# bas/2016002.xml.gz
# kbp/2016002.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> Hitoshi a bé sal kiki nsoñgol moni i homa ba nyiñil bôt bape bôlô i Yapan .
(trg)="2"> Hitoshi kaakɛ liidiye akɔnta laɖʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa Japɔŋ ɛjaɖɛ taa .

(src)="3"> Ngéda a bé a ntiimba béñge lipep li nsoñgi u moni ni nwet wé bôlô , ba bi kal Hitoshi le a tembee mu lipep li nsoñgi .
(trg)="3"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ - tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ patazaɣ akɔnta takayɩsɩ taa yɔ , ɛlɛ heyi - i se ɛlɛɣzɩ nɛ ɛla akɔnta ŋgʋ kɩtɩtʋʋzɩ yɔ .

(src)="4"> Hitoshi a bi toñle bo le kiñ yé ñem i nla bé nwas nye le a boñ ngitelepsép i homa bôlô .
(trg)="4"> Hitoshi lɩzɩ - ɩ pɩ - taa se ɛ - ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ - ɩ nʋmɔʋ se ɛla mulum lakasɩ .

(src)="5"> Inyu hala , nwet bôlô a bi béhe Hitoshi le a ga héa nye i bôlô .
(src)="6"> I mbus , Hitoshi a bi sôk a nimis bôlô yé .
(trg)="5"> Peeɖe eheyi Hitoshi se ye ekizaa se ɛɛlakɩ mbʋ ɛpɔzʋʋ - ɩ kɔyɔ ɛɖɔɔnʋʋ - ɩ tʋmɩyɛ taa , nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɛmnaa .

(src)="7"> I sôñ i bé noñ ha , Hitoshi a bé badba too a ga léba bôlô ipe , hala a siidaga nye ñem .
(trg)="6"> Fenasɩ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ , tʋmɩyɛ ñɩnʋʋ kaalabɩ Hitoshi kaɖɛ nɛ pitibi - i yɔɔɔ .

(src)="8"> Kel yada , ngéda ba bé bat nye mambadga inyu ti nye bôlô ipe , Hitoshi a bi toñol le a nla bé tembee mu bôlô yé .
(trg)="7"> Kɩyakʋ nakʋyʋ pɔpɔzaɣ Histoshi tɔm tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa se pʋcɔ nɛ pamʋ - ɩ lɛ , ecosi se ɛnʋ tɩsɔɔlɩ se ɛla mulum lakasɩ nasɩyɩ ɛ - tʋmɩyɛ labʋ taa .

(src)="9"> Mbat mambadga a timbhe nye le : “ Mahoñol moñ ma nhélhana ! ”
(trg)="8"> Peeɖe weyi ɛpɔzaɣ - ɩ tɔm yɔ ekitini - i se : “ Ñɔ - tɔm wɛ piti kpem . ”

(src)="10"> Lihaa li Hitoshi ni mawanda mé ba ti nye makénd le a ban ñem mu makidik mé i ba maliga .
(trg)="9"> Hitoshi hɔʋ taa mba nɛ ɛ - taabalaa peseɣtaɣ - i se ɛɖɔkɩ kpam nɛ ɛwɛɛ toovenim mbʋ , paa mbʋ yɔ ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ .

(src)="11"> Ndi to hala , a bi bôdôl bana ndék pééna mu ñem wé .
(trg)="10"> Ɛkɛdaa se : “ Nabʋyʋ taa mɔnpɔzaɣ man - tɩ se ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se mɛwɛɛ toovenim paa ɛzɩmtaa ɛzɩ men - tisuu pɔzʋʋ yɔ ? ”

(src)="12"> Kii héga , a bi kal le : “ Me bé badba too hala a bé loñge jam le me noñ sômbôl yem i ba maliga inoñnaga ni hémle yem . ”
(trg)="11"> Histoshi tɔm tʋnɛ , tɩtɔzʋʋ - ɖʋ se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa maɣzɩɣna se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim .

(src)="13"> Hala a yé ngoo , ndi jam Hitoshi a bi kôhna i niñ yé , i nhôñlaha bés le hiki mut bé nyen a ndiihe i ba maliga .
(trg)="12"> Halɩ nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ye ɛyʋ ɛwɛ toovenim tadɩyɛ nʋmɔʋ taa kɔyɔ , pɩɖʋzʋʋ - ɩ .

(src)="14"> Mangéda mape , ngandak bôt i ntehe hala kiki soso bomb , tôbôtôbô i bahoma ba bôlô .
(trg)="13"> Halʋ nɔɔyʋ lakɩ tʋmɩyɛ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa .

(src)="15"> Muda nu a nsal i loñ Afrika i Nwel mbok a bi kal le : “ Bôt ba ngitelepsép ba nkéña me , jon ngim mangéda , ngôñ i boñ kiki bôt bobasôna i yé ngui . ”
(trg)="14"> Ɛyɔɔdaa se : “ Ɛyaa mba mɛwɛ pɛ - hɛkʋ taa yɔ , pɛfɛyɩ toovenim .

(src)="16"> Ntén u ngitelepsép wada u nai téntén i len ini , won u yé i pot bitembee .
(trg)="15"> Nɛ nabʋyʋ taa lɛ , pɩtakɩɣ - m siŋŋ se mala ɛzɩ palakʋʋ yɔ . ”

(src)="17"> Hala a yé ndék ñwii len ini le , mut njôôñ yi le Robert S .
(trg)="16"> Sɔnɔ , ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ .
(trg)="17"> Robert S .

(src)="18"> Feldman , nu a nsal i suklu keñi i Amérika le Massachusetts Amherst , a bi léba le i ngéda jôm li minhôôlak mi bôt li nkwel , bôt basamal ikété yap ba nla bé nwas le jôm li manut li tagbe ibabé le ba tembee to ngélé yada i bititigi gwobisôna .
(trg)="18"> Feldman kɛ lɔŋsɩnɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Etaazuunii sukuli kɩtɛzʋʋ nakʋyʋ taa .
(trg)="19"> Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ , ɛñɩnaa nɛ ɛna se ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ , 60 yɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm ɛzɩ tam kʋɖʋmam mbʋ yɔ cɛcɛsɩ 10 taa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ faawɩyɛ yɔ .

(src)="19"> Feldman a nkal le : “ Jam lini li bi suk bés ngandak .
(trg)="20"> Feldman yɔɔdaa se : “ Akɔnta ŋgʋ kɩlabɩ - ɖʋ piti kpem .

(src)="20"> Di bak bé le di yénak , di hoñol le hala nyen bôt ba mbéna tembee i niñ yap . ”
(trg)="21"> Ðɩtaamaɣzɩ se cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ tɔyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa mbʋ . ”

(src)="21"> Baa hala a ta bé hélha jam le , libim li bôt li ñunup ngéda bôt ba ntembene bo , ki le ngandak ikété yap i gwé lem i tembee ?
(trg)="22"> Pɩlabɩ piti se ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ se pɛcɛtɩ - wɛ , ɛlɛ pɔsɔɔlɩ lalaa cɛtʋʋ .

(src)="22"> Inyuki bitembee , wip , ni mintén mi ngitelepsép mimpe mi ntôl i len ini ?
(trg)="23"> Ɛbɛ yɔɔ cɛtɩm , mɩlɩm , nɛ mulum lakasɩ lɛɛsɩ tɔyɩ sɔnɔ mbʋ ?

(src)="23"> Lelaa ngitelepsép i ntihba nkoñ isi wonsôna ?
(trg)="24"> Ðoŋ weyi lakasɩ nzɩ sɩwɛnɩ ɛyaa tɩŋa yɔɔ ?

(src)="24"> Ndi , mbadga i nlôôha ba nseñ i yé le : Lelaa di nla tjél kwo ikété mana maboñog ma ngitelepsép ?
(trg)="25"> Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ , ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise mulum lakasɩ nzɩ ?

# bas/2016003.xml.gz
# kbp/2016003.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> “ Ibale di yé ikété mandutu , ndi di gwélél to ndék ngitelepsép , di nla pamba . ” ​ — Samanta , nu loñ Afrika i Nwel mbok .
(trg)="2"> “ Kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ wɛɛ lɛ , pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛcɛtɩ pazɩ nɛ pʋcɔ ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ ti - ɖeɖe . ” — Samantha , Afrika Hadɛ Kiŋ .

(src)="3"> Baa u nkémhe ni i jam nunu muda a nkal ?
(trg)="3"> Ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ - yɔɔ ?

(src)="4"> Kiki Samanta , bés bobasôna di mboma mandutu ngim mangéda .
(trg)="4"> Ɛzɩ Samantha yɔ , pʋtɔma yɔ ɖɩtɛm katʋʋ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ nɛ ɖɩna .

(src)="5"> Mam di mboñ ma ga yelel ibale di yé bôt ba ngitelepsép , tole ma ga pémés toi i mam di ndiihe i mbamba .
(trg)="5"> Mbʋ ɖɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ - ɖʋ se ɖɩtaawɛɛ toovenim yɔ , pɩwɩlɩɣ mbʋ pɩ - tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɖɛ - ɛzɩdaa yɔ .

(src)="6"> Kiki héga , ibale i keñgle wonyu i yé jam li bisu i niñ yés , i nla pam le di tehe ngitelepsép kiki njel ipe i yônôs njômbi yés .
(trg)="6"> Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩtɔɔ fɛyɛ , ɛlɛ ye pɩ - tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ - ɛzɩdaa kɔyɔ , ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se cɛtɩm wɛ ɖeu .

(src)="7"> Ngéda bôt ba ga yi maliga , b’a ke yi le di ngwés ngitelepsép , hala a ga lona bés bikuu bibe .
(trg)="7"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lalaa kɔŋ nɛ peɖiɣzina se ɖɩcɛtaa yɔ , pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ - ɖʋ kaɖɛ .

(src)="8"> Wan le ndék mam i noñ ha .
(trg)="8"> Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ .

(src)="9"> Libôdôl bôt ñem jon li nlédés maada .
(trg)="9"> Pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɛyaa naalɛ hɛkʋ taa lɛ , pɩpɔzʋʋ se pataa ɖama liu .

(src)="10"> Ngéda bôt iba ba mbôdôl wada ni nuu ñem , ba nkon ha bé woñi .
(trg)="10"> Ye pataɣ ɖama liu yɔ , sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ - wɛ nɛ ɖama .

(src)="11"> Ndi , libôdôl mut ñem li ngwéé bé kunda yada .
(trg)="11"> Ɛlɛ pɩtɩkɛ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yem pakʋyʋʋ nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ .

(src)="12"> Bôt ba mbôdôl bôdôl bape ñem mbus ba ma tégbaha ngandak ngéda ni bo , ba kwelek ni maliga , ba tôñôk ki bo .
(trg)="12"> Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cakɩ ɖama cɔlɔ , pɛkɛdɩɣ nɛ pamaɣzɩɣ ɖama kɩcɛyɩm yɔɔ yɔ , piyeki nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ .

(src)="13"> Ndi , liboñog jada li ngitelepsép li nla mélés maada malam .
(trg)="13"> Ɛlɛ cɛtɩm pazɩ yem pɩzɩɣ piyele nɛ ɛyaa ɩɩtasɩɣ ɖama liu taʋ .

(src)="14"> Ngéda hala a mbôña , i nla ba ndutu ngandak i témb bana maada malam ma .
(trg)="14"> Nɛ ye pɩlabɩ mbʋ yɔ , pɩwɛ kaɖɛ se patasɩ paɣzʋʋ ɖama liu taʋ .

(src)="15"> Baa liwanda joñ li ñem nyuu li ma tembene we ?
(trg)="15"> Wiɖiyi ña - taabalʋ nɔɔyʋ tɛmɩ - ŋ cɛtʋʋ na ?

(src)="16"> Ibale hala , kii u bi nôgda ?
(trg)="16"> Ye ɛɛɛ , ɛzɩma pɩlabɩ - ŋ ?

(src)="17"> Bebeg le hala a bi unbaha we , u tehe wengoñle a nlibana we .
(trg)="17"> Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩwɩzɩ - ŋ , nɛ halɩ ŋmaɣzɩ se ɛlɩ ña - wayɩ .

(src)="18"> Hala a nôôga .
(trg)="18"> Ye ŋwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ , ŋwɛnɩ toovenim .

(src)="19"> Ibabé pééna , ngitelepsép i ñôbôs hikuu hi maada malam .
(trg)="19"> Pɩnaɣ kaɣlaa se cɛtɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ .

(src)="20"> Yigil i malét wada le Robert Innes , nu a niiga i suklu keñi i Kalifornia ( Amérika ) i ñunda le “ ngitelepsép i yé yaga kiki kon u nlôôhana . ”
(trg)="20"> Robert Innes kɛ wɩlɩyʋ Kalifɔrnii sukuli kɩtɛzʋʋ taa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa .

(src)="21"> Jon , ngitelepsép i yé kiki nsoñ u matjél .
(trg)="21"> Ɛñɩnaa nɛ ɛna se ye ɛyʋ ɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ , ɛyaa lalaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ - ɩ .

(src)="22"> Hala nkobla le , ntel u gwé maada ma tôbôtôbô ni mut nu a ngwés ngitelepsép , yak wemede u nsôk u “ bana nlélém kon , ” u kahal gwés ngitelepsép .
(trg)="22"> Cɛtɩm wɛ ɛzɩ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɖɛɣ ɛyaa yɔ .
(trg)="23"> Ye ŋcakɩ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ cɛtʋʋ yɔ ɛ - cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ , ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɛzɩ - ŋ ɛ - wɛtʋ .

(src)="23"> Lelaa u nla keñgle i kwo ikété hiandi hi ngitelepsép ?
(trg)="24"> Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ŋ nɛ ŋwɛɛ toovenim ?

(src)="24"> Bibel i nla hôla we .
(trg)="25"> Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ - ŋ .

(src)="25"> Soho wan ini ndék matiñ Bibel i nti .
(trg)="26"> Ðitendi - ŋ , yele nɛ ɖɩtazɩ Bibl paɣtʋ kila naayɛ taa .

# bas/2016004.xml.gz
# kbp/2016004.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM ?

(src)="2"> “ Di nyimbe le kiññem yés i yé loñge , lakii di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” ​ — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="2"> “ Ðɩmaɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ , ɖɩtɛm ɖa - taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa . ” — Ebree 13 : 18 .

(src)="3"> Ikété Bibel , ni hop Grikia , bini bibuk le “ i ba maliga ” bi nkobla le “ ngim jam i yé loñge kiyaga . ”
(src)="4"> Bi nla ki kobla le ngim lem i yé ilam , ni le bôt ba ngwés ba ntehe yo .
(trg)="3"> Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ - ɖɩ cɩnɛ se “ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ ” yɔ , ɖɩ - tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se toovenim wɛʋ yaa mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ .

(src)="5"> Bikristen bi nlôôha yaga diihe bibañga bi ñôma Paul nu a bi kal le : “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="4"> Krɩstʋ mba ñakɩ pana se pakpaɣ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ : “ Ðɩtɛm ɖa - taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa . ”

(src)="6"> Baa hala a nkobla le kii ?
(trg)="5"> Tɔm ndʋ , tɩ - tɔbʋʋ lɛ suwe ?

(src)="7"> Hiki kegla , ngandak bôt i mbéñgba i léman nwaa le ba mpam .
(trg)="6"> Paa tanaŋ ŋgʋ kɩ - tɛɛ lɛ , ɛyaa sakɩyɛ cɔŋnɩ pa - tɩ ñɩnʋʋ taa pʋcɔ nɛ palɩɣ ɛyaa taa .

(src)="8"> Inyuki ?
(trg)="7"> Ɛbɛ yɔɔ ?

(src)="9"> Inyule ba nsômbôl nene loñge .
(trg)="8"> Mbʋ pʋyɔɔ yɔ , pɔsɔɔlaa se pɔñɔɔzɩ pa - tɩ nɛ peɖe .

(src)="10"> Ndi , jam lipe li yé mahee iloo liend miño tole lihaba mambot malam .
(trg)="9"> Ɛlɛ nabʋyʋ tɔm ñɛcɛyaa kpem nɛ pɩkɩlɩ ɖa - tɩ ñɔɔzʋʋ .

(src)="11"> Maliga ma yé le , ntén mut di yé ikété yés ñem , u nla kônde bés bilama bi nyuu tole hôyôs gwo .
(trg)="10"> Toovenim taa lɛ , ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ pɩ - taa kiŋ yɔ , eyeki se ɖiɖe yaa ɖitaaɖe ɛyaa ɛzɩdaa .

(src)="12"> Bañga i Djob i nyis yaga bés ni maliga le di yé bebee i boñ béba .
(trg)="11"> Bibl wɩlɩɣ kpayɩ se ɖa - laŋɩyɛ tuzuuni - ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ .

(src)="13"> Kaat Bibôdle 8 : 21 i nkal le : “ Hégda i ñem mut i yé béba ibôdôl nye mañge wanda . ”
(trg)="12"> Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8 : 21 yɔɔdʋʋ se : “ Ɛyʋ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza tɩkɛdɩ ɖooo e - pitu taa . ”

(src)="14"> Jon , inyu ba maliga , di nlama jôs libak jés li kwéha i boñ mam mabe .
(trg)="13"> Ye mbʋ , pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ , pʋpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ ɖa - taa yɔ .

(src)="15"> Ñôma Paul a bi tibil toñol sañ a bé jôs béba , jon a bi kal le : “ Inyule mbén Nyambe i nlémél me kingéda mut kété , ndi me ntehe ya ndôñ mbén ipe ikété bijô gwem , yon i njôs yaga mbén i nlôl mahoñol mem , i ngwel ki me nkôm , le me ba isi mbén béba i i yii ikété bijô gwem . ” ​ — Rôma 7 : 22 , 23 .
(trg)="14"> Apostoloo Pɔɔlɩ kɛdɩ ɛzɩma ɛlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm yɔ nɛ ɛtɔ se : “ Mɛ - ɛyʋtʋ taa kiŋ lɛ , mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ .
(trg)="15"> Ɛlɛ manɩɣ paɣtʋ lɛɛtʋ taŋ men - pilinzi taa nɛ tiyou man - taa lɔŋ paɣtʋ , nɛ tɩhɔkʋʋ - m nɛ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ ndʋ tɩwɛ men - pilinzi taa yɔ . ” ​ — Roma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Kii héga , ngéda ñem wés u ntinde bés i boñ béba jam , di ban - ga ki soso ngôñ i boñ mam ma ngitelepsép , di ta bé nyégsaga i nôgôl ngôñ i .
(trg)="16"> Ye ɖa - laŋɩyɛ etuzuu - ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yaa ɖɩtaawɛɛ toovenim kɔyɔ , pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ .

(src)="17"> Di ngi gwé pôla i yoñ makidik mape .
(trg)="17"> Ða pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlakɩ yɔ .

(src)="18"> Ngéda di mpohol i tjél nôgôl mahoñol més mabe , di nla yén maliga to ibale ngitelepsép i nkéña bés .
(trg)="18"> Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlɔʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim , paa mba pɔcɔ - ɖʋ nɛ pata yɔ pɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ .

(src)="19"> Inyu ba maliga , di nlama bana matiñ ma ngui ma ma ñéga bés .
(trg)="19"> Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ , pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ paɣtʋ kila wena asɩɣnɩ - ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ , a - yɔɔ .

(src)="20"> Hala a yé ngoo , ndi libim li bôt li ntégbaha ngandak ngéda i pohol ‘ mambot ba nhaba ’ iloo kiki ba ntégbaha ngéda inyu noñ matiñ ma nlama éga maboñog map .
(trg)="20"> Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa sakɩyɛ kpakɩɣ pa - alɩwaatʋ nɛ pamaɣzɩɣ po - wondu suu yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma pacaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ .

(src)="21"> Jon , ba ntehe bé kii i yé béba i boñ mam ma ngitelepsép ntel ma yé ngi pam i likala li nene béba i mis map .
(trg)="21"> Piyeki nɛ pamaɣzɩɣ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ , papɩzɩɣ nɛ pɛcɛtɩ pazɩ .

(src)="22"> Kaat ni hop Ngisi ba nsébél le The ( Honest ) Truth About Dishonesty ( Maliga inyu ngitelepsép ) i ntoñol le : “ Libim li bôt li ngwés ngitelepsép , ndi ba nlel bé ngim minwaa bomede ba ntéé , inyu boñ le bôt ba tehge bo kiki bôt ba maliga . ”
(trg)="22"> Takayaɣ nakɛyɛ ( La vérité ( honnête ) sur la malhonnêteté ) yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cɛtɩɣ yɔ , pañakɩ pana se ɛyaa ɩtaakɩlɩ naʋ se pɛkɛ cɛtɩyaa .

(src)="23"> Ndi baa di gwé matiñ di nla bôdôl ñem , ma ma nla hôla bés inyu kit ikepam limbe likala di nla neebe ngitelepsép ?
(trg)="23"> Ɛlɛ , nabʋyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩna se cɛtɩm nabʋyʋ fɛyɩ se pɩwɛ ɖeu na ?

(src)="24"> Di yé kimasoda i bana matiñ mu jam li .
(trg)="24"> Ɛɛɛ , nabʋyʋ wɛɛ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ - ɖʋ .

(src)="25"> Didun di bôt i nkoñ isi wonsôna di nléba le Bibel i ntibil yaga yônôs njômbi i .
(trg)="25"> Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ - taa .

(src)="26"> Kaat ipe i nti bé matiñ kiki Bibel inyu éga maboñog més .
(trg)="26"> Paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ , awɛnɩ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa .

(src)="27"> ( Tjémbi 19 : 8 ) Bibel i ñéga yaga bés loñge inyu mam kiki bo niñ ikété ndap lihaa , jam li bôlô , bihiumul , ni maada més ni Djob .
(trg)="27"> ( Keɣa 18 : 8 ) Bibl sɩɣnɩ - ɖʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ hɔʋ taa , tʋmɩyɛ labʋ taa , wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa .

(src)="28"> Bibel i ñunda le i yé mahee inyu mangéda momasôna .
(trg)="28"> Paa ɛzɩmtaa lɛ , paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ kɩ - taa yɔ , awazɩɣ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa .

(src)="29"> Mambén mé ni matiñ mé ma yé mahee inyu biloñ gwobisôna , matén momasôna , ni bôt ba dilémb tjodisôna .
(src)="30"> Ibale di ntibil añ Bibel , di yoñog ngéda i nok yo , di gwélak ki maéba mé , hala a ga hôla bés i ba maliga ni boñ mam ma téé sép .
(trg)="29"> Ye ɖɩkalɩɣ Bibl , ɖɩmaɣzɩɣ kɩ - taa tɔm yɔɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ kɩ - lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ , pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖa - laŋɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim .

(src)="31"> Ndi , jam lipe li nlee i jôs ngitelepsép , jon li yé le di nigil bañga pék Bibel i nti .
(trg)="30"> Ɛlɛ , Bibl sɩmtʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim .

(src)="32"> Kiki di niñil ikété nkoñ isi u u nai ni béba , u ntinde bés i neebe maboñog mabe .
(trg)="31"> Ðɩwɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩ - taa yɔ , ɖɩñɩkɩɣ ɖɔ - yɔɔ se ɖɩkpaɣ ɖi - mulum lakasɩ .

(src)="33"> Inyu hala nyen di nlama soohe Djob le a hôla bés , a nit ki bés .
(trg)="32"> Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛsɩnɩ - ɖʋ .

(src)="34"> ( Filipi 4 : 6 , 7 , 13 ) Kiki di mboñ hala , ha nyen di ga bana makénd i nit telepsép ni ba maliga ikété mam momasôna .
(trg)="33"> ( Filiipu 4 : 6 , 7 , 13 ) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ , pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ - ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ , nɛ ɖɩwɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ - taa .

(src)="35"> Hitoshi , nu di nsima i bibôdle , a bi kôhna bisai inyule a bééna jôl lilam i homa wé bôlô le a yé mut maliga .
(trg)="34"> Hitoshi weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ - tɔm kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ , ɛkɔm nɛ ehiɣ wazasɩ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ toovenim ɛ - tʋmɩyɛ labʋ taa .

(src)="36"> I len ini , a nsal ni nwet bôlô nu a ndiihe libak jé li maliga .
(trg)="35"> Lɛɛlɛɛyɔ ehiɣ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɛ ɛ - tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ taa lakɩ - ɩ nɛ leleŋ ɛzɩma ɛwɛ toovenim yɔ , pɩ - yɔɔ .

(src)="37"> Hitoshi a nkal le : “ Me yé maséé , inyule me nla léba bôlô i nhôla me i tééda kiñ yem ñem mapubi . ”
(src)="38"> Yak bôt bape ba nléba le hala a yé maliga .
(trg)="36"> Hitoshi yɔɔdaa se : “ Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kpem se manpɩzaa nɛ mehiɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ - m waɖɛ se mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ yɔ . ”

(src)="39"> Béñge ndék dihéga di ñunda lelaa bôt bape ba bi kôhna bisai , inyule ba bi noñ lini litiñ li Bibel li nkal le di “ hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="37"> Ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ kpaɣ Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩtɔŋ se “ ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ - taa ” yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ - wɛ siŋŋ .
(trg)="38"> Iyele nɛ ɖɩna pa - kɩɖaŋ .

(src)="40"> “ Me bi téé suklu ngéda me bééna 13 ñwii , me bôdôl sal ni bôt ba wip .
(trg)="39"> “ Maawɛnɩ pɩnzɩ 13 lɛ , meyele sukuli nɛ ma nɛ mɩlaa ɖɩɖʋ ɛgbɛyɛ .

(src)="41"> Hala a bi boñ le , bebee le nsaa wem wonsôna me bé kôhna , me bé kôhna wo ni njel mandon .
(trg)="40"> Piyeba nɛ ñɩm mbʋ maawɛna yɔ , cɛtɩm nʋmɔŋ yɔɔ mantɩŋnaa nɛ mehiɣ pɩ - taa sakɩyɛ .

(src)="42"> Mbus me bi biiba , me ni nlô wem di bôdôl nigil Bibel ni Mbôgi Yéhôva .
(trg)="42"> Ðɩkpɛlɩkaa se Yehowa * Ɛsɔ paɖɩɣ cɛtɩm lakasɩ .

(src)="43"> Di nigil le Yéhôva * Djob a ñoo ngitelepsép , jon di bi yoñ makidik i héñha maboñog més .
(trg)="43"> Peeɖe ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩlɛɣzɩɣ ɖe - wezuu caɣʋ .

(src)="44"> I ñwii 1990 , di bi ti biniñ gwés nkikip yak Yéhôva , mbus di kôs sôble , di yila Mbôgi Yéhôva . ” ​ — Bingéngén 6 : 16 - 19
(trg)="44"> Pɩnaɣ 1990 taa , ɖɩkpaɣ ɖa - tɩ nɛ ɖɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ - ɖʋ lɩm nɛ ɖɩpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa . ” — Aduwa 6 : 16 - 19 .

(src)="45"> “ Ngéda kôba , ndap yés i bé nyonok ni minibik mi gwom , ndi nano yom i ta ha bé hala , jon me gwé kiññem i mpôp .
(trg)="45"> “ Ðooo lɛ , wondu ndʋ tɩɩwɛ man - ɖɩɣa taa yɔ , mamɩlɩ tɩ - taa sakɩyɛ kɩmɩlʋ .
(trg)="46"> Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ , tɩtɩtasɩ wɛʋ .

(src)="46"> Ngéda me nhoñol ngandak ñwii me ntégbaha i mandon , me nyéga Yéhôva ngandak inyu kona yé ngoo .
(trg)="48"> Mamaɣzɩɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ sɩ - taa malakaɣ cɛtɩm lakasɩ yɔ sɩ - yɔɔ lɛ , mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kpem se Yehowa na man - pʋtɔdɩyɛ siŋŋ .

(src)="47"> Hala a nti me maséé ngandak i ke i nañi hiki u , me yik le Yéhôva a nôgôl me maséé . ” ​ — Kéril , nu loñ Irlan .
(trg)="49"> Paa ɖoo wena , mansʋʋ se mahɩnɩɣ lɛ , ma - laŋɩyɛ hɛ yem mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se lɛɛlɛɛyɔ lɛ Yehowa taa wɛnɩ - m leleŋ . ” — Cheryl , Irɩlandɩ .

(src)="48"> “ Ngéda nwet wem bôlô a bi léba le me bi tjél yoñ bitek bi mut a bé yéñ somb bés gwom , a kal me le : ‘ Djob joñ li nyilha we mut ba nla bôdôl ñem !
(trg)="51"> Man - tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kɔm nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ lɛ , eheyi - m se : ‘ Ñɛ - Ɛsɔ yeba se ŋkɛ ɛyʋ weyi papɩzɩɣ nɛ pataa - ɩ liu siŋŋ yɔ .

(src)="49"> Ni mbale , hala a yé bés bisai i bana we munu , i homa wés bôlô . ’
(trg)="52"> Pɩkɛnɩ - ɖʋ wazaɣ sɔsɔɔ se ŋwɛ ɖa - tʋmɩyɛ taa . ’

(src)="50"> Li ba maliga i mam momasôna li nhôla me i bana kiññem i mpôp i bisu bi Yéhôva .
(trg)="53"> Ɛzɩma mɛwɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ - taa yɔ , pɩsɩɣnɩ - m se mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Yehowa Ɛsɔ ɛzɩdaa .

(src)="51"> Li nhôla ki me i ti lihaa jem ni bôt bape makénd i boñ nlélém . ” ​ — Sôni , nu loñ Hoñ Kong
(trg)="54"> Pɩtasɩ lɛ , pɩhaɣ - m waɖɛ se mansɩnɩ mɔ - hɔʋ taa mba nɛ lalaa nɛ pala mbʋ ɖɔɖɔ . ” — Sonny , Hɔŋkɔŋ .

(src)="52"> “ Me gwé soso tel i homa ba ntéédana moni mi ngandak biloñ .
(trg)="55"> “ Malakɩ tʋmɩyɛ liidiye koozaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ taa .