# az_Cyrl/102011250.xml.gz
# sk/102011250.xml.gz


(src)="1"> Ҝәнҹләрин Суаллары
(trg)="1"> Mladí ľudia sa pýtajú

(src)="2"> Сосиал шәбәкәләр барәдә нәји билмәлијәм ?
(trg)="2"> Čo by som mal vedieť o sociálnych sieťach ? — 1 . časť

(src)="3"> I һиссә
(src)="4"> [ 16 сәһифәдәки шәкил ]
(trg)="3"> „ Mám priateľov v iných krajinách a sociálna sieť je ten najlepší spôsob , ako môžeme byť stále v kontakte .

(src)="5"> « Мәним башга өлкәләрдә достларым вар , онларла әлагә сахламағын ән јахшы јолу исә сосиал шәбәкәдә үнсијјәт етмәкдир .
(trg)="4"> Som strašne rada , že s nimi môžem komunikovať , hoci sú veľmi ďaleko . “ ​

(src)="6"> Бир - биримиздән чох узаг олсаг да , данышмаг имканымызын олмасы хошума ҝәлир » ( Сју * , 17 јаш ) .
(trg)="5"> ( Sue , 17 ) *

(src)="7"> « Мәнҹә , сосиал шәбәкәјә сәрф олунан вахт һәдәр ҝедир , бу , даһа чох тәнбәл адамларын үнсијјәт етдији бир васитәдир .
(trg)="6"> „ Podľa mňa sociálne siete iba oberajú ľudí o čas a taký kontakt vyhovuje len pohodlným .
(trg)="7"> Priateľstvá sa dajú udržiavať jedine osobným kontaktom . “ ​

(src)="8"> Достлуғу горумағын јеҝанә үсулу ҹанлы үнсијјәтдир » ( Грегори , 19 јаш ) .
(trg)="8"> ( Gregory , 19 )

(src)="9"> ЈУХАРЫДА ҝәтирилән фикирләрдән һансы сәнин нөгтеји - нәзәрини әкс етдирир ?
(trg)="9"> S KTORÝM z týchto vyjadrení by si sa vedel najviac stotožniť ?

(src)="10"> Фикирләр мүхтәлиф олса да , бир факт данылмаздыр : сосиал шәбәкәләр чох ҝениш јајылыб * .
(trg)="10"> Bez ohľadu na to , ako odpovieš , jedna vec je istá : Sociálne siete si získali obrovskú popularitu .

(src)="11"> Бир дүшүн : радиодинләјиҹиләринин сајынын 50 милјона чатмасы үчүн 38 ил тәләб олунмушдур ; телевизија бу саја 13 илә , Интернет исә 4 илә наил олмушдур .
(trg)="11"> * Vedel si napríklad , že kým rozhlas oslovil 50 miliónov ľudí , prešlo 38 rokov , televízii to trvalo 13 rokov a internetu 4 roky ?

(src)="12"> Сосиал шәбәкә сајты олан « Фејсбук » ( Facebook ) истифадәчиләринин сајы исә ҹәми 1 ил әрзиндә 200 милјона чатмышдыр !
(trg)="12"> No sociálna sieť Facebook prednedávnom získala 200 miliónov používateľov za 12 mesiacov !

(src)="13"> Ашағыдакы фикирләрин дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд ет :
(trg)="13"> Označ nasledujúci výrok ako pravdivý alebo nepravdivý :

(src)="14"> Сосиал шәбәкәләрин истифадәчиләринин бөјүк гисмини ҝәнҹләр тәшкил едир . ․ ․ ․ ․ ․
(src)="15"> Дүздүр ․ ․ ․ ․ ․
(src)="16"> Сәһвдир
(trg)="14"> Najväčšiu časť populácie , ktorá využíva sociálne siete , tvoria tínedžeri . ․ ․ ․ ․ ․ pravdivý ․ ․ ․ ․ ․ nepravdivý

(src)="17"> Ҹаваб : Сәһвдир .
(trg)="15"> Odpoveď : Nepravdivý .

(src)="18"> Ән ҝениш јајылмыш сосиал шәбәкә истифадәчиләринин тәхминән үчдә икисини 25 вә ја ондан јухары јашда оланлар тәшкил едир . 2009 - ҹу илдә истифадәчиләрин сајы әсасән 55 јашында оланларын сајәсиндә артды !
(trg)="16"> Takmer dve tretiny tých , ktorí používajú najobľúbenejšiu sociálnu sieť , majú 25 rokov a viac .
(trg)="17"> V roku 2009 najviac používateľov pribudlo z vekovej kategórie nad 55 rokov !

(src)="19"> Бунунла белә , сосиал шәбәкәләрдән милјонларла ҝәнҹләр дә истифадә едир вә онлардан чоху үнсијјәтин бу нөвүнә үстүнлүк верир .
(trg)="18"> Napriek tomu sociálne siete využívajú milióny mladých ľudí a pre niektorých je to už hlavný spôsob komunikácie .

(src)="20"> Ҹессика адлы ҝәнҹ гыз дејир : « Мән өз сәһифәми бағладым , анҹаг бир мүддәтдән сонра јенидән ачдым , чүнки һеч ким мәни телефонла арајыб - ахтармырды .
(trg)="19"> Tínedžerka Jessica hovorí : „ Najprv som si účet deaktivovala , ale potom som si ho znovu aktivovala , lebo nikomu sa nechcelo volať mi .

(src)="21"> Адама елә ҝәлир , сосиал шәбәкәдән истифадә етмәјәндә , һамы сәни јаддан чыхарыр ! »
(trg)="20"> Mám pocit , že keď nie ste na sociálnej sieti , nikto si na vás nespomenie ! “

(src)="22"> Сосиал шәбәкәләрин ҹәлбедиҹи ҹәһәти нәдәдир ?
(trg)="21"> Čo je na sociálnych sieťach také lákavé ?

(src)="23"> Ҹаваб чох садәдир : тәбии олараг инсанын дахилиндә үнсијјәт етмәк тәләбаты вар .
(trg)="22"> Odpoveď je jednoduchá : Ľudia majú v sebe zakódovanú túžbu komunikovať .

(src)="24"> Сосиал шәбәкәләр дә елә бунун үчүн нәзәрдә тутулуб .
(trg)="23"> A práve na tom je založená sociálna sieť .

(src)="25"> Ҝәлин ҝөрәк , нәјә ҝөрә чохларында бундан истифадә етмәк истәји јараныр .
(trg)="24"> Pozrime sa , prečo sú azda mnohí v pokušení pripojiť sa .

(src)="26"> Әлверишлидир .
(trg)="25"> Je to pohodlné .

(src)="27"> « Достларла әлагә сахламаг чәтиндир , анҹаг онларын һамысынын бир сајтда олмасы буну асанлашдырыр » ( Лија , 20 јаш ) .
(trg)="26"> „ Je ťažké byť v kontakte s kamarátmi , ale keď sú všetci na jednej stránke , je po probléme ! “ ​
(trg)="27"> ( Leah , 20 )

(src)="28"> « Мән коментаријаларымы јазырам , санки , онларын һамысына ејни вахтда е - маил ҝөндәрмиш олурам » ( Кристин , 20 јаш ) .
(trg)="28"> „ Nemusím písať mejl všetkým , stačí , keď pridám nový príspevok . “ ​
(trg)="29"> ( Kristine , 20 )

(src)="29"> Һәмјашыдларын тәзјиги .
(trg)="30"> Sú tam kamaráti .

(src)="30"> « Бәзиләри мәни өз достлары сијаһысына дахил етмәк истәјирләр , анҹаг сәһифәм олмадығындан бу , мүмкүн дејил » ( Натали , 22 јаш ) .
(trg)="31"> „ Stále dostávam pozvania , aby som sa pridala do nejakého zoznamu priateľov , ale keďže nemám účet , nemôžem . “ ​
(trg)="32"> ( Natalie , 22 )

(src)="31"> « Мән дејәндә ки , сәһифә ачмамаг гәрарына ҝәлмишәм , мәнә гәрибә бахырлар » ( Ева , 18 ) .
(trg)="33"> „ Keď niekomu poviem , že si nechcem zriadiť účet , v očiach mu vidím otázku : ‚ Si normálna ? ‘ “ ​
(trg)="34"> ( Eve , 18 )

(src)="32"> Күтләви - информасија васитәләринин тәзјиги .
(trg)="35"> Podporujú to médiá .

(src)="33"> « Күтләви - информасија васитәләри инсанларын бејнинә јеридир ки , һәр ан , һәр јердә инсанларла әлагә сахламасан , һеч вахт достун олан дејил .
(trg)="36"> „ Médiá sa ťa snažia presvedčiť , že ak sa s tebou nedá hocikedy skontaktovať , nebudeš mať priateľov .

(src)="34"> Һәјатда достун јохдурса , онда онун нә мәнасы вар ? ! »
(trg)="37"> A keď nemáš priateľov , nežiješ .
(trg)="38"> Preto ak nie si na sieti , nie si nič . “ ​

(src)="35"> ( Катрина , 18 ) .
(trg)="39"> ( Katrina , 18 )

(src)="36"> Мәктәб .
(trg)="40"> Je to potrebné do školy .

(src)="37"> « Мүәллимләримиз сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="41"> „ Moji učitelia sú na jednej sociálnej sieti .
(trg)="42"> Niektorí nám cez ňu dávajú vedieť , kedy bude najbližší test .

(src)="38"> Онлардан бәзиләри јохлама ишинин нә вахт олаҹағыны хәбәр вермәк үчүн коментаријаларыны јазырлар .
(trg)="43"> A napríklad ak niečomu nerozumiem z matiky , môžem učiteľovi pridať na nástenku odkaz a on mi s tým cez internet pomôže . “ ​

(src)="39"> Мәсәлән , әҝәр мән ријазијјатдан нәјисә баша дүшмәјәндә ону мүәллимин сәһифәсинә јазырам , о да мәнә онлајн режиминдә мәсәләни һәлл етмәкдә көмәк едир » ( Марина , 17 јаш ) .
(trg)="44"> ( Marina , 17 )

(src)="40"> Иш .
(trg)="45"> Je to potrebné pre prácu .

(src)="41"> « Иш ахтаран инсанлар башгалары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәдән истифадә едирләр .
(trg)="46"> „ Ľudia , ktorí si hľadajú zamestnanie , získavajú na sociálnej sieti nové kontakty .
(trg)="47"> A niekedy im to pomôže aj nájsť si prácu . “ ​

(src)="42"> Һәрдән бу , онлара иш тапмагда көмәк едир » ( Еми , 20 јаш ) .
(trg)="48"> ( Amy , 20 )
(trg)="49"> „ Sociálnu sieť využívam pracovne .

(src)="43"> « Мән сосиал шәбәкәдән ишим үчүн истифадә едирәм .
(trg)="50"> Klienti môžu vidieť , na akých grafických projektoch práve robím . “ ​

(src)="44"> Бунун сајәсиндә мүштәриләрим һал - һазырда һансы график дизајн лајиһәләри үзәриндә ишләдијими ҝөрүрләр » ( Дејвид , 21 јаш ) .
(trg)="51"> ( David , 21 )
(trg)="52"> A čo ty ?

(src)="45"> Сәнә сосиал шәбәкә сәһифәси ачмаг лазымдырмы ?
(trg)="53"> Mal by si mať účet na sociálnej sieti ?
(trg)="54"> Ak bývaš s rodičmi , je na nich , či ti to dovolia .

(src)="46"> Валидејнләринлә јашајырсанса , бу гәрары онлар верир ( Сүлејманын мәсәләләри 6 : 20 ) * .
(trg)="55"> * Ak rodičia nechcú , aby si mal účet , mal by si sa im podriadiť .

(src)="47"> Әҝәр онлар сәнин сәһифә ачмағыны истәмирләрсә , онлара табе олмалысан .
(trg)="56"> Na druhej strane niektorí rodičia dovolia svojim zodpovedným deťom používať sociálnu sieť , pričom ich občas skontrolujú .

(src)="49"> Әҝәр сәнин валидејнләрин дә белә едирсә , бу о демәкдирми ки , онлар сәнин шәхси һәјатына гарышырлар ?
(trg)="57"> Ak je to tak aj u vás , narúšajú tým tvoje súkromie ?

(src)="50"> Гәтијјән јох !
(trg)="58"> Vôbec nie !

(src)="51"> Сосиал шәбәкәләр ҝүҹлү тәсирә маликдир , бу сәбәбдән , валидејнләринин сәнин онлардан неҹә истифадә етдијинә ҝөрә нараһат олмалары нормалдыр .
(trg)="59"> Na sociálnej sieti sa dá toho veľa robiť a rodičov právom zaujíma , čo robíš ty .

(src)="52"> Әслиндә , неҹә ки , сосиал шәбәкәләрин , еләҹә дә үмумијјәтлә Интернетин тәһлүкәли јөнләри вар .
(trg)="60"> Rovnako ako skoro všetky spôsoby používania internetu , aj sociálne siete nesú so sebou riziko .

(src)="53"> Әҝәр валидејнләрин сәнә сәһифә ачмаға иҹазә верирләрсә , сосиал шәбәкәнин тәһлүкәләриндән нечә гача биләрсән ?
(trg)="61"> Ak ti rodičia dovolili zriadiť si účet , ako sa môžeš vyhnúť nebezpečenstvám , ktoré ti hrozia ?

(src)="54"> Диггәтли « сүр »
(trg)="62"> Bezpečná „ jazda “

(src)="55"> Интернетдән истифадә етмәји машын сүрмәклә мүгајисә етмәк олар .
(trg)="63"> Používanie internetu by sa dalo v niektorých ohľadoch pripodobniť šoférovaniu .

(src)="56"> Гејд етмәк лазымдыр ки , сүрүҹүлүк вәсигәси олан һәр кәси јахшы сүрүҹү адландырмаг олмаз .
(trg)="64"> Zrejme si si aj ty všimol , že nie každý , kto má vodičský preukaz , je zodpovedným šoférom .

(src)="57"> Тәәссүф ки , бир чохлары өз диггәтсизликләри вә етинасызлыглары уҹбатындан дәһшәтли гәзаја уғрамышлар .
(trg)="65"> Nedbalosť a ľahkovážnosť už veľakrát viedla k hrozným nehodám .
(trg)="66"> Podobne je to aj s internetom .

(src)="58"> Ејни шеј Интернет истифадәчиләри илә дә баш верир .
(trg)="67"> Niektorí „ jazdia “ zodpovedne , iní riskantne .

(src)="59"> Онлардан бәзиләрини мәсулијјәтли « сүрүҹү » , диҝәрләрини исә автохулиган адландырмаг олар .
(trg)="68"> Keď ti rodičia dovolili mať na sociálnej sieti účet , prejavili dôveru , že si poradíš v tomto mimoriadne zradnom zákutí virtuálneho sveta .

(src)="61"> Бәс сәнин һаггында нә демәк олар ?
(trg)="69"> Akým „ šoférom “ si ?

(src)="62"> Сән « сағлам шүура , дәрракәјә бағлан » ан « сүрүҹү » олдуғуну сүбут етмисәнми ? .
(trg)="70"> Vidno , že ‚ si ochraňuješ praktickú múdrosť a schopnosť premýšľať ‘ ?

(src)="63"> Бу мәгаләдә сосиал шәбәкәдән истифадә илә бағлы ҹидди јанашмалы олдуғун ики мәгам арашдырылаҹаг : 1 ) шәхси мәлумат , 2 ) вахт .
(trg)="71"> V tomto článku sa budeme zaoberať dvoma stránkami komunikácie na sociálnej sieti , ktoré si zaslúžia , aby si sa nad nimi vážne zamyslel .

(src)="64"> Бу журналын нөвбәти сајынын « Ҝәнҹләрин суаллары » рубрикасында газандығын ад вә достларын мөвзусу мүзакирә олунаҹаг .
(trg)="72"> Pôjde o tvoje súkromie a o tvoj čas .
(trg)="73"> V ďalšom čísle sa budeme v tejto rubrike venovať tvojej povesti a priateľstvám .

(src)="65"> ШӘХСИ МӘЛУМАТ
(trg)="74"> TVOJE SÚKROMIE

(src)="66"> Сөһбәт сосиал шәбәкәдән ҝедәндә , јәгин , өзүн һаггында шәхси мәлумат вериб - вермәмәк чох вахт һеч ағлына да ҝәлмир .
(trg)="75"> Súkromie môže byť to posledné , na čo myslíš , keď si na sociálnej sieti .

(src)="67"> Мәҝәр сосиал шәбәкәләрин мәгсәди дә елә инсанлары бир - бирилә таныш етмәк дејил ? !
(trg)="76"> Veď či nie je cieľom práve dať o sebe vedieť ?

(src)="68"> Анҹаг һеч бир тәдбир ҝөрмәсән , асанлыгла тәләјә дүшә биләрсән .
(trg)="77"> No keby si si nedal pozor , mohlo by to mať katastrofálne následky .

(src)="69"> Буну нөвбәти нүмунәдән ҝөрмәк олар .
(trg)="78"> Znázornime si to .

(src)="70"> Тәсәввүр ет ки , сәнин бөјүк мигдарда нәғд пулун вар .
(trg)="79"> Predstav si , že ideš s kamarátmi po ulici a máš v hotovosti veľa peňazí .

(src)="72"> Әлбәттә , бу , ағылсызлыг оларды .
(trg)="80"> Ukázal by si im ich tak , aby ich videli všetci naokolo ?

(src)="73"> Санки , сән өз дилинлә дејирсән : « Гарға , мәндә гоз вар ! »
(trg)="81"> Bolo by to nerozumné .
(trg)="82"> Vlastne by si si tým koledoval , aby ťa niekto olúpil !

(src)="74"> Ағыллы адам пулуну елә ҝизләдәр ки , һеч ким ҝөрмәсин .
(trg)="83"> Každý rozumný človek si peniaze schová , aby ich druhí nevideli .

(src)="75"> Инди исә тәсәввүр ет ки , пулларын сәнин шәхси мәлуматларындыр .
(trg)="84"> Pretože tvojou „ hotovosťou “ sú informácie o tebe , prečítaj si nasledujúce body a označ , ktoré z uvedených informácií by si nechcel poskytnúť úplne neznámemu človeku .

(src)="77"> ___ ев үнваным
(trg)="85"> ․ ․ ․ ․ ․ adresa , kde bývam

(src)="78"> ___ електрон үнваным
(trg)="86"> ․ ․ ․ ․ ․ moja mejlová adresa

(src)="79"> ___ охудуғум мәктәб
(trg)="87"> ․ ․ ․ ․ ․ škola , do ktorej chodím

(src)="80"> ___ адәтән , евдә олдуғум вахтлар
(trg)="88"> ․ ․ ․ ․ ․ kedy bývam doma

(src)="81"> ___ евдә һеч кимин олмадығы вахтлар
(trg)="89"> ․ ․ ․ ․ ․ kedy nikto nebýva doma

(src)="82"> ___ шәкилләрим
(trg)="90"> ․ ․ ․ ․ ․ moje fotky

(src)="83"> ___ фикирләрим
(trg)="91"> ․ ․ ․ ․ ․ moje názory

(src)="84"> ___ хошладығым шејләр вә мараг даирәм
(trg)="92"> ․ ․ ․ ․ ․ čo mám rád a čo ma zaujíma

(src)="85"> Дүнјада ән үнсијјәтҹил адам олсан белә , јәгин разылашаҹагсан ки , јухарыда садаланан шәхси мәлуматлардан , ән азы , бәзиләрини кимә ҝәлди етибар етмәк олмаз .
(trg)="93"> Aj keby si bol ten najväčší extrovert na svete , pravdepodobne by si súhlasil , že aspoň niektoré z uvedených vecí by sa nemal dozvedieť hocikto .

(src)="86"> Анҹаг бир чох ҝәнҹләр , һәтта бөјүкләр белә өзләри һагда бу кими мәлуматлары танымадыглары адамларла бөлүшмүшләр !
(trg)="94"> No mnohí tínedžeri i dospelí nevedomky poskytujú tieto informácie cudzím ľuďom !

(src)="87"> Белә бир тәһлүкәдән өзүнү неҹә горуја биләрсән ?
(trg)="95"> Ako sa môžeš vyhnúť tomu , aby si nepadol do rovnakej pasce ?

(src)="88"> Әҝәр валидејнләрин сосиал шәбәкәләрдән истифадә етмәјинә етираз етмирләрсә , шәхси мәлуматларла бағлы параметрләрлә јахшы - јахшы таныш олмалы вә онлардан истифадә етмәлисән .
(trg)="96"> Ak ti rodičia dovolia používať sociálnu sieť , mal by si sa dobre oboznámiť s nastaveniami súkromia a využívať ich .

(src)="89"> Сосиал - сајтын сәнин шәхси мәлуматларыны горујаҹағына үмид етмә .
(trg)="97"> Nespoliehaj sa , že ťa bude chrániť sociálna sieť .

(src)="90"> Әслиндә , илкин параметрләр сәнин сәһифәнә нәзәрдә тутдуғундан да чох адамын бахмасына вә өз коментаријаларыны јазмасына јол верир .
(trg)="98"> Skutočnosť je taká , že pri predvolených nastaveniach sa môže na tvoju stránku dostať viac ľudí , ako si azda myslíš , a môžu na ňu pridávať príspevky .

(src)="91"> Мәһз буна ҝөрә дә , Елисон адлы гыз өз сәһифәсини елә низамламышдыр ки , онун јаздыгларыны јалныз јахын достлары охуја билсин .
(trg)="99"> Aj preto si mladá Allison nastavila ochranu súkromia tak , že jej príspevky mohli vidieť len blízki priatelia .

(src)="92"> О дејир : « Бәзи достларымын елә достлары вар ки , мән онлары танымырам вә танымадығым инсанларын мәним һаггымда охумаларыны истәмирәм » .
(trg)="100"> Hovorí : „ Niektorí moji priatelia mali priateľov , ktorých som nepoznala , a ja som nechcela , aby si títo cudzí ľudia o mne čítali . “
(trg)="101"> Aj keď komunikuješ iba s blízkymi priateľmi , mal by si si dávať pozor .

(src)="93"> Һәтта јахын достларла јазышанда белә еһтијаты әлдән вермәк олмаз . 21 јашлы Коррин дејир : « Сән бу ҹүр үнсијјәтә алудә олараг өзүн һаггында лазымындан артыг мәлумат вермәјә башлаја биләрсән » .
(trg)="102"> Dvadsaťjedenročná Corrine vraví : „ Môžete sa stať závislými a stále chcieť nové a nové príspevky od priateľov , a tak o sebe začnete zverejňovať viac informácií ako treba . “

(src)="94"> Унутма ки , Интернетдә шәхси мәлуматларын тамамилә горунмасы мүмкүн дејил .
(trg)="103"> Nikdy nezabudni , že „ súkromie “ je na internete iba relatívny pojem .

(src)="95"> Нәјә ҝөрә ?
(trg)="104"> Prečo ?

(src)="96"> Гвен Шургин О’Киффи өз китабында јазыр : « Бөјүк веб - сајтлар еһтијат үчүн өз мәлумат базаларынын сурәтини чыхарырлар .
(trg)="105"> Odborníčka Gwenn Schurginová O’Keeffeová v knihe CyberSafe píše : „ Veľké webové lokality si databázy zálohujú .

(src)="97"> Буна ҝөрә дә , һипермәкана јерләшдирдијимиз мәлуматлар һеч вахт тамамилә мәһв олунмур .
(trg)="106"> Čo do virtuálneho sveta uložíme , to sa z neho už nikdy naozaj nedostane .

(src)="98"> Бир шејлә барышмалыјыг ки , Интернетә дахил етдијимиз мәлумат силинмир , һарадаса мүтләг онун сурәти галыр ; башга ҹүр фикирләшмәк ағылсызлыг оларды » ( « CyberSafe » ) .
(trg)="107"> Musíme počítať s tým , že je to v ňom raz a navždy , lebo je dosť možné , že niekde je uložená kópia ; je naivné myslieť si , že je to inak . “

(src)="99"> ВАХТ
(trg)="108"> TVOJ ČAS

(src)="100"> Шәхси мәлумат кими , вахты да бөјүк мәбләғдә пулла мүгајисә етмәк олар .
(trg)="109"> K veľkej sume peňazí sa dá pripodobniť nielen tvoje súkromie , ale i tvoj čas .
(trg)="110"> Preto musíš dobre hospodáriť aj s ním .

(src)="101"> Буна ҝөрә дә сәнә мүәјјән мәнада вахтынын бүдҹәсини тәртиб етмәк лазымдыр .
(trg)="111"> A to je jedna z najťažších vecí , ktorá je vždy spojená s používaním internetu , teda aj so sociálnymi sieťami .

(src)="102"> Интернетдән , еләҹә дә сосиал шәбәкәдән истифадәјә ҝәлдикдә буну етмәк олдугҹа чәтиндир * .
(trg)="112"> *
(trg)="113"> „ Už som si toľkokrát povedala : ‚ Idem len na minútku . ‘
(trg)="114"> A hodina prešla , ani neviem ako . “ ​

(src)="103"> « Һәмишә өз - өзүмә дејирдим : “ Садәҹә бир дәгигә бахыб , чыхырам ” , бир дә ҝөрүрдүм , артыг бир саатдыр ки , Интернетдәјәм » ( Аманда , 18 јаш ) .
(trg)="115"> ( Amanda , 18 )
(trg)="116"> „ Bola som závislá .