# az_Cyrl/102012209.xml.gz
# to/102012209.xml.gz


(src)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары
(trg)="1"> ‘ Eke ‘ e he To‘utupú

(src)="2"> БАШЛЫҒЫ ОХУЈАНДА ҜӨЗҮНҮН ГАБАҒЫНА КИМСӘ ҜӘЛДИ ?
(trg)="3"> ‘ OKU HA‘U KI HO‘O FAKAKAUKAÚ HA TAHA PAU ‘ I HE TAIMI ‘ OKÚ KE LAU AI ‘ A E KAVEINGA ‘ I ‘ OLUNGÁ ?

(src)="3"> ҺӘ ЈОХ
(trg)="4"> ‘ IO ‘ IKAI

(src)="4"> ↓ ↓
(trg)="5"> ↓ ↓

(src)="5"> МҮТЛӘГ БУ МӘГАЛӘНИ ОХУ .
(trg)="6"> LAU LEVA ‘ A E KUPU KO ENÍ .
(trg)="7"> LAU PĒ ‘ A E KUPU KO ENÍ .

(src)="6"> ҺӘР ҺАЛДА ,
(trg)="8"> TE KE FIEMA‘U NAI IA ‘ O LAHI TE NE TOKONI‘I KOE KE

(src)="7"> ӘМИН ОЛ , БУ , БУ МӘГАЛӘНИ ОХУМАГ
(trg)="9"> ANGE ‘ I HE ME‘A ‘ OKÚ KE TAUHI HO‘O KAUME‘A MO E

(src)="9"> ЈАХШЫ ОЛАРДЫ .
(trg)="10"> FAKAKAUKAU ATU KI AÍ .

(src)="10"> БУРАДАКЫ МӘСЛӘҺӘТЛӘР
(trg)="11"> TANGATA PE FEFINÉ KE

(src)="11"> КӨМӘК ЕДӘҸӘК КИ ,
(trg)="12"> HANGATONU MO ‘ ATĀ

(src)="14"> БАШЫН БӘЛА ЧӘКМӘСИН .
(trg)="13"> MEI HE PALOPALEMÁ .

(src)="15"> Сәнҹә , бу фикир дүздүр , јохса сәһв ?
(trg)="14"> Faka‘ilonga‘i mo‘oni pe loi ‘ a e fakamatala ko ení :

(src)="16"> Аилә гурмаға һазыр олмајынҹа әкс ҹинслә достлуг етмәк олмаз .
(trg)="15"> ‘ Oku ‘ ikai totonu ke ‘ i ai haku ngaahi kaume‘a ko e tangata pe fefine kae ‘ oua kuó u mateuteu ki he vaha‘angatae fakamātoato ‘ a ia ‘ e lava ke iku ki he nofo malí .

(src)="17"> ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="16"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="18"> ДҮЗДҮР ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="17"> MO‘ONI ․ ․ ․ ․ ․

(src)="19"> СӘҺВДИР
(trg)="18"> LOI

(src)="21"> Субај Тимотејин дә әкс ҹинсдән достлары вар иди .
(trg)="19"> Fakakaukau : Neongo na‘e ‘ ikai te ne palani ke mali , na‘e ma‘u ‘ e Sīsū ‘ a e ngaahi kaume‘a tangata pe fefine .

(src)="22"> Бу , һәвари Павелин она вердији мәсләһәтдән ҝөрүнүр : « Ҝәнҹ гадынларла баҹын кими тәмиз нијјәтлә давран » .
(trg)="20"> ‘ Oku hā mahino , na‘e pehē pē mo e tangata te‘eki mali ko Tīmoté , he na‘e tala ange kiate ia ‘ e he ‘ apositolo ko Paulá ke ne tō‘ongafai ‘ ki he kau fefine ta‘u iiki angé ‘ o hangē ko hano fanga tuofāfine ‘ aki ‘ a e anga - ma‘a faka‘aufuli . ’ — 1 Tīmote 5 : 1 , 2 .

(src)="23"> Һәвари Павел јахшы билирди ки , Тимотеј мүхтәлиф јығынҹагларда хидмәт етдији үчүн ҝәнҹ гадынларла тәмасда олаҹаг .
(trg)="21"> ‘ Oku pau pē na‘e ‘ ilo‘i ‘ e Paula ‘ i he ngāue ‘ a Tīmote ‘ i he ngaahi fakataha‘anga kehekehé , te ne fetaulaki ai mo ha kau finemui .

(src)="24"> Бәс Тимотеј нә етмәли иди , онлардан гачмалы иди ?
(trg)="22"> ‘ E hala nai ke feohi ‘ a Tīmote mo kinautolu ?

(src)="25"> Јох .
(trg)="23"> ‘ Ikai .

(src)="26"> Анҹаг евләнмәк нијјәтиндә олмадығына ҝөрә арада сәрһәд сахламалы иди ки , һеч кимә бағланмасын , һеч кимин һиссләри илә ојнамасын .
(trg)="24"> Ka koe‘uhi na‘e te‘eki ai ke ne tuli ki he nofo malí , ‘ e fiema‘u kia Tīmote ke ne fokotu‘utu‘u ha ngaahi fakangatangata koe‘uhi ke ‘ oua te ne hoko ‘ o manako ‘ i ha taha , ‘ o ‘ ikai mo‘oni fakamalinga mo e kau finemui ko iá pe va‘inga‘aki ‘ i he tafa‘aki ‘ e tahá ‘ enau ongo‘í . — Luke 6 : 31 .

(src)="27"> Бәс сән неҹә ?
(trg)="25"> Fēfē koe ?

(src)="28"> Аилә гурмаға һазырсан ?
(trg)="26"> ‘ Okú ke ‘ i ha tu‘unga ke tuli ai ki he nofo malí ?

(src)="29"> Әҝәр ҹавабын « БӘЛИ » дирсә ⇨ Әкс ҹинсдән оланларла достлуг етмәк сәнә һәјат јолдашы тапмаға көмәк едә биләр .
(trg)="27"> Kapau ‘ oku ‘ IO ⇨ Ko ho‘o kaume‘a mo e ngaahi mēmipa ko e tangata pe fefiné ‘ e iku nai ia ki hono ma‘u ha hoa tu‘uloa . — Palōveepi 18 : 22 ; 31 : 10 .

(src)="30"> Әҝәр ҹавабын « ХЕЈР » дирсә ⇨ Арада сәрһәд гој .
(trg)="28"> Kapau ‘ oku ‘ IKAI ⇨ ‘ Oku fiema‘u ke ke fokotu‘u ha ngaahi fakangatangata .

(src)="31"> Бәлкә фикирләширсән : « Демәјә нә вар ки ! »
(trg)="29"> ‘ Oku faingofua ange hono lea‘akí ‘ i hono faí ?
(trg)="30"> ‘ Aupito !

(src)="32"> Һаглысан . 18 јашлы Наилә * дә буну дејир : « Адам билмир һарада сәрһәд гојсун .
(trg)="31"> “ ‘ Oku faingata‘a ke tauhi ma‘u ha vaha‘angatae kaume‘a ‘ ata‘atā pē , ” ko e lau ia ‘ a e ta‘u 18 ko Nia .

(src)="33"> Садәҹә дост олараг галмаг чәтиндир » .
(trg)="32"> * “ ‘ Oku ‘ ikai faingofua ke ‘ ilo‘i ‘ a e ngaahi fakangatangata ke fokotu‘ú . ”

(src)="34"> Үмумијјәтлә , арада сәрһәд сахламаг нәјә ҝөрә лазымдыр ?
(trg)="33"> Ko e hā ‘ oku ‘ i ai ai ha fiema‘u ke ke fokotu‘utu‘u ha fakangatangatá ?

(src)="35"> Белә етмәсән , ја сән , ја да гаршы тәрәф әзаб чәкәҹәк .
(trg)="34"> Koe‘uhí kapau he‘ikai te ke fai ia , kuo pau ke ke loto - mamahi pe fakalotomamahi‘i ‘ a e ni‘ihi kehé .

(src)="36"> Бахаг нәјә ҝөрә .
(trg)="35"> Fakakaukau angé ki hono ‘ uhingá .

(src)="37"> ТӘҸРҮБӘ ҜӨСТӘРИР : ҹидди мүнасибәтә һазыр олмадығын һалда кимәсә бағлансан , икиниздән бири әзаб чәкәҹәк . 19 јашлы Кәмалә дејир : « Дүз ики дәфә башым бәлаја дүшүб .
(trg)="36"> MO‘ONI‘I ME‘A ‘ I HE MO‘UÍ : ‘ I he taimi ‘ okú ke kau fakaeongo ai ki ai ki mu‘a ke ke mateuteu ki ha vaha‘angatae fakamātoató , ‘ e hoko ai ha taha ‘ o loto - mamahi .

(src)="38"> Бир дәфә мән оғлана вурулдум , нөвбәти дәфә исә оғлан мәнә вурулду .
(trg)="37"> “ Na‘e hoko tu‘o ua ia kiate au , ” ko e lau ia ‘ a e ta‘u 19 ko Keili .

(src)="39"> Һәр дәфә кимсә әзаб чәкмәли олду .
(trg)="38"> “ ‘ I he taimi ‘ e taha na‘á ku fakatupulekina ai ha ngaahi ongo‘i ki ha tamasi‘i , pea ‘ i he taimi ‘ e taha na‘e kamata ma‘u ai ‘ e ha tamasi‘i ha ngaahi ongo‘i kiate au .

(src)="40"> Һәлә дә гәлбимин јарасы сызлајыр » .
(trg)="39"> ‘ I he ongo taimí fakatou‘osi na‘e hoko ai ha taha ‘ o loto - mamahi , pea kuó u makafokafo ai ‘ o a‘u mai ki he ‘ ahó ni . ”

(src)="41"> Дүшүн :
(trg)="40"> Ke fakakaukau ki ai :

(src)="42"> ● Һансы һалларда әкс ҹинслә тәмасда олмаг мүнасибдир ?
(trg)="41"> ● Ko e hā e ngaahi tu‘unga ‘ e totonu ai ke ke feohi mo e ngaahi mēmipa ko e tangata pe fefiné ?

(src)="43"> Бәс һансы һаллардан гачмаг дүзҝүн оларды ?
(trg)="42"> Ko e hā e ngaahi tu‘unga ‘ e lelei ke ke faka‘ehi‘ehi mei aí ?

(src)="44"> ● Нәјә ҝөрә һәмишә јалныз бир адама мараг ҝөстәрмәк вә ја онунла вахт кечирмәк ағыллы һәрәкәт дејил ?
(trg)="43"> ● Ko e hā ‘ oku ta‘efakapotopoto ai ke toutou feohi mo e tokotaha tatau ?

(src)="45"> Белә етсән , онда һансы фикирләр јаранаҹаг ?
(trg)="44"> Ko e hā nai ‘ e fakakaukau ki ai ‘ a e tokotaha ‘ e tahá ?

(src)="46"> Бәс сәндә ?
(trg)="45"> Ko e hā nai te ke fakakaukau ki aí ?

(src)="47"> « Бәзән өзүмү алдадыб дејирдим ки , биз садәҹә достуг , о , мәним гардашымдыр .
(trg)="46"> “ ‘ I he taimi ‘ e ni‘ihi , kuó u lohiaki‘i i ai au , ‘ i he pehē , ‘ ‘ Oi , ‘ okú ma kaume‘a ‘ ata‘atā pē .

(src)="48"> Амма ҝөрәндә ки , о башга гыза диггәт јетирир , пис олурдум , санки , һәмишә мәним јанымда олмалы иди » ( Ајтән ) .
(trg)="47"> ‘ Okú ne hangē pē haku tuonga‘ané . ’
(trg)="48"> Ka ‘ i he taimi leva ‘ okú ne ‘ alu ai ki ha ta‘ahiné , ‘ oku ou ongo‘i loto - mamahi — ‘ o hangē ia ‘ okú ne mo‘ua mai ‘ aki ha me‘a kiate aú . ” — ‘ Ainise .

(src)="49"> Мүгәддәс Китабда јазылыб : « Узагҝөрән габагҹадан шәри ҝөрүб ондан гачар , ҹаһил исә ирәли чыхар , зијан тапар » .
(trg)="50"> MO‘ONI‘I ME‘A ‘ I HE MO‘UÍ : ‘ I he taimi ‘ okú ke kau fakaeongo ai ki ai ki mu‘a ke ke mateuteu ki ha vaha‘angatae fakamātoató , ‘ e lava ke mole ai meiate koe ha kaume‘a lelei .

(src)="50"> ТӘҸРҮБӘ ҜӨСТӘРИР : ҹидди мүнасибәтә һазыр олмадығын һалда кимәсә бағлансан , достуну итирә биләрсән . 16 јашлы Әсмәр дејир : « Мән бир оғланла смсләширдим .
(trg)="51"> “ Na‘á ku fa‘a fe‘ave‘aki pōpoaki mo ha tamasi‘i , ” ko e manatu ia ‘ a e ta‘u 16 ko Keití , “ ka na‘e vave ‘ ene kamata ke fakamalingá pea na‘á ma fe‘ave‘aki pōpoaki ‘ i he meimei ‘ aho kotoa pē .

(src)="51"> Чох кечмәди ки , о , мәнимлә флирт етмәјә башлады .
(trg)="52"> ‘ I he ‘ aho leva ‘ e taha na‘á ne tala mai ai ‘ ene sai‘ia lahi ‘ iate aú pea na‘á ne loto ke fakalaka atu ia ‘ i he kaume‘a ‘ ata‘ataá pē .

(src)="52"> Биз демәк олар , һәр ҝүн јазышырдыг .
(trg)="53"> Ko e palopalemá , na‘e ‘ ikai ‘ i ai ha‘aku manako ‘ iate ia .

(src)="53"> Бир ҝүн деди ки , мәндән чох хошу ҝәлир вә садәҹә дост олмаг истәмир .
(trg)="54"> Hili ‘ eku tala ange kiate iá , na‘e tātātaha ke ma toe talanoa , pea na‘e ngata ai ‘ ema kaume‘á . ”

(src)="56"> Дүшүн :
(trg)="55"> Ke fakakaukau ki ai :

(src)="57"> ● Сәнҹә , бу һалда ким әзаб чәкди : Әсмәр , јохса оғлан ?
(trg)="56"> ● Ko hai na‘e hoko ‘ o loto - mamahi ‘ i he tu‘unga ‘ o Keití , pea ko e hā hono ‘ uhingá ?

(src)="58"> Нәјә ҝөрә ?
(src)="59"> Икисиндән бири бунун гаршысыны алмаг үчүн нә исә едә биләрди ?
(trg)="57"> Na‘e mei lava ke kalofi ‘ e Keiti pe ko e tamasi‘í ha iku‘anga ‘ ikai lelei ?

(src)="60"> Едә биләрдисә , нә ?
(trg)="58"> Kapau ko ia , anga - fēfē ?

(src)="61"> ● Бәзән кимсә өзү дә билмәдән смсләри илә башгасында елә фикир ојада биләр ки , она башга һиссләр бәсләјир .
(src)="62"> Бу , неҹә ола биләр ?
(trg)="59"> ● ‘ I he fe‘ave‘aki pōpoakí , ‘ i he ngaahi founga fē ‘ e lava ke ‘ ai ta‘e‘ilo ai ‘ e ha tokotaha ke hangē ‘ okú ne sai‘ia ke fakalaka atu ia ‘ i he kaume‘a ‘ ata‘ataá pē ?

(src)="63"> « Һәрдән өзүмү мәҹбур едирәм ки , оғланларла аз отурум - дурум .
(trg)="60"> “ ‘ I he taimi ‘ e ni‘ihi na‘e pau ai ke u ta‘ota‘ofi au .

(src)="64"> Оғланлардан јахшы дост олур , амма истәмирәм ки , башга һиссләр јараныб достлуғумузу позсун » ( Нәрмин ) .
(trg)="61"> ‘ E lava ke hoko ‘ a e tamaiki tangatá ko ha ngaahi kaume‘a lelei , ka na‘e ‘ ikai te u loto ke maumau ‘ a e kaume‘á ‘ aki ‘ eku fakalaka atu ‘ i he me‘a ko iá . ” — Lola .

(src)="65"> Мүгәддәс Китабда дејилир : « Узагҝөрән һәр аддымына нәзәр салар » .
(trg)="62"> ‘ Oku pehē ‘ e he Tohi Tapú : “ Ko e kakai potó ‘ oku nau siofi ‘ enau laká . ” — Palōveepi 14 : 15 , Good News Translation .

(src)="66"> Нәтиҹә : Әкс ҹинслә достлуг етмәк гәбаһәт дејил .
(trg)="63"> Me‘a mahu‘inga ke fakakaukau ki ai : Ko e feohi mo e ngaahi mēmipa ko e tangata pe fefiné ‘ oku ‘ ikai hala ia .

(src)="67"> Амма евләнмәјә һазыр дејилсәнсә , арада сәрһәд сахла .
(trg)="64"> Ka ‘ o kapau ‘ oku ‘ ikai te ke mateuteu ki ha vaha‘angatae fakamātoato ‘ a ia ‘ e lava ke iku ki he nofo malí , ‘ oku fiema‘u ke ke fokotu‘u ha ngaahi fakangatangata .

(src)="68"> « ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ » РУБРИКАСЫНЫН НӨВБӘТИ САЈЫНДА . . .
(trg)="65"> ‘ I HE “ ‘ EKE ‘ E HE TO‘UTUPÚ ” HONO HOKÓ . . .

(src)="69"> Ҹидди мүнасибәтә һазыр олмадыгда кимәсә бағланмаг инсанын адына ләкә ҝәтирә биләр .
(src)="70"> Неҹә ?
(trg)="66"> Ko e kau fakaeongo ki ai ki mu‘a ke ke mateuteu ki ha vaha‘angatae fakamātoató ‘ e lava ke ne maumau‘i ho ongoongó — kumi ke ‘ ilo ‘ a e ‘ uhingá .

(src)="73"> [ Һашијә ]
(trg)="67"> [ Fakamatala ‘ i lalo ]

(src)="74"> Бәзи адлар дәјишдирилиб .
(trg)="68"> Kuo liliu ‘ a e ngaahi hingoa ‘ e ni‘ihi ‘ i he kupú ni .

(src)="75"> [ 20 – ҹи сәһифәдәки чәрчивә / шәкил ]
(trg)="69"> [ Puha / Fakatātā ‘ i he peesi 30 ]

(src)="76"> СӘН НӘ ЕДӘРДИН ?
(trg)="70"> KO E HĀ TE KE FAÍ ?

(src)="77"> ҜЕРЧӘК ҺАДИСӘ : « Мән бир оғлан достумла јазышырдым .
(trg)="71"> TALANOA MO‘ONI : “ Na‘á ku ‘ ave pōpoaki ki haku kaume‘a ‘ a ia ‘ oku nofo ‘ i ha maile nai ‘ e taha afe ( kilomita ‘ e 1,500 tupu ) ‘ a hono mama‘ó .

(src)="78"> О , биздән 1500 км узаглыгда јашајырды .
(trg)="72"> Na‘á ma fe‘ave‘aki pōpoaki tu‘o taha nai ‘ i he uike .

(src)="79"> Биз һәфтәдә һарадаса бир дәфә јазышырдыг .
(trg)="73"> Na‘e ‘ ikai te u manako ai , pea na‘e ‘ ikai te u fakakaukau foki na‘á ne sai‘ia ‘ iate au .

(src)="80"> Мәндә она гаршы һеч бир һисс јох иди , ағлыма ҝәтирмирдим ки , онда ола биләр .
(trg)="74"> ‘ I he ‘ aho leva ‘ e taha na‘á ne ‘ omai kiate au ha pōpoaki na‘e pehē mai ai : ‘ Hei , fo‘i lole !

(src)="82"> Дарыхмышам сәнинчүн .
(trg)="75"> ‘ Oku ou ongo‘i ho‘o pulí .

(src)="83"> Нејнирсән ? ”
(trg)="76"> Ko e hā ho‘o me‘a na‘e faí ? ’

(src)="84"> Ҝөзләримә инанмадым !
(trg)="77"> Na‘á ku ‘ ohovale !

(src)="85"> Она дедим ки , биз садәҹә достуг , дост олараг да галаг .
(trg)="78"> Na‘á ku tala ange na‘á ku vakai ki homa vaá ko ha kaume‘a ‘ ata‘atā pē pea na‘e ‘ ikai te u manako ‘ iate ia .

(src)="86"> О исә ардынҹа јазды : “ Өзүн биләрсән ! ”
(trg)="79"> Na‘á ne ‘ omai ha pōpoaki , ‘ Ko e hā pē ho‘o laú . ’

(src)="87"> О ҝүндән даһа мәнә бир кәлмә дә јазмады » ( Ҹанет ) .
(trg)="80"> Pea na‘e ‘ ikai ‘ aupito leva te ne toe ‘ omai ha pōpoaki kiate au . ” — Sēneti .

(src)="88"> ● Әҝәр сән ҹидди мүнасибәтә һазыр дејилсәнсә вә белә бир фикрин јохдурса , бу ҹүр месаж сәнә дә ҝәлсә , нә едәрдин ?
(trg)="81"> ● Kapau ‘ oku ‘ ikai te ke ‘ i ha tu‘unga ke ‘ i ha vaha‘angatae fakamātoato pe ‘ oku ‘ ikai te ke hehema ke hoko ‘ o pehē , ‘ e fēfē ho‘o talí kapau te ke ma‘u ha pōpoaki meimei tatau mo ia na‘e ma‘u ‘ e Sēnetí ?

(src)="89"> ● Әҝәр сән оғлансанса , неҹә фикирләширсән : оғланын Ҹанетә јаздығы сөзләр јериндә иди ?
(trg)="82"> ● Kapau ko ha tamasi‘i koe , ‘ okú ke pehē ko e pōpoaki na‘e ‘ ave kia Sēnetí na‘e fe‘ungamālie ?

(src)="90"> Јериндә идисә , нәјә ҝөрә , јериндә дејилдисә , нәјә ҝөрә ?
(trg)="83"> Ko e hā hono ‘ uhingá , pe ko e hā ‘ oku ‘ ikai pehē aí ?

(src)="91"> ● Һансы һалда гаршы тәрәфә бағланмаг даһа асандыр : үзбәүз данышаркән , јохса јазышаркән ?
(trg)="84"> ● ‘ I ho‘o fakakaukaú , ‘ oku ‘ ai ‘ e he ‘ ave pōpoakí ke faingofua ange ai ho‘o kau fakaeongo ki aí ‘ i he talanoa mata ki he matá ?

(src)="92"> Нә үчүн белә фикирләширсән ?
(trg)="85"> Ko e hā hono ‘ uhingá , pe ko e hā ‘ oku ‘ ikai pehē aí ?

(src)="93"> [ 21 – ҹи сәһифәдәки чәрчивә ]
(trg)="86"> [ Puha ‘ i he peesi 31 ]

(src)="94"> ВАЛИДЕЈНЛӘРИНДӘН СОРУШ
(trg)="87"> KO E HĀ ‘ OKU ‘ IKAI ‘ EKE AI KI HO‘O ONGO MĀTU‘Á ?

(src)="95"> [ 21 – ҹи сәһифәдәки чәрчивә ]
(trg)="89"> ‘ Oku kehe ‘ ena fakakaukaú mei ha‘aú ?

(src)="96"> ҺӘМЈАШЫДЛАРЫНЫН ФИКИРЛӘРИ
(trg)="90"> Kapau ko ia , ‘ oku anga - fēfē ?

(src)="97"> Ҹошуа : « Бир адамла чох вахт кечирирсәнсә , истәр - истәмәз она бағланаҹагсан » .
(trg)="91"> Ko e hā e lelei ‘ oku lava ke ke ‘ ilo‘i ‘ i he‘ena fakakaukaú ? — Palōveepi 11 : 14 .

(src)="98"> Наташа : « Әҝәр киминләсә садәҹә дост галмаг истәјирсәнсә , амма бош вахтларыны јалныз онунла кечирирсәнсә , ја һәр икиниздә , ја да икиниздән бириндә мүтләг һиссләр баш галдыраҹаг » .
(trg)="92"> [ Puha / Fakatātā ‘ i he peesi 31 ]
(trg)="93"> ME‘A ‘ OKU LEA‘AKI ‘ E HO TO‘UME‘Á

(src)="99"> Келси : « Әҝәр бир адамла чох вахт кечирсән , достлугла башлајан мүнасибәт севҝијә чеврилә биләр .
(trg)="94"> Siosiua — Ko e lahi ange ‘ a e taimi ‘ okú ke fakamoleki mo e tokotaha tatau , ko e lahi ange ia ‘ a e ngalingali te ke hoko ‘ o manako aí .

(src)="100"> Әслиндә , гаршы ҹинслә садәҹә дост олараг галмаг мүмкүндүр , амма ҝәрәк јеткин оласан вә һәр аддымыны өлчүб - бичәсән » .
(trg)="95"> Natasa — Kapau ‘ okú ke fakataumu‘a ke kaume‘a ‘ ata‘atā pē , ka ‘ okú ke nofo ma‘u pē mo e tokotaha pau pē ‘ e taha , ‘ e langa‘i ai ‘ a e ongo‘i manako ‘ i he toko taha pe ko kimoua fakatou‘osi .