# az/102012086.xml.gz
# tpi/102012086.xml.gz


(src)="1"> Gənclərin Sualları
(trg)="1"> Ol Yangpela i Laik Save

(src)="2"> Aşağıda gətirilən sözlərdən birini seç və cümləni tamamla :
(trg)="2"> I Gat Rong Long Planti Man i Save Long Mi ?
(trg)="3"> Raitim tok long spes bilong pinisim dispela sentens :

(src)="3"> Populyar olmaq ________________________
(trg)="4"> ․ ․ ․ ․ ․ gutpela long planti man i save long mi .

(src)="4"> A . həmişə yaxşıdır
(trg)="5"> A .

(src)="5"> B . bəzən yaxşıdır
(trg)="6"> Long olgeta taim i
(trg)="7"> B .

(src)="6"> C . heç vaxt yaxşı deyil
(trg)="8"> Sampela taim i
(trg)="9"> C .

(src)="7"> DÜZGÜN variant « B » variantıdır .
(trg)="10"> Em i no
(trg)="11"> BEKIM em “ B . ”
(trg)="12"> Bilong wanem ?

(src)="8"> Çünki populyar olmaq başqalarının rəğbətini qazanmaq deməkdir və bu , heç də həmişə pis deyil .
(trg)="13"> Sapos planti man i save long yu , dispela i makim olsem planti man i laikim yu — tasol sampela taim i no gat rong long dispela !

(src)="9"> Müqəddəs Kitabda peyğəmbərlik edilmişdir ki , məsihçilər « millətlərə nur » olacaqlar və bu , insanları onlara cəlb edəcək .
(trg)="14"> Baibel i tok ol Kristen i olsem “ lait bilong olgeta lain bilong graun , ” na dispela i pulim ol man i kam long ol .

(src)="10"> Bu mənada demək olar ki , məsihçilər populyar insanlardır .
(trg)="15"> ( Aisaia 42 : 6 ; Aposel 13 : 47 ) Long dispela rot i olsem planti man i save long ol Kristen .
(trg)="16"> Yu save ?

(src)="11"> İsa tanınmış insan idi .
(trg)="17"> Planti man i bin save long Jisas .

(src)="12"> Hələ gənc yaşlarında ikən o , « Allahın və insanların hüsn - rəğbətini » qazanmışdı .
(trg)="19"> Baibel i tok taim Jisas i kamap bikpela man , “ ol bikpela lain manmeri , em ol i kam long Galili na Dekapolis na Jerusalem na Judia na long hapsait bilong wara Jordan , ol i bihainim em . ” — Matyu 4 : 25 .

(src)="13"> Allahın Kəlamında deyilir ki , İsa böyüyəndə « Qalileya , Dekapol , Yerusəlim , Yəhudeya və İordan çayının o tayından saysız - hesabsız adam onun ardınca gedirdi » .
(trg)="20"> Bilong wanem i gutpela long planti man i save long em ?
(trg)="21"> Jisas i no mekim ol samting bilong kisim biknem o bilong planti man i ken save long em , na i no olsem em i laik bai ol man i mas laikim em , nogat .

(src)="14"> Çünki İsa şan - şöhrət dalınca düşmürdü və insanların rəğbətini qazanmağa can atmırdı .
(trg)="22"> Em i save bihainim pasin i stret — sampela taim pasin bilong em i mekim na ol man i laik harim tok bilong em .

(src)="15"> O , sadəcə olaraq düzgün olanı edirdi və bəzən bu , insanları ona cəlb edirdi .
(trg)="23"> Jisas i luksave tu olsem ol man inap senisim tingting bilong ol na sampela taim ol i laikim em , tasol em bilong sotpela taim tasol .

(src)="16"> Eyni zamanda o başa düşürdü ki , insanlar arasında şan - şöhrət qazanmaq gəldi - gedərdi və müəyyən vaxtdan sonra insanlar onu edam edəcəklər ! .
(trg)="24"> Em i save olsem bihain ol man bai kilim em i dai ! — Luk 9 : 22 .

(src)="17"> Populyar olmaq var - dövlətə sahib olmaq kimi bir şeydir .
(trg)="25"> Bikpela Samting : Sapos planti man i save long yu em i wankain olsem pasin bilong i gat planti mani kago .

(src)="18"> Ona sahib olmaq həmişə pis deyil .
(trg)="26"> I no gat rong sapos planti man i save long yu .

(src)="19"> Problem insanların var - dövlət əldə etmək və ya onu itirməmək üçün nə etmələrindədir .
(trg)="27"> Tasol hevi em olsem , man i mekim wanem bilong pulim planti man long save long em , o pulim ol man long wok yet long laikim em .

(src)="20"> Populyar olmaq üçün bir çox gənclər dəridən - qabıqdan çıxırlar .
(trg)="28"> Lukaut !
(trg)="29"> Planti yangpela i laik mekim olgeta samting na bai ol man i ken save long ol .

(src)="21"> Bəziləri insanlara yaltaqlanırlar .
(trg)="30"> Sampela i laik amamasim ol man , olsem na ol i save mekim pasin em planti man i laikim .

(src)="22"> Xuliqanlar isə aqressiv davranışla başqalarını onlara hörmət etməyə məcbur edirlər * .
(trg)="31"> Na sampela i save buli na fosim ol man long laikim ol — maski sapos ol dispela manmeri i pret , ol bai mekim tasol .

(src)="23"> Növbəti səhifələrdə populyarlığa gedən iki yanlış və bir düzgün yol nəzərdən keçirilir .
(trg)="32"> *
(trg)="33"> Long ol pes bihain , bai yumi skelim tupela rot nogut bilong kisim biknem .
(trg)="34"> Bihain yumi skelim wanpela gutpela rot .

(src)="24"> Müqəddəs Kitabda Nuhun dövründə yaşamış « adlı - sanlı » « böyük adamlar » haqqında bəhs olunur .
(trg)="35"> Bilong lukim sampela atikol moa bilong “ Ol Yangpela i Laik Save , ” lukim Web - sait www.watchtower.org / ype
(trg)="36"> [ Futnot ]

(src)="25"> Onlar başqalarına göz verib işıq vermirdilər .
(trg)="37"> Baibel i stori long ol man bilong buli , em ol “ Nefilim , ” na i tok “ ol i gat biknem . ”

(src)="26"> Onları , əsasən , özlərinin şan - şöhrət maraqlandırırdı .
(trg)="38"> Nambawan tingting bilong ol em long kisim biknem . — Stat 6 : 4 , NW .

(src)="27"> [ 24 – cü səhifədəki çərçivə / şəkil ]
(trg)="39"> [ Blok / Ol Piksa long pes 24 , 25 ]

(src)="28"> POPULYARLIĞA GEDƏN YOLLAR
(trg)="40"> OL ROT BILONG KISIM BIKNEM

(src)="29"> Başqalarının rəğbətini qazanmalıyam .
(trg)="42"> Mi laik bai ol narapela i orait long mi .

(src)="30"> Bunun üçün özümü onlar kimi aparmalıyam .
(trg)="43"> Bilong ol i ken orait long mi , mi mas bihainim pasin bilong ol .

(src)="31"> « Başqalarının hörmətini qazanmaq üçün onlarla ayaqlaşmağa çalışırdım .
(trg)="44"> “ Mi traim long senisim pasin bilong mi na bai i wankain long pasin bilong ol narapela .

(src)="32"> Əvvəl - əvvəl bu , işə yarayırdı .
(trg)="45"> Pastaim i luk olsem dispela i wok gut .

(src)="33"> Lakin sonra başa düşdüm ki , başqaları tərəfindən qəbul edilmək üçün heç vaxt kimliyini dəyişməməlisən » ( Nikol ) .
(trg)="46"> Tasol bihain mi luksave olsem i no gat wok long senisim pasin bilong mi na bai ol i ken orait long mi , nogat . ” — Nicole .

(src)="34"> Müqəddəs Kitab prinsipi : « Bir şeyi sadəcə başqalarının etdiyinə görə etmə . . .
(trg)="47"> Stiatok bilong Baibel : ‘ Sapos planti man i mekim pasin nogut , maski long bihainim pasin bilong ol . ’ — Kisim Bek 23 : 2 .

(src)="36"> [ 24 – cü səhifədəki şəkil ]
(trg)="48"> PASIN BULI

(src)="37"> Məni artıq hamı sevir və bunun həmişə belə qalmasını istəyirəm .
(trg)="49"> Ol narapela i save laikim mi , na mi laikim dispela pasin .

(src)="38"> Populyar olmaq üçün hər şeyə , hətta başqalarını əzişdirməyə belə hazıram .
(trg)="50"> Mi mas mekim olgeta samting bilong i stap namba 1 , maski sapos mi mas daunim ol narapela bilong mekim olsem .

(src)="39"> « Yeniyetmələr çox vaxt qəddar olurlar , xuliqan uşaqlar isə daha populyar olduqlarından qorxaq uşaqlar onların davranışının düzgün olduğunu düşünməyə başlayırlar » ( Rakel ) .
(trg)="51"> “ Ol pikinini i save bikhet , na ol pikinini i save buli ol i gat nem , olsem na taim ol i mekim wanpela tok , ol pikinini husat i save pret long ol i bilipim tasol olgeta tok bilong ol . ” — Raquel .

(src)="40"> Müqəddəs Kitab prinsipi : « İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə , siz də onlarla elə rəftar edin » .
(trg)="52"> Stiatok bilong Baibel : “ Ol pasin yupela i laik bai ol man i mekim long yupela , yupela i mas mekim wankain pasin long ol . ” — Luk 6 : 31 .

(src)="41"> [ 24 – cü səhifədəki şəkil ]
(trg)="53"> GUTPELA ROT

(src)="42"> Prinsiplərini müəyyən et .
(trg)="54"> 1 Save gut long ol stiatok yu bihainim .

(src)="43"> Müqəddəs Kitabda deyilir ki , yetkin insanlar « yaxşını pisdən ayırmağa [ öyrəşdiriliblər ] » .
(trg)="55"> Baibel i tok ol man i bikpela pinis ‘ ol i lainim gut tingting bilong ol long kliagut long ol samting i stret na ol samting i no stret . ’ — Hibru 5 : 14 .

(src)="44"> Etiqadlarına sadiq ol .
(trg)="56"> 2 Bihainim ol tok yu bilip long en .

(src)="45"> « Bu gün kimə qulluq edəcəyinizi özünüz seçin . . .
(trg)="57"> Olsem Josua , yumi inap tok : “ Sapos yupela i no laik lotu long Bikpela , orait yupela i tingting gut nau . . . .

(src)="46"> Amma mən və mənim evimdəkilər Rəbbə qulluq edəcək » , — sözlərini əminliklə deyən Yeşua kimi ol .
(trg)="58"> Tasol mi wantaim famili bilong mi , mipela bai i lotu long Bikpela tasol . ” — Josua 24 : 15 .

(src)="47"> Əminliklə seçdiyin yolla get .
(trg)="59"> 3 Bilip olsem rot yu makim long bihainim em i stret .

(src)="48"> Həvari Pavel Timoteyə xatırladırdı : « Allah bizə qorxaqlıq ruhu yox , güc , məhəbbət və sağlam düşüncə ruhu verib » .
(trg)="60"> Aposel Pol i tokim Timoti : “ Holi spirit God i save givim yumi i no save kamapim pasin bilong pret , nogat .

(src)="49"> Ola bilsin , gətirilən bu üç addımı atmaqla sən bəzi uşaqların rəğbətini itirəcəksən , lakin eyni zamanda yaxşı insanların rəğbətini qazanacaqsan !
(trg)="61"> Em i save givim strong long yumi . ” — 2 Timoti 1 : 7 .
(trg)="62"> Taim yu bihainim dispela 3 - pela poin , planti man bai i no laikim yu — tasol ol man i laikim God ol bai laikim yu !

(src)="50"> [ 24 – cü səhifədəki çərçivə / şəkil ]
(trg)="63"> [ Blok / Ol Piksa long pes 24 , 25 ]
(trg)="64"> TOK BILONG OL WANLAIN

(src)="51"> Melissa Əlbəttə , məktəbdəki uşaqlara bənzəməyə cəhd göstərmək olar .
(trg)="65"> Melissa — Tru , yu laik kamap wankain olsem ol pikinini long skul .

(src)="52"> Amma bu , adamı bezdirir !
(trg)="66"> Tasol bihain bai yu les nating !

(src)="53"> Lakin məsihçi olmaqla insan başqalarından yaxşı cəhətdən seçilir .
(trg)="67"> Yu wanpela Kristen , olsem na gutpela pasin bilong yu i mekim na ol narapela bai luksave long yu .

(src)="54"> Bu , səni qəribə etmir , əksinə , hörmət qazandırır .
(trg)="68"> Dispela i no samting nogut .

(src)="55"> Eşli Məktəbdə çoxları məni qəbul etmirdi , amma məsihçi görüşlərinə gedəndə və məni olduğum kimi sevən dostlarımla olanda məktəbdəki uşaqların rəğbətini qazanmaq arzusu yox olurdu .
(trg)="69"> Tasol em i mekim na ol narapela i laikim yu .

(src)="56"> Filip İnsanlar tərəfindən qəbul edilmək üçün gərək onlara maraq göstərəsən .
(trg)="70"> Ashley — Mi pilim olsem long skul i no gat planti man i save long mi , tasol long ol miting Kristen mi bung wantaim ol pren em ol i laikim mi long pasin bilong mi .

(src)="57"> Təzəlikcə dostlarım üçün nə isə etməyə başlamışam .
(trg)="71"> Long dispela taim , laik bilong mi long mekim ol samting bambai ol wanskul i laikim mi , dispela laik isi isi i wok long pinis .

(src)="58"> Bunun sayəsində bizim dostluğumuz daha möhkəm oldu .
(trg)="72"> Phillip — Bilong ol narapela i ken laikim yu , yu yet i mas soim olsem yu tingim ol .

(src)="59"> « Gənclərin sualları » rubrikasından digər məqalələri www.jw.org saytından tapa bilərsiniz .
(trg)="73"> Nau mi mekim ol samting bilong helpim ol pren bilong mi , na dispela i mekim mi i go klostu moa long ol .

# az/102012209.xml.gz
# tpi/102012209.xml.gz


(src)="1"> Gənclərin Sualları
(trg)="1"> Ol Yangpela i Laik Save

(src)="2"> BAŞLIĞI OXUYANDA GÖZÜNÜN QABAĞINA KİMSƏ GƏLDİ ?
(trg)="3"> Hap 1
(trg)="4"> TAIM YU RITIM DISPELA HET TOK , WANTU YU TINGIM WANPELA ?

(src)="3"> HƏ YOX
(trg)="5"> YES NOGAT

(src)="4"> ↓ ↓
(trg)="6"> ↓ ↓

(src)="5"> MÜTLƏQ BU MƏQALƏNİ OXU .
(trg)="7"> YU MAS RITIM DISPELA YU MAS RITIM TU DISPELA STORI .

(src)="6"> HƏR HALDA ,
(trg)="8"> STORI .

(src)="7"> ƏMİN OL , BU , BU MƏQALƏNİ OXUMAQ
(trg)="9"> ATING OL TOK EM BAI HELPIM YU NA GUTPELA PASIN

(src)="8"> SƏNƏ LAZIMDIR !
(src)="9"> YAXŞI OLARDI .
(trg)="10"> BILONG EM BAI HELPIM YU .

(src)="12"> ƏKS CİNSLƏ MÜNASİBƏTİN
(src)="13"> TƏMİZ OLSUN VƏ
(trg)="11"> PREN BILONG YU WANTAIM MAN O MERI

(src)="14"> BAŞIN BƏLA ÇƏKMƏSİN .
(trg)="12"> BAI I STAP STRET NA I NO KAMAPIM HEVI .

(src)="15"> Səncə , bu fikir düzdür , yoxsa səhv ?
(trg)="13"> Raitim tok olsem , tru o i no tru , long dispela tok :

(src)="16"> Ailə qurmağa hazır olmayınca əks cinslə dostluq etmək olmaz .
(trg)="14"> Mi no ken i stap pren bilong wanpela man o meri , inap mi tingting long marit orait nau mi ken prenim wanpela .

(src)="17"> ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="15"> ․ ․ ․ ․ ․

(src)="18"> DÜZDÜR ․ ․ ․ ․ ․
(trg)="16"> TRU ․ ․ ․ ․ ․

(src)="19"> SƏHVDİR
(trg)="17"> I NO TRU

(src)="20"> Nəzərə al : Baxmayaraq ki , İsa Məsihin evlənmək fikri yox idi , onun dostları arasında qadınlar da var idi .
(src)="21"> Subay Timoteyin də əks cinsdən dostları var idi .
(trg)="18"> Tingim : Jisas i no tingting long marit , tasol em i bin stap gutpela pren bilong sampela meri .

(src)="22"> Bu , həvari Pavelin ona verdiyi məsləhətdən görünür : « Gənc qadınlarla bacın kimi təmiz niyyətlə davran » .
(trg)="19"> Na i wankain long singel man Timoti , long wanem , Pol i tokim , em long “ mekim tok long ol yangpela meri olsem yu save mekim long ol susa bilong yu na mekim long pasin i klin tru . ” — 1 Timoti 5 : 1 , 2 .

(src)="23"> Həvari Pavel yaxşı bilirdi ki , Timotey müxtəlif yığıncaqlarda xidmət etdiyi üçün gənc qadınlarla təmasda olacaq .
(trg)="20"> Pol i luksave olsem Timoti i save raun lukim ol narapela narapela kongrigesen , na ating em i bungim planti yangpela meri .

(src)="24"> Bəs Timotey nə etməli idi , onlardan qaçmalı idi ?
(trg)="21"> Yu ting i gat rong long Timoti i bung na toktok wantaim ol ?

(src)="25"> Yox .
(trg)="22"> Nogat .

(src)="26"> Ancaq evlənmək niyyətində olmadığına görə arada sərhəd saxlamalı idi ki , heç kimə bağlanmasın , heç kimin hissləri ilə oynamasın .
(trg)="23"> Timoti i no tingting yet long marit , olsem na em i mas putim sampela mak em yet i mas bihainim na bai em i no ken kirap long laikim , o tok gris , o pilai long filings bilong ol meri . — Luk 6 : 31 .

(src)="27"> Bəs sən necə ?
(trg)="24"> Olsem wanem long yu ?

(src)="28"> Ailə qurmağa hazırsan ?
(trg)="25"> Yu redi tru long marit ?

(src)="29"> Əgər cavabın « BƏLİ » dirsə ⇨ Əks cinsdən olanlarla dostluq etmək sənə həyat yoldaşı tapmağa kömək edə bilər .
(trg)="26"> Sapos YES ⇨ Pasin bilong i stap gutpela pren wantaim wanpela , ating dispela bai opim rot long yu painim wanpela man o meri yu inap maritim . — Sindaun 18 : 22 ; 31 : 10 .

(src)="30"> Əgər cavabın « XEYR » dirsə ⇨ Arada sərhəd qoy .
(trg)="27"> Sapos NOGAT ⇨ Yu mas putim sampela mak long yu yet i ken bihainim .

(src)="31"> Bəlkə fikirləşirsən : « Deməyə nə var ki ! »
(trg)="28"> ( Jeremaia 17 : 9 ) Yu ting em isi long stap gutpela pren bilong wanpela man o meri na em tasol ?

(src)="32"> Haqlısan . 18 yaşlı Nailə * də bunu deyir : « Adam bilmir harada sərhəd qoysun .
(src)="33"> Sadəcə dost olaraq qalmaq çətindir » .
(trg)="29"> Nogat !
(trg)="30"> Nia * i gat 18 krismas , em i tok : “ I hatwok long i stap olsem gutpela pren tasol , long wanem , i hatwok long save yu mas mekim gutpela pasin long em inap long wanem mak . ”

(src)="34"> Ümumiyyətlə , arada sərhəd saxlamaq nəyə görə lazımdır ?
(trg)="31"> Bilong wanem yu mas putim ol mak em yu yet i mas bihainim ?

(src)="35"> Belə etməsən , ya sən , ya da qarşı tərəf əzab çəkəcək .
(trg)="32"> Sapos yu no mekim olsem , yu inap bagarapim bel bilong yu yet o bagarapim bel bilong narapela .

(src)="36"> Baxaq nəyə görə .
(trg)="33"> Skelim as na i olsem .

(src)="37"> TƏCRÜBƏ GÖSTƏRİR : ciddi münasibətə hazır olmadığın halda kiməsə bağlansan , ikinizdən biri əzab çəkəcək . 19 yaşlı Kəmalə deyir : « Düz iki dəfə başım bəlaya düşüb .
(trg)="34"> SAMTING TRU TRU I SAVE KAMAP : Taim yu kirap pinis long laikim wanpela man o meri tasol yu no gat tingting long maritim em , orait dispela inap bagarapim bel bilong yutupela wantaim .
(trg)="35"> Kelli i gat 19 krismas , em i tok : “ Dispela samting i kamap long mi tupela taim .

(src)="38"> Bir dəfə mən oğlana vuruldum , növbəti dəfə isə oğlan mənə vuruldu .
(trg)="36"> Wanpela taim mi yet i kirap laikim wanpela mangi , na narapela taim wanpela mangi i kirap laikim mi .

(src)="39"> Hər dəfə kimsə əzab çəkməli oldu .
(src)="40"> Hələ də qəlbimin yarası sızlayır » .
(trg)="37"> Long dispela tupela taim , mipela tripela i pilim nogut long samting i bin kamap , na i kam inap long nau mi no inap lusim tingting long dispela samting . ”

(src)="41"> Düşün :
(trg)="38"> Tingim ol dispela samting :

(src)="42"> ● Hansı hallarda əks cinslə təmasda olmaq münasibdir ?
(trg)="39"> ● Long wanem ol taim i gutpela long bung na toktok wantaim ol narapela yangpela ?

(src)="43"> Bəs hansı hallardan qaçmaq düzgün olardı ?
(trg)="40"> Long wanem ol taim i no gutpela long bung na toktok wantaim ol ?