# bas/2017240.xml.gz
# psp/2017240.xml.gz


(src)="2"> 7 “ Bôdôl Yéhôva ñem , u boñ ki loñge ”
(trg)="1"> 1 “ Trust in Jehovah and Do What Is Good ”

(src)="3"> I yigil ini , i ñunda lelaa pes kaat inyu ñwii 2017 u nti bés makénd le di yéñ Yéhôva ngéda di mboma manoodana .
(trg)="2"> This article discusses how our yeartext for 2017 encourages us to look to Jehovah for help when faced with challenges .

(src)="4"> Di ga nigil dihéga di bôt ba telepsép ba ngéda kwañ , inyu wan lelaa di nla bana hémle le Yéhôva a ’ nit bés ibale di mboñ biliya i yémbél mandutu ni i hôla bôt bape .
(trg)="3"> Using faithful examples from the past , we will examine how we can trust in Jehovah to support us while taking whatever action we can to solve problems and help others .

(src)="5"> 12 Diihe likébla u gwé i pohol ni wemede
(trg)="4"> 2 Treasure Your Gift of Free Will

(src)="6"> Munu yigil ini , di ga nigil lelaa di nla diihe likébla li Djob li li yé kunde i pohol , di gwélak ki jo i nya i nlémél i Nwet a nti likébla li .
(trg)="5"> In this article , we will learn how to treasure God’s gift of free will by using it in a way that pleases the Giver of that gift .

(src)="7"> I ga hôla ki bés i diihe lelaa bape ba ngwélél likébla jap li li yé kunde i pohol .
(trg)="6"> It will also help us to see how we can respect the way that others exercise their gift of free will .

(src)="8"> 17 Inyuki ñem nsôhga u ngi yii nseñ ?
(trg)="7"> 3 Why Modesty Still Matters

(src)="9"> 22 U nla tééda ñem nsôhga yak ikété manoodana
(trg)="8"> 4 You Can Remain Modest Under Test

(src)="10"> I gwigil bini bi nhôla bés i tibil nok kii i yé lem ilam ini le ñem nsôhga .
(trg)="9"> These articles will help us to understand better the desirable quality of modesty .

(src)="11"> Yigil bisu i ntoñle bés kii ñem nsôhga u yé ni kii u ta bé .
(trg)="10"> The first article explains what modesty is and what it is not .

(src)="12"> Yigil i nyônôs iba i niiga bés lelaa di nla tééda lem i ñem nsôhga yak ngéda di yé ikété manoodana .
(trg)="11"> The second article teaches us how to remain modest even when we are under test .

(src)="13"> 27 “ Mam u bi nôgôl nyo wem . . . , lôôs mo bôt ba yé maliga ”
(trg)="12"> 5 “ These Things Entrust to Faithful Men ”

(src)="14"> Hini hiai hi ntagbe , hini hipe hi lo .
(src)="15"> Mimañ mi bôt mi nke , njohok i bilok bikéé i yoñok minson nwap .
(trg)="13"> As one generation replaces another , younger ones take on the work of older ones .

(src)="16"> I yigil ini i nkal bés lelaa mimañ mi bôt ni njohok lôk kéé bi nla sal ntôñ ikété manôgla mu mahéñha ma .
(src)="17"> 32 Baa u yik hala ?
(trg)="14"> This article discusses how both young and old can successfully make the transition .

# bas/2017242.xml.gz
# psp/2017242.xml.gz


(src)="1"> “ Bôdôl Yéhôva ñem , u boñ ki loñge . . . u téñbe ikété maliga . ” ​ — TJÉMBI 37 : 3 , MN .
(trg)="2"> 37 : 3 .

(src)="2"> TJÉMBI : 150 , 124
(trg)="3"> SONGS : 150 , 124

(src)="3"> Nôa ?
(trg)="4"> Noah ?

(src)="4"> David ?
(trg)="5"> David ?

(src)="5"> Bagwélél bape ba ba bi téñbe ni Yéhôva ?
(trg)="6"> other faithful servants of Jehovah ?

(src)="6"> Ni limbe libak li hélha Yéhôva a bi hek bôt ba binam ?
(trg)="7"> Jehovah created humans with what remarkable abilities ?

(src)="7"> YÉHÔVA a bi hek bôt ba binam ni ngap i hélha .
(trg)="8"> JEHOVAH created humans with remarkable abilities .

(src)="8"> A bi ti bés ngap i ôt mahoñol , pék i bagal mam ni i kôôba bilôl .
(trg)="9"> He gave us thinking ability to solve problems and plan for the future .

(src)="9"> ( Bingéngén 2 : 11 ) A bi ti ki bés ngui i yônôs mam ma nkon bés ngôñ .
(trg)="10"> He gave us power to carry out our plans , enabling us to work toward proper goals .

(src)="10"> ( Filipi 2 : 13 ) A hek ki bés ni kiññem ​ — pék di bi gwééna i bagal loñge ni béba ​ — i i nhôla bés i keñgle béba ni kodol dihôha tjés ngéda di mbaage . ​ — Rôma 2 : 15 .
(trg)="11"> He also created us with a conscience — an inborn sense of right and wrong — that can help us avoid wrongdoing and correct our mistakes when we fall short . — Rom .
(trg)="12"> 2 : 15 .

(src)="11"> Lelaa Yéhôva a mbem le di bôñôl ngap yosôna a nti bés ?
(trg)="13"> How does Jehovah expect us to use our abilities ?

(src)="12"> Yéhôva a mbémél bés le di bôñôl ini ngap yosôna a nti bés i nya ilam .
(trg)="14"> Jehovah expects us to put our abilities to good use .

(src)="13"> Inyuki ?
(trg)="15"> Why ?

(src)="14"> Inyule a ngwés bés , a nyi ki le hala a nlona bés maséé i ngéda di mbôñôl makébla ma .
(trg)="16"> Because he loves us , and he knows that it brings us satisfaction when we employ these gifts .

(src)="15"> Ikété Bañga yé , a ntiimba béhe bés le di bôñôl ngap yés inyu mam malam .
(trg)="17"> Through his Word , Jehovah repeatedly admonishes us to use our abilities for good .

(src)="16"> Kii hihéga , ikété Bitilna bi Lôk Héber , di ñañ le : “ Mahoñol ma mut nu a nyamnda ma nyamb nyambak ” ; ni le : “ To kinje jam woo woñ u nléba i boñ , boñ jo ni ngui yoñ . ”
(trg)="18"> For example , in the Hebrew Scriptures , we read : “ The plans of the diligent surely lead to success ” ; and “ whatever your hand finds to do , do with all your might . ”

(src)="17"> ( Bingéngén 21 : 5 ; Ñañal 9 : 10 ) Ikété Bitilna bi Lôk Grikia , di ñañ le : “ Jon ibale di ntehe pôla , wee di boñok ndigi loñge ikété bôt bobasôna ” ; ni le : “ Hi ki mut a gwélél bape kingéda likébla li karis a bi kôs . ”
(trg)="19"> In the Christian Greek Scriptures , we are told : “ As long as we have the opportunity , let us work what is good toward all ” ; and “ to the extent that each one has received a gift , use it in ministering to one another . ”

(src)="18"> ( Galatia 6 : 10 ; 1 Pétrô 4 : 10 ) Ibabé nkaa Yéhôva a nsômbôl le di boñ mam ma ma nla ba nseñ inyu yés ni inyu bôt bape ki .
(trg)="20"> Clearly , Jehovah wants us to do what we can to benefit ourselves and others .

(src)="19"> Mimbe minwaa bôt ba binam ba gwé ?
(trg)="21"> What limitations do humans have ?

(src)="20"> I nlélém ngéda , Yéhôva a nyi le di gwé minwaa .
(trg)="22"> At the same time , Jehovah knows that humans have limitations .

(src)="21"> Bésbomede , di nla bé mélés libak li ngiyon , to béba , to nyemb ; di nla bé ki to bémbe mahoñol ma mut numpe , inyule hiki mut a gwé kunde i pohol .
(trg)="23"> On our own , we can never eliminate imperfection , sin , and death ; neither can we control other people , for all have free will .

(src)="22"> ( 1 Bikiñe 8 : 46 ) To kinje pék di gwé , to kinje mam di ma boma i niñ yés , d’a ba ndik kii boñge i bisu bi Yéhôva . ​ — Yésaya 55 : 9 .
(trg)="24"> And no matter how much knowledge or experience we gain , we will always be like children in comparison with Jehovah . — Isa .
(trg)="25"> 55 : 9 .

(src)="23"> Ngéda u kolba mandutu , “ bôdôl Yéhôva ñem u boñ ki loñge ”
(trg)="26"> When dealing with problems , “ trust in Jehovah and do what is good ”

(src)="24"> Kii d’a nigil munu yigil ini ?
(trg)="27"> What will we consider in this article ?

(src)="25"> Ikété mam momasôna , i nsômbla bés i nigbene Yéhôva inyu boñ le a éga bés , di bôdlak ki nye ñem le a ’ nit bés , a ’ bôñôl ki bés mam di nla bé boñ bésbomede .
(trg)="28"> In all circumstances , we need to lean on Jehovah for guidance , trusting in him to support us and do for us what we cannot do for ourselves .

(src)="26"> I nlélém ngéda , di nlama boñ mam di nla boñ , di yoñok makidik ma ma nsômbla inyu kolba mandutu ni hôla bape .
(trg)="29"> At the same time , we should do what we can , taking appropriate action to solve problems and help others .

(src)="27"> ( Añ Tjémbi 37 : 3 . )
(trg)="30"> ( Read Psalm 37 : 3 . )

(src)="28"> I sem kwep , i nsômbla mam ima : Pok , ‘ i bôdôl Yéhôva ñem , ni boñ ki loñge ’ ; iba , “ i téñbe ikété maliga . ”
(trg)="31"> In short , we need both ‘ to trust in Jehovah and to do what is good ’ ; we need ‘ to act with faithfulness . ’

(src)="29"> Jon , di béñge mam di nla nigil ni ndémbél i Nôa , i David , ni bagwélél ba Djob bape , ba ba bi nigbene Yéhôva , ba yoñ ki makidik ma nsômbla .
(trg)="32"> In this regard , let us consider what we can learn from the examples of Noah , David , and other faithful servants of God who relied on Jehovah and took appropriate action .

(src)="30"> D’a yimbe le i bé sômbla le ba yi bagal ipôla mam ba bé bé le ba boñ ni mam ba bé le ba boñ .
(src)="31"> Mbus , ba yoñ makidik ma bé sômbla .
(trg)="33"> As we will see , this involved distinguishing between what they could not do and what they could do and then acting accordingly .

(src)="32"> Toñol mam ma ba i ngéda Nôa .
(trg)="34"> Describe the situation that Noah faced .

(src)="33"> Nôa a bi niñ ngéda isi i bé ‘ nyonok ni njôô ’ ni mpuñgu .
(trg)="35"> Noah lived in a world that was “ filled with violence ” and immorality .

(src)="34"> ( Bibôdle 6 : 4 , 9 - 13 ) A bé yi yaga le Yéhôva a ’ lona lisuk li béba nkoñ isi u .
(trg)="36"> He knew that Jehovah would eventually bring an end to that wicked world .

(src)="35"> To hala , ñem Nôa u bé siida nye i tehe nya ngitophémle i .
(trg)="37"> Even so , Noah must have been distressed by such ungodly conditions .

(src)="36"> Ha nya ngéda i , Nôa a bé yi le ngim mam i bé le a nla bé boñ , ndi mape ma bak le a nla boñ .
(trg)="38"> In that situation , Noah recognized that there were some things he could not do but other things he could do .

(src)="37"> Ngolba inyu nson wés u likalô ( Béñge maben 6 - 9 )
(trg)="39"> Opposition to our preaching ( See paragraphs 6 - 9 )

(src)="38"> 6 , 7 . ( a ) Kii Nôa a bé la bé boñ ?
(trg)="40"> 6 , 7 . ( a ) What could Noah not do ?

(src)="39"> ( b ) Lelaa ngéda yés i mpôôna i Nôa ?
(trg)="41"> ( b ) How are we in a situation similar to Noah’s ?

(src)="40"> Mam Nôa a bé la bé boñ : To lakii Nôa a bi téñbe i añal mabéhna ma Yéhôva , a bé bé le a nyéksa bibéba bi bôt i leege mo , ndi to i timbis Ntida malép ni mbus .
(trg)="43"> Noah had to trust that Jehovah would keep His promise to end wickedness , believing that God would do so at just the right time . — Gen .

(src)="41"> Nôa a bé lama bôdôl Yéhôva ñem le a ’ yônôs mbônga wé i mélés béba , a hémlege ki le Djob a ’ boñ hala i ntéak ngéda . ​ — Bibôdle 6 : 17 .
(trg)="44"> 6 : 17 .

(src)="42"> Yak bés di niñil ikété nkoñ isi nyonok ni béba , u di nyi le Yéhôva a mbôn le a ’ tjé .
(trg)="45"> We too live in a world filled with wickedness , which we know Jehovah has promised to destroy .

(src)="43"> ( 1 Yôhanes 2 : 17 ) I nlélém ngéda , di nla bé nyégsa bôt i leege “ miñañ minlam mi Ane . ”
(trg)="46"> In the meantime , we cannot force people to accept the “ good news of the Kingdom . ”

(src)="44"> Di nla bé to boñ le “ njiiha keñi ” i hoo bôdôl .
(trg)="47"> And we cannot do anything to speed up the start of the “ great tribulation . ”

(src)="45"> ( Matéô 24 : 14 , 21 ) Kiki Nôa , i mbéda bés hémle i ngui , di yik le ndék ngéda , Djob a nlo inyu téé mam .
(trg)="48"> Like Noah , we need strong faith , trusting that God will soon intervene .

(src)="46"> ( Tjémbi 37 : 10 , 11 ) Di yé nkwoog nkaa le Yéhôva a ga nwas bé le i béba nkoñ isi unu , u kônde nom , u tagbe ntéak wé ngéda , to inyu hilo hiada . ​ — Habakuk 2 : 3 .
(trg)="49"> We are convinced that Jehovah will not allow this wicked world to continue for even one day longer than his purpose requires . — Hab .
(trg)="50"> 2 : 3 .

(src)="47"> Lelaa Nôa a bok mis ndik i ngii mam a bé la boñ ?
(trg)="51"> How did Noah focus on what he could do ?

(src)="48"> ( Béñge titii i bibôble . )
(trg)="52"> ( See opening picture . )

(src)="49"> Mam Nôa a bé la boñ : Ilole a tomb inyu mam a bé la bé boñ , Nôa a bé bok mis ndik i ngii mam a bé la boñ .
(trg)="53"> What Noah could do : Instead of giving up because of what he could not do , Noah focused on what he could do .

(src)="50"> Kiki “ ñañal telepsép , ” Nôa a bi téñbe i añal nwin mabéhna u a bi kôhna .
(trg)="54"> As “ a preacher of righteousness , ” Noah faithfully proclaimed the warning message he had been given .

(src)="51"> ( 2 Pétrô 2 : 5 ) Ibabé pééna , hala a bi hôla Nôa i tééda hémle i ngui .
(trg)="55"> No doubt , doing so helped Noah keep his faith strong .

(src)="52"> Handugi likalô , a bi bôñôl ki ngui yé ni pék yé inyu yônôs bôlô Nyambe a bi ti nye le a bañ nkuu . ​ — Añ Lôk Héber 11 : 7 .
(trg)="56"> In addition to preaching , he also used his physical and mental abilities to accomplish the God - assigned work of building an ark . — Read Hebrews 11 : 7 .

(src)="53"> Lelaa di nla kôna ndémbél i Nôa ?
(trg)="57"> How can we imitate Noah’s example ?

(src)="54"> Nlélém kiki Nôa , di njoba le di ligip “ ni nson Nwet ngéda yosôna . ”
(trg)="58"> Like Noah , we strive to have “ plenty to do in the work of the Lord . ”

(src)="55"> ( 1 Korintô 15 : 58 ) U ntén nson u , u nla ba bo , i oñ ni bôñgôl mandap més ma makoda , i nit bôlô i nséla i makoda ma ndôn ni ma makiiña , i sal i hikuu hi loñ tole i muu ma ngobol .
(trg)="59"> Such work may include the construction and maintenance of facilities for worship , volunteering to assist at assemblies and conventions , or caring for assignments at a branch office or a remote translation office .

(src)="56"> I ngii mam ma momasôna , di pégi ni nson likalô , di yik le i bôlô i yon i nlédés hémle yés inyu bilôl .
(trg)="60"> Above all , we stay busy in the preaching work , knowing that this work strengthens our hope for the future .

(src)="57"> Mankéé nu muda wada a nkal le : “ Ngéda u mpôdôl bôt bape bisai bi nlôl ni Ane Djob , u nôgda le baemble boñ ba gwé yaga bé botñem yo ki yo , ba ntehe ki le mandutu map m’a mal bé . ”
(trg)="61"> One faithful sister put it this way : “ When you talk to others about the blessings of God’s Kingdom , you realize that your listeners have absolutely no hope and that they see their problems as permanent . ”

(src)="58"> Ñ , i yoñ ngaba ni nson likalô i nlédés litehge jés lilam inyu bilôl , i lédhak ki makidik més le di tomb bañ ikété ngwéé wés inyu niñ . ​ — 1 Korintô 9 : 24 .
(trg)="62"> Indeed , sharing in the preaching work fortifies our positive view of the future and our resolve not to give up in the race for life . — 1 Cor .
(trg)="63"> 9 : 24 .

(src)="59"> Toñlana jam li bi pémél David ?
(trg)="64"> Describe the situation that David faced .

(src)="60"> Yéhôva a bi pôdôl Kiñe David kiki “ mut kingéda ñem [ wé ] . ”
(trg)="65"> Jehovah described King David as “ a man agreeable to [ his ] heart . ”

(src)="61"> ( Minson mi baôma 13 : 22 ) Bebee le niñ yé yosôna , David a bi niñ ikété telepsép .
(trg)="66"> Overall , David’s life course was one of faithfulness .

(src)="62"> To hala , i bi pam ngim ngéda le a kwo ikété béba ikeñi .
(trg)="67"> Even so , on occasion he fell into serious sin .

(src)="63"> A bi ke ndéñg bo Batséba .
(trg)="68"> He committed adultery with Bath - sheba .

(src)="64"> Ki bo le hala a bé bé a kôli , inyu sôô béba yé , a bi yoñ bitelbene le Uria , nlôm muda nu , a nôla i gwét .
(trg)="69"> To make matters worse , he tried to hide the sin by arranging for her husband , Uriah , to be killed in battle .

(src)="65"> David a bi om kaat i nyemb Uria ni woo Uria nyemede !
(trg)="70"> David even sent what amounted to Uriah’s death sentence by means of the man’s own hand !

(src)="66"> ( 2 Samuel 11 : 1 - 21 ) Ndi sôk i nsôk , bibéba bi David bi bi yeli .
(trg)="71"> Inevitably , David’s sins came to light .

(src)="67"> ( Markô 4 : 22 ) Lelaa David a boñ ha yo ngéda ?
(trg)="72"> When that happened , how did David react ?

(src)="68"> Mahôha ma behee ( Béñge maben 11 - 14 )
(trg)="73"> Past sins ( See paragraphs 11 - 14 )

(src)="69"> 11 , 12 . ( a ) Mbus béba yé , kii David a bé bé le a boñ ?
(trg)="74"> 11 , 12 . ( a ) After he sinned , what could David not do ?

(src)="70"> ( b ) Ibale di mboñ béba ikeñi , ndi di tam yo , di nla ba nkwoog nkaa le Yéhôva a ga bôñôl kii bés ?
(trg)="75"> ( b ) If we repent after making serious mistakes , we can trust that Jehovah will do what for us ?

(src)="71"> Mam David a bé la bé boñ : David nyemede a bé bé le a sas mam a bi boñ , to pei bikuu bi mahôha mé .
(trg)="76"> What David could not do : David could not undo what he had done .

(src)="72"> Ngim bikuu ipe i bi noñ nye niñ yé yosôna .
(trg)="77"> And he could not escape the consequences of his mistakes .

(src)="73"> ( 2 Samuel 12 : 10 - 12 , 14 ) Jon , i bé béda nye hémle .
(trg)="78"> In fact , some of those consequences would stay with David for the rest of his life .

(src)="74"> A bé lama tééda bôtñem le , ibale a ntam toi béba yé , Yéhôva a ga nwéhél nye , a hôla ki nye i nihbe bikuu bi bé lôl ni maboñog mé .
(trg)="79"> Thus , he needed faith .
(trg)="80"> He had to trust that when he truly repented , Jehovah would forgive him and help him endure the consequences of his actions .

(src)="75"> Kiki di yé kwéha , bés bobasôna di mboñ béba .
(trg)="81"> Being imperfect , all of us sin .

(src)="76"> Ndi ngim mahôha i nloo ipe huum .
(trg)="82"> Some mistakes are more serious than others .

(src)="77"> Ngim mangéda , di nla bé tibil bibéba gwés .
(trg)="83"> In some cases , we may not be able to undo our mistakes .

(src)="78"> Di gwé ndik le di nihbe bikuu gwé .
(trg)="84"> We may simply have to live with the consequences .

(src)="79"> ( Galatia 6 : 7 ) Ndi di nhémle mbônga u Djob le , ibale di ntam béba yés , Yéhôva a ga nit bés ngéda mandutu , to ibale ma nlôl bés ni njom yés . ​ — Añ Yésaya 1 : 18 , 19 ; Minson mi baôma 3 : 19 .
(trg)="85"> But we take God at his word , trusting that if we are repentant , Jehovah will support us through difficult times — even when those difficulties are of our own making . — Read Isaiah 1 : 18 , 19 ; Acts 3 : 19 .

(src)="80"> Kii David a bi boñ inyu témbna mbôô wé i pes mbuu ?
(trg)="86"> How did David recover spiritually ?

(src)="81"> Mam David a bé la boñ : David a bi nwas le Yéhôva a hôla nye i témbna i pes mbuu .
(trg)="87"> What David could do : David allowed Jehovah to help him recover spiritually .

(src)="82"> Jam li bisu li bé le , a bi neebe le Yéhôva a kodol nye ni njel mpôdôl wé le Natan .
(trg)="88"> One way he did that was by accepting correction from Jehovah’s representative , the prophet Nathan .

(src)="83"> ( 2 Samuel 12 : 13 ) David a bi soohe ki Yéhôva , a pahlene nye bibéba gwé , a unda ki le a gwé ngôñ i témbna konangoo i Yéhôva .
(trg)="89"> David also prayed to Jehovah , confessing his sins and expressing a sincere desire to be restored to Jehovah’s favor .

(src)="84"> ( Tjémbi 51 : 3 - 19 ) Iloo le a nwas le mayot ma tét nye iloo héga , David a bi ôt yi mu dihôha tjé .
(trg)="90"> Instead of being paralyzed by guilt , David learned from his mistakes .