# ati/2017495.xml.gz
# kea/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ˈA kö - kahën ˈkɛ ˈyi ˈe - le ˈe gbɛgbɛ
(trg)="2"> Uza bus rikéza di manera ki ta agrada Deus

(src)="3"> ‘ ˈBa ˈwɛn ˈba ˈwuën - wuën , ˈmun ama ˈmun - wun ˈwuën . ’
(trg)="3"> ‘ Nhos txora ku kes ki sta ta txora ’

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man “ ˈa ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="4"> Pamodi ki nu debe lova Jeová ?

(src)="6"> ˈo - le ˈze ˈe ˈkpakpa ˈe - lë ˈze bu ”
(trg)="5"> Jeová ta abênsua bus planu

# ati/2017496.xml.gz
# kea/2017496.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ , ˈmun - nɔn ˈkɛ ˈpɔn kɛ gbangban . ’ — LUK 16 : 9 .
(trg)="1"> ‘ Nhos faze amigus através di rikézas injustu ’ . — LUCAS 16 : 9 .

(src)="2"> Kë man - ka ˈkɛ ˈyi - a - pɔn , ˈe sɛ - le ˈze tsa e Joova ama sa dzhueya ˈe lëdzhën gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="2"> Modi ki nu pode uza nos rikéza pa ten un amizadi más fórti ku Deus ?

(src)="3"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn a ˈnɔn ˈˈkiɛ zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ kpesan ?
(trg)="3"> Kuzê ki nu ten ki faze pa nu ka ser skravu di rikéza di es mundu ?

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa kö - Zö bɛn nɛn - kahën ˈkɛ ?
(trg)="4"> Pamodi ki bu sta disididu na faze amigus na Séu ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man yasɔ ˈba , ˈba ˈpa - kpë nɛn ˈˈman ˈˈyi ˈla ?
(trg)="6"> Pamodi ki Jizus fla ma sénpri ta tinha algen póbri ?

(src)="7"> Kosa ˈɲɔn man ˈa - bë ˈshu ˈmɛn ?
(trg)="7"> Ki perguntas nu sta ben responde na studu di oji ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Jesu ˈo - aɲanda bɛn - ɛn ˈla , bɛn ɲɔn man ˈe - kan - kalösɛ ˈwɛn ˈo ˈˈshe ˈmɛnkö ? (
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Kuzê ki kontise ku kel enkaregadu injustu di stória ki Jizus konta ?

(src)="9"> b ) - Zën ɲɔn man Jesu - o - bo ˈo - nunmëndasɔ ˈba ?
(trg)="9"> ( b ) Ki konsedju Jizus da se sigidoris ?

(src)="10"> Kë man - a - le - lɔɛ ˈkun - e ˈˈle - Zö man ˈo hɔn zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ zɔ ?
(trg)="10"> Kuzê ki ta mostra ma Deus ka kreba pa algen nvolveba na nogósiu ?

(src)="11"> - Zën ɲɔn man - a - bo tsa Luk 16 : 10 - 13 ˈla ?
(trg)="11"> Ki konsedju Jizus da na Lucas 16 : 10 - 13 ?

(src)="12"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="13"> Kë man ketiɛn ˈbatën , - ba - le ˈba - kahën ˈkɛ nɔn - kɛ gbɛgbɛ - le ?
(trg)="13"> Da izénplus di irmons ki uza ses rikéza di midjór manera .

(src)="14"> ˈA sɛ - ka han ˈla - yɛ , - kɛ gbɛgbɛ ɲɔn man - a ˈe nɛn - kan ?
(trg)="14"> Ki bensons nu ta resebe óras ki nu ta da di korason ?

(src)="15"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn ˈa sɛ dzhui ˈkun a sɛ nɔn sa - kahën ˈkɛ - kɛ gbɛgbɛ - le , - a bɛnlɔ - ka - le man ? (
(trg)="15"> ( a ) Di ki otu manera nu ta mostra ma nu ten sabedoria ?

(src)="16"> b ) - Shika ˈyi - Zö ˈo tsabiɛ ˈba - ba gba , ˈˈɲan - kɛ man - a nɛɛn - le ?
(trg)="16"> ( b ) Di ki manera povu di Jeová ta djuda kunpanheru ten publikasons ?

(src)="17"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="17"> ( Odja fotu na komésu di studu . )

(src)="18"> Kë man Abahamën - o - le ˈkë - ɛ ˈkun ˈo - nɔn woye hɔn - Zö fɛn ?
(trg)="18"> Modi ki Abraon mostra ma el ta kunfiaba na Jeová ?

(src)="19"> ( a ) - Zën ɲɔn man Pɔlë - o - bo Timote ? (
(trg)="19"> ( a ) Kuzê ki Polu fla Timótiu ?

(src)="20"> b ) ˈKë man ˈa sɛ - le - le - ka kɔ Pɔlë ˈo - zënbo ˈˈyɛ nɛn ?
(trg)="20"> ( b ) Modi ki nu pode sigi konsedju di Polu ?

(src)="21"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈa tshu kunmën - le ? - Nɔn - kɛ ˈkui nɛn .
(trg)="21"> Da izénplu di irmons ki disidi poi Reinu na primeru lugar na ses vida .

(src)="22"> - Kahën tshun ˈɲɔn man ˈyɛ tsa dzhilë ˈze ?
(trg)="22"> Kuzê ki ta pô - nu ser riku di verdadi ?

(src)="23"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe - bë - le Satan ˈo ˈˈman puɛn ˈˈyi ? (
(trg)="23"> ( a ) Kuzê ki ta ben kontise ku rikézas di es mundu ?

(src)="24"> b ) ˈKun - a - lɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ , kë man ˈa - le - hën zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ nanmɛ ?
(trg)="24"> ( b ) Kuzê ki nu debe faze ku kuzas material ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="25"> 17 , 18 .

(src)="26"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö ˈo kɛ ˈba , ˈba - bë - kan ?
(trg)="26"> Kuzê ki amigus di Jeová ta ben ganha na futuru ?

# ati/2017497.xml.gz
# kea/2017497.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun - ko ˈmunkö sɛnhën dzhi , ˈmun - le ˈze ˈmun woye - mun - nɔn hɔn - Zö fɛn - e - kën lɔ gbɛgbɛ ˈnun . ’ — 1 TES .
(trg)="1"> ‘ Nhos kontinua ta nkoraja i ta djuda kunpanheru ’ . — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Kë man Joova - wɔ - le tsa sɛnhën dzhi ko ?
(trg)="3"> Modi ki Jeová ta konsola - nu ?

(src)="4"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn man ˈe sɛ ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="4"> Ki testus di Bíblia pode konsola kes ki ses família móre ?

(src)="5"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , kë man - zösɔansɔ ˈba , ˈba sɛ - le ko mmiɛ sɛnhën dzhi ?
(trg)="5"> Modi ki irmons na kongregason pode djuda algen ki se família móre ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈkun ˈa - le ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu ˈe dzhi bɛn ?
(trg)="7"> Kuzê más ki pode kura korason di un algen ki se família móre ?

(src)="8"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="8"> ( Odja fotu na komésu di studu . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Joova - o - lɔ ˈkun mmiɛ mian bokan nɛn ?
(trg)="10"> Pamodi ki nu ten sertéza ma Jeová ta ntende kes algen ki ses família móre ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - le ˈɲɔn Joova ˈo nɔn ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="12"> Modi ki Jeová ta konsola - nu ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu ˈo sɛ ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="14"> Pamodi ki nu ten sertéza ma Jizus ta konsola kes algen ki sta tristi ?

(src)="15"> Laza - o - nɔn - wuö , kë man Jesu - o - le ˈkë ˈkun ˈo - le ˈwɛnvöhënsɛ ?
(trg)="15"> Modi ki Jizus xinti kantu Lázaru móre ?

(src)="16"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu - wɔ pa tsabi ˈwɛnvö - hën - dɔ ˈˈyi ˈla ?
(trg)="16"> Pamodi ki nu pode ten sertéza ma Jizus ta ntende nos dór ?

(src)="17"> Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn ˈnun man - bɔ - hën ˈkun yɛ sɛnhën dzhi ko - kpe ˈnun ?
(trg)="17"> Ki testus di Bíblia bu gosta di lé óras ki bu sta tristi ?

(src)="18"> - Kɛ ˈɲɔn man ˈa sɛ - le ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="18"> Modi ki nu pode konsola kes algen ki sta tristi ?

(src)="19"> ˈA nɔn ko tsabi sɛnhën dzhi , ˈˈɲan man - e - le dɔa ˈkun ˈe ˈsɔn tsa hɛn ?
(trg)="19"> Di kuzê ki nu debe lenbra óras ki nu sta konsola kes algen ki ses família móre ?

(src)="20"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , bɛn ˈɲɔn man ˈa sɛ dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="20"> Kuzê ki nu pode faze pa konsola kes algen ki ses família móre ?

(src)="21"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , - a sɛ ˈˈlɔ bɛn ˈyi ˈa dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ man ˈa sɛ - le ?
(trg)="21"> Kuzê ki nu pode faze si nu atxa difísil pâpia ku un algen ki sta tristi ?

(src)="22"> ( - Tsɛ ˈkpan ˈyi - a ˈkpɛ “ Des paroles consolantes ” ˈla ˈpɛ . )
(trg)="22"> ( Tanbê djobe kuadru “ Palavras que acalmam o coração ” . )

(src)="23"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa sɛ - le ˈpɛ ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="23"> Kal ki é un di kes midjór manera di konsola algen ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pa ko tsakö sɛnhën dzhi ?
(trg)="25"> Pamodi ki é inportanti kontinua ta vizita ken ki se família móre , mésmu dipôs ki pasa algun ténpu ?

(src)="26"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi Joova - o dzhu ˈkun ˈo - bë - le , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa sɛnhën dzhi ko ˈe ˈla ?
(trg)="26"> Ki promésas di Jeová ta konsola - nu ?

# ati/2017498.xml.gz
# kea/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ ˈA ˈbua Joova ˈhɛn !
(trg)="1"> ‘ Nhos lova Jah ! . . .

(src)="2"> [ . . . ] , ˈekun - e lë ˈe nɛn ˈkun ˈa - le ˈe . ” — PS .
(trg)="2"> Modi ki é sábi i é bon nu lova - l ! ’ — SAL .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> - Bɔ ˈe ˈla tɛn ˈkun Joova - wɔ bu dzhi - akunda - shɛ ?
(trg)="4"> Jeová ta preokupa ku kada un di nos ?

(src)="5"> - Bɔ ˈe wo ye ˈkun - Zö ˈo ˈˈɲan bokan bu ?
(trg)="5"> Jeová ta djuda - nu ?

(src)="6"> ˈKun Joova - wɔ - le kɔ ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn ˈo tsaiɛ ˈba bokan , - bɔ ˈe ˈla tɛn ?
(trg)="6"> Jeová ta uza se Palavra pa orienta - nu ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) ˈE kie ˈɲɔn nɛn man kölö - a lɛlɛ Psaume 147 ? (
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Na ki ténpu ki talvês skrebedu Salmo 147 ?

(src)="8"> b ) ˈˈƝan - kɛ bɛn man Psaume 147 ˈe sɛ ˈkë tsa ?
(trg)="8"> ( b ) Kuzê ki nu ta prende di Salmo 147 ?

(src)="9"> - A - nɔn tën Izaɛlësɔ ˈba bu - ɲɛn Babilɔnën ˈˈman fɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le ˈba ?
(trg)="9"> Kal ki éra situason di israelitas na Babilónia ?

(src)="10"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn ?
(trg)="10"> ( b ) Pamodi ki dipôs es fika kontenti ?

(src)="11"> ˈKun Joova - wɔ - le tsabi san , ˈˈɲan - kɛ bɛn man Psaume lɛlɛsɛ - ɔ - o dzhu ˈe nɛn ?
(trg)="11"> Di akordu ku Salmo 147 : 3 , modi ki Jeová ta trata se sérvus ?

(src)="12"> Bɛn ˈɲɔn man Psaume 147 : 4 - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="12"> Kuzê ki nu ta prende na Salmo 147 : 4 ?

(src)="13"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="13"> ( Odja dizenhu na komésu di studu . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze Joova - wɔ ˈo tsabiɛ ˈba bokan ? (
(trg)="14"> 7 , 8 . ( a ) Kuzê ki Jeová sabe sobri nos ?

(src)="15"> b ) ˈKun Joova - wɔ - le tsabi ˈla tɛn , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="15"> ( b ) Da un izénplu ki ta mostra modi ki Jeová ta ntende i ta djuda se sérvus .

(src)="16"> 9 , 10 .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="17"> Joova - wɔ sɛ tsa bokan , ˈˈɲan - kɛ man - wɔ - kɔfɛn - le ? - Nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="17"> Óras ki Jeová ta djuda - nu , ku kuzê ki el ta preokupa más txeu ?
(trg)="18"> Da un izénplu .

(src)="18"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn - Zö ˈo nɔn bokan tsa ?
(trg)="19"> Kuzê ki nu meste faze pa Jeová pode djuda - nu ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) - Zö ˈo nɔn bokan tsa , ˈˈɲan - kɛ man - e ˈˈle dɔa ˈkun ˈa - le ? (
(trg)="20"> 12 , 13 . ( a ) Kuzê ki nu ten ki ôdia si nu krê pa Jeová djuda - nu ?

(src)="20"> b ) Tsabiɛ tshun ˈnun man Joova - wɔ dzhi bɛn ˈla - yɛ - kpe nun ?
(trg)="21"> ( b ) Jeová ta gosta di ki tipu di algen ?

(src)="21"> Bɛn ɲɔn ˈnun man ˈe - ko Psaume lɛlɛsɛ - ɔ sɛnhën dzhi ?
(trg)="22"> Kuzê ki poi kel skritor di Salmo fika kontenti ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) A sɛ - kadzhiwun ˈla kɔ , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa - le ?
(trg)="23"> 15 - 17 . ( a ) Modi ki nu ta xinti óras ki nu ta pasa pa alguns prubléma ?

(src)="23"> Nanmɛ kë man Joova - wɔ - le ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn kɔ tsa bokan ? (
(trg)="24"> ( b ) Modi ki Jeová ta uza se Palavra pa orienta - nu ?

(src)="24"> b ) ˈKun ‘ - Zö ˈmɛn bɛn - yɛ le - fë ˈtshuɔ fafa ’ , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="25"> ( c ) Da un izénplu ki ta mostra modi ki Bíblia pode djuda - nu .

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze - bɔ ˈe - hën ˈkun Joova - wɔ bu dzhi bɛn ˈla - yɛ ?
(trg)="26"> ( a ) Pamodi ki bu ta atxa ma faze párti di povu di Jeová é un grandi priviléjiu ?

(src)="26"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ man fɛn - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu “ ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="27"> ( b ) Ki motivus bu ten pa lova Jeová ?

# ati/2017499.xml.gz
# kea/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ - Le ˈze dzhi - e lë Joova , ˈakö - kɛ ˈkɛ ˈyi - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le kpakpa , ˈo - le ˈze ˈe - lë ˈze bu . ” — PS .
(trg)="1"> ‘ Jeová é kel ki ta da - u más txeu alegria i El ta da - u kel ki bu dizeja na bu korason . ’ — SAL .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan dzhilë ˈpɛnlö ?
(trg)="3"> Ki planus pode djuda - u ten un futuru filís ?

(src)="4"> _
(src)="5"> - Kë man - Zö - giman - le - kpe ˈnun - i , - yɛ - le sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba bokan ?
(trg)="4"> Kuzê ki un jóven ta prende óras ki el ta sirbi Jeová pa ténpu interu ?

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔ - giman - an , ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan ?
(trg)="5"> Sirvisu di pioneru pode da - u xansi di ten ki otus priviléjiu ?

(src)="7"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba ˈba - le , nanmɛ ˈˈɲan fɛn man - e ˈˈbie ˈkun ˈe bɛn ˈˈyɛ ˈe - shi ˈba - pia ?
(trg)="6"> Ki disizon un jóven debe toma , má pamodi ki el ka meste fika preokupadu dimás ?

(src)="8"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="7"> ( Odja fotu na komésu di studu . )

(src)="9"> Kë man - bu - le - lɔɛ ˈkun Joova - o - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le - kɛ ˈyi ˈe ˈze bu dzhilë ?
(trg)="8"> Pamodi ki bu ten sertéza ma Jeová krê pa bu ser filís ?

(src)="10"> ˈˈƝan - kɛ man Joova - wɔ bie ˈkun bu - le ?
(trg)="9"> Kuzê ki Jeová krê pa bu faze pa bu ser filís ?

(src)="11"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze dzhi lë Jesu ?
(trg)="11"> Kuzê ki ta daba Jizus alegria ?

(src)="13"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi - a - yɛ ˈla ˈkun ˈa - le , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - shi - ketiɛn ˈba ˈwɛn ˈba - lɔ - Zö bɛn gbɛgbɛ ˈnun - nda ?
(trg)="12"> Pamodi ki é bon pâpia ku irmons ki ten más spiriénsa sobri bus planu pa futuru ?

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn tën , - ba - Zö bɛndzhu - giman - an ˈla - yɛ ?
(trg)="13"> Pamodi ki txeu jóven gosta di partisipa na trabadju di faze disiplus ?

(src)="15"> ˈˈƝan - kɛ man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈbatën , ˈba - le ˈɲɔnˈ ˈba nɔn dzhu - Zö bɛn ˈze tsabiɛ - kpe ˈnun ?
(trg)="14"> Kuzê ki alguns jóven faze pa djuda más na trabadju di faze disiplus ?

(src)="16"> - Kë man - Zö bɛndzhu - giman - an , - yɛ - le tsa bokan ?
(trg)="15"> Kuzê ki trabadju di faze disiplus ta inxina - nu ?

(src)="17"> - Bo ˈyi - bu hɔn - kɛsɛ tsabiɛ ˈba - ba sɛ ˈˈman - Zö bɛn - ɛn tɛn ˈla - yɛ bɔbɔ , ˈˈɲan - kɛ man ˈe - le ˈze ˈbu nɔn dzhilë nɛn dzhu - Zö bɛn kökö ?
(trg)="16"> Sikrê tiritóriu di bu kongregason é difísil , pamodi ki bu pode ten alegria na pregason ?