# asf/2016040.xml.gz
# sq/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(trg)="3"> 7 Ji i vendosur që ‘ dashuria jote vëllazërore të vazhdojë ’ !

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="4"> Cili është shkrimi i vitit për 2016 - n ?

(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="5"> Për çfarë duhet të mendojmë kur e shohim gjatë vitit ?

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="6"> Ky artikull do të na tregojë si të nxjerrim sa më shumë dobi nga shkrimi i vitit .

(src)="6"> 2 Be Compelled by God’s “ Indescribable Free Gift ”
(trg)="7"> 12 Motivohu nga ‘ dhurata e papërshkrueshme falas ’ e Perëndisë

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="8"> Jehovai na ka dhënë atë që apostulli Pavël e quajti ‘ dhurata e papërshkrueshme falas ’ e Perëndisë .

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="9"> Ç’është kjo dhuratë ?

(src)="9"> How does it compel us to walk in the footsteps of Christ Jesus , to love our brothers , and to forgive others from the heart ?
(trg)="10"> Si na motivon të ecim në gjurmët e Krishtit Jezu , t’i duam vëllezërit tanë dhe t’i falim nga zemra të tjerët ?

(src)="10"> We will answer these questions and consider practical things we can do during the Memorial season .
(trg)="11"> Do të marrim përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe do të shohim çfarë gjërash praktike mund të bëjmë në periudhën e Përkujtimit .

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="12"> 17 Fryma e Perëndisë jep dëshmi bashkë me frymën tonë

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="13"> 22 « Ne do të vijmë me ju »

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="14"> Këta dy artikuj shpjegojnë pse është i sigurt dikush se e ka marrë thirrjen qiellore dhe ç’do të thotë për të që të jetë një nga të mirosurit .

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="15"> Veç kësaj , do të shohim ç’pikëpamje duhet të kenë për veten të mirosurit dhe si duhet të reagojmë nëse rritet numri i atyre që marrin simbolet në mbarë botën .

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="16"> 28 Bashkëpunimi me Perëndinë ​ — Arsye për të fluturuar nga gëzimi

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="17"> Që nga lashtësia , Jehovai ka ftuar edhe të tjerë që të bashkëpunojnë me të për të realizuar qëllimin e tij .

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="18"> Ai ka si qëllim të jepet dëshmi në mbarë botën dhe na ka ftuar të marrim pjesë në këtë vepër .

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="19"> Te ky artikull do të ndalemi te bekimet që shijojmë si bashkëpunëtorë të Perëndisë .

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="20"> FIGURA NË KOPERTINË :

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="21"> Një pionier i tregon një pjesë nga Bibla një qerrexhiu në Shtegun e Baobabëve , në Morondava , Madagaskar

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="22"> LAJMËTARË :

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="23"> STUDIME BIBLIKE :

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="24"> TË PRANISHËM NË PËRKUJTIM :

# asf/2016042.xml.gz
# sq/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(trg)="1"> « Dashuria juaj vëllazërore le të vazhdojë . » ​ — HEBR .

(src)="2"> 13 : 1 .
(trg)="2"> 13 : 1 .

(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="3"> KËNGËT : 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="4"> Çfarë është dashuria vëllazërore ?

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="5"> Pse është kaq e rëndësishme të vazhdojmë të shfaqim dashuri vëllazërore ?

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="6"> Si mund të tregojmë dashuri vëllazërore ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="8"> Pse Pavli u shkroi një letër të krishterëve hebrenj ?

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="9"> ISHTE viti 61 i e.s .

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="10"> Në mbarë Izraelin , kongregacionet gëzonin njëfarë paqeje .

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="11"> Vërtet , apostulli Pavël ishte i burgosur në Romë , por shpresonte të lirohej së shpejti .

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="12"> Shoku i tij Timoteu sapo ishte liruar , dhe po planifikonin të vizitonin vëllezërit në Jude .

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="13"> Megjithatë , brenda pesë vjetësh Jerusalemin ‘ do ta rrethonin ushtritë e fushuara ’ , tamam siç kishte profetizuar Jezui .

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="14"> Të krishterëve në Jude , e sidomos atyre që jetonin në Jerusalem , do t’u duhej të vepronin pa ngurruar .

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="15"> Jezui i kishte paralajmëruar se duhej të largoheshin pa vonesë me t’i parë ato ngjarje . ​ — Luka 21 : 20 - 24 .

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="16"> Kishin rrjedhur 28 vjet nga koha kur Jezui kishte thënë atë profeci , dhe të krishterët judenj besnikë që jetonin në Izrael tashmë u kishin qëndruar shumë kundërshtimeve e përndjekjeve .

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="17"> Gjithsesi , Pavli e dinte se pas pak do të kalonin një nga sprovat më të vështira të besimit .

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="18"> Donte të ishin të përgatitur për çfarëdo gjëje që i priste .

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="19"> Do t’u duhej qëndrueshmëri dhe besim i jashtëzakonshëm ​ — një besim aq i fortë sa t’u shpëtonte jetën .

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="20"> ( Lexo Hebrenjve 10 : 36 - 39 . )

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="21"> Prandaj , Pavli u nxit nga fryma e Jehovait që t’u shkruante atyre motrave e vëllezërve të shtrenjtë një letër të hartuar enkas për nevojat e tyre të veçanta .

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="22"> Kjo letër njihet tani si Libri i Hebrenjve .

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="23"> Pse duhet të na interesojë Libri i Hebrenjve ?

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="24"> Të gjithëve ne sot duhet të na interesojë ajo që u shkroi Pavli të krishterëve hebrenj të shekullit të parë .

(src)="25"> Why ?
(trg)="25"> Pse ?

(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="26"> Sepse ndodhemi në një situatë të ngjashme .

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="27"> Gjatë këtyre ‘ kohëve kritike , të vështira për t’u përballuar ’ , populli i Jehovait ka hasur gjithfarë kundërshtimesh e përndjekjesh .

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="28"> Kemi treguar pa pikë dyshimi se besimi dhe përkushtimi ynë janë të fortë .

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="29"> Por sot mjaft prej nesh jetojnë në një kohë pak a shumë paqësore , pa përndjekje të hapura .

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="30"> Sidoqoftë , ashtu si të krishterët në ditët e Pavlit , askush s’duhet ta harrojë këtë të vërtetë të rëndësishme ​ — së shpejti do të përballemi me sprovën më të vështirë të besimit . ​ — Lexo Lukën 21 : 34 - 36 .

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="31"> Cili është shkrimi i vitit për 2016 - n , dhe pse është me vend ?

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="32"> Ç’do të na ndihmojë të përgatitemi për ngjarjet që janë në prag ?

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="33"> Në Librin e Hebrenjve , Pavli hedh dritë mbi shumë gjëra që do të na ndihmojnë ta forcojmë besimin .

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="34"> Një gjë thelbësore del në pah në vargun e parë të kapitullit të fundit .

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="35"> Ky varg është zgjedhur si shkrimi i vitit 2016 .

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(trg)="36"> Ai na nxit : « Dashuria juaj vëllazërore le të vazhdojë . » ​ — Hebr .

(src)="37"> 13 : 1 .
(trg)="37"> 13 : 1 .

(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="38"> Shkrimi i vitit për 2016 - n : « Dashuria juaj vëllazërore le të vazhdojë . » ​ — Hebrenjve 13 : 1

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="39"> Çfarë është dashuria vëllazërore ?

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="40"> Ç’do të thotë të tregojmë dashuri vëllazërore ?

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="41"> Termi grek që përdori Pavli , philadelphía , fjalë për fjalë ka kuptimin « përzemërsi për një vëlla » .

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="42"> Dashuria vëllazërore është ajo lloj përzemërsie që përfshin një ndjenjë të fuqishme e të ngrohtë e cila të lidh fort me dikë , si për shembull me një familjar a një mik të ngushtë .

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="43"> Ne nuk hiqemi si vëllezër e motra ​ — jemi vëllezër e motra .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="44"> Ndjenja e thellë që na lidh me njëri - tjetrin përmblidhet bukur me këto fjalë : « Kini për njëri - tjetrin përzemërsi të butë me dashuri vëllazërore .

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="45"> Jini të parët për t’i treguar nderim njëri - tjetrit . »

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="46"> Kjo lloj dashurie , e ndërthurur me dashurinë agápe që bazohet te parimet , ushqen miqësi të ngushta mes popullit të Perëndisë .

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="47"> Çfarë nënkupton për të krishterët e vërtetë dashuria vëllazërore ?

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="48"> Sipas një studiuesi , « termi ‘ dashuri vëllazërore ’ përdoret relativisht rrallë jashtë literaturës së krishterë » .

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="49"> Në judaizëm , fjala « vëlla » zakonisht përdorej për të afërmit .

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="50"> Por edhe atëherë kur përdorej në kuptim më të gjerë , nuk i përfshinte asnjëherë ata që s’bënin pjesë në kombin jude .

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="51"> Ama , mes të krishterëve të vërtetë kjo fjalë përfshin gjithë bashkëbesimtarët , pavarësisht nga çfarë kombi vijnë .

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="53"> Po pse është kaq e rëndësishme të vazhdojmë të shfaqim dashuri vëllazërore ?

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="54"> ( a ) Cila është arsyeja më e rëndësishme pse duhet të tregojmë dashuri vëllazërore ?

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="55"> ( b ) Jepni një arsye tjetër pse është e rëndësishme ta thellojmë dashurinë për njëri - tjetrin .

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="56"> Me dy fjalë , përgjigjja është : Jehovai kërkon nga ne të tregojmë dashuri vëllazërore për njëri - tjetrin .

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="57"> S’mund të themi se e duam Perëndinë , nëse nga ana tjetër nuk pranojmë të duam vëllezërit tanë .

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(trg)="58"> Veç kësaj , ne kemi nevojë për njëri - tjetrin .

(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="59"> Kjo është e vërtetë sidomos në kohë të vështira .

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="60"> Pavli e dinte se disa prej të krishterëve hebrenj që po u shkruante , së shpejti do t’u duhej të linin pas shtëpinë dhe të mirat materiale .

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="61"> Jezui kishte përshkruar se sa e mundimshme do të ishte ajo kohë .

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(trg)="62"> Ndaj , më shumë se kurrë , ata të krishterë duhej të thellonin dashurinë për njëri - tjetrin . ​ — Rom .

(src)="62"> 12 : 9 .
(trg)="63"> 12 : 9 .

(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="64"> Ç’duhet të bëjmë tani , pa nisur ende shtrëngimi i madh ?

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="65"> Së shpejti do të lëshohen erërat shkatërrimtare të shtrëngimit më të madh të të gjitha kohëve .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="66"> Atëherë do të jetë e mençur t’i vëmë veshin kësaj këshille të frymëzuar : « Shko , populli im , hyr në dhomat ku je më i sigurt dhe mbylli dyert .

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="67"> Fshihu veç për një çast , derisa të kalojë indinjata . »

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="68"> Këto ‘ dhoma të sigurta ’ , ose të brendshme , mund të jenë kongregacionet tona .

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="69"> Atje mblidhemi bashkë si vëllezër e motra që të adhurojmë Jehovain .

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="70"> Por nuk mjafton thjesht të mblidhemi rregullisht .

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="71"> Pavli u kujtoi të krishterëve hebrenj se duhej t’i përdornin ato raste që ta nxitnin shoku - shokun « për dashuri dhe vepra të shkëlqyera » .

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="72"> Kemi nevojë ta forcojmë tani dashurinë vëllazërore , pasi ajo do të na ndihmojë në çfarëdo sprove që mund të hasim në të ardhmen .

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="73"> ( a ) Çfarë mundësish kemi sot që të tregojmë dashuri vëllazërore ?

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="74"> ( b ) Jepni shembuj se si ka treguar dashuri vëllazërore populli i Jehovait .

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="75"> Edhe sot , kur s’ka shpërthyer ende shtrëngimi i madh , kemi nevojë sa s’thuhet për dashuri vëllazërore .

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="76"> Shumë nga vëllezërit tanë kanë hequr mjaft për shkak të tërmeteve , përmbytjeve , uraganeve , tsunameve a katastrofave të tjera natyrore .