# az_Cyrl/102011250.xml.gz
# xh/102011250.xml.gz


(src)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары
(trg)="1"> Abantu Abaselula Bayabuza

(src)="2"> Сосиал шәбәкәләр барәдә нәји билмәлијәм ?
(src)="3"> I һиссә
(trg)="2"> Yintoni Endifanele Ndiyazi Ngeewebhusayithi Zokuncokola ? — Inxalenye 1

(src)="4"> [ 16 сәһифәдәки шәкил ]
(src)="5"> « Мәним башга өлкәләрдә достларым вар , онларла әлагә сахламағын ән јахшы јолу исә сосиал шәбәкәдә үнсијјәт етмәкдир .
(trg)="3"> “ Ndinabahlobo abakwamanye amazwe yaye eyona ndlela yokuncokola nabo kukusebenzisa iwebhusayithi yokuncokola .

(src)="6"> Бир - биримиздән чох узаг олсаг да , данышмаг имканымызын олмасы хошума ҝәлир » ( Сју * , 17 јаш ) .
(trg)="4"> Ndiyathanda ukuncokola nabo nangona bekude . ” — USue , oneminyaka eli - 17 ubudala .
(trg)="5"> *

(src)="7"> « Мәнҹә , сосиал шәбәкәјә сәрф олунан вахт һәдәр ҝедир , бу , даһа чох тәнбәл адамларын үнсијјәт етдији бир васитәдир .
(trg)="6"> “ Iwebhusayithi yokuncokola yinkcitha xesha , kuyo uchith ’ ixesha uncokola nabantu ongababoniyo .

(src)="8"> Достлуғу горумағын јеҝанә үсулу ҹанлы үнсијјәтдир » ( Грегори , 19 јаш ) .
(trg)="7"> Ukuncokola nabantu ubuso ngobuso yeyona ndlela yokwakha ubuhlobo . ” — UGregory , oneminyaka eli - 19 ubudala .

(src)="9"> ЈУХАРЫДА ҝәтирилән фикирләрдән һансы сәнин нөгтеји - нәзәрини әкс етдирир ?
(trg)="8"> ZIZIPHI kwezi zinto zithethwe ngasentla ezibonisa indlela ocinga ngayo ?

(src)="10"> Фикирләр мүхтәлиф олса да , бир факт данылмаздыр : сосиал шәбәкәләр чох ҝениш јајылыб * .
(trg)="9"> Nokuba yeyiphi , nantsi into esiqiniseke ngayo : IiWebhusayithi ekuncokolwa kuzo ziyathandwa .

(src)="11"> Бир дүшүн : радиодинләјиҹиләринин сајынын 50 милјона чатмасы үчүн 38 ил тәләб олунмушдур ; телевизија бу саја 13 илә , Интернет исә 4 илә наил олмушдур .
(trg)="10"> * Phawula oku : Kuthathe iminyaka engama - 38 ukuze abantu abazizigidi ezingama - 50 babe nonomathotholo , iminyaka eli - 13 ngabantu abalinani elifanayo ukuba babe nomabonwakude neminyaka emine ukuze babe ne - Internet .

(src)="12"> Сосиал шәбәкә сајты олан « Фејсбук » ( Facebook ) истифадәчиләринин сајы исә ҹәми 1 ил әрзиндә 200 милјона чатмышдыр !
(trg)="11"> Iwebhusayithi yokuncokola ekuthiwa yiFacebook iye yasetyenziswa ngabantu abazizigidi ezingama - 200 kwiinyanga nje ezili - 12 .

(src)="13"> Ашағыдакы фикирләрин дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд ет :
(trg)="12"> Phendula le mibuzo ingezantsi ngokuthi yinyaniso okanye ubuxoki :

(src)="14"> Сосиал шәбәкәләрин истифадәчиләринин бөјүк гисмини ҝәнҹләр тәшкил едир . ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="13"> Ulutsha olukwishumi elivisayo lolona lusebenzisa ezi webhusayithi zokuncokola . ․ ․ ․ ․ ․

(src)="15"> Дүздүр ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="14"> Yinyaniso ․ ․ ․ ․ ․

(src)="16"> Сәһвдир
(trg)="15"> Bubuxoki

(src)="17"> Ҹаваб : Сәһвдир .
(trg)="16"> Impendulo : Bubuxoki .

(src)="18"> Ән ҝениш јајылмыш сосиал шәбәкә истифадәчиләринин тәхминән үчдә икисини 25 вә ја ондан јухары јашда оланлар тәшкил едир . 2009 - ҹу илдә истифадәчиләрин сајы әсасән 55 јашында оланларын сајәсиндә артды !
(trg)="17"> Inkoliso yabantu abasebenzisa ezi webhusayithi zokuncokola ineminyaka engama - 25 ubudala nangaphezulu .
(trg)="18"> Ngowama - 2009 elona nani likhulu labantu abasebenzisa ezi webhusayithi ngabantu abangaphezu kweminyaka engama - 55 ubudala !

(src)="19"> Бунунла белә , сосиал шәбәкәләрдән милјонларла ҝәнҹләр дә истифадә едир вә онлардан чоху үнсијјәтин бу нөвүнә үстүнлүк верир .
(trg)="19"> Sekunjalo , izigidi zolutsha zisebenzisa iiwebhusayithi zokuncokola yaye uninzi luyazisebenzisa ukuze luncokole nabanye abantu .

(src)="20"> Ҹессика адлы ҝәнҹ гыз дејир : « Мән өз сәһифәми бағладым , анҹаг бир мүддәтдән сонра јенидән ачдым , чүнки һеч ким мәни телефонла арајыб - ахтармырды .
(trg)="20"> UJessica okwishumi elivisayo uthi : “ Ndakha ndayeka ukusebenzisa iwebhusayithi yokuncokola kodwa ndaphinda ndayisebenzisa kuba kwakungekho mntu wayendifowunela efowunini yam .

(src)="21"> Адама елә ҝәлир , сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјәндә , һамы сәни јаддан чыхарыр ! »
(trg)="21"> Kubonakala ngathi abantu bayakulibala ukuba awusebenzisi iwebhusayithi yokuncokola ! ”

(src)="22"> Сосиал шәбәкәләрин ҹәлбедиҹи ҹәһәти нәдәдир ?
(trg)="22"> Kutheni abantu bezithanda kangaka nje iiwebhusayithi zokuncokola ?

(src)="23"> Ҹаваб чох садәдир : тәбии олараг инсанын дахилиндә үнсијјәт етмәк тәләбаты вар .
(trg)="23"> Impendulo ilula : Abantu banomdla wemvelo wokufuna ukunxulumana nabanye .

(src)="24"> Сосиал шәбәкәләр дә елә бунун үчүн нәзәрдә тутулуб .
(trg)="24"> Yaye benza kanye loo nto kwiiwebhusayithi zokuncokola .

(src)="25"> Ҝәлин ҝөрәк , нәјә ҝөрә чохларында бундан истифадә етмәк истәји јараныр .
(trg)="25"> Makhe sithethe ngezizathu zokuba abanye bafune ukujoyina enye yezi webhusayithi .

(src)="26"> Әлверишлидир .
(trg)="26"> Kulula ukuzisebenzisa .

(src)="27"> « Достларла әлагә сахламаг чәтиндир , анҹаг онларын һамысынын бир сајтда олмасы буну асанлашдырыр » ( Лија , 20 јаш ) .
(trg)="27"> “ Ukuqhagamshelana nabahlobo bakho kunzima , kodwa xa bonke bekwiwebhusayithi enye ngexesha elinye kuba lula ! ” — ULeah , 20 .

(src)="28"> « Мән коментаријаларымы јазырам , санки , онларын һамысына ејни вахтда е - маил ҝөндәрмиш олурам » ( Кристин , 20 јаш ) .
(trg)="28"> “ Xa ndibhala umyalezo omnye kuba ngathi ndiye ndathumela i - email kubo bonke abahlobo bam ngexesha elinye . ” — UKristine , 20 .

(src)="29"> Һәмјашыдларын тәзјиги .
(trg)="29"> Ingcinezelo yoontanga .

(src)="30"> « Бәзиләри мәни өз достлары сијаһысына дахил етмәк истәјирләр , анҹаг сәһифәм олмадығындан бу , мүмкүн дејил » ( Натали , 22 јаш ) .
(trg)="30"> “ Ndisoloko ndifumana izicelo zokuba ndijoyine iqela elithe labahlobo kodwa andikwazi kuba andiyisebenzisi le webhusayithi . ” — UNatalie , 22 .

(src)="31"> « Мән дејәндә ки , сәһифә ачмамаг гәрарына ҝәлмишәм , мәнә гәрибә бахырлар » ( Ева , 18 ) .
(trg)="31"> “ Xa ndichazela abantu ukuba andizisebenzisi ezi webhusayithi baye bacinge ukuba andibhadlanga . ” — UEve , 18 .

(src)="32"> Күтләви - информасија васитәләринин тәзјиги .
(trg)="32"> Ukuphenjelelwa ngamajelo eendaba .

(src)="33"> « Күтләви - информасија васитәләри инсанларын бејнинә јеридир ки , һәр ан , һәр јердә инсанларла әлагә сахламасан , һеч вахт достун олан дејил .
(trg)="33"> “ Amajelo eendaba athi ukuba awusebenzisi izinto ze - elektroniki ukuze unxibelelane nabantu akuyi kuba nabahlobo .

(src)="34"> Һәјатда достун јохдурса , онда онун нә мәнасы вар ? ! »
(trg)="34"> Yaye ukungabi nabahlobo kufana nokungabi nabomi .

(src)="35"> ( Катрина , 18 ) .
(trg)="35"> Ngoko ukuba awuzisebenzisi iiwebhusayithi zokuncokola awunto yanto . ” . — UKatrina , 18 .

(src)="36"> Мәктәб .
(trg)="36"> Esikolweni .

(src)="37"> « Мүәллимләримиз сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="37"> “ Utitshala wam usebenzisa iwebhusayithi yokuncokola .

(src)="38"> Онлардан бәзиләри јохлама ишинин нә вахт олаҹағыны хәбәр вермәк үчүн коментаријаларыны јазырлар .
(trg)="38"> Abanye ootitshala basebenzisa iiwebhusayithi zokuncokola ukuze basichazele xa siza kuba neemviwo .

(src)="39"> Мәсәлән , әҝәр мән ријазијјатдан нәјисә баша дүшмәјәндә ону мүәллимин сәһифәсинә јазырам , о да мәнә онлајн режиминдә мәсәләни һәлл етмәкдә көмәк едир » ( Марина , 17 јаш ) .
(trg)="39"> Ngokomzekelo , xa ndinengxaki kwezezibalo , ndiyakwazi ukubhalela utitshala wam ndimchazele ingxaki endinayo yaye uyakwazi ukundincedisa . ” — UMarina , 17 .

(src)="40"> Иш .
(trg)="40"> Emsebenzini .

(src)="41"> « Иш ахтаран инсанлар башгалары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="41"> “ Abantu abafuna umsebenzi basebenzisa iiwebhusayithi zokuncokola ukuze baqhagamshelane nabanye abantu .

(src)="42"> Һәрдән бу , онлара иш тапмагда көмәк едир » ( Еми , 20 јаш ) .
(trg)="42"> Ngamanye amaxesha oku kuye kubancede bafumane umsebenzi . ” — UAmy , 20 .

(src)="43"> « Мән сосиал шәбәкәдән ишим үчүн истифадә едирәм .
(trg)="43"> “ Ndisebenzisa iwebhusayithi yokuncokola ukuze ndenze umsebenzi wam .

(src)="44"> Бунун сајәсиндә мүштәриләрим һал - һазырда һансы график дизајн лајиһәләри үзәриндә ишләдијими ҝөрүрләр » ( Дејвид , 21 јаш ) .
(trg)="44"> Abantu baye bakwazi ukubona umsebenzi endiwenzayo ngelo xesha . ” — UDavid , 21 .

(src)="45"> Сәнә сосиал шәбәкә сәһифәси ачмаг лазымдырмы ?
(trg)="45"> Ingaba nawe ufanele usebenzise iwebhusayithi yokuncokola ?

(src)="46"> Валидејнләринлә јашајырсанса , бу гәрары онлар верир ( Сүлејманын мәсәләләри 6 : 20 ) * .
(trg)="46"> Ukuba usahlala kowenu eso sigqibo ufanele usenzelwe ngabazali bakho .

(src)="47"> Әҝәр онлар сәнин сәһифә ачмағыны истәмирләрсә , онлара табе олмалысан .
(trg)="47"> * Ukuba abazali bakho abafuni ukuba usebenzise iwebhusayithi yokuncokola ufanele ubathobele . — Efese 6 : 1 .

(src)="48"> Диҝәр тәрәфдән исә , бәзи валидејнләр сағлам дүшүнҹәли вә узагҝөрән өвладларына сосиал шәбәкә сајтларындан истифадә етмәјә иҹазә верирләр , анҹаг өзләри нәзарәт етмәк шәртилә .
(trg)="48"> Kwelinye icala , abanye abazali bayabavumela abantwana babo abaqolileyo ukuba basebenzise iwebhusayithi yokuncokola yaye baye bababek ’ esweni .

(src)="49"> Әҝәр сәнин валидејнләрин дә белә едирсә , бу о демәкдирми ки , онлар сәнин шәхси һәјатына гарышырлар ?
(trg)="49"> Ukuba nabakho abazali benjenjalo , ngaba loo nto ithetha ukuba bazifaka kwimicimbi yakho ?

(src)="50"> Гәтијјән јох !
(trg)="50"> Akunjalo !

(src)="51"> Сосиал шәбәкәләр ҝүҹлү тәсирә маликдир , бу сәбәбдән , валидејнләринин сәнин онлардан неҹә истифадә етдијинә ҝөрә нараһат олмалары нормалдыр .
(trg)="51"> Iwebhusayithi yokuncokola sisixhobo esiyingenelo kodwa sikwayingozi yaye abazali bakho bafanele bayixhalabele indlela oyisebenzisa ngayo .

(src)="52"> Әслиндә , неҹә ки , сосиал шәбәкәләрин , еләҹә дә үмумијјәтлә Интернетин тәһлүкәли јөнләри вар .
(trg)="52"> Eneneni , iwebhusayithi yokuncokola iingozi zayo njengokuba kunjalo nange - Internet .

(src)="53"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сәһифә ачмаға иҹазә верирләрсә , сосиал шәбәкәнин тәһлүкәләриндән нечә гача биләрсән ?
(trg)="53"> Ukuba abazali bakho bayakuvumela ukuba ube nayo iwebhusayithi yokuncokola , unokuziphepha njani iingozi ?

(src)="54"> Диггәтли « сүр »
(trg)="54"> Phala Kuhle

(src)="55"> Интернетдән истифадә етмәји машын сүрмәклә мүгајисә етмәк олар .
(trg)="55"> Ukusebenzisa i - Internet kunokufaniswa nokuqhub ’ imoto .

(src)="56"> Гејд етмәк лазымдыр ки , сүрүҹүлүк вәсигәси олан һәр кәси јахшы сүрүҹү адландырмаг олмаз .
(trg)="56"> Mhlawumbi nawe ukhe waphawula ukuba abanye abantu abaneencwadi zokuqhuba bangamagangxa .

(src)="57"> Тәәссүф ки , бир чохлары өз диггәтсизликләри вә етинасызлыглары уҹбатындан дәһшәтли гәзаја уғрамышлар .
(trg)="57"> Eneneni , abantu abaninzi baye basezingozini ezimanyumnyezi ngenxa yokungakhathali .

(src)="58"> Ејни шеј Интернет истифадәчиләри илә дә баш верир .
(trg)="58"> Kwenzeka into efanayo nakubantu abasebenzisa i - Internet .

(src)="59"> Онлардан бәзиләрини мәсулијјәтли « сүрүҹү » , диҝәрләрини исә автохулиган адландырмаг олар .
(trg)="59"> Abanye abantu “ baqhuba ” kakuhle ; abanye abakhathali .

(src)="60"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјә иҹазә верирләрсә , демәли , онлар сәнин һипермәканын хүсусилә тәһлүкәли олан саһәләриндән баш чыхараҹағына етибар едирләр .
(trg)="60"> Ukuba abazali bakho bayakuvumela ukuba usebenzise iwebhusayithi yokuncokola , bayakuthemba ukuba uza kukwazi ukuphepha iingozi .

(src)="61"> Бәс сәнин һаггында нә демәк олар ?
(trg)="61"> Ngoko ke , ungumqhubi onjani ?

(src)="62"> Сән « сағлам шүура , дәрракәјә бағлан » ан « сүрүҹү » олдуғуну сүбут етмисәнми ? .
(trg)="62"> Ngaba uye wabonisa ukuba ‘ ulondoloza ubulumko bobuqili namandla okucinga ? ’ — IMizekeliso 3 : 21 .

(src)="63"> Бу мәгаләдә сосиал шәбәкәдән истифадә илә бағлы ҹидди јанашмалы олдуғун ики мәгам арашдырылаҹаг : 1 ) шәхси мәлумат , 2 ) вахт .
(trg)="63"> Kweli nqaku siza kuthetha ngemiba emibini ofanele uyilumkele ngokuphathelele iiwebhusayithi zokuncokola — ukhuseleko nexesha lakho .

(src)="64"> Бу журналын нөвбәти сајынын « Ҝәнҹләрин суаллары » рубрикасында газандығын ад вә достларын мөвзусу мүзакирә олунаҹаг .
(trg)="64"> Inqaku elithi “ Abantu Abaselula Bayabuza ” elikuVukani !
(trg)="65"> olandelayo liza kuxubusha indlela owaziwa ngayo kunye nabahlobo bakho .

(src)="65"> ШӘХСИ МӘЛУМАТ
(trg)="66"> UKHUSELEKO LWAKHO

(src)="66"> Сөһбәт сосиал шәбәкәдән ҝедәндә , јәгин , өзүн һаггында шәхси мәлумат вериб - вермәмәк чох вахт һеч ағлына да ҝәлмир .
(trg)="67"> Usenokungayicingi into yokuba umele uyikhusele inkcazelo ephathelele wena xa usebenzisa iiwebhusayithi zokuncokola .

(src)="68"> Анҹаг һеч бир тәдбир ҝөрмәсән , асанлыгла тәләјә дүшә биләрсән .
(trg)="68"> Kakade ke , eyona njongo iphambili yokusebenzisa ezi webhusayithi kukuncokola nabantu .

(src)="69"> Буну нөвбәти нүмунәдән ҝөрмәк олар .
(trg)="69"> Noko ke , ukungazikhuseli kunokukufaka engozini .

(src)="70"> Тәсәввүр ет ки , сәнин бөјүк мигдарда нәғд пулун вар .
(trg)="70"> Ngokomzekelo , masithi ubunemali eninzi .

(src)="71"> Достларынла адамларын чох олдуғу күчә илә ҝедәркән пуллары һамынын ҝөрмәси үчүн әлиндә тутарсанмы ?
(trg)="71"> Ngaba ubuya kuyibonisa bonke abantu njengoko uhamba nabahlobo bakho kwisitrato esinabantu abaninzi ?

(src)="72"> Әлбәттә , бу , ағылсызлыг оларды .
(trg)="72"> Ibiya kuba bubudenge obo — ubuya kuba uzinqikel ’ ilitye elineembovane .

(src)="73"> Санки , сән өз дилинлә дејирсән : « Гарға , мәндә гоз вар ! »
(trg)="73"> Ukuba usisilumko , uya kuyifihla imali yakho .

(src)="74"> Ағыллы адам пулуну елә ҝизләдәр ки , һеч ким ҝөрмәсин .
(trg)="74"> Inkcazelo ephathelele wena yifanise nemali .

(src)="75"> Инди исә тәсәввүр ет ки , пулларын сәнин шәхси мәлуматларындыр .
(trg)="75"> Ucinga ngoku , hlola olu luhlu lulandelayo uze ukhethe izinto obungayi kuthanda ukuba zaziwe ngumntu ongamaziyo .

(src)="77"> ___ ев үнваным
(trg)="76"> ․ ․ ․ ․ ․ idilesi yam

(src)="78"> ___ електрон үнваным
(trg)="77"> ․ ․ ․ ․ ․ iadresi ye - e - mail yam

(src)="79"> ___ охудуғум мәктәб
(trg)="78"> ․ ․ ․ ․ ․ apho ndifunda khona

(src)="80"> ___ адәтән , евдә олдуғум вахтлар
(trg)="79"> ․ ․ ․ ․ ․ ixesha endiba sekhaya ngalo

(src)="81"> ___ евдә һеч кимин олмадығы вахтлар
(trg)="80"> ․ ․ ․ ․ ․ amaxesha ekungekho bantu ngawo ekhaya

(src)="82"> ___ шәкилләрим
(trg)="81"> ․ ․ ․ ․ ․ iifoto zam

(src)="83"> ___ фикирләрим
(trg)="82"> ․ ․ ․ ․ ․ iimbono zam

(src)="84"> ___ хошладығым шејләр вә мараг даирәм
(trg)="83"> ․ ․ ․ ․ ․ izinto endizithandayo nendinomdla kuzo

(src)="85"> Дүнјада ән үнсијјәтҹил адам олсан белә , јәгин разылашаҹагсан ки , јухарыда садаланан шәхси мәлуматлардан , ән азы , бәзиләрини кимә ҝәлди етибар етмәк олмаз .
(trg)="84"> Kungakhathaliseki ukuba ukuthanda kangakanani na ukuncokola nabantu , ngokuqinisekileyo uyavuma ukuba zikho izinto kolu luhlu ezingafanele zaziwe nanguthathatha .

(src)="86"> Анҹаг бир чох ҝәнҹләр , һәтта бөјүкләр белә өзләри һагда бу кими мәлуматлары танымадыглары адамларла бөлүшмүшләр !
(trg)="85"> Kodwa ulutsha oluninzi — kuquka nabantu abadala — baye bathi bengaqondanga badiza inkcazelo enjalo kubantu abangabaziyo .

(src)="87"> Белә бир тәһлүкәдән өзүнү неҹә горуја биләрсән ?
(trg)="86"> Unokuyiphepha njani loo nto ?

(src)="88"> Әҝәр валидејнләрин сосиал шәбәкәләрдән истифадә етмәјинә етираз етмирләрсә , шәхси мәлуматларла бағлы параметрләрлә јахшы - јахшы таныш олмалы вә онлардан истифадә етмәлисән .
(trg)="87"> Ukuba abazali bakho bayakuvumela ukuba usebenzise iwebhusayithi yokuncokola , ufanele uyazi imigaqo yayo yokuzikhusela uze uyisebenzise .

(src)="89"> Сосиал - сајтын сәнин шәхси мәлуматларыны горујаҹағына үмид етмә .
(trg)="88"> Musa ukuyekela kuloo webhusayithi ukuba ikukhusele .

(src)="90"> Әслиндә , илкин параметрләр сәнин сәһифәнә нәзәрдә тутдуғундан да чох адамын бахмасына вә өз коментаријаларыны јазмасына јол верир .
(trg)="89"> Eneneni , le webhusayithi isenokuvumela abantu abangakumbi ukuba babone imiyalezo yakho baze bakuthumelele eyabo .

(src)="91"> Мәһз буна ҝөрә дә , Елисон адлы гыз өз сәһифәсини елә низамламышдыр ки , онун јаздыгларыны јалныз јахын достлары охуја билсин .
(trg)="90"> Kungenxa yoko le nto intombazana ekuthiwa nguAllison yenza ukuba imiyalezo yayo ibonwe kuphela ngabahlobo bayo abasondeleyo .

(src)="92"> О дејир : « Бәзи достларымын елә достлары вар ки , мән онлары танымырам вә танымадығым инсанларын мәним һаггымда охумаларыны истәмирәм » .
(trg)="91"> Uthi : “ Abanye babahlobo bam babenabahlobo endingabaziyo yaye ndandingafuni abo bantu bafunde izinto ngam . ”
(trg)="92"> Enoba uncokola nabahlobo abasondeleyo kuphela , ufanele ulumke .

(src)="93"> Һәтта јахын достларла јазышанда белә еһтијаты әлдән вермәк олмаз . 21 јашлы Коррин дејир : « Сән бу ҹүр үнсијјәтә алудә олараг өзүн һаггында лазымындан артыг мәлумат вермәјә башлаја биләрсән » .
(trg)="93"> UCorrine oneminyaka engama - 21 ubudala uthi : “ Usenokuba linxila lewebhusayithi , ufune ukusoloko usiva iimbono zabahlobo bakho ngawe uze ubhale inkcazelo engakumbi kunaleyo iyimfuneko . ”

(src)="94"> Унутма ки , Интернетдә шәхси мәлуматларын тамамилә горунмасы мүмкүн дејил .
(trg)="94"> Ungaze ulibale ukuba i - Internet ayikhuselekanga ngokupheleleyo .

(src)="95"> Нәјә ҝөрә ?
(trg)="95"> Ngoba ?

(src)="96"> Гвен Шургин О’Киффи өз китабында јазыр : « Бөјүк веб - сајтлар еһтијат үчүн өз мәлумат базаларынын сурәтини чыхарырлар .
(trg)="96"> Kwincwadi yakhe ethi CyberSafe , uGwenn Schurgin O’Keeffe wathi : “ Iiwebhusayithi ezinkulu ziye zenze iikopi zenkcazelo , ngoko izinto esizithetha kwi - Internet zihlala zikho .

(src)="97"> Буна ҝөрә дә , һипермәкана јерләшдирдијимиз мәлуматлар һеч вахт тамамилә мәһв олунмур .
(trg)="97"> Ngoko sifanele sazi ukuba kusoloko kukho ikopi ehlala ikho . ”

(src)="99"> ВАХТ
(trg)="98"> IXESHA LAKHO

(src)="100"> Шәхси мәлумат кими , вахты да бөјүк мәбләғдә пулла мүгајисә етмәк олар .
(trg)="99"> Nexesha lakho linokuthelekiswa nemali eninzi .
(trg)="100"> Ngoko ke , umele ulisebenzise kakuhle ixesha lakho .

(src)="101"> Буна ҝөрә дә сәнә мүәјјән мәнада вахтынын бүдҹәсини тәртиб етмәк лазымдыр .
(trg)="101"> Iba lapha ke ingxaki xa umntu esebenzisa i - Internet , kuquka neewebhusayithi zokuncokola .

(src)="102"> Интернетдән , еләҹә дә сосиал шәбәкәдән истифадәјә ҝәлдикдә буну етмәк олдугҹа чәтиндир * .
(trg)="102"> *
(trg)="103"> “ Ndisoloko ndisithi , ‘ Ndiza kuyisebenzisa nje umzuzwana . ’