# ati/2017495.xml.gz
# btg/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ˈA kö - kahën ˈkɛ ˈyi ˈe - le ˈe gbɛgbɛ
(trg)="2"> - Tiamö a wʋlʋnɔɔ ˈmö - a nɩ tɛlɩ sɛ

(src)="3"> ‘ ˈBa ˈwɛn ˈba ˈwuën - wuën , ˈmun ama ˈmun - wun ˈwuën . ’
(trg)="3"> “ - Wa wiɛ , - a nɩ ˈwinuë ”

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man “ ˈa ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="4"> “ - A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ” : - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈnɩ ?

(src)="5"> “ - Kɛ ˈkɛ ˈyi - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le [ . . . ]
(trg)="5"> “ Ɔ nɩ gbä [ . . . ]

(src)="6"> ˈo - le ˈze ˈe ˈkpakpa ˈe - lë ˈze bu ”
(trg)="6"> ˈsaa ˈwuë - n ˈkää nʋ ˈkä nɛnɩmanɩ ”

# ati/2017496.xml.gz
# btg/2017496.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ , ˈmun - nɔn ˈkɛ ˈpɔn kɛ gbangban . ’ — LUK 16 : 9 .
(trg)="1"> “ Mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ , - wʋɲɩ za nɩkpa nʋä ˈkwädlɩ ˈɲiɲlolii , abhʋa abhlɩ a nɩ ˈlibhu ˈwʋ a ˈkä a ˈbhɩa - li a - li ˈwlu nʋ . ” ​ — LWIIKÖ 16 : 9 .

(src)="2"> Kë man - ka ˈkɛ ˈyi - a - pɔn , ˈe sɛ - le ˈze tsa e Joova ama sa dzhueya ˈe lëdzhën gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="2"> - Aˈa - lii - a kää , sɛ - a ˈkɩ ɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - a - ɲɛ Lagɔ ˈsɔ a bheyi ˈkä ˈmö ˈtumanɩ ˈnɩ ?

(src)="3"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn a ˈnɔn ˈˈkiɛ zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ kpesan ?
(trg)="3"> Sɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ - tɩɲɩa ˈwlumö - sunɩ ˈnɩ ?

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa kö - Zö bɛn nɛn - kahën ˈkɛ ?
(trg)="4"> - Yɩ kä ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä bhä - n ˈkä ˈyli yɔwʋ ˈtɛmanɩ nzɩ - mä ˈɔ bʋbɔbʋbʋ ˈmö Zoova - kamö ˈɲu ˈpä ˈnɩ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man yasɔ ˈba , ˈba ˈpa - kpë nɛn ˈˈman ˈˈyi ˈla ?
(trg)="6"> Mäˈä ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a dɔˈwʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn pʋawa ˈkä ɔ ˈkwädlɩ - bhölɩnɩ ˈnɩ ?

(src)="7"> Kosa ˈɲɔn man ˈa - bë ˈshu ˈmɛn ?
(trg)="7"> ˈKïbhï a - mi - a ˈkä bhä yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Jesu ˈo - aɲanda bɛn - ɛn ˈla , bɛn ɲɔn man ˈe - kan - kalösɛ ˈwɛn ˈo ˈˈshe ˈmɛnkö ? (
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> b ) - Zën ɲɔn man Jesu - o - bo ˈo - nunmëndasɔ ˈba ?
(trg)="9"> ( 1 ) - Mä Zezwii ˈa ˈwʋpälɩwɛlɩɩ ˈmö , ˈki a - mi libhonʋɲɔɔ ˈpä ɔ ɔɲɩ ˈmö ˈnɩ ?

(src)="10"> Kë man - a - le - lɔɛ ˈkun - e ˈˈle - Zö man ˈo hɔn zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ zɔ ?
(trg)="10"> ( 2 ) ˈDɩmözʋwɛlɩ a - mi Zezwii ˈɲɛ bhä ˈɔ ˈwʋ - bhlinɩwaa ˈnɩ ?

(src)="11"> - Zën ɲɔn man - a - bo tsa Luk 16 : 10 - 13 ˈla ?
(trg)="12"> ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi - wʋ ɔ - mä Lwiikö 16 : ​ 10 - ​ 13 ˈmö ˈnɩ ?

(src)="12"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="13"> Kë man ketiɛn ˈbatën , - ba - le ˈba - kahën ˈkɛ nɔn - kɛ gbɛgbɛ - le ?
(trg)="14"> Klɩtɩɛwaa - mumuë , mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ ˈmö wa ghlɛnɩɛ ˈmö ˈn wa yiɛ lagɔlibhoo nʋ , a nɩ bhïla - ka wa wɛlɩ .

(src)="14"> ˈA sɛ - ka han ˈla - yɛ , - kɛ gbɛgbɛ ɲɔn man - a ˈe nɛn - kan ?
(trg)="15"> - A - kä dlɩzɛmönanɩsɛ - aˈa ˈsaa - a kää - mumuë ˈɲɛɛ , ˈɲupälɩ a - mi - a ˈkä ɔ ghlɩ ˈnɩ ?

(src)="15"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn ˈa sɛ dzhui ˈkun a sɛ nɔn sa - kahën ˈkɛ - kɛ gbɛgbɛ - le , - a bɛnlɔ - ka - le man ? (
(trg)="16"> ( 1 ) - A - kä dlɩ zɛmö nɛnɩɩ , sɛ yɩ tula ɔ nɩɩ ‘ ˈnɛ a ˈnɛɛ ’ ?

(src)="16"> b ) - Shika ˈyi - Zö ˈo tsabiɛ ˈba - ba gba , ˈˈɲan - kɛ man - a nɛɛn - le ?
(trg)="17"> ( 2 ) Lagɔ a - nʋa - wa kää - bɛ , sɛ wa yi ɔ zɩˈɛ wa ˈbhɩa - waaa - lu - kä ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="17"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="18"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="18"> Kë man Abahamën - o - le ˈkë - ɛ ˈkun ˈo - nɔn woye hɔn - Zö fɛn ?
(trg)="19"> Sɛɛ Ablaamö tula ɔ nɩɩ , Lagɔ ˈmö ɔ ˈtɛɛnɩ a - a dlɩ ˈnɩ ?

(src)="19"> ( a ) - Zën ɲɔn man Pɔlë - o - bo Timote ? (
(trg)="20"> ( 1 ) ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi Pɔɔlʋ ˈɲɛ ɔ Timotee ˈnɩ ?

(src)="20"> b ) ˈKë man ˈa sɛ - le - le - ka kɔ Pɔlë ˈo - zënbo ˈˈyɛ nɛn ?
(trg)="21"> ( 2 ) Zɩˈɛ a dɔˈwʋ , sɛ - a bhɛnɩ ɔ - a ˈkä Pɔɔlʋ ˈa ˈdɩmözʋwɛlɩ ˈla - gänɩ ˈnɩ ?

(src)="21"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈa tshu kunmën - le ? - Nɔn - kɛ ˈkui nɛn .
(trg)="22"> Lagɔlibhoo a za , - lii a - mi - a kä ɔ - a ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(trg)="23"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .

(src)="22"> - Kahën tshun ˈɲɔn man ˈyɛ tsa dzhilë ˈze ?
(trg)="24"> Wʋlʋnɔ a - mu zʋ bhä teɲii ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="23"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe - bë - le Satan ˈo ˈˈman puɛn ˈˈyi ? (
(trg)="25"> ( 1 ) ˈPɩwʋzokwë nɩ a pɩɔ - wʋ ˈsunɩɛ - mä nɩkpa wa ˈkä monɩ a - bɛ ghlɩ nzɩ wa ˈkä wʋlʋnɩlii - kä , ˈsaa ˈku bhä zɩkö ghlɩ ˈnɩ ?

(src)="24"> b ) ˈKun - a - lɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ , kë man ˈa - le - hën zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ nanmɛ ?
(trg)="26"> ( 2 ) ˈSaa ˈkää zɩkö ˈpɩwʋ nɩ ghlɩ a wɛlɩ - a - yiɛ , sɛ yɩ - kaɲɩ ɔ kwänɩ - a ˈkä - aˈa dlɩpäsaa ˈmö zlɔmanɩ wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ a dɔˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(src)="26"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö ˈo kɛ ˈba , ˈba - bë - kan ?
(trg)="27"> 17 , 18 . - Li a - lii a - mi Lagɔ gbä ɔ ɔ ˈkä ɔ bhɛya ˈɲɛ ˈnɩ ?

# ati/2017497.xml.gz
# btg/2017497.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun - ko ˈmunkö sɛnhën dzhi , ˈmun - le ˈze ˈmun woye - mun - nɔn hɔn - Zö fɛn - e - kën lɔ gbɛgbɛ ˈnun . ’ — 1 TES .
(trg)="1"> “ A ˈkä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpäpänɩ , a ˈkäa ˈyli yɔwʋ ˈtɛɛ ˈyize . ” ​ — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Kë man Joova - wɔ - le tsa sɛnhën dzhi ko ?
(trg)="3"> Sɛɛ Zoova paaɲɩ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?

(src)="4"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn man ˈe sɛ ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="4"> - Aa nɩkpɛ - kä ˈku , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ ɔ yɩ - kaɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="5"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , kë man - zösɔansɔ ˈba , ˈba sɛ - le ko mmiɛ sɛnhën dzhi ?
(trg)="5"> ˈN - mɔmɔɔ a nɩkpɛ - kä ˈku , sɛɛ lagɔzɩkpaa ˈkɔ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(src)="7"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈkun ˈa - le ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu ˈe dzhi bɛn ?
(trg)="6"> 1 , 2 . - Waɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , sɛɛ - a ˈkʋa swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä ɔ - a ˈkä yɩ wɛlɩ yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?

(src)="8"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(src)="10"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Joova - o - lɔ ˈkun mmiɛ mian bokan nɛn ?
(trg)="8"> 3 , 4 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zoova - yi sɛ nɩɩ - ɔɲɩ dɛsɛkänɩkpɛ yɛɛ ˈkuu , wa kä wa ˈkɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="9"> 5 , 6 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - le ˈɲɔn Joova ˈo nɔn ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="10"> Sɛɛ Zoova zʋ bhä ˈn ɔ paaɲɩ bhä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu ˈo sɛ ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="11"> 7 , 8 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii - yiɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="15"> Laza - o - nɔn - wuö , kë man Jesu - o - le ˈkë ˈkun ˈo - le ˈwɛnvöhënsɛ ?
(trg)="12"> Lazaa ˈkää ˈkuu , sɛɛ Zezwii tula ɔ nɩɩ ɔ kä ŋäzɩdlɩ ˈnɩ ?

(src)="16"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu - wɔ pa tsabi ˈwɛnvö - hën - dɔ ˈˈyi ˈla ?
(trg)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii kä - bhlɛ zɩˈɛ ŋäzɩdlɩ ˈyize ˈnɩ ?

(src)="17"> Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn ˈnun man - bɔ - hën ˈkun yɛ sɛnhën dzhi ko - kpe ˈnun ?
(trg)="14"> - Na dɔˈwʋ , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ bhä yɩ ˈkä nɩkpɛ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="18"> - Kɛ ˈɲɔn man ˈa sɛ - le ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="15"> Sɛɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="19"> ˈA nɔn ko tsabi sɛnhën dzhi , ˈˈɲan man - e - le dɔa ˈkun ˈe ˈsɔn tsa hɛn ?
(trg)="16"> Dlɩ - kä nɩkpɛ ˈmö ylinɩ dɔˈwʋ - wʋ , ˈsaa - aaa bhä - kä - a ˈkä ˈwʋ dlʋ ˈnɩ ?

(src)="20"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , bɛn ˈɲɔn man ˈa sɛ dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="17"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , - n - kɔɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpää yii , sɛɛ - n ˈkä bhä gbä nɩ ?

(src)="21"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , - a sɛ ˈˈlɔ bɛn ˈyi ˈa dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ man ˈa sɛ - le ?
(trg)="18"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä a dɛ , - n ˈnɩ sɛɛ - n ˈkä gbää - yi , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä nʋ ˈnɩ ?

(src)="22"> ( - Tsɛ ˈkpan ˈyi - a ˈkpɛ “ Des paroles consolantes ” ˈla ˈpɛ . )
(trg)="19"> ( - Ziplea - a nʋä “ Des paroles consolantes ” yɩlɩ - mä . )

(src)="23"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa sɛ - le ˈpɛ ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="20"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - n ˈkɔ ˈlɩlɩlɩ a dɔˈwʋ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pa ko tsakö sɛnhën dzhi ?
(trg)="21"> 17 - 19 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä bhä - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈyize ˈnɩ ?

(src)="26"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi Joova - o dzhu ˈkun ˈo - bë - le , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa sɛnhën dzhi ko ˈe ˈla ?
(trg)="22"> ˈSaa Zoova gbää ɔ ˈkä zɩkö nʋʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ - lɛ ɔ wɛlɩ a - mi pää teɲii swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?

# ati/2017498.xml.gz
# btg/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ ˈA ˈbua Joova ˈhɛn !
(trg)="1"> “ A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ [ . . . ]

(src)="2"> [ . . . ] , ˈekun - e lë ˈe nɛn ˈkun ˈa - le ˈe . ” — PS .
(trg)="2"> Ɛˈɛ - bhö ɲɩasɛ , maa - sɩbhä ma - a nɛnɩɛ ˈn - sɩbhä - a kää - a ˈkä ˈzʋ ! ” ​ — PS .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> - Bɔ ˈe ˈla tɛn ˈkun Joova - wɔ bu dzhi - akunda - shɛ ?
(trg)="4"> sɛɛ - na gbʋ plɛnɩɛ Zoova ˈylɩmö ˈnɩ ?

(src)="5"> - Bɔ ˈe wo ye ˈkun - Zö ˈo ˈˈɲan bokan bu ?
(trg)="5"> ˈylɩmö nɩɩ Zoova - yimö ˈpʋpʋɛ ˈɲɛ ˈnɩ ?

(src)="6"> ˈKun Joova - wɔ - le kɔ ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn ˈo tsaiɛ ˈba bokan , - bɔ ˈe ˈla tɛn ?
(trg)="6"> sɛɛ Zoova ghlɛnɩɛ ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ - suä ˈɔ - nʋa ˈylɩmö ˈnɩ ?
(trg)="7"> 1 - 3 .

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) ˈE kie ˈɲɔn nɛn man kölö - a lɛlɛ Psaume 147 ? (
(trg)="8"> ( 1 ) ˈTɛɲɩ - mɛ ˈmö wa ˈcɛlɩ ɔ - kamä Psaume 147 ˈnɩ ?

(src)="8"> b ) ˈˈƝan - kɛ bɛn man Psaume 147 ˈe sɛ ˈkë tsa ?
(trg)="9"> ( 2 ) ˈN - a - kä Psaume 147 ˈcɩɛ , ˈsaa wʋ - kaɲɩ ɔ sʋlʋnɩ ˈnɩ ?

(src)="9"> - A - nɔn tën Izaɛlësɔ ˈba bu - ɲɛn Babilɔnën ˈˈman fɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le ˈba ?
(trg)="10"> Yizlaɛlɩ a - nʋa Silʋsɩ - ɲɛ mö a - a - mä Babilɔɔnɩ , ɔ ˈtatinuëë ˈyii , ˈsaa yɩ nuë bhä dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="10"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn ?
(trg)="11"> ˈSaa kä bhä ˈŋlɩ ˈnɩ ?

(src)="11"> ˈKun Joova - wɔ - le tsabi san , ˈˈɲan - kɛ bɛn man Psaume lɛlɛsɛ - ɔ - o dzhu ˈe nɛn ?
(trg)="12"> Sɛɛ Zoova bhɛnɩɛ ɔ ˈkä ˈɔ ˈmötɛɛnɔɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ ɔ ˈkä nɩkpa yɛmanɩ a dɔˈwʋ , sɛɛ Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - bhlʋ gbä ɔ ˈnɩ ?

(src)="12"> Bɛn ˈɲɔn man Psaume 147 : 4 - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="13"> Wɛlɩɩ - yɩ cɛlɩɛ - mä Psaume 147 : 4 ˈmö , sɛɛ - a bhɛnɩ bhä - a ˈkɩ - li a - lii ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?

(src)="13"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="14"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze Joova - wɔ ˈo tsabiɛ ˈba bokan ? (
(trg)="15"> 7 , 8 .

(src)="15"> b ) ˈKun Joova - wɔ - le tsabi ˈla tɛn , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="16"> ( 1 ) Zoova a - nʋä - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ɔ - kʋä ˈpuë yii , ˈsaa ɔ yɩlɩ ɔ ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="16"> 9 , 10 .
(trg)="18"> 9 , 10 .

(src)="17"> Joova - wɔ sɛ tsa bokan , ˈˈɲan - kɛ man - wɔ - kɔfɛn - le ? - Nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="19"> Zoova - kaɲɩ kwänɩ a dɔˈwʋ , ˈsaa ɔ ɲɩaɲɩ ɔ tɛɛ ˈnɩ ?
(trg)="20"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .

(src)="18"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn - Zö ˈo nɔn bokan tsa ?
(trg)="21"> - Muë yɩbhää nɩɩ , Lagɔ nɩ kwänuë , ˈsaa wa kä bhä wa ˈkä nʋ ˈnɩ ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) - Zö ˈo nɔn bokan tsa , ˈˈɲan - kɛ man - e ˈˈle dɔa ˈkun ˈa - le ? (
(trg)="22"> 12 , 13 .

(src)="20"> b ) Tsabiɛ tshun ˈnun man Joova - wɔ dzhi bɛn ˈla - yɛ - kpe nun ?
(trg)="23"> ( 1 ) ˈN - a - kä nɩɩ Lagɔ nɩ kwänɩɲɩɩ , - lii - a - mi - a ˈnaa ˈkä ɔ nʋ ˈnɩ ?

(src)="21"> Bɛn ɲɔn ˈnun man ˈe - ko Psaume lɛlɛsɛ - ɔ sɛnhën dzhi ?
(trg)="25"> Wɛlɩ a - mi Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - yi ɔ , - yɩ ˈtɛmanɔ bhä dlɩ ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) A sɛ - kadzhiwun ˈla kɔ , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa - le ?
(trg)="26"> 15 - 17 .

(src)="23"> Nanmɛ kë man Joova - wɔ - le ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn kɔ tsa bokan ? (
(trg)="27"> ( 1 ) Zlɩ - mɛmɛɛ ˈmö , - a - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ˈsaa yɩ nʋɲɩ ɔ ˈwlu ˈnɩ ?

(src)="24"> b ) ˈKun ‘ - Zö ˈmɛn bɛn - yɛ le - fë ˈtshuɔ fafa ’ , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="28"> ˈN sɛɛ Zoova ghlɛnɩ bhä ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ kwänɩɲɩ ɔ ˈnɩ ?

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze - bɔ ˈe - hën ˈkun Joova - wɔ bu dzhi bɛn ˈla - yɛ ?
(trg)="29"> ( 2 ) ‘ Lagɔ ˈa wɛlɩɩ teɲii - yɩ guëë , ’ pälɩɛ - ka - sɩbhä a wɛlɩ ˈwʋ .

(src)="26"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ man fɛn - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu “ ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="30"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n kɩ bhä dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Lagɔ - wamö ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä ɔ - n ˈkä nɩɩ , ‘ - a nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ’
(trg)="31"> ˈnɩ ?

# ati/2017499.xml.gz
# btg/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ - Le ˈze dzhi - e lë Joova , ˈakö - kɛ ˈkɛ ˈyi - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le kpakpa , ˈo - le ˈze ˈe - lë ˈze bu . ” — PS .
(trg)="1"> “ Nʋ ˈmäna Zoova a za , - lɛ a dɔˈwʋ ɔ - yimö ˈsaa - naˈa dlɩ yɩbhää ˈɲɛ . ” ​ — PS .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan dzhilë ˈpɛnlö ?
(src)="4"> _
(trg)="3"> ˈSaa - n ˈkä ɔ nʋ nzɩ - naˈa zɩkö a zɩkpaa ˈkä ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈnɩ ?

(src)="5"> - Kë man - Zö - giman - le - kpe ˈnun - i , - yɛ - le sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba bokan ?
(trg)="4"> - Dɩgba - kä - mä ˈɔ zɩkpaa ˈmö ˈtɛɲɩ ˈwuë ˈmö Lagɔ ˈa libhoo nʋ , ˈsaa ɔ ˈkä bhä ˈcɩɛ ˈnɩ ?

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔ - giman - an , ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan ?
(trg)="5"> Nɩkpɛ - kä ˈyiosɛlibho nʋ , ˈsaa ɔ bhɛnɩ bhä ɔ ˈku ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?

(src)="7"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba ˈba - le , nanmɛ ˈˈɲan fɛn man - e ˈˈbie ˈkun ˈe bɛn ˈˈyɛ ˈe - shi ˈba - pia ?
(trg)="6"> ˈƆ zɩkö a zɩkpaa a dɔˈwʋ , sɛɛ - dɩgba kä bhä ɔ ˈkä ˈzʋ ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn ɔˈɔɔ bhä - kä ɔ ˈkä yɩ za dlɩpänɔ ˈmö - wʋ ˈnɩ ?

(src)="8"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )

(src)="9"> Kë man - bu - le - lɔɛ ˈkun Joova - o - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le - kɛ ˈyi ˈe ˈze bu dzhilë ?
(trg)="8"> Sɛɛ - n - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova yɩbhä nɩɩ - n nɩ - bhölɩnɩ zɩkö ˈmäna ˈmö ˈnɩ ?

(src)="10"> ˈˈƝan - kɛ man Joova - wɔ bie ˈkun bu - le ?
(trg)="9"> ˈSaa Zoova yɩbhä bhä nɩɩ , - n nɩ nʋ ˈnɩ ?

(src)="11"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze dzhi lë Jesu ?
(trg)="11"> ˈSaa Zezwii nʋ bhä - yɩ zo bhä ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?

(src)="13"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi - a - yɛ ˈla ˈkun ˈa - le , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - shi - ketiɛn ˈba ˈwɛn ˈba - lɔ - Zö bɛn gbɛgbɛ ˈnun - nda ?
(trg)="12"> ˈSaa - n yɩbhää - n ˈkä nʋ , - n ˈkä yɩ wɛlɩ Klɩtɩɛwaa - wa - jɩbhɛ ˈɲɛɛ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ kä ɔ dɛsɛ ˈnɩ ?

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn tën , - ba - Zö bɛndzhu - giman - an ˈla - yɛ ?
(trg)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn lagɔwɛlɩbialibhoo - bhö ɔ - dɩgbö a - bɛ ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?

(src)="15"> ˈˈƝan - kɛ man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈbatën , ˈba - le ˈɲɔnˈ ˈba nɔn dzhu - Zö bɛn ˈze tsabiɛ - kpe ˈnun ?
(trg)="14"> - Dɩgbö - mumuë ˈkä nɩkpa a - bɛ lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ a za , sɛ wa zʋ bhä ˈnɩ ?

(src)="16"> - Kë man - Zö bɛndzhu - giman - an , - yɛ - le tsa bokan ?
(trg)="15"> Sɛɛ lagɔwɛlɩbialibhoo ˈcɩaɲɩ ɔ - li a - lii ˈnɩ ?

(src)="17"> - Bo ˈyi - bu hɔn - kɛsɛ tsabiɛ ˈba - ba sɛ ˈˈman - Zö bɛn - ɛn tɛn ˈla - yɛ bɔbɔ , ˈˈɲan - kɛ man ˈe - le ˈze ˈbu nɔn dzhilë nɛn dzhu - Zö bɛn kökö ?
(trg)="16"> - Aˈa pɩɔ ˈyli , wa - nɩɲɩ ˈyukwli - pʋnɩ - kë , sɛɛ - a ˈkä ˈzʋ nzɩ lagɔlibhoo - kaɲɩ ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈyize ?

(src)="18"> - Zö - giman ˈɲɔn ˈ nun man yɛ sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba dzhilë ˈze ?
(trg)="17"> Lagɔlibhoo a ke - maɲɩ nʋnʋdɔˈwʋ - dɩgbö a - bɛ nʋ bhä ˈmäna ˈnɩ ?

(src)="19"> A sɛ - le - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔsɛ , - giman fë ˈɲɔn ˈnun man ˈe sɛ - le ˈze ˈa - le ?
(trg)="18"> Sɛɛ ˈyiosɛlibho ˈkä bhä ˈŋlɩ - kä nzɩ - n ˈkä libhi - mimii a - bɛ nʋ ˈnɩ ?