me me bi bôô maéa .
(trg)="66"> Me self begin cry too .

(src)="56"> Mam me mboma hana kiki li , ma mboñ le i sal homa ngôñ i batéé likalô i yé keñi , i nhôla i bana niñ i maséé kiyaga . ”
(trg)="67"> When you meet people like this , e de give you joy to preach for place wey they need more publishers . ”

(src)="57"> Tokekii , Monique a bi kôhna nsima i ke i Suklu i baañal ñañ nlam .
(trg)="68"> And Jehovah don bless Monique to attend the School for Kingdom Evangelizers .

(src)="58"> Yom ipe i bi tinde lôk kéé ihogi i lo i Myanmar i bé ñañ u nson u loñ i ikété Kaat nwii 2013 .
(trg)="69"> Another thing wey e make some brothers come stay Myanmar , na the story wey they read for our 2013 Yearbook about this country .

(src)="59"> Sita yada le Li nu a gwé iloo 30 nwii , a niñ i pes likôl i Asia Nwelmbok .
(trg)="70"> One sister wey e dey around 30 years don de live for Southeast Asia before e pack go Myanmar .

(src)="60"> A bééna bôlô i bé yoñ nye ngéda yosôna , ndi i kaat nwii i , i bi tinde nye i tehe lelaa a bé le a boñ inyu ke nit nson i loñ Myanmar .
(trg)="71"> E name na Li .
(trg)="72"> This sister get work wey e de do .
(trg)="73"> But because of the thing wey e read for the Yearbook , e begin think how e go pack go Myanmar go de preach .

(src)="61"> A nkal le : “ I nwii 2014 , ngéda me bé likoda li ndôn li tôbôtôbô i Yangon , me bi boma babiina ba ba bi ke nyoo i nit man juu li batéé likalô li li bé tééne bon ba Kina likalô i loñ Myanmar .
(trg)="74"> The sister talk say : “ For 2014 , I attend one convention for Yangon .
(trg)="75"> Na for there I see one husband and wife wey they leave their country come de preach for Myanmar .

(src)="62"> Jon kiki me mpot hop u Kina , me bi yoñ makidik i ke nit man juu nu .
(trg)="76"> For there , na Chinese people them de preach to .

(src)="63"> Me ni sita yada le Monique , di bi nôgla inyu ke sal i tison Mandalay .
(trg)="78"> I arrange with Monique , so we pack go Mandalay for Myanmar .

(src)="64"> Yéhôva a bi sayap biliya gwés , kayéle di léba bôlô malét i pes ngéda i nlélém suklu , di léba ki ndap ha bebee .
(trg)="79"> Jehovah bless us .
(trg)="80"> We see part - time work as teacher for the same school , and we see house wey e near the school .

(src)="65"> Tolakii lék i yé nayak , ni le ndék mam ipe i ntééñga me , me yé maséé i sal nyono .
(trg)="81"> Even though say the weather hot and I never master plenty things for the area , I still de enjoy my preaching for here .

(src)="66"> Bôt ba Myanmar ba mbéna bé ba ngwañ , ndi ba yé liyômba , ba bak bebee i emble ñañ nlam .
(trg)="82"> Life no easy for people for Myanmar .
(trg)="83"> But they sabi talk to person with respect , and they ready to hear the good news .

(src)="67"> Kinje loñge jam i tehe kiki Yéhôva a mboñ le bôlô yé i hoo !
(trg)="84"> I really dey happy the way Jehovah de make the work grow fast - fast .

(src)="68"> Me yé nkwoog nkaa le sômbôl i Yéhôva i yé le me ba hana i Mandalay . ”
(trg)="85"> I get strong belief say na Jehovah want make I come Mandalay . ”

(src)="69"> Ngandak lôk kéé i i bi ke nyoo i nit nson likalô , i bi nôgda ngui i masoohe .
(trg)="86"> Some of this brothers and sisters don see say prayer get power .

(src)="70"> Di yoñ hihéga hi Jumpei bo nwaa Nao , boba ba nloo 30 nwii .
(trg)="87"> Jumpei and e wife , Nao , na one example .

(src)="71"> Ba bé sal i likoda li hilémb hi moo i Yapan .
(trg)="88"> Two of them dey around 35 years .

(src)="72"> Ndi yak bo ba bi ke i sal i Myanmar .
(trg)="89"> Them dey sign - language congregation for Japan before they pack go Myanmar .

(src)="73"> Kii i bi tinde bo i ke nyoo ?
(trg)="90"> Wetin make them pack go Myanmar go de preach ?

(src)="74"> Jumpei a nkal le : “ Me ni nwaa wem , njômbi yés i bé le di kee nit nson i loñ i het ba gwé ngôñ ni batéé likalô .
(trg)="91"> Jumpei talk say : “ Me and my wife don always get - am for mind to go stay another country wey they need more publishers to preach .

(src)="75"> Mankéé wada nu a bé likoda jés li hilémb hi moo i Yapan , a bi ke i Myanmar .
(trg)="92"> One brother wey e dey the same congregation with us for Japan pack go Myanmar .

(src)="76"> I sôñ Mpuye u nwii 2010 , tolakii di bééna ndik ndék moni , yak bés di bi ke nyoo .
(trg)="93"> Even though say we no save plenty money , for May 2010 we self pack go Myanmar .

(src)="77"> Lôk kéé yés i bôlôm ni i bôda i Myanmar i bi leege bés loñge ! ”
(trg)="94"> The brothers and sisters for Myanmar really welcome us ! ”

(src)="78"> Lelaa Jumpei a bi nôgda nson i tééne ndok bôt likalô i Myanmar ?
(trg)="95"> How Jumpei feel as e de use sign - language preach for Myanmar ?