# az_Cyrl/1999088.xml.gz
# bcl/1999088.xml.gz


(src)="1"> “ Јеһова ” , јохса “ Јәһва ” ?
(trg)="1"> “ Jehova ” o “ Yahweh ” ?

(src)="2"> “ ГАРЫШЫГ ” , “ һибрид ” , “ мүдһиш ” .
(trg)="2"> “ SARALAK , ” “ terminong gikan sa laen - laen na lenguahe , ” “ abnormal . ”

(src)="3"> Мүгәддәс Китабы тәдгиг едән јәһуди дили мүтәхәссисләрини белә ҝүҹлү ифадәләр истифадә етмәјә нә вадар етмишдир ?
(trg)="3"> Ano an magpapangyari sa mga nag - espesyalisar sa Hebreo kan Biblia na gamiton an mapuersang mga termino na arog kaiyan ?

(src)="4"> Буна сәбәб , Аллаһын адыны “ Јеһова ” кими тәләффүз етмәјин дүзҝүн олуб - олмадығына даир верилән суала онларын ҝөстәрдикләри мүнасибәт олмушдур .
(trg)="4"> An pinagdidiskutiran kun baga an “ Jehovah ” ( sa Bicol , “ Jehova ” ) tamang pronunsiasion sa Ingles kan ngaran nin Dios .

(src)="5"> Јүз илдән артыгдыр ки , бунунла әлагәдар мүбаһисәләр давам едир .
(trg)="5"> Sa laog nin labing sanggatos na taon , an kontrobersiang ini naglakop na daing kontrol .

(src)="6"> Бу ҝүн филологларын әксәријјәти Аллаһын адынын икиһеҹалы вариантына - “ Јәһва ” тәләффүзүнә үстүнлүк верирләр .
(trg)="6"> Ngonyan , an kadaklan na intelektuwal garo baga mas gusto an duwang silaba na “ Yahweh . ”

(src)="7"> Бәс “ Јеһова ” тәләффүзү һәгигәтәнми белә “ мүдһишдир ” ?
(trg)="7"> Alagad an pronunsiasion daw na “ Jehova ” talagang “ abnormal ” na marhay ?

(src)="8"> Мүбаһисәләрин башланғыҹында
(trg)="8"> An Pinakagamot kan Kontrobersia

(src)="9"> Мүгәддәс Китаба әсасән , адыны инсанлара Аллаһ өзү ачмышдыр .
(trg)="9"> Segun sa Biblia , ihinayag mismo nin Dios an saiyang ngaran sa katawohan .

(src)="10"> Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки , гәдимдә Аллаһын хидмәтчиләри бу ады сәрбәст истифадә едирдиләр .
(trg)="10"> ( Exodo 3 : 15 ) Ipinaheheling kan mga ebidensia sa Kasuratan na an suanoy na mga lingkod nin Dios sueltong ginamit an ngaran na iyan .

(src)="11"> Ејни заманда Аллаһын ады башга халглара да мә’лум иди .
(trg)="11"> ( Genesis 12 : 8 ; Rut 2 : 4 ) An ngaran nin Dios naaraman man kan ibang mga nasyon .

(src)="12"> Бу , хүсусән дә , исраиллиләрин Бабил әсарәтиндән гајыдыб , мүхтәлиф милләтләрлә тәмасда олдуғу дөврдә баш вермишдир .
(trg)="12"> ( Josue 2 : 9 ) Nangorognang totoo ini pakatapos na an mga Judio na nagbuelta hale sa pagkadistiero sa Babilonya nagkaigwa nin relasyon sa mga tawo hale sa dakol na nasyon .

(src)="13"> Мүгәддәс Китабын тәрҹүмәчиләри үчүн тә’јин едилмиш бир лүғәтдә дејилир : “ Чохлу сүбутлар вар ки , әсарәтдән сонракы дөврдә јәһуди дини бир чох јаделлиләри өзүнә ҹәлб едирди ” ( “ The Interpreter’s Dictionary of the Bible ” ) .
(src)="14"> Лакин б . е .
(trg)="13"> ( Salmo 96 : 2 - 10 ; Isaias 12 : 4 ; Malaquias 1 : 11 ) An The Interpreter’s Dictionary of the Bible nagsasabi : “ Igwa nin awad - awad na ebidensia na sa kapanahonan pagkatapos kan pagkadistiero dakol na taga ibang daga an naakit sa relihion kan mga Judio . ”

(src)="15"> Ы әсринә јахын Аллаһын ады илә әлагәдар мөвһуматлар јајылды .
(trg)="14"> Minsan siring , pag - abot kan enot na siglo C.E . , may nagtalubo nang superstisyon manongod sa ngaran nin Dios .

(src)="16"> Нәһајәтдә јәһудиләр Аллаһын адыны ачыг - ашкар истифадә етмәјә сон гојдулар , бә’зиләри исә ону тәләффүз етмәји белә гадаған етдиләр .
(src)="17"> Беләликлә дүзҝүн тәләффүз итирилди .
(trg)="15"> Pag - abot nin panahon , bako sanang dai na ginamit kan Judiong nasyon an ngaran nin Dios nin hayagan kundi an nagkapira ipinagbawal pa ngani ultimong an pagsayod kaiyan .

(src)="18"> Бәс дүзҝүн тәләффүз һәгигәтәнми итирилди ?
(trg)="16"> Sa siring an tamang pronunsiasion kaiyan nawara — o talaga daw na nawara iyan ?

(src)="19"> Адлар нә дејә биләр ?
(trg)="17"> Ano an Makukua sa Sarong Ngaran ?

(src)="20"> Гәдим јәһуди дилиндә Аллаһын ады יהוה кими јазылыр .
(trg)="18"> Sa lenguaheng Hebreo , an ngaran nin Dios isinusurat na יהוה .

(src)="21"> Сағдан сола охунан бу дөрд һәрф тетраграмматон адланыр .
(trg)="19"> An apat na letrang ini , na binabasa hale sa too pawala , parateng inaapod na an Tetragrammaton .

(src)="22"> Мүгәддәс Китабда бир чох ҹоғрафи вә инсан адларында Аллаһын адынын ихтисара салынмыш формасына раст ҝәлинир .
(trg)="20"> An dakol na ngaran nin tawo asin lugar na nasambitan sa Biblia igwa kan pinalipot na porma kan ngaran nin Dios .

(src)="23"> Бу хүсуси адлар , Аллаһын адынын тәләффүзүнү мүәјјән етмәјә көмәк едә биләрми ?
(trg)="21"> Posible daw na an mga nombre propio na ini puedeng magtao nin giya sa kun paano pinopronunsiar kaidto an ngaran nin Dios ?

(src)="24"> Вашингтондакы Уесли илаһијјат семинаријасынын әмәкдар профессору Ҹорҹ Буканан бунун мүмкүн олдуғуну сөјләјир .
(trg)="22"> Segun ki George Buchanan , propesor emerito sa Seminaryo sa Teolohiya kan Wesley , Washington , D.C . , E.U.A . , an simbag iyo .

(src)="25"> Профессор Буканан изаһ едир : “ Гәдим дөврләрдә валидејнләр өвладларына өз аллаһларынын адындан әмәлә ҝәлән адлар гојурдулар .
(trg)="23"> Si Propesor Buchanan nagpapaliwanag : “ Kan suanoy na mga panahon , an mga magurang sa parate inginangaran an saindang mga aki sa saindang mga dios .

(src)="26"> Бу ону ҝөстәрир ки , ушаг адларынын тәләффүзү аллаһ адларынын тәләффүзү илә охшар иди .
(trg)="24"> Iyan nangangahulogan na an pagpronunsiar ninda kan ngaran kan saindang mga aki kapareho kan pagpronunsiar ninda kan ngaran kan dios .

(src)="27"> Тетраграмматона инсанларын адларында раст олунурду , һәмишә дә ортасында саит сәс ишләнирди ” .
(trg)="25"> An Tetragrammaton isinaro sa ngaran nin mga tawo , asin pirme nindang ginagamit an bokal sa tahaw . ”

(src)="28"> Мүгәддәс Китабдан ҝөтүрүлмүш вә өзүнә Аллаһын адынын ихтисара салынмыш формасыны дахил едән бир нечә шәхси ады нәзәрдән кечирәк .
(trg)="26"> Estudyare an pira sanang halimbawa nin nombre propio na yaon sa Biblia na may kaibang pinalipot na porma kan ngaran nin Dios .

(src)="30"> Илјас пејғәмбәрин ады гәдим јәһуди дилиндә Елијаһ , јахуд Елијаһу кими сәсләнир .
(trg)="27"> An Jonatan , na minalataw na Yoh·na·thanʹ o Yehoh·na·thanʹ sa Bibliang Hebreo , nangangahulogan “ itinao ni Yaho o Yahowah , ” sabi ni Propesor Buchanan .

(src)="31"> Профессор Буканан бу адын мә’насыны “ Аллаһым Јаһу вә ја Јаһуваһ ” кими мүәјјән едир .
(trg)="28"> An ngaran ni propeta Elias ʼE·li·yahʹ o ʼE·li·yaʹhu sa Hebreo .
(trg)="29"> Segun ki Propesor Buchanan , an ngaran nangangahulogan : “ An sakong Dios iyo si Yahoo o Yahoo - wah . ”

(src)="32"> Һәмчинин гәдим јәһуди ады Јеһошафат , “ Јаһо мүһакимә едир ” мә’насыны дашыјан Јеһоһшафат кими сәсләнир .
(trg)="30"> Kaagid kaiyan , an ngaran sa Hebreo para sa Josafat Yehoh - sha·phatʹ , na nangangahulogan “ si Yaho naghokom . ”

(src)="33"> Икиһеҹалы “ Јәһва ” тетраграмматону тәләффүз заманы , Аллаһын адынын тәркибиндән “ о ” саитинин тәләффүзүнү хариҹ едир .
(trg)="31"> An may duwang silabang pagpronunsiar kan Tetragrammaton na “ Yahweh ” dai matogot sa pagkaigwa kan tanog kan bokal na o bilang kabtang kan ngaran nin Dios .

(src)="34"> Лакин Јонатан вә Јеһонатан адларында олдуғу кими , Мүгәддәс Китабда истифадә олунан вә өзүнә Аллаһын адыны дахил едән бир чох башга адларын һәм илк , һәм дә гысалдылмыш формасында бу саит сәс ортада тәләффүз олунур .
(trg)="32"> Alagad sa dakol na ngaran sa Biblia na isinaro an ngaran nin Dios , an tanog na ini kan bokal na nasa tahaw pareho yaon sa orihinal asin sa pinalipot na mga porma , siring kan sa Jehonatan asin Jonatan .

(src)="35"> Буна ҝөрә дә Аллаһын адына даир профессор Буканан иддиа едир : “ У вә ја о саитини бурахмаг мүмкүн дејил .
(trg)="33"> Sa siring , si Propesor Buchanan nagsasabi mapadapit sa ngaran nin Dios : “ Sa arin man na kamugtakan an bokal na oo o oh dai linaktawan .

(src)="36"> “ Ја ” ихтисарына раст ҝәлмәк мүмкүндүр , анҹаг һеч вахт “ Јәва ” ихтисарына раст ҝәлинмир . . .
(trg)="34"> An termino kun beses pinalilipot bilang ‘ Ya , ’ alagad nungkang ‘ Ya - weh . ’ . . .

(src)="37"> Тетраграмматону бирһеҹалы сөз кими тәләффүз едәндә , бу ад “ Јаһ ” , јахуд “ Јо ” кими сәсләнә биләрди .
(trg)="35"> Kun an Tetragrammaton pinopronunsiar sa sarong silaba iyan ‘ Yah ’ o ‘ Yo . ’

(src)="38"> Ону үч һеҹадан ибарәт сөз кими тәләффүз едәндә исә , “ Јаһоваһ ” , ја да “ Јаһуваһ ” кими сәсләнирди .
(trg)="36"> Kun iyan pinopronunsiar sa tolong silaba iyan kutana magigin ‘ Yahowah ’ o ‘ Yahoowah . ’

(src)="39"> Әҝәр икиһеҹалы ихтисар олса да , онда “ Јаһо ” кими сәсләнмәли иди ” ( “ Biblical Archaeology Review ” ) .
(trg)="37"> Kun iyan man pinalipot sa duwang silaba iyan kutana magigin ‘ Yaho . ’ ” — Biblical Archaeology Review .

(src)="40"> Бу шәрһ XIX әсрдә јашамыш јәһуди дилинин мүтәхәссиси Ҝезенијанын иддиасыны анламаға көмәк едир : “ Аллаһын адынын יְהוָֹה [ Је - һо - ваһ ] кими тәләффүз едилдијини бәјан едәнләрин гануни әсаслары вар .
(trg)="38"> An mga komentong ini tinatabangan kita na masabotan an sinabi kan intelektuwal sa Hebreo na si Gesenio kan ika - 19 siglo sa saiyang Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures : “ An mga ibinibilang na an יְהוָֹה [ Ye - ho - wah ] iyo an aktuwal na pronunsiasion [ kan ngaran nin Dios ] bako man enterong daing basehan na paagi kaiyan ikadedepensa an saindang opinyon .

(src)="41"> Әҝәр бу ады белә тәләффүз етсәк , онда бир чох хүсуси адларын башландығы יְהוֹ [ Је - һо ] вә יוֹ [ Јо ] ихтисарынын тәләффүзү даһа ајдын олур ” ( “ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures ” ) .
(trg)="39"> Sa paaging ini na an pinalipot na mga silaba na יְהוֹ [ Ye - ho ] asin יוֹ [ Yo ] , na ginagamit na kapinonan kan dakol na nombre propio , ikapaliliwanag nin igo . ”

(src)="42"> Бунунла белә Еверетт Фокс , өзүнүн јени чыхан “ Мусанын Төвраты ” тәрҹүмәсинә мүгәддимәдә дејир : “ [ Аллаһын ] адынын јәһуди дилиндә “ дүзҝүн ” тәләффүзүнү гајтармаг үчүн ҝөстәрилмиш көһнә вә јени ҹәһдләр мүвәффәгијјәтлә нәтиҹәләнмәди ; нә бә’зән истифадә олунан “ Јеһова ” нын , нә дә алимләр тәрәфиндән үмуми гәбул олунан “ Јәһва ” нын дүзҝүн олдуғуну гәти сурәтдә тәсдиг етмәк олмаз ” .
(trg)="40"> Minsan siring , sa introduksion kan saiyang dai pa sana nahahaloy na traduksion kan The Five Books of Moses , si Everett Fox nagsasabi : “ An suanoy sagkod bagong mga pagprobar na makua an ‘ tamang ’ pronunsiasion kan ngaran [ nin Dios ] sa Hebreo dai nagin mapanggana ; an nadadangog kun beses na ‘ Jehova ’ o an lakop nang sa intelektuwal na ‘ Yahweh ’ pareho dai mapatutunayan nin patapos . ”

(src)="43"> Алимләрин мүбаһисәси , шүбһәсиз ки , һәлә давам едәҹәкдир .
(trg)="41"> Daing duwa - duwa na magpapadagos an debate nin mga intelektuwal .

(src)="44"> Масоретләр саит сәсли ишарәләр системини тәртиб едәнә кими , јәһудиләр һәгиги Аллаһын адыны тәләффүз етмәјә сон гојдулар .
(trg)="42"> An mga Judio nag - ontok sa pagsayod kan ngaran kan tunay na Dios bago namukna kan mga Masorete an sistema sa pagmarka nin representasyon kan bokal .

(src)="45"> Буна ҝөрә дә ЈҺВҺ ( יהוה ) самитләри илә һансы саитләрин ишләндијини сүбут етмәк мүмкүн дејил .
(trg)="43"> Sa siring , mayo nin pangultimong paagi na mapatunayan kun arin na mga bokal an kaiba kan mga konsonanteng YHWH ( יהוה ) .

(src)="46"> Лакин тәләффүзү һеч заман итирилмәјән Мүгәддәс Китаб персонажларынын адлары , Аллаһын адынын неҹә тәләффүз олундуғуна әсл ачардыр .
(trg)="44"> Pero , an mismong ngaran nin mga personahe sa Biblia — na an tamang pronunsiasion kaiyan nungkang nawara — nagtatao nin tunay na giya sa suanoy na pronunsiasion kan ngaran nin Dios .

(src)="47"> Бу фактларын әсасында , һеч олмазса бә’зи алимләр “ Јеһова ” адынын бир о гәдәр дә “ мүдһиш ” олмадығы илә разылашырлар .
(trg)="45"> Huli sa bagay na ini , kisuerra an nagkapirang intelektuwal minaoyon na an pronunsiasion na “ Jehova ” bako man talagang “ abnormal ” na marhay .

(src)="48"> [ 32 - ҹи сәһифәдәки шәкилләр ]
(trg)="46"> [ Mga retrato sa pahina 31 ]

(src)="49"> “ Јеһова ” - Аллаһын адынын ән ҝениш јајылмыш тәләффүз формасыдыр .
(trg)="47"> An “ Jehova ” iyo an pinakapopular na pronunsiasion kan ngaran nin Dios

# az_Cyrl/2000440.xml.gz
# bcl/2000440.xml.gz


(src)="1"> Максималист олмаға дәјәрми ?
(trg)="1"> Taano ta Dapat na Daogon an Perpeksionismo ?

(src)="2"> Сиз , һәр бир шеји олдугҹа јахшы етмәјә чалышырсынызмы ?
(trg)="2"> Pirme daw kamong nagmamaigot na marhay na gibohon an saindong pinakamakakaya ?

(src)="3"> Әлбәттә , сизин бу хүсусијјәтиниз һәм сизә , һәм дә әтрафынызда оланлара чох шејдә фајдалыдыр .
(trg)="3"> Malinaw nanggad , sa dakol na paagi an paggibo nindo kaiyan puedeng magtao nin pakinabang sa saindo asin sa mga nasa palibot nindo .

(src)="4"> Диҝәр тәрәфдән , бә’зиләри ифратчылыға гапылыр вә максималист олурлар .
(trg)="4"> Sa ibong na kampi , may mga suminobra man na marhay asin nagin perpeksionista .

(src)="5"> Бу нә демәкдир ?
(trg)="5"> Ano an kahulogan kaiyan ?

(src)="6"> МАКСИМАЛИСТ сөзүнүн бир мә’насы , һәддиндән артыг тәләбкар олан инсан демәкдир вә белә инсан , бир иш мүкәммәл сурәтдә баша чатдырылмадыгда һөвсәләдән чыхыр .
(trg)="6"> BUENO , an sarong kahulogan kan terminong “ perpeksionismo ” sarong “ ugale na ibinibilang na dai puede an ano man na dai nakakaabot sa pagigin perpekto . ”

(src)="7"> Јәгин ки , сиз бу ҹүр хасијјәтли инсанларла гаршылашмысыныз .
(trg)="7"> Posible na may nakaatubang na kamong mga tawo na igwa kan siring na ugale .

(src)="8"> Сир дејил ки , башгаларына гаршы һәддиндән артыг тәләбкар олмаг , мәмнунијјәтсизлик вә мә’јуслуға сәбәб олан бир чох проблемләр јарада биләр .
(trg)="8"> Maheheling nindo na an sobra nang marhay na hinahagad ninda sa iba puedeng magin dahelan nin dakol na problema , na nagbubunga nin pagkadiskontento asin pagkadesganar .

(src)="9"> Мүвазинәтли инсанларын әксәријјәти баша дүшүрләр ки , лазымсыз вә әсассыз тәләбкарлыг кими , максимализм һәјатын бүтүн саһәләриндә арзу олунмајан хасијјәтдир .
(trg)="9"> Rinerekonoser nin kadaklan na timbang na tawo na an perpeksionismo sa sentido nin sobra nang marhay asin bakong rasonableng mga hinahagad sa gabos na bagay sa buhay talagang bakong kawiliwili .

(src)="10"> Онунла мүбаризә апармаг лазымдыр .
(trg)="10"> Iyan dapat na daogon .

(src)="11"> Лакин мәсәлә ондадыр ки , биз өзүмүзү вә ја хасијјәтимизи јохладығымыз заман , биздә белә хүсусијјәтин олдуғуну гәбул етмәк бә’зән чәтин олур вә буна ҝөрә дә онун өһдәсиндән ҝәлмәк асан дејил .
(trg)="11"> Minsan siring , an sarong problema iyo na pag - abot sa sato mismong aktitud o ugale , tibaad masakit na rekonoseron an tendensia sa siring na perpeksionismo , kaya masakit na daogon iyan .

(src)="12"> Нелсонун чох мә’сулијјәтли вәзифәси вар вә о , чохлу мәсәләләрин һәлли илә мәшғулдур .
(trg)="12"> Si Nelson igwa nin dakulang paninimbagan asin dakol na problemang dapat resolberan .

(src)="13"> О , мүнтәзәм олараг статистикалары тәдгиг едир вә истеһсалат онун бүтүн диггәтини ҹәлб едир .
(trg)="13"> Regular siang nag - aanalisar nin estadistika , asin prioridad nia an produksion .

(src)="14"> Чохларынын фикринҹә , белә максимализм әмәк базарында мүвәффәгијјәт әлдә етмәк үчүн лазымдыр .
(trg)="14"> An perpeksionismo parateng ibinibilang na kaipuhan tanganing magin mapanggana sa paghanap nin malalaogan na trabaho kun saen makosog an kompetensia .

(src)="15"> Бә’зиләри Нелсону гијмәтләндирсәләр дә , тәләбкарлыг онун сағламлығына пис тә’сир ҝөстәрир , баш ағрыларына вә ҝәрҝинлијинә сәбәб олур .
(trg)="15"> Minsan ngani tibaad aapresyaron nin nagkapira an pagkaepisiente ni Nelson , an saiyang perpeksionismo nagtao sa saiya nin pisikal na mga problema , siring kan kolog nin payo asin tension .

(src)="16"> Сиз Нелсонун бу хүсусијјәтини өзүнүздә ҝөрүрсүнүзмү ?
(trg)="16"> Kapareho daw kamo ni Nelson ?
(trg)="17"> An mga aki apektado man nin perpeksionismo .

(src)="17"> Максимализм ҝәнҹләрә дә хас олан хүсусијјәтдир .
(trg)="18"> Bilang aki , si Rita , na taga Rio de Janeiro , gustohon mag - eskuela .

(src)="18"> Рио - де - Жанејродан Рита адлы бир гыз , ушаглыгда мәктәбдә охумағы хошлајырды .
(trg)="19"> Hiningoa nia na sia dai magluwas na ambisyosa , alagad ta naaaburido sia kun dai nia nakukua an pinakahalangkaw na marka .

(src)="19"> О , шөһрәтпәрәст олмамаға чалышырды , анҹаг “ ә’ладан ” ашағы гијмәт аланда буну бир фәлакәт кими гәбул едирди .
(trg)="20"> Si Rita nagsabi : “ Poon sa pagkaaki , ikinomparar ko an sakong sadiri sa iba na kadakol nin panahon , mantang ako pirmeng natetension asin nag - aapura .

(src)="21"> Елә һисс едирдим ки , динҹәлмәјә һеч вахтым јохдур , чүнки һәмишә едиләси ишләрим олурду ” .
(trg)="21"> Nungka kong namatean na ako igwa nin panahon na magpahingalo huli ta pirmeng igwa nin mga gigibohon . ”

(src)="22"> Марија балаҹа оланда , башгалары кими гәшәнҝ шәкил чәкә билмәдији үчүн үмидсизликдән ағлајырды .
(trg)="22"> Bilang sadit na aking babae , si Maria naghihibi sa pagkadesganar kun dai sia nakakadrowing nin siring kahusay kan iba .

(src)="23"> Даһа сонра о , өзүнүн мусиги мәһарәтини мүкәммәл дәрәҹәјә чатдырараг , чалыб - охумағындан һәзз алмаг әвәзинә , чох вахт әсәбләшир вә һәјәҹанланырды .
(trg)="23"> Dugang pa , sa saiyang paghihingoang maabot an artistikong pagkaperpekto sa musika , parate siang natetension asin naghahadit imbes na maogma sa saiyang pagtogtog o pagkanta .

(src)="24"> Рәгабәтчиликдән гачынмаг үчүн еһтијатлы олмаға чалышан Танја адлы бразилијалы бир гыз е’тираф едир ки , мәктәбдә вә евдә өзүнә гаршы һәддиндән артыг јүксәк тәләбләр гојурду .
(trg)="24"> An saro pang aking babae na taga Brazil , si Tania , na naghingoang magin madonong asin likayan an pakikompetensia , nag - admitir na sia nagbubugtak pa man giraray nin mga pamantayan para sa saiyang sadiri na halangkawon , kapwa sa eskuelahan asin sa harong .

(src)="25"> Она елә ҝәлирди ки , һәр шеји мүкәммәл сурәтдә етмәзсә , инсанлар ону чох севмәјәҹәкләр .
(trg)="25"> Inisip nia na kun bakong perpekto an saiyang ginigibo , dai siang gayo magugustohan kan mga tawo .

(src)="26"> Бундан әлавә , Танја бә’зән башгаларындан да чох шеј ҝөзләјирди , нәтиҹәдә үмиди боша чыхыр вә чох кәдәрләнирди .
(trg)="26"> Apuera dian , kun beses sobrang marhay an inaasahan ni Tania sa iba , na dahel kaiyan nakamamate sia nin pagkadesganar asin kamondoan .

(src)="27"> Баҹарыглы , чалышган олмаг вә өзүндән мәмнун галмаг һиссинин ваҹиб олмасына бахмајараг , әҝәр бир инсан гаршысына һәјата кечирилмәз мәгсәдләр гојарса , һәмин инсанда наилијјәтсизлијә уғрамаг горхусу кими мәнфи һиссләр јарана биләр .
(trg)="27"> Minsan ngani importante an pagkatatao , kahigosan , asin pakamate nin personal na satispaksion , an negatibong mga saboot , arog baga nin pagkatakot na masudya , puedeng magresulta sa pagbugtak nin dai maaabot na mga pasohan .

(src)="28"> Валидејнләр вә әтрафдакылар , ушаглардан дәрсләриндә вә идманда мүкәммәл олмағы тәләб едә биләрләр , ушаглар исә онларын үмидини доғрулда билмәјәндә әзијјәт чәкирләр .
(trg)="28"> An mga magurang o iba pa tibaad magbugtak nin sarong pamantayan nin pagkaperpekto sa mga leksion o sa isport na para sa mga aki masakit aboton .

(src)="29"> Мәсәлән , Рикардонун анасы оғлуна бөјүк үмидләр бәсләјирди : онун һәким олмағыны , фортепианода чалмағыны вә бир нечә дилдә данышмағыны истәјирди .
(trg)="29"> Halimbawa , an ina ni Ricardo halangkaw an mga inaasahan sa saiya , na gusto siang magin doktor , magtogtog nin piano , asin makapagtaram nin nagkapirang lenguahe .

(src)="30"> Мәҝәр белә јүксәк тәләбләрин , проблемләрлә вә ја үмидсизликлә нәтиҹәләнәҹәји ајдын дејилми ?
(trg)="30"> Naheheling daw nindo na an paaging ini , kun sobra na man na marhay , may posibilidad na pagponan nin mga problema o pagkadesganar ?

(src)="31"> Нә үчүн максималист олмагдан чәкинмәк лазымдыр ?
(trg)="31"> Taano ta Dapat na Likayan an Perpeksionismo ?

(src)="32"> Кејфијјәтли әмәк , ишдә јүксәк дәгиглик вә усталыг һәр вахт тәләб олунур .
(trg)="32"> An trabahong marahayon an kalidad , na nakakaabot sa halangkaw na mga pamantayan nin pagkaeksakto asin kahusayan , iyo an hinahanap .

(src)="33"> Буна ҝөрә дә , инсанлар әмәк базарында рәгабәт апарырлар .
(trg)="33"> Kaya an mga tawo dapat na makikompetensia sa paghanap nin malalaogan na trabaho .

(src)="34"> Инсанлары даһа чох чалышмаға мәҹбур едән башга бир сәбәб , гидаланмаг үчүн вәсаитсиз галмаг горхусудур .
(trg)="34"> An saro pang nagigin dahelan na an dakol orog na nagmamaigot sa trabaho iyo an pagkatakot na mawaran nin ikabubuhay .

(src)="35"> Бә’зи ишчиләр , јени рекорд үчүн һәр ҹүр фәдакарлыға ҝедән идманчыја бәнзәјирләр .
(trg)="35"> An nagkapirang trabahador nagigin kaagid kan atleta na labi - labi an mga pagsasakripisyo tanganing makagibo nin sarong bagong rekord .

(src)="36"> Лакин о , ҝүҹлү рәгиблә гаршылашараг , даһа артыг мәшг етмәк , бәлкә дә , јахшы нәтиҹәләр әлдә етмәк вә үмид етдији кими галиб ҝәлмәк үчүн , һәтта наркотик маддәләр дә гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндә галыр .
(trg)="36"> Dangan , kun napaatubang sa masakit na kompetisyon , tibaad mapiritan sia na magsanay nin orog pa , na tibaad naggagamit nin kemikal na mga bagay tanganing umoswag pa asin ​ — an linalaoman nia ​ — manggana .

(src)="37"> Бир китабда дејилир ки , мәнтигә ујғун олан мүкәммәлләшмәк арзусу максимализмә чевриләндә , инсаны ја “ уғурсузлуг гаршысында горху ” , ја да “ биринҹи олмаг арзусу ” идарә етмәјә башлајыр ( “ The Feeling Good Handbook ” ) .
(trg)="37"> Imbes na marahay na pagmamaigot na magin mahusay , an perpeksionismo nagpapangyari sa mga tawo na magin “ motibado kan takot na masudya ” o “ itinutulod na magin numero uno . ” ​ ​ — The Feeling Good Handbook .

(src)="38"> Әлбәттә , бә’зиләри һесаб едирләр ки , инҹәсәнәтдә вә ја идманда өз наилијјәтләрини һәмишә мүкәммәлләшдирә биләрләр .
(trg)="38"> Totoo , may mga naniniwala na an nagigibo ninda sa arte o sa isport pirmeng puedeng paoswagon .
(trg)="39"> Pero , segun ki Dr .

(src)="39"> Лакин доктор Роберт Елиотун сөзләринә ҝөрә “ максимализм , һеч заман һәјата кечмәјәҹәк бир үмиддир ” .
(trg)="40"> Robert S .
(trg)="41"> Eliot , “ an perpeksionismo sarong inaasahan na nungkang naootob . ”

(src)="40"> О , әлавә едир : “ Бураја , тагсыркарлыг , мүдафиә олунмаг истәји вә ришхәндләр гаршысында горху һиссләри дахилдир ” .
(trg)="42"> Sinabi pa nia : “ Iyan kompuesto nin pakamate nin kasalan , pananarahotan tolos , asin pagkatakot sa pag - olog - olog . ”

(src)="41"> Буна ҝөрә дә , мүдрик Сүлејман падшаһын сөзләри неҹә дә дүзҝүндүр : “ Һәр әмәји вә јахшы ҝедән иши ҝөрдүм ки , бир кимсәнин гоншусу тәрәфиндән гысганылмасы буна ҝөрәдир .
(trg)="43"> Huli kaini , totoo nanggad an mga tataramon kan madonong na si Hadeng Salomon : “ Naheling ko mismo an gabos na kahigosan asin an gabos na kahusayan sa trabaho , na iyan nangangahulogan nin pagriribal nin saro tumang sa saro ; ini man daing kapakanan asin paglapag sa doros . ” ​ — Eclesiastes 4 : 4 .

(src)="42"> Бу да бошдур вә јели тутмаға чалышмагдыр ” .
(trg)="44"> Ano an magigibo nindo kun kamo may tendensiang magin perpeksionista ?

(src)="43"> Әҝәр һәр шејдә мүкәммәллик ахтармаға мејллисинизсә , нә етмәк олар ?
(trg)="45"> Totoo daw na mientras na orog an saindong pagmamaigot , orog man kamong nadedesganar ?

(src)="45"> Сиз , даһа аз тәләбкар олмаг вә һәр шејә раһат јанашмаг истәјәрдинизми ?
(trg)="46"> Boot daw nindong magin bakong gayong eksihido asin orog na pamugtak an boot ?

(src)="46"> Камил олмаг нә демәкдир ?
(trg)="47"> Ano an boot sabihon kan pagigin perpekto ?

(src)="47"> Мәҝәр максималист олмагдан чәкинәрәк , өз имканларыныздан там мә’нада истифадә етмәк истәмирсинизми ?
(trg)="48"> Dai daw kamo ngonyan naghihimuyawot na gamiton an pinakapotensial nindo mantang linilikayan an perpeksionismo ?

(src)="48"> Әҝәр гејри - камил инсанлар Аллаһын вердији габилијјәтләрдән , башгаларынын рифаһы наминә кәшфләр етмәк үчүн истифадә едирләрсә , онда Аллаһын рәһбәрлији алтында бәшәријјәтин мүкәммәл шәраитләрдә нәләрә наил олаҹагларыны тәсәввүр един !
(trg)="49"> Kun kayang gamiton nin bakong sangkap na mga tawo an saindang mga kakayahan na itinao nin Dios tanganing magdiskobre nin mga bagay para sa kapakinabangan nin iba , imahinara an kayang gibohon nin katawohan sa irarom nin sangkap na mga kamugtakan asin sa paggiya nin Dios !

(src)="49"> [ 4 - ҹү сәһифәдәки шәкил ]
(trg)="50"> [ Ritrato sa pahina 4 ]

(src)="50"> Валидејнләр вә әтрафдакылар ушаглардан , онларын наил ола билмәдикләри мүкәммәллији тәләб едә биләрләр
(trg)="51"> An mga magurang o iba pa tibaad maghagad nin pagkaperpekto , na dai kayang aboton nin mga aki

# az_Cyrl/2000441.xml.gz
# bcl/2000441.xml.gz


(src)="1"> Камил һәјат јалныз арзу дејил !
(trg)="1"> Sangkap na Buhay — Bakong Pangatorogan Sana !

(src)="2"> Мүкәммәл дүнја . . .
(src)="3"> Сизҹә бу нә демәкдир ?
(trg)="2"> Sangkap na kinaban ​ — ano an kahulogan kaiyan para sa saindo ?

(src)="4"> Ҹинајәткарлыг , наркоманија , аҹлыг , јохсуллуг вә әдаләтсизлик олмајан инсан ҹәмијјәтини тәсәввүр един .
(trg)="3"> Imahinara an sarong sosyedad nin tawo na mayo nin krimen , pagdodroga , gutom , kadukhaan , o inhustisya .