# az_Cyrl/2008002.xml.gz
# nyk/2008002.xml.gz


(src)="1"> Аллаһын Падшаһлығы нәдир ?
(trg)="1"> Ouhamba wa Huku Otyityi ?

(src)="2"> ИСА МӘСИҺИН тәблиғинин әсас мөвзусу нә иди ?
(trg)="2"> OVILINGA via Jesus viokuivisa ankho vina osapi patyi ?

(src)="3"> Онун өз сөзләринә ҝөрә , Аллаһын Падшаһлығы иди .
(trg)="3"> Jesus wapopile okuti osapi yovilinga viae ankho Ouhamba wa Huku .

(src)="4"> Иса тәблиғ едәркән Падшаһлыгдан тез - тез сөз салырды .
(trg)="4"> ( Lucas 4 : ​ 43 ) Jesus wapitaululile ovikando ovinyingi ondaka Ouhamba wa Huku tyina ankho alongesa ovanthu .

(src)="5"> Бу ону динләјән инсанларда чашгынлыг јарадырдымы ?
(trg)="5"> Okuti ovanthu vakalele tyanguanguana ?

(src)="6"> Онлар бу Падшаһлығын нә олдуғуну сорушурдулармы ?
(trg)="6"> Okuti vapulile Jesus oityi Ouhamba wa Huku ?

(src)="7"> Хејр .
(trg)="7"> Au .

(src)="8"> Инҹилдә бу ҹүр суаллара раст ҝәлинмир .
(trg)="8"> Mono Evandyeliu mutupu omapulo atyo oo .

(src)="9"> Демәли , Аллаһын Падшаһлығы онлар үчүн таныш анлајыш иди ?
(trg)="9"> Okuti ovanthu ovo , Ouhamba wa Huku ankho veunoñgonokale ?

(src)="10"> Мәсәлә ондадыр ки , јәһудиләрин мүгәддәс һесаб етдикләри гәдим Јазылар Падшаһлығын нә олдуғуну вә нәләри һәјата кечирәҹәјини ајдын вә бирмәналы шәкилдә тәсвир едирди .
(trg)="10"> Tyotyili , Ovihonekwa viokohale vina ankho ova Judeu vahumba unene , ankho vilekesa nawa oityi Ouhamba wa Huku , netyi maukalinga .

(src)="11"> Бу ҝүн , јәһудиләр кими , биз дә Мүгәддәс Китабы арашдырараг Падшаһлыг һаггында даһа чох шеј өјрәнә биләрик .
(trg)="11"> Ngetyi tyalingile ova Judeu , nonthue hono tupondola okunoñgonoka vali nawa Ouhamba , wa Huku , inkha tutanga nokulilongesa Ombimbiliya .

(src)="12"> Ҝәлин Мүгәддәс Китабын Падшаһлыг һаггында өјрәтдији једди мәгамы нәзәрдән кечирәк .
(trg)="12"> Tutalei ononthele epanduvali Ombimbiliya itulongesa konthele Youhamba wa Huku .

(src)="13"> Бунлардан илк үчү Исанын ҝүнләриндә вә ондан әввәл јашајан јәһудиләрә ајдын иди .
(trg)="13"> Ononthatu mbotete , ankho mbuiweale no va Judeu vokononthiki mba Jesus , no vokohale etyi Jesus nkhele eheneye .

(src)="14"> Галан үчү исә биринҹи әсрдә Мәсиһ вә ја онун һәвариләри тәрәфиндән ачыгланмышды .
(trg)="14"> Ononkhuavo ononthatu mbulandulako , mbapopilwe na Kristu ine ono apostolu mbae mokueenda kuotyita tyotete .

(src)="15"> Сонунҹусуна бизим ҝүнләрдә ајдынлыг ҝәтирилмишдир .
(trg)="15"> Onthele yahulililako ikahi nokuyandyuluka nawa mononthiki mbetu .

(src)="16"> Аллаһын Падшаһлығы әбәдијјән мөвҹуд олаҹаг реал һөкумәтдир .
(trg)="16"> Ouhamba wa Huku , outumini wotyotyili maukakalako apeho .

(src)="17"> Мүгәддәс Китабын илк пејғәмбәрлији ҝөстәрир ки , Аллаһ садиг инсанлара хиласкар ҝөндәрәҹәк .
(trg)="17"> Eulo liotete Liombimbiliya , lipopia okuti Huku ankho matumu omuyovoli opo ayovole ovanthu vokuna ekolelo .

(src)="18"> « Зүрријјәт » адландырылан бу кәс Адәмлә Һәвванын вә Шејтанын үсјанынын нәтиҹәси олан дәһшәтли фәлакәтләри арадан галдыраҹаг .
(trg)="18"> Omuyovoli oo , wihanua okuti ‘ ombuto ’ ankho makamanako ovitateka aviho viaetwa noumphuki wa Andau , na Eva , na Satanasi .

(src)="19"> Бу пејғәмбәрлијин үстүндән хејли кечәндән сонра садиг падшаһ Давуда бу « Зүрријјәт » вә ја Мәсиһ һаггында мараглы бир хәбәр верилди .
(trg)="19"> ( Gênesis 3 : ​ 15 ) Konyima , Ohamba David ankho wokuna ekolelo , atolelwa otyipuka tyimue tyihambukiswa unene konthele ‘ yombuto ’ oyo , ine Mesiya .

(src)="20"> О , Падшаһлығын Падшаһы олмалы иди .
(trg)="20"> Wapopililue okuti Mesiya oo , makakala Ohamba Youhamba wa Huku .

(src)="21"> Бу һөкумәт башгаларындан фәргләнәҹәкди ; о , әбәди дураҹагды .
(trg)="21"> Outumini oo , maukelikalela nomautumini omakuavo aeho .

(src)="22"> Аллаһын Падшаһлығы бүтүн инсан һөкумәтләринә сон гојаҹаг .
(trg)="22"> Tupu maukakalako apeho . ​ —⁠ 2 Samuel 7 : ​ 12 - 14 .
(trg)="23"> Ouhamba wa Huku maukanyimako omautumini aeho ovanthu .

(src)="23"> Даниел пејғәмбәр ҝөрүнтүдә бизим ҝүнләрә гәдәр тарих бојунҹа бир - бирини әвәз едән дүнја империјаларыны ҝөрмүшдү .
(trg)="24"> Omuuli David wapelue emonekelo limue omu amona omautumini ouye maekelipinga koutumini mokueenda kuomanima , alo mononthiki mbetu .

(src)="24"> Бу ҝөрүнтүнүн сонуна диггәт јетирин : « О [ инсанлардан олан сон ] падшаһларын дөврүндә ҝөјләрин Аллаһы һеч вахт дағылмајан бир падшаһлыг гураҹаг вә бу падшаһлыг башга халгын әлинә кечмәјәҹәк .
(trg)="25"> Tala onthyulilo ihambukiswa yemonekelo olio : “ Kononthiki mbovatumini ovo [ ovanthu vahulililako ] , Huku yo keulu makavialeka ouhamba umue uhakahanyaunuako vali .

(src)="25"> О бүтүн әввәлки падшаһлыглары әзиб - дағыдаҹаг , өзү исә әбәди галаҹаг » .
(trg)="26"> Iya Ouhamba oo kamaukapita pomaoko elongo ekuavo .
(trg)="27"> Maukahanyaunako omautumini atyo aeho nokuenyimako .

(src)="26"> Беләликлә , дүнјанын бүтүн падшаһлыглары вә ја һөкумәтләри — апардыглары мүһарибәләри , гәддарлыглары вә позғунлуғу илә бирликдә әбәдијјән мәһв олунаҹаглар .
(trg)="28"> Iya ouhamba oo , ngao ukakalako apeho . ”
(trg)="29"> Ngotyo , omauhamba aeho , ine omautumini ouye uno , kumue novita viavo , nononkhumbi , noungangala wavo , mavikanyimuako apeho .

(src)="27"> Даниелин пејғәмбәрлијиндә ҝөстәрилдији кими , Аллаһын Падшаһлығы ҝөјләрдә гурулуб вә тезликлә бүтүн јер үзүнү идарә едәҹәк .
(trg)="30"> Ngetyi tyalekesa oversikulu yalandulako meulo lia Daniele , Ouhamba wa Huku wavialekua keulu , mahi apa katutu mauya okutumina kombanda yoohi aiho .

(src)="28"> Аллаһын Падшаһлығы мөвҹуд олан јеҝанә һөкумәт олаҹаг * .
(trg)="31"> ( Daniel 2 : ​ 44 , 45 ) Outumini oo , o wotyotyili , tupu oo vala maukatumina kombanda yoohi .
(trg)="32"> *

(src)="29"> Аллаһын Падшаһлығы мүһарибәләрә , хәстәликләрә , аҹлыға , һәтта өлүмә дә сон гојаҹаг .
(trg)="33"> Ouhamba wa Huku maukamanako ovita , nomauvela , nondyala , alo umue ononkhia .

(src)="30"> Һәјәҹанландырыҹы Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләри Аллаһын Падшаһлығынын јер үзүндә едәҹәји ишләри ачыглајыр .
(trg)="34"> Omaulo Ombimbiliya alekesa oityi Ouhamba wa Huku maukalinga pano pohi .

(src)="31"> Бу һөкумәт һеч бир бәшәри гурулушун индијәдәк етмәдији вә едә билмәјәҹәји ишләри ҝөрәҹәк .
(trg)="35"> Outumini oo , maukalinga etyi omautumini ovanthu kaekahi nokulinga ine kaetyivili okulinga .

(src)="32"> Тәсәввүр един , бүтүн силаһлар һәмишәлик мәһв едиләҹәк !
(trg)="36"> Sokolola omauta aeho ovita okuhanyaunuako apeho !

(src)="33"> Аллаһ ‘ јерин уҹгарларынадәк дөјүшләри дајандыраҹаг ’ .
(trg)="37"> ‘ Huku makamanako ovita alo apa paoyela o ohi . ’

(src)="34"> Даһа һәкимләр , хәстәханалар вә ја хәстәликләр олмајаҹаг .
(trg)="38"> ( Salmo 46 :⁠ 9 ) Kamakukakala vali onondotolo , no nosipitali , ine omauvela .

(src)="35"> Һеч бир сакин « хәстәјәм » демәјәҹәк .
(trg)="39"> “ Nawike omunthu kombanda yoohi makati : ‘ Ame ndyivela . ’ ”

(src)="36"> Аҹлыг , әрзаг гытлығы арадан галдырылаҹаг .
(trg)="40"> ( Isaías 33 : ​ 24 ) Kamakukakala vali ondyala , nokulia kuhehi , ovanthu kamavakankhia vali nondyala .

(src)="37"> Јерин ‘ зәмиләри бол олаҹаг , дағларын башында далғаланаҹаг ’ .
(trg)="41"> ‘ Makukakala ovilia ovinyingi kombanda yoohi . ’

(src)="38"> Артыг нә дәфн мәрасими , нә јас , нә мејитхана , нә гәбиристанлыг , нә дә онларын доғурдуғу кәдәр олаҹаг .
(trg)="42"> ( Salmo 72 : ​ 16 ) Kamakukakala vali omitambo , omalangalo , onondyuo mbokupaka ovivimbi , ine ononkhumbi mbutundilila kovipuka ovio .

(src)="39"> Амансыз дүшмәнимиз олан өлүм нәһајәт ки , мәһв едиләҹәк .
(trg)="43"> Ondyale yetu , ononkhia , maikanyimuako .

(src)="40"> Аллаһ « өлүмү әбәди олараг јох едәҹәк , Худавәнд Рәбб бүтүн адамларын үзүндән ҝөз јашларыны силәҹәк » .
(trg)="44"> Huku ‘ makanyimako ononkhia apeho , iya Ohamba Tatekulu Jeova , makasekuna ononkhuka kovipala aviho . ’ ​ —⁠ Isaías 25 :⁠ 8 .

(src)="41"> Аллаһын Падшаһлығынын Аллаһ тәрәфиндән сечилмиш Падшаһы вар .
(trg)="45"> Omutumini Wouhamba wa Huku , waholovonua na Huku .

(src)="42"> Мәсиһ нә өзү өзүнү Падшаһ тәјин едиб , нә дә гејри - камил инсанлар тәрәфиндән сечилиб .
(trg)="46"> Mesiya haeko muene weliholovona , tupu kaholovonenwe novanthu ovakuankhali .

(src)="43"> Ону Јеһова Аллаһ шәхсән Өзү сечиб .
(trg)="47"> Mesiya waholovonua muene na Jeova Huku .

(src)="44"> Елә Мәсиһ титулу да буна ишарә едир .
(trg)="48"> Omanyina Mesiya na Kristu , alekesa okuti oe waholovonua na Huku .

(src)="45"> Бу сөзүн мәнасы « мәсһ едилмиш » демәкдир .
(trg)="49"> Omanyina oo evali , ahangununa okuti ‘ Omunakwa . ’

(src)="46"> Беләликлә , бу Падшаһ Јеһова тәрәфиндән мәсһ олунуб , јәни хүсуси ишә тәјин олунуб .
(trg)="50"> Moluotyo , Ohamba oyo , yanakwa ine yaholovonwa na Jeova pala otyilinga tyae tyakolela .

(src)="47"> Аллаһ онун һаггында дејир : « Будур , Мәним сахладығым , үрәјим истәјән сечилмиш гулум !
(trg)="51"> Huku wapopia konthele yae okuti : ‘ Tala !
(trg)="52"> Omuumbili wange ndyikahi nokukuata !

(src)="48"> Мән Өз Руһуму онун үзәринә гојмушам .
(trg)="53"> Omuholovonua wange , ame napanda !
(trg)="54"> Nemupaka ospilitu yange .

(src)="49"> О , милләтләрә әдаләт ҝәтирәҹәк » .
(trg)="55"> Oe malongesa ovilongo ouviuki . ’

(src)="50"> Неҹә Падшаһа еһтијаҹымыз олдуғуну Јарадандан ким даһа јахшы биләр ?
(trg)="56"> ( Isaías 42 :⁠ 1 ; Mateus 12 : 17 , 18 ) Omupakeko wetu oe vala utyii nawa Omutumini patyi tuesukisa .

(src)="51"> Аллаһын тәјин етдији Падшаһ неҹә Падшаһ олаҹағыны нүмајиш етдирмишдир .
(trg)="57"> Omutumini Wouhamba wa Huku walekesa kovanthu aveho okuti watokala okuhumbwa .

(src)="52"> Вәд едилмиш Мәсиһ Назаретли Иса олду .
(trg)="58"> Jesus omu Nazale walekesile okuti oe Mesiya walaelue .

(src)="53"> О , Аллаһын сечдији нәсилдән олду .
(trg)="59"> Jesus watyitilue mombunga Huku aholovonene .

(src)="54"> Јер үзүндә јашајанда әсрләр өнҹә Мәсиһ һаггында јазылмыш бир чох пејғәмбәрликләр онун үзәриндә һәјата кечди .
(trg)="60"> ( Gênesis 22 : 18 ; 1 Crônicas 17 : 11 ; Mateus 1 :⁠ 1 ) Etyi Jesus ankho ekahi pano pohi , wafuisilepo omaulo omanyingi konthele ya Mesiya ahonekwa omanima omanyingi kohale .

(src)="55"> Онун Мәсиһ олдуғу һәм дә ҝөјдән тәсдиг олунду .
(trg)="61"> Tupu , Jesus wanoñgonokua okuti o Mesiya tunde keulu .

(src)="56"> Бу неҹә баш верди ?
(trg)="62"> Otyo tyaendele ñgeni ?

(src)="57"> Аллаһ ҝөјләрдән данышараг ону Өз Оғлу адландырды ; мәләкләр онун вәд олунмуш Мәсиһ олдуғуну билдирдиләр ; Иса јүзләрлә вә һәтта минләрлә инсанларын гаршысында мөҹүзәләр ҝөстәрди ки , бунларын да Аллаһын ҝүҹү сајәсиндә баш вердији ајдындыр * .
(trg)="63"> Huku wapopile keulu okuti Jesus Omona Wae muene .
(trg)="64"> Iya onoandyu nambo ambulekesa okuti Jesus oe Mesiya walaelue .
(trg)="65"> Tupu , Jesus walingile omahuviso kolupala luovanthu ovanyingi nononkhono mba Huku .

(src)="58"> Иса неҹә Падшаһ олаҹағыны дәфәләрлә ҝөстәрмишди .
(trg)="66"> * Jesus walekesile ovikando ovinyingi okuti oe makakala Omutumini omuwa .

(src)="59"> Инсанлара көмәк етмәк үчүн онун тәкҹә ҝүҹү јох , һәм дә арзусу вар иди .
(trg)="67"> Jesus una epondolo liokuvatela ovanthu , nehando liokutyilinga .

(src)="60"> О , худбин дејилди , әксинә , мәрһәмәтли , ҹәсарәтли вә тәвазөкар иди .
(trg)="68"> ( Mateus 8 : ​ 1 - 3 ) Jesus ankho una otyali , nokankhenda , nokuakola omutima , nomutima weliola .

(src)="61"> Онун јер үзүндәки һәјаты һаггында мәлумат һамынын охумасы үчүн Мүгәддәс Китабда јазылмышдыр .
(trg)="69"> Atyiho Jesus alinga etyi ankho ekahi pano pohi , tyahonekwa Mombimbiliya opo ovanthu aveho vatange .

(src)="62"> Аллаһын Падшаһлығында Мәсиһлә бәрабәр 144 000 нәфәр идарә едәҹәк .
(trg)="70"> Ouhamba wa Huku una ovanthu 144.000 mavakatumina na Kristu .

(src)="63"> Иса демишди ки , һәвариләри дә дахил олмагла , ҝөјдә онунла бирликдә башгалары да идарә едәҹәк .
(trg)="71"> Jesus wapopile okuti ovakuavo , okukutikinyamo ono apostolu mbae , mavakatumina nae keulu .

(src)="64"> О бу групу « кичик сүрү » адландырды .
(trg)="72"> Jesus waihanene ovanthu ovo okuti ‘ okahambo okatutu . ’

(src)="65"> Сонралар һәвари Јәһјаја һәмин кичик сүрүнүн сајынын 144 000 нәфәр олаҹағы дејилмишди .
(trg)="73"> ( Lucas 12 : ​ 32 ) Konyima , apostolu João atolelwa okuti okahambo oko okatutu kena ovanthu 144.000 .

(src)="66"> Онларын ҝөјләрдә мараглы иши олаҹаг : Мәсиһлә бирликдә падшаһлыг етмәк вә каһин кими хидмәт етмәк .
(trg)="74"> Ovanthu ovo vena otyilinga keulu tyokukatumina kumue na Kristu ngo nohamba , novanakwa . ​ —⁠ Revelação ( Apocalipse ) 5 : ​ 9 , 10 ; 14 : ​ 1 , 3 .

(src)="67"> Инди ҝөјләрдә идарә едән Аллаһын Падшаһлығы јер үзүндә өз һакимијјәтини бәргәрар етмәјә һазырдыр .
(trg)="75"> Ouhamba wa Huku ukahi pahe nokutumina keulu , apa katutu mauhimbika okutumina kombanda yoohi aiho .

(src)="68"> Бу сонунҹу мәгам өјрәнә биләҹәјимиз ән һәјәҹанландырыҹы һәгигәтдир .
(trg)="76"> Onthele ei yahulililako , oyo ihambukiswa vali tupondola okulilongesa .

(src)="69"> Исаја ҝөјдәки Падшаһ кими сәлаһијјәт верилмәсинә даир Мүгәддәс Китабда чохлу сајда сүбутлар вар .
(trg)="77"> Ombimbiliya ipopia unene okuti Jesus wavialekua Kouhamba keulu .

(src)="70"> О инди идарә едир вә чох тезликлә бүтүн јер үзүнү идарә едәҹәк вә һаггында данышдығымыз мөһтәшәм пејғәмбәрликләри јеринә јетирәҹәк .
(trg)="78"> Pahe , Jesus ukahi nokutumina keulu , apa katutu meya okutumina oohi aiho opo afuisepo omaulo tuapopia pombanda .

(src)="71"> Бәс Аллаһын Падшаһлығынын инди идарә етдијинә неҹә әмин олан биләрик ?
(trg)="79"> Mahi , oñgeni matukala nonthumbi yokuti Ouhamba wa Huku ukahiale nokutumina ?

(src)="72"> О јери нә заман идарә етмәјә башлајаҹаг ?
(trg)="80"> Iya onalupi mauhimbika okutumina kombanda yoohi ?

(src)="73"> [ Һашијәләр ]
(trg)="81"> [ Onondaka Poutoi ]

(src)="74"> Бу кими пејғәмбәрликләр ҝөстәрир ки , Аллаһын Падшаһлығы чохларынын дүшүндүјү кими бизим үрәјимиздә дејил . 13 - ҹү сәһифәдәки « Охуҹуларымыз сорушур » рубрикасына бахын .
(trg)="82"> Eulo eli , nomaulo omakuavo vali , alekesa okuti Ouhamba wa Huku hatyipuka tyimue tyikahi momutima wetu , ngetyi ovanthu ovanyingi valongesa .

(src)="75"> Мәсәлән , Матта 3 : 17 ; Лука 2 : 10 - 14 ; Јәһја 6 : 5 - 14 ајәләринә бахын .
(trg)="83"> Mongeleka , tala mu Mateus 3 : 17 ; Lucas 2 : ​ 10 - 14 ; João 6 : ​ 5 - 14 .

# az_Cyrl/2008003.xml.gz
# nyk/2008003.xml.gz


(src)="1"> Аллаһын Падшаһлығы нә заман ҝәләҹәк ?
(trg)="1"> Onalupi Ouhamba wa Huku Mauya ?

(src)="2"> « ЈА РӘББ !
(src)="3"> Исраилә сәлтәнәти бу заманмы гајтараҹагсан ? » .
(trg)="2"> “ TATEKULU , okuti o momuvo uno mopindulapo Ouhamba wo Isilayeli ? ”

(src)="4"> Һәвариләр Исанын өз Падшаһлығыны нә заман гураҹағыны билмәк истәјирдиләр .
(trg)="3"> ( Atos 1 :⁠ 6 ) Ono apostolu vahandele unene okunoñgonoka onalupi Jesus mavialeka Ouhamba wae .

(src)="5"> Бу ҝүн һәмин вахтдан тәхминән 2 000 ил кечмәсинә бахмајараг , инсанлары һәлә дә Аллаһын Падшаһлығынын нә заман ҝәләҹәји марагландырыр ?
(trg)="4"> Hono , papitale omanima 2.000 , mahi nkhele ovanthu vahanda unene okunoñgonoka : Onalupi Ouhamba wa Huku mauya ?

(src)="6"> Исанын тәблиғинин әсас мөвзусу Падшаһлыг олдуғундан , демәли , о бу суала тохунмамыш олмазды .
(trg)="5"> Mokonda osapi yovilinga via Jesus viokuivisa ankho Ouhamba wa Huku , ove upondola okutavela okuti Jesus wapopile konthele yepulo olio .

(src)="7"> Бәли , бу , һәгигәтән дә белә иди !
(trg)="6"> Tyotyili , wapopile !

(src)="8"> Иса өзүнүн « иштиракы » ( ЈД ) адландырдығы мүәјјән заман мүддәти һаггында дәфәләрлә данышмышды .
(trg)="7"> Jesus wapopile unene konthele yomuvo maulekesa okuti ‘ oe weyale . ’

(src)="9"> Онун иштиракы Хиласкар Падшаһлығын гурулмасы илә сых бағлыдыр .
(trg)="8"> ( Mateus 24 : ​ 37 ) Omuvo watyo ankho maulekesa okuti Jesus weyale , welikuata kumue nomuvo wokuvialekua Kuouhamba wa Mesiya .

(src)="10"> Бәс онун иштиракы нә демәкдир ?
(trg)="9"> Omuvo oo , uhangununa tyi ?

(src)="11"> Ҝәлин Мүгәддәс Китабын Мәсиһин иштиракы илә бағлы ачыгладығы дөрд амили нәзәрдән кечирәк .
(trg)="10"> Tutalei ononthele ononkhuana mbo Mbimbiliya mbulekesa okuti Kristu weyale .

(src)="12"> Мәсиһин иштиракы онун өлүмүндән узун мүддәт сонра башлајаҹагды .
(trg)="11"> Kristu ankho mahimbika okutumina tyina pamapiti omanima omanyingi konyima yononkhia mbae .

(src)="13"> Иса бир мәсәл чәкәрәк , өзүнү ‘ һөкмдар тәјин олунмаг үчүн узаг бир өлкәјә јола дүшән ’ адама бәнзәтди .
(trg)="12"> Jesus wapopile ongeleka imue omu elieleka nomulume umue ‘ walinga oungendi kotyilongo tyimue kokule opo akapewe ounene wokutumina , ’ ine ‘ ouhamba . ’

(src)="14"> Онун бу мәсәлдә сөјләдији пејғәмбәрлик неҹә јеринә јетди ?
(trg)="13"> ( Lucas 19 : ​ 12 ) Oñgeni ongeleka oyo yafuiswapo ?

(src)="15"> Иса өлдү вә дирилди ; сонра « узаг бир өлкәјә » , јәни ҝөјләрә ҝетди .
(trg)="14"> Tyotyili , Jesus wankhia iya atutiliswa , alingi oungendi ‘ kotyilongo tyimue kokule , ’ keulu .

(src)="16"> Охшар бир мәсәлдә пејғәмбәрлик етдији кими , о , « узун бир заман кечдикдән сонра » һөкмдар тәјин олунуб ҝери дөнәҹәкди .
(trg)="15"> Ngetyi Jesus apopile mongeleka oyo , oe ankho makondoka vala nounene wokutumina ‘ tyina palamba omuvo omunyingi . ’ ​ —⁠ Mateus 25 :⁠ 19 .

(src)="17"> Иса ҝөјләрә галхдыгдан бир нечә ил сонра һәвари Павел јазмышды : « Мәсиһ исә ҝүнаһлар үчүн тәк бир гурбан тәгдим едиб , әбәди олараг Аллаһын сағында отурду .
(trg)="16"> Etyi papita omanima amue tunde etyi Jesus alonda keulu , apostolu Paulu wahoneka okuti : “ Omulume oo [ Jesus ] waava otyilikutila tyike vala tyaapeho pala ononkhali , apumphama kokulio kua Huku .

(src)="18"> Бундан сонра О Өз дүшмәнләринин Өз ајагларынын алтына кәтил олараг гојулмасыны ҝөзләјир » .
(trg)="17"> Okupolelela opo , akevelela alo onondyale mbae mbupakwa pombuelo yonomphai mbae . ”

(src)="19"> Иса ҝөјә галхдыгдан сонра узун мүддәт ҝөзләмәли олур .
(trg)="18"> ( Hebreus 10 : ​ 12 , 13 ) Moluotyo , omuvo wokukevelela wahimbika etyi Jesus ehika keulu .

(src)="20"> Јеһова Аллаһ Өз Оғлуну чохдан вәд едилмиш Хиласкар Падшаһлығын Падшаһы тәјин едәндә , бу мүддәт сона чатыр .
(trg)="19"> Omuvo oo , wokukevelela wapua etyi Jeova Huku avialeka Omona wae Kouhamba wa Mesiya , walaelue kohale .

(src)="21"> Бунунла Мәсиһин иштиракы башланыр .
(trg)="20"> Kristu weyale okuhimbikila pomuvo watyo opo .

(src)="22"> Јер үзүндә јашајан инсанлар бу мүһүм һадисәни ҝөрә биләҹәкдиләрми ?
(trg)="21"> Okuti ovanthu pano pohi vetyimona etyi Jesus avialekwa Kouhamba ?

(src)="23"> Мәсиһин иштиракыны ҝөзлә ҝөрмәк мүмкүн дејил .
(trg)="22"> Ovanthu kavetyimuene etyi Jesus avialekwa Kouhamba .

(src)="24"> Диггәт јетирин ки , Иса иштиракынын әламәти барәдә данышырды .
(trg)="23"> Hinangela okuti Jesus wapopile enyingilikilo malilekesa okuti weyale .

(src)="26"> Мисал үчүн , тәсәввүр един ки , дәнизә бахмаға ҝедирсиниз .
(trg)="24"> ( Mateus 24 :⁠ 3 ) Inkha ovanthu ankho mavetyimono etyi Jesus mavialekwa Kouhamba , okuti ñgeno tyesukisa vali enyingilikilo ?