# bas/102018042.xml.gz
# th/102018042.xml.gz


(src)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="4"> Inyu ti likébla , soho yuuga bés i www.jw.org .
(src)="5"> Handugi biniigana bipe , bipes bi bikaat bi Bibel bi nyôña ikété Kaat Nyambe ; di nkodol bahoma matila ma ndék bibuk inyu boñ le ba éña loñge .
(src)="6"> Ndi ibale u ntehe MN , yi le bipes bi , bi nyôña ikété Les saintes écritures ​ — Traduction du monde nouveau .
(trg)="2"> วารสาร ​ นี้ ​ ไม่ ​ ได้ ​ ทำ ​ ขึ้น ​ เพื่อ ​ ขาย แต่ ​ เป็น ​ ส่วน ​ หนึ่ง ​ ของ ​ การ ​ สอน ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ทั่ว ​ โลก ​ ซึ่ง ​ ได้ ​ รับ ​ การ ​ สนับสนุน ​ โดย ​ การ ​ บริจาค ​ ด้วย ​ ความ ​ สมัคร ​ ใจ หาก ​ ต้องการ ​ บริจาค เชิญ ​ เข้า ​ ไป ​ ที่ www.jw.org / th ข้อ ​ คัมภีร์ ​ ที่ ​ ใช้ ยก ​ มา ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ฉบับ ​ แปล ​ โลก ​ ใหม่ ยก ​ เว้น ​ ข้อ ​ ที่ ​ มี ​ ชื่อ ​ ฉบับ ​ อื่น ​ กำกับ ​ ไว้

# bas/102018043.xml.gz
# th/102018043.xml.gz


(src)="1"> Di mbéna nok bibéba bi mam bi bi ñôbôs mahaa .
(trg)="2"> ตั้ง ​ แต่ ​ ปี ค .
(trg)="3"> ศ .

(src)="2"> Ndi mambe mam ma nla hôla mahaa le ma ba ikété maséé ?
(src)="3"> Ipôla nwii 1990 ni 2016 i loñ Amérika , nsoñgi u mabii ma ma mbos hiki nwii u bi bet ngélé iba inyu bôt ba nloo 50 nwii , ndi inyu bôt ba nloo 65 nwii , u bi bet ngélé iaa .
(trg)="4"> 1990 ถึง ​ ปี 2015 อัตรา ​ การ ​ หย่า ร้าง ​ ใน ​ สหรัฐ ​ ของ ​ คน ​ ที่ ​ อายุ ​ มาก ​ กว่า 50 ปี ​ เพิ่ม ​ ขึ้น ​ เป็น 2 เท่า และ ​ ของ ​ คน ​ ที่ ​ อายุ ​ มาก ​ กว่า 65 ปี ​ เพิ่ม ​ ขึ้น ​ เป็น 3 เท่า

(src)="4"> Bagwal ba yé nhelek : Bayimam bape ba nkal le bagwal ba nlama bégés bon bap hiki ngéda , ndi bape ki ba nkal le bagwal ba nlama bop bon bap .
(src)="5"> Boñge ba wanda ba yé ba nañ bo ngi bana yi i i nhôla bo i tjek mam map ma niñ .
(trg)="6"> วัย รุ่น ​ ก้าว ​ เข้า ​ สู่ ​ วัย ​ ผู้ ​ ใหญ่ ​ ทั้ง ๆ ที่ ​ ยัง ​ ขาด ​ คุณลักษณะ ​ ที่ ​ จำเป็น ​ ต้อง ​ มี ​ เพื่อ ​ จะ ​ ประสบ ​ ความ ​ สำเร็จ

(src)="6"> Ndi , maliga ma yé le . . .
(trg)="7"> แต่ ​ ความ ​ จริง ​ ก็ ​ คือ . . .

(src)="7"> Libii li yé ngim likébla li li yé le li nlama bé mal .
(src)="8"> Bagwal ba nlama nigil i kodol bon bap ni gwéha .
(trg)="9"> พ่อ ​ แม่ ​ เรียน ​ รู้ ​ ที่ ​ จะ ​ อบรม ​ สั่ง ​ สอน ​ ลูก ๆ ด้วย ​ ความ ​ รัก ​ ได้

(src)="9"> Boñge ba wanda ba nla nigil i hôlôs makeñge ma ma ga bane bo nseñ ngéda ba ga nañ .
(src)="10"> Lelaa ?
(trg)="11"> จะ ​ ทำ ​ อย่าง ​ นั้น ​ ได้ ​ อย่าง ​ ไร ?

(src)="11"> I Tode ‘ ilo !
(trg)="12"> ตื่น เถิด !

(src)="12"> nunu a ga toñol 12 maéba tole diliba di di nla hôla mahaa i ba maséé .
(trg)="13"> ฉบับ ​ นี้ ​ จะ ​ พูด ​ ถึง 12 เคล็ด ลับ ​ ที่ ​ ทำ ​ ให้ ​ ครอบครัว ​ มี ​ ความ ​ สุข

# bas/102018044.xml.gz
# th/102018044.xml.gz


(src)="1"> Maéba 1 Mayegna
(trg)="1"> เคล็ด ลับ 1 ถือ ​ ว่า ​ ชีวิต ​ คู่ ​ เป็น ​ เรื่อง ​ จริงจัง

(src)="2"> Maéba 2 I boñ mam ntôñ
(trg)="2"> เคล็ด ลับ 2 ทำ ​ งาน ​ เป็น ​ ทีม

(src)="3"> Maéba 3 I tina lipém
(trg)="3"> เคล็ด ลับ 3 ให้ ​ เกียรติ ​ และ ​ นับถือ ​ กัน

(src)="4"> Maéba 4 Nwéhél
(trg)="4"> เคล็ด ลับ 4 ให้ ​ อภัย ​ กัน

(src)="5"> Maéba 5 I kwel ntôñ
(trg)="5"> เคล็ด ลับ 5 พูด ​ คุย ​ กับ ​ ลูก

(src)="6"> Maéba 6 Bikodlene
(trg)="6"> เคล็ด ลับ 6 อบรม ​ สั่ง ​ สอน

(src)="7"> Maéba 7 mam ma yé mahee
(trg)="7"> เคล็ด ลับ 7 ปลูก ฝัง ​ ค่า ​ นิยม ​ ที่ ​ ดี

(src)="8"> Maéba 8 Ndémbél
(trg)="8"> เคล็ด ลับ 8 เป็น ​ ตัว ​ อย่าง ​ ที่ ​ ดี

(src)="9"> Maéba 9 Libak
(trg)="9"> เคล็ด ลับ 9 หา ​ ตัว ​ เอง ​ ให้ ​ เจอ

(src)="10"> Maéba 10 Telepsép
(trg)="10"> เคล็ด ลับ 10 เป็น ​ คน ​ ที่ ​ ไว้ ​ ใจ ​ ได้

(src)="11"> Maéba 11 I ba mut bôlô
(trg)="11"> เคล็ด ลับ 11 เป็น ​ คน ​ ขยัน

(src)="12"> Maéba 12 Njômbi
(trg)="12"> เคล็ด ลับ 12 ตั้ง ​ เป้า หมาย

# bas/102018045.xml.gz
# th/102018045.xml.gz


(src)="3"> Ibale nwaa bo nlôm ba ndiihe libii jap , ba ga hoñol bé i bagla kel yada , ndi hiki wada a nôgda le sobiina wé a yéne nye loñge lisolbene .
(src)="4"> Hala a mboñ le hiki sobiina a yé nkwook nkaa le ba ga ti libii jap lipém , to ibale mandutu ma mpémél bo .
(trg)="1"> การ ​ ถือ ​ ว่า ​ ชีวิต ​ คู่ ​ เป็น ​ เรื่อง ​ จริงจัง ​ ก็ ​ เหมือน ​ กับ ​ สมอ ​ เรือ ​ ที่ ​ คอย ​ ยึด ​ ชีวิต ​ คู่ ​ ไว้ ​ ให้ ​ มั่นคง ​ ใน ​ ช่วง ​ ที่ ​ มี ​ พายุ ​ โหม ​ กระหน่ำ

(src)="5"> Mam ma moni tole mahaa mape ma nla nyégsa ngim babiina i yén ntôñ .
(trg)="2"> สำหรับ ​ คู่ ​ สมรส

(src)="6"> Ndi i yé loñge le bo iba ba ba ñômôk ikété gwéha , hiki wada a tinak nuu lipém .
(trg)="4"> บาง ​ คู่ ​ ต้อง ​ อยู่ ​ ด้วย ​ กัน ​ ต่อ ​ ไป ​ เพราะ ​ ถูก ​ สังคม ​ และ ​ ครอบครัว ​ กดดัน แต่ ​ จะ ​ ดี ​ กว่า ​ มาก ​ ถ้า ​ ทั้ง ​ สอง ​ อยู่ ​ ด้วย ​ กัน ​ เพราะ ​ รัก ​ และ ​ นับถือ ​ กัน

(src)="7"> LITIÑ LI BIBEL : “ Munlôm a nlama bé bagla ni nwaa wé . ” ​ — 1 Korintô 7 : 11 , MN .
(trg)="5"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล “ สามี ​ ก็ ​ ไม่ ​ ควร ​ ทิ้ง ​ ภรรยา ” — 1 โค ริน ธ์ 7 : 11

(src)="8"> “ Ibale u ndiihe libii joñ , u nla neebe i nimis ngim mam .
(trg)="9"> ตรวจ ​ สอบ ​ ตัว ​ เอง

(src)="9"> U yé bebee i nwéhél dihôha , ni i hôya tjo .
(trg)="10"> ตอน ​ ที่ ​ ทะเลาะ ​ กัน . . .

(src)="10"> U nlama bé tehe mindañ kiki manjom inyu mabos , ndi kiki jam li li nhôla bé i tibil yina . ” ​ — Mika .
(trg)="11"> คุณ ​ รู้สึก ​ เสียใจ ​ ไหม ​ ที่ ​ แต่งงาน ​ กับ ​ คน ​ นี้ ?

(src)="11"> Ngéda ba mboma mandutu , ngim babiina i i ndiihe bé yegna yap ( hala wee mbônga wap ) i nhoo ndik kit le : ‘ Me ntehe le me ni we di nla bé niñ ntôñ , ’ ba mpala ki yéñ le ba bos libii jap .
(trg)="12"> คุณ ​ อยาก ​ ไป ​ อยู่ ​ กับ ​ คน ​ อื่น ​ ไหม ?

(src)="12"> “ Ngandak bôt i mbiiba ni mahoñol mana le , ibale mam ma nke bé loñge , ba mbos .
(trg)="13"> คุณ ​ พูด ​ ไหม ​ ว่า “ เรา ​ เลิก ​ กัน ​ ดี ​ กว่า ” หรือ “ ฉัน ​ จะ ​ ไป ​ หา ​ คน ​ ที่ ​ เห็น ​ คุณค่า ​ ใน ​ ตัว ​ ฉัน ” ?

(src)="13"> Ngéda bôt ba mbiiba ni mahoñol le ba ga bos , wee ibôdôl bibôdle nyen yegna yap i bi sedep . ” ​ — Yôhanes .
(trg)="14"> ถ้า ​ คุณ ​ ตอบ ​ ว่า ​ ใช่ ​ อย่าง ​ น้อย 1 ข้อ ​ ก็ ​ แสดง ​ ว่า ​ ตอน ​ นี้ ​ แหละ ​ เป็น ​ เวลา ​ ที่ ​ คุณ ​ ต้อง ​ จริงจัง ​ กับ ​ ชีวิต ​ คู่ ​ ให้ ​ มาก ​ กว่า ​ นี้

(src)="14"> TIBIL WANBA
(src)="15"> Ngéda jomol li mpam . . .
(trg)="15"> คุย ​ กับ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ

(src)="16"> Baa u ntam inyuki u bi biiba ni nlô woñ tole nwaa woñ ?
(src)="17"> Baa u nhoñol le , ki i bé nseñ le u biiba ni mut numpe ?
(trg)="16"> ความ ​ สัมพันธ์ ​ ใน ​ ชีวิต ​ คู่ ​ ของ ​ เรา ​ ยัง ​ แน่นแฟ้น ​ เหมือน ​ เดิม ​ ไหม ?

(src)="18"> Baa u yé u mpot bibuk kiki bo le “ m’a tjôô we ” tole “ m’a ke yak mut numpe nu a ndiihe me ” ?
(trg)="17"> ถ้า ​ ไม่ เพราะ ​ อะไร ?

(src)="19"> Ibale u bi timbhe le ñ , to ndik inyu mbadga yada mu mambadga ma , wee yoñ bitelbene ibôdôl nano inyu lédés yegna yoñ .
(src)="20"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="18"> เรา ​ ทำ ​ อะไร ​ ได้ ​ บ้าง ​ ใน ​ ตอน ​ นี้ ​ เพื่อ ​ ทำ ​ ให้ ​ ชีวิต ​ คู่ ​ แน่นแฟ้น ​ ขึ้น ?

(src)="21"> Baa yegna yés libii i nhoi ?
(trg)="19"> ลอง ​ ทำ ​ ดู

(src)="25"> Tilna nlô woñ tole nwaa woñ bibañga bi gwéha
(src)="26"> Unda le u ndiihe yegna yoñ ngéda u mbambal bifôtô bi nwaa woñ tole nlô woñ i homa woñ bôlô
(trg)="20"> ลอง ​ อะไร ​ ใหม่ ๆ เช่น เขียน ​ โน้ต ​ หวาน ๆ ให้ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ ​ เป็น ​ ครั้ง ​ คราว

(src)="27"> Sébél nlô woñ tole nwaa woñ i téléfôn hiki kel ngéda u yé i homa woñ bôlô
(trg)="21"> ทำ ​ ให้ ​ เห็น ​ ว่า ​ คุณ ​ จริงจัง ​ โดย ​ วาง ​ รูป ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ ​ บน ​ โต๊ะ ​ ทำ ​ งาน

(src)="28"> LITIÑ LI BIBEL : “ Jam Nyambe a ñat , mut a bagal bañ jo . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="23"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล “ สิ่ง ​ ที่ ​ พระเจ้า ​ ผูก ​ ไว้ ​ คู่ ​ กัน ​ แล้ว อย่า ​ ให้ ​ มนุษย์ ​ ทำ ​ ให้ ​ แยก ​ จาก ​ กัน ​ เลย ” — มัทธิว 19 : 6

# bas/102018046.xml.gz
# th/102018046.xml.gz


(src)="1"> I boñ mam ntôñ i nkobla le nwaa bo nlôm ba yé kiki nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap
(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="1"> การ ​ ทำ ​ งาน ​ เป็น ​ ทีม ​ หมาย ​ ถึง คุณ ​ และ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ ​ เป็น ​ เหมือน ​ นัก ​ บิน ​ และ ​ ผู้ ​ ช่วย ​ นัก ​ บิน ​ ที่ ​ ใช้ ​ แผนการ ​ บิน ​ เดียว ​ กัน

(src)="3"> Ibale ikété ndap libii , nwaa bo nlôm ba mboñ mam ntôñ , ba mpôôna nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap .
(trg)="2"> สำหรับ ​ คู่ ​ สมรส

(src)="4"> To ngéda mandutu ma mpémél bo , hiki sobiina a nhoñol le bo “ iba ” bon ba nlama jôs mo he “ wada ” nyetama bé .
(trg)="3"> เมื่อ ​ สามี ​ และ ​ ภรรยา ​ ทำ ​ งาน ​ เป็น ​ ทีม พวก ​ เขา ​ ก็ ​ เป็น ​ เหมือน ​ นัก ​ บิน ​ และ ​ ผู้ ​ ช่วย ​ นัก ​ บิน ​ ที่ ​ ใช้ ​ แผนการ ​ บิน ​ เดียว ​ กัน เมื่อ ​ มี ​ ปัญหา ​ เกิด ​ ขึ้น แต่ ​ ละ ​ คน ​ จะ ​ คิด ​ ถึง ​ คำ ​ ว่า “ เรา ” มาก ​ กว่า ​ คำ ​ ว่า “ ฉัน ”

(src)="5"> LITIÑ LI BIBEL : “ Ba ta ha bé iba , ndik nsôn wada . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(src)="6"> “ Woo wada u nkañ bé jomb .
(trg)="4"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล “ พวก ​ เขา ​ จึง ​ ไม่ ​ เป็น ​ สอง ​ อีก ​ ต่อ ​ ไป แต่ ​ เป็น ​ คน ​ คน ​ เดียว ​ กัน ” — มัทธิว 19 : 6

(src)="7"> Nwaa bo nlôm ba nlama boñ mam ntôñ inyu boñ le libii jap li ke loñge . ” ​ — Kristôfer .
(trg)="5"> “ ชีวิต ​ คู่ ​ ไม่ ​ ใช่ ​ เรื่อง ​ ของ ​ คน ​ คน ​ เดียว เพราะ ​ สามี ​ และ ​ ภรรยา ​ ต้อง ​ ร่วม ​ มือ ​ กัน ​ เพื่อ ​ จะ ​ ประสบ ​ ความ ​ สำเร็จ ” — ค ริ ส โต เฟอร์

(src)="8"> Ngéda ngimanôgla i mpam , babiina ba ba mbéna bé boñ mam ntôñ ba mbôdôl ômna minsohi iloole ba tibil wan i yom i nke bé .
(trg)="8"> ตรวจ ​ สอบ ​ ตัว ​ เอง ​ ว่า ​ คุณ ​ รู้สึก ​ แบบ ​ นี้ ​ ไหม ?

(src)="9"> “ Li boñ mam ntôñ li yé nseñ ngandak inyu libii .
(trg)="9"> ฉัน ​ มอง ​ ว่า ​ เงิน ​ ที่ ​ ฉัน ​ หา ​ มา ​ ได้ “ เป็น ​ ของ ​ ฉัน ​ คน ​ เดียว ”

(src)="10"> Ibale me ni nlô wem di salak bé ntôñ , ki di yé ndik kiki bo gwañga bi bôt bi bi niñ ikété tuñ yada , ha kiki nwaa bo nlôm bé ​ — hala wee bôt iba ba ba niñ ntôñ ndi ba gwé bé hoñol yada ngéda i mpam le ba yoñ makidik . ” ​ — Aléksandra .
(trg)="10"> ฉัน ​ รู้สึก ​ ว่า ​ ตัว ​ เอง ​ ได้ ​ พัก ผ่อน ​ เต็ม ​ ที่ ​ เวลา ​ คู่ ​ ของ ​ ฉัน ​ ไม่ ​ อยู่

(src)="11"> TIBIL WANBA
(src)="12"> Baa me ntehe le moni me nkôs mi yé ndik inyu “ yem metama ” ?
(trg)="11"> แม้ ​ ว่า ​ คู่ ​ ของ ​ ฉัน ​ จะ ​ สนิท ​ กับ ​ ญาติ ๆ แต่ ​ ฉัน ​ ก็ ​ ไม่ ​ อยาก ​ ยุ่ง ​ เกี่ยว ​ กับ ​ พวก ​ เขา

(src)="13"> Baa inyu boñ le me tégbaha loñge ngéda , me nlama ndik ba haa ni sobiina wem ?
(trg)="12"> คุย ​ กับ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ

(src)="14"> Baa me nlama keñgle lihaa li sobiina wem to ibale a gwé manôgla malam ni jo ?
(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="13"> เรา ​ ทำ ​ งาน ​ เป็น ​ ทีม ​ ได้ ​ ดี ​ ใน ​ เรื่อง ​ ไหน ​ บ้าง ?

(src)="16"> Baa mambe mam ikété libii jés di mboñ loñge ngéda di yé ntôñ ?
(src)="17"> Bimbe bilem hiki wada wés a nlama hôlôs ?
(trg)="14"> มี ​ เรื่อง ​ ไหน ​ บ้าง ​ ที่ ​ เรา ​ ควร ​ ปรับ ​ ปรุง ?

(src)="18"> Bimbe bitelbene di nla yoñ inyu boñ le di sal loñge ni nsañ wonsôna ?
(src)="19"> NDÉK MAÉBA
(trg)="15"> มี ​ อะไร ​ บ้าง ​ ที่ ​ จะ ​ ช่วย ​ ให้ ​ เรา ​ ทำ ​ งาน ​ เป็น ​ ทีม ​ ได้ ​ ดี ​ ขึ้น ?

(src)="20"> Hégda le ni yé tuk bol , hiki wada nan a bak hié hikip .
(trg)="16"> ลอง ​ ทำ ​ ดู

(src)="21"> Iloole ni ba dikip diba , bimbe bitelbene ni nla yoñ inyu boñ le we ni sobiina woñ ni ba hikip hiada ?
(trg)="18"> แทน ​ ที่ ​ จะ ​ คิด ​ ว่า ‘ ฉัน ​ จะ ​ ชนะ ​ ได้ ​ ยัง ​ ไง ? ’

(src)="22"> Iloole u badba le : ‘ Lelaa me nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(src)="23"> Badba le : ‘ Lelaa di nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="19"> ให้ ​ คิด ​ ว่า ‘ เรา ​ จะ ​ ชนะ ​ ได้ ​ ยัง ​ ไง ? ’

(src)="24"> “ I ta bé nseñ i yéñ yi njee a gwé njom .
(src)="25"> Ndi , nsañ ni adna gwon bi yé nseñ ngandak ikété ndap libii . ” ​ — Étan .
(trg)="20"> “ ไม่ ​ สำคัญ ​ ว่า ​ ใคร ​ ถูก ​ ใคร ​ ผิด เพราะ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ สำคัญ ​ กว่า ​ คือ ​ สันติ ​ สุข ​ และ ​ ความ ​ เป็น ​ หนึ่ง ​ เดียว ​ กัน ​ ใน ​ ชีวิต ​ คู่ ” — อี ธาน

(src)="26"> LITIÑ LI BIBEL : “ Mut nye ki nye a tôñ bañndigi inyu yé nyetama , ndi a tôñ inyu bôt bape . ” ​ — Filipi 2 : 3 , 4 .
(trg)="21"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล “ อย่า ​ เห็น ​ แก่ ​ ประโยชน์ ​ ส่วน ​ ตัว ​ เท่า ​ นั้น ให้ ​ เห็น ​ แก่ ​ ประโยชน์ ​ ของ ​ คน ​ อื่น ​ ด้วย ” — ฟี ลิ ป ปี 2 : 3 , 4

# bas/102018047.xml.gz
# th/102018047.xml.gz


(src)="1"> Litina lipém li yé jam li nlôôha ba nseñ inyu lédés maada ma ndap libii
(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="1"> คำ ​ พูด ​ ที่ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ กัน ​ เป็น ​ เหมือน ​ ปูน ​ ที่ ​ ยึด ​ คุณ ​ และ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ ​ ไว้ ​ ด้วย ​ กัน

(src)="3"> Babiina ba ba ntina lipém ba ntôñna bo ni bo , to ibale ngimanôgla i mpam .
(trg)="2"> สำหรับ ​ คู่ ​ สมรส

(src)="4"> Kaat ni hop Ngisi le Ten Lessons to Transform Your Marriage , i nkal le : “ Hiki sobiina , a nlama ndigi bé yééne i makidik mé motama ; maselna ni hala , bo iba ba nlama yoñ ngéda inyu kwélél i mam ma nlona bo ngimanôgla .
(trg)="3"> คู่ ​ สมรส ​ ที่ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ กัน ​ จะ ​ คิด ​ ถึง ​ ความ ​ รู้สึก ​ ของ ​ อีก ​ ฝ่าย ​ เสมอ ​ แม้ ​ แต่ ​ ใน ​ ตอน ​ ที่ ​ คิด ​ ไม่ ​ เหมือน ​ กัน หนังสือ ​ เล่ม ​ หนึ่ง ( Ten Less ​ on ​ s to Trans ​ for ​ m Your Marriage ) บอก ​ ว่า “ แทน ​ ที่ ​ จะ ​ ยืน กราน ​ กับ ​ ความ ​ คิด ​ เห็น ​ ของ ​ ตัว ​ เอง พวก ​ เขา ​ คุย ​ กัน ​ เกี่ยว ​ กับ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ คิด ​ ไม่ ​ ตรง ​ กัน ฟัง ​ ความ ​ เห็น ​ ของ ​ อีก ​ ฝ่าย ​ ด้วย ​ ความ ​ นับถือ และ ​ หา ​ ทาง ​ ออก ​ ร่วม ​ กัน ”

(src)="5"> Hiki sobiina a nlama diihe mahoñol ma nuu numpe , ni yoñ makidik ma ma ntinde bo iba i nôgla . ”
(trg)="4"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล “ ความ ​ รัก . . .

(src)="6"> LITIÑ LI BIBEL : “ Gwéha . . . i nyiñil bé ndigi yomede . ” ​ — 1 Korintô 13 : 4 , 5 .
(trg)="5"> ไม่ ​ เห็น ​ แก่ ​ ตัว ” — 1 โค ริน ธ์ 13 : 4 , 5

(src)="7"> “ Ibale me nti nwaa wem lipém , hala a nkobla le me nyi le a gwé mahee , ni le me nlama bé boñ yom yo ki yo y’a unbaha nye , ndi to ôbôs libii jés . ” ​ — Mika .
(trg)="6"> “ สำหรับ ​ ผม ​ การ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ ภรรยา ​ หมาย ​ ถึง การ ​ ที่ ​ ผม ​ เห็น ​ ค่า ​ ใน ​ ตัว ​ เธอ ​ และ ​ ไม่ ​ ทำ ​ อะไร ​ ก็ ​ ตาม ​ ที่ ​ ทำ ​ ให้ ​ เธอ ​ เสียใจ ​ หรือ ​ ส่ง ​ ผล ​ เสีย ​ ต่อ ​ ชีวิต ​ คู่ ​ ของ ​ เรา ” — ไม คาห์

(src)="8"> Ibale babiina ba ntina bé lipém bo ni bo , ba mba ba nyahlana , ba solnaga , ba mba ki ba nyana bo ni bo ​ — ngandak bayimam i nkal le bilem bibe bi , bi nla tinde bôt i bos libii jap .
(trg)="7"> ถ้า ​ ไม่ ​ นับถือ ​ และ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ กัน สามี ​ ภรรยา ​ ก็ ​ จะ ​ เอา ​ แต่ ​ วิพากษ์ วิจารณ์ เหน็บ ​ แนม หรือ ​ ถึง ​ กับ ​ พูด ​ ดูถูก ​ กัน ทั้ง ​ หมด ​ นี้ ​ เป็น ​ สัญญาณ ​ เริ่ม ​ ต้น ​ ที่ ​ นัก ​ วิจัย ​ บอก ​ ว่า ​ จะ ​ ทำ ​ ให้ ​ ทั้ง ​ คู่ ​ หย่า ​ กัน

(src)="9"> “ Bipôdôl bibe , i bébe nwaa woñ jam , ni minjôha mimbe , bi nla boñ le a nôgda le a gwé ha bé nseñ wo ki wo , yak botñem yé inyu yoñ i ga mal , hala a ga ôbôs libii linan . ” ​ — Brian .
(src)="10"> TIBIL WANBA
(trg)="8"> “ การ ​ พูด ​ ดูถูก ประชด ประชัน หรือ ​ ล้อ เลียน ​ ภรรยา ​ ของ ​ คุณ ​ มี ​ แต่ ​ จะ ​ ทำ ​ ให้ ​ เธอ ​ เสีย ​ ความ ​ มั่น ​ ใจ ​ และ ​ ไม่ ​ ไว้ ​ ใจ ​ คุณ การ ​ ทำ ​ แบบ ​ นั้น ​ ส่ง ​ ผล ​ เสีย ​ ต่อ ​ ชีวิต ​ คู่ ” — ไบ รอัน

(src)="11"> Tibil wan bipôdôl ni maboñok moñ ikété ngim sonde .
(trg)="9"> ตรวจ ​ สอบ ​ ตัว ​ เอง

(src)="12"> Mbus badba le :
(src)="13"> ‘ Me nsol sobiina wem , tole me nti nye bibégés ngélé yañen inyu ngim kel ? ’
(trg)="10"> ลอง ​ สังเกต ​ สิ่ง ​ ที่ ​ คุณ ​ พูด ​ และ ​ สิ่ง ​ ที่ ​ คุณ ​ ทำ ​ ใน 1 สัปดาห์ แล้ว ​ ถาม ​ ตัว ​ เอง ​ ว่า

(src)="14"> ‘ Bimbe bilem bilam bi sobiina wem bi ntinde me i ti nye lipém ? ’
(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="11"> ‘ ฉัน ​ ต่อ ​ ว่า ​ คู่ ​ ของ ​ ฉัน ​ บ่อย ​ แค่ ​ ไหน และ ​ ชม ​ เธอ ​ บ่อย ​ แค่ ​ ไหน ? ’

(src)="16"> Mambe maboñok tole bipôdôl bi nla boñ le u nôgda le sobiina woñ a nti we lipém ?
(src)="17"> Mambe maboñok tole bipôdôl bi mboñ le u nôgda le sobiina woñ a nti bé we lipém ?
(src)="18"> NDÉK MAÉBA
(trg)="12"> ‘ ฉัน ​ แสดง ​ ให้ ​ เห็น ​ ยัง ​ ไง ​ ว่า ​ ฉัน ​ นับถือ ​ และ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ คู่ ​ ของ ​ ฉัน ? ’

(src)="19"> Tila i lipep mam maa u nla boñ inyu unda sobiina woñ le u nti nye lipém .
(trg)="13"> คุย ​ กับ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ

(src)="20"> Hôla yak sobiina woñ le yak nye a boñ nlélém .
(trg)="14"> การ ​ กระทำ ​ หรือ ​ คำ ​ พูด ​ แบบ ​ ไหน ​ ที่ ​ จะ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ กัน ?

(src)="21"> Hiki mut a unda sobiina wé i yom a bi tila , i mbus ni bii i bisélél i yom hiki wada nan a mbôn le a ga boñ .
(trg)="15"> คุณ ​ และ ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ ​ ทำ ​ หรือ ​ พูด ​ อะไร ​ ที่ ​ ไม่ ​ ให้ ​ เกียรติ ​ กัน ?

(src)="22"> Tila bilem bilam bi sobiina woñ , bi u ngwés ngandak .
(trg)="16"> ลอง ​ ทำ ​ ดู

(src)="23"> Kal ki nye inyuki u ndiihe bilem bi .
(trg)="17"> ให้ ​ คุณ ​ ทั้ง ​ คู่ ​ ลอง ​ เขียน ​ สัก 3 อย่าง ​ ที่ ​ ตัว ​ คุณ ​ อยาก ​ จะ ​ ให้ ​ อีก ​ ฝ่าย ​ ทำ ​ เพื่อ ​ แสดง ​ ว่า ​ เขา ​ ให้ ​ เกียรติ ​ คุณ แลก ​ กัน ​ อ่าน แล้ว ​ พยายาม ​ ทำ ​ ตาม ​ ที่ ​ เขียน ​ ไว้

(src)="24"> “ Inyu boñ le me laa ti nlô wem lipém , hala a nsômbôl kobla le me nlama unda nye ikété maboñok mem le a gwé mahee ni le me gwé ngôñ le a ba maséé .
(trg)="18"> เขียน ​ นิสัย ​ ที่ ​ คุณ ​ ชอบ ​ ใน ​ ตัว ​ คู่ ​ ของ ​ คุณ จาก ​ นั้น ​ บอก ​ ให้ ​ เขา ​ รู้ ​ ว่า ​ คุณ ​ เห็น ​ ค่า ​ นิสัย ​ ที่ ​ ดี ​ เหล่า ​ นั้น ​ มาก ​ แค่ ​ ไหน

(src)="25"> I mbéda bé mam makeñi ; ngim mangéda i mbéda bon ba mam inyu unda le u nti toi nlô woñ lipém . ” ​ — Mégan .
(src)="26"> U nlama nok le i yéñ kôhna lipém bé jon li yé nseñ , ndi i yéñ yi too sobiina woñ a nôgda le u nti nye lipém .
(trg)="20"> จริง ๆ แล้ว ​ สิ่ง ​ สำคัญ ​ อยู่ ​ ที่ ​ ว่า คู่ ​ ของ ​ คุณ ​ รู้สึก ​ ว่า ​ ได้ ​ รับ ​ ความ ​ นับถือ ​ จาก ​ คุณ ​ ไหม ไม่ ​ ใช่ ​ คุณ ​ คิด ​ เอา ​ เอง ​ ว่า ​ คุณ ​ ให้ ​ ความ ​ นับถือ ​ เขา ​ แล้ว

(src)="27"> LITIÑ LI BIBEL : “ Eñgbana ni ñem yôni ni konangoo , ni loñgeñem , ni suhulnyu , ni ñem lima , ni wongut . ” ​ — Kôlôsé 3 : 12 .
(trg)="21"> คำ ​ แนะ ​ นำ ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล “ ให้ ​ ปลูก ฝัง ​ ความ ​ เห็น ​ อก ​ เห็น ​ ใจ ความ ​ กรุณา ความ ​ ถ่อม ​ ตัว ความ ​ อ่อน โยน และ ​ ความ ​ อด ​ ทน ​ อด ​ กลั้น ” — โค โล สี 3 : 12

# bas/102018048.xml.gz
# th/102018048.xml.gz


(src)="3"> Nwéhél i nkobla le u nhôya i béba ba bi boñ we , u tjél ki tééda hiun i ñem .
(trg)="1"> การ ​ ให้ ​ อภัย ​ ช่วย ​ ดับ ​ ไฟ ​ แห่ง ​ ความ ​ ขัด ​ แย้ง ​ ได้

(src)="4"> Ndi nwéhél i nsômbôl bé kal le u nyan béba jam ba mboñ we , tole u nsas yo i boña woñ .
(trg)="2"> สำหรับ ​ คู่ ​ สมรส