# asf/2016040.xml.gz
# hy_arevmda/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> Յունուար 2016

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="3"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="4"> 3 Անձնուրաց ծառայողներ .

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="5"> Ովկիանիա

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="6"> 2016 – Ի ՓԵՏՐՈՒԱՐ 29 – ՄԱՐՏ 6
(trg)="7"> 7 Վճռէ ‘ յարատեւել եղբայրսիրութեան մէջ ’
(trg)="8"> 2016 – ի տարուան համարը ի ՞ նչ է ։

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="9"> Մինչ տարուան ընթացքին ատոր կը նայինք , ի ՞ նչ բաներու մասին պէտք է մտածենք ։

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="11"> 2016 – Ի ՄԱՐՏ 7 - 13

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="12"> 12 Աստուծոյ « անպատում պարգեւ » ը մեզ կը մղէ գործելու

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="13"> Եհովան մեզի տուած է « անպատում պարգեւ » ը ։

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="18"> 17 Սուրբ հոգին վկայութիւն կու տայ մեր հոգիին հետ

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="19"> 2016 – Ի ՄԱՐՏ 21 - 27

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="24"> 28 Աստուծոյ հետ գործակցիլը ուրախութիւն կը բերէ

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="28"> ԿՈՂՔԻ ՆԿԱՐԸ .

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="29"> ՄԱՏԱԿԱՍՔԱՐ

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="31"> ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉՆԵՐ

# asf/2016042.xml.gz
# hy_arevmda/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(trg)="2"> « Յարատեւեցէ ՛ ք եղբայրսիրութեան մէջ » ։

(src)="2"> 13 : 1 .
(trg)="3"> ԵՐԳԵՐ .

(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="4"> 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="5"> Ի ՞ ՆՉ ԿԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՍ

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="6"> Եղբայրսիրութիւնը ի ՞ նչ է ։

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="8"> Ինչպէ ՞ ս կրնանք մեր եղբայրսիրութիւնը ցոյց տալ ։

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="9"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="10"> Պօղոս ինչո ՞ ւ համար եբրայեցի քրիստոնեաներուն նամակ մը գրեց ։

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="11"> Ք.Ե . 61 թուականն էր ։

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="12"> Իսրայէլի մէջ քրիստոնէական ժողովքները յարաբերաբար խաղաղութիւն կը վայելէին ։

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="13"> Թէեւ Պօղոս առաքեալ Հռոմի մէջ բանտարկուած էր , սակայն յոյս ունէր որ մօտ ատենէն ազատ արձակուէր ։

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="14"> Իր ընկերակիցը ՝ Տիմոթէոս , դեռ բանտէն նոր արձակուած էր եւ միասնաբար կը ծրագրէին այցելել Հրէաստանի եղբայրներուն ։

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="15"> Սակայն ատկէ հինգ տարի ետք , Երուսաղէմը « զօրքերով շրջապատուած » պիտի ըլլար , ճիշդ ինչպէս որ Յիսուս մարգարէացած էր ։

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="16"> Հրէաստանի քրիստոնեաները , մանաւանդ Երուսաղէմի մէջ ապրողները , պէտք պիտի ունենային որ արագօրէն գործի անցնին ։

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="17"> Յիսուս ըսած էր որ երբ տեսնէին թէ այս բաները սկսան կատարուիլ , պէտք էր որ փախչէին ։

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="18"> Այժմ 28 տարի անցած էր որ Յիսուս այդ զգուշացումը տուած էր ։

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="19"> Այդ ժամանակուան ընթացքին , Իսրայէլի քրիստոնեաները հաւատարիմ մնացած էին , հակառակ որ շատ հալածանքներ եւ փորձութիւններ ունեցած էին ։

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="20"> Բայց Պօղոս գիտէր որ ուր է – ուր չէ հաւատքի ամէնէն մեծ փորձութիւններէն մէկը պիտի անցնէր իրենց գլուխէն ։

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="21"> Ան կ’ուզէր որ իրենք պատրաստուած ըլլային ինչ բանի ալ հանդիպէին ։

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="23"> 36 - 39 ) ։

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="24"> Ուստի Պօղոս Եհովայի հոգիէն ներշնչուած ՝ գրեց նամակ մը այդ եղբայրներուն եւ քոյրերուն , որպէսզի զիրենք զօրացնէր գալիք բաներուն համար ։

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="25"> Այդ նամակը այժմ կը ճանչցուի որպէս Եբրայեցիս գիրքը ։

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="26"> Ինչո ՞ ւ համար պէտք է հետաքրքրուած ըլլանք Եբրայեցիս նամակով ։

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(src)="25"> Why ?
(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="27"> Բոլորս պէտք է հետաքրքրուած ըլլանք Եբրայեցիս նամակով , քանի որ նոյնանման պարագայի մը մէջ կը գտնուինք ։

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="28"> « Չար ժամանակներու » մէջ կ’ապրինք , եւ շատեր հաւատարմօրէն դիմացած են լուրջ փորձութիւններու կամ հալածանքի ։

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="29"> Բայց մեզմէ շատեր յարաբերաբար խաղաղ պայմաններու մէջ կ’ապրին եւ ուղղակի հալածանք չունին ։

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="30"> Սակայն պէտք է Պօղոսի օրուան քրիստոնեաներուն պէս արթուն ըլլանք , քանի որ մօտ ատենէն հաւատքի ամէնէն մեծ փորձութիւնը պիտի ունենանք ( կարդա ՛ Ղուկաս 21 ։
(trg)="31"> 34 - 36 ) ։

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="32"> 2016 – ի տարուան համարը ի ՞ նչ է , եւ ինչո ՞ ւ տեղին է ։

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="33"> Ի ՞ նչ բան մեզի պիտի օգնէ որ այս գալիք բաներուն պատրաստուինք ։

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="34"> Եբրայեցիս նամակին մէջ Պօղոս կը խօսի շատ մը բաներու մասին , որոնք մեզի պիտի օգնեն մեր հաւատքը զօրացնելու ։

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="35"> Կարեւոր կէտ մը յիշուած է Եբրայեցիս 13 ։

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="36"> 1 – ին մէջ ( ԱԾ ) , որ 2016 – ի տարուան համարն է ։

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(trg)="37"> Ատիկա մեզ կը քաջալերէ .

(src)="37"> 13 : 1 .
(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="38"> « Յարատեւեցէ ՛ ք եղբայրսիրութեան մէջ » ։
(trg)="39"> ԵՂԲԱՅՐՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ Ի ՞ ՆՉ Է

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="40"> Ի ՞ նչ է եղբայրսիրութիւնը ։

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="41"> Եղբայրսիրութիւնը ի ՞ նչ է ։

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="42"> Պօղոսի գործածած յունարէն բառը ՝ ֆի·լա·տել·ֆիա , բառացիօրէն կը նշանակէ « եղբօր մը հանդէպ գորով » ։

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="44"> Մենք չենք ձեւացներ եղբայրներ եւ քոյրեր ըլլալ . մենք իրապէս եղբայրներ եւ քոյրեր ենք ։

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="45"> Պօղոս կ’ըսէ .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="46"> « Եղբայրսիրութեան մէջ իրարու գորովալից եղէ ՛ ք . պատուելու մէջ իրարմէ անցէ ՛ ք » ։

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="47"> Այս խօսքը ցոյց կու տայ , թէ մեր միջեւ եղած կապուածութիւնը որքա ՛ ն զօրաւոր է ։

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="48"> Եղբայրսիրութիւնը , սկզբունքի վրայ հիմնուած սիրոյ ՝ ա·կաբէ – ի հետ մէկտեղ , Աստուծոյ ծառաներուն կ’օգնէ որ իրարու հետ մտերիմ բարեկամներ ըլլան ։

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="49"> Որո ՞ նք պէտք է մեր եղբայրները նկատենք ։

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="50"> Ուսումնական մը կ’ըսէ , թէ « ‘ Եղբայրսիրութիւնը ’ համեմատաբար հազուագիւտ նշուած արտայայտութիւն մըն է քրիստոնէական հրատարակութիւններէ դուրս » ։

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="51"> Հրէականութեան մէջ , « եղբայր » բառը ատեններ բառացի ազգականներէ զատ ուրիշներ ալ կ’ընդգրկէր , բայց բնա ՛ ւ չէր ընդգրկեր անհատ մը որ հրեայ չէր ։

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="52"> Սակայն որպէս ճշմարիտ քրիստոնեաներ , բոլոր ճշմարիտ հաւատացեալները մեր « եղբայր » ներն են , ուրկէ ալ ըլլան ։

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="53"> Եհովան մեզի սորվեցուցած է որ զիրար սիրենք ։

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="54"> Բայց ինչո ՞ ւ համար կարեւոր է որ շարունակենք եղբայրսիրութիւն ցոյց տալ ։

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="55"> ԻՆՉՈ ՞ Ւ ՇԱՏ ԿԱՐԵՒՈՐ Է ՈՐ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆՔ ԵՂԲԱՅՐՍԻՐՈՒԹԻՒՆ ՑՈՒՑՆԵԼ

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="56"> ա ) Եղբայրսիրութիւն ցուցնելու կարեւորագոյն պատճառը ի ՞ նչ է ։

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="57"> բ ) Ուրիշ պատճառ մը տուր , թէ ինչո ՛ ւ կարեւոր է որ իրարու հանդէպ մեր սէրը զօրացնենք ։

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="59"> Չենք կրնար ըսել թէ Աստուած կը սիրենք , երբ չենք ուզեր մեր եղբայրները սիրել ։

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="60"> Ուրիշ պատճառ մըն ալ կայ . մենք իրարու պէտք ունինք , մանաւանդ նեղութեան ժամանակ ։

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="61"> Երբ Պօղոս իր նամակը գրեց եբրայեցի քրիստոնեաներուն , գիտէր որ անոնցմէ ոմանք մօտ ատենէն պիտի ստիպուէին իրենց տուները եւ ունեցուածքը ձգել ։

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="62"> Յիսուս նկարագրած էր թէ այդ ժամանակը որքա ՜ ն դժուար պիտի ըլլար ։

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(trg)="64"> Ի ՞ նչ պէտք է ընենք հիմա ՛ , առաջ որ մեծ նեղութիւնը սկսի ։

(src)="62"> 12 : 9 .
(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="65"> Մօտ ատենէն , մարդկութեան պատմութեան մէջ ամէնէն մեծ նեղութիւնը պիտի սկսի ։

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="66"> Այդ ժամանակ , լաւ կ’ըլլայ որ այս խրատին ականջ տանք .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="67"> « Գնա ՛ , ո ՛ վ իմ ժողովուրդս , քու սենեակներուդ մէջ մտի ՛ ր ու քու վրադ դռներդ գոցէ ՛ . պահուէ ՛ քիչ մը , վայրկեան մը , մինչեւ բարկութիւնը անցնի » ։

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="68"> Այս « սենեակներ » ը կրնան մեր ժողովքներուն ակնարկել ։

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="69"> Իրապէս , մեր ժողովներուն մէջ է որ եղբայրներուն եւ քոյրերուն հետ Եհովան կը պաշտենք ։