# ase/102016088.xml.gz
# om/102016088.xml.gz


(src)="1"> HELP FOR THE FAMILY | MARRIAGE
(trg)="1"> GARGAARSA MAATIIDHAAF TAʼU | GAAʼELA

(src)="2"> When you and your spouse discuss a problem , do you seem to end up further apart than when you started the conversation ?
(trg)="2"> Atii fi hiriyaan gaaʼelaa kee rakkina tokko irratti yommuu mariʼattan , yeroo baayʼee yommuu maree sana jalqabdan irra caalaa yommuu xumurtan akka aartan sitti dhagaʼamaa ?

(src)="3"> If so , you can improve the situation .
(trg)="3"> Taanaan , haala isaa fooyyessuu ni dandeessa .

(src)="4"> First , though , there are a few things you should know about the different communication styles of men and women .
(trg)="4"> Jalqaba garuu , akkaataa dhiironnii fi dubartoonni itti yaada isaanii ibsan irratti garaa garummaan akka jiru wanta muraasa beekuu qabda .

(src)="5"> *
(trg)="5"> *

(src)="6"> Women usually prefer to talk out a problem before hearing a solution .
(trg)="6"> Dubartoonni furmaata isaa dhagaʼuu isaanii dura yeroo baayʼee waaʼee rakkina tokkoo dubbachuu filatu .

(src)="7"> In fact , sometimes talking is the solution .
(trg)="7"> Dhugaa dha , yeroo tokko tokko dubbachuun mataan isaa furmaata dha .

(src)="8"> “ I feel better when I have expressed my feelings and know that my husband understands me .
(trg)="8"> “ Miira koo yommuun ibsuu fi abbaan manaa koo akka na hubate yommuun beeku boqonnaa guddaatu natti dhagaʼama .

(src)="9"> After I talk about it , I’m over it ​ — usually within just minutes after the conversation . ” ​ — Sirppa .
(trg)="9"> Wanta natti dhagaʼamu ergan dubbadhee booda , jechuunis yeroo baayʼee maree sana erga goonee daqiiqaa muraasa keessatti caalaatti boqonnaa akkan argadhe natti dhagaʼama . ” — Sirpaa .

(src)="10"> *
(trg)="10"> *

(src)="11"> “ I can’t move on if I don’t have a chance to explain to my husband exactly how I feel .
(trg)="11"> “ Wanta natti dhagaʼamu abbaa manaa kootiif sirriitti ibsuuf yoon carraa argachuu baadhe , waaʼee rakkina sanaa irraanfachuu hin dandaʼu .

(src)="12"> Talking it out is a form of closure for me . ” ​ — Ae - Jin .
(trg)="12"> Waaʼee rakkina koo ergan dubbadhee booda , waaʼeen isaa na hin dhiphisu . ” — Eejiin .

(src)="13"> “ It’s like detective work .
(trg)="13"> “ Dubbachuun wanta tokko qorachuu wajjin wal fakkaata .

(src)="14"> As I talk , I’m analyzing each step of the problem and trying to get to the root of it . ” ​ — Lurdes .
(trg)="14"> Yommuun dubbadhu , rakkinichi sadarkaa akkamii irra akka jiru gamaaggamaa fi hundee rakkinichaa hubachuuf yaalii gochaan jira jechuu dha . ” — Lardees .

(src)="15"> Men tend to think in terms of solutions .
(trg)="15"> Dhiironni furmaata rakkina tokkoo yaaduu barbaadu .

(src)="16"> That is understandable because fixing things makes a man feel useful .
(trg)="16"> Rakkina tokkoof furmaata kennuun dhiirri tokko faayidaa akka qabu akka itti dhagaʼamu waan godhuuf , kun waanuma eegamu dha .

(src)="17"> Offering solutions is his way of showing his wife that she can rely on him for help .
(trg)="17"> Abbaan manaa yaada furmaataa dhiheessuun isaa , karaa itti haati manaa isaa gargaarsaaf isatti akka amanamtu itti argisiisu dha .

(src)="18"> So husbands are baffled when their solutions are not readily accepted .
(trg)="18"> Kanaafuu , abbootiin manaa furmaanni isaan dhiheessan gammachuudhaan hin fudhatamu taanaan ni burjaajaʼu .

(src)="19"> “ I can’t understand why you would talk about a problem if you didn’t want a solution ! ”
(src)="20"> says a husband named Kirk .
(trg)="19"> Abbaan manaa Karki jedhamu tokko , “ Ati furmaata isaa hin barbaaddu taanaan , waaʼee rakkina tokkoo maaliif akka dubbattu naaf hin galu ” jedheera .

(src)="21"> But “ understanding must precede advice , ” warns the book The Seven Principles for Making Marriage Work .
(trg)="20"> Haa taʼu malee , kitaabni Za Saveen Pirinsiippils foor Meeking Mereej Woork jedhamu akkana jechuudhaan akeekkachiisa : “ Hubachuun gorsa kennuu irra dursuu qaba .

(src)="22"> “ You have to let your partner know that you fully understand and empathize with the dilemma before you suggest a solution .
(trg)="21"> Yaada furmaataa tokko dhiheessuu kee dura , hiriyaan gaaʼelaa kee guutummaatti akka isa hubattee fi wanti bitaa itti taʼe sun akka si gaddisiise akka beeku gochuu qabda .

(src)="23"> Oftentimes your spouse isn’t asking you to come up with a solution at all ​ — just to be a good listener . ”
(trg)="22"> Yeroo baayʼee hiriyaan gaaʼelaa kee kan si gaafattu akka gaariitti akka ishii dhaggeeffattu malee furmaata tokko akka ishiidhaaf kennitu miti . ”

(src)="24"> For husbands : Practice empathetic listening .
(trg)="23"> Abbaa manaatiif : Xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuu baradhu .

(src)="25"> A husband named Tomás says : “ Sometimes after listening I think to myself , ‘ That didn’t accomplish anything . ’
(trg)="24"> Abbaan manaa Toomaas jedhamu tokko akkana jedheera : “ Yeroo tokko tokko ergan dhaggeeffadhee booda , ‘ Dhaggeeffachuun koo faayidaa hin qabu ture ’ jedheen yaada .

(src)="26"> But often that’s all my wife needs ​ — a listening ear . ”
(trg)="25"> Haa taʼu malee , yeroo baayʼee wanti haati manaa koo barbaaddu akkan ishii dhaggeeffadhu qofa dha . ”

(src)="27"> A husband named Stephen would agree .
(trg)="26"> Abbaan manaa Isteefan jedhamu tokkos yaada kana irratti walii gala .

(src)="28"> “ I find it best to let my wife express herself without interrupting , ” he says .
(trg)="27"> “ Haati manaa koo utuun haasaa ishii gargar hin kutin yaada ishii akka ibsitu gochuun gaarii akka taʼe hubadheera .

(src)="29"> “ More often than not , she finishes and tells me she feels a lot better . ”
(trg)="28"> Yeroo baayʼee dubbattee erga fixxee booda , caalaatti boqonnaa akka argatte natti himti ” jedheera .

(src)="30"> Try this : The next time you discuss a problem with your wife , resist the urge to give unsolicited advice .
(trg)="29"> Akkana gochuuf yaali : Yeroo itti aanutti waaʼee rakkina tokkoo yommuu haadha manaa kee wajjin mariʼattu , miira utuu hin gaafatamin gorsa kennuuf sitti dhagaʼamu moʼuuf yaali .

(src)="31"> Make eye contact , and focus on what she is saying .
(trg)="30"> Yommuu ishiin dubbattu ija ishii keessa ilaali ; wanta ishiin jechaa jirtu irratti xiyyeeffadhu .

(src)="32"> Nod in agreement .
(trg)="31"> Mataa kee raasuudhaan irratti walii galuu kee argisiisi .

(src)="33"> Repeat the gist of what she says to show that you get the point .
(trg)="32"> Yaada isaa hubachuu kee argisiisuuf , yaada ijoo isaa irra deebiʼi .

(src)="34"> “ Sometimes my wife just needs to know that I understand her and that I’m on her side , ” says a husband named Charles . ​ — Bible principle : James 1 : 19 .
(trg)="33"> Abbaan manaa Chaarlis jedhamu tokko , “ Yeroo tokko tokko wanti haati manaa koo barbaaddu , akkan yaada ishii hubadhee fi ishii cinaa akkan dhaabadhu beekuu qofa dha ” jedheera . — Qajeelfama Kitaaba Qulqulluu : Yaaqoob 1 : 19 .

(src)="35"> For wives : Say what you need .
(trg)="34"> Haadha manaatiif : Wanta inni akka godhu barbaaddu qofa abbaa manaa keetti himi .

(src)="36"> “ We might expect our spouse to know just what we need , ” says a wife named Eleni , “ but sometimes we do have to spell it out . ”
(trg)="35"> Haati manaa Eleenii jedhamtu tokko , “ Hiriyaan gaaʼelaa keenya wanta nuti barbaannu beekuu akka qabu ni yaanna taʼa ; yeroo tokko tokko garuu yaada isaa ifa goonee itti himuu qabna ” jetteetti .

(src)="37"> A wife named Ynez suggests this approach : “ I could say , ‘ Something is bothering me , and I would like you to hear me out .
(trg)="36"> Haati manaa Enees jedhamtu tokko immoo yaada armaan gadii kenniteetti : “ Abbaa manaa kootiin , ‘ Wanti na jeeqe tokko jira , akka na dhaggeeffattu nan barbaada .

(src)="38"> I don’t need you to fix it , but I would like you to understand how I feel . ’ ”
(trg)="37"> Maaltu akka natti dhagaʼamu akka naaf hubattu malee , furmaata akka naaf kennitu si irraa hin barbaaduun ’ isaan jedha . ”

(src)="39"> Try this : If your husband prematurely offers solutions , do not conclude that he is being insensitive .
(trg)="38"> Akkana gochuuf yaali : Abbaan manaa kee dafee yaada furmaataa yoo dhiheesse , inni miira keetiif kan hin yaanne akka taʼe gootee hin yaadin .

(src)="40"> Likely he is trying to lighten your load .
(trg)="39"> Yeroo kanatti baʼaa kee sii salphisuuf yaalii gochaa jira taʼa .

(src)="41"> “ Instead of getting annoyed , ” says a wife named Ester , “ I try to realize that my husband does care and wants to listen but that he also just wants to help . ” ​ — Bible principle : Romans 12 : 10 .
(trg)="40"> Haati manaa Eestar jedhamtu tokko , “ Dheekkamuu mannaa , abbaan manaa koo naaf yaaduu fi na dhaggeeffachuu kan barbaadu qofa utuu hin taʼin , furmaata isaa naaf kennuu akka barbaadus hubachuuf yaaliin godha ” jetteetti . — Qajeelfama Kitaaba Qulqulluu : Roomaa 12 : 10 .

(src)="42"> For both : We tend to treat others the way we want to be treated .
(trg)="41"> Lamaan isaaniitiif : Wanta warri kaan akka nuuf godhan barbaannu , nutis isaaniif gochuu barbaanna .

(src)="43"> However , to discuss problems effectively , you need to consider how your spouse would like to be treated .
(trg)="42"> Haa taʼu malee , karaa buʼa qabeessa taʼeen rakkoowwan irratti mariʼachuuf , hiriyaan gaaʼelaa kee maaltu akka isaaf godhamu akka barbaadu yaaduun si barbaachisa .

(src)="44"> A husband named Miguel puts it this way : “ If you are a husband , be willing to listen .
(trg)="43"> Abbaan manaa Miguʼel jedhamu tokko akkana jechuudhaan dubbateera : “ Abbaa manaa yoo taate , dhaggeeffachuuf fedhii qabaadhu .

(src)="45"> If you are a wife , be willing to hear solutions once in a while .
(trg)="44"> Haadha manaa yoo taate , yeroo tokko tokko yaada furmaataa dhihaatu dhagaʼuuf fedhii qabaadhu .

(src)="46"> When you meet in the middle , both spouses benefit . ” ​ — Bible principle : 1 Peter 3 : 8 .
(trg)="45"> Lamaan isaanii iyyuu yaada isaaniitti cichuu yoo dhiisan , hiriyoonni gaaʼelaa faayidaa argatu . ” — Qajeelfama Kitaaba Qulqulluu : 1 Pheexiros 3 : 8 .

(src)="47"> The characteristics we will describe may not apply to every husband and wife .
(trg)="46"> Amalawwan armaan gaditti irratti mariʼannu , abbaa manaa fi haadha manaa hundaaf hojjechuu dhiisuu dandaʼa .

(src)="48"> Nevertheless , the principles discussed in this article can help any married person understand and communicate better with his or her spouse .
(trg)="47"> Haa taʼu malee , yaadawwan mata duree kana keessatti ibsaman namni gaaʼela godhate tokko hiriyaa gaaʼelaa isaa caalaatti akka hubatuu fi wajjin akka mariʼatu isa gargaaruu dandaʼu .

(src)="49"> Names in this article have been changed .
(trg)="48"> Maqaawwan mata duree kana keessa jiran jijjiiramaniiru .

(src)="50"> “ Be quick to listen , slow to speak . ” ​ — James 1 : 19 .
(trg)="49"> ‘ Dhaggeeffachuuf ariifataa , dubbachuuf suuta jedhaa taʼaa . ’ — Yaaqoob 1 : 19 .

(src)="51"> “ In showing honor to one another , take the lead . ” ​ — Romans 12 : 10 .
(trg)="50"> “ Kabaja walii kennuuf dursa fudhadhaa . ” — Roomaa 12 : 10 .

(src)="52"> “ Have unity of mind , fellow feeling . ” ​ — 1 Peter 3 : 8 .
(trg)="51"> “ Yaadaan tokkummaa qabaadhaa , miira walii hubadhaa . ” — 1 Pheexros 3 : 8 .

(src)="53"> The Bible says : “ A word spoken at the right time ​ — how good it is ! ”
(trg)="52"> Kitaabni Qulqulluun , “ Dubbiin yeroo isaatti dubbatamu maal maal baʼeessa ! ”
(trg)="53"> jedha .

(src)="54"> Of course , the opposite is also true .
(trg)="54"> ( Fakkeenya 15 : 23 ) Faallaa kanaa yoo taʼe immoo buʼaan isaa gadhee dha .

(src)="55"> “ There is a direct link between bad timing and bad conversations . ” ​ — Sirppa .
(trg)="55"> “ Yeroo gadheenii fi maree gadheen kallattiidhaan walitti dhufeenya qaba . ” — Sirpaa .

(src)="56"> “ Hungry and tired are two big no - no’s for serious discussions . ” ​ — Julia .
(trg)="56"> “ Wantoota guguddaan maree cimaa keessatti rakkina uuman lamaan beelaa fi dadhabbii dha . ” — Juuliyaa .

(src)="57"> “ One time I started to vent as soon as my husband came home .
(trg)="57"> “ Yeroo tokko abbaan manaa koo akkuma mana gaʼeen waaʼee wanta na aarse tokkoon dubbachuu jalqabe .

(src)="58"> Then I stopped myself mid - sentence and realized how annoying and exhausting I must have been !
(trg)="58"> Achiis dubbiin koo hammam akka isa dheekkamsiisuu fi isa aarsuu dandaʼu waanan hubadheef dubbachuu koo nan dhiise !

(src)="59"> I told my husband that I would finish after we ate dinner .
(trg)="59"> Irbaata erga nyaannee booda dhimma kana akkan isaaf xumuru abbaa manaa kootti nan hime .

(src)="60"> He thanked me , and by the time we continued our conversation , we were both more reasonable and calm . ” ​ — Lurdes .
(trg)="60"> Innis na galateeffate ; yommuu maree keenya itti fufnu lamaan keenya iyyuu sirriitti yaaduu fi tasgabbaaʼuu dandeenye . ” — Lardees .

# ase/102017202.xml.gz
# om/102017202.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> This publication is not for sale .
(trg)="2"> Barreeffamni kun hin gurguramu .

(src)="3"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="3"> Hojii addunyaa maratti Kitaaba Qulqulluu barsiisuuf adeemsifamu keessaa tokko dha ; buusii qarshii namoonni fedhiidhaan kennaniin qophaaʼa .

(src)="4"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="4"> Buusii gochuudhaaf weeb saayitii www.jw.org / om jedhamu ilaali .

(src)="5"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="5"> Ibsi gara biraan yoo kenname malee , caqasawwan barreeffama kana keessatti argaman Kitaaba Qulqulluu Hiika Addunyaa Haaraa Maatewos - Mulʼata fi Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo bara 1997⁠tti maxxanfame keessaa kan fudhatamani dha .

# ase/102017203.xml.gz
# om/102017203.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Ittiin Baafata

(src)="2"> Is the World out of Control or Not ?
(trg)="4"> Kitaabni Qulqulluun Maal Jedha ?

(src)="3"> Searching for Answers
(trg)="7"> 10 BIYYOOTAA FI UUMMATAA

(src)="4"> What Does the Bible Say ?
(trg)="9"> 12 SEENAA IRRAA MAAL BARANNA ?

# ase/102017204.xml.gz
# om/102017204.xml.gz


(src)="1"> Why does the world seem to be spinning out of control ?
(trg)="1"> Haalli addunyaa toʼannaadhaa ala taʼaa kan jiru maaliifi ?

(src)="2"> The Bible says : “ It does not belong to man who is walking even to direct his step . ” ​ — Jeremiah 10 : 23 .
(trg)="2"> Kitaabni Qulqulluun akkana jedha : “ Namni akeeka jireenya isaatii of harka galfachuu , karaa jireenya isaatiis ofii isaatiin geggeeffachuu [ hin dandaʼu ] . ” — Ermiyaas 10 : 23 .

(src)="3"> This issue of Awake !
(trg)="3"> Baruun “ Dammaqaa ! ”

(src)="4"> explains why many believe in a better future for our world .
(trg)="4"> kun namoonni miliyoonaan lakkaaʼaman yeroo gara fuulduraa hawwiidhaan kan eeggatan maaliif akka taʼe ibsa .

# ase/102017205.xml.gz
# om/102017205.xml.gz


(src)="1"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="1"> MATA DUREE FUULA JALQABAA | ADDUNYAAN TOʼANNAADHAA ALA TAʼAA JIRAA ?

(src)="2"> THE year 2017 began with a dismal proclamation by the scientific community .
(trg)="2"> BARRI 2017 beeksisa gaddisiisaa hawaasa saayinsii biraa dhagaʼameen eegale .

(src)="3"> In January a group of scientists declared that the world just got closer to the worst catastrophe ever .
(trg)="3"> Jiʼa Amajjiitti gareen saayintistoota , addunyaan yeroo kam iyyuu caala gara guyyaa badiisaatti akka dhihaate beeksisanii turan .

(src)="4"> Using the symbolic Doomsday Clock to illustrate mankind’s proximity to a global disaster , scientists moved the clock’s minute hand forward by 30 seconds .
(trg)="4"> Saayintistoonni Saʼaatii Guyyaa Badiisaa , isa mallattoo addunyaan badiisatti hangam akka dhihaate mulʼisuuf tajaajilutti fayyadamanii , lakkooftuu daqiiqaa isaa sekoondii 30aan gara xumuraatti siqaniiru .

(src)="5"> The Doomsday Clock is now set at merely two and a half minutes to midnight ​ — nearer to a global catastrophe than at any time in over 60 years !
(trg)="5"> Saʼaatiin Guyyaa Badiisaa yeroo ammaa halkan walakkaa gaʼuuf gara daqiiqaa lamaa fi walakkaa qofatu hafe ; kunis waggoota 60 ol taʼan keessatti yeroo kam iyyuu caalaa badiisni addunyaa dhihaachuu isaa argisiisa !

(src)="6"> In 2018 , scientists plan to evaluate again how close we are to the end of the world as we know it .
(trg)="6"> Bara 2018⁠ttis , saayintistoonni badiisa addunyaatti hangam akka dhihaanne irra deebiʼanii shallaguuf karoora qabu .

(src)="7"> Will the Doomsday Clock still signal an impending and unprecedented catastrophe ?
(trg)="7"> Yeroo sanatti Saʼaatiin Guyyaa Badiisaa ammas addunyaan gaagaʼama adda taʼee fi hafuu hin dandeenyeef akka saaxilame argisiisaa ?

(src)="8"> What do you think ?
(trg)="8"> Maal sitti fakkaata ?

(src)="9"> Is the world out of control ?
(trg)="9"> Addunyaan toʼannaadhaa ala taʼa jiraa ?

(src)="10"> You might find the question somewhat difficult to answer .
(trg)="10"> Tarii gaaffiiwwan kana deebisuun hamma tokko ulfaataa akka taʼe sitti dhagaʼama taʼa .

(src)="11"> After all , even experts are divided on this subject .
(trg)="11"> Hayyoonni iyyuu dhimma kana irratti addaan qoqqoodamaniiru .

(src)="12"> Not everyone believes in an inevitable doomsday .
(trg)="12"> Namoonni hundi badiisni ooluu hin dandeenye dhufaa akka jiru hin amanan .

(src)="13"> In fact , millions of people believe in a bright future .
(trg)="13"> Haa taʼu malee , namoonni miliyoonaan lakkaʼaman yeroo gaariin gara fuulduraatti akka dhufu ni amanu .

(src)="14"> They profess to have evidence showing that mankind and our planet will survive indefinitely and that our quality of life will improve .
(trg)="14"> Isaaniis ragaa ilmaan namootaas taʼe pilaaneetiin keenya bara baraaf akka jiraatan , akkasumas akkaataan jireenyaa keenyas akka fooyyaʼu argisiisuu akka qaban dubbatu .

(src)="15"> Is that evidence credible ?
(trg)="15"> Ragaan kun kan amanamu dhaa ?

(src)="16"> Is the world out of control or not ?
(trg)="16"> Addunyaan toʼannaadhaa ala taʼaa jira moo miti ?

(src)="17"> “ The Doomsday Clock is an internationally recognized design that conveys how close we are to destroying our civilization with dangerous technologies of our own making .
(trg)="17"> “ Saʼaatiin Guyyaa Badiisaa meeshaa saʼaatii addunyaa maratti fudhatama argatee fi qarooma qabnu teknoolojii hamaa ofuma keenyaa hojjenneen barbadeessuuf hangam akka nu hafee argisiisuuf tajaajiluu dha .

(src)="18"> First and foremost among these are nuclear weapons , but the dangers include climate - changing technologies , emerging biotechnologies , and cybertechnology that could inflict irrevocable harm , whether by intention , miscalculation , or by accident , to our way of life and to the planet . ” ​ — Bulletin of the Atomic Scientists .
(trg)="18"> Teknoolojii kana keessaa kan dursa irratti argaman meeshaalee waraanaa niiwuukilarii haa taʼan malee , teknoolojii jijjiirama qilleensaa fidu , baayoo - teknoolojiin guddachaa dhufaa jiru , akkasuma saayibar - teknoolojii beekaa ykn dogoggora herreguudhaan ykn balaa wayiitiin balleessaa deebiʼee sirreeffamuu hin dandeenye fiduudhaan akkaataa jireenyaa keenyas taʼe pilaaneeticha balleessuu dandaʼan ni argamu . ” — Bulletin of the Atomic Scientists .

# ase/102017206.xml.gz
# om/102017206.xml.gz