# bas/102018042.xml.gz
# ka/102018042.xml.gz


(src)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> I kaat ini i ta bé inyu nyuñga .
(trg)="2"> ეს პუბლიკაცია არ იყიდება .

(src)="3"> I yé njel yada inyu tjam biniigana bi Bibel ni nkoñ isi woñsôna ; nson unu , u mbôña ni njel makébla ma njômbi ñem .
(src)="4"> Inyu ti likébla , soho yuuga bés i www.jw.org .
(trg)="3"> ის იმ ბიბლიური საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილია , რომელიც მთელ მსოფლიოში ნებაყოფლობითი შესაწირავებით ხორციელდება .

(src)="5"> Handugi biniigana bipe , bipes bi bikaat bi Bibel bi nyôña ikété Kaat Nyambe ; di nkodol bahoma matila ma ndék bibuk inyu boñ le ba éña loñge .
(trg)="4"> თუ გსურთ შესაწირავის გაღება , ეწვიეთ ვებ - გვერდს www.jw.org .

(src)="6"> Ndi ibale u ntehe MN , yi le bipes bi , bi nyôña ikété Les saintes écritures ​ — Traduction du monde nouveau .
(trg)="5"> თუ არ ახლავს მითითება , ბიბლიური ციტატები აღებულია „ ახალი ქვეყნიერების თარგმანიდან “ .

# bas/102018043.xml.gz
# ka/102018043.xml.gz


(src)="1"> Di mbéna nok bibéba bi mam bi bi ñôbôs mahaa .
(src)="2"> Ndi mambe mam ma nla hôla mahaa le ma ba ikété maséé ?
(trg)="1"> დღეს ბევრს მსჯელობენ იმაზე , თუ რა იწვევს ოჯახების ნგრევას .

(src)="3"> Ipôla nwii 1990 ni 2016 i loñ Amérika , nsoñgi u mabii ma ma mbos hiki nwii u bi bet ngélé iba inyu bôt ba nloo 50 nwii , ndi inyu bôt ba nloo 65 nwii , u bi bet ngélé iaa .
(trg)="2"> მაგრამ საინტერესოა , მათი ბედნიერების საიდუმლო რა არის , ვისაც მტკიცე ოჯახები აქვთ ?

(src)="4"> Bagwal ba yé nhelek : Bayimam bape ba nkal le bagwal ba nlama bégés bon bap hiki ngéda , ndi bape ki ba nkal le bagwal ba nlama bop bon bap .
(trg)="5"> ახალგაზრდები სრულწლოვანებას ისე აღწევენ , რომ არ არიან მომზადებული დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის .

(src)="5"> Boñge ba wanda ba yé ba nañ bo ngi bana yi i i nhôla bo i tjek mam map ma niñ .
(trg)="6"> მაგრამ ერთი რამ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ :

(src)="6"> Ndi , maliga ma yé le . . .
(src)="7"> Libii li yé ngim likébla li li yé le li nlama bé mal .
(trg)="7"> დაქორწინებულ წყვილებს შეუძლიათ ბედნიერები იყვნენ და მათი კავშირი მუდმივი იყოს .

(src)="8"> Bagwal ba nlama nigil i kodol bon bap ni gwéha .
(src)="9"> Boñge ba wanda ba nla nigil i hôlôs makeñge ma ma ga bane bo nseñ ngéda ba ga nañ .
(src)="10"> Lelaa ?
(trg)="9"> ახალგაზრდებს შეუძლიათ საჭირო უნარ - ჩვევები შეიძინონ , რომლებიც მაშინ გამოადგებათ , როცა სრულწლოვანების ასაკს მიაღწევენ .

(src)="11"> I Tode ‘ ilo !
(src)="12"> nunu a ga toñol 12 maéba tole diliba di di nla hôla mahaa i ba maséé .
(trg)="10"> „ გამოიღვიძეთ ! “ - ის ამ ნომერში განიხილება , რა არის ბედნიერი ოჯახის 12 საიდუმლო .

# bas/102018044.xml.gz
# ka/102018044.xml.gz


(src)="1"> Maéba 1 Mayegna
(trg)="1"> ერთგულება

(src)="2"> Maéba 2 I boñ mam ntôñ
(trg)="2"> შეთანხმებულობა

(src)="3"> Maéba 3 I tina lipém
(trg)="3"> პატივისცემა

(src)="4"> Maéba 4 Nwéhél
(trg)="4"> პატიება

(src)="5"> Maéba 5 I kwel ntôñ
(trg)="5"> კომუნიკაცია

(src)="6"> Maéba 6 Bikodlene
(trg)="6"> აღზრდა

(src)="7"> Maéba 7 mam ma yé mahee
(trg)="7"> ფასეულობები

(src)="8"> Maéba 8 Ndémbél
(trg)="8"> პირადი მაგალითი

(src)="9"> Maéba 9 Libak
(trg)="9"> მეობა

(src)="10"> Maéba 10 Telepsép
(trg)="10"> სანდოობა

(src)="11"> Maéba 11 I ba mut bôlô
(trg)="11"> შრომისმოყვარეობა

(src)="12"> Maéba 12 Njômbi
(trg)="12"> მიზნები

# bas/102018045.xml.gz
# ka/102018045.xml.gz


(src)="1"> Yegna inan i yé kiki hikoba hi hi nit libii linan le li ndeñk bañ ngéda mandutu ma mpémél bé
(trg)="2"> წყვილებისთვის

(src)="2"> INYU BABIINA
(src)="3"> Ibale nwaa bo nlôm ba ndiihe libii jap , ba ga hoñol bé i bagla kel yada , ndi hiki wada a nôgda le sobiina wé a yéne nye loñge lisolbene .
(trg)="3"> წყვილები , რომელთაც გადაწყვეტილი აქვთ , ბოლომდე უერთგულონ ერთმანეთს , ქორწინებას მუდმივ კავშირად მიიჩნევენ .

(src)="4"> Hala a mboñ le hiki sobiina a yé nkwook nkaa le ba ga ti libii jap lipém , to ibale mandutu ma mpémél bo .
(src)="5"> Mam ma moni tole mahaa mape ma nla nyégsa ngim babiina i yén ntôñ .
(trg)="4"> ასეთი დამოკიდებულების შედეგად ისინი თავს დაცულად გრძნობენ , რადგან დარწმუნებული არიან , რომ ჭირსა თუ ლხინში ერთმანეთის გვერდით იქნებიან .

(src)="6"> Ndi i yé loñge le bo iba ba ba ñômôk ikété gwéha , hiki wada a tinak nuu lipém .
(trg)="6"> გაცილებით უკეთესია , თუ მათ ერთგულებას საფუძვლად სიყვარული და პატივისცემა უდევს .

(src)="7"> LITIÑ LI BIBEL : “ Munlôm a nlama bé bagla ni nwaa wé . ” ​ — 1 Korintô 7 : 11 , MN .
(trg)="7"> ბიბლიური პრინციპი : ქმარმა არ უნდა მიატოვოს ცოლი ( 1 კორინთელები 7 : 11 ) .

(src)="8"> “ Ibale u ndiihe libii joñ , u nla neebe i nimis ngim mam .
(trg)="9"> პრობლემების დროს წყვილები , რომლებიც თავს ვალდებულად არ თვლიან , მეუღლეს უერთგულონ , ადვილად ასკვნიან , რომ ერთმანეთისთვის არ არიან შექმნილნი და უბედური ქორწინებისგან თავის დასაღწევ გზებს ეძებენ .

(src)="9"> U yé bebee i nwéhél dihôha , ni i hôya tjo .
(src)="10"> U nlama bé tehe mindañ kiki manjom inyu mabos , ndi kiki jam li li nhôla bé i tibil yina . ” ​ — Mika .
(trg)="10"> „ ბევრი , ვინც ქორწინდება , იმით იმშვიდებს თავს , რომ , თუ მეუღლეს ვერ შეეწყობა , გაეყრება .

(src)="11"> Ngéda ba mboma mandutu , ngim babiina i i ndiihe bé yegna yap ( hala wee mbônga wap ) i nhoo ndik kit le : ‘ Me ntehe le me ni we di nla bé niñ ntôñ , ’ ba mpala ki yéñ le ba bos libii jap .
(trg)="11"> როცა ადამიანები ასეთი აზრით ქორწინდებიან , მათი ერთგულება თავიდანვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება “ ( ჯინი ) .

(src)="12"> “ Ngandak bôt i mbiiba ni mahoñol mana le , ibale mam ma nke bé loñge , ba mbos .
(trg)="12"> შეამოწმეთ საკუთარი თავი

(src)="13"> Ngéda bôt ba mbiiba ni mahoñol le ba ga bos , wee ibôdôl bibôdle nyen yegna yap i bi sedep . ” ​ — Yôhanes .
(src)="14"> TIBIL WANBA
(trg)="13"> მეუღლესთან კამათის დროს . . .

(src)="15"> Ngéda jomol li mpam . . .
(src)="16"> Baa u ntam inyuki u bi biiba ni nlô woñ tole nwaa woñ ?
(src)="17"> Baa u nhoñol le , ki i bé nseñ le u biiba ni mut numpe ?
(trg)="14"> ხომ არ გიჩნდებათ სინანულის გრძნობა იმის გამო , რომ მასზე დაქორწინდით ?

(src)="18"> Baa u yé u mpot bibuk kiki bo le “ m’a tjôô we ” tole “ m’a ke yak mut numpe nu a ndiihe me ” ?
(trg)="15"> სხვა ვინმეზე ხომ არ იწყებთ ფიქრს ?

(src)="19"> Ibale u bi timbhe le ñ , to ndik inyu mbadga yada mu mambadga ma , wee yoñ bitelbene ibôdôl nano inyu lédés yegna yoñ .
(trg)="16"> ცხელ გულზე ხომ არ ეუბნებით მას , რომ მიატოვებთ და ისეთ ვინმეს იპოვით , ვინც დაგაფასებთ ?

(src)="20"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(src)="21"> Baa yegna yés libii i nhoi ?
(trg)="18"> ერთად იმსჯელეთ

(src)="22"> Ibale ñ , inyuki ?
(trg)="20"> თუ ასეა , რა არის მიზეზი ?

(src)="23"> Kii di nlama boñ ibôdôl nano inyu lédés yegna yés ?
(trg)="21"> რის გაკეთება შეგვიძლია ოჯახური კვანძების განსამტკიცებლად ?

(src)="24"> NDÉK MAÉBA
(src)="25"> Tilna nlô woñ tole nwaa woñ bibañga bi gwéha
(trg)="22"> გაითვალისწინეთ შემდეგი

(src)="26"> Unda le u ndiihe yegna yoñ ngéda u mbambal bifôtô bi nwaa woñ tole nlô woñ i homa woñ bôlô
(trg)="23"> დროდადრო მეუღლეს სასიყვარულო ბარათები მისწერეთ .

(src)="27"> Sébél nlô woñ tole nwaa woñ i téléfôn hiki kel ngéda u yé i homa woñ bôlô
(trg)="25"> დაურეკეთ მეუღლეს , როცა სამსახურში ან სადმე სხვაგან ხართ .

(src)="28"> LITIÑ LI BIBEL : “ Jam Nyambe a ñat , mut a bagal bañ jo . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="26"> ბიბლიური პრინციპი : „ ვინც ღმერთმა შეაუღლა , კაცი ნუ დააშორებს მათ “ ( მათე 19 : 6 ) .

# bas/102018046.xml.gz
# ka/102018046.xml.gz


(src)="1"> I boñ mam ntôñ i nkobla le nwaa bo nlôm ba yé kiki nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap
(trg)="1"> თვითმფრინავის კაპიტნისა და დამხმარე პილოტის მსგავსად , ცოლ - ქმარს ერთი კურსი უნდა ჰქონდეს აღებული

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> წყვილებისთვის

(src)="3"> Ibale ikété ndap libii , nwaa bo nlôm ba mboñ mam ntôñ , ba mpôôna nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap .
(trg)="3"> წყვილები , რომლებიც კარგად ეწყობიან ერთმანეთს , თვითმფრინავის კაპიტანს და დამხმარე პილოტს ჰგვანან , რომელთაც ერთი კურსი აქვთ აღებული .

(src)="4"> To ngéda mandutu ma mpémél bo , hiki sobiina a nhoñol le bo “ iba ” bon ba nlama jôs mo he “ wada ” nyetama bé .
(trg)="4"> პრობლემების დროს ისინი ცდილობენ , ისეთი გამოსავალი იპოვონ , რაც მხოლოდ ერთის კი არა , ორივეს ინტერესებს მოემსახურება .

(src)="5"> LITIÑ LI BIBEL : “ Ba ta ha bé iba , ndik nsôn wada . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="5"> ბიბლიური პრინციპი : „ ისინი ორნი კი აღარ არიან , არამედ ერთი ხორცი “ ( მათე 19 : 6 ) .

(src)="6"> “ Woo wada u nkañ bé jomb .
(src)="7"> Nwaa bo nlôm ba nlama boñ mam ntôñ inyu boñ le libii jap li ke loñge . ” ​ — Kristôfer .
(trg)="6"> „ ოჯახში არც ცოლი უნდა იყოს სოლოს შემსრულებელივით და არც ქმარი .

(src)="8"> Ngéda ngimanôgla i mpam , babiina ba ba mbéna bé boñ mam ntôñ ba mbôdôl ômna minsohi iloole ba tibil wan i yom i nke bé .
(trg)="7"> ბედნიერი ქორწინებისთვის ურთიერთშეთანხმებულობაა საჭირო “ ( კრისტოფერი ) .

(src)="9"> “ Li boñ mam ntôñ li yé nseñ ngandak inyu libii .
(trg)="10"> „ ურთიერთშეთანხმებულობის გარეშე ოჯახი ვერ შედგება .

(src)="10"> Ibale me ni nlô wem di salak bé ntôñ , ki di yé ndik kiki bo gwañga bi bôt bi bi niñ ikété tuñ yada , ha kiki nwaa bo nlôm bé ​ — hala wee bôt iba ba ba niñ ntôñ ndi ba gwé bé hoñol yada ngéda i mpam le ba yoñ makidik . ” ​ — Aléksandra .
(trg)="11"> ასეთ შემთხვევაში ცოლ - ქმარი ერთ ჭერქვეშ კი იცხოვრებს , მაგრამ მეზობლებივით იქნებიან .

(src)="11"> TIBIL WANBA
(src)="12"> Baa me ntehe le moni me nkôs mi yé ndik inyu “ yem metama ” ?
(trg)="13"> შეამოწმეთ საკუთარი თავი

(src)="13"> Baa inyu boñ le me tégbaha loñge ngéda , me nlama ndik ba haa ni sobiina wem ?
(trg)="14"> თვლით , რომ თქვენი ნაშოვნი ფული მხოლოდ თქვენია ?

(src)="14"> Baa me nlama keñgle lihaa li sobiina wem to ibale a gwé manôgla malam ni jo ?
(trg)="15"> უკეთესად ისვენებთ მეუღლის გარეშე ?

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="17"> ერთად იმსჯელეთ

(src)="16"> Baa mambe mam ikété libii jés di mboñ loñge ngéda di yé ntôñ ?
(trg)="18"> რა და რა საკითხში გამოგვდის თანამშრომლობა ?

(src)="17"> Bimbe bilem hiki wada wés a nlama hôlôs ?
(trg)="19"> რაში გვჭირდება გაუმჯობესება ?

(src)="18"> Bimbe bitelbene di nla yoñ inyu boñ le di sal loñge ni nsañ wonsôna ?
(trg)="20"> რის გაკეთება გვმართებს , რომ უკეთ შევეწყოთ ერთმანეთს ?

(src)="19"> NDÉK MAÉBA
(src)="20"> Hégda le ni yé tuk bol , hiki wada nan a bak hié hikip .
(trg)="21"> გაითვალისწინეთ შემდეგი

(src)="21"> Iloole ni ba dikip diba , bimbe bitelbene ni nla yoñ inyu boñ le we ni sobiina woñ ni ba hikip hiada ?
(trg)="22"> შეძლებენ ერთი გუნდის წევრები თამაშის მოგებას , თუ ერთმანეთის მეტოქეები გახდებიან ?

(src)="22"> Iloole u badba le : ‘ Lelaa me nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(src)="23"> Badba le : ‘ Lelaa di nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="23"> რის გაკეთება მართებთ , რომ თამაში მოიგონ ?

(src)="24"> “ I ta bé nseñ i yéñ yi njee a gwé njom .
(src)="25"> Ndi , nsañ ni adna gwon bi yé nseñ ngandak ikété ndap libii . ” ​ — Étan .
(trg)="25"> „ ოჯახში მშვიდობა და ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია , ვიდრე იმის გარკვევა , ვინაა მტყუანი და ვინ — მართალი “ ( ეთანი ) .

(src)="26"> LITIÑ LI BIBEL : “ Mut nye ki nye a tôñ bañndigi inyu yé nyetama , ndi a tôñ inyu bôt bape . ” ​ — Filipi 2 : 3 , 4 .
(trg)="26"> ბიბლიური პრინციპი : „ მხოლოდ პირად კეთილდღეობაზე კი ნუ იზრუნებთ , არამედ სხვების კეთილდღეობაზეც “ ( ფილიპელები 2 : 3 , 4 ) .

# bas/102018047.xml.gz
# ka/102018047.xml.gz


(src)="1"> Litina lipém li yé jam li nlôôha ba nseñ inyu lédés maada ma ndap libii
(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="1"> პატივისცემა ისევე ამტკიცებს ოჯახურ კვანძებს , როგორც დუღაბი — შენობის კედლებს

(src)="3"> Babiina ba ba ntina lipém ba ntôñna bo ni bo , to ibale ngimanôgla i mpam .
(trg)="2"> წყვილებისთვის

(src)="4"> Kaat ni hop Ngisi le Ten Lessons to Transform Your Marriage , i nkal le : “ Hiki sobiina , a nlama ndigi bé yééne i makidik mé motama ; maselna ni hala , bo iba ba nlama yoñ ngéda inyu kwélél i mam ma nlona bo ngimanôgla .
(trg)="5"> აზრთა სხვადასხვაობის დროს ისინი გულახდილად საუბრობენ , პატივისცემით უსმენენ ერთმანეთს , დათმობაზე მიდიან და ცდილობენ , ისეთი გამოსავალი იპოვონ , რაც ორივესთვის საუკეთესო იქნება “ ( Ten Lessons to Transform Your Marriage ) .

(src)="5"> Hiki sobiina a nlama diihe mahoñol ma nuu numpe , ni yoñ makidik ma ma ntinde bo iba i nôgla . ”
(trg)="6"> ბიბლიური პრინციპი : „ სიყვარული . . .

(src)="6"> LITIÑ LI BIBEL : “ Gwéha . . . i nyiñil bé ndigi yomede . ” ​ — 1 Korintô 13 : 4 , 5 .
(trg)="7"> თავისას არ ეძებს “ ( 1 კორინთელები 13 : 4 , 5 ) .

(src)="7"> “ Ibale me nti nwaa wem lipém , hala a nkobla le me nyi le a gwé mahee , ni le me nlama bé boñ yom yo ki yo y’a unbaha nye , ndi to ôbôs libii jés . ” ​ — Mika .
(trg)="8"> „ მეუღლისადმი პატივისცემა გულისხმობს , ვიცოდე მისი ფასი და ისეთი არაფერი გავაკეთო , რაც მას ღირსებას შეულახავს ან ჩვენს ურთიერთობას ბზარს გაუჩენს “ ( მაიკი ) .

(src)="8"> Ibale babiina ba ntina bé lipém bo ni bo , ba mba ba nyahlana , ba solnaga , ba mba ki ba nyana bo ni bo ​ — ngandak bayimam i nkal le bilem bibe bi , bi nla tinde bôt i bos libii jap .
(trg)="10"> როგორც სპეციალისტები ხსნიან , სწორედ ეს არის პირველი სიმპტომები , რასაც ოჯახი დანგრევამდე მიჰყავს .

(src)="9"> “ Bipôdôl bibe , i bébe nwaa woñ jam , ni minjôha mimbe , bi nla boñ le a nôgda le a gwé ha bé nseñ wo ki wo , yak botñem yé inyu yoñ i ga mal , hala a ga ôbôs libii linan . ” ​ — Brian .
(trg)="13"> ერთი კვირის მანძილზე დააკვირდით , როგორ ესაუბრებით და ექცევით მეუღლეს .

(src)="10"> TIBIL WANBA
(src)="11"> Tibil wan bipôdôl ni maboñok moñ ikété ngim sonde .
(src)="12"> Mbus badba le :
(trg)="14"> შემდეგ ჰკითხეთ საკუთარ თავს :

(src)="13"> ‘ Me nsol sobiina wem , tole me nti nye bibégés ngélé yañen inyu ngim kel ? ’
(trg)="15"> რამდენჯერ გავაკრიტიკე ის და რამდენჯერ შევაქე ?

(src)="14"> ‘ Bimbe bilem bilam bi sobiina wem bi ntinde me i ti nye lipém ? ’
(trg)="16"> კონკრეტულად რით გამოვხატე მისდამი პატივისცემა ?

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="17"> ერთად იმსჯელეთ

(src)="16"> Mambe maboñok tole bipôdôl bi nla boñ le u nôgda le sobiina woñ a nti we lipém ?
(trg)="18"> რა იქნება მეუღლის მხრიდან თქვენდამი პატივისცემის მაჩვენებელი ?

(src)="17"> Mambe maboñok tole bipôdôl bi mboñ le u nôgda le sobiina woñ a nti bé we lipém ?
(src)="18"> NDÉK MAÉBA
(trg)="19"> რა იქნება მეუღლის მხრიდან თქვენდამი უპატივცემულობის მაჩვენებელი ?

(src)="19"> Tila i lipep mam maa u nla boñ inyu unda sobiina woñ le u nti nye lipém .
(trg)="20"> გაითვალისწინეთ შემდეგი

(src)="20"> Hôla yak sobiina woñ le yak nye a boñ nlélém .
(trg)="22"> იგივე გააკეთოს თქვენმა მეუღლემაც .