# asf/2016440.xml.gz
# cy/2016440.xml.gz


(src)="1"> 1 Appreciating Jehovah as Our Potter
(trg)="1"> 3 Mae Jehofa yn Gofalu Amdanat Ti

(src)="2"> 2 Do You Let the Great Potter Mold You ?
(trg)="3"> 11 Wyt Ti’n Gadael i’r Crochenydd Mawr Dy Lunio Di ?

(src)="3"> Pottery is a craft in which the artisan works very closely with his material .
(trg)="4"> Er mwyn creu llestr , mae crochenydd yn mowldio’r clai â’i ddwylo ei hun .

(src)="4"> In these two articles , we will see how Jehovah fulfills his role as “ our Potter ” and what we must do in order to be like soft clay in his hands .
(trg)="5"> Yn y ddwy erthygl hyn , byddwn yn gweld sut mae Jehofa yn cyflawni ei rôl fel Crochenydd inni , a beth sydd ei angen inni ei wneud er mwyn bod yn feddal fel clai yn ei ddwylo .
(trg)="6"> 16 Cwestiynau Ein Darllenwyr

(src)="5"> 3 “ Jehovah Our God Is One Jehovah ”
(trg)="7"> 18 Mae Jehofa Ein Duw yn Un Jehofa

(src)="6"> In what ways is Jehovah our God “ one Jehovah ” ?
(trg)="8"> Ym mha ffyrdd mae Jehofa ein Duw yn un Jehofa ?

(src)="7"> How does that affect our relationship with him and with fellow worshippers ?
(trg)="9"> Sut mae hynny’n effeithio ar ein perthynas ag ef ac â’n cyd - addolwyr ?

(src)="8"> In today’s diversified and multicultural world , we must understand what Jehovah requires of us so that we can have him as “ our God . ”
(trg)="10"> Yn y byd amlddiwylliannol sydd ohoni , mae’n bwysig inni ddeall beth mae Jehofa yn ei ofyn gennyn ni fel y gallwn ni ei addoli .

(src)="9"> 4 Do Not Let the Faults of Others Stumble You
(trg)="11"> 23 Paid â Gadael i Feiau Pobl Eraill Dy Faglu Di

(src)="10"> All humans have faults that can hurt others .
(trg)="12"> Mae gan bawb feiau sy’n gallu brifo eraill .

(src)="11"> What Bible examples can help us understand how we should react when the words or deeds of others hurt us ?
(trg)="13"> Pa esiamplau yn y Beibl a all ein helpu i wybod sut y dylen ni ymateb pan fydd rhywun yn gwneud neu’n dweud rhywbeth sy’n ein brifo ?

# asf/2016442.xml.gz
# cy/2016442.xml.gz


(src)="1"> “ O Jehovah , . . . you are our Potter ; we are all the work of your hand . ” ​ — ISA .
(trg)="1"> “ Ond tydi , O ARGLWYDD , . . . yw’r crochenydd ; gwaith dy ddwylo ydym i gyd . ” — ESEI .

(src)="2"> 64 : 8 .
(trg)="2"> 64 : 8 .

(src)="3"> SONGS : 120 , 26
(trg)="3"> CANEUON : 89 , 26

(src)="4"> how Jehovah chooses those whom he will mold ?
(trg)="4"> sut mae Jehofa yn dewis y rhai y bydd yn eu llunio ?

(src)="5"> why Jehovah molds his people ?
(trg)="5"> y rheswm pam mae Jehofa yn llunio ei bobl ?

(src)="6"> how God molds those who submit to him ?
(trg)="6"> sut mae Jehofa yn mowldio’r rhai sy’n ymostwng iddo ?

(src)="7"> Why is Jehovah the greatest Potter ?
(trg)="7"> Pam y gellir dweud mai Jehofa yw’r Crochenydd gorau ?

(src)="8"> IN November 2010 , a bid of nearly 70 million dollars was made in London , England , for an 18th - century Chinese ceramic vase .
(trg)="8"> YM MIS Tachwedd 2010 , gwerthwyd llestr seramig Tsieineaidd o’r ddeunawfed ganrif am tua 53 miliwn o bunnoedd yn Llundain .

(src)="9"> Clearly , a potter can turn something as abundant and inexpensive as clay into a beautiful and costly masterpiece .
(trg)="9"> Yn amlwg , mae crochenydd yn gallu troi rhywbeth sydd mor gyffredin a rhad â chlai yn rhywbeth hyfryd a gwerthfawr .

(src)="10"> Yet , no human potter can begin to compare with Jehovah .
(trg)="10"> Ond , nid yw yr un crochenydd yn cymharu â Jehofa .

(src)="11"> Late in the sixth creative day , God fashioned “ out of dust [ clay ] from the ground ” a perfect man and gave him the capacity to reflect his Maker’s qualities .
(trg)="11"> Tua diwedd chweched dydd y creu , lluniodd Duw ddyn perffaith “ o lwch [ clai ] y tir ” a rhoi iddo’r gallu i adlewyrchu rhinweddau ei Greawdwr .
(trg)="12"> ( Gen .

(src)="12"> That perfect man , Adam , who was made from the earth was rightly called a “ son of God . ” ​ — Luke 3 : 38 .
(trg)="13"> 2 : 7 ) Addas felly yw galw Adda , y dyn a gafodd ei greu o’r pridd , yn “ fab Duw . ” — Luc 3 : 38 .

(src)="13"> 2 , 3 .
(trg)="14"> 2 , 3 .

(src)="14"> How can we imitate the attitude of repentant Israelites ?
(trg)="15"> Sut gallwn ni efelychu agwedd yr Israeliaid edifar ?

(src)="15"> Adam , however , lost his sonship when he rebelled against his Maker .
(trg)="16"> Ond , pan gefnodd Adda ar Dduw , nid oedd bellach yn fab iddo .

(src)="16"> Nonetheless , throughout the generations “ a great cloud ” of Adam’s descendants have chosen to uphold God’s sovereignty .
(trg)="17"> Er hynny , mae “ torf o dystion , ” sydd i gyd yn ddisgynyddion Adda , wedi dewis cefnogi sofraniaeth Duw .
(trg)="18"> ( Heb .

(src)="17"> By humbly submitting to their Creator , they have demonstrated that they wanted him , not Satan , to be their Father and Potter .
(trg)="19"> 12 : 1 ) Drwy ymostwng i’w Creawdwr , maen nhw wedi dangos eu bod nhw’n ei ddewis ef , nid Satan , yn Dad ac yn Grochenydd iddyn nhw .

(src)="18"> Their loyalty to God calls to mind Isaiah’s words concerning repentant Israelites : “ O Jehovah , you are our Father .
(src)="19"> We are the clay , and you are our Potter ; we are all the work of your hand . ” ​ — Isa .
(trg)="20"> ( Ioan 8 : 44 ) Mae eu ffyddlondeb i Dduw yn dwyn i gof eiriau Eseia ynglŷn â’r Israeliaid edifar : “ Ond tydi , O ARGLWYDD , yw ein tad ; ni yw’r clai a thi yw’r crochenydd ; gwaith dy ddwylo ydym i gyd . ” — Esei .

(src)="20"> 64 : 8 .
(trg)="21"> 64 : 8 .

(src)="21"> Today , all who worship Jehovah in spirit and truth endeavor to reflect the same humble , submissive attitude .
(trg)="22"> Heddiw , mae pawb sy’n addoli Jehofa mewn ysbryd a gwirionedd yn ceisio adlewyrchu’r agwedd ostyngedig honno .

(src)="22"> They consider it an honor to address Jehovah as Father and to submit to him as their Potter .
(trg)="23"> Braint yw galw Jehofa’n Dad ac ildio iddo fel ein Crochenydd .

(src)="23"> Do you see yourself as soft clay in God’s hands , willing to be molded into a vessel that is desirable in his eyes ?
(trg)="24"> Wyt ti’n dy weld dy hun fel clai meddal yn nwylo Duw , yn barod i gael dy ffurfio’n llestr sy’n ddymunol iddo ?

(src)="24"> Do you similarly see each of your spiritual brothers and sisters as a work in progress , being molded by God ?
(trg)="25"> Wyt ti hefyd yn ystyried dy frodyr a’th chwiorydd ysbrydol yn waith ar y gweill , yn cael eu llunio gan Dduw ?

(src)="25"> To help us in that regard , let us consider three aspects of Jehovah’s work as our Potter : How he chooses those whom he molds , why he molds them , and how he does so .
(trg)="26"> I’n helpu yn hyn o beth , gad inni ystyried tair elfen o waith Jehofa , ein Crochenydd : Sut mae’n dewis y rhai y mae’n eu llunio , pam mae’n eu llunio nhw , a sut mae’n gwneud hynny .

(src)="26"> How does Jehovah choose those whom he draws to himself ?
(trg)="27"> Sut mae Jehofa yn dewis y rhai y mae’n eu denu ato’i hun ?

(src)="27"> Give examples .
(trg)="28"> Rho enghreifftiau .

(src)="28"> When Jehovah observes humans , he does not pay attention to outward appearances .
(trg)="29"> Wrth i Jehofa edrych ar bobl , nid yw’n rhoi sylw i’w pryd a’u gwedd .

(src)="29"> Rather , he examines the heart , the inner person .
(trg)="30"> Yn hytrach , mae’n chwilio’r galon , sef y person mewnol .

(src)="30"> ( Read 1 Samuel 16 : 7b . )
(trg)="31"> ( Darllen 1 Samuel 16 : 7b . )

(src)="31"> This fact was amply demonstrated when God formed the Christian congregation .
(trg)="32"> Cafodd y ffaith honno ei phrofi’n llwyr pan ffurfiodd Duw y gynulleidfa Gristnogol .

(src)="32"> He drew to himself and his Son many individuals who from a human standpoint might have seemed to be undesirable .
(trg)="33"> Denodd ato’i hun , a’i Fab , lawer o unigolion a oedd yn annymunol o safbwynt dynol .

(src)="33"> One such person was a Pharisee named Saul ​ — “ a blasphemer and a persecutor and an insolent man . ”
(trg)="34"> ( Ioan 6 : 44 ) Person o’r fath oedd Saul — Pharisead a oedd yn cablu , yn erlid , ac yn sarhau .
(trg)="35"> ( 1 Tim .

(src)="34"> “ The examiner of hearts , ” however , did not see Saul as useless clay .
(trg)="36"> 1 : 13 ) Ond , nid clai diwerth oedd Saul yng ngolwg yr un sy’n “ profi calonnau . ”

(src)="35"> Instead , God saw that he could be molded into a desirable vessel ​ — in fact , “ a chosen vessel ” to bear witness “ to the nations as well as to kings and the sons of Israel . ”
(trg)="37"> ( Diar .
(trg)="38"> 17 : 3 ) Yn hytrach , roedd Duw yn gwybod y byddai’n bosibl iddo fowldio Saul yn llestr dymunol — hyd yn oed yn “ llestr dewis , ” i dystiolaethu “ gerbron y Cenhedloedd a’u brenhinoedd , a cherbron plant Israel . ”
(trg)="39"> ( Act .

(src)="36"> Others whom God saw as potential vessels “ for an honorable use ” included former drunkards , immoral people , and thieves .
(trg)="40"> 9 : 15 ) Gwelodd Duw botensial mewn pobl i fod yn “ llestri crand , ” hyd yn oed rhai a oedd yn feddwon , yn bobl anfoesol , ac yn lladron .

(src)="37"> As they gained accurate knowledge of God’s Word and expressed faith , they allowed Jehovah to mold them .
(trg)="42"> 6 : 9 - 11 ) Wrth iddyn nhw dderbyn gwybodaeth gywir a rhoi eu ffydd ar waith , roedden nhw’n gadael i Jehofa eu llunio .

(src)="38"> 5 , 6 .
(trg)="43"> 5 , 6 .

(src)="39"> How should our trust in Jehovah as our Potter affect our attitude toward ( a ) the people in our territory ?
(trg)="44"> Sut dylai ymddiried yn Jehofa fel ein Crochenydd effeithio ar ein hagwedd tuag at ( a ) y bobl yn ein tiriogaeth ?

(src)="40"> ( b ) our brothers and sisters ?
(trg)="45"> ( b ) ein brodyr a’n chwiorydd ?

(src)="41"> How can the foregoing help us ?
(trg)="46"> Sut gall gwybod hyn ein helpu ni ?

(src)="42"> Our faith in Jehovah’s ability to read hearts and to draw to himself those whom he chooses should prevent us from judging others , both in our territory and in our congregation .
(trg)="47"> Oherwydd ein ffydd yng ngallu Jehofa i ddarllen calonnau a denu ato’i hun y rhai y mae ef yn eu dewis , ni ddylen ni farnu eraill , un ai yn ein tiriogaeth neu yn ein cynulleidfa .

(src)="43"> Consider the example of a man named Michael .
(trg)="48"> Ystyria esiampl Michael .

(src)="44"> “ When Jehovah’s Witnesses called on me , ” he recalls , “ I would just turn away and ignore them as if they did not exist .
(trg)="49"> “ Pan ddaeth Tystion Jehofa i’m gweld i , ” meddai , “ roeddwn i’n troi fy nghefn arnyn nhw a’u hanwybyddu .

(src)="45"> I was really rude !
(trg)="50"> Ro’n i’n hollol ddigywilydd !

(src)="46"> Later , in a different setting , I met a family whom I admired because of their good conduct .
(trg)="51"> Yn nes ymlaen , mewn sefyllfa wahanol , dyma fi’n cwrdd â theulu , ac oherwydd eu hymddygiad da , roeddwn i’n eu hedmygu .

(src)="47"> Then one day I received a shock ​ — they were Jehovah’s Witnesses !
(trg)="52"> Wedyn , un diwrnod ges i fraw — roedden nhw’n Dystion Jehofa !

(src)="48"> Their behavior moved me to examine the basis for my prejudice .
(trg)="53"> Roedd eu hymddygiad yn fy ysgogi i ganfod y rheswm dros fy rhagfarn .

(src)="49"> I soon came to the realization that my attitude was based on ignorance and hearsay , not on facts . ”
(trg)="54"> Yn fuan , sylweddolais fod fy agwedd yn seiliedig ar ddiffyg gwybodaeth ac ar straeon , nid ar ffeithiau . ”

(src)="50"> To get the facts , Michael accepted a Bible study .
(trg)="55"> Er mwyn canfod y ffeithiau , dechreuodd Michael astudio’r Beibl gyda’r Tystion .

(src)="51"> Later , he came into the truth and entered the full - time service .
(trg)="56"> Mewn amser , derbyniodd y gwirionedd a dechreuodd wasanaethu’n llawn amser .

(src)="52"> Our accepting Jehovah as our Potter can affect our attitude toward fellow believers too .
(trg)="57"> Gall derbyn mai Jehofa yw ein Crochenydd effeithio ar ein hagwedd tuag at ein cyd - gredinwyr hefyd .

(src)="53"> Do you see your brothers and sisters as God does ​ — not as a finished product , but as a work in progress ?
(trg)="58"> Wyt ti’n gweld dy frodyr a’th chwiorydd fel mae Duw yn eu gweld nhw — nid fel gwaith sydd wedi ei gwblhau , ond fel gwaith sydd heb ei orffen ?

(src)="54"> He can see the inner person as well as the kind of person one can become in his capable hands .
(trg)="59"> Mae Duw yn gweld y person mewnol yn ogystal â’r math o berson y gall rhywun fod yn ei ddwylo medrus .

(src)="55"> Hence , Jehovah takes a positive view of people and does not focus on temporary imperfections .
(trg)="60"> Felly , mae gan Jehofa agwedd bositif tuag at bobl ac nid yw’n canolbwyntio ar ffaeleddau dros dro .

(src)="56"> We can imitate him by seeing his servants in a positive light .
(trg)="61"> ( Salm 130 : 3 ) Gallwn efelychu Jehofa drwy edrych ar ei weision mewn ffordd bositif .

(src)="57"> In fact , we can work along with our Potter by supporting our brothers and sisters as they strive to make spiritual advancement .
(trg)="62"> Hefyd , gallwn gydweithio â’n Crochenydd drwy gefnogi ein brodyr wrth iddyn nhw geisio cynyddu’n ysbrydol .
(trg)="63"> ( 1 Thes .

(src)="58"> As “ gifts in men , ” the elders ought to take the lead in this regard . ​ — Eph .
(trg)="64"> 5 : 14 , 15 ) Fel “ rhoddion i bobl , ” dylai’r henuriaid osod yr esiampl yn hyn o beth . — Eff .

(src)="59"> 4 : 8 , 11 - 13 .
(trg)="65"> 4 : 8 , 11 - 13 .

(src)="60"> Why do you appreciate Jehovah’s discipline ?
(trg)="66"> Pam rwyt ti’n ddiolchgar am ddisgyblaeth Jehofa ?

(src)="61"> You may have heard someone say something like this : ‘ I never fully appreciated the discipline that I received from my parents until I had children of my own . ’
(trg)="67"> Efallai dy fod ti wedi clywed pobl yn dweud rhywbeth tebyg i hyn : “ Wnes i ddim gwerthfawrogi disgyblaeth fy rhieni nes i mi gael plant . ”

(src)="62"> When we gain more experience in life , we may see discipline in a new light and start to view it as Jehovah does , as a manifestation of love .
(trg)="68"> Wrth inni gael mwy o brofiad mewn bywyd , byddwn ni’n ystyried disgyblaeth fel y mae Jehofa yn ei hystyried , hynny yw , arwydd o gariad .

(src)="63"> ( Read Hebrews 12 : 5 , 6 , 11 . )
(trg)="69"> ( Darllen Hebreaid 12 : 5 , 6 , 11 . )

(src)="64"> Yes , out of love for his children , Jehovah patiently molds us .
(trg)="70"> O achos ei gariad tuag at ei blant , mae Jehofa yn ein mowldio ni’n amyneddgar .

(src)="65"> He wants us to be wise and happy and to love him in return .
(trg)="71"> Mae’n dymuno i’w blant fod yn ddoeth , hapus , ac i’w garu .

(src)="66"> He takes no pleasure in our suffering ; nor does he want us to die as “ children of wrath , ” which is the prospect inherited from Adam . ​ — Eph .
(trg)="72"> ( Diar .
(trg)="73"> 23 : 15 ) Nid yw’n cael unrhyw bleser o’n gweld ni’n dioddef , ac nid yw’n dymuno inni farw o dan “ ddigofaint Duw , ” sef y dyfodol mae disgynyddion Adda wedi ei etifeddu ganddo . — Eff .

(src)="67"> 2 : 2 , 3 .
(trg)="74"> 2 : 2 , 3 .

(src)="68"> 8 , 9 .
(trg)="75"> 8 , 9 .

(src)="69"> How is Jehovah teaching us today , and how will this education continue in the future ?
(trg)="76"> Sut mae Jehofa yn ein dysgu ni heddiw , a sut bydd yr addysg honno’n parhau yn y dyfodol ?

(src)="70"> As “ children of wrath , ” we once displayed many qualities that displease God , perhaps even some beastlike traits !
(trg)="77"> A ninnau ar un adeg o dan “ ddigofaint Duw , ” roedd gennyn ni lawer o dueddiadau a oedd yn annymunol iddo , efallai rhai ofnadwy !

(src)="71"> Yet , thanks to Jehovah’s molding , we changed ; we became more like lambs .
(trg)="78"> Ond , oherwydd i Jehofa ein mowldio , daethon ni’n debycach i ŵyn .
(trg)="79"> ( Esei .

(src)="72"> Therefore , the environment in which Jehovah is now molding us is viewed as a spiritual paradise that is presently taking shape .
(trg)="80"> 11 : 6 - 8 ; Col .
(trg)="81"> 3 : 9 , 10 ) Felly , mae’r sefyllfa heddiw , lle mae Jehofa yn ein llunio , yn debyg i baradwys ysbrydol sydd wrthi’n cael ei ffurfio .

(src)="73"> We feel safe and secure despite the wicked world around us .
(trg)="82"> Rydyn ni’n teimlo’n ddiogel er gwaethaf y byd drwg o’n cwmpas .

(src)="74"> Moreover , in this setting , those of us who grew up in loveless , dysfunctional families finally experience real love .
(trg)="83"> Hefyd , magwyd rhai ohonon ni mewn teuluoedd digariad ond nawr teimlwn wir gariad y gynulleidfa .

(src)="75"> And we have learned to show love to others .
(trg)="84"> ( Ioan 13 : 35 ) Ac rydyn ni wedi dysgu sut i ddangos cariad at eraill .

(src)="76"> Above all , we have come to know Jehovah and now experience his fatherly love . ​ — Jas .
(src)="77"> 4 : 8 .
(trg)="85"> Yn bennaf , rydyn ni wedi dod i adnabod ein Tad Jehofa ac nawr yn profi ei gariad . — Iago 4 : 8 .

(src)="78"> In the new world , we will experience to the full the blessings of the spiritual paradise .
(trg)="86"> Yn y byd newydd , byddwn ni’n mwynhau bendithion y baradwys ysbrydol i’r eithaf .

(src)="79"> Then , our spiritual paradise will have its perfect counterpart ​ — a literal paradise under the rulership of God’s Kingdom .
(trg)="87"> Yna , bydd y ddaear yn baradwys lythrennol o dan reolaeth Teyrnas Dduw .

(src)="80"> During that time of global restoration , Jehovah will continue to mold earth’s inhabitants , educating them to a degree that we might now find hard to imagine .
(trg)="88"> Wrth i’r ddaear gael ei hadfer , bydd Jehofa yn parhau i fowldio trigolion y ddaear , a’u dysgu i raddfa sy’n anodd ei dychmygu ar hyn o bryd .
(trg)="89"> ( Esei .

(src)="81"> Furthermore , God will make our minds and bodies perfect , so that we will be able to absorb his teaching and do his will flawlessly .
(trg)="90"> 11 : 9 ) Yn ychwanegol i hynny , bydd Duw yn gwneud ein meddyliau a’n cyrff yn ddi - wall fel y gallwn ni dderbyn ei ddysgeidiaethau a gwneud ei ewyllys yn berffaith .

(src)="82"> So let us be determined to continue submitting to Jehovah , showing him that we view his molding as an expression of his love for us . ​ — Prov .
(trg)="91"> Felly , gad inni fod yn benderfynol o ddal ati i ymostwng i Jehofa , gan ddangos ein bod ni’n ystyried ei waith llunio yn arwydd o’i gariad tuag aton ni . — Diar .

(src)="83"> 3 : 11 , 12 .
(trg)="92"> 3 : 11 , 12 .

(src)="84"> How did Jesus reflect the Great Potter’s patience and skill ?
(trg)="93"> Sut roedd Iesu’n adlewyrchu amynedd a sgìl y Crochenydd Mawr ?

(src)="85"> Like a highly skilled potter , Jehovah knows the type and quality of “ the clay ” that is before him , and he molds it accordingly .
(trg)="94"> Ac yntau’n grochenydd medrus , mae Jehofa yn ystyried y math o glai sydd o’i flaen a’i ansawdd , ac yn ei ffurfio mewn ffordd briodol .

(src)="86"> ( Read Psalm 103 : 10 - 14 . )
(trg)="95"> ( Darllen Salm 103 : 10 - 14 . )

(src)="87"> Indeed , he deals with us as individuals , taking into account our particular weaknesses , limitations , and level of spiritual growth .
(trg)="96"> Yn wir , rydyn ni’n unigolion i Jehofa , ac mae’n ystyried ein gwendidau , ein cyfyngiadau , a’n haeddfedrwydd ysbrydol .