# bas/2016001.xml.gz
# mos/2016001.xml.gz


(src)="1"> Miño mi minkwel
(trg)="2"> 2016 , yʋʋm - vẽkre

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="3"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Baa u nhoñol le ibale hiki mut a noñ litiñ lini , niñ y’a ba lelaa munu nkoñ isi ?
(trg)="4"> Y NA N LEOKAME TƖ BÕE ?
(trg)="5"> Nebã fãa sã n da tũud Biiblã gom - kãensã , vɩɩmã kõn yɩ noog sɩda ?

(src)="4"> “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="6"> “ D tara ratem tɩ d yel - manesmã na yɩ sõama ne nebã fãa . ” — Ebre - rãmbã 13 : 18 .

(src)="5"> I Nkum Ntat nunu a ntoñol lelaa i ba maliga i ntihba hiki pes i niñ yés .
(trg)="7"> Ki - kãngã Gũusg Gasgã gomda pʋ - peelmã yelle , n wilgdẽ tɩ d segd n yɩɩ pʋ - peelem dãmb d vɩɩmã nens fãa pʋgẽ .
(trg)="8"> SẼN BE SEBRÃ PƲGẼ ME

(src)="6"> Baa i ba maliga i ntagbe ngéda ?
(trg)="9"> Pʋ - peelem ket n tara yõod bɩ ?

(src)="7"> 3
(trg)="10"> 3

(src)="8"> Lelaa ngitelepsép i ntihba we 4
(trg)="11"> Pʋ - lik sẽn tõe n wã ned to - to 4

(src)="9"> Inyuki i ba maliga i gwé mahee 5
(trg)="12"> Bũmb ning sẽn kɩt tɩ pʋ - peelem tar yõodã 5

(src)="10"> 7 Yoña makidik le ni ‘ téñba ni gwéha lisañ li bôt . ’
(trg)="14"> 2016 , WAO - FUGDGU , 29 – 2016 , TƲƲLGO , A 6
(trg)="15"> 7 Kell - y n “ wɩng - y ne ba - biir nonglem ”

(src)="11"> 12 ‘ Likébla li Djob li mbuma ñañ ’ li nyégsa bés
(trg)="17"> 12 Bõe la Wẽnnaam ‘ kũun ning noor sẽn ka tõe n togsã ’ segd n kɩt tɩ d maane ?

(src)="12"> 17 Mbuu womede u mbok nlélém mbôgi kiki mimbuu nwés
(trg)="19"> 17 Wẽnnaam sɩɩgã meng kɩta kaset ne tõnd sɩɩgã

(src)="13"> 22 “ Bés ni bé di kenek ”
(trg)="21"> 22 “ Bas - y tɩ d tũ yãmb n kẽnge ”

(src)="14"> 28 Di ngwel nson lôñ yada ni Nyambe — Hala a nti bés maséé
(trg)="23"> 28 D sẽn yaa Wẽnd tʋmd - n - taasã , d paamda sũ - noog wʋsgo

# bas/2016002.xml.gz
# mos/2016002.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> SEBRÃ GOM - ZUG SÕSGÃ | PƲ - PEELEM BEE YÕOD BƖ ?

(src)="2"> Hitoshi a bé sal kiki nsoñgol moni i homa ba nyiñil bôt bape bôlô i Yapan .
(trg)="2"> A Hitoshi sẽn be Zapõ wã ra geta biru a yembr ligd yelle .

(src)="3"> Ngéda a bé a ntiimba béñge lipep li nsoñgi u moni ni nwet wé bôlô , ba bi kal Hitoshi le a tembee mu lipep li nsoñgi .
(trg)="3"> Daar a yembre , yẽ ne a tʋʋmdã taoor soab sẽn wa n geend ligdi , a taoor soabã yeel - a lame t’a ra segd n maana zãmb tɩ bãmb paam yõodo .

(src)="5"> Inyu hala , nwet bôlô a bi béhe Hitoshi le a ga héa nye i bôlô .
(trg)="4"> A Hitoshi leokame tɩ yẽ sũur - kasetã pa kõt - a sor t’a tʋm pʋ - lik ye .

(src)="6"> I mbus , Hitoshi a bi sôk a nimis bôlô yé .
(trg)="5"> Tʋʋmdã taoor soab yeel - a lame t’a sã n pa sak yẽ raabã , a na n yiis - a - la tʋʋmdẽ wã , la a sɩd wa n yiis - a lame .

(src)="7"> I sôñ i bé noñ ha , Hitoshi a bé badba too a ga léba bôlô ipe , hala a siidaga nye ñem .
(trg)="6"> Kaoosa kiis t’a Hitoshi baood tʋʋm n pa paamdẽ , hal tɩ sãam a sũuri .

(src)="8"> Kel yada , ngéda ba bé bat nye mambadga inyu ti nye bôlô ipe , Hitoshi a bi toñol le a nla bé tembee mu bôlô yé .
(trg)="7"> Daar a yembre , a sẽn wa n sõsd ne ned sẽn dat n dɩk - a tʋʋma , a yeelame tɩ yẽ pa na n sak n tʋm pʋ - lik ye .

(src)="9"> Mbat mambadga a timbhe nye le : “ Mahoñol moñ ma nhélhana ! ”
(trg)="8"> Tʋʋmdã soab leok - a lame t’a sẽn get yɛlã to - to wã pa zems ye .

(src)="10"> Lihaa li Hitoshi ni mawanda mé ba ti nye makénd le a ban ñem mu makidik mé i ba maliga .
(trg)="9"> A Hitoshi roagdbã la a zo - rãmb sagl - a lame t’a ra tol n bas a pʋ - peelmã , la a wa n maanda sãmbse .

(src)="11"> Ndi to hala , a bi bôdôl bana ndék pééna mu ñem wé .
(trg)="10"> A yeela woto : “ Mam da sokda m meng m pʋ - peelmã sã n nafd - m lame . ”

(src)="13"> Hala a yé ngoo , ndi jam Hitoshi a bi kôhna i niñ yé , i nhôñlaha bés le hiki mut bé nyen a ndiihe i ba maliga .
(trg)="11"> A Hitoshi kibarã tẽegd - d lame tɩ pa nebã fãa n nong pʋ - peelem ye .

(src)="14"> Mangéda mape , ngandak bôt i ntehe hala kiki soso bomb , tôbôtôbô i bahoma ba bôlô .
(trg)="12"> Sɩd me , neb kẽer tõe n tagsdame meng tɩ pʋ - peelem ka yõodo , sẽn yɩɩd fãa , afɛɛr pʋgẽ .

(src)="15"> Muda nu a nsal i loñ Afrika i Nwel mbok a bi kal le : “ Bôt ba ngitelepsép ba nkéña me , jon ngim mangéda , ngôñ i boñ kiki bôt bobasôna i yé ngui . ”
(trg)="13"> Afirikdisiid pag a yembr yeela woto : “ Mam tʋmd - n - taasã wʋsg yaa pʋ - lik rãmba .

(src)="16"> Ntén u ngitelepsép wada u nai téntén i len ini , won u yé i pot bitembee .
(trg)="14"> Woto kɩtame tɩ b mi n pẽdgd maam wʋsg n dat tɩ m dɩk b naoore . ”

(src)="17"> Hala a yé ndék ñwii len ini le , mut njôôñ yi le Robert S .
(trg)="15"> Rũndã - rũndã , pʋ - likã buk a ye sẽn wae yaa ziri wã .

(src)="18"> Feldman , nu a nsal i suklu keñi i Amérika le Massachusetts Amherst , a bi léba le i ngéda jôm li minhôôlak mi bôt li nkwel , bôt basamal ikété yap ba nla bé nwas le jôm li manut li tagbe ibabé le ba tembee to ngélé yada i bititigi gwobisôna .
(trg)="16"> Wala makre , yʋʋm a wãn sẽn looge , Etazĩni inivɛrsite karen - saamb a Robert Feldman yeelame tɩ kom - kãsems koabg zugu , bãmb pis - yoob n pa tõe n sõs minit 10 n pa yag ziri .

(src)="19"> Feldman a nkal le : “ Jam lini li bi suk bés ngandak .
(trg)="17"> A paasame tɩ rẽ linga bãmb hal wʋsgo , la tɩ bãmb da pa tagsd tɩ neb wʋsg nonga ziri yagb ye .

(src)="20"> Di bak bé le di yénak , di hoñol le hala nyen bôt ba mbéna tembee i niñ yap . ”
(trg)="18"> Sɩd me , neb wʋsg yetame tɩ b kisa ziri , la bãmb mensã yaool n yagda .

(src)="22"> Inyuki bitembee , wip , ni mintén mi ngitelepsép mimpe mi ntôl i len ini ?
(trg)="19"> Bõe yĩng tɩ zɩlem - beedo , wagdem la pʋ - likã nens toɛy - toɛy wae rũndã - rũndã ?

(src)="23"> Lelaa ngitelepsép i ntihba nkoñ isi wonsôna ?
(trg)="20"> Wãn to la pʋ - likã namsd nebã fãa la bala ?

(src)="24"> Ndi , mbadga i nlôôha ba nseñ i yé le : Lelaa di nla tjél kwo ikété mana maboñog ma ngitelepsép ?
(trg)="21"> Sẽn yɩɩd fãa , bõe la d tõe n maan n da wa sak n tʋm pʋ - lika ?

# bas/2016003.xml.gz
# mos/2016003.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> SEBRÃ GOM - ZUG SÕSGÃ | PƲ - PEELEM BEE YÕOD BƖ ?

(src)="2"> “ Ibale di yé ikété mandutu , ndi di gwélél to ndék ngitelepsép , di nla pamba . ” ​ — Samanta , nu loñ Afrika i Nwel mbok .
(trg)="2"> “ Yɩl n tõog n welg zu - loe - kɛgems kẽere , rẽnda f mi n tʋm pʋ - lik bilfu . ” — A Samantha sẽn be Afirikdisiid .

(src)="3"> Baa u nkémhe ni i jam nunu muda a nkal ?
(trg)="3"> Yãmb me tagsda woto bɩ ?

(src)="4"> Kiki Samanta , bés bobasôna di mboma mandutu ngim mangéda .
(trg)="4"> Tõnd fãa mi n paama zu - loe - kɛgems wa a Samantha .

(src)="5"> Mam di mboñ ma ga yelel ibale di yé bôt ba ngitelepsép , tole ma ga pémés toi i mam di ndiihe i mbamba .
(trg)="5"> La d sẽn welgd zu - loees nins sẽn tõe n kɩt tɩ d tʋm pʋ - likã to - to wã , tõe n wilga d sẽn sɩd yaa ned ninga .

(src)="6"> Kiki héga , ibale i keñgle wonyu i yé jam li bisu i niñ yés , i nla pam le di tehe ngitelepsép kiki njel ipe i yônôs njômbi yés .
(trg)="6"> Wala makre , yell taoore , sẽn pak tõnd n yɩɩd sã n yaa modg n da paam taale , d tõe n wa getame tɩ baa d sã n maan pʋ - lika , pa wẽng ye .

(src)="7"> Ngéda bôt ba ga yi maliga , b’a ke yi le di ngwés ngitelepsép , hala a ga lona bés bikuu bibe .
(trg)="7"> La sɩdã sã n wa vẽnege , d pʋ - likã biis tõe n yɩɩ wẽng wʋsgo .

(src)="8"> Wan le ndék mam i noñ ha .
(trg)="8"> Ad makr a wãna .

(src)="9"> Libôdôl bôt ñem jon li nlédés maada .
(trg)="9"> Yɩl tɩ neb a yiib zood tall pãnga , rẽnda b kɩs taab sɩda .

(src)="10"> Ngéda bôt iba ba mbôdôl wada ni nuu ñem , ba nkon ha bé woñi .
(trg)="10"> B sã n wa tõe n bas b yam ne taaba , b ned kam fãa pɛlg yaa kãn - kãe , tɩ rabeem pa tar - a ye .

(src)="11"> Ndi , libôdôl mut ñem li ngwéé bé kunda yada .
(trg)="11"> La ned pa wat n tiig n bas a yam ne a to ye .

(src)="12"> Bôt ba mbôdôl bôdôl bape ñem mbus ba ma tégbaha ngandak ngéda ni bo , ba kwelek ni maliga , ba tôñôk ki bo .
(trg)="12"> Yaa b sã n naagd taab n tʋmdẽ , n pelgd b pʋg n sõsd la b maand taab neere , la b tõe n wa kɩs taab sɩda .

(src)="13"> Ndi , liboñog jada li ngitelepsép li nla mélés maada malam .
(trg)="13"> La pʋ - lik baa yaa bilf tõe n kɩtame tɩ ned pa le kɩs a to sɩd ye .

(src)="14"> Ngéda hala a mbôña , i nla ba ndutu ngandak i témb bana maada malam ma .
(trg)="14"> Sã n wa n yaa woto , yɩl tɩ bas - yard lebs n zĩnd yaa toogo .

(src)="15"> Baa liwanda joñ li ñem nyuu li ma tembene we ?
(trg)="15"> Ned y sẽn da nand wʋsg zoe n zãmba yãmb bɩ ?

(src)="16"> Ibale hala , kii u bi nôgda ?
(trg)="16"> Yãmb manesem yɩɩ wãna ?

(src)="17"> Bebeg le hala a bi unbaha we , u tehe wengoñle a nlibana we .
(trg)="17"> Tõe tɩ sãama y sũur wʋsgo .

(src)="18"> Hala a nôôga .
(trg)="18"> La y bee bʋʋm .

(src)="19"> Ibabé pééna , ngitelepsép i ñôbôs hikuu hi maada malam .
(trg)="19"> Vẽenega , pʋ - lik tõe n sãama zood sẽn tar pãnga .

(src)="20"> Yigil i malét wada le Robert Innes , nu a niiga i suklu keñi i Kalifornia ( Amérika ) i ñunda le “ ngitelepsép i yé yaga kiki kon u nlôôhana . ”
(trg)="20"> Etazĩni inivɛrsite karen - saamb a Robert Innes yeelame tɩ “ pʋ - lik yaa wa bã - loangdga . ”

(src)="21"> Jon , ngitelepsép i yé kiki nsoñ u matjél .
(trg)="21"> Dẽnd y sã n wae n be ne neb sẽn nong pʋ - lika , y tõe n lebga wa bãmba .

(src)="23"> Lelaa u nla keñgle i kwo ikété hiandi hi ngitelepsép ?
(trg)="22"> Bõe n tõe n sõng - y tɩ y zãag ne pʋ - lika ?

(src)="24"> Bibel i nla hôla we .
(trg)="23"> Yaa Biiblã .

(src)="25"> Soho wan ini ndék matiñ Bibel i nti .
(trg)="24"> D ges Biiblã sagls a wãn sẽn tõe n sõng - yã .

# bas/2016004.xml.gz
# mos/2016004.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> SEBRÃ GOM - ZUG SÕSGÃ | PƲ - PEELEM BEE YÕOD

(src)="2"> “ Di nyimbe le kiññem yés i yé loñge , lakii di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” ​ — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="2"> ‘ Tõnd miime tɩ d sũur - kaset yaa sõama , la d tara ratem tɩ d yel - manesmã na yɩ sõama ne nebã fãa . ’ — Ebre - rãmbã 13 : 18 .

(src)="3"> Ikété Bibel , ni hop Grikia , bini bibuk le “ i ba maliga ” bi nkobla le “ ngim jam i yé loñge kiyaga . ”
(src)="4"> Bi nla ki kobla le ngim lem i yé ilam , ni le bôt ba ngwés ba ntehe yo .
(trg)="3"> Biiblã pʋgẽ , gɛrkã gom - bil ning b sẽn mi n lebg tɩ “ yɩ sõama ” wã rat n yeelame tɩ tall pʋ - peelem , wall maan bũmb sẽn yaa sõma bɩ sẽn zemse .

(src)="5"> Bikristen bi nlôôha yaga diihe bibañga bi ñôma Paul nu a bi kal le : “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="4"> Kiris - nebã tũuda a Poll sẽn yeelã ne b sũur fãa , n modgd n dat tɩ b ‘ yel - manesmã yɩ sõama ne nebã fãa . ’

(src)="6"> Baa hala a nkobla le kii ?
(trg)="5"> Rẽ baooda bõe ?

(src)="7"> Hiki kegla , ngandak bôt i mbéñgba i léman nwaa le ba mpam .
(trg)="6"> Yibeoog fãa , neb wʋsg geta b meng nen - gɛtg pʋgẽ n yaool n yi b zagsẽ .

(src)="8"> Inyuki ?
(trg)="7"> Bõe yĩng tɩ b maand woto ?

(src)="9"> Inyule ba nsômbôl nene loñge .
(trg)="8"> Bala , b rat n manega b mens tɩ zemse .

(src)="10"> Ndi , jam lipe li yé mahee iloo liend miño tole lihaba mambot malam .
(trg)="9"> La bũmb n be t’a yõod yɩɩd f sẽn na n maneg f zug wall f ning fu - neeba .

(src)="11"> Maliga ma yé le , ntén mut di yé ikété yés ñem , u nla kônde bés bilama bi nyuu tole hôyôs gwo .
(trg)="10"> Sɩda , fo sẽn yaa ned ning f sũur pʋgẽ wã tõe n kɩtame tɩ nebã nand - fo wall b zãag ne - fo .

(src)="12"> Bañga i Djob i nyis yaga bés ni maliga le di yé bebee i boñ béba .
(trg)="11"> Wẽnnaam Gomdã wilga vẽeneg tɩ ninsaal sũurã tʋlsem yaa wẽnga .

(src)="13"> Kaat Bibôdle 8 : 21 i nkal le : “ Hégda i ñem mut i yé béba ibôdôl nye mañge wanda . ”
(trg)="12"> Sɩngr 8 : 21 yeta woto : “ Hal ninsaal yãadem wakate , a tagsda wẽng maaneg bal a sũurẽ . ”

(src)="14"> Jon , inyu ba maliga , di nlama jôs libak jés li kwéha i boñ mam mabe .
(trg)="13"> Dẽnd yɩl n tõog n yɩ pʋ - peel soaba , rẽndame tɩ f mao ne yel - wẽndã ninsaal fãa sẽn dog ne wã .

(src)="15"> Ñôma Paul a bi tibil toñol sañ a bé jôs béba , jon a bi kal le : “ Inyule mbén Nyambe i nlémél me kingéda mut kété , ndi me ntehe ya ndôñ mbén ipe ikété bijô gwem , yon i njôs yaga mbén i nlôl mahoñol mem , i ngwel ki me nkôm , le me ba isi mbén béba i i yii ikété bijô gwem . ” ​ — Rôma 7 : 22 , 23 .
(trg)="14"> Tʋm - tʋmd a Poll bilga yẽ meng sẽn maood to - to ne yel - wẽndã , n yeel woto : “ Mam sũurã zĩ - zulungẽ wã , mam sũ - noog bee ne Wẽnnaam tõodã .
(trg)="15"> La mam yãta tõog a to mam yĩngã wilẽ , t’a maood ne mam yam - wekrã tõogã n kɩtd tɩ mam ya yel - wẽnã sẽn be mam yĩngã wilẽ wã tõog yamba . ” — Rom - dãmbã 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Kii héga , ngéda ñem wés u ntinde bés i boñ béba jam , di ban - ga ki soso ngôñ i boñ mam ma ngitelepsép , di ta bé nyégsaga i nôgôl ngôñ i .
(trg)="16"> Makre , d yamã sã n wa be wẽng maaneg tɩ d rat ne d sũur fãa n tʋm pʋ - lika , d pa segd n tũ d sũurã raab ye .

(src)="17"> Di ngi gwé pôla i yoñ makidik mape .
(trg)="17"> D ket n tara d sẽn tõe n maane .

(src)="18"> Ngéda di mpohol i tjél nôgôl mahoñol més mabe , di nla yén maliga to ibale ngitelepsép i nkéña bés .
(trg)="18"> D sã n yiisd tags - wẽns d yamẽ , d tõogd n kell n talla d pʋ - peelmã , baa d sẽn vɩ ne neb sẽn nong pʋ - likã .

(src)="19"> Inyu ba maliga , di nlama bana matiñ ma ngui ma ma ñéga bés .
(trg)="19"> Yɩl n yɩ pʋ - peelem soaba , d segd n tara noy sẽn yaa sõma n tũudẽ .

(src)="20"> Hala a yé ngoo , ndi libim li bôt li ntégbaha ngandak ngéda i pohol ‘ mambot ba nhaba ’ iloo kiki ba ntégbaha ngéda inyu noñ matiñ ma nlama éga maboñog map .
(trg)="20"> Bʋko , sẽn pak neb wʋsg n yɩɩd yaa b maneg b mensã wa b sẽn date .
(trg)="21"> B pa baood n bãng b yel - manesmã , b no - goamã la b tʋm - tʋmdɩ wã sã n yaa sõma ye .

(src)="21"> Jon , ba ntehe bé kii i yé béba i boñ mam ma ngitelepsép ntel ma yé ngi pam i likala li nene béba i mis map .
(trg)="22"> Rẽ n so tɩ b getẽ tɩ pʋ - lik sã n tõe n manega b yelle , pa wẽng ye .

(src)="22"> Kaat ni hop Ngisi ba nsébél le The ( Honest ) Truth About Dishonesty ( Maliga inyu ngitelepsép ) i ntoñol le : “ Libim li bôt li ngwés ngitelepsép , ndi ba nlel bé ngim minwaa bomede ba ntéé , inyu boñ le bôt ba tehge bo kiki bôt ba maliga . ”
(trg)="23"> Sebr a yembr yeela woto : “ Naoor wʋsgo , d sakd n maana pʋ - lik bilfu , d sã n miẽ tɩ nebã na n ket n get - d - la wa pʋ - peelem soaba . ”

(src)="23"> Ndi baa di gwé matiñ di nla bôdôl ñem , ma ma nla hôla bés inyu kit ikepam limbe likala di nla neebe ngitelepsép ?
(trg)="24"> La rẽ yĩnga noy beeme n tõe n sõng - d tɩ d bãng pʋ - lik buudã fãa sã n yaa wẽng bɩ ?

(src)="24"> Di yé kimasoda i bana matiñ mu jam li .
(trg)="25"> N - ye , beeme .

(src)="25"> Didun di bôt i nkoñ isi wonsôna di nléba le Bibel i ntibil yaga yônôs njômbi i .
(trg)="26"> Dũniyã gill zugu , neb milyõ - rãmb n yã tɩ Biiblã saglsã sõngd - b - la hal wʋsgo .

(src)="26"> Kaat ipe i nti bé matiñ kiki Bibel inyu éga maboñog més .
(trg)="27"> Sɩd me , Biiblã saglsã sõmblem ka to ye .

(src)="27"> ( Tjémbi 19 : 8 ) Bibel i ñéga yaga bés loñge inyu mam kiki bo niñ ikété ndap lihaa , jam li bôlô , bihiumul , ni maada més ni Djob .
(trg)="28"> ( Yɩɩn - sõamyã 19 : 8 ) A saglsã tõe n sõnga zagsã neba , tʋm - tʋmdbã , la sõng ned buud fãa t’a zã a meng sõma , la a bãng n tũ Wẽnnaam .

(src)="28"> Bibel i ñunda le i yé mahee inyu mangéda momasôna .
(trg)="29"> Hal pĩnd n tãag masã , sagl - kãens ket n yaa sõma wʋsgo .

(src)="29"> Mambén mé ni matiñ mé ma yé mahee inyu biloñ gwobisôna , matén momasôna , ni bôt ba dilémb tjodisôna .
(trg)="30"> Yaa sagls sẽn nafd ned buud fãa me .

(src)="30"> Ibale di ntibil añ Bibel , di yoñog ngéda i nok yo , di gwélak ki maéba mé , hala a ga hôla bés i ba maliga ni boñ mam ma téé sép .
(trg)="31"> D sã n karemd Biiblã , n bʋgsd a goamã zugu , la d tũud a saglsã , d tõogd n yɩɩ pʋ - peelem soaba , la nin - tɩrga .

(src)="31"> Ndi , jam lipe li nlee i jôs ngitelepsép , jon li yé le di nigil bañga pék Bibel i nti .
(trg)="32"> La yɩl n tõog n bas pʋ - lika , d pa segd n bãng Biiblã sẽn yetã bal ye .
(trg)="33"> Rẽndame tɩ d tũud a saglsã .

(src)="32"> Kiki di niñil ikété nkoñ isi u u nai ni béba , u ntinde bés i neebe maboñog mabe .
(trg)="34"> Tõnd vɩɩ dũni - wẽng pʋgẽ , tɩ neb wʋsg pẽdgd tõnd n dat tɩ d maan sẽn pa segde .