# ati/2017495.xml.gz
# nnh/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ˈA kö - kahën ˈkɛ ˈyi ˈe - le ˈe gbɛgbɛ
(trg)="2"> Fa ’ choum sié é koua ’ ngwô tʉnzuing

(src)="3"> ‘ ˈBa ˈwɛn ˈba ˈwuën - wuën , ˈmun ama ˈmun - wun ˈwuën . ’
(trg)="3"> “ Pʉa lôôn né . . . ndʉa pia pô pou ndʉa ”

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man “ ˈa ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="4"> “ Pi gou’té Jah ” — nti kô ?

(src)="5"> “ - Kɛ ˈkɛ ˈyi - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le [ . . . ]
(trg)="5"> Nguié Jéova gʉo mépélang mou ntsém pou nguing

# ati/2017496.xml.gz
# nnh/2017496.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ , ˈmun - nɔn ˈkɛ ˈpɔn kɛ gbangban . ’ — LUK 16 : 9 .
(trg)="1"> “ Pi lôgô kaakou yôôn tépong njʉo nkwè koua ’ chou . ” ​ — Loukasé 16 : 9

(src)="2"> Kë man - ka ˈkɛ ˈyi - a - pɔn , ˈe sɛ - le ˈze tsa e Joova ama sa dzhueya ˈe lëdzhën gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="2"> Ngwô pégé yousé choum sié pégé gwiée lékô ta ndôg nkui’i nkwè nnè na Ssé ?

(src)="3"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn a ˈnɔn ˈˈkiɛ zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ kpesan ?
(trg)="3"> Ngwô pégé gʉo lékô nzsé nguié pégé té tchʉ ’ mékwôôn na lé taŋa métʉa wé yôôn njʉo wô ?

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa kö - Zö bɛn nɛn - kahën ˈkɛ ?
(trg)="4"> O pou chane jou lé fa ’ choum sé zuigué nti kô ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man yasɔ ˈba , ˈba ˈpa - kpë nɛn ˈˈman ˈˈyi ˈla ?
(trg)="6"> Nti kô méfʉôg gé ké wô po wo tsèe njʉo yé fʉ’ôôn ?

(src)="7"> Kosa ˈɲɔn man ˈa - bë ˈshu ˈmɛn ?
(trg)="7"> Pégé gé gwiée mbʉèe na mèe méno ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Jesu ˈo - aɲanda bɛn - ɛn ˈla , bɛn ɲɔn man ˈe - kan - kalösɛ ˈwɛn ˈo ˈˈshe ˈmɛnkö ? (
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> b ) - Zën ɲɔn man Jesu - o - bo ˈo - nunmëndasɔ ˈba ?
(trg)="9"> ( 1 ) Ngaŋa fa ’ wuié Yéeso la lôg mbi fʉ ’ laa tsèe yèe no ?

(src)="10"> Kë man - a - le - lɔɛ ˈkun - e ˈˈle - Zö man ˈo hɔn zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ zɔ ?
(trg)="11"> Pégé foo na kô ta nzsé nguié Ssé la té koung nguié nti lôg ntaŋa métʉa yé liè’ôôn wô wo wô ?

(src)="11"> - Zën ɲɔn man - a - bo tsa Luk 16 : 10 - 13 ˈla ?
(trg)="12"> Ngwô mé guia wèe ntʉôgô tsèe Loukasé 16 : 10 - 13 ?

(src)="12"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="13"> Kë man ketiɛn ˈbatën , - ba - le ˈba - kahën ˈkɛ nɔn - kɛ gbɛgbɛ - le ?
(trg)="14"> La’té nti yié tsô méfè la yousé wab kaakou njʉo pou’ou ta ndôg nkui’i nkwè nnè na Ssé .

(src)="14"> ˈA sɛ - ka han ˈla - yɛ , - kɛ gbɛgbɛ ɲɔn man - a ˈe nɛn - kan ?
(trg)="15"> É tsô mémbʉlé mié mé gwiée na lé gaba pwo ée mèe ?

(src)="15"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn ˈa sɛ dzhui ˈkun a sɛ nɔn sa - kahën ˈkɛ - kɛ gbɛgbɛ - le , - a bɛnlɔ - ka - le man ? (
(trg)="16"> ( 1 ) No kô ta lé gaba pwo aa ssé ngwô lé la’té zséno ?

(src)="16"> b ) - Shika ˈyi - Zö ˈo tsabiɛ ˈba - ba gba , ˈˈɲan - kɛ man - a nɛɛn - le ?
(trg)="17"> ( 2 ) Pagou’té Ssé gʉo lékô ta ndôg ntsa chʉa nzag pétso pʉa ?

(src)="17"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="18"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="18"> Kë man Abahamën - o - le ˈkë - ɛ ˈkun ˈo - nɔn woye hɔn - Zö fɛn ?
(trg)="19"> Abraham la la’té nguié a zab ntʉm wé na Ssé lékô ?

(src)="19"> ( a ) - Zën ɲɔn man Pɔlë - o - bo Timote ? (
(trg)="20"> ( 1 ) Pôl la nna wèe ntʉôgô mbwo Timoté ?

(src)="20"> b ) ˈKë man ˈa sɛ - le - le - ka kɔ Pɔlë ˈo - zënbo ˈˈyɛ nɛn ?
(trg)="21"> ( 2 ) Ngwo pégé tʉôgô kwo na wèe ntʉôgô liè’ôôn lékô ?

(src)="21"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈa tshu kunmën - le ? - Nɔn - kɛ ˈkui nɛn .
(trg)="22"> Ngwô pégé gʉo lékô ndôg chana na manzsé mboŋo ?
(trg)="23"> Na mépité lôg mbi fʉ ’ .

(src)="22"> - Kahën tshun ˈɲɔn man ˈyɛ tsa dzhilë ˈze ?
(trg)="24"> É choum sié ngwô é gʉo pégé koua ’ njou ’ mboŋo ée sèe ?

(src)="23"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe - bë - le Satan ˈo ˈˈman puɛn ˈˈyi ? (
(trg)="25"> ( 1 ) A kô gé gʉo manzong métʉa wé liè’ôôn ?

(src)="24"> b ) ˈKun - a - lɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ , kë man ˈa - le - hën zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ nanmɛ ?
(trg)="26"> ( 2 ) Ngwô mmo yié pégé né nzsé na njʉo yié é né ntoo tsoté wégé lé gwiée wèe nkouaŋa na kaakou njʉo ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="26"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö ˈo kɛ ˈba , ˈba - bë - kan ?
(trg)="28"> Méchou Ssé néŋé né nzui’té kô ?

# ati/2017497.xml.gz
# nnh/2017497.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun - ko ˈmunkö sɛnhën dzhi , ˈmun - le ˈze ˈmun woye - mun - nɔn hɔn - Zö fɛn - e - kën lɔ gbɛgbɛ ˈnun . ’ — 1 TES .
(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="1"> “ Pi kui’i nkuingté ménè mi tsétsèe pi , mbing ntooté ménè mi tsétsèe pi . ” ​ — 1 Tésalonika 5 : 11

(src)="3"> Kë man Joova - wɔ - le tsa sɛnhën dzhi ko ?
(trg)="2"> Jéova suiété tʉm yégé lékô ?

(src)="4"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn man ˈe sɛ ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="3"> Ménkang ŋwa’né Biible mié ngwô é suiété tʉm pʉa pié é né nguia ngô ’ ée mèe ?

(src)="5"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , kë man - zösɔansɔ ˈba , ˈba sɛ - le ko mmiɛ sɛnhën dzhi ?
(trg)="4"> Ngwô pʉa tchou’té langté pʉa pié é né ndʉa lékô ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="7"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈkun ˈa - le ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu ˈe dzhi bɛn ?
(trg)="6"> No kô ta pégé gwiée lé zi’i nti yié ngwô pégé lôg suiété létʉm pʉa pié ée tsèe ngô ’ ?

(src)="8"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="7"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="10"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Joova - o - lɔ ˈkun mmiɛ mian bokan nɛn ?
(trg)="9"> A kô gʉo pégé zsé té mʉ’té nguié Jéova tsôôn méziŋé gning ntsém wuié aa tsèe ngô ’ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - le ˈɲɔn Joova ˈo nɔn ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="11"> Jéova suiété létʉm ségé lékô ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="12"> 7 , 8 .

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu ˈo sɛ ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="13"> A kô gʉo pégé zuing té mʉ’té nguié Yéeso gé gʉo suiété tʉm yégé ?

(src)="15"> Laza - o - nɔn - wuö , kë man Jesu - o - le ˈkë ˈkun ˈo - le ˈwɛnvöhënsɛ ?
(trg)="14"> Yéeso la gnièe tsôôn méziŋé yé fʉ ’ yié Lazare la kwé lékô ?

(src)="16"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu - wɔ pa tsabi ˈwɛnvö - hën - dɔ ˈˈyi ˈla ?
(trg)="15"> A kô gʉo pégé zsé té mʉ’té nguié Yéeso jou’ou wégé ta mbaa liè’ôôn ?

(src)="17"> Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn ˈnun man - bɔ - hën ˈkun yɛ sɛnhën dzhi ko - kpe ˈnun ?
(trg)="16"> A yèe jʉ’ʉ ŋwa’né tsèe Biible pou suiété létʉm chou ?

(src)="18"> - Kɛ ˈɲɔn man ˈa sɛ - le ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="17"> Ngwô pégé koua ’ suiété létʉm pʉa tsèe tchou’té mékrété lékô ?

(src)="19"> ˈA nɔn ko tsabi sɛnhën dzhi , ˈˈɲan man - e - le dɔa ˈkun ˈe ˈsɔn tsa hɛn ?
(trg)="18"> Pégé lôôn nguia gning né nguia ngô ’ mba pégé gwiée lé lé’é kô two pégé ?

(src)="20"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , bɛn ˈɲɔn man ˈa sɛ dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="19"> Ngwô pégé gôôn nguié kô ndôg nkuiété pʉa pié poo tsèe lémʉôgté ?

(src)="21"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , - a sɛ ˈˈlɔ bɛn ˈyi ˈa dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ man ˈa sɛ - le ?
(trg)="20"> Lélangté pʉa lôôn né ntʉʉ wégé mba ngwô pégé gʉo lékô ?

(src)="22"> ( - Tsɛ ˈkpan ˈyi - a ˈkpɛ “ Des paroles consolantes ” ˈla ˈpɛ . )
(trg)="21"> ( Yiŋé ndié tʉô’té “ Méchouŋo mboŋo lôg suiété ntʉm . ” )

(src)="23"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa sɛ - le ˈpɛ ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="22"> Atso maamaa mmo yié ngwô o gʉo ndôg ndangté gning aa kô ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="23"> 17 - 19 .

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pa ko tsakö sɛnhën dzhi ?
(trg)="24"> No kô ta pégé gwiée lé lôgô lésuiété ntʉm pʉa ndôg ngʉa po lé mvfo ?

(src)="26"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi Joova - o dzhu ˈkun ˈo - bë - le , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa sɛnhën dzhi ko ˈe ˈla ?
(trg)="25"> A kô gʉo ménka’a Jéova wô létsi’i lôg suiété létʉm sé lhʉo ?

# ati/2017498.xml.gz
# nnh/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ ˈA ˈbua Joova ˈhɛn !
(trg)="1"> “ Pi gou’té Jah ! . . .

(src)="2"> [ . . . ] , ˈekun - e lë ˈe nɛn ˈkun ˈa - le ˈe . ” — PS .
(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="2"> Aa mbong , mbing nzèté lé gou’té yé ! ” ​ — Zôbô Ntsé 147 : 1 .

(src)="4"> - Bɔ ˈe ˈla tɛn ˈkun Joova - wɔ bu dzhi - akunda - shɛ ?
(trg)="3"> lé gô’té poŋo ntʉm yié Jéova gwiée na wou ?

(src)="5"> - Bɔ ˈe wo ye ˈkun - Zö ˈo ˈˈɲan bokan bu ?
(trg)="4"> lé zuing té mʉ’té nguié Jéova gé naa wou létsuiè ?

(src)="6"> ˈKun Joova - wɔ - le kɔ ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn ˈo tsaiɛ ˈba bokan , - bɔ ˈe ˈla tɛn ?
(trg)="5"> lé guia nti yié Ssé lôgô chouŋé yé ntoonté pʉa pé ?
(trg)="6"> 1 - 3 .

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) ˈE kie ˈɲɔn nɛn man kölö - a lɛlɛ Psaume 147 ? (
(trg)="7"> ( 1 ) A wô po pa ’ fʉ ’ yié mé la ŋwé’é ŋwa’né Zôbô Ntsé 147 na wèe tam ?

(src)="8"> b ) ˈˈƝan - kɛ bɛn man Psaume 147 ˈe sɛ ˈkë tsa ?
(trg)="8"> ( 2 ) A ngwô pégé zsé kô na lé zi’i ŋwa’né Zôbô Ntsé 147 ?

(src)="9"> - A - nɔn tën Izaɛlësɔ ˈba bu - ɲɛn Babilɔnën ˈˈman fɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le ˈba ?
(trg)="9"> Pʉa Israel lôôn gé jou’ou song nnè pôb lékô fʉ ’ yié fouô Sirus la kuilé wôb nda tsaang Mbabilonia ?

(src)="10"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn ?
(trg)="10"> Méla’a kô ?

(src)="11"> ˈKun Joova - wɔ - le tsabi san , ˈˈɲan - kɛ bɛn man Psaume lɛlɛsɛ - ɔ - o dzhu ˈe nɛn ?
(trg)="11"> Anzôb ntsé la gôôn nguié kô nti pawa wuié Jéova gwiée lé lôg suiété létʉm ségé ?

(src)="12"> Bɛn ˈɲɔn man Psaume 147 : 4 - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="12"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nzuiè ’ méchouŋo wôôn nzôb ntsé tsèe ŋwa’né Zôbô Ntsé 147 : 4 ?

(src)="13"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="13"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze Joova - wɔ ˈo tsabiɛ ˈba bokan ? (
(trg)="14"> 7 , 8 .
(trg)="15"> ( 1 ) Jéova wô ta né nkuiété pʉa pé pié ée tsèe ngô ’ nkimté nguié pôô yèe nti pʉa ?

(src)="15"> b ) ˈKun Joova - wɔ - le tsabi ˈla tɛn , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="16"> ( 2 ) Naa ta ’ fʉ ’ yié é la’té pa ’ Jéova tsôôn méziŋé pʉa mésong pa gwiée mélô ’ fʉ ’ yié a né nkuiété wôb .

(src)="16"> 9 , 10 .
(trg)="17"> 9 , 10 .

(src)="17"> Joova - wɔ sɛ tsa bokan , ˈˈɲan - kɛ man - wɔ - kɔfɛn - le ? - Nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="18"> Jéova né nkuiété wégé , nziété na kô ?
(trg)="19"> Naa pité lôg mbi fʉ ’ .

(src)="18"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn - Zö ˈo nɔn bokan tsa ?
(trg)="20"> Pʉa pié né saŋa na Jéova nguié a gé naa wôb létsuiè , gwiée lé gʉo kô mmo ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) - Zö ˈo nɔn bokan tsa , ˈˈɲan - kɛ man - e ˈˈle dɔa ˈkun ˈa - le ? (
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="20"> b ) Tsabiɛ tshun ˈnun man Joova - wɔ dzhi bɛn ˈla - yɛ - kpe nun ?
(trg)="22"> ( 1 ) Pégé gwiée lé tém nzém na kô fʉ ’ yié pégé né nkouŋo lé zuiè’è kuiété Jéova ?

(src)="21"> Bɛn ɲɔn ˈnun man ˈe - ko Psaume lɛlɛsɛ - ɔ sɛnhën dzhi ?
(trg)="23"> ( 2 ) Gning gwiée yèe tsuié ndôg ngʉo létʉm Jéova kag ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) A sɛ - kadzhiwun ˈla kɔ , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa - le ?
(trg)="24"> Akô la pou néng ntʉm wôôn nzôb ntsé ?
(trg)="25"> 15 - 17 .

(src)="23"> Nanmɛ kë man Joova - wɔ - le ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn kɔ tsa bokan ? (
(trg)="26"> ( 1 ) Pégé tso fʉ ’ njou’ou song nnè pégé lékô fʉ ’ yié pégé tsèe ngô ’ ?

(src)="24"> b ) ˈKun ‘ - Zö ˈmɛn bɛn - yɛ le - fë ˈtshuɔ fafa ’ , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="28"> ( 2 ) Naa pité wuié a gniè nguié « chouŋé Ssé né ndôgô po suièté saa jʉ ’ . »

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze - bɔ ˈe - hën ˈkun Joova - wɔ bu dzhi bɛn ˈla - yɛ ?
(trg)="29"> No kô ta o kouang jou nguié Ssé kouŋo no jou ?

(src)="26"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ man fɛn - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu “ ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="30"> A kô ping ntsoté wou lé zôb nguié “ pi gou’té Jah ” ?

# ati/2017499.xml.gz
# nnh/2017499.xml.gz


(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="1"> “ Fa’a maamaa lékag na Jéova nzsé nguié a gé naa wou choum sié létʉm chou né ntsôôn . ” ​ — Zôbô Ntsé 37 : 4 .

(src)="3"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan dzhilë ˈpɛnlö ?
(src)="4"> _
(trg)="2"> A ngwo yèe pélang gʉo o pou njou ’ mboŋo tsèe wou lénéŋé ?

(src)="5"> - Kë man - Zö - giman - le - kpe ˈnun - i , - yɛ - le sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba bokan ?
(trg)="3"> O lôôn nkuié fa’a nkiag nzsé fʉ yié o gnié ngwachoum mba o gé jʉo pi kô ?

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔ - giman - an , ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan ?
(trg)="4"> Ngwô fa’a nkiag nzsé tsô’ô manzsé na mèe méfa ’ ndiè’è ?

(src)="7"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba ˈba - le , nanmɛ ˈˈɲan fɛn man - e ˈˈbie ˈkun ˈe bɛn ˈˈyɛ ˈe - shi ˈba - pia ?
(trg)="5"> Ngwachoum gwiée lé tsô’ô kô yié a lié wôb lénéŋé ?
(trg)="6"> No kô ta pô té gwiée lé jou ’ pou’ou mbôg wô ?

(src)="8"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="7"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="9"> Kë man - bu - le - lɔɛ ˈkun Joova - o - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le - kɛ ˈyi ˈe ˈze bu dzhilë ?
(trg)="8"> O foo na kô nzsé nguié Jéova né nkouŋo nguié o gʉo mépélang mié é gé gʉo o pou njou ’ mboŋo tsèe wou lénéŋé ?

(src)="10"> ˈˈƝan - kɛ man Joova - wɔ bie ˈkun bu - le ?
(trg)="9"> Jéova né nzèté nguié o gʉo lékô ?

(src)="11"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze dzhi lë Jesu ?
(trg)="11"> Afʉ ’ yié Yéeso laa ndoumo ssé tsétsa akô lôôn ngʉo a gwiée lékag ?

(src)="13"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi - a - yɛ ˈla ˈkun ˈa - le , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - shi - ketiɛn ˈba ˈwɛn ˈba - lɔ - Zö bɛn gbɛgbɛ ˈnun - nda ?
(trg)="12"> A pong nguié o choung mépélang mou mbwo mékrété pié é tʉté tsèe zuigué nti kô ?

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn tën , - ba - Zö bɛndzhu - giman - an ˈla - yɛ ?
(trg)="13"> Ngwachoum ta ngiôôn kouŋo lé chouŋo no Ssé nti kô ?

(src)="15"> ˈˈƝan - kɛ man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈbatën , ˈba - le ˈɲɔnˈ ˈba nɔn dzhu - Zö bɛn ˈze tsabiɛ - kpe ˈnun ?
(trg)="14"> Pétsô pouô ngwachoum gʉo lékô ta ndôg ngwiée tam lôg chouŋo no Ssé fʉ ’ ntsém ?

(src)="16"> - Kë man - Zö bɛndzhu - giman - an , - yɛ - le tsa bokan ?
(trg)="15"> Afa ’ lé chouŋo no Ssé fʉ ’ ntsém kuiété na kô ?

(src)="17"> - Bo ˈyi - bu hɔn - kɛsɛ tsabiɛ ˈba - ba sɛ ˈˈman - Zö bɛn - ɛn tɛn ˈla - yɛ bɔbɔ , ˈˈɲan - kɛ man ˈe - le ˈze ˈbu nɔn dzhilë nɛn dzhu - Zö bɛn kökö ?
(trg)="16"> Ngwo o gwiée lékag lé chouŋo no Ssé lékô fʉ ’ yié mé té né nkuié wui méntchouo nda mboŋo wô ?