# az/2015920.xml.gz
# bfi/2015920.xml.gz


(src)="1"> Mündəricat
(trg)="1"> Table of Contents

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Xilqətilə danışan Yehova Allah
(trg)="3"> Jehovah , the God of Communication

(src)="4"> SƏHİFƏ 4
(trg)="4"> PAGE 4

(src)="5"> Allahın Kəlamının canlı tərcüməsi
(trg)="5"> A Living Translation of God’s Word

(src)="6"> SƏHİFƏ 9
(trg)="6"> PAGE 9

(src)="7"> Qoy diliniz insanlara şəfa versin !
(trg)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good

(src)="8"> SƏHİFƏ 18
(trg)="8"> PAGE 18

(src)="9"> Yehova sizə dayaq olar
(trg)="9"> Jehovah Will Sustain You

(src)="10"> SƏHİFƏ 23
(trg)="10"> PAGE 23

(src)="11"> ▪ Xilqətilə danışan Yehova Allah
(trg)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication

(src)="12"> ▪ Allahın Kəlamının canlı tərcüməsi
(trg)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word

(src)="13"> Min illər ərzində Yehova Öz xidmətçilərilə müxtəlif dillərdə danışmışdı .
(trg)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .

(src)="14"> Bu məqalələrdə göstərilir ki , dillərin müxtəlif olması Onun insanlarla danışmasına mane olmayıb .
(trg)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .

(src)="15"> Həmçinin görəcəyik ki , « Yeni Dünya Tərcüməsi » nin 2013 - cü ildə çıxan yenidən baxılmış versiyası Allahın adının müqəddəs tutulmasına və niyyətinin bəyan edilməsinə necə kömək edir .
(trg)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .

(src)="16"> ▪ Qoy diliniz insanlara şəfa versin !
(trg)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good

(src)="17"> Danışıq qabiliyyəti Yehovanın bizə olan möhtəşəm ənamıdır .
(trg)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .

(src)="18"> Bu məqalədə nitqlə bağlı üç məqam vurğulanır .
(trg)="18"> This article discusses three aspects of our speech .

(src)="19"> Bu məqalə həmçinin bizi təşviq edir ki , İsadan nümunə götürərək bu möhtəşəm ənamın vasitəsilə Allahı şərəfləndirək və başqalarına fayda gətirək .
(trg)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .

(src)="20"> ▪ Yehova sizə dayaq olar
(trg)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You

(src)="23"> Bəs , görəsən , bu cür sağalmaq bu gün də mümkündür ?
(trg)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?

(src)="25"> Bu məqalə bizə bu sualların cavabını tapmağa və qərar verməyə kömək edəcək .
(src)="26"> 3 Yadınızdadırmı ?
(trg)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?

(src)="27"> 14 « Yeni Dünya Tərcüməsi » . 2013 - cü il buraxılışı
(src)="28"> 28 Həm Yehova ilə , həm də anamla dostlaşdım
(trg)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .

(src)="30"> ÜZ QABIĞINDA .
(src)="31"> Xüsusi öncül anaya və uşaqlarına müjdəni təbliğ edir .
(trg)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .

(src)="32"> Ölkənin rəsmi dili ispan və quarani dilidir .
(src)="33"> Xoş xəbər hər iki dildə təbliğ olunur .
(trg)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both

(src)="34"> ƏHALİSİ
(trg)="26"> POPULATION

(src)="35"> TƏBLİĞÇİLƏR
(trg)="27"> PUBLISHERS

# az/2015921.xml.gz
# bfi/2015921.xml.gz


(src)="1"> « İndi qulaq as , Mən danışacağam » .
(trg)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .

(src)="2"> NƏĞMƏ : 113 , 114
(trg)="2"> SONGS : 37 , 23

(src)="3"> Nəyə görə Allah öz fikirlərini insanlara sadə şəkildə çatdırır ?
(trg)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?

(src)="4"> Nə üçün dillərin çox olması Allahın insanlarla ünsiyyətinə əngəl törətmir ?
(trg)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?

(src)="5"> Yehovanın təşkilatının « Yeni Dünya Tərcüməsi » ilə bağlı məqsədi nə idi ?
(trg)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?

(src)="6"> 1 - 3 . a ) Nəyə görə Allahın düşüncələri , dili və ünsiyyət forması insanlarınkından üstündür ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?

(src)="8"> ƏBƏDİYYƏN var olan Allah başqalarına da həyat , xoşbəxtlik bəxş etmək istəyirdi , buna görə də mələkləri , sonra isə insanları xəlq etdi .
(trg)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .

(src)="9"> Həvari Yəhya Allahın yaratdığı ilk varlığı « Söz » , « Allahın xilqətinin ilki » adlandırmışdı .
(trg)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”

(src)="10"> Yehova Allah Öz fikirlərini və hisslərini ilk Oğlu ilə bölüşürdü .
(trg)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .

(src)="11"> Həvari Bulusun sözlərinə görə , mələklərin öz dili var .
(src)="12"> Bu səmavi dil insanların danışdığı dildən üstündür .
(trg)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .
(trg)="11"> 13 : 1 .

(src)="13"> Yehova Allah yerdə və göydə yaşayan milyardlarla varlıqlar barədə hər şeyi bilir .
(trg)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .

(src)="14"> Eyni vaxtda saysız - hesabsız adam başqa - başqa dillərdə Yehovaya dua edir .
(trg)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .

(src)="15"> Şübhəsiz , Yehova həm onların duasını eşidir , həm də mələklərə göstəriş verir , onlarla danışır .
(trg)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .

(src)="16"> Yehova bunu edirsə , deməli , Onun düşüncələri , dili və ünsiyyət forması insanlarınkından qat - qat üstündür .
(trg)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .

(src)="17"> ( Əşiya 55 : 8 , 9 ayələrini oxuyun . )
(trg)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )

(src)="18"> Aydındır ki , Yehova insanlarla danışanda fikirlərini sadə şəkildə ifadə edir ki , insanlar başa düşə bilsin .
(trg)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .

(src)="19"> Bu məqalədə öyrənəcəyik ki , hikmət Sahibi Yehova tarix boyu xalqı ilə anlaşıqlı tərzdə danışmaq üçün hansı addımları atmışdı .
(trg)="18"> What will we consider in this article ?
(trg)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .

(src)="20"> Həmçinin görəcəyik ki , insanlarla danışmaq üçün O , şəraitə necə uyğunlaşır .
(trg)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .

(src)="21"> a ) Yehova Musa , İşmuil və Davudla hansı dildə danışmışdı ?
(trg)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?

(src)="22"> b ) Müqəddəs Kitabda nə haqda yazılıb ?
(trg)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?

(src)="23"> Yehova Allah Ədən bağında Adəmlə onun öz dilində , çox ehtimal ki , qədim ibrani dilində danışmışdı .
(trg)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .
(trg)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .

(src)="24"> Sonralar ibrani dilində danışan Müqəddəs Kitab yazıçılarına , məsələn , Musaya , İşmuilə və Davuda Öz fikirlərini nazil etmişdi , onlar da bu fikirləri öz sözləri və üslubları ilə qələmə almışdılar .
(src)="25"> Lakin Allahın bəzi fikirlərini Onun diktəsilə , dediyi kimi yazmışdılar .
(trg)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .

(src)="26"> Bundan başqa Onun Öz xalqı ilə rəftarı barədə , insanların imanı və məhəbbəti , eləcə də səhvləri və sədaqətsizliyi barədə yazmışdılar .
(trg)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .

(src)="27"> Bütün bu məlumat bu gün bizim üçün çox dəyərlidir .
(trg)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .
(trg)="28"> 15 : 4 .

(src)="28"> Yehova Allah Öz xalqı ilə yalnız ibrani dilində danışırdı ?
(trg)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?

(src)="29"> İzah edin .
(trg)="30"> Explain .

(src)="30"> Lakin bu , o demək deyil ki , Allah bütün tarix boyu insanlarla yalnız ibrani dilində danışıb .
(trg)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .

(src)="31"> Babil əsarətindən qurtulduqdan sonra Allahın xalqından bəziləri gündəlik məişətdə arami dilində danışırdılar .
(trg)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .

(src)="32"> Görünür , məhz bu səbəbdən , Yehova Dənyal və Ərəmya peyğəmbərə və kahin Üzeyirə Müqəddəs Kitabın müəyyən hissələrini arami dilində yazdırmışdı .
(trg)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .

(src)="33"> Nəyə görə Tövrat yunan dilinə tərcümə olundu ?
(trg)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?

(src)="34"> Sonralar Makedoniyalı İsgəndər qədim dünyanın çox hissəsini fəth etmişdi .
(trg)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .

(src)="35"> Bununla da , koyne , yəni sadə yunan dili beynəlxalq dilə çevrilmişdi .
(src)="36"> Bir çox yəhudilər də bu dildə danışmağa başlamışdı .
(trg)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .

(src)="38"> Belə hesab olunur ki , bu tərcümənin üzərində 72 tərcüməçi işləmişdi .
(trg)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .

(src)="39"> Həmin tərcümə « Septuaginta » kimi tanınır .
(trg)="39"> Septuagint means “ Seventy . ”

(src)="40"> Müqəddəs Kitabın birinci tərcüməsi olan « Septuaginta » , eyni zamanda , ən vacib tərcümələrdən biridir * .
(trg)="40"> Translation reportedly began in Egypt in the third century B.C.E . and may have been finished by 150 B.C.E .

(src)="41"> Tərcümənin üzərində belə çox adamın işləməsi nəticəsində tərcümədə müxtəlif üslublar əks olunub .
(trg)="41"> This translation is still important , as it gives scholars insight into the meaning of certain obscure Hebrew words and passages .

(src)="42"> Belə ki , kimisi hərfi tərcümə etmiş , kimisi isə həddən artıq sərbəstliyə yol vermişdi .
(trg)="42"> The work of so many translators resulted in varied translation styles , from literal to rather free .

(src)="43"> Buna baxmayaraq , « Septuaginta » yunandilli yəhudilər , sonralar isə məsihilər tərəfindən Allahın Kəlamı kimi qəbul olunurdu .
(trg)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .

(src)="44"> İsa Məsih hansı dildə vəz edirdi ?
(trg)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?

(src)="45"> Allahın ilk Oğlu yer üzünə gələndə , güman ki , o da Müqəddəs Kitabda ibrani dili adlanan dildə danışır və vəz edirdi .
(trg)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .

(src)="46"> Ancaq birinci əsrdə ibrani dilinə arami dilinin böyük təsiri olmuşdu .
(src)="47"> Odur ki , yəqin Məsih də danışanda arami sözləri işlədirdi .
(trg)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .

(src)="48"> Bununla belə , o , Musanın və digər peyğəmbərlərin danışdığı qədim ibrani dilini də bilirdi .
(trg)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .

(src)="49"> Tövratı hər həftə sinaqoqlarda bu dildə oxuyurdular .
(trg)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .

(src)="50"> Üstəlik , İsraildə yunan və latın dilində də danışırdılar .
(trg)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .

(src)="52"> 8 , 9 .
(src)="53"> Nəyə görə məsihilik yayıldıqca yunan dili Allahın xalqı arasında əsas dil oldu və bu , Yehova barədə nəyi göstərir ?
(trg)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?

(src)="54"> İsanın ilk davamçıları ibrani dilini bilirdilər .
(src)="55"> Ancaq onun ölümündən sonra onlar başqa dillərdə də danışırdılar .
(trg)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .

(src)="56"> ( Həvarilərin işləri 6 : 1 ayəsini oxuyun . )
(trg)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )

(src)="57"> Məsihilik yayıldıqca məsihilər arasında daha çox yunan dili işlənirdi .
(trg)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .

(src)="58"> Yunan dili ümumişlək dil olduğu üçün İsanın təlimləri və gördüyü işlər yer alan Məttanın , Markın , Lukanın və Yəhyanın yazdığı Müjdələr də yunan dilində geniş yayılmışdı .
(trg)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .

(src)="59"> Beləliklə , şagirdlərin çoxu ibranidilli yox , yunandilli idilər * .
(trg)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .

(src)="60"> Həvari Bulusun məktubları və Allahın Kəlamındakı digər kitablar da yunan dilində yazılmışdı .
(trg)="56"> The letters of the apostle Paul and the other inspired books were also distributed in Greek .

(src)="61"> Maraqlıdır ki , İncili yazanlar Tövratdan sitatlar gətirəndə , adətən , « Septuaginta » dan istifadə edirdilər .
(trg)="57"> Some feel that Matthew wrote his Gospel in Hebrew and that it was then translated into Greek , perhaps by Matthew himself .

(src)="62"> Bu sitatlar bəzən ibrani mətnindən bir qədər fərqlənirdi .
(trg)="58"> What does this indicate about Jehovah ?

(src)="63"> Buna baxmayaraq , hazırda onlar Allahın Kəlamının bir hissəsidir .
(trg)="59"> It is noteworthy that when writers of the Christian Greek Scriptures quoted from the Hebrew Scriptures , they usually did so from the Septuagint .

(src)="64"> Beləliklə , qeyri - kamil tərcüməçilərin işi Allahın Kəlamının bir hissəsi oldu .
(trg)="60"> These quotations , which at times vary somewhat from the exact Hebrew wording , are now part of the inspired Scriptures .

(src)="65"> O Allahın ki , heç bir mədəniyyəti və ya dili o birindən üstün tutmur .
(src)="66"> ( Həvarilərin işləri 10 : 34 ayəsini oxuyun . )
(trg)="61"> Thus , the work of imperfect human translators became part of the inspired Word of God , a God who does not favor one culture or language over another . ​ — Read Acts 10 : 34 .

(src)="67"> Yehovanın Öz Kəlamını bütün insanlar üçün əlçatan etməsindən nə öyrənirik ?
(trg)="62"> What can we conclude about Jehovah’s making his Word available to people ?

(src)="68"> Beləliklə , aydın oldu ki , Yehova Allah insanlarla ünsiyyətini mövcud şəraitə uyğunlaşdırır .
(trg)="63"> Our brief review of God’s communication with humans teaches us that Jehovah communicates according to need and circumstances .

(src)="69"> Onu tanımaları , niyyətlərindən agah olmaları üçün insanlardan yeni dil öyrənməyi tələb etmir .
(trg)="64"> He does not insist that we learn a specific language in order for us to get to know him or his purposes .

(src)="70"> ( Zəkəriyyə 8 : 23 ; Vəhy 7 : 9 , 10 ayələrini oxuyun . )
(trg)="65"> ( Read Zechariah 8 : 23 ; Revelation 7 : 9 , 10 . )

(src)="71"> Yehova Müqəddəs Kitabı yazanlara ilham versə də , onlara ilahi fikirləri öz sözləri ilə yazmağa icazə verib .
(trg)="66"> Jehovah directed the inspiration of the Bible , but he allowed it to be presented in different styles .

(src)="72"> Nəyə görə dillərin çoxluğu Allahın insanlarla ünsiyyətinə əngəl törətmir ?
(trg)="67"> Why have language differences not hindered God’s communication with people ?

(src)="73"> İnsanların müxtəlif dillərdə danışması və tərcümədə cüzi fərqlərin olması Allahın insanlarla ünsiyyətinə əngəl törətmir .
(trg)="68"> Has God’s communication with humans been hindered by the use of different languages and minor variations in translation ?

(src)="74"> Misal üçün , Müqəddəs Kitabda İsanın öz doğma dilində dediyi cəmi bir neçə söz var .
(trg)="69"> No .
(trg)="70"> For example , we may be aware of only a few of the original - language words that Jesus used .