# ase/2016040.xml.gz
# nyu/2016040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> What is our yeartext for 2016 ?
(src)="4"> What should we think of when we look at it throughout the year ?
(trg)="3"> Kodi dzikoli lingadakhala bwino penu wense angadakhala na moyo mwa kuteweza mitemo ya m’Bibliya ?

(src)="5"> This article will show us how to gain the most benefit from our yeartext .
(trg)="4"> ‘ Tinkufuna kucita bzinthu bzense mwa cirungamo . ’ ​ — Wahebereu 13 : 18 .

(src)="7"> Jehovah has given us what the apostle Paul called God’s “ indescribable free gift . ”
(trg)="5"> Nsanza ya Mulindiri ino inkufotokoza momwe kukhulupirika kumbatokonyera mbali zense za moyo wathu .

(src)="8"> What is that gift ?
(trg)="6"> Kodi Kukhulupirika n’kwa Kale - kale ?

(src)="11"> 3 The Spirit Bears Witness With Our Spirit
(trg)="7"> 3
(trg)="8"> Kodi Kusaya Kukhulupirika Kumbakutokonyani Tani ?

(src)="12"> 4 “ We Want to Go With You ”
(trg)="9"> 4

(src)="14"> Additionally , we will consider how anointed ones should view themselves and how we should react to any increase in the number of partakers worldwide .
(trg)="10"> Thangwe Ranyi n’kwa Bwino Kukhala Wakukhulupirika ?

(src)="15"> 5 Working Together With God ​ — A Cause for Rejoicing
(trg)="11"> 5

(src)="17"> It is his purpose that a global witness be given , and he has invited us to share in that work .
(trg)="12"> Tsimikizani ‘ Kupitiriza Kufuna Abale ’ !

(src)="18"> This article considers the blessings we receive by being God’s fellow workers .
(trg)="13"> Tendani Mulungu Thangwe ra ‘ Mphaso ya Fovolo ’ Yomwe iye Adatipasa

(src)="19"> COVER IMAGE :
(src)="20"> A pioneer shares a Bible passage with an oxcart driver on the Alley of the Baobabs in Morondava , Madagascar
(trg)="14"> Mzimu wa Mulungu Umbacitira Umboni Pabodzi na Mzimu Wathu

(src)="21"> PUBLISHERS
(src)="22"> BIBLE STUDIES
(trg)="15"> ‘ Ifepano Tiniyenda Namwe ’

(src)="23"> MEMORIAL ATTENDANCE
(trg)="16"> Kuphata Basa Pabodzi na Mulungu ​ — Kumbabweresa Cikondweso

# ase/2016042.xml.gz
# nyu/2016042.xml.gz


(src)="1"> “ Let your brotherly love continue . ” ​ — HEB .
(trg)="1"> ‘ Pitirizani kufuna abale . ’ ​ — WAHEB .

(src)="2"> 13 : 1 .
(trg)="2"> 13 : 1 .

(src)="3"> SONGS : 72 , 119
(trg)="3"> NYIMBO : 72 , 119

(src)="4"> What is brotherly love ?
(trg)="4"> Kodi kupitiriza kufuna abale kumbathandauza ciyani ?

(src)="5"> Why is it so important to continue to show brotherly love ?
(trg)="5"> Thangwe ranyi mpsakufunika kupitiriza kufuna abale ?

(src)="6"> How can we show our brotherly love ?
(trg)="6"> Kodi tingapitirize tani kufuna abale wathu ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Why did Paul write a letter to the Hebrew Christians ?
(trg)="8"> Thangwe ranyi mpostolo Paulo adawona kuti bzikhali bzakufunika kunembera tsamba Akristau Wacihebereu mu magole dzana yakuyambirira ?

(src)="9"> THE year was 61 C.E .
(trg)="9"> MU GOLE la 61 EC , magwere Yacikristau ku Jirayeri yadakhala mu nthawe za mtendere .

(src)="10"> The Christian congregations throughout Israel were enjoying a period of relative peace .
(trg)="10"> Napo pa nthawe imweyi mpostolo Paulo akhali mkawoko ku Roma , iye akhadikhira kucosedwa mu mkawokomo .

(src)="11"> Although the apostle Paul was a prisoner in Rome , he was hoping to be released soon .
(trg)="11"> Mwanzace Timotio akhadatsudzulidwa kale mkawoko ndipo akhakonzekera kuyenda kukawona abale wacikristau wa ku Judeya .

(src)="12"> His companion Timothy had just been released , and they were planning to visit their Christian brothers in Judea .
(trg)="12"> ( Waheb .
(trg)="13"> 13 : 23 ) Tsono , mu nthawe zakusaya kudziwika , Jeruzalemu ‘ angadadzazunguliridwa na magulu ya acikunda , ’ ninga momwe Jezu akhadalewera mu polofesiya yace .

(src)="13"> However , in five years ’ time , Jerusalem would be “ surrounded by encamped armies , ” just as Jesus had prophesied .
(trg)="14"> Wakristau wa ku Judeya , ndipo maka - maka wakukhala ku Jeruzalemu , wakhafunika kucita bzinthu mwakulimba mtima .

(src)="14"> Christians in Judea , and especially those living in Jerusalem , would have to act decisively .
(trg)="15"> Jezu akhadawacenjeza kuti iwo wakhafunika kuthawa mwakamfulumize akadzawona bzinthu bzimwebzi bzikuyamba kucitika . — Lu .

(src)="15"> Jesus had warned them that they would need to flee as soon as they saw these events start to unfold . ​ — Luke 21 : 20 - 24 .
(trg)="16"> 21 : 20 - 24 .

(src)="16"> In the 28 years since Jesus had uttered that prophecy , the faithful Jewish Christians living in Israel had already faced much opposition and persecution successfully .
(trg)="17"> Patapita magole 28 kucokera pomwe Jezu adalewa polofesiya imweyi , Akristau wakukhulupirika wa ku Judeya womwe wakhakhala mu Jirayeri iwo wakhadakunda kale bzitsutso na mazunzo .
(trg)="18"> ( Waheb .

(src)="17"> Yet , Paul knew that they were about to be confronted with one of the most challenging tests of their faith .
(trg)="19"> 10 : 32 - 34 ) Tsono Paulo akhadziwa kuti iwo wangadadzagumana na mabvuto yakunesa kwene - kwene yakuyeza cikhulupiro cawo .

(src)="18"> He wanted them to be prepared for whatever might come their way .
(trg)="20"> ( Mat .
(trg)="21"> 24 : 20 , 21 ; Waheb .
(trg)="22"> 12 : 4 ) Iye akhafuna kuti iwo wakhale wakukonzeka pa bzomwe bzikhabwera kutsogolo .

(src)="19"> They would need exceptional endurance and faith ​ — faith strong enough to preserve their lives .
(trg)="23"> Iwo wakhafunika kulimbisa cikhulupiro cawo , thangwe cikhulupiro cakulimba cingadawathandiza kupulumusa moyo wawo .

(src)="20"> ( Read Hebrews 10 : 36 - 39 . )
(trg)="24"> ( Werengani Wahebereu 10 : 36 - 39 . )

(src)="21"> So Paul was prompted by Jehovah’s spirit to write those dear brothers and sisters a letter designed to meet their special needs .
(trg)="25"> Tenepo Paulo mwakutsogoleredwa na mzimu wa Yahova adanembera abale na mpfumakazi tsamba la kuwauza bzinthu bzomwe iwo wangadafunika kucita .

(src)="22"> That letter is now known as the book of Hebrews .
(trg)="26"> Tsamba limweri lomwe lero limbadziwika kuti bukhu la Wahebereu .

(src)="23"> Why should we be interested in the book of Hebrews ?
(trg)="27"> Thangwe ranyi ifepano tin’funikirambo mafala yomwe Paulo adanembera Akristau Wacihebereu ?

(src)="24"> All of us today should be interested in what Paul wrote to those first - century Hebrew Christians .
(trg)="28"> Ifepano nsiku zino timbafunikirambo mafala yomwe Paulo adanembera Akristau Wacihebereu m’magole dzana yakuyambirira .

(src)="25"> Why ?
(trg)="29"> Thangwe ranyi ?

(src)="26"> Because we find ourselves in a similar situation .
(trg)="30"> Thangwe rakuti ifepano tinkugumanambo na bzakucitika bzakundendemerana .

(src)="27"> During these “ critical times hard to deal with , ” Jehovah’s people have faced all types of opposition and persecution .
(trg)="31"> Mu nsiku zino pomwe ‘ tinkukhala mu nthawe zakupambulika na zakunesa , ’ atumiki wa Yahova wankugumana na bzineso pabodzi na mazunzo yakusiyana - siyana ( 2 Tim .

(src)="28"> We have proved beyond doubt that our faith and devotion are strong .
(trg)="32"> 3 : 1 , 12 ) Tin’funika kukhala wakutsimikiza kuti cikhulupiro cathu na kubzipereka kwathu mpsakulimba .

(src)="29"> Many of us , though , are now living in a relatively peaceful time , with no outright persecution .
(trg)="33"> Azinji wa ifepano tinkukhala mu nthawe za mtendere , zakusaya cizunzo .

(src)="30"> However , like the Christians in Paul’s day , none of us should lose sight of this key fact ​ — soon we will face the most challenging test of our faith ! ​ — Read Luke 21 : 34 - 36 .
(trg)="34"> Tenepo mwakundendemerana na Akristau wa mu nthawe ya Paulo , tin’funika lini kugona tulo , pakuti tsapanopapa tin’gumana na mabvuto yakuyeza cikhulupiro cathu ! ​ — Werengani Luka 21 : 34 - 36 .

(src)="31"> What is the yeartext for 2016 , and why is it appropriate ?
(trg)="35"> Kodi ndiponi vesi la gole la 2016 , ndipo thangwe ranyi iro ndakufunika ?

(src)="32"> What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us ?
(trg)="36"> Kodi n’ciyani comwe cin’dzatithandiza kuti tikonzekere mabvuto ya kutsogolo ?

(src)="33"> In the book of Hebrews , Paul outlines many things that will help us to strengthen our faith .
(trg)="37"> Mu bukhu la Wahebereu , Paulo adalewa bzinthu bzizinji bzomwe bzingatithandize kulimbisa cikhulupiro cathu .

(src)="34"> One essential thing is highlighted in the first verse of the last chapter of that letter .
(trg)="38"> Cibodzi mwa cinthu cakufunika kwene - kwene ni comwe cinkugumanika mu vesi lakuyamba mu msolo wakumalizira m’bukhu limweri .

(src)="35"> That verse has been selected to be the yeartext for 2016 .
(trg)="39"> Vesi limweri ndiro lasankhulidwa kuti likhale vesi la gole la 2016 .

(src)="36"> It admonishes us : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Heb .
(trg)="40"> Iro limbatilimbisa kuti : ‘ Pitirizani kufuna abale . ’ ​ — Waheb .

(src)="37"> 13 : 1 .
(trg)="41"> 13 : 1 .

(src)="38"> Our yeartext for 2016 : “ Let your brotherly love continue . ” ​ — Hebrews 13 : 1
(trg)="42"> Vesi lathu la gole la 2016 : ‘ Pitirizani kufuna abale . ’ ​ — Wahebereu 13 : 1

(src)="39"> What is brotherly love ?
(trg)="43"> Kodi kufuna abale kumbathandauza ciyani ?

(src)="40"> What does it mean for us to show brotherly love ?
(trg)="44"> Kodi kufuna abale wathu kumbathandauza ciyani ?

(src)="41"> The Greek term used by Paul , phi·la·del·phiʹa , literally means “ affection for a brother . ”
(trg)="45"> Mu cigirego Paulo adaphatisira basa fala lakuti , phi·la·del·phiʹa , lomwe limbathandauza ‘ kufuna abale . ’

(src)="42"> Brotherly love is the type of affection that involves a strong , warm , personal attachment , such as to a family member or a close friend .
(trg)="46"> Kufuna abale kumweku kumbathandauza kufuna munthu omwe timbakomedwa naye kwene - kwene , ninga munthu wa m’banja mwathu ayai xamwali wathu wa pamtima .
(trg)="47"> ( Ju .

(src)="43"> We do not pretend to be brothers and sisters ​ — we are brothers and sisters .
(trg)="48"> 11 : 36 ) Ifepano tin’funika lini kunamizira kuti ndife abale na mpfumakazi koma tin’funadi kukhala abale na mpfumakazi .

(src)="44"> Our strong feeling of attachment to one another is summed up nicely in these words : “ In brotherly love have tender affection for one another .
(trg)="49"> ( Mat .
(trg)="50"> 23 : 8 ) Cikhumbo cathu ca mphanvu ca momwe timbabvera mu mtima pa kufuna munthu winango cimbalewedwa mwacigwatho na mafala yakuti : ‘ Pakufuna abale , khalani na lufoyi cairo pakati panu .

(src)="45"> In showing honor to one another , take the lead . ”
(trg)="51"> Pakulatizana ulemu , khalani patsogolo . ’
(trg)="52"> ( War .

(src)="46"> Combined with principled love , a·gaʹpe , this type of love promotes close companionship among God’s people .
(trg)="53"> 12 : 10 ) Mwakubverana na mtemo wa lufoyi la a·gaʹpe , mtundu umweyu wa lufoyi umbabweresa ciphatano cacadidi pakati pa wanthu wa Yahova .

(src)="47"> How do true Christians understand the meaning of brotherly love ?
(trg)="54"> Kodi Akristau wacadidi wambabvesesa tani thandauzo la kufuna abale ?

(src)="48"> “ ‘ Brotherly love , ’ ” according to one scholar , “ is a relatively rare term outside of Christian literature . ”
(trg)="55"> Mwakubverana na mdziwi munango , mafala yakuti “ ‘ kufuna abale , ’ ” “ yambagumanika lini kazinji - kazinji mu mabukhu Yacikristau . ”

(src)="49"> In Judaism , the meaning of the word “ brother ” sometimes extended beyond those who were literally relatives , but its meaning was still restricted to those within the Jewish nation and did not include Gentiles .
(trg)="56"> Mu Cijuda fala lakuti “ m’bale ” nthawe zinango sikuti limbandothandauza wanthu womwe ali pacibale wokha basi , koma bzimwebzi bzin’funa lini kulewa kuti thandauzoli likhaphatanidzidwa na wanthu wa mitundu inango ne , koma ikhandophatisidwa basa kwa Wajuda wokha .

(src)="50"> However , Christianity embraces all believers , no matter what their nationality .
(trg)="57"> Tsono , mwakusiyana na bzimwebzi Akristau wense wacadidi ambafunana , mwakusaya kunyang’ana mtundu .
(trg)="58"> ( War .

(src)="51"> As brothers , we have been taught by Jehovah to have brotherly affection for one another .
(trg)="59"> 10 : 12 ) Pakuti ndife abale timbapfunzisidwa na Yahova kuti timbafunane winango na mwanzace .
(trg)="60"> ( 1 Wat .

(src)="52"> But why is it vital that we let our brotherly love continue ?
(trg)="61"> 4 : 9 ) Tsono thangwe ranyi mpsakufunika kuti tipitirize kufuna abale wathu ?

(src)="53"> ( a ) What is the most important reason for us to show brotherly love ?
(trg)="62"> ( a ) Kodi ni thangwe liponi likulu lomwe limbaticitisa kuti tiratize lufoyi kuna abale wathu ?

(src)="54"> ( b ) Give another reason why it is important to strengthen our affection for one another .
(trg)="63"> ( b ) Fotokozani thangwe linango likulu lomwe limbaticitisa kuti timbafunane winango na mwanzace .

(src)="55"> The simple answer is that Jehovah requires us to show brotherly love to one another .
(trg)="64"> Mtawiro wakusaya kunesa ngwakuti Yahova an’funa kuti ifepano tilatizane lufoyi winango na mwanzace .

(src)="56"> We cannot claim to love God and at the same time refuse to love our brothers .
(trg)="65"> Bzingakwanisike lini kufuna Mulungu nthawe ibodzi - bodziyo kumbalamba kulatiza lufoyi kuna abale wathu .
(trg)="66"> ( 1 Ju .

(src)="57"> Additionally , we need one another .
(trg)="67"> 4 : 7 , 20 , 21 ) Kuthumizira bzimwebzi , timbafunane winango na mwanzace .

(src)="58"> This is especially true in times of trouble .
(trg)="68"> Bzimwebzi mpsakufunika maka - maka pa nthawe ya mabvuto .

(src)="59"> Paul knew that some of the Hebrew Christians to whom he was writing would soon need to leave their homes and material possessions .
(trg)="69"> Paulo akhadziwa kuti Akristau winango Wacihebereu omwe adawanembera tsamba , iwo wakhafunika kuthawa mwakamfulumize wacisiya nyumba zawo na bzinthu bzawo .

(src)="60"> Jesus had described how difficult that time would be .
(trg)="70"> Jezu adalewa momwe bzikhaliri bzakunesa kukhala mu nthawe imweyo .
(trg)="71"> ( Mar .

(src)="61"> So more than ever before , those Christians needed to strengthen their affection for one another . ​ — Rom .
(trg)="72"> 13 : 14 - 18 ; Lu .
(trg)="73"> 21 : 21 - 23 ) Kuposa nthawe ina iriyense , Akristau wense wakhafunika kulimbisa lufoyi lawo winango na mwanzace . ​ — War .

(src)="62"> 12 : 9 .
(trg)="74"> 12 : 9 .

(src)="63"> What do we need to do now before the start of the great tribulation ?
(trg)="75"> Kodi tin’funika kucita n’ciyani tsapano pomwe citsautso cikulu cikanati kuyamba ?

(src)="64"> Soon the destructive winds of the greatest tribulation of all time will be released .
(trg)="76"> Tsapanopapa Mphepo zakupfudza pa nthawe ya citsautso cikulu zin’dzalekeredwa .
(trg)="77"> ( Mar .

(src)="65"> Then , we will do well to heed this inspired counsel : “ Go , my people , enter your inner rooms , and shut your doors behind you .
(trg)="78"> 13 : 19 ; Cibv .
(trg)="79"> 7 : 1 - 3 ) Tenepo , tin’dzacita bwino kutetekera malango yakufuliziridwa yakuti : ‘ Imwe wanthu wangu , ndokoni mukapite m’bzipinda bzanu mucikafunga misuwo .

(src)="66"> Hide yourself for a brief moment until the wrath has passed by . ”
(trg)="80"> Mukabisale kwa kanthawe mpaka ukali butapita . ’
(trg)="81"> ( Zai .

(src)="67"> These “ inner rooms ” may refer to our congregations .
(trg)="82"> 26 : 20 ) Mafala yakuti ‘ m’bzipinda bzanu ’ yan’funa kulewa magwere yathu .

(src)="68"> That is where we come together as brothers and sisters to worship Jehovah .
(trg)="83"> Zimwezi ni mbuto zomwe timbayenda abale na mpfumakazi kuti tikanamate pabodzi Yahova .

(src)="69"> But it is not enough for us to meet together regularly .
(trg)="84"> Tsono kutsonkhana mwakukhazikika si kwakukwana kwa ifepano .

(src)="70"> Paul reminded the Hebrew Christians that they should use such occasions to incite one another “ to love and fine works . ”
(trg)="85"> Paulo adakumbusa Akristau wa Cihebereu kuti iwo wakhafunika kuphatisa basa nthawe imweyi kuti wambalimbisane winango na mwanzace ‘ pa lufoyi na pa mabasa yabwino . ’
(trg)="86"> ( Waheb .

(src)="71"> We need to develop our brotherly love now , for it will help us during whatever tests and trials we may face in the future .
(trg)="87"> 10 : 24 , 25 ) Tin’funika kukulisa lufoyi lathu kwa abale tsapano , bzimwebzi bzin’dzatithandiza pa nthawe yomwe tin’dzagumana na mabvuto kutsogolo .

(src)="72"> ( a ) What opportunities do we have to show brotherly love today ?
(trg)="88"> ( a ) Kodi ni mpata uponi omwe tingalatizire abale wathu lufoyi ?

(src)="73"> ( b ) Give examples of how Jehovah’s people have shown brotherly love .
(trg)="89"> ( b ) Fotokozani bziratizo bza momwe wanthu wa Yahova wambalatizira lufoyi kwa abale wawo ku mbuto yomwe mumbakhalayo ayai mbali zinango za dziko .

(src)="74"> Even now , before the outbreak of the great tribulation , we have a strong need for brotherly love .
(trg)="90"> Napo tsapano , pomwe citsautso cikulu cikanati kuyamba , tin’funika kumbafuna kwene - kwene abale wathu .

(src)="75"> Many of our brothers have been adversely affected by earthquakes , floods , hurricanes , tsunamis , or other natural disasters .
(trg)="91"> Abale wathu azinji wambawonekeredwa na bziteke - teke bza pansi , kusefukira kwa madzi , cinvula ca conzi na matsoka manango ya cirengedwe .

(src)="76"> Some brothers are suffering because of opposition and persecution .
(trg)="92"> Abale winango wambabonera thangwe ra kutsutsidwa na kuzunzidwa .
(trg)="93"> ( Mat .

(src)="77"> Added to all of this are the economic woes we experience daily as a result of living in this corrupt system of things .
(trg)="94"> 24 : 6 - 9 ) Kuthumizira pa bzense bzomwe bzinkucitikabzi timbagumanambo na mabvuto ya cuma thangwe ra kukhala mu dziko la cinyengo .

(src)="78"> As such problems increase , so do our opportunities to demonstrate the depth of our brotherly affection .
(trg)="95"> ( Cibv .
(trg)="96"> 6 : 5 , 6 ) Na kuthumizirika kwa mabvutoya ni mpata wathu kuti tiratize lufoyi cairo kwa abale wathu .

(src)="79"> Even though “ the love of the greater number [ of people ] will grow cold , ” we need to prove that our brotherly love continues . ​ — Matt .
(trg)="97"> Napo ‘ lufoyi la [ wanthu ] wazinji linkumala ’ , ifepano tin’funika kupitiriza kufuna abale wathu . ​ — Mat .