# az/2006285.xml.gz
# zai/2006285.xml.gz


(src)="1"> « Mən sizinləyəm »
(trg)="1"> « Naa nuaaniáʼ laatu »

(src)="2"> « Rəbbin rəsulu . . . belə dedi : Rəbb deyir : “ Mən sizinləyəm ” » .
(trg)="2"> « Ni rizané stiidxaʼ Jiobá que guníʼ [ . . . ] : “ « Naa nuaaniáʼ laatu » , nga nga ni na Jiobá ” . »

(src)="3"> İsa bizim günlərə bənzəyən hansı dövrə istinad etmişdi ?
(trg)="3"> ( AGEO 1 : 13 . )
(trg)="4"> Gunáʼ nga ca dxi bichaaga Jesús ca dxi stinu riʼ .

(src)="4"> BİZ TARİXİN mühüm bir mərhələsində yaşayırıq .
(trg)="5"> GUIZÁʼ risaca ca dxi nabáninu yanna riʼ .

(src)="5"> Müqəddəs Kitab peyğəmbərliklərinin yerinə yetməsi 1914 - cü ildən ‘ Rəbbin günündə ’ yaşadığımızı sübut edir .
(trg)="6"> Ca diidxaʼ riguixhená ni cá lu Biblia na maʼ nabáninu lu « dxi stiʼ Señor » ni bizulú lu iza 1914 ( Revelación 1 : 10 , NM ) .

(src)="6"> Yəqin siz bu peyğəmbərliyi öyrənmisiniz və sizə mə’lumdur ki , İsa , Padşahlıq taxtında oturan ‘ İnsan Oğlunun günlərini ’ ‘ Nuhun və Lutun günləri ’ ilə müqayisə etmişdi .
(trg)="7"> Zándaca maʼ huayuundaluʼ de laani ne nannuʼ bichaaga Jesús « dxi ibigueta Hombre Biseenda Dios » ora maʼ cayuni mandar lu Reinu ne « ca dxi bibani Noé » ne laaca bichaagabe ni ne « ca dxi bibani Lot » ( Lucas 17 : 26 , 28 ) .

(src)="7"> Beləliklə , Müqəddəs Kitab o dövrün bizim günlərimizə bənzədiyini göstərir .
(trg)="8"> Dxandíʼ , Biblia na bisihuinni cani xi chiguizaaca yanna .

(src)="8"> Lakin diqqətəlayiq olan başqa bir uyğunluq da mövcuddur .
(trg)="9"> Peru nuu sti cosa ni bizaaca dxiqué ni cusihuinni xi chiguizaaca yanna ni caquiiñeʼ guiene chaahuinu .

(src)="9"> Yehova Haqqay və Zəkəriyyəni hansı iş üçün tə’yin etmişdi ?
(trg)="10"> Xi dxiiñaʼ bidii Jiobá Ageo ne Zacarías gúnicaʼ .

(src)="10"> Gəlin daha əvvələ qayıdaraq , Yəhudi peyğəmbərləri Haqqay və Zəkəriyyənin dövründə mövcud olan vəziyyəti nəzərdən keçirək .
(trg)="11"> Guidúʼyanu ximodo bibani binni ca dxi stiʼ Ageo ne Zacarías , ca hombre riʼ gúcacabe ni riguixhená stiʼ Dios .

(src)="11"> Bu iki sadiq peyğəmbər Yehovanın müasir xidmətçiləri üçün əhəmiyyət kəsb edən hansı xəbəri e’lan edirdi ?
(trg)="12"> Xi diidxaʼ riguixhená guníʼ ca hebreu riʼ caquiiñeʼ gucaadiaga xquidxi Jiobá ca dxi stinu riʼ yaʼ .

(src)="12"> Haqqay və Zəkəriyyə Babil əsarətindən qayıtmış Yəhudi xalqı üçün ‘ Rəbbin rəsulları ’ tə’yin olunmuşdular .
(trg)="13"> Guirópacabe guzanécabe stiidxaʼ Jiobá ne guyécabe ra nuu ca judíu ni bireecaʼ de esclavu Babilonia .

(src)="13"> Onlar israilliləri əmin etməli idilər ki , mə’bədi tə’mir etmək işində Allah onlara arxa duracaq .
(trg)="14"> Dxiiñaʼ gucuaacabe nga gábicabe ca israelita que zacané Dios laacaʼ gucuicaʼ yuʼduʼ que sti biaje ( Ageo 1 : 13 ; Zacarías 4 : 8 , 9 ) .

(src)="14"> Haqqay və Zəkəriyyənin yazdığı kitablar balaca olsa da , ‘ Allahdan ilham alan və tə’lim , təkzib , islah , salehlik tərbiyəsi üçün faydalı olan ’ Müqəddəs Yazıların bir hissəsidir .
(trg)="15"> Nécapeʼ huaxiéʼ ni bicaacabe lu ca libru stícabe , laaca nuu cani lade « irá Xquiʼchi Dios , [ ni ] Espíritu Santu uníʼ xi ica , ne nuu ni para usiidi ni laanu ne para ulidxe ni laanu ne para gabi ni laanu paraa cuchéʼ nu ne para acané ni laanu ibani nu casi na Dios » ( 2 Timoteo 3 : 16 ) .

(src)="15"> Bu peyğəmbərliklər bizə də aiddir
(trg)="16"> Riquiiñeʼ guizaaláʼdxinu ni guníʼcabe

(src)="16"> 3 , 4 .
(trg)="17"> 3 , 4 .

(src)="17"> Haqqay və Zəkəriyyənin kitabları bizi nə üçün maraqlandırmalıdır ?
(trg)="18"> Xiñee riquiiñeʼ guizaaláʼdxinu guiénenu ca diidxaʼ riguixhená ni guníʼ Ageo ne Zacarías .

(src)="18"> Haqqay və Zəkəriyyənin e’lan etdiyi xəbərlər , əlbəttə ki , yəhudilər üçün faydalı idi və onların söylədikləri peyğəmbərliklər o dövrdə də yerinə yetdi .
(trg)="19"> Dxandíʼ nga biquiiñeʼ ca diidxaʼ guníʼ Ageo ne Zacarías que para gucaneni ca judíu ni bibani ca dxi stícabe , ne guca ca diidxaʼ riguixhená guníʼcabe que dxiqué .

(src)="19"> Belə isə , biz nə üçün əmin ola bilərik ki , bu kitabların bizə də aidiyyatı vardır ?
(trg)="20"> Peru , xiñee riquiiñeʼ guizaaláʼdxinu guiene chaahuinu ni guníʼcabe yaʼ .

(src)="20"> Bu sualın cavabını İbranilərə 12 : 26 - 29 ayələrində tapırıq .
(trg)="21"> Zadxélanu ti razón lu Hebreos 12 : 26 - 29 .

(src)="21"> Burada həvari Pavel , Allahın ‘ göyləri , yeri lərzəyə gətirəcəyindən ’ danışan Haqqay 2 : 6 ayəsindən sitat gətirir .
(trg)="22"> Racá bizeeteʼ apóstol Pablu de Ageo 2 : 6 ra na zuniibi Jiobá « guibáʼ ne guidxilayú » , ne zusábabe « trono stiʼ ca reinu ca » ne zunitilube « stipa stiʼ ca reinu ni nuu ndaaniʼ ca guidxi roʼ ca » ( Ageo 2 : 22 ) .

(src)="22"> Lərzə , nəticə e’tibarilə ‘ padşahlıqların taxt - taclarını alt - üst , millətlərin səltənətlərinin gücünü darmadağın edəcək ’ .
(trg)="23"> Pablu bizeeteʼ de libru stiʼ Ageo para guluiʼbe xi chiguizaaca « ca reinu ni nuu ndaaniʼ ca guidxi roʼ ca » ne para gusihuínnibe jma risaca Reinu ni chiguicaa ca xpinni Cristu guibáʼ , ti Reinu ni guirutiʼ qué zanda gunitilú ( Hebreos 12 : 28 ) .

(src)="23"> « Haqqay » kitabından sitat gətirdikdən sonra Pavel ‘ millətlərin səltənətləri ’ ilə nə baş verəcəyini söyləyir və məsh olunmuş məsihçilərin miras alacağı sarsılmaz Padşahlığın üstünlüyündən bəhs edir .
(trg)="24"> Nga runi , ora bicaa Pablu carta ra nuu ca hebreu lu primé siglu que la ?

(src)="24"> Bu sözlərdən görünür ki , bizim eranın birinci əsrində yazılan « İbranilərə məktub » da Haqqay və Zəkəriyyənin söylədiyi peyğəmbərliklərin gələcəkdə yerinə yetəcəyindən danışılır .
(trg)="25"> caʼruʼ diʼ gaca ni na ca diidxaʼ riguixhená guníʼ Ageo ne Zacarías .

(src)="25"> İsa ilə birgə Xilaskar Padşahlığı miras alacaq məsh olunmuş məsihçilərin qalığı hələ də yer üzündə yaşayır .
(trg)="26"> Ndaaniʼ Guidxilayú riʼ nabániruʼ xcaadxi xpinni Cristu ni gulí Dios ni chiguni mandarnecaʼ Jesús lu Reinu stiʼ .

(src)="26"> Beləliklə , « Haqqay » və « Zəkəriyyə » kitabları bizim üçün də əhəmiyyət kəsb edir .
(trg)="27"> Nga runi , ca diidxaʼ riguixhená ni guníʼ Ageo ne Zacarías que risaca cani yanna riʼ .

(src)="27"> 5 , 6 .
(trg)="28"> 5 , 6 .

(src)="28"> Haqqay və Zəkəriyyənin peyğəmbər tə’yin edilməsinə hansı hadisələr səbəb oldu ?
(trg)="29"> Ximodo nuu ca judíu que dxi biʼniʼ Ageo ne Zacarías dxiiñaʼ bidii Dios laacaʼ .

(src)="29"> « Ezra » kitabında Haqqay və Zəkəriyyənin xidmətlərinə başlamazdan əvvəl baş vermiş hadisələr nəql edilir .
(trg)="30"> Libru stiʼ Esdras cayabi laanu xi guca ante guiníʼ Ageo ne Zacarías ca diidxaʼ riguixhená stiʼ Dios .

(src)="30"> B . e . ə . 537 - ci ildə yəhudilər Babil əsarətindən qayıtdılar .
(trg)="31"> Lu iza 537 ante gueeda Cristu , dxi bibiguetaʼ ca judíu ni guyuu de esclavu Babilonia que la ?

(src)="31"> Vali Zerubbabil və baş kahin Yeşuanın nəzarəti altında b . e . ə . 536 - cı ildə yeni mə’bədin təməli qoyuldu .
(trg)="32"> gobernador Zorobabel ne xaíque stiʼ cani ruzaaquiʼ guʼxhuʼ Josué ( ni laaca láʼ Jesúa ) biiyacabe ora bizulú gulaa , o biasa base stiʼ yuʼduʼ cubi que lu iza 536 ( Esdras 3 : 8 - 13 ; 51 ) .

(src)="32"> Bu hadisə yəhudilərə əvvəlcə böyük sevinc gətirdi , lakin çox keçmədən qorxu onlara üstün gəldi .
(trg)="33"> Nécapeʼ nabé nayecheʼ guyuu ca judíu que pur ni guca que la ?
(trg)="34"> qué nindaa diʼ bidxíbicabe .

(src)="33"> Ezra 4 : 4 ayəsində yazıldığı kimi , ‘ bu ölkənin xalqı Yəhuda xalqının əllərini işdən soyutmaqla tikinti işində onlara əziyyət verirdi ’ .
(trg)="35"> Esdras 4 : 4 na « qué nusaana ca binni de guidxi que de nibeecaʼ stipa náʼcabe ne qué nusaana de nibeecaʼ gana ca binni de guidxi Judá ti maʼ cadi gucuicaʼ » yoo stiʼ Dios .

(src)="34"> Bu düşmənlər , xüsusilə də samariyalılar , yəhudilərə qarşı yalan ittihamlar irəli sürdülər .
(trg)="36"> Ca binni de Samaria , cani jma xhenemígucabe , guniʼcaʼ ni cadi dxandíʼ de ca judíu que nezalú rey stiʼ guidxi Persia , ngue runi bicueeza rey que ca dxiiñaʼ ni cayaca para cuí yuʼduʼ que ( Esdras 4 : 10 - 12 ) .
(trg)="37"> Pur nga la ?

(src)="35"> Onlar Fars padşahını inandırdılar ki , mə’bədin tikintisini qadağan etmək lazımdır .
(trg)="38"> ca judíu que maʼ qué ñápacaʼ gana para ñúnicaʼ dxiiñaʼ casi dxi bizulucaʼ , ne jma nga gucuá íquecaʼ xhiiñasicaʼ .

(src)="36"> Yəhudilərdə mə’bədin tikintisinə olan ilk həvəs tezliklə söndü .
(src)="37"> Onların başı şəxsi işlərinə qarışdı .
(trg)="39"> Peru lu iza 520 , gudiʼdiʼ si dieciséis iza de gulaa base stiʼ yuʼduʼ que , Jiobá biseendaʼ Ageo ne Zacarías para uguucaʼ gana guidxi que ti uzulúcabe dxiiñaʼ stiʼ yuʼduʼ que sti biaje ( Ageo 1 : 1 ; Zacarías 1 : 1 ) .

(src)="38"> Lakin mə’bədin təməlinin qoyulmasından 16 il sonra b . e . ə . 520 - ci ildə , Yehova Haqqay və Zəkəriyyəni peyğəmbər tə’yin etdi .
(trg)="40"> Cumu guluu ca hombre rizané stiidxaʼ Dios que gana ca judíu que ne bihuinni nuuné Jiobá laacabe la ?

(src)="39"> Onlar mə’bədin tikintisini davam etdirmək üçün xalqda həvəs oyatmalı idilər .
(trg)="41"> ngue runi bizulúcabe dxiiñaʼ que sti biaje dede binduuxecabe yuʼduʼ que lu iza 515 ( Esdras 6 : 14 , 15 ) .

(src)="40"> Allahın rəsulları tərəfindən ruhlanan və Yehovanın onlara arxa duracağına əmin edilən yəhudilər yenidən mə’bədin tikintisinə başlayıb , b . e . ə . 515 - ci ildə onu başa çatdırdılar .
(trg)="42"> Ximodo zanda guchaaganu ca dxi stinu riʼ ne ca dxi bibani cani riguixhená que .

(src)="41"> Haqqay və Zəkəriyyənin günləri ilə bizim günlərimiz arasında hansı uyğunluq vardır ?
(trg)="43"> Ñee ridúʼyanu pabiáʼ risaca cani guca riʼ para laanu la ?

(src)="42"> Bütün bunların bizim üçün hansı əhəmiyyəti kəsb etdiyini bilirsinizmi ?
(trg)="44"> Laanu laaca nápanu ti dxiiñaʼ ni naquiiñeʼ gúninu : gucheechenu « stiidxa Dios » ( Mateo 24 : 14 ) .

(src)="43"> Bizə ‘ Səmavi Səltənət [ Padşahlıq ] haqqında olan Müjdəni ’ təbliğ etmək tapşırığı verilib .
(trg)="45"> Dxiiñaʼ riʼ bizulú cayaca ni ne jma gana gudiʼdiʼ si primé Guendaridinde ni guca lu guidubi naca Guidxilayú .

(src)="44"> Bu iş Birinci Dünya müharibəsindən sonra geniş vüs’ət aldı .
(trg)="46"> Cásica biree ca judíu que de esclavu ndaaniʼ guidxi Babilonia dxiqué la ?

(src)="45"> Qədim yəhudilərin Babil əsarətindən azad olunduqları kimi , Yehovanın müasir xidmətçiləri də yalan dinlərin dünya imperiyası olan Böyük Babilin əsarətindən azad olundular .
(trg)="47"> zacaca biree xquidxi Jiobá ni nuu yanna riʼ de Babilonia Guidxi Roʼ , laani nga guiráʼ ca religión ni cadi dxandíʼ .

(src)="46"> Allahın məsh edilmiş xidmətçiləri çalışqanlıqla təbliğ , tə’lim və insanları həqiqi ibadətə yönəltmək işinə başladılar .
(trg)="48"> Biree si ca binni ni gulí Dios que la ?
(trg)="49"> bizulú bicheechecaʼ diidxaʼ , bisiidicaʼ ne gucanecaʼ binni guni adorar Dios jneza .

(src)="47"> Bu iş bu gün daha böyük miqyasda aparılır və ola bilsin , siz də bu işdə iştirak edirsiniz .
(trg)="50"> Dxiiñaʼ riʼ jma ziroobaʼ ni yanna , ne zándaca lii laaca cayuʼnuʼ ni .

(src)="48"> Bu pis sistemin sonu yaxınlaşdığı üçün indi təbliğ işinin həyata keçirilməsinin əsl vaxtıdır .
(trg)="51"> Yanna nga caquiiñeʼ gácani , purtiʼ mayaca guinitilú guidxilayú stiʼ Binidxabaʼ riʼ .

(src)="49"> Allahın tapşırdığı bu iş , ‘ böyük məşəqqətə ’ — Yehovanın insanların işlərinə qarışacağı vaxta kimi davam etməlidir .
(trg)="52"> Dxiiñaʼ ni maʼ bidii Jiobá laanu riʼ zúninu ni dede ora gucueezabe guiráʼ ni cayuni binni ra gueedanebe « dxi nagana » stibe ( Mateo 24 : 21 ) .
(trg)="53"> Ora gaca nga la ?

(src)="50"> O zaman pislik aradan qaldırılacaq və həqiqi ibadət bütün yer üzündə çiçəklənəcək .
(trg)="54"> zaluxe guiráʼ guendaquéiquiiñeʼ nuu yanna riʼ ne zacaneni binni guni adorar Dios casi modo racalaʼdxiʼ lu guidubi naca Guidxilayú .

(src)="51"> Nə üçün gördüyümüz işdə Allahın bizə arxa duracağına əmin ola bilərik ?
(trg)="55"> Xiñee zanda guni crenu dxandíʼ cayacané Jiobá laanu lu dxiiñaʼ ni cayúninu .

(src)="52"> Haqqay və Zəkəriyyənin peyğəmbərliklərindən aydın olur ki , bizə tapşırılan işdə ürəkdən iştirak edəriksə , Yehovanın bizi müdafiə edəcəyinə və xeyir - dua verəcəyinə əmin ola bilərik .
(trg)="56"> Casi rusihuinni ca diidxaʼ riguixhená bicaa Ageo ne Zacarías , zanda guni crenu dxandíʼ racané Jiobá laanu ne riguu ndaayaʼ laanu ora gucheechenu stiidxabe de guidubi ladxidoʼno .

(src)="53"> Allahın xidmətçilərini sıxışdırmaq və ya onların işini qadağan etmək üçün bə’zi dövlətlər cəhd göstərsələr də , onlardan heç biri təbliğ işinin inkişafını dayandıra bilməmişdir .
(trg)="57"> Neca huayuu gobiernu huayacalaʼdxiʼ gunduuxeʼ ca xpinni Cristu o gucueeza dxiiñaʼ ni maʼ bidii Dios laacabe la ?
(trg)="58"> nin tobi qué huayanda gucueeza ni .

(src)="54"> Yehovanın Birinci Dünya müharibəsinin sonundan e’tibarən Padşahlıq işinə necə xeyir - dua verməsi haqqında bir düşün !
(trg)="59"> Cahuinni pabiáʼ caguu Dios ndaayaʼ dxiiñaʼ stiʼ Reinu ni cayúninu , purtiʼ dede dxi biluxe primé Guendaridinde ni guca lu guidubi naca Guidxilayú riʼ jma maʼ stale binni cayuni ni na Dios .

(src)="55"> Bununla belə , qarşıda hələ çox görüləcək işlər var .
(trg)="60"> Peru nuuruʼ stale ni caquiiñeʼ gaca .

(src)="56"> Qədimdə yaranan hansı vəziyyətə diqqət yetirməliyik və nə üçün ?
(trg)="61"> Xi bizaaca dxiqué ni naquiiñeʼ gánnanu , ne xiñee galán gánnanu ni .

(src)="57"> Allahın tapşırdığı təbliğ və tə’lim işində bundan sonra da iştirak etmək üçün Haqqay və Zəkəriyyənin kitablarından öyrəndiklərimiz bizi necə ruhlandıra bilər ?
(trg)="62"> Ximodo racané ca diidxaʼ bicaa Ageo ne Zacarías laanu guzúʼbanu stiidxaʼ Dios de gucheechenu diidxaʼ ne gusíʼdinu binni yaʼ .

(src)="58"> Gəlin Allahdan ilham almış bu iki kitabdan aldığımız bə’zi ibrət dərslərini nəzərdən keçirək .
(trg)="63"> Zánnanu ni pa laanu guidúʼyanu xi zanda guizíʼdinu de cani zeeda lu guiropaʼ libru stiʼ Biblia riʼ .

(src)="59"> Məsələn , geri dönən yəhudilərə tapşırılmış tikinti ilə bağlı bir neçə məqama da diqqət yetirək .
(trg)="64"> Guidúʼyanu xhupa xhonna cosa ni ñuni ca judíu que ora nibí yuʼduʼ que nibiguétasicaʼ xquídxicaʼ .

(src)="60"> Qeyd edildiyi kimi , Babildən Yerusəlimə qayıdan yəhudilər mə’bədin işində mətanətli olmadılar .
(trg)="65"> Casi maʼ bidúʼyanu , ca judíu bibiguetaʼ Jerusalén bireesicaʼ de Babilonia que la ?

(src)="61"> Təməli qoyduqdan sonra onların əlləri işdən soyudu .
(trg)="66"> maʼ qué ñúnirucaʼ yuʼduʼ ni maca bizulucaʼ que , purtiʼ biluxe gulaa si base stini que maʼ qué ñúnirucaʼ dxiiñaʼ ne stale gana .

(src)="62"> Aralarında hansı səhv fikir yayılmağa başladı ?
(trg)="67"> Xii nga ni cadi jneza guníʼ íquecabe yaʼ .

(src)="63"> Biz bundan nə öyrənə bilərik ?
(trg)="68"> Xi rizíʼdinu de ni guca ca .

(src)="64"> Düzgün nöqteyi - nəzərin vacibliyi
(trg)="69"> Naquiiñeʼ guiníʼ íquenu jneza

(src)="65"> Yəhudilər arasında hansı səhv nöqteyi - nəzər yayılmağa başladı və bu nə ilə nəticələndi ?
(trg)="70"> Xii nga ni cadi jneza guníʼ ique ca judíu que , ne xi guca pur guníʼ íquecabe zaqué .

(src)="66"> Yerusəlimə qayıdan yəhudilər deyirdilər : ‘ Vaxt hələ çatmayıb ’ .
(trg)="71"> Para cadi guni ca judíu ni bibiguetaʼ que dxiiñaʼ la ?

(src)="67"> Onlar b . e . ə . 536 - cı ildə mə’bədin təməlini qoyub tikintiyə başlayanda , ‘ vaxt hələ çatmayıb ’ demirdilər , lakin tezliklə yol verdilər ki , ətrafdakı xalqların müqaviməti və dövlətin müdaxiləsi onlara tə’sir göstərsin .
(trg)="72"> guniʼcaʼ : « Caʼruʼ diʼ guedandá dxi » ( Ageo 1 : 2 ) .
(trg)="73"> Guendaridxagayaa nga qué niníʼcabe zacá dxi bizulúcabe yuʼduʼ que sti biaje , nin ora gundaacabe base stini lu iza 536 .

(src)="68"> Yəhudilər daha çox öz evlərinin və rahatlıqlarının qayğısına qalmağa başladılar .
(trg)="74"> Peru qué nindaa diʼ bireecabe gana purtiʼ ca xpesínucabe bicaalucaʼ laacabe ne purtiʼ laaca bicueeza gobiernu stiʼ guidxi Persia dxiiñaʼ que .

(src)="69"> Yehova , yarımçıq qalmış mə’bədi onların yaraşıqlı evləri ilə müqayisə edərək , soruşur : « Bu mə’bəd xaraba qaldığı halda sizin üçün damı yaraşıqlı evlərinizdə oturmaq vaxtıdırmı ? »
(trg)="75"> Ca judíu que bizulú bíʼnicaʼ jma pur lídxicaʼ ne biyúbicaʼ ximodo guibánicaʼ jma galán .

(src)="70"> Yehova nə üçün Haqqayın dövründə yaşayan yəhudilərə öyüd - nəsihət verməli oldu ?
(trg)="76"> Ora biʼyaʼ Jiobá pabiáʼ sicarú nuu lídxicabe purtiʼ guyaʼné cani yaga de ni jma galán peru yuʼduʼ que caʼruʼ guiluxe la ?

(src)="71"> Bəli , yəhudilər üstünlüyü artıq başqa şeylərə verməyə başladılar .
(trg)="77"> gunabadiidxabe laacaʼ : « Ñee yanna nga tiempu para cuézatu ndaaniʼ yoo ni guyaʼné yaga ni jma galán ne yoo riʼ guirutiʼ cadi culabi la ? »

(src)="72"> Birinci yerə Yehovanın niyyətini , mə’bədin tikilməsini qoymaq əvəzinə , Allahın xalqı diqqəti özlərinə və evlərinə cəmləşdirdi .
(trg)="78"> ( Ageo 1 : 4 ) .
(trg)="79"> Xiñee bidii Jiobá conseju ca judíu ni bibani ca dxi stiʼ Ageo .
(trg)="80"> Ni dxandíʼ nga maʼ gadxé ni bisisácacabe .

(src)="73"> Allahın mə’bədinin tikintisi yaddan çıxdı .
(trg)="81"> Lugar de primeru nucuícabe yuʼduʼ gudxi Jiobá laacabe que la ?

(src)="74"> Yehovanın Haqqay 1 : 5 ayəsində yazılan sözləri yəhudiləri ‘ həyat yolları haqqında yaxşı düşünməyə ’ çağırırdı .
(trg)="83"> Jiobá bicaa laacabe gúʼyacabe xi cayúnicabe ne ca diidxaʼ ni zeeda lu Ageo 1 : 5 ra na : « Laquixhe ladxidoʼto lu ca neza stitu » .

(src)="75"> Yehova onları ayaq saxlayıb , etdikləri üzərində düşünməyə səsləyir , mə’bədin tikintisini həyatlarında birinci yerə qoymamağın gətirdiyi nəticə barədə fikirləşməyə təşviq edirdi .
(trg)="84"> Ni gudxi Jiobá laacabe ne ca diidxaʼ riʼ nga guiníʼ íquecabe xi cayúnicabe purtiʼ cadi cá íquecabe gucuícabe yuʼduʼ que primeru , runi ngue cayápacabe guendananá .

(src)="76"> 12 , 13 .
(trg)="85"> 12 , 13 .

(src)="77"> Yəhudilərin vəziyyəti Haqqay 1 : 6 ayəsində necə təsvir olunur və bu ayə hansı mə’nanı daşıyır ?
(trg)="86"> Ximodo na Ageo 1 : 6 bibani ca judíu que , ne xi riníʼ ca diidxaʼ ca .

(src)="78"> Aydın məsələdir ki , vacib olmayan şeylərə üstünlük verməklə yəhudilər özlərinə ziyan edirdilər .
(trg)="87"> Casi maʼ bidúʼyanu , pur ni gudixhe ique ca judíu que gúnicaʼ la ?
(trg)="88"> gúpacaʼ guendanagana .

(src)="79"> Allahın Haqqay 1 : 6 ayəsində yazılan sözlərinə diqqət yetirin : « Çox əkdiniz , amma az götürdünüz .
(trg)="89"> Guidúʼyanu ximodo biiyaʼ Jiobá ni bíʼnicabe que ne ca diidxaʼ ni cá lu Ageo 1 : 6 : « Laatu guizáʼ maʼ bidxiibatu stale biidxiʼ , peru huaxiéʼ cudii cani .

(src)="80"> Yeyirsiniz , amma doymursunuz .
(trg)="90"> Nuu ni goto , peru qué ridxá ndaanitu .

(src)="81"> İçirsiniz , amma susuzluğunuz yatmır [ « sərxoş olmursunuz » , YD ] .
(trg)="91"> Nuu ni guetu , peru qué ruxhúdxini laatu .

(src)="82"> Geyinirsiniz , amma geyiminiz sizi isitmir .
(trg)="92"> Nuu lari gácutu , peru qué ruchaani laatu ; ne ni runi dxiiñaʼ caguu xpueltu ndaaniʼ ti bolsa ni nade » .

(src)="83"> Məvacibiniz cırıq kisəyə qoyulur » .
(trg)="93"> Ca judíu que bíʼnicaʼ dxiiñaʼ lu layú ni bidii Dios laacaʼ , peru qué nudiini casi modo racaláʼdxicaʼ .

(src)="84"> Yəhudilər Allahın verdiyi torpaqda yaşasalar da , torpaq onların istədiyi qədər məhsul vermirdi .
(trg)="94"> Maʼ qué niguu Jiobá ndaayaʼ laacabe , cásipeʼ modo guníʼ que ( Deuteronomio 28 : 38 - 48 ) .

(src)="85"> Qabaqcadan xəbərdarlıq etdiyi kimi , Yehova onları xeyir - dualarından məhrum etdi .
(trg)="95"> Cumu maʼ qué ñacané Jiobá laacabe la ?

(src)="86"> Allahın xeyir - duası olmadığı üçün , yəhudilər toxum səpsələr də , kifayət qədər məhsul yığmırdılar , əyinlərinə isti paltar tapa bilmirdilər .
(trg)="96"> caadxi ni gundísacabe lu layú stícabe qué nugaandani para nidxá ndaanicabe .
(trg)="97"> Ne cumu maʼ qué ñápacabe ndaayaʼ stibe la ?
(trg)="98"> ca lari stícabe maʼ qué nuchaani laacabe .

(src)="87"> Hətta elə təəssürat yaranırdı ki , qazandıqları pul onlara heç bir fayda gətirmədən cırıq kisəyə qoyulur .
(trg)="99"> Dede ruluíʼ ndaaniʼ ti bolsa ni nade nga caguucabe bueltu ni biʼniʼ ganárcabe purtiʼ qué ñacaneni laacabe .

(src)="88"> Bəs « içirsiniz , amma [ « sərxoş olmursunuz » , YD ] » sözləri hansı mə’nanı daşıyır ?
(trg)="100"> Yanna , xi riníʼ ca diidxaʼ « Nuu ni guetu , peru qué ruxhúdxini laatu » yaʼ .

(src)="89"> Bu o demək deyildir ki , sərxoş olmaq Allahın xeyir - duasını göstərir , Yehova sərxoşluğa pis baxır .
(trg)="101"> Ca diidxaʼ riʼ cadi culuíʼ diʼ cani ti ndaayaʼ stiʼ Dios nga xhudxi binni , purtiʼ Dios nanalaʼdxiʼ guendarixudxi ( 1 Samuel 25 : 36 ; Proverbios 23 : 29 - 35 ) .

(src)="90"> Əksinə , bu sözlər Yehovanın yəhudilərə xeyir - dua verməməsinə işarədir .
(trg)="102"> Ca diidxaʼ riʼ culuíʼ cani maʼ qué niguu Dios ndaayaʼ laacabe .

(src)="91"> Onların düzəltdikləri şərab o qədər az idi ki , hətta sərxoş olmaq üçün kifayət etmirdi .
(trg)="104"> Nueva Versión Internacional rutiixhi textu stiʼ Ageo 1 : 6 sicaríʼ : « Réʼcabe [ vinu ] , peru qué ridxá ndaanicabe » .

(src)="92"> 14 , 15 .
(trg)="105"> 14 , 15 .

(src)="93"> Haqqay 1 : 6 ayəsindən özümüzə hansı ibrət dərsini alırıq ?
(trg)="106"> Xi rizíʼdinu de ca diidxaʼ stiʼ Ageo 1 : 6 .

(src)="94"> Bütün bunlar bizə evin bər - bəzəyi barədə dərs vermək üçün yazılmayıb .
(trg)="107"> Pur ni bíʼndanu ca rihuinni cadi malu diʼ nga gucuinu lídxinu o guni chaahuinu ni .

(src)="95"> Sürgündən çox - çox əvvəl peyğəmbər Amos varlı israilliləri ‘ fil sümüyü ilə bəzənmiş evlərinə ’ və ‘ fil dişi ilə bəzənmiş divanlarına ’ görə məzəmmət etmişdi .
(trg)="108"> Dede ante chécabe casi esclavu que la ?
(trg)="109"> Amós , ni riguixhená stiʼ Dios que , maca gudindené ca israelita ni gupa bidxichi ni gulézacaʼ ndaaniʼ « ca yoo de marfil » que ne gúʼtacaʼ lu « cama de marfil » ( Amós 3 : 15 ; 6 : 4 ) .

(src)="96"> Lakin çox çəkmədi ki , bəzəkli evlər və mebel işğalçılar tərəfindən qarət edildi .
(trg)="110"> Peru qué nindaa diʼ ca yoo de luju stícabe ne cani nuu ndaaniʼ cani , purtiʼ biábacabe lu naʼ ca xhenemígucabe ne laacaʼ binduuxecaʼ guiráʼ ni .

(src)="97"> Lakin 70 illik sürgündən sonra da Allahın xalqından bir çoxları bu hadisədən özləri üçün heç bir nəticə çıxarmadı .
(trg)="111"> Neca guyuucabe setenta iza casi esclavu Babilonia la ?

(src)="98"> Bəs biz necə ?
(trg)="112"> qué ñénecabe .

(src)="99"> Yaxşı olardı ki , hər birimiz özümüzə belə suallar verək : vicdanla desəm , evim və onun yaraşığı mənim üçün nə dərəcədə vacibdir ?
(trg)="113"> Xi zanda guininu de laanu yaʼ .
(trg)="114"> Guiranu naquiiñeʼ guinabadiidxanu laca laanu : « Ñee cayuneʼ jma dxiiñaʼ para guneʼ lidxeʼ jma galán ne gápani stale luju la ?