# ay/102018012.xml.gz
# toi/102018012.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Kunjamsa donacionamampi yanaptʼasma uk yatiñatakejja , Internetan jw.org sat cheqaruw mantasma .
(trg)="2"> Magazini eeyi taili yakusambala pe .

(src)="4"> Textonakajja , Génesis librot Malaquías librokamajj Qullan Arunaka , 1992 Bibliat apstʼatawa .
(trg)="3"> Ilamwaigwa kaili cibeela camulimo wakuyiisya Bbaibbele wanyika yoonse uugwasyilizyigwa akusanga kwakuliyandila .

(src)="5"> Mateo librot Apocalipsis librokamajja , Machaq Mundon Jakirinakataki Diosan Arunakapa Bibliata apstʼatarakiwa .
(trg)="4"> Kuti kamuyanda kusanga , amuunke a www.jw.org .

(src)="6"> Kawkjantï NM letranakampi qhanañchaskejja Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( con referencias ) español aruta apstʼatarakiwa .
(src)="7"> Jan ukhamäkanejja qhanañchasiniwa .
(trg)="5"> Ccita kuti kwatondezyegwa bumbi , kuzubululwa kwa Magwalo kuzwa mu Bbaibbele lya Busanduluzi Bwanyika Mpya lyamumwaambo wa Chitonga caambaulwa mazuba aano .

# ay/102018013.xml.gz
# toi/102018013.xml.gz


(src)="1"> Aka yatichäwinakaniwa
(trg)="1"> Izili Mukati

(src)="2"> 3 Kusisit jakasiñatakejj chʼamachasiñasawa
(trg)="2"> 3 Kujana Nzila

(src)="3"> 4 Wajjtʼasirïñasawa , utjkistu ukampis kusisitäñasawa
(trg)="3"> 4 Kukkutila Akuba Baabi

(src)="4"> 6 Janiw llakimp aynachtʼañasäkiti , cuerposas qʼomäñapawa
(trg)="4"> 6 Kupona Buumi Buli Kabotu Akuzilanga Kabotu Zintu

(src)="5"> 8 Munasirïñasawa
(trg)="5"> 8 Luyando

(src)="6"> 10 Perdonir jaqëñasawa
(trg)="6"> 10 Kulekelela

(src)="7"> 12 Mä amtamp jakasiñasawa
(trg)="7"> 12 Kuzyiba Ncotuponena

(src)="8"> 14 Jutïr urunak suytʼañasawa
(trg)="8"> 14 Bulangizi

(src)="9"> 16 Jukʼamp yatjjatañasawa
(trg)="9"> 16 Amwiiye Zinji

# ay/102018014.xml.gz
# toi/102018014.xml.gz


(src)="1"> Bibliajj akham siwa : “ Jan juchañchkay sarnaqer jaqejj kusisiñaniwa , Tatitun yatichäwiparjam sarnaqerejj kusisiñaniwa ” sasa ( Salmo 119 : 1 ) .
(trg)="1"> Bbaibbele lyaamba kuti : “ Balikkomene aabo batakwe kampenda mubuumi bwabo . ” ​ — Intembauzyo 119 : 1 .

(src)="2"> Aka revistan paqallqo yatichäwinakapajja , kunjamatsa kusisit jakassna uka toqetwa parli .
(trg)="2"> Eezyi zibalo izili 7 zilapandulula njiisyo zisyomeka alimwi zigwasya kujana lukkomano .

# ay/102018015.xml.gz
# toi/102018015.xml.gz


(src)="1"> ¿ KUNJAMATSA KUSISIT JAKASSNA ?
(trg)="1"> MBOMUKONZYA KUJANA LUKKOMANO

(src)="2"> ¿ JUMAJJ KUSISITAT JAKASTA ?
(trg)="2"> SENA MULIMVWA KUTI MULI BANTU BAKKOMENE ?

(src)="3"> Ukhamächi ukhajja , ¿ kunas kusisiytam ?
(trg)="3"> Kuti kacili boobo , ino ncinzi cimupa kukkomana ?

(src)="4"> ¿ Familiama , trabajoma , jan ukajj religionamacha ?
(trg)="4"> Sena mukwasyi wanu , mulimo wanu naa mbukombi bwanu ?

(src)="5"> Inas akham amuysta : “ Estudiañ tukuyasa , mä suma trabajo jikjjatasa , jan ukajj mä machaq auto alasisaw kusisit jakasï ” sasa .
(trg)="5"> Ambweni mulangila cintu cimwi cikonzya kumupa kukkomana , mbuli kumanizya cikolo , kujana mulimo mubotu naa kuula mootokala mupya .

(src)="6"> Walja jaqenakajja , kuntï munapki ukanak jikjjatasakiw wal kusisipjje .
(trg)="6"> Bantu banji balakkomana ciindi nobazuzikizya mbaakani imwi naa kujana cintu ncobali kulombozya .

(src)="7"> Ukampis janiw wiñayatak kusisitäpkiti .
(trg)="7"> Pele ino lukkomano oolo lutola ciindi cilamfwu buti ?

(src)="8"> Kusisiñajja , sum jikjjatasiña , mayni pachpat kusisitäña , chuymatpach kusisit jakasiña sañwa muni .
(trg)="8"> Kanji - kanji inga ndwaciindi cisyoonto buyo , calo cikonzya kusololela kukutyompwa .

(src)="9"> Cheqas taqeniw ukham jakasiñ muntanjja .
(trg)="9"> Lukkomano caamba kubotelwa lyoonse , kukkutila alimwi akukondwa mubuumi , alimwi akulombozya kuti bukkale buli boobo buzumanane .

(src)="10"> Janiw qollqesa cosasanakasa cheqpach kusisiñ churkistaspati , jan ukasti jakkasajj kunanaksa lurasktan ukaw cheqpach kusisiñ churistaspa .
(trg)="10"> Mbwaanga lukkomano ncintu iceelede kuzumanana , lukkomano taluyeeme azintu nzyajana muntu mubuumi , pele luyeeme abuumi mbwapona .

(src)="11"> Ukhamajj “ akanak jikjjatkä ukhaw kusisit jakasï . . . ” sasin sissna ukhajja , janiw kusisit jakasksnati .
(trg)="11"> Ikuti muntu waamba kuti , “ Ndiyookkomana ndaaku . . . ” mubwini muntu ooyo usumpya lukkomano .

(src)="12"> Aka toqet amuytʼañäni .
(trg)="12"> Mucikozyanyo , amweezyanisye lukkomano akupona buumi buli kabotu .

(src)="13"> Jan usuntañatakejja , mä jaqejj chʼamañchtʼkir manqʼanakwa manqʼañapa , ejercicionaksa lurañaparakiwa .
(trg)="13"> Ino mbuti mbotukonzya kupona buumi oobo buli kabotu ?
(trg)="14"> Tweelede kulya zyakulya zijisi busani , kunyanyaasya mubili alimwi akuba abukkale buli kabotu .

(src)="14"> Kusisit jakasiñatakejja , ukhamarakiw jiwasajj kunanakatï jakäwisan yanaptʼkistaspa ukanak lurañasa .
(trg)="15"> Ncimwi buyo , lukkomano lulaboola kwiinda mukutobela nzila yeelede alimwi akupona kweelana anjiisyo zigwasya .

(src)="15"> ¿ Kunjam chuymanïñas kusisit jakasiñatak yanaptʼistaspa ?
(trg)="16"> Ino ninjiisyo nzi naa mbube nzi ibukonzya kutupa kukkomana ?

(src)="16"> Ukwa jichhajj mä qhawqhanak uñjañäni .
(src)="17"> WAJJTʼASIRÏÑASAWA , UTJKISTU UKAMPIS KUSISITÄÑASAWA
(trg)="17"> Nokuba kuti njiisyo zimwi zilayandika kapati kwiinda zimwi , injiisyo eezyi zitobela zilagwasya kapati :

(src)="18"> JANIW LLAKIMP AYNACHTʼAÑASÄKITI , CUERPOSAS QʼOMÄÑAPAWA
(trg)="18"> KUKKUTILA AKUBA BAABI
(trg)="19"> KUPONA BUUMI BULI KABOTU AKUZILANGA KABOTU ZINTU

(src)="19"> MUNASIRÏÑASAWA
(trg)="20"> LUYANDO

(src)="20"> PERDONIR JAQËÑASAWA
(trg)="21"> KULEKELELA

(src)="21"> MÄ AMTAMP JAKASIÑASAWA
(trg)="22"> KUZYIBA NCOTUPONENA

(src)="22"> JUTÏR URUNAK SUYTʼAÑASAWA
(trg)="23"> BULANGIZI

(src)="23"> Wali suma ewjjtʼanakani mä librojj akham siwa : “ Jan juchañchkay [ jan ukajj sum ] sarnaqer jaqejj kusisiñaniwa ” sasa ( Salmo 119 : 1 ) .
(trg)="24"> Bbuku lilemekwa kapati lijisi busongo lyaamba kuti : “ Balikkomene aabo batakwe kampenda mubuumi bwabo . ”

(src)="24"> Kunanakas kusisit jakasiñatak yanaptʼistaspa uk jichhajj yatjjatañäni .
(trg)="25"> Lino atulange - lange mbotukonzya kujana lukkomano mubuumi .

# ay/102018016.xml.gz
# toi/102018016.xml.gz


(src)="1"> ¿ KUNJAMATSA KUSISIT JAKASSNA ?
(trg)="1"> MBOMUKONZYA KUJANA LUKKOMANO

(src)="2"> “ KHITINAKATÏ QOLLQENÏPKI , WALJA COSASANAKANÏPKI UKANAKAW KUSISIT JAKASIPJJE ” sasaw waljanejj sapjje .
(trg)="2"> INO NZIINDI ZYONGAYE NOMWAKAMVWA KUTI LUKKOMANO ALIMWI AKUZWIDILILA ZILABOOLA AKAAMBO KAKUVWULA KWAZINTU NZYOMUJISI NAA LUBONO ?

(src)="3"> Ukatwa walja jaqenakajj jukʼamp qollqenïñatak wal trabajipjje .
(trg)="3"> Akaambo kakuba amuzeezo ooyu , mamiliyoni aabantu balabeleka mawoola manji kapati kutegwa bajane mali manji .

(src)="4"> ¿ Cheqapunit walja qollqenïpki jan ukajj cosasanakanïpki uka jaqenakajj kusisit jakasipjjpacha ?
(trg)="4"> Pele sena mali alimwi azintu zilakonzya kuleta lukkomano lutamani ?

(src)="5"> ¿ Kunas jichhakam uñjasiwayi ?
(trg)="5"> Ino bumboni butondezya nzi ?

(src)="6"> Mä revistajj akham siwa : ‘ Jaqenakan manqʼañapasa , isipasa , utapas utjchi ukhajja , kusisitaw jakasipjje .
(src)="7"> Jukʼamp qollqenïñajj janiw kusisit jakasiñatakisa ni sum jikjjatasiñatakis yanaptʼkistuti ’ sasa ( Journal of Happiness Studies ) .
(trg)="6"> Kweelana ancoyaamba magazini iitegwa Journal of Happiness Studies , kufwumbwa kuti katujisi nzyotuyandika mubuumi , kuba amali manji takukonzyi kutupa kukkomana kapati naa kuba abuumi buli kabotu .

(src)="8"> Yaqha revistajj akham sarakiwa : “ Janiw qollqejj llakisiykistuti , jan ukasti qollqe jikjjatañ munañaw llakisiyistu ” sasa ( Monitor on Psychology ) .
(trg)="7"> Mali kwaagama taali mabi pe .
(trg)="8"> Cibalo cimwi camumagazini iitegwa Monitor on Psychology cakaamba kuti “ kwaayandisya kapati [ mali ] nkokupa kutakkomana .

(src)="9"> Bibliajj niya pä waranqa maranak nayrajj niya ukhamarakwa säna : “ Qollqe añcha munañajj taqe jan waltʼäwinakan mä saphipawa .
(src)="10"> Qollqe añcha munañampi apayasipjjatap laykuw yaqhepajj [ . . . ] kunayman llakinakampis apjjatasipjjaraki ” sasa .
(trg)="9"> Majwi aaya aleendelana alulayo lwamu Bbaibbele ilwakalembwa myaka iitandila ku 2,000 yainda ilwakuti : “ Kuyandisya mali ngomuyanda wamisyobo yoonse yazintu zibyaabi , eelyo kwiinda mukuba aluyandisisyo luli boobu bantu bamwi . . . baliyasaula koonse - koonse amacise manji . ”

(src)="11"> ¿ Kuna ‘ llakinakansa ’ uñjassna ?
(trg)="10"> Ino macise aayo abikkilizya nzi ?

(src)="12"> KUNATÏ UTJKISTU UKANAKAT LLAKISISAJJ JANIW IKSNATI .
(trg)="11"> KULIBILIKA AKUBULA ŊONZI AKAAMBO KAKUYANDA KUKWABILILA LUBONO .

(src)="13"> “ Khititejj irnaqki , jukʼsa waljsa manqʼchi ukajja , sumaw iktʼasi ; ukampis qamirirojja janiw ikiykiti qamir yänakapajja ” ( Eclesiastés 5 : 12 ) .
(trg)="12"> “ Ŋonzi zyamubelesi zilalweela , kunyina makani naa cakulya ncalya ncisyoonto naa ncinji , pele zintu zinji zyamuvwubi tazimupi koona pe . ” — Mukambausi 5 : 12 .

(src)="14"> TAQE KUNANÏKASAS JANIW KUSISIT JAKASKSNATI .
(trg)="13"> KUTYOMPWA AKAAMBO KAKUTI LUKKOMANO NDOMWALI KULANGILA TIILWAJANIKA .

(src)="15"> Jaqenakajj walja qollqenïkasasa , jukʼamp munasipkakiwa , ukatwa jan kusisit jakasipkiti .
(trg)="14"> Mubufwaafwi , kutyompwa ooku kulaboola akaambo kakuti mali taakkutwi .

(src)="16"> Bibliajj akham siwa : “ Khititejj qollqe munki ukajja jukʼampwa muni ; khititejj qamirïki ukajj , jan utjirinjamakiwa amuyasi ” sasa ( Eclesiastés 5 : 10 ) .
(trg)="15"> “ Muntu uuyandisya nsiliva takakkutili ansiliva pe , awalo muntu uuyandisya buvwubi takakkutili azyeezyo nzyajana . ”

(src)="17"> Jukʼamp qollqenïñatak trabajisajja , waljaniw familiapampi amigonakapampi qamartʼaña , jan ukajj Diosar serviñ apanukupjje , cheqas ukanakaw cheqpach kusisiñ churistu .
(trg)="16"> Alimwi kuyandisya lubono kulakonzya kupa muntu kuleka kubikkila maano kuzintu ziyandika kapati izileta lukkomano , mbuli kuba aciindi cakuba antoomwe amukwasyi alimwi abalongwe naa kucita zintu zyabukombi .

(src)="18"> QOLLQE APTʼASISAJJ WALI LLAKITAW JIKJJATASSNA .
(trg)="17"> KUUSA ALIMWI AKUNYEMA CIINDI MALI NAABULA NGUZU NAA MAKWEBO NAAYAANSI .

(src)="19"> “ Jan chʼamañchasimti qamiriptañataki [ . . . ] .
(trg)="18"> “ Utalijayi buya kuyandaula lubono .

(src)="20"> Qamir kankañajj mä jukʼatakikiwa ; mäkirakiwa tukusjje , kunjämatejj pakajj chheqhanëjjasin mäki thoqtawayjjejja ukhama ” ( Proverbios 23 : 4 , 5 ) .
(trg)="19"> Koleka , utondezye busongo .
(trg)="20"> Walanzya meso aako kulindulo , taluko pe , nkaambo ncobeni lulamena mababa mbuli aasikwaze akuuluka . ” — Tusimpi 23 : 4 , 5 .

(src)="21"> KUNATÏ UTJKISTU UKANAKAMP KUSISITÄÑA .
(trg)="21"> KUKKUTILA .

(src)="22"> “ Jiwasajj janiw kunsa akapachar apanktanti , janirakiw kunsa apkañäniti .
(trg)="22"> “ Kunyina ncotwakaletelezya munyika eeyi , alimwi kunyina ncotukonzya kubwezelezya kuzwa mulinjiyo .

(src)="23"> Jiwasantejj manqʼasa isisa utjaskchistojja , ukanakampejj kusisitakïskañäniwa ” .
(trg)="23"> Aboobo twanoojisi cakulya azisani , tunookkutila azintu eezyi . ”

(src)="24"> Kunatï utjkistu ukanakamp kusisit jakasiñäni ukhajja , janiw quejaskañäniti , ni mayninakatsa envidiaskañäniti .
(trg)="24"> Bantu ibajisi bube bwakukkutila tabajisi cilengwa cakutongooka , alimwi bube oobu bulabakwabilila kukuba amunyono .

(src)="25"> Janirakiw jila valorani cosasanak alañ munasajj llakimp apjjataskañäniti .
(trg)="25"> Akaambo kakuti tabayandi zintu zinji zyakumubili kwiinda zeezyo nzyobakonzya kuba anzizyo , balalikwabilila kukulibilika alimwi akukutyompwa .

(src)="26"> WAJJTʼASIRÏÑA .
(trg)="26"> BWAABI .

(src)="27"> “ Katoqañat sipansa churañanwa jukʼamp kusisiñajj utji ” .
(trg)="27"> “ Kupa kulakkomanisya kapati kwiinda kupegwa . ”

(src)="28"> Wajjtʼasirïpki ukanakajja , mayninakar yanaptʼasajj kusisitaw jakasipjje .
(src)="29"> Yaqhepajj jan qollqemp yanaptʼirjamäsajj tiempo apstʼasisaw mayninakar yanaptʼapjje .
(trg)="28"> Bantu baabi balakkomana kapati nkaambo balayanda kukkomanisya bamwi , nokuba kuti ncobakonzya buyo kupa nciindi cabo cisyoonto alimwi anguzu zyabo .

(src)="30"> Ukham yanaptʼirinakajja , wali munatäpjjewa , respetompi uñjatäpjjewa , suma amigonakanïpjjewa , amigonakapas ukhamarakiw jupanakar munasiñamp uñjapjje , taqe ukanakjja janiw qollqemp alksnati .
(trg)="29"> Kanji - kanji balajana zintu zinji zitakonzyi kuulwa amali , mbuli luyando , kulemekwa alimwi abalongwe beni - beni , ibabaabila camoyo woonse abalo . — Luka 6 : 38 .

(src)="31"> COSASANAKAR MUNASIÑAT SIPANSA JAQENAKARUW MUNASIÑASA .
(trg)="30"> KUBABIKKILA MAANO BANTU KWIINDA ZINTU ZYAKUMUBILI .

(src)="32"> “ Vaca aycha uñisiñampi manqʼañat sipansa , jukʼamp askiwa munasiñampi chʼojjñanaka manqʼañajja ” ( Proverbios 15 : 17 ) .
(trg)="31"> “ Ncibotu kulya buyo cisyumani kakuli luyando kwiinda kulya nyama yaŋombe iineneede kumwi kakuli lusulo . ”

(src)="33"> Walja qollqenïñat sipansa , suma amigonakanïña ukat taqenimp sum apasiñaw jukʼamp wakiskirejja .
(trg)="32"> Nkaambo nzi kapati ikali mukapango aaka ?
(trg)="33"> Kumvwana abantu kulayandika kapati kwiinda zintu zyakumubili .

(src)="34"> Uka munasiñaw kusisitäñatakejj yanaptʼistu , ukwa qhepat yatjjataskañäni .
(trg)="34"> Alimwi luyando lulayandika kapati kutegwa muntu akkomane , mbubwenya mbotutiibone kumbele .

(src)="35"> Sudamérica cheqan jakasiri Sabina warmejja , Bibliajj kunjamsa yanaptʼistaspa uk jupapachpaw uñjäna .
(trg)="35"> Ba Sabina , imukaintu uukkala ku South America , bakaiya bubotu bwanjiisyo zyamu Bbaibbele .

(src)="36"> Esposopajj utat sarjjäna ukhajja , kunatï jakasiñatak wakiski ukanak alañatakisa pä wawanakapar uywañatakis wal chʼamachasïna .
(trg)="36"> Nobakasiigwa abalumi babo , ba Sabina bakali kupenga kujana zintu nzyobakali kuyandika mubuumi alimwi azyabana babo basimbi bobilo .

(src)="37"> Pä trabajonïnwa , sapüruw pusi alwa horasat trabajañ qalltäna .
(trg)="37"> Bakajisi milimo yobilo calo icakali kupa kuti lyoonse kababuka kuma 04 : 00hrs .

(src)="38"> Wali qaritäkchïnsa , Bibliat yatjjatañwa amtäna .
(trg)="38"> Nokuba kuti bakajisi bubi , ba Sabina bakayeeya kwiiya Bbaibbele .

(src)="39"> ¿ Kunjamsa ukajj yanaptʼawayi ?
(trg)="39"> Ncinzi cakatobela ?

(src)="40"> Janiw jukʼamp qollqenïkänti , ukampis Bibliat yatjjatasajj kusisitaw jakasjjäna .
(trg)="40"> Mali ngobakali kujana kunyina naakavwula mpoonya - mpoonya .
(trg)="41"> Pele bakacinca kapati mbobakali kuzilanga zintu mubuumi .

(src)="41"> Diosat yatjjatasasa , kuntï yateqkäna ukanak mayninakar yatichasas kusisitaw jakasïna .
(trg)="42"> Mucikozyanyo , bakajana lukkomano luboola akaambo kakuyanda kusololelwa a Leza .

(src)="42"> Cheqpach amigonakwa jikjjatarakïna .
(trg)="43"> Bakajana balongwe beni - beni akati kabasyominyina .

(src)="43"> Bibliajj akham siwa : “ Maynin yatiñanïtapajj luratanakapanwa uñjasi ” sasa .
(trg)="44"> Alimwi bakajana lukkomano luboola akaambo kakwaambila bamwi zintu nzyobakaiya .

(src)="44"> Kunatï utjkistu ukamp kusisitäñasa , wajjtʼasirïñasa , cosasanakar munasiñat sipansa jaqenakar munasiñasa , yatiñan jaqëtaswa uñachtʼayi .
(trg)="45"> Bbaibbele lyaamba kuti : “ Busongo bulabonwa kuti buliluleme kwiinda mumilimo yambubo . ”

(src)="45"> ‘ Qollqe añcha munañajj taqe jan waltʼäwinakan mä saphipawa .
(trg)="46"> Kweelana alugwalo oolu , kukkutila , kuba baabi alimwi akubabikkila maano bantu kwiinda zintu zyakumubili , kuyoolibonya kuti nzezintu zyeelede kucitwa .

(src)="46"> Qollqe añcha munañampi apayasipjjatap laykuw yaqhepas kunayman llakinakamp apjjatasipjje ’ ( 1 Timoteo 6 : 10 ) .
(trg)="47"> “ Kuyandisya mali ngomuyanda wamisyobo yoonse yazintu zibyaabi , eelyo kwiinda mukuba aluyandisisyo luli boobu bantu bamwi . . . baliyasaula koonse - koonse amacise manji . ” ​ — 1 Timoteyo 6 : 10 .

(src)="47"> ¿ “ Qollqe añcha munañajj ” kuna jan walinakansa uñjasiyistaspa ?
(trg)="48"> “ Kuyandisya mali ” kulakonzya kupa . . .

(src)="48"> Llakisisajj janiw iksnati .
(trg)="49"> Kulibilika akubula ŋonzi

(src)="49"> Taqe kunanïkasas janiw kusisit jakasksnati .
(trg)="50"> Kutyompwa
(trg)="51"> Kuusa alimwi akunyema

(src)="50"> Wali llakitaw jikjjatassna .
(trg)="52"> Lukkomano lulaboola kuli baabo . . .

(src)="52"> Kunatï utjkistu ukanakamp kusisitäña .
(trg)="53"> Bakkutila azintu nzyobajisi

(src)="53"> Wajjtʼasirïña .
(trg)="54"> Bajisi muuya wabwaabi

(src)="54"> Cosasanakar munasiñat sipansa jaqenakar munasiña .
(trg)="55"> Babikkila maano bantu kwiinda zintu zyakumubili

# ay/102018017.xml.gz
# toi/102018017.xml.gz


(src)="1"> ¿ KUNJAMATSA KUSISIT JAKASSNA ?
(trg)="1"> MBOMUKONZYA KUJANA LUKKOMANO

(src)="2"> USUNAKAJJ AYNACHTʼAYISTASPAWA .
(src)="3"> Ulf sat chachajj sano jaqënwa , wal trabajtʼiriraki .
(trg)="2"> BULWAZI BUTASILIKIKI NAA BULEMA BULAKONZYA KUBUJATIKIZYA KAPATI BUUMI BWAMUNTU .

(src)="4"> Ukampis mä akatjamat usuntasajj janiw cuerpop onjjtayirjamäjjänti .
(trg)="3"> Nobakalebuka mubili , ba Ulf ibakali kupona kabotu kumatalikilo bakaamba kuti : “ Ndakausa kapati .

(src)="5"> Jupajj akham siwa : “ Wal llakisiyäta , janiw kuns lurañ munjjayätti , ni chʼamas utj - jjetänti ” sasa .
(trg)="4"> Nguzu zyangu zyakamana . . .
(trg)="5"> Ndakalimvwa ‘ kubula mulimo . ’ ”

(src)="6"> Janiw khitis usuntañat salvasksnati , ukwa Ulf chachar kunatï paskäna ukajj amuytʼayistu .
(trg)="6"> Icakabacitikila ba Ulf cituyeezya kuti , kunyina naba omwe akati kesu uukonzya kubweendelezya cakumaninina buumi bwakwe .

(src)="7"> Ukatwa usunakat jarkʼaqasiñatakejj cuidasiñasa .
(trg)="7"> Nokuba boobo , tulakonzya kubweza ntaamu zimwi kutegwa tucesye malwazi aamwi .

(src)="8"> Ukampis usuntsna ukhajja , ¿ janit kusisit jakasjjsna ?
(trg)="8"> Pele ino mbuti kuti buumi bwesu bwaba bwakuciswa - ciswa ?

(src)="10"> ¿ Kuna ewjjtʼanakas jan usuntañatak yanaptʼistaspa ?
(trg)="9"> Sena eeci caamba kuti tatukonzyi kukkomana ?