# ase/2002603.xml.gz
# mos/2002603.xml.gz


(src)="1"> “ I Set the Pattern for You ”
(trg)="1"> ‘ Mam kõo yãmb mamsg tɩ y tũ ’

(src)="2"> “ You ought to be teachers in view of the time . ” ​ — HEBREWS 5 : 12 .
(trg)="2"> “ Yãmb da tog n yɩɩ karen - saam dãmb hal daar zãra . ” — HEBRE DÃMBA 5 : 12 .

(src)="3"> Why might the words of Hebrews 5 : 12 naturally cause a Christian to feel some measure of concern ?
(trg)="3"> Bõe yĩng tɩ goam nins sẽn be Hebre dãmba 5 : 12 pʋgẽ wã tõe n kɩt tɩ kiris - ned tags tɩ pak - a lame ?

(src)="4"> AS YOU read the inspired words of our theme text , do you feel a measure of concern about yourself ?
(trg)="4"> YÃMB sẽn karem verse yẽgrã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã , y pa ne tɩ pak - y lame sɩda ?

(src)="5"> If so , you are not alone .
(trg)="5"> Sã n yaa woto , y pa y yembr ye .

(src)="6"> As followers of Christ , we know that we must be teachers .
(trg)="6"> D sẽn yaa Kirist karen - biisã , d miime tɩ d segd n yɩɩ karen - saam dãmba .

(src)="7"> We know that the times in which we live make it urgent that we teach as well as we can .
(trg)="7"> ( Matɩe 28 : 19 , 20 ) D miime tɩ wakat ning pʋgẽ d sẽn vɩyã yĩng kɩtame tɩ d segd n yɩ tao - tao n zãms nebã sõma wa d sẽn tõe tɛka .

(src)="8"> And we know that our teaching can even make a life - or - death difference to those whom we teach !
(trg)="8"> La d miime tɩ tõnd zãmsgã yaa yõor yell n kõ neb nins d sẽn zãmsdã !

(src)="9"> Naturally , then , we may ask ourselves : ‘ Am I really the teacher I ought to be ?
(trg)="9"> ( 1 Tɩmote 4 : 16 ) Rẽnd wa sẽn zemse , d tõe n sʋka d menga : ‘ Mam yaa karen - saamb wa sẽn segdã bɩ ?

(src)="10"> How can I improve ? ’
(trg)="10"> Wãn to la m tõe n tʋm m karen - saamdã tʋʋmd sõma n paase ? ’

(src)="11"> 2 , 3 . ( a ) How did one teacher explain the foundation of good teaching ?
(trg)="11"> 2 , 3 . a ) Wãn to la karen - saamb a yembr wilg karen - saamd sẽn yaa sõma tikri ?

(src)="12"> ( b ) Jesus set what pattern for us as to teaching ?
(trg)="12"> b ) Mak - sõng bʋg la a Zezi kõ karen - saamdã wɛɛngẽ ?

(src)="13"> Such concerns need not discourage us .
(trg)="13"> Yel - kãensã sẽn pak tõndã pa segd n sãam d sũur ye .

(src)="14"> If we think of teaching solely in terms of some studied techniques , we might feel overwhelmed by the prospect of making improvements .
(trg)="14"> D sã n ges d zãmsgã wa bũmb sẽn tũud ne manesem sẽn yaa toor zall wʋsgo , d tõe n wa tagsame tɩ d pa tõe n paas d zãmsgã sõmblem ye .

(src)="15"> The foundation of good teaching , though , is not technique but something far more important .
(trg)="15"> La karen - saamd sẽn yaa sõma pa tũud ne zãmsg na - kẽndr bal ye , la a tũuda ne bũmb yõod sẽn yɩɩd woto zĩig sẽn zãra .

(src)="16"> Note what one experienced teacher wrote in a book on the subject : “ Good teaching is not a matter of specific techniques or styles , plans or actions . . . .
(trg)="16"> Kelg - y karen - saamb a ye sẽn tar minim sẽn yeel bũmb ning rẽ wɛɛngẽ sebr a ye pʋgẽ to - to : “ Karen - saamd sẽn yaa sõma pa tik manesem takɩ zugu , bɩ na - kẽndr sẽn yaa toor zall zug ye . . . .

(src)="17"> Teaching is primarily a matter of love . ”
(trg)="17"> Karen - saamd reng n baoodame tɩ f tall nonglem . ”

(src)="18"> Of course , his perspective was that of a secular teacher .
(trg)="18"> Yaa sɩd t’a ra gomda dũniyã pʋgẽ karen - saamd yelle .

(src)="19"> Still , his point may be even more applicable to the teaching we do as Christians .
(trg)="19"> La baasgo , a sẽn togsã tõe n paka tõnd sẽn yaa kiris - neb sẽn karemd neb a taabã n yɩɩd menga .

(src)="20"> How so ?
(trg)="20"> Wãn to ?

(src)="21"> Our Exemplar of a teacher is none other than Jesus Christ , who told his followers : “ I set the pattern for you . ”
(trg)="21"> Sẽn kõ - a tõnd mak sõng karen - saamdã wɛɛngẽ wã pa ned a to n zʋʋg a Zezi Kirist ye .

(src)="22"> He was referring to his example in showing humility , but the pattern Jesus set for us certainly includes his principal work as a man on earth ​ — that of teaching people the good news of God’s Kingdom .
(trg)="22"> A yeela a karen - biisã : ‘ Mam kõo yãmb mamsgo . ’
(trg)="23"> ( Zã 13 : 15 ) A ra gomda mamsg ning a sẽn kõ tõnd sik - m - mengã tallg wɛɛngẽ wã yelle .

(src)="23"> Now , if you had to choose a single word to characterize Jesus ’ ministry , you would likely select the word “ love , ” would you not ?
(trg)="24"> La a Zezi sẽn zãms nebã Wẽnnaam Rĩungã koe - noogã sẽn yaa tʋʋm kãseng ning a sẽn pids tẽng zugã bee mamsg ning a sẽn bas tõnd yĩngã sʋka .

(src)="24"> Jesus ’ love for his heavenly Father , Jehovah , was paramount .
(trg)="25"> ( Luk 4 : 43 ) Woto yĩnga , yãmb sã n da na n bilgẽ - la a Zezi tʋʋmdã ne gom - bi - yɛnga , y ra na n yãka gom - biig ning sẽn yaa “ nonglma . ”
(trg)="26"> Bɩ bõe ?

(src)="25"> As a teacher , though , Jesus manifested love in two additional ways .
(trg)="28"> ( Zã 14 : 31 ) La a Zezi sẽn da yaa karen - saambã , a talla nonglem ne manesem a yiib me n paase .

(src)="26"> He loved the truths he taught , and he loved the people he taught .
(trg)="29"> A ra nonga sɩd nins a sẽn zãms nebã , la a ra nonga nebã a sẽn da zãmsdã .

(src)="27"> Let us focus more closely on these two aspects of the pattern he set for us .
(trg)="30"> Bɩ d ges mak - sõng kãngã nens a yiibã neere .

(src)="28"> A Long - Standing Love of Divine Truths
(trg)="31"> A nonga Wẽnnaam sɩdã hal sẽn kaoose

(src)="29"> How did Jesus form a love for Jehovah’s teachings ?
(trg)="32"> Wãn to la a Zezi wa n tall nonglem ne a Zeova zãmsgã ?

(src)="30"> A teacher’s attitude toward his subject has a considerable bearing on the quality of his teaching .
(trg)="33"> Karen - saamb tagsg ne a sẽn zãmsd bũmb ningã mata a zãmsga sõmblem wʋsgo .

(src)="31"> Any indifference will likely show and spread to his students .
(trg)="34"> Karen - saamba sã n tall yam - kaalgo , na n pukame tɩ karen - biisã me tall yam - kaalg ne a zãmsgã .

(src)="32"> Jesus felt no apathy toward the precious truths he taught about Jehovah and His Kingdom .
(trg)="35"> A Zezi pa tall yam - kaalg baa bilf ne sɩd nins sẽn tar yõod a sẽn zãms nebã a Zeova la a Rĩungã wɛɛngẽ wã ye .

(src)="33"> Jesus ’ love for this subject was profound .
(trg)="36"> Nonglem ning a Zezi sẽn da tar ne zãms - kãnga wã ra yaa wʋsgo .

(src)="34"> He had formed that love as a student .
(trg)="37"> A wa n paama nonglem kãngã , a sẽn wa n zãmsd n bãngdẽ wã sasa .

(src)="35"> Throughout the long ages of his prehuman existence , the only - begotten Son was an avid learner .
(trg)="38"> Hal sẽn kaoos wʋsgo , nand t’a yɩ ninsaala , Wẽnnaam Biribl a Zezi ra nonga zãmsg wʋsgo .

(src)="36"> Isaiah 50 : 4 , 5 records these fitting words : “ The Sovereign Lord Jehovah himself has given me the tongue of the taught ones , that I may know how to answer the tired one with a word .
(trg)="39"> Ezai 50 : 4 , 5 tara gom - kãensã sẽn zemsã : “ Zusoab a Wẽnnaam kõo maam gom - minim zelemde tɩ m tõe n bãng goam nins mam sẽn tog n leok ned ninga pãng sẽn sɛ wã .

(src)="37"> He awakens morning by morning ; he awakens my ear to hear like the taught ones .
(trg)="40"> Yibeoog fãa , bãmb yokda mam tʋbre tɩ m kelg wa karen - biiga .

(src)="38"> The Sovereign Lord Jehovah himself has opened my ear , and I , for my part , was not rebellious .
(trg)="41"> Zusoab a Wẽnnaam yoka mam tʋbre , la mam ka tõdg ye .

(src)="39"> I did not turn in the opposite direction . ”
(trg)="42"> Mam ka leb poorẽ ye . ”

(src)="40"> 5 , 6 . ( a ) What experience did Jesus evidently have at his baptism , with what effect upon him ?
(trg)="43"> 5 , 6 . a ) Yel - bʋg n maan a Zezi a lisgẽ wã vẽenega , la rẽ tẽeg - a - la bõe ?

(src)="41"> ( b ) What contrast do we find between Jesus and Satan as to using God’s Word ?
(trg)="44"> b ) Welg - bʋg la d ne a Zezi la a Sʋɩtãan sʋka , sã n yaa ne Wẽnnaam Gomdã rɩk - n - tʋm wɛɛngẽ ?

(src)="42"> While growing up as a human on earth , Jesus continued to love divine wisdom .
(trg)="45"> A sẽn da wa n yaa ninsaal n be tẽng zug n bɩtẽ wã , a Zezi kell n talla nonglem ne yam ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã .

(src)="43"> Then , at the time of his baptism , he went through a unique experience .
(trg)="46"> ( Luk 2 : 52 ) Rẽ , a lisgã sasa , yel - sãang n maane .

(src)="44"> “ The heaven was opened up , ” says Luke 3 : 21 .
(trg)="47"> “ Yĩngr pakame , ” woto la Luk 3 : 21 yeta .

(src)="45"> Evidently , Jesus was then able to recall his prehuman existence .
(trg)="48"> Vẽenega , rẽ masã a Zezi ra tõe n tẽega a vɩɩmã sẽn da ya a soab sẽn deng t’a yɩ ninsaalã .

(src)="46"> Thereafter he spent 40 days fasting in the wilderness .
(trg)="49"> Rẽ poore , a loee noor dasem 40 weoogã pʋgẽ .

(src)="47"> He must have found intense delight in meditating on the many heavenly sessions of instruction he had received from Jehovah .
(trg)="50"> A Zezi sã n da tagsd zãmsg nins a sẽn paam a Zeova nengẽ saasẽ wã zugu , ra kõt - a - la sũ - noog wʋsgo .

(src)="48"> Before long , though , his love of God’s truths was put to the test .
(trg)="51"> La pa kaoos la a nonglmã ne Wẽnnaam sɩdã paam makr ye .

(src)="49"> When Jesus was fatigued and hungry , Satan sought to tempt him .
(trg)="52"> Yaams la kom sẽn wa n tar a Zezi , a Sʋɩtãan baoome n na n mak - a .

(src)="50"> What a contrast we find between these two sons of God !
(trg)="53"> Ad sɩd yaa welg - kãseng meng n be Wẽnnaam komdibli a yiib kãensã sʋka !

(src)="51"> Both quoted from the Hebrew Scriptures ​ — but with a completely different spirit .
(trg)="54"> B yiibã fãa togsa goam sẽn yit Hebre Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ , la pa ne yam yɛng baa bilf ye .

(src)="52"> Satan twisted God’s Word , disrespectfully using it to serve his own selfish ends .
(trg)="55"> A Sʋɩtãan golma Wẽnnaam Gomdã , n tũnug ne - a ne paoogr manesem sẽn na yɩl n pids a meng raabo .

(src)="53"> Really , that rebel had nothing but contempt for divine truths .
(trg)="56"> Sɩda , tõt kãngã kisa Wẽnnaam sɩdã bala .

(src)="54"> On the other hand , Jesus quoted the Scriptures with obvious love , using God’s Word carefully in each reply .
(trg)="57"> A Zezi yẽ togsa goam sẽn yit Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ ne nonglem sẽn yaa vẽenega , n tũnug ne Wẽnnaam Gomdã tɩ zems neer a leokr fãa pʋgẽ .

(src)="55"> Jesus had been in existence long before those inspired words were first written down , yet he held them in reverence .
(trg)="58"> A Zezi ra bee hal sẽn kaoos wʋsg tɩ b yaool n wa gʋls gom - kãensã vʋʋsem sõngã vẽnegr pʋgẽ .
(trg)="59"> Ne rẽ fãa , a talla waoogr wʋsg ne gom - kãense .

(src)="56"> They were precious truths from his heavenly Father !
(trg)="60"> Sɩd kãens sẽn da tar yõod wʋsgã ra yita a saasẽ Ba wã nengẽ !

(src)="57"> He told Satan that such words from Jehovah were more vital than food .
(trg)="61"> A yeela a Sʋɩtãan tɩ gom - kãensã sẽn yit a Zeova nengẽ wã ra tara yõod n yɩɩd rɩɩbo .

(src)="58"> Yes , Jesus loved all the truths that Jehovah had taught him .
(trg)="62"> ( Matɩe 4 : 1 - 11 ) N - ye , a Zezi ra nonga sɩd nins fãa a Zeova sẽn da zãms - a wã .

(src)="59"> How , though , did he display that love as a teacher ?
(trg)="63"> La wãn to la a wilg nonglem kãng a karen - saamdã pʋgẽ ?

(src)="60"> Love for the Truths He Taught
(trg)="64"> A ra nonga sɩd nins a sẽn zãms nebã

(src)="61"> Why did Jesus refrain from inventing his own teachings ?
(trg)="65"> Bõe yĩng t’a Zezi pa zãms nebã a meng tagsa ?

(src)="62"> Jesus ’ love for the truths he taught was always apparent .
(trg)="66"> Nonglem ning a Zezi sẽn da tar ne sɩd nins a sẽn zãms nebã ra yaa vẽeneg wakat fãa .

(src)="63"> After all , he might easily have developed his own ideas .
(trg)="67"> A ra tõẽ - la nana - nana n zãms nebã a meng tagsa .

(src)="64"> He possessed a vast repository of knowledge and wisdom .
(trg)="68"> A ra tara bãngr la yam wʋsgo .

(src)="65"> Nevertheless , he reminded his listeners again and again that everything he taught originated , not with himself , but with his heavenly Father .
(trg)="69"> ( Kolos rãmba 2 : 3 ) Baasg zãnga , a tẽega a kɛlgdbã n yɩlem naoor wʋsg tɩ bũmb nins fãa yẽ sẽn zãmsd nebã ra pa yit yẽ meng nengẽ ye , la ra ya a saasẽ Ba wã nengẽ .

(src)="66"> He loved divine truths far too much to replace them with his own thinking .
(trg)="70"> ( Zã 7 : 16 ; 8 : 28 ; 12 : 49 ; 14 : 10 ) A ra nonga Wẽnnaam sɩdã wʋsg ne a na ledg - a ne a meng tagsgo .

(src)="67"> At the start of his ministry , how did Jesus set a pattern of relying on God’s Word ?
(trg)="71"> A koe - noogã mooneg sɩngrẽ , yaa wãn to la a Zezi kõ mak - sõng Wẽnnaam Gomdã zug tikr wɛɛngẽ ?

(src)="68"> When Jesus began his public ministry , he quickly set a pattern .
(trg)="72"> A Zezi sẽn wa n sɩng a koe - moonegã zãma sʋkã , a yɩɩ tao - tao n kõ mak - sõngo .

(src)="69"> Consider the way he first declared to God’s people that he was the promised Messiah .
(trg)="73"> Ges - y a sẽn maan to - to n togs Wẽnnaam nin - buiidã pipi t’a ra yaa Mesi ning b sẽn kãabã .

(src)="70"> Did he simply appear before crowds , proclaim himself Christ , and then perform spectacular miracles to prove his point ?
(trg)="74"> A waa kʋʋngã taoor bal n moon tɩ yẽ mengã yaa Kiristã , tɩ rẽ poor bɩ a maan yel - solem bɛd n na n wilg rẽ bɩ ?

(src)="71"> No .
(trg)="75"> Ayo .

(src)="72"> He went to a synagogue , where God’s people habitually read from the Scriptures .
(trg)="76"> A kẽnga karen - doogẽ , zĩig ning Wẽnnaam nin - buiidã sẽn nong n karemd Gʋlsg Sõamyã .

(src)="73"> There he read aloud the prophecy of Isaiah 61 : 1 , 2 and explained that these prophetic truths applied to him .
(trg)="77"> Beenẽ a zẽka a koɛɛg n karem Ezai 61 : 1 , 2 bãngr - gomdã , la a wilg tɩ sɩd kãensã sẽn yaa bãngr - goamã pidsa yẽ zugu .

(src)="74"> His many miracles helped to establish that he had Jehovah’s backing .
(trg)="78"> ( Luk 4 : 16 - 22 ) Yel - soalmã wʋsgã a sẽn maana sõngame n wilg t’a Zeova ra bee ne - a .

(src)="75"> Still , he always relied on God’s Word in his teaching .
(trg)="79"> Baa ne rẽ fãa , wakat fãa a tika Wẽnnaam Gomdã zug n zãms nebã .

(src)="76"> In his dealings with the Pharisees , how did Jesus show his loyal love for God’s Word ?
(trg)="80"> A manesmã ne Fariziẽ rãmbã pʋgẽ , wãn to la a Zezi wilg t’a nonga Wẽnnaam Gomdã wakat fãa ?

(src)="77"> When Jesus was challenged by religious opponents , he did not engage them in a duel of wits , although he could easily have outdone them in such a contest .
(trg)="81"> Tũudmã bɛɛb sã n da kɩɩsd a Zezi , a ra pa baood n na n wilg t’a yam yɩɩd - b lame ye , baa ne a sẽn da tõe nana - nana n gom n lub - b kɩɩs taab a woto pʋgẽ wã .

(src)="78"> Rather , he let God’s Word refute them .
(trg)="82"> Wall t’a maan woto , a ra basdame tɩ Wẽnnaam Gomdã wilg - b tɩ b ka bʋʋm ye .

(src)="79"> Recall , for instance , when the Pharisees charged that Jesus ’ followers had violated the Sabbath law by plucking a few heads of grain in a field and eating them while passing through .
(trg)="83"> Wala makre , tẽeg - y wakat ning Fariziẽ rãmbã sẽn da wa n yeel t’a Zezi karen - biisã kɩɩsa Vʋʋsg daarã , b sẽn da wa n pasgd pʋʋgã n yãk ka - zut a wãn n tẽgd n wõbdẽ wã yelle .

(src)="80"> Jesus replied : “ Have you not read what David did when he and the men with him got hungry ? ”
(trg)="84"> A Zezi leokame : “ Yãmb nan ka karem a Davɩɩd sẽn maan bũmb ninga kom sẽn tar bãmb ne neb nins sẽn be ne bãmba la ? ”

(src)="81"> Of course , those self - righteous men may well have read that inspired account recorded at 1 Samuel 21 : 1 - 6 .
(trg)="85"> ( Matɩe 12 : 1 - 5 ) Sɩda , tõe tɩ Fariziẽ kãensã sẽn da yaa tɩrs b mens nifẽ wã karma kɩbar ning vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋls tɩ be 1 Sãmwɛll 21 : 1 - 6 pʋgẽ wã .

(src)="82"> If so , they had failed to discern an important lesson that it contained .
(trg)="86"> Sã n yaa woto , b pa bãng zãms kãseng ning sẽn be be wã yõod ye .

(src)="83"> Jesus , however , had done more than read the account .
(trg)="87"> La a Zezi maana sẽn yɩɩd a karem kɩbarã .

(src)="84"> He had thought about it and taken its message to heart .
(trg)="88"> A tagsa kɩbarã zug n sak a zãmsgã ne a sũur fãa .

(src)="85"> He loved the principles that Jehovah taught by means of that passage .
(trg)="89"> A talla nonglem ne no - kãsems nins a Zeova sẽn tũnug ne verse kãensã n taasã .

(src)="86"> So he used that account , as well as an example from the Mosaic Law , to reveal the balanced spirit of the Law .
(trg)="90"> Rẽ n so t’a tũnug ne kɩba - kãnga , n paas makr a yembr sẽn yit a Moiiz Tõogã pʋgẽ , n wilg Tõogã sẽn pukd yam sẽn zemsã .

(src)="87"> Similarly , Jesus ’ loyal love moved him to defend God’s Word against the efforts of religious leaders to twist it to their own ends or bury it under a morass of human traditions .
(trg)="91"> Woto me , a Zezi sẽn tall nonglem wakat fãa ne Wẽnnaam Gomdã tus - a lame t’a kɩɩs modgr nins tũudmã taoor dãmb sẽn maan sẽn na yɩl n golm - a b mens nafr yĩngã , bɩ n lud - a ne ninsaalbã rog - n - migs sẽn gĩt nebã .

(src)="88"> How did Jesus fulfill prophecies regarding the quality of his teaching ?
(trg)="92"> Wãn to la a Zezi pids bãngr - goamã sẽn tɩ loe ne a zãmsgã sõmblem ?

(src)="89"> Jesus ’ love of his subject would never allow him to teach merely by rote , in a manner that was tired or mechanical .
(trg)="93"> Nonglem ning a Zezi sẽn da tar ne sɩd ning a sẽn da zãmsd nebã kɩtame t’a pa zãms - a ne rok - m - zugẽ abada , tɩ kõt yam - yiisg ye .

(src)="90"> Inspired prophecies had suggested that the Messiah would speak with ‘ charm on his lips , ’ using “ words of elegance . ”
(trg)="94"> Bãngr - goam nins vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã wilgdame tɩ Mesi wã ‘ noor na n goma gom - noodo , ’ n tũnug ne “ goam sẽn be yamleoogo . ”

(src)="91"> Jesus fulfilled those prophecies by keeping his message fresh and alive , using “ winsome words ” as he taught the truths he so loved .
(trg)="95"> ( Yɩɩl Sõamyã 45 : 3 , Sebr Sõngo ; Sɩngre 49 : 21 , NW ) A Zezi pidsa bãngr - gom - kãensã n kɩt t’a koɛɛgã tall yamleoog la a tall pãnga , n tũnug ne ‘ gom - noodo , ’ a sẽn da wa n zãmsd sɩdã a sẽn da nong wʋsgã .

(src)="92"> No doubt his enthusiasm animated his features , and his eyes shone with a lively interest in his subject .
(trg)="96"> ( Luk 4 : 22 ) Sãmbg sẽn ka be , a sẽn da kõt zãmsgã ne yamleoogã ra pukda a nen - wamdã zugu .

(src)="93"> What a pleasure it must have been to listen to him , and what a fine pattern for us to follow when we talk to others about what we have learned !
(trg)="97"> Ad a kelgr sɩd ra segd n bee yamleoogo , la ad sɩd yaa mak - sõng n kõ tõnd tɩ d na n tũ , d sã n wa gomd ne neb a taabã d sẽn zãms bũmb ningã wɛɛngẽ !

(src)="94"> Why did Jesus ’ abilities as a teacher never cause him to become puffed up with pride ?
(trg)="98"> Bõe yĩng t’a Zezi sẽn da tar tõod karen - saamdã wɛɛngẽ wã pa kɩt t’a lebg wuk - m - meng soaba ?

(src)="95"> Did Jesus ’ immense grasp of divine truths and his winning way with words induce him to become puffed up with pride ?
(trg)="99"> A Zezi sẽn da wʋmd Wẽnnaam sɩdã võor wʋsgã la a ra togsd gom - noodã kɩtame t’a lebg wuk - m - meng soab bɩ ?

(src)="96"> That often happens in the case of human teachers .
(trg)="100"> Nong n yaa woto ne ninsaalbã .

(src)="97"> Remember , though , that Jesus was wise in a godly way .
(trg)="101"> La tẽeg - y t’a Zezi ra tara yam sẽn pukd wẽn - zoeere .

(src)="98"> Such wisdom does not allow for haughtiness , for “ wisdom is with the modest ones . ”
(trg)="102"> Yam a woto pa kõt - f sor tɩ f zẽk f meng ye , bala “ sik - m - mens rãmba tara yam . ”

(src)="99"> There was something else that kept Jesus from turning proud or haughty .
(trg)="103"> ( Yelbũna 11 : 2 ) Bũmb a to n kɩt t’a Zezi pa tall wuk - m - meng bɩ zẽk - m - meng ye .