# az/2008002.xml.gz
# luo/2008002.xml.gz


(src)="1"> Allahın Padşahlığı nədir ?
(trg)="1"> Pinyruodh Nyasaye En Ang’o ?

(src)="2"> İSA MƏSİHİN təbliğinin əsas mövzusu nə idi ?
(trg)="2"> WACH maduong ’ ma Yesu ne lando ne en mane ?

(src)="3"> Onun öz sözlərinə görə , Allahın Padşahlığı idi .
(trg)="3"> Kaluwore gi Yesu owuon , ne en wach Pinyruodh Nyasaye .

(src)="4"> İsa təbliğ edərkən Padşahlıqdan tez - tez söz salırdı .
(trg)="4"> Kane ji winje seche mowuoyo , en adier ni ne giwinjo kowuoyo kuom wach Pinyruoth nyading’eny .

(src)="5"> Bu onu dinləyən insanlarda çaşqınlıq yaradırdımı ?
(trg)="5"> Be ne giwuoro wachno ?

(src)="6"> Onlar bu Padşahlığın nə olduğunu soruşurdularmı ?
(trg)="6"> Be ne gipenje ni Pinyruodhno to ne en ang’o ?

(src)="7"> Xeyr .
(trg)="7"> Ooyo .

(src)="8"> İncildə bu cür suallara rast gəlinmir .
(trg)="8"> Buge mag Injili ok oting’o penjo ma kamago .

(src)="9"> Deməli , Allahın Padşahlığı onlar üçün tanış anlayış idi ?
(trg)="9"> Be dibed ni ne oyudo giseng’eyo wach Pinyruodh Nyasaye ?

(src)="10"> Məsələ ondadır ki , yəhudilərin müqəddəs hesab etdikləri qədim Yazılar Padşahlığın nə olduğunu və nələri həyata keçirəcəyini aydın və birmənalı şəkildə təsvir edirdi .
(trg)="10"> Adiera en ni , Ndiko machon ma Jo - Yahudi nokawo kaka buge maler , ne wuoyo kuom Pinyruodhno , ka ginyiso maler adimba gima Pinyruodhno en , koda gima obiro timo .

(src)="11"> Bu gün , yəhudilər kimi , biz də Müqəddəs Kitabı araşdıraraq Padşahlıq haqqında daha çox şey öyrənə bilərik .
(trg)="11"> E ndalogi , wanyalo puonjre weche mang’eny moloyo e wi Pinyruodhno kaka Jo - Yahudi bende notimo , to mana ka watiyo gi Muma .

(src)="12"> Gəlin Müqəddəs Kitabın Padşahlıq haqqında öyrətdiyi yeddi məqamı nəzərdən keçirək .
(trg)="12"> We wanon ane adiera moko abiriyo ma Muma puonjowa kuom Pinyruodhno .

(src)="13"> Bunlardan ilk üçü İsanın günlərində və ondan əvvəl yaşayan yəhudilərə aydın idi .
(trg)="13"> Adiera adek mokwongo , ne yudore mayot e kinde Jo - Yahudi ma nodak e ndalo Yesu , kendo motelo ne mano .

(src)="14"> Qalan üçü isə birinci əsrdə Məsih və ya onun həvariləri tərəfindən açıqlanmışdı .
(trg)="14"> Adek maluwe ne oel gi Kristo kata gi jootene e kinde Jokristo mokwongo .

(src)="15"> Sonuncusuna bizim günlərdə aydınlıq gətirilmişdir .
(trg)="15"> Kae to achiel mogik , en gima osenenore maler e ndalowagi .

(src)="16"> Allahın Padşahlığı əbədiyyən mövcud olacaq real hökumətdir .
(trg)="16"> Pinyruodh Nyasaye en sirkal madier , mabiro siko nyaka chieng ’ .

(src)="17"> Müqəddəs Kitabın ilk peyğəmbərliyi göstərir ki , Allah sadiq insanlara xilaskar göndərəcək .
(trg)="17"> Wach ma Muma nokwongo koro , nonyiso ni Nyasaye ne dhi oro jawar ne dhano moluore .

(src)="18"> « Zürriyyət » adlandırılan bu kəs Adəmlə Həvvanın və Şeytanın üsyanının nəticəsi olan dəhşətli fəlakətləri aradan qaldıracaq .
(trg)="18"> Jali , miluongo ni ‘ kodhi , ’ ne dhi tieko chandruoge ma ne ochakore nikech ng’anjo mar Adam , Hawa , koda Satan .

(src)="19"> Bu peyğəmbərliyin üstündən xeyli keçəndən sonra sadiq padşah Davuda bu « Zürriyyət » və ya Məsih haqqında maraqlı bir xəbər verildi .
(trg)="19"> ( Chakruok 3 : 15 ) Kinde mang’eny bang’e , ne onyis Ruoth Daudi , ma ne en jal ma noluoro Nyasaye , wach moro maber e wi ‘ kodhini , ’ kata Mesia .
(trg)="20"> Kodhino ne dhi locho e wi Pinyruoth moro .

(src)="20"> O , Padşahlığın Padşahı olmalı idi .
(trg)="21"> Sirkandno ne dhi bedo mopogore gi mamoko duto .

(src)="21"> Bu hökumət başqalarından fərqlənəcəkdi ; o , əbədi duracaqdı .
(trg)="22"> Ne odhi siko nyaka chieng ’ . ​ — 2 Samuel 7 : 12 - 14 .

(src)="22"> Allahın Padşahlığı bütün insan hökumətlərinə son qoyacaq .
(trg)="23"> Pinyruodh Nyasaye biro ketho sirkande duto mag dhano .

(src)="23"> Daniel peyğəmbər görüntüdə bizim günlərə qədər tarix boyunca bir - birini əvəz edən dünya imperiyalarını görmüşdü .
(trg)="24"> Ne omi janabi Daniel fweny moro ma ne nyiso kaka sirkande moko madongo mag piny ne dhi luwore ka giwilore e loch e piny nyaka chop kindewagi .

(src)="24"> Bu görüntünün sonuna diqqət yetirin : « O [ insanlardan olan son ] padşahların dövründə göylərin Allahı heç vaxt dağılmayan bir padşahlıq quracaq və bu padşahlıq başqa xalqın əlinə keçməyəcək .
(src)="25"> O bütün əvvəlki padşahlıqları əzib - dağıdacaq , özü isə əbədi qalacaq » .
(trg)="25"> Ne ane giko mar weche mamorowa e fwenyno : “ E ndalo ma ruodhigo [ mogik mag dhano ] nobedie , Nyasaye manie polo nochung piny ruoth moro ma ok norum nyaka chieng ’ , onge oganda moro ma nobedi gi loch kuom piny ruodhno ; to enong’iny pinje ruodhigi duto , mi notiekgi , kendo nobedie nyaka chieng ’ . ”

(src)="26"> Beləliklə , dünyanın bütün padşahlıqları və ya hökumətləri — apardıqları müharibələri , qəddarlıqları və pozğunluğu ilə birlikdə əbədiyyən məhv olunacaqlar .
(trg)="26"> Kuom mano , pinjeruodhi kata sirkande duto mag pinyni moriwo nyaka lwenje ma gikedo , timbegi ma ok kare kaachiel gi mibadhi maggi , ibiro kethi nyaka chieng ’ .

(src)="27"> Danielin peyğəmbərliyində göstərildiyi kimi , Allahın Padşahlığı göylərdə qurulub və tezliklə bütün yer üzünü idarə edəcək .
(trg)="27"> Mana kaka weche ma Daniel nokoro nyiso , Pinyruodh Nyasaye chiegni locho e wi piny duto .

(src)="28"> Allahın Padşahlığı mövcud olan yeganə hökumət olacaq * .
(trg)="28"> ( Daniel 2 : 44 , 45 ) Loch mar pinyruodhno biro nenre ayanga , kendo enodong ’ sirkal kende .

(src)="29"> Allahın Padşahlığı müharibələrə , xəstəliklərə , aclığa , hətta ölümə də son qoyacaq .
(trg)="29"> *
(trg)="30"> Pinyruodh Nyasaye biro tieko lwenje , tuoche , kech , kata mana tho .

(src)="30"> Həyəcanlandırıcı Müqəddəs Kitab peyğəmbərlikləri Allahın Padşahlığının yer üzündə edəcəyi işləri açıqlayır .
(trg)="31"> Weche mabeyo ma Muma osekoro nyisowa gigo ma Pinyruodh Nyasaye biro timo e pinyka .

(src)="31"> Bu hökumət heç bir bəşəri quruluşun indiyədək etmədiyi və edə bilməyəcəyi işləri görəcək .
(trg)="32"> Sirkandno biro timo gik ma sirkande mag dhano pok ne otimo , kendo ok ginyal timo ngang ’ .

(src)="32"> Təsəvvür edin , bütün silahlar həmişəlik məhv ediləcək !
(trg)="33"> Par ane wachni ​ — ni gik lwenje duto okethi nyaka chieng ’ !

(src)="33"> Allah ‘ yerin ucqarlarınadək döyüşləri dayandıracaq ’ .
(trg)="34"> ‘ Lwenje rumo nyaka giko piny . ’

(src)="34"> Daha həkimlər , xəstəxanalar və ya xəstəliklər olmayacaq .
(trg)="35"> ( Zaburi 46 : 9 ) Laktache , osiptande , kata tuwo moro amora ok nochak obedie .

(src)="35"> Heç bir sakin « xəstəyəm » deməyəcək .
(trg)="36"> Onge japiny ma nowachi ni , “ Atuwo . ”

(src)="36"> Aclıq , ərzaq qıtlığı aradan qaldırılacaq .
(trg)="37"> ( Isaiah 33 : 24 ) Kech , nok mar chiemo nobed ma onge .

(src)="37"> Yerin ‘ zəmiləri bol olacaq , dağların başında dalğalanacaq ’ .
(trg)="38"> “ Bel nobedi mang’eny e piny . ”

(src)="38"> Artıq nə dəfn mərasimi , nə yas , nə meyitxana , nə qəbiristanlıq , nə də onların doğurduğu kədər olacaq .
(trg)="39"> ( Zaburi 72 : 16 ) Dhi e liete , arita , kuonde kano jo motho e osiptal , kaachiel gi kuyo ma gigi kelo , ok nochak obedie .

(src)="39"> Amansız düşmənimiz olan ölüm nəhayət ki , məhv ediləcək .
(trg)="40"> Tho , ma en jasikwa ma ok ol , gikone nokethi .

(src)="40"> Allah « ölümü əbədi olaraq yox edəcək , Xudavənd Rəbb bütün adamların üzündən göz yaşlarını siləcək » .
(trg)="41"> Nyasaye nogol “ tho nyaka chieng ’ , kendo Ruoth Nyasaye noyue piwang ’ kuom wenge duto . ” ​ — Isaiah 25 : 8 .

(src)="41"> Allahın Padşahlığının Allah tərəfindən seçilmiş Padşahı var .
(trg)="42"> Pinyruodh Nyasaye nigi Jaloch moyier gi Nyasaye .

(src)="42"> Məsih nə özü özünü Padşah təyin edib , nə də qeyri - kamil insanlar tərəfindən seçilib .
(trg)="43"> Mesia ne ok oyierre kende owuon , to bende ne ok oyiere gi dhano monyuol e richo .

(src)="43"> Onu Yehova Allah şəxsən Özü seçib .
(trg)="44"> Ne oyiere gi Jehova Nyasaye owuon .

(src)="44"> Elə Məsih titulu da buna işarə edir .
(trg)="45"> Tiend Mesia kata Kristo magin nyinge malero migawo ma en - go , nyiso ni ne oyiere gi Jehova .

(src)="45"> Bu sözün mənası « məsh edilmiş » deməkdir .
(trg)="46"> Nyinge ariyogo tiendgi en , “ Jal Mowal . ”

(src)="46"> Beləliklə , bu Padşah Yehova tərəfindən məsh olunub , yəni xüsusi işə təyin olunub .
(trg)="47"> Kuom mano , Jehova walo Ruodhni , koyiedhe ne tich makende .

(src)="47"> Allah onun haqqında deyir : « Budur , Mənim saxladığım , ürəyim istəyən seçilmiş qulum !
(src)="48"> Mən Öz Ruhumu onun üzərinə qoymuşam .
(trg)="48"> Nyasaye wacho kama kuome : “ Neuru jatichna , masiro ; ng’ato maseyiedho , ma chunya mor kode : asemiye rohona ; en noket ni ogendini bura . ”

(src)="49"> O , millətlərə ədalət gətirəcək » .
(src)="50"> Necə Padşaha ehtiyacımız olduğunu Yaradandan kim daha yaxşı bilər ?
(trg)="49"> ( Isaiah 42 : 1 ; Mathayo 12 : ​ 17 , 18 ) Be nitie ng’at mong’eyo maloyo Jachwechwa ni dwarore wabed gi Jaloch machalo nade ?

(src)="51"> Allahın təyin etdiyi Padşah necə Padşah olacağını nümayiş etdirmişdir .
(trg)="50"> Jaloch mar Pinyruodh Nyasaye osenyiso ni oromo , e wang ’ dhano duto .

(src)="52"> Vəd edilmiş Məsih Nazaretli İsa oldu .
(trg)="51"> Yesu ja Nazareth ne onyiso gi kit ngimane ni en e Mesia ma ne okor .

(src)="53"> O , Allahın seçdiyi nəsildən oldu .
(trg)="52"> Ne onyuole e anyuola ma Nyasaye ne oseyiero .

(src)="54"> Yer üzündə yaşayanda əsrlər öncə Məsih haqqında yazılmış bir çox peyğəmbərliklər onun üzərində həyata keçdi .
(trg)="53"> ( Chakruok 22 : 18 ; 1 Weche mag Ndalo 17 : 11 ; Mathayo 1 : 1 ) Kane en e piny , ne ochopo weche mang’eny ma ne okor e wi Mesia , ma gin weche ma nondiki higini gana mang’eny motelo .

(src)="55"> Onun Məsih olduğu həm də göydən təsdiq olundu .
(trg)="54"> Ne ofwenye bende gie polo ni en e Mesia .

(src)="56"> Bu necə baş verdi ?
(trg)="55"> Mano ne otimore nade ?

(src)="57"> Allah göylərdən danışaraq onu Öz Oğlu adlandırdı ; mələklər onun vəd olunmuş Məsih olduğunu bildirdilər ; İsa yüzlərlə və hətta minlərlə insanların qarşısında möcüzələr göstərdi ki , bunların da Allahın gücü sayəsində baş verdiyi aydındır * .
(trg)="56"> En ni , Nyasaye nowuoyo koa e polo kafwenye kaka Wuode owuon ; malaike ne onyiso ni Yesu e Mesia ma ne okor ; to bende Yesu notimo honni ​ — ka kinde mathoth otimo kamano e nyim joneno mang’eny ​ — to mano nyiso maler ni honnigi ne otimo kuom teko mar Nyasaye .

(src)="58"> İsa necə Padşah olacağını dəfələrlə göstərmişdi .
(trg)="57"> * Yesu ne onyiso nyadinwoya ni ne odhi bedo Jaloch machalo nade .

(src)="59"> İnsanlara kömək etmək üçün onun təkcə gücü yox , həm də arzusu var idi .
(trg)="58"> Ok ne en mana gi teko mar konyo ji , to bende ne en gi chuny mar timo kamano .

(src)="60"> O , xudbin deyildi , əksinə , mərhəmətli , cəsarətli və təvazökar idi .
(trg)="59"> Ne ok oherre kende owuon , ne okecho ji , ne en jachir , kendo ne obolore .

(src)="61"> Onun yer üzündəki həyatı haqqında məlumat hamının oxuması üçün Müqəddəs Kitabda yazılmışdır .
(trg)="60"> Sigand ngimane e piny , ondiki e Muma mondo ji duto osom .

(src)="62"> Allahın Padşahlığında Məsihlə bərabər 144 000 nəfər idarə edəcək .
(trg)="61"> Pinyruodh Nyasaye nigi joloch 144,000 malocho kanyachiel gi Kristo .

(src)="63"> İsa demişdi ki , həvariləri də daxil olmaqla , göydə onunla birlikdə başqaları da idarə edəcək .
(trg)="62"> Yesu ne owacho ni dhano moko , moriwo nyaka jootene , ne dhi locho kode e polo .

(src)="64"> O bu qrupu « kiçik sürü » adlandırdı .
(trg)="63"> Ne oluongogi ni , ‘ kweth matin . ’

(src)="65"> Sonralar həvari Yəhyaya həmin kiçik sürünün sayının 144 000 nəfər olacağı deyilmişdi .
(trg)="64"> Bang’e , ne onyis jaote Johana ni kwan duto mar kweth matinni ne dhi bedo ji 144,000 .

(src)="66"> Onların göylərdə maraqlı işi olacaq : Məsihlə birlikdə padşahlıq etmək və kahin kimi xidmət etmək .
(trg)="65"> Ne gidhi bedo gi tich majaber e polo , mar locho kaka ruodhi kendo tiyo kaka jodolo kanyachiel gi Kristo . ​ — Fweny 5 : 9 , 10 ; 14 : 1 , 3 .

(src)="67"> İndi göylərdə idarə edən Allahın Padşahlığı yer üzündə öz hakimiyyətini bərqərar etməyə hazırdır .
(trg)="66"> Pinyruodh Nyasaye masani locho e polo , oikore chako locho e wi piny duto .

(src)="68"> Bu sonuncu məqam öyrənə biləcəyimiz ən həyəcanlandırıcı həqiqətdir .
(trg)="67"> Adiera mar abiriyoni en achiel kuom adiera ma morowae moloyo .

(src)="69"> İsaya göydəki Padşah kimi səlahiyyət verilməsinə dair Müqəddəs Kitabda çoxlu sayda sübutlar var .
(trg)="68"> Muma oting’o weche mang’eny manyiso gadier ni osemi Yesu teko kaka Ruoth e polo .

(src)="70"> O indi idarə edir və çox tezliklə bütün yer üzünü idarə edəcək və haqqında danışdığımız möhtəşəm peyğəmbərlikləri yerinə yetirəcək .
(trg)="69"> Olocho kuno gie sani , e ndalowagi , to e kinde mokayo machiegni , lochne biro kwako piny mangima , mondo ochop weche mabeyo mokor ma wasewuoyoe .

(src)="71"> Bəs Allahın Padşahlığının indi idarə etdiyinə necə əmin olan bilərik ?
(trg)="70"> Kata kamano , ere kaka wanyalo bedo gadier ni Pinyruodh Nyasaye locho gie sani ?

(src)="72"> O yeri nə zaman idarə etməyə başlayacaq ?
(trg)="71"> To obiro chako locho e wi piny karang’o ?

(src)="73"> [ Haşiyələr ]
(trg)="72"> [ Weche moler piny ]

(src)="74"> Bu kimi peyğəmbərliklər göstərir ki , Allahın Padşahlığı çoxlarının düşündüyü kimi bizim ürəyimizdə deyil . 13 - cü səhifədəki « Oxucularımız soruşur » rubrikasına baxın .
(trg)="73"> Weche mokor kaka mago nyiso ni Pinyruodh Nyasaye ok en gimoro man ei chunywa , kaka osepuonj ji mathoth .

(src)="75"> Məsələn , Matta 3 : 17 ; Luka 2 : 10 - 14 ; Yəhya 6 : 5 - 14 ayələrinə baxın .
(trg)="74"> Kuom ranyisi , ne ane Mathayo 3 : 17 ; Luka 2 : 10 - 14 ; Johana 6 : 5 - 14 .

# az/2008003.xml.gz
# luo/2008003.xml.gz


(src)="1"> Allahın Padşahlığı nə zaman gələcək ?
(trg)="1"> Pinyruodh Nyasaye Nobi Karang’o ?

(src)="2"> « YA RƏBB !
(src)="3"> İsrailə səltənəti bu zamanmı qaytaracaqsan ? » .
(trg)="2"> “ RUOTH , ndalogi e ma nidwokie pinyruoth ni Israel koso ? ”

(src)="4"> Həvarilər İsanın öz Padşahlığını nə zaman quracağını bilmək istəyirdilər .
(trg)="3"> Joote ne gombo ahinya ng’eyo kinde ma Yesu ne dhi chungoe Pinyruodhe .

(src)="5"> Bu gün həmin vaxtdan təxminən 2 000 il keçməsinə baxmayaraq , insanları hələ də Allahın Padşahlığının nə zaman gələcəyi maraqlandırır ?
(trg)="4"> E ndalogi , bang ’ higini madirom 2,000 , ji podi gombo ng’eyo ni : Pinyruodh Nyasaye nobi karang’o ?

(src)="6"> İsanın təbliğinin əsas mövzusu Padşahlıq olduğundan , deməli , o bu suala toxunmamış olmazdı .
(trg)="5"> Nikech wach maduong ’ ma Yesu ne lando ne en wach Pinyruoth , inyalo paro ni nyaka bed ni ne olero wachni .

(src)="7"> Bəli , bu , həqiqətən də belə idi !
(trg)="6"> Kuom adier , ne otimo kamano !

(src)="8"> İsa özünün « iştirakı » ( YD ) adlandırdığı müəyyən zaman müddəti haqqında dəfələrlə danışmışdı .
(trg)="7"> Ne owuoyo nyading’eny e wi kinde moro ma oseketi , ma ne oluongo ni kinde “ bedoe mare . ”

(src)="9"> Onun iştirakı Xilaskar Padşahlığın qurulması ilə sıx bağlıdır .
(trg)="8"> Kinde mar bedoe mareno otudore machiegni kod chungo Pinyruodh Mesia .

(src)="10"> Bəs onun iştirakı nə deməkdir ?
(trg)="9"> To kare kinde mar bedoe mareni en kinde mane ?

(src)="11"> Gəlin Müqəddəs Kitabın Məsihin iştirakı ilə bağlı açıqladığı dörd amili nəzərdən keçirək .
(trg)="10"> We wanon ane adiera moko ang’wen ma Muma fwenyonwa kuom wach kinde bedoe mar Kristo .

(src)="12"> Məsihin iştirakı onun ölümündən uzun müddət sonra başlayacaqdı .
(trg)="11"> Bedoe mar Kristo ne dhi chakore ndalo mang’eny bang ’ thone .

(src)="13"> İsa bir məsəl çəkərək , özünü ‘ hökmdar təyin olunmaq üçün uzaq bir ölkəyə yola düşən ’ adama bənzətdi .
(trg)="12"> Yesu nochiwo ngero moro kowuoyo kuome owuon kaka jal ma ne odhiyo “ e piny mabor ni mondo oyud pinyruoth . ”

(src)="14"> Onun bu məsəldə söylədiyi peyğəmbərlik necə yerinə yetdi ?
(trg)="13"> Wach ma ne okor e ngerono nochopo nade ?

(src)="15"> İsa öldü və dirildi ; sonra « uzaq bir ölkəyə » , yəni göylərə getdi .
(trg)="14"> En niya , Yesu ne otho , mi ochiere , kae to odhi wuoth “ e piny mabor , ” tiende ni e polo .

(src)="16"> Oxşar bir məsəldə peyğəmbərlik etdiyi kimi , o , « uzun bir zaman keçdikdən sonra » hökmdar təyin olunub geri dönəcəkdi .
(trg)="15"> Mana kaka Yesu nokoro e ngero machielo machalo gi mano , duoke e teko mar pinyruoth ne dhi timore mana “ bang ’ ndalo mang’eny . ” ​ — Mathayo 25 : 19 .

(src)="17"> İsa göylərə qalxdıqdan bir neçə il sonra həvari Pavel yazmışdı : « Məsih isə günahlar üçün tək bir qurban təqdim edib , əbədi olaraq Allahın sağında oturdu .
(trg)="16"> Higini moko bang ’ Yesu dhi e polo , jaote Paulo nondiko kama : “ Kristo notimo misango achiel mosiko nyaka chieng ’ nikech richo ; kendo osebet piny e bad Nyasaye korachwich .

(src)="18"> Bundan sonra O Öz düşmənlərinin Öz ayaqlarının altına kətil olaraq qoyulmasını gözləyir » .
(trg)="17"> Chakre kindeno orito nyaka wasike otim raten tiende . ”

(src)="19"> İsa göyə qalxdıqdan sonra uzun müddət gözləməli olur .
(trg)="18"> Omiyo , bang ’ Yesu chopo e polo , ne orito kuom ndalo mang’eny .

(src)="20"> Yehova Allah Öz Oğlunu çoxdan vəd edilmiş Xilaskar Padşahlığın Padşahı təyin edəndə , bu müddət sona çatır .
(trg)="19"> Ndalo mar ritono nochopo e gikone kane Jehova Nyasaye oketo Yesu Wuode mondo obed Ruoth e Pinyruodh Mesia , ma ne okor wachne chon .

(src)="21"> Bununla Məsihin iştirakı başlanır .
(trg)="20"> Mano e kinde ma bedoe mar Kristo ne ochakoree .

(src)="22"> Yer üzündə yaşayan insanlar bu mühüm hadisəni görə biləcəkdilərmi ?
(trg)="21"> Be dhano e piny ne dhi neno gima kende ma ne timoreni ?

(src)="23"> Məsihin iştirakını gözlə görmək mümkün deyil .
(trg)="22"> Kinde bedoe mar Kristo , ok ne gi wang ’ dhano .

(src)="24"> Diqqət yetirin ki , İsa iştirakının əlaməti barədə danışırdı .
(trg)="23"> Ng’e ni , Yesu nowuoyo kuom ranyis mar bedoe mare .

(src)="25"> Əgər onun iştirakını gözlə görmək mümkün olsaydı , əlamətə ehtiyac olardımı ?
(trg)="24"> Ka bedoe mare en gima dhano ne dhi neno gi wang ’ , be ranyisi nochuno ?

(src)="26"> Misal üçün , təsəvvür edin ki , dənizə baxmağa gedirsiniz .
(trg)="25"> Kaw ane ranyisini : Wawach ni idwaro dhi neno nam maduong ’ .

(src)="28"> Budur , sahilə gəlib çatmısınız .
(src)="29"> Üfüqə doğru uzanan suların kənarında durarkən , üstündə iri hərflərlə « Dəniz » yazılmış , irəliyə işarə edən göstərici axtaracaqsınızmı ?
(trg)="26"> Sama koro idhi , ineno sain kata ranyis mag ndara moket mondo otayi , to kisechopo e dho wath makoro nam nie nyimi kama , be podi ibiro dwaro ni ine sain kata gima ondiki gi nyukta madongo kawacho ni , “ Nam ” pod ni nyime ?

(src)="30"> Əlbəttə , yox !
(trg)="27"> Ooyo !