# az_Cyrl/2010127.xml.gz
# gym/2010127.xml.gz


(src)="1"> Охуҹуларын суаллары
(trg)="1"> Nitre tä kukwe ngwentari

(src)="5"> Белә шәртләр алтында о , өзүнү Аллаһа һәср едә биләрдими ?
(trg)="2"> Ni kristiano törbadre ni mada mikai nüne gwi jabe ye ngwane , ¿ kukwe meden meden rabadre ngwen törö jai ?

(src)="12"> Сонра исә палтарыны дәјишиб суја ҝириб .
(trg)="3"> Nitre jökrä tä kä ribere jai nünankäre , akwa ju ñakare jeñe kwetre .

(src)="14"> Ағсаггаллар онунла вәфтиз олунмуш Јеһованын Шаһиди кими рәфтар етмәлидирләр .
(trg)="4"> Ngwian ñaka kwetre , bren bätä kukwe mada yebätä , tätre nüne mräkätre menteni yebe .

(src)="18"> Һәр кәс истәјир ки , башынын үстүндә дамы олсун .
(trg)="5"> Juta ruäre te nitre ja mräkäre kwati tätre nüne keteitibe jabe , aune kä ñakare nünankäre kaibe ietre .

(src)="19"> Лакин бу ҝүн бир чохларынын өз еви јохдур .
(trg)="6"> Juta Jehovakwe ye ñaka tä kukwe keta kabre ükete mikakäre täte ju biandre ni madai yebätä .

(src)="21"> Дүнјанын бәзи јерләриндә гоһумлар шәхси һәјатын нә олдуғуну билмәдән бир отагда јашајырлар .
(trg)="7"> Akwa tä nitre kristiano jökrä nübaire kukwe keta kabre ükaninte Bibliabätä mikadre täte ye mike ñärärä , ne kwe nünanta kwetre ye nemen kwin Ngöbö kräke o ñakare ye rabadre gare ietre .

(src)="24"> Бу принсипләрдән бәзиләри һансылардыр ?
(trg)="8"> ¿ Kukwe meden meden ükaninte Bibliabätä abokän mikadre täte ?

(src)="25"> Илк нөвбәдә , башгалары илә јашамағын бизә вә руһанилијимизә ҝөстәрдији тәсири нәзәрә алмалыјыг .
(trg)="9"> Niaratre käkwe nünandre keteitibe ni madabe köböite dre raba nemen bare niaratre yebätä aune kukwe ja üaire yebätä , ye ütiäte krubäte ngwandre törö kwetre jai .

(src)="26"> Онлар неҹә инсанлардыр ?
(trg)="10"> ¿ Nitre ye ja ngwen ño ?

(src)="27"> Јеһоваја ибадәт едирләрми ?
(trg)="11"> ¿ Tätre Jehová mike täte ?

(src)="28"> Мүгәддәс Китаб ганунларына ујғун јашајырлармы ?
(trg)="12"> ¿ Kukwe nieta Bibliabätä ni jie ngwankäre ye ererebätä niaratre tä nüne ?

(src)="29"> « Алданмајын , — дејә һәвари Павел хәбәрдарлыг едир , — пис достлуг јахшы әхлагы позар » .
(trg)="13"> Apóstol Pablo käkwe kukwe niebare ni mikakäre mokre ye nikwe ñaka käi kwitadrekä jabiti : Munkwe ñan ja ngökamna [ . . . ] “ ni kukwe muko diän diän ben ni töi kuin metre tä ja gete angwane , ni töi kuin metre abko tä neme diän arato ” ( 1 Corintios 15 : 33 ) .

(src)="30"> Мүгәддәс Јазыларда ҝөстәрилир ки , Јеһова әхлагсызлығы вә зинакарлығы мүһакимә едир .
(trg)="14"> Ne madakäre , Biblia tä mike gare metre , ni jämi nemen gure metre rabadre jabe aune nitre niena gure rabadre ni madabe ye ñakare kwin Jehová kräke ( Heb .

(src)="31"> Демәли , евли олмајан ики әкс ҹинсин нүмајәндәсинин әр - арвад кими бирҝә галмасына имкан јарадан шәраит Аллаһа мәгбул дејил .
(trg)="15"> 13 : 4 ) .
(trg)="16"> Kukwe ükateta ne kwe ni brare iti aune meri iti jämi nemen gure metre käkwe nünandre jabe ju kwatibe te ni gure metre kwrere ye ñaka kwin Jehová kräke .

(src)="32"> Мәсиһчи әхлагсызлыға јол верилән јердә галмајаҹаг .
(trg)="17"> Nitre tuanmetreta ja mike gure ngwarbe yekänti ni kristiano ñaka rabadre nüne jire chi .

(src)="34"> Демәли , мәсиһчи ону әхлагсызлыға сүрүкләјән шәраитдә јашамагдан гачынмагла мүдрик давраныр .
(trg)="18"> Ne madakäre , Nitre tä Ngöbö känene ye kräke kukwe ne mikata gare Bibliabätä : “ kübia jabätä meri [ . . . ] ben , ye ngänikaire mun gitia ” ( 1 Corintios 6 : 18 ) .

(src)="35"> Мәсәлән , зәнн едәк ки , бир нечә мәсиһчи бир евдә галмалы олурлар .
(trg)="19"> Yebätä , kukwe ükadrete ni mada mikakäre nüne keteitibe gwi jabe känti ja mika raba gure käme ye abokän ñaka kwin .

(src)="36"> Бирдән ширникдириҹи вәзијјәт јаранды ?
(trg)="20"> Ñodre , nitre kristiano kabre tädre nüne ju kwatibe te jabe , ¿ ye raba töi mike ja mike gure gore ?

(src)="37"> Туталым ки , евдә оланлар һараса чыхдыглары үчүн әр - арвад олмајан ики нәфәр евдә тәк галыр , онда неҹә ?
(trg)="21"> Nitre mada käkwe kä mikadrekä gwi ye ngwane , ni brare iti aune meri iti ñaka gure jabe rabadre kaibe gwi jabe , ¿ dre raba nemen bare ?

(src)="38"> Ејнилә , бир - бирләринә романтик мараг бәсләјән ики субај адамын бир евдә јашамасы да әхлаги бахымдан тәһлүкәлидир .
(trg)="22"> Ni brare iti aune meri iti tö ja mikai gure tädre kwarto kwatibe te kübien angwane raba ja mike ngite .

(src)="39"> Һикмәтли инсан белә вәзијјәтләрдән гачынаҹаг .
(trg)="23"> Ye medenbätä kukwe ne erere nikwe ñaka nuaindre .

(src)="40"> Бошанмыш ики нәфәрин бир евдә јашамасы да дүзҝүн дејил .
(trg)="24"> Nitre nämene gure jabe käkwe ja tuanimetre ye ñaka rabadre nüne jankunu jabe ju kwatibe te arato .

(src)="41"> Әввәлләр онларын арасында интим мүнасибәтләр олдуғу үчүн бу , асанлыгла әхлагсызлыға ҝәтириб чыхара биләр .
(trg)="25"> Ñobätä ñan aune niaratre nämene kukwe ruäre nuainne kaibe jabe , ye erere töi raba nuainbätä aune raba ja mike gure gore ( Pro .

(src)="42"> Сонунҹу , амма һеч дә әһәмијјәтсиз олмајан башга амили дә нәзәрә алмалыјыг : сечимимиз ҹәмијјәт тәрәфиндән неҹә гаршыланаҹаг ?
(trg)="26"> 22 : 3 ) .
(trg)="27"> Ni rabadre kukwe mada ütiäte ngwenta törö jai : nitre nünanka ni bäre ye raba töbike ño nibätä .

(src)="43"> Мәсиһчинин мүнасиб сајмасына бахмајараг , онун киминлә , һарада вә неҹә јашамасы ҹәмијјәтдә сөз - сөһбәтә сәбәб олаҹагса , бу , нараһатчылыг үчүн әсасдыр .
(trg)="28"> Kukwe ükadrete ni mada mikakäre nüne jabe ye raba nemen tuin kwin ni kristiano ie akwa nitre nünanka ni bäre ye raba ni kädriere käme .

(src)="44"> Биз давранышымызын Јеһованын адына ләкә ҝәтирмәсини истәмәздик .
(trg)="29"> Kukwe ye erere ñaka kwin , ñobätä ñan aune ni ñaka tö Jehová kä ye mikai käme nita ja ngwen ño yebiti .

(src)="45"> Павел бу һагда јазмышдыр : « Нә јәһудиләрин , нә јунанларын , нә дә ки , Аллаһын ҹәмијјәтинин бүдрәмәсинә сәбәб олун .
(trg)="30"> Ye medenbätä ni tö kukwe niebare Pablokwe ne mikai täte : “ Ñansi munkwe ja mika jite judiotre , griekotre , aune nitre ja ükakrökä Ngöbökwe ötakäre ; [ . . . ] erere arato ti tä nitre jökrä mike nuäre , jondron jökräbiti [ . . . ] .

(src)="46"> Чүнки мән дә һәр шејдә һәр кәси разы салмаға чалышырам ; буну өз мәнфәәтим үчүн дејил , бир чохларынын мәнфәәти үчүн едирәм ки , хилас олсунлар » .
(trg)="31"> Ñan ti tä jondron kwin känene akwle ja kräke , akwa jondron kwin känänta ni kwati kräke tikwe , abokän kwe niaratre rabadre kwäre ” ( 1 Cor .
(trg)="32"> 10 : 32 , 33 , NGT ) .

(src)="47"> Јеһованын салеһ нормаларына риајәт етмәк истәјәнләрә мүнасиб ев , отаг јолдашы тапмаг вә ја шәраит јаратмаг чәтин ола биләр .
(trg)="33"> Erametre ruäre ngwane ñaka rabai nuäre kukwe ruäre ükatekäre kukwe metre Jehovakwe ye ererebätä .

(src)="48"> Бунунла белә , мәсиһчиләр Аллаһа « нәјин мәгбул олдуғуну » өјрәнмәлидирләр .
(trg)="34"> Akwa , ütiäte krubäte ni kristiano jökrä rabadre “ jändrän mden mden tuen dbe ni Dänkienye , ye [ . . . ] mik [ e ] ñäräre kuin ja käne ” .

(src)="49"> Онлар әмин олмалыдырлар ки , евләриндә һеч бир әдәбсизлијә јол верилмир .
(trg)="35"> Kukwe käme ñaka nuain tädre niaratre gwirete ye mikadre gare kwin kwe jai ( Efe .

(src)="50"> Бунун үчүн мәсиһчиләр дуада рәһбәрлик истәмәли , бир - бирләринин руһани вә физики сағламлығыны горумалы вә Јеһованын јахшы адына ләкә ҝәтирмәмәлидирләр .
(trg)="36"> 5 : 5 , 10 ) .
(trg)="37"> Ye nuainkäre , Ngöbökwe niaratre jie ngwandre rabadre ribere ie aune rabadre ja di ngwen ja ngübarebiti ja ngrabare aune ja mika gure gore yebiti aune ñaka Jehová kä ye mikadre käme kwetre .

# az_Cyrl/2011730.xml.gz
# gym/2011730.xml.gz


(src)="1"> Мүгәддәс китаб һәјатлары дәјишир
(trg)="1"> Bibliakwe niaratre töi kwitani

(src)="2"> ҜӘНҸ гадыны ушаглыгдан өјрәндији дини әгидәләринә ујғун јашамагдан әл чәкмәјә вадар едән нә олмушдур ?
(trg)="2"> ¿ DRE käkwe meri bati töi mikani kukwe driebare rünkwe ie ye kain ngäbitita ?

(src)="3"> Ҝәлин охујаг ҝөрәк , о , өзү бу һагда нә дејир .
(trg)="3"> Meri ye ara tä mike gare .

(src)="4"> « Инди һәјатымын әсил мәнасыны тапмышам » ( ЛИЗА АНДРЕ ) .
(trg)="4"> “ Kä nengwane tita nüne kwin ” ( LISA ANDRÉ )

(src)="5"> АНАДАН ОЛДУҒУ ИЛ : 1986
(trg)="5"> DÄREBARE : 1986

(src)="6"> ӨЛКӘ : ЛҮКСЕМБУРГ
(trg)="6"> JUTA : LUXEMBURGO

(src)="7"> КЕЧМИШДӘ : ЈОЛУНУ АЗМЫШ УШАГ
(trg)="7"> KUKWE MADA : NIARAKWE JA TÖI KWITANI

(src)="8"> АВТОБИОГРАФИЈА .
(trg)="9"> Nun nirike jai , ti abokän köre .

(src)="9"> Мән Лүксембург јахынлығында јерләшән балаҹа , тәмиз , тәһлүкәсиз вә чичәкләнән бир шәһәрдә бөјүјүб боја - баша чатмышам .
(trg)="10"> Ti rün aune ti meye abokän testiko Jehovakwe , nun nämene kia ye ngwane niatre käkwe kukwe Ngöbökwe driebare nunye .

(src)="10"> Бешушаглы аиләнин сонбешији олмушам .
(trg)="11"> Ti namani ünä ye ngwane nitre Testiko tä kukwe driere ye ñan jataba tuin metre tie .

(src)="13"> Әввәлҹә мән бу шүбһәләрә мәһәл гојмурдум , амма ҝет - ҝедә иманым зәифләјирди .
(trg)="12"> Ti nämene töbike kore , yebätä tödeka tikwe jataba dinekä .

(src)="14"> Валидејнләрим вар гүввәләри илә чалышырдылар ки , мәни дүз јола јөнәлтсинләр , анҹаг мән онларын көмәјини рәдд едирдим .
(trg)="13"> Ti rün aune ti meye nämene ti dimike ne kwe ti ñaka ja diandrekä ji metre yebiti , akwa tikwe ñan niaratre kukwei mikaba täte .

(src)="15"> Валидејнләримин хәбәри олмадан мән һакимијјәтә , демәк олар ки , һөрмәт етмәјән ҝәнҹләрлә отуруб - дурурдум .
(trg)="14"> Monsotre ñaka nitre mada mike ütiäte jai yebe ti jataba ja kete , ye abokän ñaka nämene gare ietre .

(src)="16"> Мәнә елә ҝәлирди ки , онлар сәрбәстдирләр , мән дә онлар кими јашамаг истәјирдим .
(trg)="15"> Monsotre ben ti nämene ja kete ye tö nämene dre nuain ye erere nämene nuainne , yebätä ti nämene ja kete bentre arato .

(src)="17"> Биз топлашыб бир јердә чохлу вахт кечирир , ким - киминлә ҝәлди јатыр вә наркотик гәбул едирдик .
(trg)="16"> Nun nämene niken bieta jökräbätä , nun nämene dö ñain krubäte aune droka duen , bätä nun nämene nemen ni ño ño erere ben .

(src)="18"> Мән әввәлҹә һәјатдан һәзз алырмыш кими ҝөрүнән инсанларын јанында олмаға чох шад идим .
(trg)="17"> Nitre nämene nüne kwin krubäte nämene tuin tie , nitre yebe ti tö nämene näin .

(src)="19"> Әслиндә исә хошбәхт дејилдим .
(trg)="18"> Ti ñaka nämene nüne kä jutobiti .

(src)="20"> Онларын арасында һәјат чох мәнасыз иди ; онлар һеч нә һагда дүшүнмүрдүләр .
(trg)="19"> Kukwe nuain nämene tikwe ye ñaka nämene ti mike nüne kwin , nitre ben ti nämene ja kete ye ñaka nämene töbike jire kukwe nämene nemen bare käbiti tibien yebätä .

(src)="21"> Мәни исә дүнјада бу гәдәр һагсызлығын баш алыб ҝетмәси чох нараһат едирди .
(trg)="20"> Kukwe käme nuainta käbiti tibien ye abokän nämene ti ngwen töbike .

(src)="22"> Вахт кечдикҹә мән даһа чох депрессијаја гапылырдым .
(trg)="21"> Köbö kwatire kwatire ti nämene nemen bäri ulire .

(src)="23"> МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ . 17 јашларында олардым , өзүмү чох пис һисс едирдим .
(trg)="22"> BIBLIAKWE TI TÖI KWITANI ÑO : Kä nämene 17 tibiti ye ngwane ti nämä ulire ti meye gaba tibätä , aisete ti nübaiba kwe ja tötiketa Bibliabätä .

(src)="24"> Нә һалда олдуғуму ҝөрән анам јенидән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјәми хаһиш етди .
(trg)="23"> Kukwe meden drieta Bibliabätä aune ye ererebätä tikwe ja ngwandre , yebätä tikwe töbikadre nieba kwe tie .

(src)="25"> О деди ки , Аллаһын Кәламынын тәлимләрини арашдырдыгдан сонра онлара ујғун јашајыб - јашамамаға өзүм гәрар верәрәм .
(trg)="24"> Kukwe nieba kwe ye käkwe ti mikaba töbike .
(trg)="25"> Ti eteba Caroline bäri umbre ti kräke aune muko kwe Akif käkwe ti tötikadre Bibliabätä ye tikwe ka ngäbitiba .

(src)="26"> Бу сәмими сөһбәт һәјатымда әсил дөнүш нөгтәси олду .
(trg)="26"> Ti aune ti eteba ririabare kukwebätä , akwa Akif ye abokän namanina umbre ye ngwane namani testiko Jehovakwe .

(src)="27"> Мән Мүгәддәс Китабы бөјүк баҹым Каролина вә онун һәјат јолдашы Акифлә өјрәнмәјә разылыг вердим .
(trg)="27"> Ye medenbätä , rababa ruin tie , kukwe meden nämene ti töi nike ye ti rabadre niere jökrä ie , ye abokän nämene ütiäte ti kräke .

(src)="28"> Баҹымын јолдашы ушаглыгдан јох , артыг јеткин јашларында Јеһованын Шаһиди олмушду .
(trg)="28"> Ti nämene ja ngwen ye erere ni testiko käkwe ñaka ja ngwandre ye nämene gare kwin tie .

(src)="29"> Буна ҝөрә дә мән һисс едирдим ки , Акифлә ачыг даныша биләрәм , бу да мәним үчүн чох ваҹиб иди .
(trg)="29"> Ti nämene kukwe nuainne ye abokän nämene ti aibe mike töbike ti nämene nütüre .

(src)="31"> Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладыгдан сонра исә баша дүшдүм ки , һәрәкәтләрим Јеһова Аллаһа тәсир едир .
(trg)="30"> Akwa , ti rikaba ja tötike Bibliabätä ye ngwane rükaba gare tie ti nämene kukwe nuainne nämene Jehová töi mike ulire ( Salmo 78 : 40 , 41 ; Proverbios 27 : 11 ) .

(src)="32"> Һәмчинин анладым ки , бу , башгаларына да өз тәсирини ҝөстәрир .
(trg)="31"> Ti nämene nitre mada mike ulire arato .

(src)="33"> Мүгәддәс Китабы арашдырмаға давам етдикҹә онун Аллаһын Кәламы олдуғуна инанмаг үчүн мәнтигли вә инандырыҹы сәбәбләрин олдуғуну ҝөрдүм .
(trg)="32"> Ti nämene ja tötike bäri ye käkwe ti mikani tö ngwen Biblia ye abokän Kukwe Ngöbökwe .

(src)="34"> Мисал үчүн , инанылмаз дәрәҹәдә дәгигликлә јеринә јетмиш чохлу Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләрини өјрәндим .
(trg)="33"> Kukwe niebare Bibliabätä abokän namani bare metre ye käkwe mikani gare tie kukwe Ngöbökwe ye ütiäte aune tä kukwe metre niere .

(src)="35"> Бу кими биликләрин сајәсиндә әввәлки шүбһәләрим арадан галхды .
(trg)="34"> Biblia käkwe ti dimikani kukwe metre mike gare jai .

(src)="36"> Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладыгдан тәхминән бир ил сонра валидејнләримлә Јеһованын Шаһидләринин Алманијадакы филиалында көнүллү кими хидмәт едән бөјүк гардашымын јанына ҝетдик .
(trg)="35"> Tikwe ja tötika Bibliabätä kömikabata , ye bitikäre kä kwati näre ti rikaba ti meye aune ti rün ben basare ti ngwai känti , niara nämene sribire sukursal Alemania .

(src)="37"> Гардашымын нә гәдәр хошбәхт олдуғуну ҝөрмәк мәнә ҝүҹлү тәсир бағышлады .
(trg)="36"> Kä nämä juto niarabätä ye käkwe kä mikaba juto tibätä .

(src)="38"> Чохдандыр ки , мән бу хошбәхтлијин һәсрәтиндә идим !
(trg)="37"> ¡ Ye erere ti tö nämene nünain !

(src)="39"> Орадакы диҝәр көнүллүләр дә мәнә хош тәәссүрат бағышладылар .
(trg)="38"> Nitre mada mada nämä sribire ja töi jeñebiti yete ye käkwe kä mikaba juto tibätä arato .

(src)="40"> Онлар мәним дүрүст олмајан , кәскин һиссләр далынҹа гачан достларымдан чох фәргләнирдиләр .
(trg)="39"> Nitre ben ti nämene ja kete käne ye abokän nämene ja ngwen käme aune ñaka nämene ja nire mike tuin ütiäte jai , akwa nitre sribikä sukursalte ñaka nämene ja ngwen nitre ye erere .

(src)="41"> Бундан гыса мүддәт сонра үрәкдән Јеһоваја дуа едиб һәјатымын галан һиссәни Она хидмәтә һәср едәҹәјимә сөз вердим . 19 јашым оланда өзүмү Јеһоваја һәср едәрәк вәфтиз олундум .
(trg)="40"> Ti janama kä yekänti , ye bitikäre tikwe oraba Ngöböi mikakäre gare ie tikwe niara mikai täte käre .
(trg)="41"> Kä 19 tibiti angwane tikwe ja ngökaba ñöte mikakäre gare tikwe sribidi Jehová kräke .

(src)="42"> МӘНӘ ФАЈДАСЫ .
(src)="43"> Инди һәјатымын әсил мәнасыны тапмышам .
(trg)="42"> KUKWE KWIN NAMANI TIKWE : Kä nengwane tita nüne kwin .

(src)="44"> Инсанлара Мүгәддәс Китабдан Јеһова вә Онун ҝәләҹәјә даир вәдләри һагда өјрәтмәкдән севинҹ дујурам .
(trg)="43"> Tita blite Bibliabätä nitre madabe , tita Jehová aune dre käbämikata kwe kä ja känenkäre ye tita mike gare ietre ye tä kä mike juto tibätä .

(src)="45"> Һәмчинин бир фајдасы да одур ки , артыг аиләм мәним үчүн нараһат олмур .
(trg)="44"> Ti mräkätre tä nüne kwin , ñobätä ñan aune niaratre ñan niena ti töibikaire krubäte .

(src)="46"> Мән кечмишдә етдијим сәһвләри баша дүшүрәм вә чалышырам , онлары бир даһа тәкрарламајым .
(trg)="45"> Tikwe kukwe käme nuainbare krubäte , akwa tita ja di ngwen ñan ja töi mike krubäte kukwe yebätä .

(src)="47"> Әксинә , диггәтими Јеһованын бағышлајан олдуғуна вә мәнимлә јахындан марагландығына ҹәмләјим .
(trg)="46"> Jehovata ngite juen ta nibiti aune ti tare krubäte kwe yebätä tita ja töi mike .

(src)="48"> Үрәкдән Сүлејманын мәсәлләри 10 : 22 ајәсиндәки сөзләрә гошулурам : « Рәббин хејир - дуасы инсана сәрвәт ҝәтирәр , даһа она гүссә вермәз » .
(trg)="47"> Proverbios 10 : 22 yete mikata gare , “ Jehovata kukwe kwin mike nemen bare ye köböire kukwe keta kabre tä nemen nikwe , aune ye ñaka tä ni ngwen ja tarenike ” , kukwe yei tita tö ngwen ja brukwä tätebiti .

(src)="49"> [ 20 – ҹи сәһифәдәки јазы ]
(trg)="48"> [ Kukwe nieta página 14 ]

(src)="50"> « Биз топлашыб бир јердә чохлу вахт кечирир , ким - киминлә ҝәлди јатыр вә наркотик гәбул едирдик »
(trg)="49"> “ Nun nämene niken bieta jökräbätä , nun nämene dö ñain krubäte aune droka duen , bätä nun nämene nemen ni ño ño erere ben ”