# asf/2016040.xml.gz
# ceb/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> 1 Be Determined to “ Let Your Brotherly Love Continue ” !
(trg)="3"> 7 Magmadeterminado nga ‘ Ipadayon ang Inyong Inigsoong Gugma ’ !

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(trg)="4"> Unsay atong tinuig nga teksto sa 2016 ?

(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="5"> Unsay angay natong pamalandongon samtang makita nato kini sa tibuok tuig ?

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="6"> Kining artikuloha maghisgot kon sa unsang paagi kita makabenepisyo pag - ayo sa atong tinuig nga teksto .

(src)="6"> 2 Be Compelled by God’s “ Indescribable Free Gift ”
(trg)="7"> 12 Gipalihok Ka ba sa “ Dili - Mahubit nga Walay Bayad nga Gasa ” sa Diyos ?

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="8"> Si Jehova naghatag kanato sa gitawag ni apostol Pablo nga “ dili - mahubit nga walay bayad nga gasa . ”

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="9"> Unsa ang maong gasa ?

(src)="9"> How does it compel us to walk in the footsteps of Christ Jesus , to love our brothers , and to forgive others from the heart ?
(trg)="10"> Giunsa kita pagpalihok niini sa pagsunod sa mga tunob ni Kristo Jesus , sa paghigugma sa atong mga igsoon , ug sa pagpasaylo sa uban nga kinasingkasing ?

(src)="10"> We will answer these questions and consider practical things we can do during the Memorial season .
(trg)="11"> Atong tubagon kining mga pangutanaha ug hisgotan ang praktikal nga mga butang nga atong mahimo panahon sa Memoryal .

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="12"> 17 Ang Espiritu Nagpamatuod Uban sa Atong Espiritu

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="13"> 22 “ Mouban Kami Kaninyo ”

(src)="13"> These two articles will explain how someone knows that he or she has received the heavenly calling and what it means for that person to be one of the anointed .
(trg)="14"> Ipatin - aw niining duha ka artikulo kon sa unsang paagi ang usa mahibalo nga siya nakadawat ug langitnong pagkatinawag ug kon unsay kahulogan niini para kaniya .

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="15"> Dugang pa , atong konsiderahon kon unsay angayng pag - isip sa mga dinihogan sa ilang kaugalingon ug kon angay ba tang mabalaka sa pag - uswag sa gidaghanon sa nakig - ambit panahon sa Memoryal .

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="16"> 28 Ang Pagbuhat Uban sa Diyos Makahatag ug Kalipay

(src)="16"> From earliest times , Jehovah has invited others to work with him to accomplish his purpose .
(trg)="17"> Sukad pa kaniadto , si Jehova nagdapit sa uban sa pagbuhat uban kaniya aron matuman ang iyang katuyoan .

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="18"> Katuyoan niya nga isangyaw ang maayong balita sa tibuok yuta , ug kita iyang gidapit sa pagpakigbahin niining buluhatona .

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="19"> Hisgotan niining artikuloha ang mga panalangin nga atong madawat ingong mga isigkamagbubuhat sa Diyos .

(src)="19"> COVER IMAGE :
(trg)="20"> HULAGWAY SA HAPIN :

(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="21"> Usa ka payunir nga nagsangyaw sa tawong nagsakay sa karetilya diha sa Alley of the Baobabs sa Morondava , Madagascar

(src)="21"> PUBLISHERS
(trg)="22"> MAGMAMANTALA

(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="23"> BIBLE STUDY

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="24"> MITAMBONG SA MEMORYAL

# asf/2016042.xml.gz
# ceb/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(trg)="1"> ‘ Ipadayon ang inyong inigsoong gugma . ’ — HEB .

(src)="2"> 13 : 1 .
(trg)="2"> 13 : 1 .

(src)="3"> SONGS : 10 , 54
(trg)="3"> AWIT : 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="4"> Unsa ang inigsoong gugma ?

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="5"> Nganong importante kaayo nga padayong ipakita ang inigsoong gugma ?

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="6"> Unsaon nato pagpakita ang inigsoong gugma ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="8"> Nganong misulat si Pablo ngadto sa Hebreohanong mga Kristohanon ?

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="9"> KADTO maoy tuig 61 C.E .

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="10"> Ang mga kongregasyon sa tibuok Israel nakasinatig kalinaw .

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="11"> Bisag si apostol Pablo gipriso sa Roma , siya naglaom nga hapit na siyang pagawson .

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="12"> Ang iyang kauban nga si Timoteo bag - o pang gipagawas , ug nagplano silang moduaw sa ilang mga igsoon sa Judea .

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="13"> Pero lima ka tuig na lang , libotan na ang Jerusalem sa “ nagkampong kasundalohan , ” ingon sa gitagna ni Jesus .

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="14"> Kinahanglang molihok dayon ang mga Kristohanon sa Judea , ilabina kadtong nagpuyo sa Jerusalem .

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="15"> Gipasidan - an sila ni Jesus nga inigkakita nila nga malibotan na ang Jerusalem sa mga sundalo , kinahanglan silang mobiya dayon . — Luc .
(trg)="16"> 21 : 20 - 24 .

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="17"> Sulod sa 28 ka tuig sukad isulti ni Jesus ang maong tagna , daghan nang pagsulay ug paglutos ang malamposong nasagubang sa matinumanong Hudiyong mga Kristohanon .

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="18"> Pero nahibalo si Pablo nga hapit na nilang atubangon ang usa sa kinadak - ang pagsulay sa ilang pagtuo .

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="19"> Gusto niya nga maandam sila sa kon unsay posibleng mahitabo .

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="20"> Gikinahanglan gyod nila ang paglahutay ug lig - ong pagtuo — pagtuo nga makaluwas sa ilang kinabuhi .

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="21"> ( Basaha ang Hebreohanon 10 : 36 - 39 . )

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="22"> Busa gipalihok sa espiritu ni Jehova si Pablo nga sulatan ang maong minahal nga mga igsoon aron palig - onon sila .

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="23"> Kana nga sulat nailhan karon ingong basahon sa Hebreohanon .

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="24"> Nganong angay tang mainteres sa basahon sa Hebreohanon ?

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="25"> Angay tang mainteres sa gisulat ni Pablo ngadto sa Hebreohanong mga Kristohanon sa unang siglo .

(src)="25"> Why ?
(trg)="26"> Ngano ?

(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="27"> Kay ang atong kahimtang susama sa ilaha .

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="28"> Niining “ makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon , ” ang katawhan ni Jehova nakalahutay sa lainlaing mga pagsupak ug paglutos .

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="29"> Ato nang napamatud - an nga lig - on ang atong pagtuo ug debosyon .

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="30"> Hinunoa , daghan kanato karon ang malinawog kahimtang ug wala makasinatig direktang mga paglutos .

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="31"> Pero sama sa mga Kristohanon sa panahon ni Pablo , dili gyod nato kalimtan kining hinungdanong kamatuoran — hapit na natong masinati ang kinadak - ang pagsulay sa atong pagtuo ! — Basaha ang Lucas 21 : 34 - 36 .

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="32"> Unsa ang tinuig nga teksto sa 2016 , ug nganong haom kini ?

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="33"> Unsay makatabang nato sa pagpangandam alang sa mga butang nga hapit nang mahitabo ?

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="34"> Sa basahon sa Hebreohanon , daghag gihisgotan si Pablo nga makatabang nato sa pagpalig - on sa atong pagtuo .

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(src)="37"> 13 : 1 .
(trg)="35"> Ang usa niini makita sa Hebreohanon 13 : 1 .
(trg)="36"> Kini nag - awhag kanato : ‘ Ipadayon ang inyong inigsoong gugma . ’

(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="38"> Atong tinuig nga teksto sa 2016 : ‘ Ipadayon ang inyong inigsoong gugma . ’ — Hebreohanon 13 : 1

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="39"> Unsa ang inigsoong gugma ?

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="40"> Unsay kahulogan sa pagpakitag inigsoong gugma ?

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="41"> Ang Gregong pulong nga gigamit ni Pablo , ang phi·la·del·phiʹa , literal nga nagkahulogang “ pagmahal alang sa usa ka igsoon . ”

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="42"> Ang inigsoong gugma maoy kusganon , mainiton , suod nga pagbati , sama nianang bation nimo sa membro sa pamilya o suod nga higala .

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="43"> Wala kita magpakaaron - ingnon nga managsoon — kita gayod managsoon .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="44"> Ang atong lalom nga pagmahal sa usag usa gisumaryo niining mga pulonga : “ Sa inigsoong gugma batoni ang malumong pagmahal alang sa usag usa .

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="45"> Manguna sa pagpakitag pasidungog sa usag usa . ”

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="46"> Kini nga inigsoong gugma , lakip ang gugmang gipasukad sa prinsipyo ( o , a·gaʹpe ) , makatabang nga magkasuod ug magkahiusa ang katawhan sa Diyos .

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="47"> Para sa tinuod nga mga Kristohanon , unsay kahulogan sa inigsoong gugma ?

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="48"> Ang “ ‘ inigsoong gugma , ’ ” matod sa usa ka eskolar , “ sagad diha lang mabasa sa Kristohanong literatura . ”

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="49"> Para sa mga Hudiyo kaniadto , ang pulong nga “ igsoon ” sagad magtumong sa mga paryente ug usahay , bisan sa mga dili paryente .
(trg)="50"> Pero wala gyod nila isipang igsoon ang mga Hentil .

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="51"> Hinunoa , para sa mga Kristohanon , ang tanang isigkamagtutuo giisip nila ingong igsoon , bisag unsa pay ilang rasa .

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="52"> Gitudloan kita ni Jehova nga magpakitag inigsoong gugma sa usag usa .

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="53"> Pero nganong importante nga padayon natong ipakita ang inigsoong gugma ?

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="54"> ( a ) Unsa ang labing hinungdanong rason kon nganong ipakita nato ang inigsoong gugma ?

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="55"> ( b ) Unsay laing rason kon nganong importanteng palig - onon nato ang atong gugma sa usag usa ?

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="56"> Simple lang ang tubag : Gusto ni Jehova nga ato kanang ipakita .

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="57"> Dili kita makaingon nga atong gihigugma ang Diyos kon wala nato higugmaa ang atong mga igsoon .

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="58"> Dugang pa , gikinahanglan nato ang usag usa , ilabina sa malisod nga mga panahon .

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="59"> Dihang gisulatan ni Pablo ang Hebreohanong mga Kristohanon , nahibalo siya nga hapit nang biyaan sa pipila kanila ang ilang mga balay ug kabtangan .

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="60"> Gihubit ni Jesus kon unsa ka lisod kanang panahona .

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(src)="62"> 12 : 9 .
(trg)="61"> Busa , sa dili pa kana mahitabo , kinahanglang palig - onon sa mga Kristohanon ang ilang gugma sa usag usa . — Roma 12 : 9 .

(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="62"> Unsay kinahanglan natong buhaton karon sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan ?

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="63"> Sa dili madugay , moabot na ang kinadak - ang kasakitan sa kasaysayan sa tawo .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="64"> Busa kinahanglan natong sundon ang tambag : “ Lakaw , akong katawhan , sulod ngadto sa inyong sulod nga mga lawak , ug sirhi ang mga pultahan luyo kaninyo .

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="65"> Panago kamo sa makadiyot lamang hangtod nga ang mahukmanong pagsaway molabay . ”

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="66"> Kining “ sulod nga mga lawak ” mahimong magtumong sa atong mga kongregasyon .

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="67"> Diha kita magtigom ingong mga igsoon aron sa pagsimba kang Jehova .

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="68"> Pero dili pa igo ang regular nga pagtambog tigom .

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="69"> Gipahinumdoman ni Pablo ang Hebreohanong mga Kristohanon nga angay nilang gamiton ang maong kahigayonan sa pagdasig sa usag usa sa pagpakitag gugma ug pagbuhat ug maayo .

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="70"> Karon na ang panahon nga angay natong palig - onon ang atong inigsoong gugma , kay kini makatabang kanato sa paglahutay sa bisan unsang pagsulay sa umaabot .

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="71"> ( a ) Sa unsang mga paagi nato ikapakita ang inigsoong gugma ?

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="72"> ( b ) Paghatag ug pananglitan kon giunsa pagpakita sa katawhan ni Jehova ang ilang inigsoong gugma .

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="73"> Bisan karon nga wala pa magsugod ang dakong kasakitan , kinahanglan gyod natong ipakita ang inigsoong gugma .

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="74"> Daghan kitag mga igsoon nga grabeng naapektohan sa mga linog , baha , bagyo , tsunami , o ubang natural nga mga kalamidad .

(src)="76"> Some brothers are suffering because of opposition and persecution .
(trg)="75"> Ang uban nag - antos sa mga pagsupak ug paglutos .

(src)="77"> Added to all of this are the economic woes we experience daily as a result of living in this corrupt system of things .
(trg)="76"> Anaa pa ang adlaw - adlawng kalisod sa panginabuhi tungod niining daotang sistema sa mga butang .

(src)="78"> As such problems increase , so do our opportunities to demonstrate the depth of our brotherly affection .
(trg)="77"> Samtang nagkadaghan ang problema , nagkadaghan sab ang atong kahigayonan sa pagpakita kon unsa ka lalom ang atong inigsoong gugma .