# ase/102007361.xml.gz
# sq/102007361.xml.gz


(src)="1"> A Danger That Concerns Every Parent
(trg)="1"> ELIZA dhe Tomi janë një çift i lumtur dhe tërë gjallëri .

(src)="2"> HEATHER and Scott are a vivacious , happy couple , the parents of a bright , healthy three - year - old boy .
(trg)="2"> Ata kanë një djalë trevjeçar , të zgjuar dhe të shëndetshëm .

(src)="3"> * They take good care of their son .
(src)="4"> In today’s world , that is no easy job .
(trg)="3"> * Kujdesen shumë për të birin , dhe siç kanë ardhur kohët sot , kjo nuk është punë e lehtë .

(src)="5"> It involves a wide array of worries and responsibilities .
(trg)="4"> Ke shumë telashe dhe përgjegjësi .

(src)="6"> There are so many things that children need to be taught !
(trg)="5"> Sa shumë gjëra duhet t’u mësosh fëmijëve !

(src)="7"> Heather and Scott feel strongly about one responsibility in particular : They want to protect their child from the dangers of sexual abuse .
(trg)="6"> Por , sidomos , njërën nga përgjegjësitë Eliza dhe Tomi e kanë me shumë merak : duan ta mbrojnë fëmijën nga rreziqet e abuzimit seksual .

(src)="8"> Why ?
(trg)="7"> Pse bëjnë kaq kujdes ?

(src)="9"> “ My father was a cold , angry drunk , ” Heather says .
(src)="10"> “ He beat me terribly , and he molested me and my sisters . ”
(trg)="8"> « Im atë ishte njeri i ftohtë , nevrik dhe pinte shumë , — thotë Eliza . — Më rrihte tmerrësisht dhe abuzonte me mua dhe motrat e mia . »

(src)="11"> * It is widely agreed that such abuse can inflict deep emotional scars .
(trg)="9"> * Pranohet gjerësisht se ky abuzim mund të lërë vraga të thella emocionale .

(src)="12"> No wonder Heather is determined to protect her son !
(trg)="10"> Pra s’është çudi që Eliza është e vendosur ta mbrojë me çdo kusht të birin .

(src)="13"> Scott feels the same about protecting him .
(trg)="11"> Edhe Tomi ka të njëjtin merak .

(src)="14"> Many parents are concerned about child abuse .
(trg)="12"> Shumë prindër janë të shqetësuar për shkak të abuzimit me fëmijët .

(src)="15"> Perhaps you are as well .
(trg)="13"> Ndoshta edhe ju .

(src)="16"> Unlike Scott and Heather , you may not have come face - to - face with abuse and its effects , but you have no doubt heard shocking reports about the prevalence of this disgusting practice .
(trg)="14"> Mbase , ndryshe nga Eliza , nuk e keni provuar vetë abuzimin dhe pasojat e tij , por pa dyshim keni dëgjuar lajme tronditëse për përhapjen e madhe të këtij akti të neveritshëm .

(src)="17"> Around the world good parents are horrified to learn what is happening to children in their area .
(trg)="15"> Përreth botës prindërit e kujdesshëm lemerisen kur marrin vesh ç’u ngjet fëmijëve në zonën e tyre .

(src)="18"> Not surprisingly , one researcher in the field of sexual abuse called the rates of child abuse “ one of the most discouraging discoveries of our era . ”
(trg)="16"> S’është për t’u habitur që një studiues në fushën e abuzimit me fëmijët e quajti përhapjen e këtij abuzimi « një nga zbulimet më të zymta të epokës sonë » .

(src)="19"> That is certainly sad news , but are such developments surprising ?
(trg)="17"> Patjetër ky është një lajm i trishtueshëm , por a është befasues shtimi i rasteve të abuzimit ?

(src)="20"> Not to students of the Bible .
(trg)="18"> Për ata që studiojnë Biblën , jo .

(src)="21"> God’s Word explains that we are living in a troubled period of time called “ the last days , ” a time marked by a prevalence of “ fierce ” behavior , when people would be “ lovers of themselves ” and would have “ no natural affection . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 5 .
(trg)="19"> Fjala e Perëndisë shpjegon se po jetojmë në një periudhë të trazuar që quhet « ditët e fundit » .
(trg)="20"> Kjo kohë do të dallohej nga përhapja e sjelljes së « egër » , dhe njerëzit do të ishin « të dashuruar me veten » e nuk do të kishin « përzemërsi të natyrshme » . — 2 Timoteut 3 : 1 - 5 .

(src)="22"> Sexual abuse is a daunting issue .
(trg)="21"> Abuzimi seksual është një problem alarmues .

(src)="23"> Indeed , some parents feel overwhelmed when they contemplate the sheer wickedness of the people who seek out children to abuse them sexually .
(trg)="22"> Vërtet , disa prindër ndihen si të paralizuar kur mendojnë për ligësinë makabre të njerëzve që i bëjnë sytë katër si e si të gjejnë fëmijë që të abuzojnë seksualisht .

(src)="24"> However , is this problem too much for parents to handle ?
(trg)="23"> Por , a janë të pafuqishëm prindërit përballë këtij problemi ?

(src)="25"> Or are there some practical steps that parents can take to keep their children safe ?
(trg)="24"> Apo mund të marrin disa masa praktike për t’i mbrojtur fëmijët ?

(src)="26"> The following articles will address these questions .
(trg)="25"> Artikujt vijues do të trajtojnë këto çështje .

(src)="28"> Names in this series of articles have been changed .
(trg)="26"> Në këtë seri artikujsh , emrat janë ndryshuar .

(src)="29"> Sexual abuse of a child occurs when an adult uses a child to gratify his or her own sexual desires .
(trg)="27"> Abuzimi seksual i fëmijëve përfshin ato raste kur një i rritur shfrytëzon një fëmijë për të plotësuar dëshirat e veta seksuale .

(src)="30"> It often involves what the Bible calls fornication , or por·neiʹa , which could include fondling of genitalia , sexual intercourse , and oral or anal sex .
(trg)="28"> Shpesh ky abuzim nënkupton atë që Bibla e quan kurvëri ose porneia , që përfshin fërkimin e organeve gjenitale , marrëdhëniet seksuale , si dhe seksin oral ose anal .

(src)="31"> Some abusive acts ​ — such as the fondling of breasts , explicitly immoral proposals , showing pornography to a child , voyeurism , and indecent exposure — ​ may amount to what the Bible condemns as “ loose conduct ” or “ uncleanness . . . with greediness . ” ​ — Galatians 5 : 19 - 21 ; Ephesians 4 : 19 .
(trg)="29"> Disa akte abuzimi , siç është fërkimi i gjinjve , propozimet e hapura imorale , t’i tregosh një fëmije materiale pornografike , vuajerizmi ( arritja e kënaqësisë seksuale duke parë organet seksuale të të tjerëve dhe marrëdhënie seksuale ) , si dhe ekspozimi i turpshëm i organeve seksuale , mund të përfshihen në atë që Bibla e dënon si ‘ sjellje të shthurur ’ ose ‘ ndyrësi të bërë me lakmi ’ . — Galatasve 5 : 19 - 21 ; Efesianëve 4 : 19 .

# ase/102007362.xml.gz
# sq/102007362.xml.gz


(src)="1"> How to Protect Your Children
(src)="2"> FEW of us want to dwell on the subject of sexual abuse of children .
(trg)="1"> PAK prej nesh do të donin të ndaleshin në çështjen e abuzimit seksual të fëmijëve .

(src)="3"> Parents shudder at the very thought of it !
(trg)="2"> Vetëm mendimi i bën prindërit të drithërohen .

(src)="4"> Such abuse , however , is a frightening and unpleasant reality in today’s world , and its effects on children can be devastating .
(trg)="3"> Por ky abuzim është një realitet i frikshëm dhe i shëmtuar i botës së sotme , dhe pasojat te fëmijët mund të jenë shkatërrimtare .

(src)="5"> Is the matter worth considering ?
(trg)="4"> A ia vlen të merremi me këtë temë ?

(src)="6"> Well , what would you be willing to give for the sake of your child’s safety ?
(trg)="5"> Po mirë , ç’do të ishit gati të bënit vetëm e vetëm që fëmija juaj të ishte i mbrojtur ?

(src)="7"> Learning about the unpleasant realities of abuse is surely a small price to pay .
(trg)="6"> Informimi rreth realitetit të hidhur të abuzimit , sigurisht që kushton fare pak .

(src)="8"> Such knowledge can really make a difference .
(trg)="7"> Kjo njohuri mund të bëjë vërtet punë .

(src)="9"> Do not let the plague of abuse rob you of your courage .
(trg)="8"> Mos lejoni që murtaja e abuzimit me fëmijët t’ju grabitë guximin .

(src)="10"> At the very least , you have power that your child does not have ​ — strengths that it will take years , even decades , for your child to gain .
(trg)="9"> Të paktën ju keni zotësi që fëmija juaj nuk i ka , aftësi që atij do t’i duhen vite , madje dekada , për t’i fituar .

(src)="11"> The passing years have brought you a fund of knowledge , experience , and wisdom .
(trg)="10"> Jeta ju ka dhënë një bagazh njohurie , përvoje dhe mençurie .

(src)="12"> The key is to enhance those strengths and put them to use in protecting your child .
(trg)="11"> Çelësi është t’i përforconi këto aftësi dhe t’i shfrytëzoni për të mbrojtur fëmijën tuaj .

(src)="13"> We will discuss three basic steps that every parent can take .
(trg)="12"> Do të shqyrtojmë tre hapa kryesorë që mund të bëjë çdo prind .

(src)="14"> They are as follows : ( 1 ) Become your child’s first line of defense against abuse , ( 2 ) give your child some needed background education , and ( 3 ) equip your child with some basic protective tools .
(src)="15"> Are You the First Line of Defense ?
(trg)="13"> Këta janë : ( 1 ) bëhuni vija e parë e mbrojtjes për fëmijën , ( 2 ) jepini fëmijës njohuri të nevojshme rreth seksit dhe ( 3 ) mësojini fëmijës disa mënyra bazë për t’u mbrojtur .

(src)="16"> The primary responsibility for protecting children against abuse belongs to parents , not to children .
(trg)="14"> Përgjegjësia kryesore për të mbrojtur fëmijët nga abuzimi u takon prindërve , jo fëmijëve .

(src)="17"> So educating parents comes before educating children .
(trg)="15"> Pra , në fillim duhet të informoheni ju vetë si prindër , pastaj fëmijët .

(src)="18"> If you are a parent , there are a few things you need to know about child abuse .
(trg)="16"> Nëse je prind , është e nevojshme të dish disa gjëra për abuzimin me fëmijët .

(src)="19"> You need to know who abuse children and how they go about it .
(trg)="17"> Për shembull , ç’lloj njerëzish abuzojnë me fëmijët dhe çfarë orvatjesh bëjnë .

(src)="20"> Parents often think of molesters as strangers who lurk in the shadows , seeking ways to kidnap and rape children .
(trg)="18"> Shpesh prindërit mendojnë se pedofilët janë të panjohur që zënë pritë në errësirë dhe kërkojnë mënyra për të rrëmbyer dhe përdhunuar fëmijët .

(src)="21"> Such monsters certainly do exist .
(trg)="19"> Pa dyshim që ka edhe përbindësha të tillë .

(src)="22"> The news media bring them to our attention very often .
(trg)="20"> Dëgjojmë shpesh për ta në lajme .

(src)="23"> However , they are relatively rare .
(trg)="21"> Megjithatë , ata janë disi të rrallë .

(src)="24"> In about 90 percent of the cases of sexual abuse of a child , the perpetrator is someone the child already knows and trusts .
(trg)="22"> Në rreth 90 për qind të rasteve të abuzimit seksual me fëmijët , abuzuesi * është dikush që fëmija tashmë e njeh dhe tek i cili ka besim .

(src)="25"> Naturally , you do not want to believe that an affable neighbor , teacher , health - care worker , coach , or relative could lust after your child .
(trg)="23"> Natyrisht , nuk të pëlqen ideja se një fqinj , mësues , mjek , trajner ose i afërm i përzemërt mund të dëshirojë me epsh fëmijën tënd .

(src)="26"> In truth , most people are not like that .
(trg)="24"> Në fakt , shumica e njerëzve nuk janë të tillë .

(src)="27"> There is no need to become suspicious of everybody around you .
(trg)="25"> S’ka pse të dyshosh te çdonjëri që ke përqark .

(src)="28"> Still , you can protect your child by learning how the typical abuser operates . ​ — See the box on page 6 .
(trg)="26"> Sidoqoftë , mund ta mbrosh fëmijën duke mësuar se çfarë taktikash përdor një pedofil tipik . — Shih kutinë në faqen 6 .

(src)="29"> Knowing such tactics can make you , the parent , better prepared to act as the first line of defense .
(trg)="27"> Dijenia për këto taktika mund të të bëjë ty si prind , më të përgatitur për të qenë vija e parë e mbrojtjes .

(src)="30"> For instance , if someone who appears more interested in children than in adults singles out your child for special attention and gifts or offers free babysitting or private excursions with your child , what will you do ?
(trg)="28"> Për shembull , ta zëmë se dikush që duket se i interesojnë më shumë fëmijët se të rriturit , veçon fëmijën tënd dhe jepet shumë pas tij : i bën dhurata , tregohet shpesh i gatshëm të kujdeset për të kur është vetëm ose e fton të dalin shëtitje bashkë .
(trg)="29"> Çfarë do të bësh ?

(src)="31"> Decide that the person must be a molester ?
(trg)="30"> A duhet të nxjerrësh përfundimin se është një abuzues ?

(src)="32"> No .
(trg)="31"> Jo .

(src)="33"> Do not be quick to jump to conclusions .
(trg)="32"> Mos nxito të nxjerrësh përfundime .

(src)="34"> Such behavior may be quite innocent .
(trg)="33"> Një sjellje e tillë mund të jetë fare pa të keq .

(src)="35"> Nonetheless , it can put you on the alert .
(trg)="34"> Sidoqoftë mund të jetë një sinjal që të hapësh sytë .

(src)="36"> The Bible says : “ Anyone inexperienced puts faith in every word , but the shrewd one considers his steps . ” ​ — Proverbs 14 : 15 .
(trg)="35"> Bibla thotë : « Kush është pa përvojë , i beson çdo fjale , por kush është mendjehollë , i shqyrton hapat e tij . » — Proverbat 14 : 15 .

(src)="37"> Remember , any offer that sounds too good to be true may be just that .
(trg)="36"> Mos harro , çdo propozim që është aq fantastik sa duket i pabesueshëm , mund të jetë vërtet mashtrim .

(src)="38"> Carefully screen anyone who volunteers to spend time alone with your child .
(trg)="37"> Zhbiro me kujdes çdokënd që tregohet i gatshëm të kalojë kohë vetëm me fëmijën tënd .

(src)="39"> Let such an individual know that you are likely to check on your child at any time .
(trg)="38"> Bëja të qartë se nga çasti në çast do të vish ta shohësh fëmijën .

(src)="40"> Melissa and Brad , young parents of three boys , are cautious about leaving a child alone with an adult .
(trg)="39"> Melisa dhe Bradi janë të rinj dhe kanë tre djem .

(src)="41"> When one son had music lessons at home , Melissa told the instructor : “ I’ll be in and out of the room while you’re here . ”
(trg)="40"> Ata tregohen syçelë kur lënë ndonjë nga fëmijët vetëm me një të rritur .

(src)="42"> Such vigilance may sound extreme , but these parents would rather be safe than sorry .
(trg)="41"> Kur njëri nga djemtë bënte kurs muzike në shtëpi , Melisa i tha mësuesit : « Do të hyj e do të dal vazhdimisht nga dhoma për sa kohë të jeni këtu . »

(src)="43"> Be actively involved in your child’s activities , friendships , and schoolwork .
(trg)="42"> Një vigjilencë e tillë mund të duket ekstreme , por këta prindër mendojnë që është më mirë të sigurohen sot , sesa të dëshpërohen nesër .

(src)="44"> Learn all the details about any planned excursion .
(trg)="43"> Interesohu se çfarë bën fëmija yt , cilët janë shokët e tij , çfarë mësimesh bën .

(src)="45"> One mental - health professional who spent 33 years working with cases of sexual abuse notes that he has seen countless cases that could have been prevented by simple vigilance on the parents ’ part .
(trg)="45"> Një specialist i shëndetit mendor që për 33 vjet ka trajtuar raste të abuzimit seksual , thotë se ka parë gjithë ato raste që mund të parandaloheshin thjesht nga vigjilenca e prindërve .

(src)="46"> He quotes one convicted molester as saying : “ Parents literally give us their children . . . .
(trg)="46"> Ai citon fjalët e një pedofili të dënuar : « Prindërit na i dorëzojnë fëmijët me dorën e vet . . . .

(src)="47"> They sure made it easy for me . ”
(trg)="47"> Sigurisht , ata ma bënin ta kisha kollaj fare . »

(src)="48"> Remember , most molesters prefer easy targets .
(trg)="48"> Mbaj parasysh se shumica e ngacmuesve kërkojnë ndonjë pre të lehtë .

(src)="49"> Parents who are actively involved in their children’s lives make their children difficult targets .
(trg)="49"> Prindërit që përfshihen vazhdimisht në jetën e fëmijëve bëjnë që ata të mos jenë një pre e lehtë .

(src)="50"> Another way to act as your child’s first line of defense is to be a good listener .
(trg)="50"> Një mënyrë tjetër për të qenë vija e parë e mbrojtjes për fëmijën është të jesh dëgjues i mirë .

(src)="51"> Children will rarely disclose abuse directly ; they are too ashamed and worried about the reaction .
(trg)="51"> Rrallë ndodh që fëmijët të tregojnë vetë se me ta është abuzuar ; atyre u vjen shumë turp dhe kanë shumë frikë si do të reagojnë të tjerët .

(src)="52"> So listen carefully , even for subtle clues .
(trg)="52"> Pra dëgjo me kujdes , për të kapur qoftë edhe ndonjë shenjë të vogël .

(src)="53"> * If your child says something that concerns you , calmly use questions to draw him out .
(trg)="53"> * Nëse fëmija thotë diçka që të merakos , me qetësi bëji disa pyetje që ai të të hapet .

(src)="54"> * If he says that he does not want a certain babysitter to come back , ask why .
(trg)="54"> Po të thotë se nuk do që filani të kujdeset për të kur është vetëm në shtëpi , pyete përse .

(src)="55"> If he says that an adult plays funny games with him , ask him : “ What kind of game ?
(trg)="55"> Po të thotë se dikush bën disa lojëra të çuditshme me të , pyete : ‘ Çfarë loje ?

(src)="56"> What does he do ? ”
(trg)="56"> Çfarë bën ai ? ’

(src)="57"> If he complains that someone tickled him , ask him , “ Where did he tickle you ? ”
(trg)="57"> Nëse fëmija ankohet se dikush e gudulisi , pyete : ‘ Ku të gudulisi ? ’

(src)="58"> Do not be quick to dismiss a child’s answers .
(trg)="58"> Mos i nënvlerëso përgjigjet e fëmijës .

(src)="59"> Abusers tell a child that no one will believe him ; all too often , that is true .
(trg)="59"> Abuzuesit u thonë fëmijëve se askush nuk do t’i besojë ; mjerisht , shpesh ndodh kështu .

(src)="60"> And if a child has been abused , being believed and supported by a parent is a big step toward recovery .
(trg)="60"> Nëse me një fëmijë është abuzuar , besimi dhe mbështetja e prindit është një hap i madh drejt shërimit .

(src)="61"> Give Your Child Background Education
(trg)="61"> Jini vija e parë e mbrojtjes për fëmijën

(src)="62"> One reference work on the subject of child abuse quotes a convicted molester as saying : “ Give me a kid who knows nothing about sex , and you’ve given me my next victim . ”
(trg)="62"> Në një vepër referimi rreth temës së abuzimit me fëmijët citohen fjalët e një pedofili të dënuar : « Mjafton të më jepni një fëmijë që s’di asgjë për seksin dhe ja ku kam viktimën tjetër . »

(src)="63"> Those chilling words are a useful reminder to parents .
(trg)="63"> Këto fjalë tronditëse janë një përkujtues i dobishëm për prindërit .

(src)="64"> Children who are ignorant about sex are much easier for molesters to fool .
(trg)="64"> Fëmijët që nuk dinë asgjë për seksin mashtrohen shumë më lehtë nga abuzuesit .

(src)="65"> The Bible says that knowledge and wisdom can deliver us “ from the man speaking perverse things . ”
(trg)="65"> Bibla thotë se njohuria dhe mençuria mund të na shpëtojnë « nga njeriu që thotë mbrapshti » .

(src)="66"> Is that not what you want for your child ?
(trg)="66"> A nuk dëshironi këtë për fëmijën tuaj ?

(src)="67"> Then , as your second basic step in protecting him , do not hold back from teaching him about this important subject .
(trg)="67"> Prandaj për ta mbrojtur , mos ngurroni të ndërmerrni hapin e dytë kryesor : t’i mësoni rreth kësaj teme të rëndësishme .

(src)="68"> How , though , do you go about it ?
(trg)="68"> Por , si të flitni rreth saj ?

(src)="69"> More than a few parents find the subject of sex a bit awkward to discuss with children .
(trg)="69"> Shumë prindër e kanë pak të sikletshme të flasin me fëmijët për seksin .

(src)="70"> Your child may find the subject even more awkward , and he is not likely to bring it up with you .
(trg)="70"> Por për fëmijën mund të jetë edhe më e sikletshme dhe ka shumë të ngjarë që nuk do ta hapë këtë temë me ju .

(src)="71"> So take the initiative .
(trg)="71"> Pra merrni iniciativën .

(src)="72"> Melissa says : “ We started early , with naming the body parts .
(trg)="72"> Melisa thotë : « E nisëm qysh herët , duke u mësuar si quheshin pjesët e trupit .