# az_Cyrl/102011250.xml.gz
# tl/102011250.xml.gz


(src)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары
(trg)="1"> Ang mga Kabataan ay Nagtatanong

(src)="2"> Сосиал шәбәкәләр барәдә нәји билмәлијәм ?
(src)="3"> I һиссә
(trg)="2"> “ May mga kaibigan ako sa ibang bansa , at napakadali ko silang makontak sa mga social network .

(src)="6"> Бир - биримиздән чох узаг олсаг да , данышмаг имканымызын олмасы хошума ҝәлир » ( Сју * , 17 јаш ) .
(trg)="3"> Gustung - gusto ko silang makausap kahit napakalayo nila sa akin . ” ​ — Sue , 17 .
(trg)="4"> *

(src)="7"> « Мәнҹә , сосиал шәбәкәјә сәрф олунан вахт һәдәр ҝедир , бу , даһа чох тәнбәл адамларын үнсијјәт етдији бир васитәдир .
(trg)="5"> “ Pag - aaksaya lang ng panahon ang social networking .
(trg)="6"> Iyan ang social life ng taong tamad .

(src)="8"> Достлуғу горумағын јеҝанә үсулу ҹанлы үнсијјәтдир » ( Грегори , 19 јаш ) .
(trg)="7"> Sa pagkakaibigan , iba pa rin ang aktuwal mo silang nakakausap . ” ​ — Gregory , 19 .

(src)="9"> ЈУХАРЫДА ҝәтирилән фикирләрдән һансы сәнин нөгтеји - нәзәрини әкс етдирир ?
(trg)="8"> SINO sa dalawa ang halos kapareho mo ng kaisipan ?

(src)="10"> Фикирләр мүхтәлиф олса да , бир факт данылмаздыр : сосиал шәбәкәләр чох ҝениш јајылыб * .
(trg)="9"> Anuman ang sagot mo , isang bagay ang tiyak : Usung - uso na ngayon ang social networking .

(src)="11"> Бир дүшүн : радиодинләјиҹиләринин сајынын 50 милјона чатмасы үчүн 38 ил тәләб олунмушдур ; телевизија бу саја 13 илә , Интернет исә 4 илә наил олмушдур .
(trg)="10"> * Pag - isipan ito : Bago umabot ng 50 milyon ang gumagamit ng radyo , inabot ito ng 38 taon , ang telebisyon naman ay 13 taon , pero ang Internet , 4 na taon lang .

(src)="12"> Сосиал шәбәкә сајты олан « Фејсбук » ( Facebook ) истифадәчиләринин сајы исә ҹәми 1 ил әрзиндә 200 милјона чатмышдыр !
(trg)="11"> Ang social networking site na Facebook ay nagkaroon kamakailan ng 200 milyong user sa loob lang ng isang taon !

(src)="13"> Ашағыдакы фикирләрин дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд ет :
(trg)="12"> Markahan ng tama o mali ang sumusunod :

(src)="14"> Сосиал шәбәкәләрин истифадәчиләринин бөјүк гисмини ҝәнҹләр тәшкил едир . ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="13"> Mga tin - edyer ang karamihan sa user ng mga social networking site . ․ ․ ․ ․ ․

(src)="15"> Дүздүр ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="14"> Tama ․ ․ ․ ․ ․

(src)="16"> Сәһвдир
(trg)="15"> Mali

(src)="17"> Ҹаваб : Сәһвдир .
(trg)="16"> Sagot : Mali .

(src)="18"> Ән ҝениш јајылмыш сосиал шәбәкә истифадәчиләринин тәхминән үчдә икисини 25 вә ја ондан јухары јашда оланлар тәшкил едир . 2009 - ҹу илдә истифадәчиләрин сајы әсасән 55 јашында оланларын сајәсиндә артды !
(trg)="17"> Halos dalawang katlo ng mga user ng pinakapopular na social network ay 25 anyos pataas .
(trg)="18"> Noong 2009 , ang grupo ng user na pinakamabilis dumami ay nasa mahigit 55 anyos !

(src)="19"> Бунунла белә , сосиал шәбәкәләрдән милјонларла ҝәнҹләр дә истифадә едир вә онлардан чоху үнсијјәтин бу нөвүнә үстүнлүк верир .
(trg)="19"> Gayunman , milyun - milyong kabataan ang sumasali sa mga social network , at para sa ilan , ito ang mas gusto nilang paraan ng komunikasyon .

(src)="20"> Ҹессика адлы ҝәнҹ гыз дејир : « Мән өз сәһифәми бағладым , анҹаг бир мүддәтдән сонра јенидән ачдым , чүнки һеч ким мәни телефонла арајыб - ахтармырды .
(trg)="20"> “ Nag - deactivate na ako ng account , ” ang sabi ng tin - edyer na si Jessica , “ pero ni - reactivate ko ito dahil walang tumatawag sa akin sa telepono .

(src)="21"> Адама елә ҝәлир , сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјәндә , һамы сәни јаддан чыхарыр ! »
(trg)="21"> Parang nakakalimutan ka na ng mga tao kapag hindi ka kasali sa isang social network ! ”

(src)="22"> Сосиал шәбәкәләрин ҹәлбедиҹи ҹәһәти нәдәдир ?
(trg)="22"> Bakit gustung - gusto ng marami ang social networking ?

(src)="23"> Ҹаваб чох садәдир : тәбии олараг инсанын дахилиндә үнсијјәт етмәк тәләбаты вар .
(trg)="23"> Simple lang ang sagot : Likas sa tao ang makipag - usap sa iba .

(src)="24"> Сосиал шәбәкәләр дә елә бунун үчүн нәзәрдә тутулуб .
(trg)="24"> At para diyan ang social networking .

(src)="25"> Ҝәлин ҝөрәк , нәјә ҝөрә чохларында бундан истифадә етмәк истәји јараныр .
(trg)="25"> Pag - isipan ang mga dahilan kung bakit naeengganyong sumali rito ang marami .

(src)="26"> Әлверишлидир .
(trg)="26"> Kumbinyente .

(src)="27"> « Достларла әлагә сахламаг чәтиндир , анҹаг онларын һамысынын бир сајтда олмасы буну асанлашдырыр » ( Лија , 20 јаш ) .
(trg)="27"> “ Mahirap makipagbalitaan sa iyong mga kaibigan , pero kapag nasa isang site lang sila , napakadali ! ” ​ — Leah , 20 .

(src)="28"> « Мән коментаријаларымы јазырам , санки , онларын һамысына ејни вахтда е - маил ҝөндәрмиш олурам » ( Кристин , 20 јаш ) .
(trg)="28"> “ Puwede akong mag - post ng comment at para na rin akong nag - e - mail sa lahat ng kaibigan ko . ” ​ — Kristine , 20 .

(src)="29"> Һәмјашыдларын тәзјиги .
(trg)="29"> Pressure mula sa iba .

(src)="30"> « Бәзиләри мәни өз достлары сијаһысына дахил етмәк истәјирләр , анҹаг сәһифәм олмадығындан бу , мүмкүн дејил » ( Натали , 22 јаш ) .
(trg)="30"> “ Laging may nag - i - invite sa akin na maging ‘ friend ’ nila , pero hindi puwede dahil wala naman akong account . ” ​ — Natalie , 22 .

(src)="31"> « Мән дејәндә ки , сәһифә ачмамаг гәрарына ҝәлмишәм , мәнә гәрибә бахырлар » ( Ева , 18 ) .
(trg)="31"> “ Kapag sinabi ko sa mga tao na wala akong account , tinitingnan nila ako na parang sinasabi , ‘ Okey ka lang ? ’ ” ​ — Eve , 18 .

(src)="32"> Күтләви - информасија васитәләринин тәзјиги .
(trg)="32"> Pressure ng media .

(src)="33"> « Күтләви - информасија васитәләри инсанларын бејнинә јеридир ки , һәр ан , һәр јердә инсанларла әлагә сахламасан , һеч вахт достун олан дејил .
(trg)="33"> “ Pinalalabas ng media na kung hindi ka active sa mga social network , wala kang magiging kaibigan .

(src)="34"> Һәјатда достун јохдурса , онда онун нә мәнасы вар ? ! »
(trg)="34"> At kapag wala kang kaibigan , malungkot ang buhay .

(src)="35"> ( Катрина , 18 ) .
(trg)="35"> Kaya kapag hindi ka kasali sa social network , wala kang kuwenta . ” ​ — Katrina , 18 .

(src)="36"> Мәктәб .
(trg)="36"> Iskul .

(src)="37"> « Мүәллимләримиз сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="37"> “ May account din sa social network ang mga titser ko .

(src)="38"> Онлардан бәзиләри јохлама ишинин нә вахт олаҹағыны хәбәр вермәк үчүн коментаријаларыны јазырлар .
(trg)="38"> Ang ilan ay nagpo - post ng mga message para sabihin sa amin kung kailan may quiz .

(src)="39"> Мәсәлән , әҝәр мән ријазијјатдан нәјисә баша дүшмәјәндә ону мүәллимин сәһифәсинә јазырам , о да мәнә онлајн режиминдә мәсәләни һәлл етмәкдә көмәк едир » ( Марина , 17 јаш ) .
(trg)="39"> O halimbawa , sa math , kung meron akong hindi maintindihan , puwede akong mag - post ng message sa Wall ng titser ko at tutulungan niya ako online . ” ​ — Marina , 17 .

(src)="40"> Иш .
(trg)="40"> Trabaho .

(src)="41"> « Иш ахтаран инсанлар башгалары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="41"> “ May mga naghahanap ng trabaho na gumagamit ng social network para magkaroon ng kontak .

(src)="42"> Һәрдән бу , онлара иш тапмагда көмәк едир » ( Еми , 20 јаш ) .
(trg)="42"> At kung minsan , nakakakita nga sila ng trabaho . ” ​ — Amy , 20 .

(src)="43"> « Мән сосиал шәбәкәдән ишим үчүн истифадә едирәм .
(trg)="43"> “ Gumagamit ako ng networking site para sa trabaho ko .

(src)="44"> Бунун сајәсиндә мүштәриләрим һал - һазырда һансы график дизајн лајиһәләри үзәриндә ишләдијими ҝөрүрләр » ( Дејвид , 21 јаш ) .
(trg)="44"> Dito nakikita ng mga kliyente ang mga bagong graphic design na ginagawa ko . ” ​ — David , 21 .

(src)="45"> Сәнә сосиал шәбәкә сәһифәси ачмаг лазымдырмы ?
(trg)="45"> Dapat ka bang magkaroon ng account sa isang social network ?

(src)="46"> Валидејнләринлә јашајырсанса , бу гәрары онлар верир ( Сүлејманын мәсәләләри 6 : 20 ) * .
(trg)="46"> Kung nasa poder ka pa ng mga magulang mo , sila ang magpapasiya .

(src)="47"> Әҝәр онлар сәнин сәһифә ачмағыны истәмирләрсә , онлара табе олмалысан .
(trg)="47"> * Kung ayaw ng mga magulang mo na magkaroon ka ng account , dapat mo silang sundin . ​ — Efeso 6 : 1 .

(src)="48"> Диҝәр тәрәфдән исә , бәзи валидејнләр сағлам дүшүнҹәли вә узагҝөрән өвладларына сосиал шәбәкә сајтларындан истифадә етмәјә иҹазә верирләр , анҹаг өзләри нәзарәт етмәк шәртилә .
(trg)="48"> Pumapayag naman ang ibang magulang na sumali sa isang social network ang kanilang may - gulang na mga batang anak ​ — pero sa ilalim ng kanilang superbisyon .

(src)="49"> Әҝәр сәнин валидејнләрин дә белә едирсә , бу о демәкдирми ки , онлар сәнин шәхси һәјатына гарышырлар ?
(trg)="49"> Kung ganiyan ang mga magulang mo , ibig bang sabihin , pinanghihimasukan nila ang privacy mo ?

(src)="50"> Гәтијјән јох !
(trg)="50"> Hindi !

(src)="51"> Сосиал шәбәкәләр ҝүҹлү тәсирә маликдир , бу сәбәбдән , валидејнләринин сәнин онлардан неҹә истифадә етдијинә ҝөрә нараһат олмалары нормалдыр .
(trg)="51"> Ang social networking ay maaaring kapaki - pakinabang pero delikado rin , kaya tama lang na mabahala sila .

(src)="52"> Әслиндә , неҹә ки , сосиал шәбәкәләрин , еләҹә дә үмумијјәтлә Интернетин тәһлүкәли јөнләри вар .
(trg)="52"> Gaya ng iba pang feature ng Internet , ito ay may mga panganib .

(src)="53"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сәһифә ачмаға иҹазә верирләрсә , сосиал шәбәкәнин тәһлүкәләриндән нечә гача биләрсән ?
(trg)="53"> Kung payag ang mga magulang mo na magkaroon ka ng account , paano mo maiiwasan ang mga panganib ?

(src)="54"> Диггәтли « сүр »
(trg)="54"> Mag - ingat sa “ Pagmamaneho ”

(src)="55"> Интернетдән истифадә етмәји машын сүрмәклә мүгајисә етмәк олар .
(trg)="55"> Ang paggamit ng Internet ay maikukumpara sa pagmamaneho ng kotse .

(src)="56"> Гејд етмәк лазымдыр ки , сүрүҹүлүк вәсигәси олан һәр кәси јахшы сүрүҹү адландырмаг олмаз .
(trg)="56"> Gaya ng alam mo , hindi lahat ng may lisensiya ay maingat magmaneho .

(src)="57"> Тәәссүф ки , бир чохлары өз диггәтсизликләри вә етинасызлыглары уҹбатындан дәһшәтли гәзаја уғрамышлар .
(trg)="57"> Sa katunayan , marami ang naaaksidente nang malubha dahil sa kapabayaan o kawalang - ingat .
(trg)="58"> Ganiyan din sa paggamit ng Internet .

(src)="58"> Ејни шеј Интернет истифадәчиләри илә дә баш верир .
(trg)="59"> Ang ilan ay responsable sa “ pagmamaneho ” ; ang iba naman ay walang ingat .

(src)="59"> Онлардан бәзиләрини мәсулијјәтли « сүрүҹү » , диҝәрләрини исә автохулиган адландырмаг олар .
(trg)="60"> Kung pinayagan ka ng mga magulang mo na magkaroon ng account sa isang social network , nagtitiwala sila na mag - iingat ka sa paggamit nito .

(src)="61"> Бәс сәнин һаггында нә демәк олар ?
(trg)="61"> Kaya anong uri ka ng “ drayber ” ?

(src)="62"> Сән « сағлам шүура , дәрракәјә бағлан » ан « сүрүҹү » олдуғуну сүбут етмисәнми ? .
(trg)="62"> Ipinakikita mo ba na ‘ iniingatan mo ang praktikal na karunungan at ang kakayahang mag - isip ’ ? ​ — Kawikaan 3 : 21 .

(src)="63"> Бу мәгаләдә сосиал шәбәкәдән истифадә илә бағлы ҹидди јанашмалы олдуғун ики мәгам арашдырылаҹаг : 1 ) шәхси мәлумат , 2 ) вахт .
(trg)="63"> Tatalakayin sa artikulong ito ang dalawang aspekto ng social networking na dapat mong seryosong pag - isipan ​ — ang iyong privacy at panahon .

(src)="64"> Бу журналын нөвбәти сајынын « Ҝәнҹләрин суаллары » рубрикасында газандығын ад вә достларын мөвзусу мүзакирә олунаҹаг .
(src)="65"> ШӘХСИ МӘЛУМАТ
(trg)="64"> Tatalakayin naman sa seksiyon ding ito ng “ Ang mga Kabataan ay Nagtatanong ” sa susunod na isyu ng Gumising !

(src)="66"> Сөһбәт сосиал шәбәкәдән ҝедәндә , јәгин , өзүн һаггында шәхси мәлумат вериб - вермәмәк чох вахт һеч ағлына да ҝәлмир .
(trg)="65"> ang tungkol sa iyong reputasyon at pakikipagkaibigan .
(trg)="66"> ANG IYONG PRIVACY

(src)="68"> Анҹаг һеч бир тәдбир ҝөрмәсән , асанлыгла тәләјә дүшә биләрсән .
(trg)="67"> Kapag sumali ka sa isang social network , maaaring hindi mo gaanong pinag - iisipan ang privacy , dahil ang gusto mo talaga ay makipagkaibigan .

(src)="69"> Буну нөвбәти нүмунәдән ҝөрмәк олар .
(trg)="68"> Pero maaari kang mapahamak kung hindi ka mag - iingat .

(src)="70"> Тәсәввүр ет ки , сәнин бөјүк мигдарда нәғд пулун вар .
(trg)="69"> Halimbawa , ipagpalagay nang marami kang pera .

(src)="71"> Достларынла адамларын чох олдуғу күчә илә ҝедәркән пуллары һамынын ҝөрмәси үчүн әлиндә тутарсанмы ?
(trg)="70"> Ididispley mo ba ito habang naglalakad ka sa kalye kasama ng mga kaibigan mo ?

(src)="72"> Әлбәттә , бу , ағылсызлыг оларды .
(trg)="71"> Hindi mo gagawin iyon dahil para mo na ring inakit ang mga magnanakaw !

(src)="73"> Санки , сән өз дилинлә дејирсән : « Гарға , мәндә гоз вар ! »
(trg)="72"> Kung matalino ka , itatago mo ang pera mo .

(src)="74"> Ағыллы адам пулуну елә ҝизләдәр ки , һеч ким ҝөрмәсин .
(trg)="73"> Isipin mo na parang pera ang personal na impormasyon tungkol sa iyo .

(src)="75"> Инди исә тәсәввүр ет ки , пулларын сәнин шәхси мәлуматларындыр .
(trg)="74"> Ngayon , tingnan ang listahan sa ibaba at lagyan ng tsek ang mga bagay na ayaw mong malaman ng hindi mo kakilala .

(src)="77"> ___ ев үнваным
(trg)="75"> ․ ․ ․ ․ ․ adres ng bahay namin

(src)="78"> ___ електрон үнваным
(trg)="76"> ․ ․ ․ ․ ․ e - mail address ko

(src)="79"> ___ охудуғум мәктәб
(trg)="77"> ․ ․ ․ ․ ․ kung saan ako nag - aaral

(src)="80"> ___ адәтән , евдә олдуғум вахтлар
(trg)="78"> ․ ․ ․ ․ ․ kung kailan ako nasa bahay

(src)="81"> ___ евдә һеч кимин олмадығы вахтлар
(trg)="79"> ․ ․ ․ ․ ․ kung kailan walang tao sa bahay namin

(src)="82"> ___ шәкилләрим
(trg)="80"> ․ ․ ․ ․ ․ mga picture ko

(src)="83"> ___ фикирләрим
(trg)="81"> ․ ․ ․ ․ ․ mga opinyon ko

(src)="84"> ___ хошладығым шејләр вә мараг даирәм
(trg)="82"> ․ ․ ․ ․ ․ mga gusto ko at hilig kong gawin

(src)="85"> Дүнјада ән үнсијјәтҹил адам олсан белә , јәгин разылашаҹагсан ки , јухарыда садаланан шәхси мәлуматлардан , ән азы , бәзиләрини кимә ҝәлди етибар етмәк олмаз .
(trg)="83"> Kahit napakahilig mong makipagkaibigan , malamang na sasang - ayon ka na may ilang bagay sa itaas na hindi mo dapat sabihin kung kani - kanino .

(src)="86"> Анҹаг бир чох ҝәнҹләр , һәтта бөјүкләр белә өзләри һагда бу кими мәлуматлары танымадыглары адамларла бөлүшмүшләр !
(trg)="84"> Pero maraming kabataan ​ — at mga adulto ​ — ang walang kamalay - malay na nakapagbigay ng gayong mga detalye sa hindi nila kilalá !

(src)="87"> Белә бир тәһлүкәдән өзүнү неҹә горуја биләрсән ?
(trg)="85"> Paano mo ito maiiwasan ?

(src)="88"> Әҝәр валидејнләрин сосиал шәбәкәләрдән истифадә етмәјинә етираз етмирләрсә , шәхси мәлуматларла бағлы параметрләрлә јахшы - јахшы таныш олмалы вә онлардан истифадә етмәлисән .
(trg)="86"> Kung pinapayagan ka ng mga magulang mo na sumali sa isang social network , kailangan mong maging pamilyar sa mga setting nito para sa privacy ​ — at gamitin iyon .

(src)="89"> Сосиал - сајтын сәнин шәхси мәлуматларыны горујаҹағына үмид етмә .
(trg)="87"> Huwag mong ipaubaya sa site ang pag - iingat sa privacy mo .

(src)="90"> Әслиндә , илкин параметрләр сәнин сәһифәнә нәзәрдә тутдуғундан да чох адамын бахмасына вә өз коментаријаларыны јазмасына јол верир .
(trg)="88"> Ang totoo , dahil sa mga default setting nito , maaaring mas maraming tao ang makakita at mag - comment sa iyong page kaysa sa iniisip mo .

(src)="91"> Мәһз буна ҝөрә дә , Елисон адлы гыз өз сәһифәсини елә низамламышдыр ки , онун јаздыгларыны јалныз јахын достлары охуја билсин .
(trg)="89"> Iyan ang dahilan kung bakit binago ng kabataang si Allison ang mga setting ng account niya para matatalik na kaibigan lang niya ang makakita nito .

(src)="92"> О дејир : « Бәзи достларымын елә достлары вар ки , мән онлары танымырам вә танымадығым инсанларын мәним һаггымда охумаларыны истәмирәм » .
(trg)="90"> “ Hindi ko kilala ang mga kaibigan ng ilan sa mga kaibigan ko , ” ang sabi niya , “ at ayokong mabasa nila ang tungkol sa akin . ”
(trg)="91"> Kahit sa malalapít na kaibigan ka lang nakakonekta , dapat ka pa ring mag - ingat .

(src)="93"> Һәтта јахын достларла јазышанда белә еһтијаты әлдән вермәк олмаз . 21 јашлы Коррин дејир : « Сән бу ҹүр үнсијјәтә алудә олараг өзүн һаггында лазымындан артыг мәлумат вермәјә башлаја биләрсән » .
(trg)="92"> “ Puwede kang maadik sa pagbabasa ng comment ng mga kaibigan mo , ” ang sabi ng 21 - anyos na si Corrine , “ kaya baka mapasobra ang inilalagay mong impormasyon tungkol sa sarili mo . ”

(src)="94"> Унутма ки , Интернетдә шәхси мәлуматларын тамамилә горунмасы мүмкүн дејил .
(trg)="93"> Tandaan na pagdating sa Internet , hindi mo laging masisiguro na may “ privacy ” ka .

(src)="95"> Нәјә ҝөрә ?
(trg)="94"> Bakit ?

(src)="96"> Гвен Шургин О’Киффи өз китабында јазыр : « Бөјүк веб - сајтлар еһтијат үчүн өз мәлумат базаларынын сурәтини чыхарырлар .
(trg)="95"> “ Bina - back up ng malalaking Web site ang kanilang database , ” ang sabi ni Gwenn Schurgin O’Keeffe sa kaniyang aklat na CyberSafe .

(src)="97"> Буна ҝөрә дә , һипермәкана јерләшдирдијимиз мәлуматлар һеч вахт тамамилә мәһв олунмур .
(trg)="96"> Sinabi pa niya : “ Anumang ilagay natin sa Internet ay hindi talaga nabubura .

(src)="98"> Бир шејлә барышмалыјыг ки , Интернетә дахил етдијимиз мәлумат силинмир , һарадаса мүтләг онун сурәти галыр ; башга ҹүр фикирләшмәк ағылсызлыг оларды » ( « CyberSafe » ) .
(trg)="97"> Dapat nating isiping permanente na ito dahil malamang na may kopya ito ; kung hindi mo iyan tatandaan , ikaw rin ang kawawa . ”

(src)="99"> ВАХТ
(trg)="98"> ANG IYONG PANAHON

(src)="100"> Шәхси мәлумат кими , вахты да бөјүк мәбләғдә пулла мүгајисә етмәк олар .
(trg)="99"> Bukod sa privacy mo , ang iyong panahon ay maikukumpara din sa maraming pera .

(src)="101"> Буна ҝөрә дә сәнә мүәјјән мәнада вахтынын бүдҹәсини тәртиб етмәк лазымдыр .
(trg)="100"> Kaya dapat mo ring ibadyet ang iyong panahon .
(trg)="101"> At iyan ang isa sa pinakamalaking hamon sa paggamit ng Internet , kasama na ang social networking .

(src)="102"> Интернетдән , еләҹә дә сосиал шәбәкәдән истифадәјә ҝәлдикдә буну етмәк олдугҹа чәтиндир * .
(trg)="102"> *
(trg)="103"> “ Madalas kong sabihin , ‘ Sandaling - sandali lang ako . ’

(src)="103"> « Һәмишә өз - өзүмә дејирдим : “ Садәҹә бир дәгигә бахыб , чыхырам ” , бир дә ҝөрүрдүм , артыг бир саатдыр ки , Интернетдәјәм » ( Аманда , 18 јаш ) .
(trg)="104"> Pero isang oras na , online pa rin ako . ” ​ — Amanda , 18 .