# asf/2016040.xml.gz
# hy/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(trg)="4"> 7 Հարատևեք եղբայրասիրության մեջ

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="5"> Ո ՞ րն է 2016 թվականի տարվա խոսքը ։

(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="6"> Ի ՞ նչ պետք է այն հիշեցնի մեզ ողջ տարվա ընթացքում ։

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="7"> Այս հոդվածում կխոսվի այն մասին , թե ինչպես կարող ենք օգուտներ քաղել տարվա խոսքից ։

(src)="6"> 2 Be Compelled by God’s “ Indescribable Free Gift ”
(trg)="8"> 12 Թող Աստծու « աննկարագրելի և ձրի պարգևը » մղի քեզ ընդօրինակելու նրա սերը

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="9"> Եհովան մեզ տվել է այն , ինչ Պողոսը կոչեց Աստծու « աննկարագրելի և ձրի պարգև » ։

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="10"> Ի ՞ նչ է այդ պարգևը ։

(src)="9"> How does it compel us to walk in the footsteps of Christ Jesus , to love our brothers , and to forgive others from the heart ?
(trg)="11"> Ինչպե ՞ ս է այն մղում մեզ քայլելու Հիսուս Քրիստոսի հետքերով , սիրելու հավատակիցներին և սրտանց ներելու նրանց ։

(src)="10"> We will answer these questions and consider practical things we can do during the Memorial season .
(trg)="12"> Մենք կպատասխանենք այս հարցերին և կքննենք գործնական քայլեր , որ կարող ենք անել Հիշատակի երեկոյի շրջանում ։

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="13"> 17 Ոգին վկայություն է տալիս մեր ոգու հետ

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="14"> 22 « Մենք գալիս ենք ձեզ հետ »

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="15"> Այս երկու հոդվածները կբացատրեն , թե ինչպես անհատը կարող է իմանալ ՝ արդյոք ստացել է երկնային կոչում և ինչ է դա նրանց համար նշանակում ։

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="16"> Բացի այդ , կքննենք , թե ինչ տեսակետ օծյալները պետք է ունենան իրենց մասին , և մենք ինչպես պետք է արձագանքենք խորհրդանիշներից օգտվողների թվի աճին ։

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="17"> 28 Աստծու հետ համագործակցելը ուրախություն է պարգևում

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="18"> Վաղեմի ժամանակներից Եհովան հրավիրել է ուրիշներին համագործակցելու իր հետ իր նպատակն իրագործելու հարցում ։

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="19"> Նրա նպատակն է , որ համաշխարհային վկայություն տրվի , և նա հրավիրում է մեզ մասնակցելու այդ գործին ։

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="20"> Այս հոդվածում քննարկվում են այն օրհնությունները , որ մենք ստացել ենք ՝ լինելով Աստծու համագործակիցները ։

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="21"> ՇԱՊԻԿ

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="22"> Ռահվիրան Աստվածաշնչից մի հատված է կարդում սայլ քշող մարդու համար բաոբաբների ծառուղում ( Մուրունդավա )

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="23"> ՔԱՐՈԶԻՉՆԵՐ

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="24"> ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="25"> ՀԻՇԱՏԱԿԻ ԵՐԵԿՈՅԻ ՆԵՐԿԱՆԵՐ

# asf/2016042.xml.gz
# hy/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(src)="2"> 13 : 1 .
(trg)="1"> « Թող ձեր եղբայրասիրությունը հարատևի » ։

(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="2"> ԵՐԳ 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="3"> Ի ՞ նչ է եղբայրասիրությունը ։

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="4"> Ինչո ՞ ւ է կարևոր հարատևել եղբայրասիրության մեջ ։

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="5"> Ինչպե ՞ ս կարող ենք դրսևորել մեր սերը հավատակիցների հանդեպ ։

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="7"> Ինչո ՞ ւ Պողոսը նամակ գրեց եբրայեցի քրիստոնյաներին ։

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="8"> 61 ԹՎԱԿԱՆՆ էր ։

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="9"> Իսրայելում գտնվող քրիստոնեական ժողովների համար հարաբերական խաղաղ ժամանակներ էին ։

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="10"> Թեև Պողոս առաքյալը բանտարկված էր Հռոմում , բայց հույս ուներ , որ շուտով ազատության մեջ կլինի ։

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="11"> Նրա ընկերակից Տիմոթեոսը նոր էր ազատ արձակվել , և նրանք ծրագրում էին միասին այցելել Հրեաստանում ապրող հավատակիցներին ։

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="12"> Բայց հինգ տարի հետո Երուսաղեմը շրջապատվելու էր զորքերով , ինչպես որ մարգարեացել էր Հիսուսը ։

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="13"> Հրեաստանի քրիստոնյաները և հատկապես նրանք , ովքեր ապրում էին Երուսաղեմում , պետք է վճռականորեն գործեին ։

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="14"> Հիսուսը զգուշացրել էր , որ դեպքերի նման զարգացում տեսնելիս անմիջապես փախչեին ։

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="15"> 28 տարի էր անցել այն օրվանից , երբ Հիսուսը ասաց այս մարգարեությունը ։

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="17"> Բայց Պողոսը գիտեր , որ առջևում նրանց հավատի մեծագույն փորձությունն էր ։

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="18"> Առաքյալը ցանկանում էր , որ իր հավատակիցները պատրաստ լինեին ամեն ինչի ։

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="19"> Նրանք պետք է բացառիկ տոկունություն և հավատ ունենային , ամուր հավատ , որը կփրկեր նրանց կյանքը ( կարդա Եբրայեցիներ 10 ։

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="20"> 36 – 39 ) ։

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="21"> Ուստի Եհովայի ոգով ներշնչված ՝ Պողոսը իր սիրելի եղբայրներին ու քույրերին մի նամակ գրեց , որի նպատակն էր պատրաստել նրանց գալիք իրադարձություններին ։

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="22"> Այդ նամակը Աստվածաշնչի « Եբրայեցիներ » գիրքն է ։

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="23"> Ինչո ՞ ւ մեզ պետք է հետաքրքրի « Եբրայեցիներ » գիրքը ։

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="24"> Պողոսի ՝ եբրայեցիներին գրած նամակը բոլորիս պետք է հետաքրքրի ։

(src)="25"> Why ?
(trg)="25"> Ինչո ՞ ւ ։

(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="26"> Քանի որ մենք այսօր նմանատիպ իրավիճակում ենք ։

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="27"> Այս « չափազանց դժվար ժամանակներում » Եհովայի ժողովուրդը բախվում է ամեն տեսակ հակառակության և հալածանքի ։

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="28"> Եվ մենք , անկասկած , փաստում ենք , որ ամուր հավատ ունենք և նվիրված ենք ։

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="29"> Այդուհանդերձ , շատերիս համար այսօր հարաբերական խաղաղ ժամանակներ են , և բացահայտ հալածանք չկա ։

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="30"> Բայց առաջին դարի քրիստոնյաների պես ՝ բոլորս պետք է հիշենք այն կարևոր փաստը , որ շուտով բախվելու ենք մեր հավատի մեծագույն փորձությանը ( կարդա Ղուկաս 21 ։
(trg)="31"> 34 – 36 ) ։

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="32"> Ո ՞ րն է 2016թ . տարվա խոսքը , և ինչո ՞ ւ է այն ժամանակահարմար ։

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="33"> Ի ՞ նչը կօգնի մեզ պատրաստվելու առաջիկայում սպասվող իրադարձություններին ։

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="34"> « Եբրայեցիներ » գրքում Պողոսը նշեց մի շարք բաներ , որոնք կօգնեն մեզ ամրացնելու մեր հավատը ։

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="35"> Կարևոր բաներից մեկի մասին գրված է վերջին գլխի առաջին համարում , որը 2016թ . տարվա խոսքն է ։

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="36"> Այն մեզ հորդորում է .

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(src)="37"> 13 : 1 .
(trg)="37"> « Թող ձեր եղբայրասիրությունը հարատևի » ։

(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="38"> 2016թ . տարվա խոսքն է ՝ « Թող ձեր եղբայրասիրությունը հարատևի »

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="39"> Ի ՞ նչ է եղբայրասիրությունը ։

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="40"> Ի ՞ նչ է նշանակում եղբայրասիրություն դրսևորել ։

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="41"> Հունարեն ֆիլադելֆիա բառը , որ Պողոսը օգտագործեց , բառացի նշանակում է « սեր եղբոր հանդեպ » ։

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="42"> Եղբայրասիրությունը սիրո տեսակ է , որը ներառում է ուժեղ , ջերմ և անձնական կապվածություն , ինչպիսին ընտանիքի անդամների կամ մտերիմ ընկերների միջև է լինում ։

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="43"> Մենք ոչ թե քույր ու եղբայր ձևանում ենք , այլ քույր ու եղբայր ենք ։

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="44"> Միմյանց հանդեպ ունեցած կապվածության այդ ուժեղ զգացումը արտահայտված է հետևյալ խոսքերում .

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="45"> « Եղբայրասիրության մեջ գորովանք ունեցեք իրար հանդեպ ։

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="46"> Միմյանց պատվելու մեջ առաջինը եղեք » ։

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="48"> Ճշմարիտ քրիստոնյաների համար ովքե ՞ ր են եղբայրներ համարվում ։

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="49"> Մի գիտնականի խոսքերի համաձայն ՝ « « եղբայրասիրություն » բառը համեմատաբար հազվադեպ է հանդիպում քրիստոնեական գրականությունից դուրս » ։

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="51"> Այն երբեք չէր գործածվում ոչ հրեաների առնչությամբ ։

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="53"> Եհովան սովորեցրել է մեզ եղբայրական սիրով սիրել իրար ։

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="54"> Իսկ ինչո ՞ ւ է անչափ կարևոր , որ մեր եղբայրասիրությունը հարատևի ։

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="55"> ա ) Ո ՞ րն է եղբայրասիրություն դրսևորելու գլխավոր պատճառը ։

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="56"> բ ) Միմյանց ավելի շատ սիրելու ուրիշ ի ՞ նչ պատճառ ունենք ։

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="57"> Գլխավոր պատճառն այն է , որ Եհովան է պահանջում , որ եղբայրասիրություն դրսևորենք ։

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="58"> Մենք չենք կարող ասել , թե սիրում ենք Աստծուն , եթե չենք ուզում սիրել մեր եղբորը ։

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="59"> Բացի այդ , մենք միմյանց կարիքն ունենք , հատկապես դժվար ժամանակներում ։

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="60"> Պողոսը գիտեր , որ շուտով անհրաժեշտություն էր առաջանալու , որ եբրայեցի քրիստոնյաներից ոմանք , ում ինքը գրում էր , թողնեին իրենց տներն ու ունեցվածքը ։

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="61"> Հիսուսը նկարագրել էր , թե որքան դժվար ժամանակներ էին դրանք լինելու ։

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(trg)="62"> Ուստի առավել քան երբևէ այդ քրիստոնյաները կարիք ունեին միմյանց ավելի շատ սիրելու ։

(src)="62"> 12 : 9 .
(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="63"> Ի ՞ նչ պետք է անենք նախքան մեծ նեղության սկսվելը ։

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="64"> Շուտով մեծ նեղության կործանարար քամիները բաց կթողնվեն ։

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="66"> « Գնա , ի ՛ մ ժողովուրդ , մտիր քո ներքին սենյակները և քո հետևից փակիր դռները ։

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="67"> Թաքնվիր մի ակնթարթ , մինչև բարկությունն անցնի » ։

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="68"> « Ներքին սենյակները » կարող են վերաբերել մեր ժողովներին ։

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="69"> Այստեղ է , որ եղբայրներով ու քույրերով հավաքվում ենք , որպեսզի երկրպագենք Եհովային ։

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="70"> Բայց կանոնավորաբար հավաքվելը դեռ բավական չէ ։

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="71"> Պողոսը եբրայեցի քրիստոնյաներին հիշեցրեց , որ նրանք պետք է այդ առիթները օգտագործեն միմյանց « սիրո ու բարի գործերի » մղելու համար ։

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="72"> Մենք պետք է այժմ եղբայրասիրություն զարգացնենք , քանի որ այն կօգնի մեզ տոկալու ապագա ցանկացած դժվարության ու փորձության ներքո ։

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="73"> ա ) Այսօր եղբայրասիրություն դրսևորելու ի ՞ նչ առիթներ ունենք ։

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="74"> բ ) Բեր օրինակներ , թե ինչպես են Եհովայի ծառաները եղբայրասիրություն դրսևորել ։

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="75"> Եղբայրասիրություն դրսևորելու մեծ կարիք կա նույնիսկ հիմա , երբ դեռ չի սկսվել մեծ նեղությունը ։

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="76"> Մեր հավատակիցներից շատերը մեծ վնասներ են կրել երկրաշարժերի , ջրհեղեղների , փոթորիկների , ցունամիների և այլ բնական աղետների հետևանքով ։