# az/2018240.xml.gz
# jw_dmr/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 Xidmətə hazır könüllülər .
(src)="2"> Madaqaskarda
(trg)="1"> 3 ǁÎn ge māsenxase ​ — Madakaskari ǃnâ ra hui

(src)="3"> 7 Yehova yorğunlara güc verir
(trg)="2"> 7 “ ǁÎb ra ǀhupu hâna ǀgaiba mā ”

(src)="4"> Gündəlik qayğılar bizə güc gələndə haradan kömək tapa bilərik ?
(trg)="3"> ǃHūbaib ǃgomsin ga ra hāǂam da o , o da tae - e a dī ǁkhā ?

(src)="5"> Məqalədə bu suala cavab verilir .
(src)="6"> Burada 2018 - ci il üçün illik ayə müzakirə olunur .
(src)="7"> Orada göstərilir ki , Yehova Allah xidmətçilərini necə gücləndirir və Ondan güc almaq üçün nə etməliyik .
(trg)="4"> Nē ǁkhāǁkhāǃâs ge kurib xoas xa ra ǃhoa tsî ra ǁgau tae - i ǃaroma da Jehovaba nî mā - am îb ǁÎba sida hui tsî ǁîba mati nî huida .

(src)="8"> 12 Anma mərasimi və birliyimiz
(trg)="5"> 12 Kaise ǁkhoaxa ǀguiǃnâxasib Jesub ǁōb di ǂâiǂâisens tawa

(src)="9"> 2018 - ci ildə İsa Məsihin ölümünü anma mərasimi martın 31 - i qeyd ediləcək .
(trg)="6"> Jesub ǁōb ǂâiǂâisens ge 2018ǁî kuri Satertaxtsē Maarti 31 ai nî dīhe .

(src)="11"> Bu mərasimdə iştirak etmək hər birimizə hansı faydanı gətirəcək ?
(src)="12"> Anma mərasimi Allahın xalqını necə birləşdirir ?
(trg)="7"> Mati da nēs ǃaroma nî aiǂhomisen tsî nēsa xu mati nî ǀama tsî nē ǁaxasiba mati Elob ǃoaba - aon ǀguiǃnâxasiba ra ǃaroma ?

(src)="13"> Məqalədə bu suallara cavab verilir .
(trg)="8"> Nē ǁkhāǁkhāǃâs ge ǃereamde ūhâ nē dîdi ai .

(src)="14"> 17 Hər şeyin Sahibinə nə verə bilərik ?
(trg)="9"> 17 Tae - i ǃaroma da hoa xūna ūhâba nî mā ?

(src)="15"> Ruzimizin mənbəyi Yehovadır .
(trg)="10"> Ū da hâ xūn hoan ge Jehovaba xu ra hā .

(src)="16"> Bununla belə , Yehova istəyir ki , bu ruzidən Onun təşkilatını dəstəkləmək üçün istifadə edək .
(trg)="11"> Xaweb ge ǁîba ra ǂgao î da ǀapeǂhomisa marisise hui .

(src)="17"> Bu məqalədə Yehovanı maddi imkanlarımızla şərəfləndirməyin bizim özümüzə necə fayda verdiyi araşdırılır .
(trg)="12"> Nē ǁkhāǁkhāǃâs ge nî ǁgau mati da Jehovaba ra ǃgôaǃgâsa marisise da ga ǀapeǂhomisa hui o .

(src)="18"> 22 Saxta və gerçək xoşbəxtlik
(trg)="13"> 22 Mā ǀnamma ra ǃgâiaǂgao kai da ?

(src)="19"> 27 Saleh adamla şər adam arasındakı fərq
(trg)="14"> 27 ǃKharagagusiba mûre khoen ǁaegu

(src)="20"> Birinci məqalədə gerçək xoşbəxtliyin mənbəyinin Allah sevgisi olduğu göstərilir .
(trg)="15"> ǂGuro ǁkhāǁkhāǃâdi ge ra ǃhoaǃgao mati da ama ǀnamma Eloba ǀnams ǃnâ - ū nî hōǃâsa tsî “ ǀūni tsēdi ” ǃnâ ra ǁgauhe ǀnamma xu nî ǂgōsa .
(trg)="16"> ( 2 Tim .

(src)="21"> Hərçənd axırzaman cəmiyyəti meylini başqa şeylərə salmaqla xoşbəxtliyi bu şeylərdə tapmağa çalışır .
(trg)="17"> 3 : 1 ) ǀGamǁî ǁkhāǁkhāǃâs ge ra ǁgau matin khoena ǀūni tsēdi ǃnâ ǁgai ǀgauga nî ūhâsa Elob khoen ǀgauga xu ra ǀkharaga .

(src)="23"> 32 Bilirsiniz ?
(trg)="18"> 32 ǂAn i du go i ?

# az/2018241.xml.gz
# jw_dmr/2018241.xml.gz


(src)="1"> « ÖNCÜLLƏRƏ ehtiyac olan ərazidə xidmət edən dostlarım başlarına gələn maraqlı hadisələri danışanda məndə də bu cür ərazidə xidmət etmək istəyi yaranırdı .
(trg)="1"> “ ǂHÂSIB a kaiba gere sī hui ǀhosan gere ǁgamba te o , o ta ge tita tsîna gere ǁkhore ama ǂkhîb tsî ǃgâiaǂgaob ǁîn ge ūhâ ība hōsa , ” Dis ge Selvianasa ra mî , aimâba - aose ra sîsen ǂkham ǃgâsa sa .

(src)="2"> Amma qorxurdum ki , buna gücüm çatmaz » .
(trg)="2"> “ Xawe ta ge ǂhâsib hâba sī aoǁnâsa gere ǃao . ”

(src)="3"> Bu sözləri 27 yaşlı Silviana adında öncül bacı deyir .
(trg)="3"> Dis ge ra ǀaro .

(src)="4"> Ola bilsin , Silviananın keçirdiyi hisslər sizə tanışdır .
(trg)="4"> Sadu tsîna nē ǃgâsas khami ra tsâ ?

(src)="5"> Bəlkə , siz də təbliğçilərə ehtiyac olan ərazidə xidmət etmək istəyirsiniz , amma buna əlçatmaz arzu kimi baxırsınız .
(trg)="5"> ǁKhore i du ra ǂhâsib aoǁnâs sîsenni dib a kaiba sī huisa , xawe du ge ǀnîsi ra dîsen ǁnāsa dīhō i ta nî ti ?

(src)="6"> Odur ki , təslim olmayın !
(trg)="6"> ǁNās nî amas ga o ǂgaoba ūhâ re !

(src)="8"> Gəlin , Yehovanın onlara necə kömək etdiyini öyrənmək üçün Madaqaskara , böyüklüyünə görə dünyada dördüncü yer tutan adaya qısa səyahət edək .
(trg)="7"> Jehovab di huib ǀkhan ge ǀoadisidi ǃgâsana nēsa ge dī .
(trg)="8"> Jehovaba nē ǃgâsana mati daoba ge ǁkhowa - amba ?

(src)="9"> Madaqaskarın əhalisi Müqəddəs Kitaba böyük hörmətlə yanaşır .
(trg)="9"> Nē ǃereamsa hōs ǃaroma hā re i da Madakaskara sari , haka ǁîse ǃhūbaib ǃnâ a kai ǃnāǃnuisa tamas ka io Island sa .

(src)="10"> Son 10 il ərzində 11 ölkədən * 70 - dən çox təbliğçi və öncül buraya təbliğ etməyə gəlmişdir .
(trg)="10"> ǃKharugo disi kurigu ǃnân ge 70s xa ǃnāsa ǃgâsan tsî aimāba - ao se ra sîsen ǃgâsan tsîna 11 ǃhūga * xu Madakaskari ǃnâ hā ra sîsen .

(src)="11"> Yerli təbliğçilərdən bəziləri də müjdəni bu böyük adanın hər yanına yaymaq üçün təşəbbüs göstərib öz evlərindən uzağa köçüblər .
(trg)="11"> Nē ǀkharib Afrikab dib ǃnân ge ǂguina Elobmîsa ǃgôasiba ūba hâ .
(trg)="12"> ǂGui ǃgâsan hîna a Madakaskari din tsîn ge māsenxase nau ǀkhariga ǃoa ra doe in khoena Elobmîs xa aoǁnâba .

(src)="12"> Gəlin bu bacı - qardaşlardan bir neçəsi ilə tanış olaq .
(trg)="13"> Hā re i da ǁîn ǀkha nēsi ǂangusa dī .

(src)="13"> Perin və Luiz
(trg)="14"> Perrinis tsî Louisi

(src)="14"> Otuzdan yuxarı yaşları olan Luiz və Perin cütlüyü Fransadan Madaqaskara köçüb .
(src)="15"> Buraya köçməzdən əvvəl onlar başqa ölkədə xidmət etmək barədə bir neçə il fikirləşiblər .
(trg)="15"> Louisi tsî Perrinis , ǁîra 30 di ǃnâ hâ ra ge khoe aoguse Fransa xu Madakaskara ǃoa ‵ ge doe , Kuriga ra ge turaba ge ūhâ i ǀkhara ǃhūb ǃnâ aoǁnâ sîsenni ǀkha sī huisa xawes ge Perrinisa gere îngaǀge doesa .

(src)="16"> Amma Perinin qorxuları onları saxlayırdı .
(trg)="16"> “ ǀŪta a pa ī sa ta ge gere ǃao .

(src)="17"> Perin deyir : « Mən yad yerə köçməyə çox qorxurdum .
(trg)="17"> Kaise ta ge ǁgaise gere tsâ ti ǀaokhoen , ǀhaohâb , oms tsî ǂan ta a ǃkhaib tsî ǁnaetigu tsîna xū sa .

(src)="18"> Qohumları , yığıncağı , evimizi , yaşadığımız ərazini və öyrəşdiyimiz həyat ritmini qoyub getmək fikri məni təlaşa salırdı .
(trg)="18"> Amases ge ǃaosa kai ǃnôa - aiǃnaos ase ge ība te ī ” Xawe 2012ǁî kurib ǃnâ ta ge ǁkhoaǂgaosiba ge hō tsîm ge ge doe .

(src)="19"> Yolumuzu kəsən ən böyük maneə mənim bu qorxularım idi » .
(trg)="19"> Nētsē ǁnās xa matis ra ǂâi ?

(src)="20"> Nəhayət , Perin cəsarətini toplayıb irəli getmək qərarına gəldi və 2012 - ci ildə onlar Madaqaskara köçdülər .
(trg)="20"> “ Kē oa ta ga ra o , ota ge nî mî kaise ta ge ra gangan Jehovab ǃomma ta ge sim ûib ǃnâ a mû - o tsî nēs ge kaise ti ǂgomsa ge ǀgaiǀgai . ”

(src)="21"> Görək verdiyi qərarla bağlı Perin nə deyir : « Bu qərarı verməklə biz Yehovanın əlini öz üzərimizdə hiss etdik , imanımız möhkəmləndi » .
(trg)="21"> Tsîs ge ra ǀaro “ Jesub ǁōb di ǂâiǂâisens tawa i ge Madakaskari ǃnâ disi khoen sim ǀkha Elobmîsa ra ǁkhāǁkhāsena ge sī . ”

(src)="23"> Bəs problemlər baş qaldıranda bu cütlüyə xidmətlərini davam etdirməyə nə kömək etmişdi ?
(trg)="22"> Tae - e ǁîra ge hui i ra aiǃgû , ǃgomsigu ge ǁîra ǁgaumâis ǃnâ gere hâ o ?

(src)="24"> Onlar Yehovaya yalvarıb dözmək üçün güc istəyirdilər .
(trg)="23"> Jehovaba ǃoa ra ge ge ǀgore tsî huiba ge ǂgan i ra mâǁapo ǁkhā .

(src)="25"> Luiz deyir : « Biz Yehovanın dualarımızı eşitdiyini , bizə Öz sülhünü verdiyini hiss edirdik .
(trg)="24"> ( Fil .
(trg)="25"> 4 : 13 ) Louisi ge ra mî “ Jehovab ge ǁîra ǀgorede ge ǁnâu tsî ‘ ǂkhîba ’ ge mā ra .

(src)="26"> Onun köməyi ilə diqqətimizi xidmətin gətirdiyi sevincə cəmləyə bilirdik .
(trg)="26"> Aoǁnâ sîsenni ra mā mi ǂkhîb aim ge gere kō .

(src)="27"> Fransadakı dostlarımız da məktublar , mesajlar göndərib bizi təslim olmamağa təşviq edirdilər » .
(trg)="27"> Sim ǀhosan tsîn ge hoaǁae gere xoaba mi . ” — Fil .
(trg)="28"> 4 : 6 , 7 ; 2 Kor .

(src)="28"> Yehova Luizlə Perinə göstərdikləri dözümün əvəzində gözəl mükafat verdi .
(trg)="29"> 4 : 7 .
(trg)="30"> Jehovab ge kaise Louisi tsî Perrinis tsîra di ǁguiǂgāsensa ge ǀkhae .

(src)="29"> Luiz deyir : « Biz 2014 - cü ilin oktyabr ayında “ Ər - arvadlar üçün Müqəddəs Kitab Məktəbi ” nə * dəvət aldıq .
(trg)="31"> “ Oktoberi 2014ǁî kurib ǃnâm ge skoli !

(src)="30"> Bu məktəb Yehovanın bizə əvəzsiz hədiyyəsi idi » .
(trg)="32"> gamme hâ khoen ǃaroma hâba * ǃoa ge ǁkhauǂuihe Fransi ǃnâ ” dib ge Louisa ge mî .

(src)="31"> Məktəbdən sonra Luiz və Perin Madaqaskara təyinat aldı .
(trg)="33"> “ Nē skoli ge kaise kai ǀūruhe ǁoasa ǀkhaeba Jehovaba xu ” Skola ra ge toas khaoǃgâ ra ge kaise ge ǃgâiaǂgao Madakaskara ǃoa ra ge sîhe o .

(src)="32"> Nadin və Didya
(trg)="34"> Nadins tsî Didieri

(src)="34"> Didya deyir : « Cavan olanda biz öncül kimi xidmət edirdik , sonra üç uşaq böyütdük .
(trg)="35"> Didieri tsî Nadins tsîn ge Madakaskari ǃoa 2010ǁî kuri Fransa xu a doe o , ora ge ge ǁkhara khoe aogu i .

(src)="36"> Nadin deyir : « Etiraf edim ki , övladlarımdan ayrı düşəcəyimi təsəvvür edəndə bu fikirdən vaz keçmək istəyirdim .
(trg)="36"> Didieri ge ra khōm “ Sim ge ǂkham - am ge io aimâba - ao sîsen - e gere dī tsîm ge ǃnona ǀgôana ge kaikai .

(src)="37"> Amma bir dəfə uşaqlar bizə dedi : “ Təbliğçilərə ehtiyac olan ölkəyə könüllü kimi köçsəniz , sizinlə fəxr edərik ! ”
(trg)="37"> ǁÎn ge kai o , om ge ǃaugab ǃhūb ǃnâ sī huisa gere ǂâiǃgâ ” Nadins ge ra mî “ Ti ǀgôana xū ǃnūse hâs di ǂâis ge kaise ge ǃgomba te ī tsî ta ge gere îngaǀgē xawen ge ǁîna ge mîbate : ‘ Saro ai da ge kaise nî ǂnîsa ǂhâsib hâba ro ka sī ǃoaba o ’ .

(src)="38"> Onların bu sözləri bizə qol - qanad verdi və biz buraya köçdük .
(trg)="38"> Nēs xa ǁgarihe hâsem ge ge doe .

(src)="39"> Hazırda uşaqlarımızdan uzaqda yaşasaq da , sevinirik ki , onlarla tez - tez danışmaq imkanımız var » .
(trg)="39"> Sim ǀgôana xum ǃnūse hâ , xawem ge ra ǃgâiaǂgao ǁaeba xu ǁaeb ǀkham ǁîn ǀkha ra ǃhoa ǃkhaisa . ”

(src)="40"> Bu ər - arvad üçün malaqasi dilini öyrənmək çətin idi .
(trg)="40"> Didieri tsî Nadins tsîra i ge kaise ge ǃgomba i Malagasi gowaba ǁkhāǁkhāsensa .

(src)="41"> Nadin gülümsəyərək deyir : « Axı bizim o yaşımız deyil , biz daha 20 yaşındakı Didya və Nadin deyilik » .
(trg)="41"> “ Sim ge 20 kurixa tama hâ ” dis ge Nadinsa âi ra se ra mî .

(src)="42"> Bəs onlar bu çətinliyi necə aşdılar ?
(trg)="42"> ǁÎra nēsa mati ge dī ?

(src)="43"> Əvvəl - əvvəl onlar fransızdilli yığıncağa gedirdilər .
(trg)="43"> Frans gowaba ra ǃhoa ǀhaohâba ǃoa ra ge aibe ge doe .

(src)="44"> Amma özlərini yerli dili öyrənməyə hazır hiss edəndə malaqasidilli yığıncağa keçdilər .
(trg)="44"> Tsî ǁae - i khaoǃgâ ra ge mû o ǂhanu ra asa , ora ge Malagasiba ra ǃhoa ǀhaohâba ǃoa ge doe .

(src)="45"> Nadin deyir : « Təbliğdə rastlaşdığımız insanların çoxu Müqəddəs Kitabı öyrənməyə həvəslidir .
(trg)="45"> Nadins ge ra mî : “ ǂGui khoen hînam ge aoǁnâ sîsenni ǃnâ ǀhao - ūn ge Elobmîsa ǁkhāǁkhāsens xa a ǃgâibahe .

(src)="46"> Onlara baş çəkdiyimiz üçün çox vaxt bizə minnətdarlıqlarını bildirirlər .
(trg)="46"> ǂGui ǃnāden ge ǃgôaǃgâsiba ra ǁgau saris amsi .

(src)="47"> Təzə - təzə mənə elə gəlirdi ki , yuxu görürəm .
(trg)="47"> ǂGuro ta ge ge ǂâi hâ i ǁhapo ta ra di .

(src)="48"> Burada öncül kimi xidmət etmək mənə böyük sevinc yaşadır .
(trg)="48"> Tita ge kaise nēpa aimâba - aose sîsensa a ǀnam .

(src)="49"> Səhər yuxudan oyananda öz - özümə deyirəm : “ Nə gözəl , bu gün təbliğə gedirəm ! ” »
(trg)="49"> ǁGoaga ta ga khâi o , o ta ge ra mîbasen , ‘ Kaise a ǃgâi tsēs ge nēsa , aoǁnâ sîsen - e ta ge a dī ǁkhā . ’ ”

(src)="50"> Didya gülümsəyərək malaqasi dilini təzə öyrəndikləri vaxtı yadına salır : « Bir dəfə görüşü mən aparırdım , amma bacı - qardaşların verdiyi cavabları başa düşmürdüm .
(trg)="50"> Didieri ge ra ǀnomǁō ǂâi oab ga o ǁaeb hînab ge Malagasi gowaba gere ǁkhāǁkhāseni xa .

(src)="51"> Cavabdan sonra ancaq “ çox sağ ol ” deyə bilirdim .
(trg)="51"> “ Tita ge ǀhâohâb ǃnân ge khoena gere mâ ǃereamde ge ǁnâuǃā tama hâ i xawe dîde gere dî .

(src)="52"> Bir bacıya cavabına görə minnətdarlığımı bildirəndən sonra onun arxasında oturanlar mənə işarə etdilər ki , cavab düz deyil .
(trg)="52"> Hoara ta gere mîs ge , ‘ Kai aios ’ ǀGui ǃnā - e ta ge ǃgâsasa ge gangan ǃereams ǃaroma , xawen ge khoen khaosi ǂnôana ge ǁgau ǃereams ǂhanu tamasa , o ta ge ǃhaese ǃgâsaba ge dî tsîb ge ǂhanu ǃereamsa ge mā — xawe hame a ǂan ǁîs tsîn ge ǂhanu īsa . ”

(src)="53"> Mən düzgün cavabı almaq üçün dərhal başqa qardaşa söz verdim .
(src)="54"> Ümid edirəm o , doğru cavab vermişdi » .
(trg)="53"> ǀKharib kai ǀhaos tawab ge Theirib tsî ǁîb kaikhoes tsîna 2005ǁî kuri ǀhuruǃâsa ge mû “ Pursue Goals That Honor God . ” di ǀon hâsa .

(src)="56"> Timuti barədə olan bu tamaşa onların tələbat olan ərazidə xidmət etmək arzusunu daha da alovlandırmışdı .
(trg)="54"> ǁNā ǀhuruǃâs Timoteub xa hâs ge ǁîra ǂgaoga kaise ge tsâǀkhā tsî ǁkhoaǂgaosiba ge mā ra ǂhâsib hâba sī huisa .

(src)="57"> Terri deyir : « Tamaşa bitib alqışlar səslənəndə yoldaşıma tərəf əyilib dedim “ Biz hara gedirik ? ”
(trg)="55"> “ ǀHuruǃâs khaoǃgâ ǁkhapuǃom da ra hîna ta ge ti tarasa ge dî ‘ Mâpam ra ī di ? ’

(src)="58"> Sən demə , həmin an Nadya da bu barədə düşünürmüş » .
(trg)="56"> Ti taras ge ge mî ǁîs tsîn ge ǁnati gere ǂâi di . ”

(src)="59"> Toplantıdan sonra onlar qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq üçün konkret addımlar atmağa başladılar .
(trg)="57"> ǁNāpaxu ra ge ǁîra mîǁguiga ge dīǀoaǀoa tsoatsoa .

(src)="60"> Nadya deyir : « Yavaş - yavaş əşyalarımızı azaltdıq , axırda cəmi dörd çamadan əşyamız qaldı » .
(trg)="58"> Nadias ge ra mî “ Sim xūnam ge ge ǀoro kai haka kati ǃnâ i nî ǂâus kōse . ”

(src)="61"> Nadya və Mari - Madlen ( solda ) ; Terri ( sağda )
(trg)="59"> ǁAreǀkhāb ai : Nadias tsî Marie - Madeleines ; Amǀkhāb ai : Theirib

(src)="62"> Beləcə , onlar 2006 - cı ildə Madaqaskara köçdülər .
(trg)="60"> Madakaskari ǃnâ ra ge 2006ǁî kuri ge sī tsî tsoatsoasa xu i ge aoǁnâ sîsen - e kaise ge ǁkhoaxa i .

(src)="63"> Burada xidmət etmək elə ilk gündən onların xoşuna gəldi .
(trg)="61"> “ ǀHao - ūm ra khoen ge kai ǂkhîba ra mā mi , ” dis ge Nadiasa ra mî .

(src)="64"> Nadya təəssüratlarını bölüşür : « Buradakı insanlar bizə çoxlu sevinc bəxş edir » .
(trg)="62"> ǃNani kurigu khaoǃgâ ra ge ǃgomsina ge hōǃâ .

(src)="65"> Amma altı ildən sonra bu cütlük çətin bir vəziyyətlə qarşılaşdı .
(trg)="63"> Nadias ǁgûs Marie - Madeleines hîna Fransi ǃnâ gere hâs ge ǁnā tsî ǁîs ǁôaba ge khôa tsî danas ǃnâs tsîna ge tsû .

(src)="66"> Nadyanın anası Mari - Madlen yıxılıb ayağını sındırdı və başından zədə aldı .
(trg)="64"> ǀAedi - aoba ra ge dîs khaoǃgâ ra ge ǁîsa Madakaskara ǃoa ūsaosa ge mîǁgui .

(src)="67"> Nadya ilə əri həkimlə məsləhətləşəndən sonra ona Fransadan onların yanına köçməyi təklif etdilər .
(trg)="65"> ǁKhaisadisi kurixas ge i xawes ge māsenxase ge sao .

(src)="68"> Həmin vaxt 80 yaşında olmasına baxmayaraq , Mari - Madlen bacı təklifi sevə - sevə qəbul etdi .
(trg)="66"> Matis ge ǁîsa tsâ , ǃaugab ǃhūb ǃnâ hâsa ?

(src)="69"> Buradakı həyatı ilə bağlı o deyir : « Hərdən uyğunlaşmaq çətin olur , amma məhdud imkanlarıma baxmayaraq , yığıncaqda özümü çox lazımlı hiss edirəm .
(trg)="67"> ǁÎs ge ra mî : “ ǀNî ǁaegu ai i ge a ǃgom ǁnaedisa , ǃgomsin ga hâ xawe ta ge ǀhaohâb ǃnâ ra sîsenūhe tsî ra ǃgôaǃgâhe .

(src)="70"> Madaqaskara köçməyimdə məni ən çox sevindirən isə övladlarımın buradakı xidmətlərini davam etdirməsidir » .
(trg)="68"> Kai ǂkhîba ti ûib ǃnâ ra haus ge ǂansa ti ôara ǀoasase Eloba ra ǃoabasa .

(src)="71"> Rin qardaş tandroy dilində məruzə söyləyir
(trg)="69"> Rianab ge Tandroi gowab ǃnâ ǃhoasa ra mā

(src)="72"> 22 yaşlı Rin qardaş Madaqaskarın şərqində yerləşən barlı - bəhərli Alaotra - Manqoro bölgəsində böyüyüb .
(trg)="70"> Rianab ge 20di ǃnâ hâ ǃgâsaba .

(src)="73"> Məktəbdə yaxşı oxuduğu üçün o , ali təhsil almaq istəyirdi .
(trg)="71"> ǁÎb ge Alaotra Mangoro ǀkharib , ǁnā ǃhūb ge ǃhannas ǃaroma kaise a ǃgâi Madakaskari di aiǂoas ǃnâ .

(src)="74"> Amma Müqəddəs Kitabı öyrənəndən sonra fikrini dəyişdi .
(trg)="72"> ǁÎb ge skoli ǃnâ ǃgâise ge dī tsî ǀgapi ǁkhāǁkhāsensa gere dī ǂgao .

(src)="75"> Rin deyir : « Orta məktəbi daha tez qurtarmaq üçün var gücümlə çalışırdım .
(trg)="73"> Xawe skolab ge toa , ob ge ǀkharati ge ǂâi .

(src)="76"> Yehovaya söz vermişdim ki , yekun imtahandan keçsəm , öncül xidmətinə başlayacağam » .
(src)="77"> Məktəbi qurtarandan sonra Rin verdiyi sözü tutdu .
(trg)="74"> ǁÎb ge ra mî : “ Tita ge skola ǃhaese gere toa ǂgao tsî ta ge Jehovaba ge mîǁguiba ‘ toa ta ga o , o ta ge aimâba - aose ǁîba nî ǃoaba ’ ” Skolab ge toas khoaǃgâb ge Rianaba ǁîb mîǁguiba ge dīǀoaǀoa .

(src)="78"> O , bir öncül qardaşın yanına köçdü , yarımgünlük iş tapdı və öncül xidmətinə başladı .
(trg)="75"> ǁÎb ge aimâba - ao ǃgâsab ǀkha ǀguiba ge hâ tsoatsoa tsî ǀoro tsēde ra dīhe sîsen - e ge hō tsîb ge ǁîb tsîna ge aimâba - ao kai .

(src)="79"> O deyir : « Bu , həyatımda verdiyim ən doğru qərardır » .
(trg)="76"> ǁÎb ge ra ǀaro “ ǁNāb ge mîǁguigu hîna ta ge dīgu hoagu xa kaise a ǃgâi mîǁgui . ”

(src)="80"> Amma Rin qardaşın qohum - əqrəbası onun bu qərarını , yəni nəyə görə təhsilini davam etdirmədiyini başa düşə bilmirdi .
(trg)="77"> Rianab ǀaokhoen ge ge ǁnâuǃâ tama hâ i tae - i ǃaromab ge ǁîba ǀgapi ǁkhāǁkhāsensa ǃoa ī tama īsa .

(src)="81"> O deyir : « Atam , əmim , ata nənəmin bacısı təkid edirdilər ki , ali təhsil alım .
(trg)="78"> ǁÎb ge ra mî “ Ti dab , ti omeb tsî makais tsîn ge gere ǂgao i ta ǀgapi ǁkhāǁkhāsensa ǂâiǃgâ .

(src)="82"> Amma nəyinsə məni öncül xidmətindən saxlamasını istəmirdim » .
(trg)="79"> Xawe ta ge tita aimâba - ao sîsen - e ge ǀû ǂgao tama hâ i . ”

(src)="83"> Bundan qısa müddət sonra Rin tələbat olan əraziyə köçmək istəyir .
(trg)="80"> Rianab ge ǂhâsib hâpa sī ge ǃoaba tsoatsoa .

(src)="84"> Bu istəyin yaranmasına nə səbəb olmuşdu ?
(trg)="81"> Tae - e ǁîba ge hui ?