# ati/2017569.xml.gz
# jmx/2017569.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ˈA pɔnpɔn tsakö
(trg)="2"> Ndukundéeyó kukaniyó miíyó

(src)="3"> ˈA shuan Joova ˈo tsabi - pia dzhi lë - ɛ
(trg)="3"> Jeová kíʼvi̱ inira na̱yiví nákundi̱koyó ña̱ kéera

(src)="4"> “ Sa - Zö - ɔ ˈo ˈMɛn bɛn - ɛn ˈe - kpë fɛn titi ˈe ˈˈɲan - le ˈanannan ”
(trg)="4"> Tu̱ʼun Ndio̱s kooña ndiʼi tiempo

(src)="5"> - Zö ˈMɛn Bɛn - ɛn - e - pɔn sɛnhën
(trg)="5"> Ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s kuu chindeéán miíyó

(src)="6"> “ - Pɔɛ ˈˈman bu dzhi ko . . . - nɔn sɛnhën - le - kɛ ”
(trg)="6"> “ Ndeé koo iniu [ . . . ] ta keeuña ”

# ati/2017570.xml.gz
# jmx/2017570.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈWuënsɛ fɛnfɛn - ye - ɛ , - ka - wɔ - le ˈze - a - kan man ˈe - le . . . tsakö pɔnpɔn . ’ — GAL .
(trg)="1"> “ Na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios ña̱ kía̱n kee yó [ . . . ] ta chítuu inio̱ kee yó ña̱ kini ” ( GÁL .

(src)="2"> 5 : 22 , 23 .
(trg)="2"> 5 : 22 , 23 , TYK ) .

(src)="3"> Satan - o - nɔn - le - Zö - tutue dzhi , ˈkun Joova - o - le - le ˈokö , ˈˈɲan - kɛ bɛn man - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini Jeová tá ni̱kixijóʼó Satanás ta ndíki̱án kati̱ʼayó ?

(src)="4"> Tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba - kɔfɛn - sɔn Joova , ˈba ˈɲɔn man ˈba pɔnpɔn ˈbakö , nanmɛ ˈba ˈɲɔn ˈba ˈˈle ?
(trg)="4"> ¿ Ndá na̱yiví káʼa̱n Biblia ni̱ku̱kanina miína ta ndána̱ ko̱ó ?

(src)="5"> Kë man Biblë ˈla kë - ɛ , ˈe sɛ - le bokan tsa ˈze ˈa pɔnpɔn tsakö ?
(trg)="5"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chíndeéán ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) - A sɛ man tsakö pɔnpɔn , bɛn ˈɲɔn man ˈa sɛ - kan ˈe nɛn ? (
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndá ku̱ú sava tu̱ndoʼó ndóʼo na̱ ko̱ kúkani mií ?

(src)="7"> b ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu tsakö pɔnpɔn - ɛn ˈe dzhi bɛn ?
(trg)="7"> b ) Ki̱vi̱ víti , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa ña̱ kukaniyó miíyó ?

(src)="8"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pɔnpɔn tsakö ?
(trg)="8"> ¿ Ndiva̱ʼa sínañúʼúnyó ndukudéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="9"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ bokan tsabi ˈwɛn ˈo ˈˈman sɛ ˈokö pɔnpɔn ?
(trg)="9"> ¿ Ndá naki̱ʼo tondeé ini nu̱ú na̱ kéa tu̱ndoʼó xíʼín kukanina miína ?

(src)="10"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="11"> Bɛn ˈɲɔn man ˈyɛ ˈe ˈkë ˈkun Joova - wɔ sɛ ˈokö pɔnpɔn ?
(trg)="11"> Ña̱ kée Jeová , ¿ ndixi sánaʼa̱ nu̱uyó kukaniyó miíyó ?

(src)="12"> ˈKun Joova - wɔ - le ˈokö pɔnpɔn , ˈˈɲan - kɛ bɛn man ˈe sɛ ˈkë tsa ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó ña̱ kée Jeová ?

(src)="13"> ( a ) ˈBa ˈwɛn ˈba - kɔfɛn pɔnpɔn ˈbakö , ˈfo man ˈa sɛ kë ˈba dzhi bɛn ˈkɛ ? (
(trg)="13"> a ) ¿ Ndá naniʼi̱yó ña̱ va̱ʼa keeyó saá kukaniyó miíyó ?

(src)="14"> b ) - Potifa ˈo shi - wɔ nɔn Jozɛfë lë , ˈˈɲan - kɛ man ˈe bokan ˈo - ze - o sɛ pɔnpɔn ˈokö ?
(trg)="14"> b ) ¿ Ndíki̱án ni̱chi̱ndeé José ko̱ níkeera kua̱chi ?

(src)="15"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="15"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="16"> Kë man ˈa - le hɔnhɔn tsakö ɲɔn - a nɔn ˈˈtö giegie ˈla ?
(trg)="16"> ¿ Ndixi kati̱ʼa va̱ʼayó saá o̱keeyó kua̱chi ?

(src)="17"> 10 , 11 . ( a ) Mianmian tshun ˈɲɔn ˈnun man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ama , - ba ˈla kɔ ˈba - shuku ˈlö ? (
(trg)="17"> 10 , 11 . a ) ¿ Ndá tu̱ndoʼó ndóʼo kua̱ʼa̱ na̱valí kuaʼa̱n escuela ?

(src)="18"> b ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ bokan sankɛtɛn - an ˈze ˈba ˈˈle ˈˈfɛ - kaɲanɲan ?
(trg)="18"> b ) ¿ Ndá kuu chindeé na̱valí na̱ kéekáʼno Jeová saá o̱kéena iin ña̱ ko̱váʼa ?

(src)="19"> ( a ) Jozɛfë - o nɔn hɔn ˈo nɛnsan ˈba ˈwɛn - ba - le kɛ - kɛpuɛn hian , kë man - o - le pɔnpɔn ˈokö ? (
(trg)="19"> a ) ¿ Ndixi ni̱kuu ini José tá ni̱sinira ñanira ?

(src)="20"> b ) Bɛn ˈɲɔn ˈnun nɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pɔnpɔn tsakö ?
(trg)="20"> b ) ¿ Ndá tein káni kukaniyó miíyó ?

(src)="21"> Bɛn ˈɲɔn ˈnun man Hobi Davidë ˈo dzhi bɛn - ɛn ˈe sɛ ˈkë tsa ?
(trg)="21"> ¿ Ndá e̱ve̱ sa̱ʼa kuu kati̱ʼayó sa̱ʼa vida rey David ?

(src)="22"> Bɛn ˈɲɔn man ˈe - kan sa nɛnsɛn ˈkö ?
(trg)="22"> a ) ¿ Ndíki̱án ni̱ndoʼo iin ñaniyó ?

(src)="23"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈkun ˈa - le - le tsakö bɛn kökö ˈˈyɛ ˈnun nɛn , - e - le ˈe - kɔkɔɛ ?
(trg)="23"> b ) Tá ná ndoʼoyó tátu̱ʼun ni̱ndoʼo ta̱ yóʼo , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi kukaniyó miíyó ?

(src)="24"> 15 , 16 .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="25"> Kë man Biblë ˈla kë - ɛ , ˈe sɛ bokan bu e bu - sawuafɛnsɔ ama ˈze ˈmun pɔnpɔn ˈmunkö ?
(trg)="25"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chindeéán miíyó xíʼín na̱veʼeyó ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="26"> Kë man ˈˈve - hɛn ˈba , ˈba sɛ - le bokan ˈba ˈˈve ˈba ˈze ˈba pɔnpɔn ˈbakö ?
(trg)="26"> ¿ Ndixi chindeé na̱ kúú tátá de̱ʼena saá ndukundéena kukanina miína ?

(src)="27"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man bu sɛ ˈye ˈe wo ˈkun bɔ sɛ kɛ gbangban piɛn , bu sɛ - kan ˈe nɛn - kɛ gbɛgbɛ ?
(trg)="27"> ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱si va̱ʼayó na̱ kaneʼe táʼan va̱ʼa xíʼínyó ?

# ati/2017571.xml.gz
# jmx/2017571.xml.gz


(src)="1"> “ Joova , Joova , - Zö ˈwɛnvöhënsɛ , nanmɛ - pialësɛ . ” — EX .
(trg)="1"> “ Jeová , Jeová , iin Ndio̱s kíʼvi̱ ini ta va̱ʼa ini ” ( ÉX .

(src)="2"> 34 : 6 .
(trg)="2"> 34 : 6 ) .

(src)="3"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈetënnɛn tsabi - pia dzhi lë - ɛ , ˈe sɛ ˈshu - kɛ ˈze tsa ?
(trg)="3"> Sava tein , ¿ ndiva̱ʼa tu̱ndoʼó kéean xíʼínyó kiʼvi̱ iniyó ?

(src)="4"> Kë man Joova - wɔ - le ˈo tsabiɛ ˈba ˈyi ˈkë ˈkun ˈba - le - lë tsabi - pia dzhi ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi sánaʼa̱ Jeová nu̱uyó nákiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="5"> - Kɛ tshun ˈɲɔn nɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - lë tsabi - pia dzhi ?
(trg)="5"> ¿ Ndá tein kuu naʼa̱yó ña̱ kíʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="6"> Kë man Joova - o - le - nɔn ˈokö ˈkë Moyizë ?
(trg)="6"> a ) ¿ Ndixi ni̱na̱ʼa Jeová miíra nu̱u Moisés ?

(src)="7"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈe bɛn ˈˈyɛ - yɛ tsa dzhi tshiɛ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kuni̱ʼi ni̱na̱ʼa̱ Jeová miíra nu̱u Moisés tátu̱ʼun ni̱keera ?

(src)="8"> 2 , 3 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man tsabiɛ ˈba , - ba sɛ ˈbakö - pia dzhi - lë ? (
(trg)="8"> 2 , 3 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kíʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="9"> b ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu tsabi - pia dzhi lë - ɛ dzhi bɛn ?
(trg)="9"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱ʼa̱nyó ña̱ káʼa̱n Biblia sa̱ʼa ña̱ kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="10"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man Joova - o - ɲɛn ˈo ˈwuënsɔ - pɛkö - ze Sodɔmën - kɔɛ fɛn ? (
(trg)="10"> a ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱tandaʼá Jeová sava ángel ñuu Sodoma ?

(src)="11"> b ) Lɔtë e ˈo ˈˈve shɔmuan ˈba dzhi bɛn - ɛn , ˈˈɲan bɛn man - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó sa̱ʼa ña̱ ni̱ndoʼo Lot xíʼín na̱veʼera ?

(src)="12"> ˈKun ˈa - le - lë tsabi - pia dzhi , kë man 1 Jan 3 : 17 - yɛ - le tsa ˈyi ˈkë ?
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án káti̱ʼayó nu̱u versículo va̱si nu̱u 1 Juan 3 : 17 ña̱ kiʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="13"> ˈE - kɛkɛ ˈla ˈyi Joova - o - le bokan Izaɛlësɔ ˈba ɲɔn ˈba nɔn ˈpiɛn , bɛn ˈɲɔn man - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="13"> Tá ni̱kee na̱ israelita kua̱chi nu̱u Ndio̱s ¿ ndá káti̱ʼayó sa̱ʼa ña̱ ni̱kiʼvi̱ inira na̱ ?

(src)="14"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="15"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze - sawuafɛnsɔ - pɛkö - ba - bue - she - anumanhɔɛ ˈkun Joova kɛ - lë ˈba - pia dzhi ?
(trg)="15"> ¿ Ndiva̱ʼa nikunda̱a̱ ini iin na̱veʼe ña̱ ni̱kiʼvi̱ ini Jeová na̱ ?

(src)="16"> Tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba Jesu - nunmën - da , bɛn ˈkɛ ˈyi - ba ˈla kɔ wɔ nɔn ˈe - hën , ˈˈɲan - kɛ - o - le ?
(trg)="16"> Tá ni̱sini Jesús ndíko̱ na̱yiví ra , ¿ ndíki̱án ni̱keera xíʼínna ?

(src)="17"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="17"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá ) .

(src)="18"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="19"> Bɛn ˈkɛ ˈkpakpa nɛn man - e - bie ˈkun ˈa - lë tsabi - pia dzhi e ?
(trg)="19"> ¿ Á ndiʼi tiempo káni kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="20"> ˈKë - ɛ ˈe ˈla .
(trg)="20"> Nakaniní .

(src)="21"> Kë man bu - le kë - ɛ ˈkun - bɔ tsabiɛ - pia dzhi - lë ?
(trg)="21"> ¿ Ndá kuu iin ña̱ naʼa̱yó miíyó ña̱ kíʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="22"> Bɛn - e sɛ - sɔn , ˈˈɲan - kɛ man Joova - Adanshɛshisɔ ˈba , - ba - le ?
(trg)="22"> Na̱ kéekáʼno Ndio̱s , ¿ ndixi náʼa̱na kíʼvi̱ inina na̱ ndóʼo tu̱ndoʼó ?

(src)="23"> Kë man bu sɛ - le bokan tsa kuekue e losɔ ama ?
(trg)="23"> ¿ Ndixi chindeéyó na̱ si̱va̱ʼa xíʼín na̱ kíʼvi̱ ?

(src)="24"> Kë man sa - Zö bɛndzhu - giman - an , - yɛ - le tsabiɛ ˈba bokan ?
(trg)="24"> ¿ Ndiva̱ʼa chíndeéyó savagana tá káʼa̱nyó xíʼínna sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="25"> ˈA sɛ tsabiɛ - pia dzhi - lë , kë man - yɛ - le tsa - ye bokan ?
(trg)="25"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa keean xíʼínyó nákiʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="26"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun bu - lë tsabi - pia dzhi ?
(trg)="26"> ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ní ndukundeéní naʼa̱ní ña̱ kíʼvi̱ ininí savagana ?

# ati/2017572.xml.gz
# jmx/2017572.xml.gz


(src)="1"> “ ˈPɛ - pɔnpɔn - ɛn - yɛ ˈvɛ ˈwuë , nanmɛ - fëlë - ɛ - yɛ lɔ ˈwuë .
(src)="2"> ˈE man sa - Zö - ɔ ˈo ˈMɛn Bɛn - ɛn , ˈe - kpë fɛn titi ˈe ˈˈɲan - le ˈanannan . ” ​ — ISA .
(trg)="1"> “ Ni̱ichi̱ yu̱ku̱ kúíi̱ , ni̱ichi̱ ita ; jo ña̱ kúú tu̱ʼun Ndio̱s , kooña ndiʼi tiempo ” ( IS .

(src)="3"> 40 : 8 .
(trg)="2"> 40 : 8 ) .

(src)="4"> Bu ˈkɛ ˈyi - yɛ piɛnpiɛn .
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ni̱naja̱ma yúʼu̱ ?

(src)="5"> - Kɔɛshi ˈkɛ ˈyi - yɛ piɛnpiɛn .
(trg)="4"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará kée ta̱ néʼe chuun ña̱ nája̱ma yúʼu̱ ?

(src)="6"> Tsabiɛ ˈba , - ba kö e ˈkun ˈba kɔ ˈe ˈla ˈɲɛn hɛn .
(trg)="5"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ko̱ kúni̱na ná taana Tu̱ʼun Ndio̱s inga yúʼu̱ ?

(src)="7"> 1 , 2 . ( a ) Biblë - ɛ ˈe nɔn ˈˈman nɛn ˈnun , kë man sa hɛnpuɛn ˈyi - a hɔn ˈe - ba ? (
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndixi koo vidayó ná o̱kóo Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="8"> b ) ˈˈƝan - kɛ man ˈa - le ˈɲɔn ˈa nɔn - kan Biblë - ɛ ˈe ˈla kë - ɛ ˈsö fɛn ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndá ña̱ sínañúʼunyó saá kunda̱a va̱ʼa iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="9"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - hën bɛn ˈwɛn ˈˈyi ˈla ?
(trg)="8"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="10"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="9"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="11"> ( a ) Kie ˈkɛ - yɛ sɛ kɔ , kë man bu ˈkɛ - yɛ le piɛnpiɛn ? (
(trg)="10"> a ) ¿ Ndáki̱án ndóʼo yúʼu̱ tá yáʼa tiempo ?

(src)="12"> b ) ˈˈƝan - kɛ man ˈyɛ ˈe ˈkë ˈkun - Zö - ɔ - o ˈˈman bu ˈkɛ ˈla fëfë ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndáki̱án náʼa ña̱ ko̱ kási Ndio̱s na̱yiví , ta ndixi kúu iniyó sa̱ʼa ña̱yóʼo ?

(src)="13"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ man ˈe bɛn ˈˈyɛ - yɛ bu - le ?
(src)="14"> Kë man “ Bible du roi Jacques ” - e - le - tshe tsabiɛ ˈba dzhi ?
(trg)="12"> ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kunu̱ú yúʼu̱ ni̱taa King James Version ( Yúʼu̱ ni̱taa Rey Jacobo ) ?

(src)="15"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sa Biblë Traduction du monde nouveau , - yɛ tsa dzhilë ?
(trg)="13"> ¿ Ndiva̱ʼa náke̱ʼenyó xi̱ndaʼvíini ña̱ íó Traducción del Nuevo Mundo nu̱uyó ?

(src)="16"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - a nɔn ˈˈho Jesu - sën , Biblë - ɛ ˈebo ˈkɛ ˈyi - a lɛlɛ ebö ˈbui nɛn , Juifë ˈba - kpe ˈnun - ba ˈˈtɛn ˈe ˈla ? (
(trg)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kua̱ʼa̱ na̱ judío ni̱si̱ndei siglo u̱ni̱ tá kúmani̱ kisi Cristo ko̱ nísikunda̱a̱ inina Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="17"> b ) ˈˈƝan - kɛ man - a ˈkpɛ Septante ?
(trg)="15"> b ) ¿ Ndíki̱án kúú Septuaginta ?

(src)="18"> ( a ) Kë man Septante , nanmɛ Biblë ˈkɛ ˈyi - a - ɲɛn ˈla bu fë nɛn , - e - le - tshe tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba - kë ˈkɛ ˈla dzhi ? (
(trg)="16"> a ) ¿ Ndixi ni̱chindeé Septuaginta xíʼín savaga̱ yúʼu̱ ni̱taana na̱ ni̱sikaʼvi Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="19"> b ) Biblë - ɛ ˈebo ˈkɛ ˈyi - a lɛlɛ ebö ˈbui nɛn , ˈebo ɲɔn ˈnun man - bɔ ˈla - yɛ - sɛsɛ ?
(trg)="17"> b ) ¿ Ndáki̱án kutó cháákaní va̱si nu̱u Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="20"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man John Wycliffe ˈo kie nɛn , tsabiɛ - bobobe ˈnun - ba ˈˈman sɛ Biblë - ɛ ˈla kë ?
(trg)="18"> Ki̱vi̱ ni̱siio John Wyclef ¿ ndiva̱ʼa ko̱íín nu̱u nísiio Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="21"> Kë man Biblë ˈyi Wycliffe - o ˈɲɛn ˈla , - e - le bokan tsabiɛ - kpe ˈnun ?
(trg)="19"> ¿ Ndíki̱án va̱ʼa ni̱kee yúʼu̱ ni̱taa John Wyclef ?

(src)="22"> ˈˈƝan - kɛ man - Zösɔan ˈpayɔ ˈba , - ba - le Wycliffe e ˈo - kɔasɔ ˈba ama ?
(trg)="20"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini na̱ néʼe chuun kuéndá religión sa̱ʼa chiño ni̱kee Wyclef ?

(src)="23"> ˈˈƝan - kɛ man - a - ye wo - Zö - ɔ ˈMɛn Bɛn - ɛn ˈe dzhi bɛn - ye nɛn ?
(trg)="21"> a ) ¿ Ndá sa̱ʼa kuu kandísayó Tu̱ʼun Ndio̱s b ) ¿ Ndiva̱ʼa kundeé iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="24"> Nanmɛ kë man - yɛ - le sa woye fɛn ko ?
(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man Biblë - ɛ , - yɛ - le - ze sa - Zö ˈlayɛ - ɛ - yɛ fɛn ko ?
(trg)="22"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa kée xíʼínyó ña̱ káti̱ʼayó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="26"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - bë - hën bɛnwɛn ˈyi ˈyɛ - bë ˈla ?
(trg)="23"> ¿ Ndíki̱án kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo inga táʼndá ?

# ati/2017573.xml.gz
# jmx/2017573.xml.gz


(src)="1"> ‘ - Zö ˈmiˈa bɛndzhu - i , - e - le hɛnpuɛn , - e - pɔn sɛnhën - kpe ˈnun . ’ — HEB .
(trg)="1"> “ Chi̱ to̱ʼon takí kúú to̱ʼon Ndio̱s , ta to̱ʼon ndakí nda̱ʼo kíán ” ( HEB .

(src)="2"> 4 : 12 .
(trg)="2"> 4 : ​ 12 ) .

(src)="3"> Bu hɛnpuɛn ˈla ?
(trg)="3"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ keeyó xíʼín vidayó ?

(src)="4"> Bu - Zö bɛndzhu - giman - an nɛn ?
(trg)="4"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá káʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="5"> - Bɔ sɛ - ka ˈkë - zösɔan ˈlö ?
(trg)="5"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá kuayaʼayó sánaʼa̱yó ini congregación ?

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - yɛ bu hɛn - wuën ˈkun - Zö - ɔ ˈMɛn Bɛn - ɛn ˈe - pɔn sɛnhën ?
(trg)="6"> ¿ Ndiva̱ʼa síni̱yó ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s nasama vida na̱yiví ?

(src)="7"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="7"> ( Kunde̱ʼeni foto va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="8"> Jesu - numëndasɔ ˈba ˈba kie nɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e kë - ɛ ˈkun - Zö - ɔ ˈMɛn Bɛn - ɛn - e - pɔn sɛnhën ?
(trg)="8"> Ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi ni̱nasama vida na̱ ni̱sikeekáʼno Ndio̱s ni̱sindoyi siglo iin ?

(src)="9"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - hën bɛnwɛn ˈˈyi ˈla ?
(trg)="9"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="10"> ( a ) - Zö - ɔ ˈMɛn Bɛn - ɛn ˈe nɔn bokan tsa , ˈˈɲan - kɛ man - e bie ˈkun ˈa - le ? (
(trg)="10"> a ) Tá kúni̱yó ná kee Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ va̱ʼa xíʼínyó , ¿ ndíki̱án kání keeyó ?

(src)="11"> b ) Kë man - bɔ - le ˈe - le ɲɔn - bu nɔn sɛ Biblë - ɛ ˈla kë ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndixi kéení tavaní tiempo tá káʼviní Biblia ?

(src)="12"> 5 , 6 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - le ˈe - kɔkɔɛ - ze ˈkun a sɛ - kë Biblë - ɛ ˈla , ˈa - shi ˈe dzhi - akunda ? (
(trg)="12"> 5 , 6 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ʼi nakani iniyó sa̱ʼa ña̱ káʼviyó ?

(src)="13"> b ) - Ka ˈyi - a - kë , kë man ˈa - le lɔbɛn - shi ˈe dzhi - akunda gbɛgbɛ ˈnun ? (
(trg)="13"> b ) ¿ Ndixi káni nakani iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="14"> c ) Kë man Biblë - ɛ ˈe ˈla kë - ɛ , nanmɛ ˈe dzhi - akunda - shi - i - e - le - kɔfɛn bokan bu ?
(trg)="14"> c ) Tá káʼviní Tu̱ʼun Ndio̱s ta nákaní ininí ña̱ káʼa̱n , ¿ ndixi chíndeéán miíní ?

(src)="15"> Kë man bu - le lɔbɛn nɔn Biblë - ɛ dzhu - Zö bɛn ?
(trg)="15"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s tá kua̱ʼa̱nyó ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="16"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun a sɛ - Zö bɛn dzhuɔ , a ˈˈköe ˈkun ˈa kë Biblë - ɛ ˈla mikö ˈakö - e gbɛ ?
(trg)="16"> Tá káʼviyó iin texto Biblia nu̱u na̱yiví , ¿ ndíki̱án káni keeyó ?

(src)="17"> ˈA nɔn kë Biblë - ɛ ˈe - bo ˈkö , ˈˈɲan - kɛ bɛn man ˈa sɛ dzhu ɲɔn tsabiɛ ˈba ˈba nɔn bu Biblë - ɛ - kɛ ? - Nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="17"> Ka̱ʼa̱nní ndixi keeyó nakaniyó iin versículo nu̱u na̱yiví saá ná koo ña̱ñuʼúna nu̱u Tu̱ʼun Ndio̱s .

(src)="18"> ( a ) Nɛnsɛn ˈkö - wɔ nɔn - Zö bɛn dzhuɔ , ˈˈɲan - kɛ man - o - le ? (
(src)="19"> b ) Bu - Zö bendzhui nɛn , kë man - bu - le - hɛɛn ˈkun - Zö - ɔ ˈMɛn Bɛn - ɛn - e - pɔn sɛnhën gbɛkpo ?
(trg)="18"> a ) Nakaniní ndíki̱án ni̱doʼo iin ñaniyó tá ni̱saʼa̱nra ni̱ka̱ʼa̱nra sa̱ʼá Tu̱ʼun Ndio̱s . b ) Nakaniní ndixi síndeʼe̱ní ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s chíndeéán na̱yiví tá kua̱ʼa̱nní ka̱ʼa̱nní sa̱ʼá Tu̱ʼun Ndio̱s .