# ase/2018240.xml.gz
# jw_dmr/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 They Offered Themselves Willingly ​ — In Madagascar
(trg)="1"> 3 ǁÎn ge māsenxase ​ — Madakaskari ǃnâ ra hui

(src)="2"> 7 “ He Gives Power to the Tired One ”
(trg)="2"> 7 “ ǁÎb ra ǀhupu hâna ǀgaiba mā ”

(src)="3"> When we feel overwhelmed by the pressures of life , what can we do ?
(trg)="3"> ǃHūbaib ǃgomsin ga ra hāǂam da o , o da tae - e a dī ǁkhā ?

(src)="4"> This article discusses our yeartext for 2018 and shows why we need to give Jehovah the opportunity to strengthen us and how he will do so .
(trg)="4"> Nē ǁkhāǁkhāǃâs ge kurib xoas xa ra ǃhoa tsî ra ǁgau tae - i ǃaroma da Jehovaba nî mā - am îb ǁÎba sida hui tsî ǁîba mati nî huida .

(src)="5"> 12 Pleasant Unity and the Memorial
(trg)="5"> 12 Kaise ǁkhoaxa ǀguiǃnâxasib Jesub ǁōb di ǂâiǂâisens tawa

(src)="6"> The annual observance of the Memorial of Christ’s death will be held on Saturday , March 31 , 2018 .
(trg)="6"> Jesub ǁōb ǂâiǂâisens ge 2018ǁî kuri Satertaxtsē Maarti 31 ai nî dīhe .

(src)="7"> How can we prepare now for this occasion , how will we benefit from attending it , and how does that annual event contribute to the unity of God’s people everywhere ?
(trg)="7"> Mati da nēs ǃaroma nî aiǂhomisen tsî nēsa xu mati nî ǀama tsî nē ǁaxasiba mati Elob ǃoaba - aon ǀguiǃnâxasiba ra ǃaroma ?

(src)="8"> Find the answers in this article .
(trg)="8"> Nē ǁkhāǁkhāǃâs ge ǃereamde ūhâ nē dîdi ai .

(src)="9"> 17 Why Give to the One Who Has Everything ?
(trg)="9"> 17 Tae - i ǃaroma da hoa xūna ūhâba nî mā ?

(src)="10"> All that we have comes from Jehovah .
(trg)="10"> Ū da hâ xūn hoan ge Jehovaba xu ra hā .

(src)="11"> He still expects us , however , to use our finances to support the work of his organization today .
(trg)="11"> Xaweb ge ǁîba ra ǂgao î da ǀapeǂhomisa marisise hui .

(src)="12"> This article will consider why and how we benefit from honoring Jehovah with our valuable things .
(trg)="12"> Nē ǁkhāǁkhāǃâs ge nî ǁgau mati da Jehovaba ra ǃgôaǃgâsa marisise da ga ǀapeǂhomisa hui o .

(src)="13"> 22 What Kind of Love Brings True Happiness ?
(trg)="13"> 22 Mā ǀnamma ra ǃgâiaǂgao kai da ?

(src)="14"> 27 See the Difference in People
(trg)="14"> 27 ǃKharagagusiba mûre khoen ǁaegu

(src)="15"> The first of these articles discusses how true happiness comes from loving God and not from the counterfeit types of love so evident in “ the last days . ”
(trg)="15"> ǂGuro ǁkhāǁkhāǃâdi ge ra ǃhoaǃgao mati da ama ǀnamma Eloba ǀnams ǃnâ - ū nî hōǃâsa tsî “ ǀūni tsēdi ” ǃnâ ra ǁgauhe ǀnamma xu nî ǂgōsa .

(src)="16"> The second article describes how traits that characterize people of the last days stand in sharp contrast with the qualities found among God’s people .
(trg)="16"> ( 2 Tim .
(trg)="17"> 3 : 1 ) ǀGamǁî ǁkhāǁkhāǃâs ge ra ǁgau matin khoena ǀūni tsēdi ǃnâ ǁgai ǀgauga nî ūhâsa Elob khoen ǀgauga xu ra ǀkharaga .

(src)="17"> 32 Did You Know ?
(trg)="18"> 32 ǂAn i du go i ?

# ase/2018242.xml.gz
# jw_dmr/2018242.xml.gz


(src)="1"> Our yeartext for 2018 : “ Those hoping in Jehovah will regain power . ” ​ — ISA .
(trg)="1"> Sida kurib xoas 2018ǁÎ kurib dis : “ ǁNān ǃKhūb ai ǂgomaiǂnûi hân ge ǀasa ǀgaiba nîra hō . ” ​ — JES .

(src)="2"> 40 : 31 .
(trg)="2"> 40 : 31 .

(src)="3"> SONGS : 152 , 67
(trg)="3"> ǁNAETSANADI : 3 , 47

(src)="4"> Isaiah 40 : 26
(trg)="4"> Jesajab 40 : 26

(src)="5"> Matthew 11 : 28 - 30
(trg)="5"> Mateub 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Corinthians 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 Korinteǁîn 12 : 9 , 10

(src)="7"> What pressures must we deal with , but what reason does Jehovah have to be pleased with his faithful servants ?
(trg)="7"> Mâ ǁgâiǀāga da nî hōǃâ , xawe mâ ǃaroma - eb Jehovaba ūhâ ǁîb di ǂgomǂgomsa ǃoaba aon ǀkhab nî ǂkhîse ?

(src)="8"> ( See opening pictures . )
(trg)="8"> ( Tsoatsoas ǃnâ hâ ai - īsiga mû re . )

(src)="9"> AS YOU know , life in this system of things is by no means trouble - free .
(trg)="9"> ǂAN DU ase , nē ǁaeǃgâs ûib ge ǃgomsin xa ǀoa hâ .

(src)="10"> Many of you dear brothers and sisters are coping with serious illness .
(trg)="10"> ǂGui ǃgâsan ge ǁkhōǁkhōsa ǀaen ǀkha ûi hâ .

(src)="11"> Others , although well along in years themselves , are caring for elderly relatives .
(trg)="11"> ǀNîn ge , ǁîn tsîn kaira hâ xawe , ǁîn di kaira ǁgûna ra kōǃgâ .

(src)="12"> Still others are struggling to provide , not luxury items , but just the basic necessities for their families .
(trg)="12"> ǁKhati naun ge a ǃgombahe ǁîn di omaris di tsēsi ǂhâsiga ǃgū - aisa .

(src)="13"> And we know that many are dealing with , not one , but several of such problems all at once !
(trg)="13"> ǂAn da ge a ǃnāsa ǃgâsan nē ǂgui ǃkharaga ǃnâgu ǃgomsina ǀgui ǁaeb ai ra hōǃâ ǃkhaisa .

(src)="14"> This requires a tremendous expenditure of time and emotional energy ​ — to say nothing of the financial burden .
(trg)="14"> Nēs ge kai ǁaeb tsî ǂâiǂhânsensa ǂhâ hâ — marisi masigu xa da ge ǃhoa ǁoa .

(src)="15"> Nevertheless , your confidence in God’s promises is absolute ; your faith in a better future , unwavering .
(trg)="15"> Nēn ga hâ xawe du ge ǁawosa ǂgomǃgâba Jehovab di mîǁguigu ǃnâ ūhâ , tsî khôaheǁoasa ǂgomsa ǁÎb mîǁgui hâ hāni ǃgâi ûib ǃnâ .

(src)="16"> How pleased Jehovah must be !
(trg)="16"> Tsî ǁnās ge Jehovaba kaise ra ǃgâiaǂgao kai .

(src)="17"> What encouragement can we draw from Isaiah 40 : 29 , but what serious mistake could we make ?
(trg)="17"> Jesajab 40 : 29 sa mati ra ǂkhâǃnâ da , xawe mati da a gāxaǃnâsen ǁkhā ?

(src)="18"> Do you sometimes feel , though , that the pressures of life are driving you to the limit ?
(trg)="18"> ǀNî ǁaegu ai du ra tsâ , ûib di ǁgâib ra ǂkhabuǂâi kai du di ?

(src)="19"> If you do , you are not alone .
(trg)="19"> ǁNāti du ga tsâ o , o du ge ǀguri hâ tama .

(src)="20"> The Bible reveals that faithful servants in the past often felt that they could not go on .
(trg)="20"> Elobmîs ge ra mî ǂgomǂgomsa ǃoaba aon ǃkharuge ǁaeb ǃnâ ge ûi hâ in tsîn ge gere ǂkhabuǂâi .
(trg)="21"> ( 1 Gao .

(src)="21"> However , rather than give up , they looked to Jehovah for strength .
(trg)="22"> 19 : 4 ; Job 7 : 7 ) ǁNā ǂâiǂhansendi ǃnâ ǁnaxuǃnâsens xan ge Jehovab ai ǀgaiba gere ǂgan .

(src)="22"> They were not disappointed , for our God “ gives power to the tired one . ”
(trg)="23"> ǁÎn ge ge ǂâiǂhânsen tama hâ i , Elob ‘ ǀhupu hâna ǀgaiba ra mā ’ xui ao .

(src)="23"> Sadly , some of God’s people in our day have concluded that the best way to cope with the pressures of life is to ‘ take a break from the truth , ’ as they say , as if our Christian activities were a burden rather than a blessing .
(trg)="24"> ( Jes .
(trg)="25"> 40 : 29 ) ǃHausenxasen ge ǀnî ǃgâsana nēǁaeb ǃnâ ra ǂâi , ǃgomsina ǀoroǀoros ǃaroman aibe ǁaero - e amaba xu nî sâ ti , ǁîn ra ūs ge , Xristeǁî ǁaxasib ǂhanib ase īsa ǁîn ǃaroma .

(src)="24"> So they stop reading God’s Word , attending congregation meetings , and engaging in the field ministry ​ — just as Satan hopes they will do .
(trg)="26"> ǁNās ǀkhan ge Elobmîsa khomai ǀû , ǀhaode xu hâbē , tsî aoǁnâ sîsenni ǃnâ ǂoa tama — ǁGâuab ra ǂgaose .

(src)="25"> ( a ) How can we frustrate Satan’s goal to weaken us ?
(trg)="27"> ( a ) Mati da ǁgâuab di mîǁguib sida ǂkhabu kais diba a mâǃoa ǁkhā ?

(src)="26"> ( b ) What will we discuss in this article ?
(trg)="28"> ( b ) Tae - e da nē ǁkhāǁkhāǃâs ǃnâ nî ǃhoaǃgao ?

(src)="27"> The Devil well knows that our being fully engaged in Christian activities can strengthen us , and he does not want us to be strong .
(trg)="29"> ǁGâuab ge ǃamkuse a ǂan sada ga Xristeǁî sîsenni ǃnâ ǁhao o , o da ge nî ǀgai , tsî ǁîb ge nēsa ǂgao tama hâ .

(src)="28"> When you feel physically and emotionally drained , then , do not cut yourself off from Jehovah .
(trg)="30"> ǂKhabuǂâi du ga ra o , o du ge tā Jehovaba xu nî ǃgū .

(src)="29"> Draw ever closer to him , for “ he will make you firm , he will make you strong . ”
(trg)="31"> Elob ǃoa ǀgū re , ‘ ǁÎb ge nîra ǁapoǁapo da tsî ǀgaiǀgai da xui ge . ’
(trg)="32"> ( 1 Pet .

(src)="30"> In this article , we will consider two situations that could cause us to slow down in our service to God and we will discuss how applying Bible principles can help us to cope .
(trg)="33"> 5 : 10 ; Jak .
(trg)="34"> 4 : 8 ) Nē ǁkhāǁkhāǃâs ǃnâ da ge ǀgam xūna nî ǃhoaǃgao Jehovab ǃoabas ǃnâ a ǂkhabu kai da ǁkhā na , tsî da ge nî mû Elobmîs tsoatsoade sîsenūs mati nî huida sa .

(src)="31"> But first , let us focus on Jehovah’s ability to strengthen us , as shown at Isaiah 40 : 26 - 31 .
(trg)="35"> Xawe aibe hāre îda kē Jehovab mati ra ǀgaiǀgai da sa , Jesajab 40 : 26 - 31 ǃnâ i ra ǁgauhe khami .

(src)="32"> What lesson can we learn from Isaiah 40 : 26 ?
(trg)="36"> Tae - e da Jesajab 40 : 26 sa xu ra ǁkhāǁkhāsen ?

(src)="33"> Read Isaiah 40 : 26 .
(trg)="37"> Khomai re Jesajab 40 : 26 .

(src)="34"> No one has been able to count all the stars in the universe .
(trg)="38"> Khoe i xare i ge ǀgamirode a ǃgôa ǁoa .

(src)="35"> Scientists believe that our Milky Way galaxy alone may contain up to 400 billion stars .
(trg)="39"> Kurus ǂansabegu ge ra ǂgom sida di milky way galaxib ǃnâ di ǁaubexa 400 billiun ǀgamirode hâsa .

(src)="36"> Yet , Jehovah gives a name or a designation to each star .
(trg)="40"> Xawe Jehovab ge mâ ǀgamiros hoasa ǀonsa ūba hâ .

(src)="37"> The lesson for us ?
(trg)="41"> Tae - e da nēsa xu ra ǁkhāǁkhāsen ?

(src)="38"> If Jehovah takes a personal interest in his inanimate creation , imagine how he feels about you who serve him , not because you have been programmed to do so , but because you love him !
(trg)="42"> Jehovab ga ǃgâiǃgâibasensa ûitsama tama kurus ǃnâ ūhâ o , ǂâis ǀguisa hî re matib ǁîba sats hîna ǁîba ra ǃoabats xa ra tsâsa .

(src)="39"> Our dear Father knows you through and through .
(trg)="43"> ǁÎba ǃoabas ge sida ǃnâ kuruǂgāsa tama , ǁgarihe da ra ǃkhais ǃgaos ose xawe ǀnambi ta a ǃkhais ǃaroma da ge ǁîba ra ǃoaba !
(trg)="44"> ( Psa .

(src)="40"> “ Even the hairs of your head are all numbered ” by him .
(trg)="45"> 19 : 1 , 3 , 14 ) Sida îb ge ǃamkuse a ǂan da “ tsîn ge ǁkhāti danaǀûn . . . hoana ǃgôahe hâ . ”

(src)="41"> And the psalmist assures us : “ Jehovah is aware of what the blameless go through . ”
(trg)="46"> ( Mat .
(trg)="47"> 10 : 30 ) Psalmdi xoa - aob ge ra mî “ ǃKhūb ge ǂhauǃnân di tsēde a ǂan ” ( Psa .

(src)="42"> Yes , he takes notice of the trials you face , and he can give you the strength to endure each one of them .
(trg)="48"> 37 : 18 ) ǁÎb ge ra mû ǃkharuǃnâ da ra ǃgomsina , tsîb ge ǀgaiba ra ma da î da mâǁapo ǁkhā .

(src)="43"> How can we be sure that Jehovah is able to strengthen us ?
(trg)="49"> Mati da ǂgomǃgâsiba a ūhâ ǁkhā Jehovab nî ǀgaiǀgai da sa ?

(src)="44"> Read Isaiah 40 : 28 .
(trg)="50"> Khomai re Jesajab 40 : 28 .

(src)="45"> Jehovah is the Source of dynamic energy .
(trg)="51"> Jehovab ge ǀgaiba ra mā da .

(src)="46"> Consider , for example , the amount of energy that he supplies just to our sun .
(trg)="52"> Aiǁgause ǂâi re matikō ǀgaibab sores di ǃnâb ǃaroma ra māsa .

(src)="47"> Science writer David Bodanis observed : “ The mass our Sun is exploding into energy each second is equivalent to [ billions of atomic ] bombs . ”
(trg)="53"> Kurus ǂānsabeb David Bodanisi ge ǃgaoǃgâ tsî ra mî “ Sida sores ge kai ǀgaiba mâ sekondi hoaba ra māǂgui , ǁnā ǀgaib ge billiun ( 1 000 000 000 ) atomik bomde mâ sekondi hoaba ǃhui kais ǀkha a ǀgui . ”

(src)="48"> Another researcher calculated that the sun “ currently radiates . . . sufficient energy in one second to meet mankind’s needs for 200,000 years ” !
(trg)="54"> ǀNî ôaǃnâ - aob ge ǃgôakhâis ǃoa - ais ge soresa “ !

(src)="49"> Can anyone doubt that the One who “ fuels ” the sun can give us the strength we need to cope with any problem ?
(trg)="55"> Hūbaib hoaba 200 000 kuriga elektrib ǀgaiba nî mā ǀgui sekondi ais ra māǂgui ǀgaib ǀkhā !

(src)="50"> In what sense is Jesus ’ yoke kindly , and how should knowing that affect us ?
(trg)="56"> O ham - e nî ǂgomǀoro ǁÎb hîna soresa ǁnātikō kai ǀgaiba ra māb , sida ǂhâhâ ǀgaiba a māda ǁoasa i da ǃgomsiga sîsenǂam ?

(src)="51"> Read Isaiah 40 : 29 .
(trg)="58"> Khomai re Jesajab 40 : 29 .

(src)="52"> Serving Jehovah brings much joy .
(trg)="59"> Jehovaba ǃoabas ge ǂkhîba ra mā da .

(src)="53"> Jesus said to his disciples : “ Take my yoke upon you . ”
(trg)="60"> Jesub ge ǁîb ti ǁkhāǁkhāsabegu ǃoa ge mî “ Sadu ai ūkhâi ti ǃnaoba . ”

(src)="54"> And he added : “ You will find refreshment for yourselves .
(trg)="61"> Tsîb ge ǀaro tsî ge mî , “ O du ge sadu ǀomde khoakhoasa nî hōba .

(src)="55"> For my yoke is kindly , and my load is light . ”
(trg)="62"> Ti ǃnaob a ǃgâi , tsî ti ǃgommi a supu xuige . ”

(src)="56"> How true that statement is !
(trg)="63"> ( Mat .

(src)="57"> At times , we may feel exhausted when we leave home to attend a congregation meeting or to engage in the field ministry .
(trg)="64"> 11 : 28 - 30 ) Nēsa matikōse a ama .

(src)="58"> But how do we feel when we return ?
(trg)="65"> ǀNî ǁaeba da ge kaise tsauhâse ra tsâ ǀhaodi tamas ka io aoǁnâ sîsenni ǃoa da ga ra ī o , xawe ǁnās khaoǃgâ da mati ra tsâ ?

(src)="59"> Refreshed ​ — and better prepared to deal with life’s trials .
(trg)="66"> Khoakhoahesase tsî ǂhomisase mati da ûib ǃgomsina nî ǃkharusa .

(src)="60"> Jesus ’ yoke is kindly indeed !
(trg)="67"> Jesub ǃnaob ge a ǃgâi .

(src)="61"> Relate an experience that illustrates the truthfulness of Matthew 11 : 28 - 30 .
(trg)="68"> Aiǁgausa mā re hîna Mateub 11 : 28 - 30 di amaba ra ǁgauǁgausa .

(src)="62"> A sister whom we will call Kayla has had to battle with chronic fatigue syndrome , depression , and migraine headaches .
(trg)="69"> Kaylas ge chronic fatigue syndromi , depressib tsî ǀgaisa danatsûb tsîna ge ūhâ i .

(src)="63"> Understandably , she has sometimes found it difficult to attend congregation meetings .
(trg)="70"> ǁNâuǃnâxases ge ǁîsa ǃgomsiga gere hōǃâ ǀhaode ǃoa īsa .

(src)="64"> However , after she made the effort to attend a public meeting , she wrote : “ The talk was about discouragement .
(trg)="71"> ǀHaos tawas ge sī o , o i ge ǃhoasa gere mâhe “ ǃHoas xoaǂams ge tā ǂkhabuǂâi ti ge hâ i .

(src)="65"> The information was presented in such an empathetic and concerned way that I was moved to tears .
(trg)="72"> ǃHoas ge ǃamku ǀgaub ǃnâ gere mâhe ǁnās ge ti ǂgaoba ge tsâǀkhā .

(src)="66"> I was reminded that the meetings are where I need to be . ”
(trg)="73"> ǁKhawa ta ge ge hōhōǃnâ - e ǀhaodi tawa hâs kaise ǂhâǂhâsa ǃkhaisa . ”

(src)="67"> How happy she was that she made the effort to attend !
(trg)="74"> Kaises ge ǃgâise ge tsâ ǁgūtsâs ge o ǀhaosa sī ǁhao ǃnâsa .

(src)="68"> 8 , 9 .
(trg)="75"> 8 , 9 .

(src)="69"> What did the apostle Paul mean when he wrote : “ When I am weak , then I am powerful ” ?
(trg)="76"> Apostel Pauluba tae - e gere ǂâibasen mîb ge o “ ǂkhabusa ta ka , ǃnubai ta a ǀgaisa ” ?

(src)="70"> Read Isaiah 40 : 30 .
(trg)="77"> Khomai re Jesajab 40 : 30 .

(src)="71"> No matter how qualified we may be , we are limited in what we can accomplish in our own strength .
(trg)="78"> ǀGapi ǁkhāǁkhāsensa da ga ūhâ xawe da ge sida ǀgaib ǀkha xūna aitsâma dībasens di ǃnubusiga ūhâ .

(src)="72"> That is a lesson we all must learn .
(trg)="79"> Hoada ge nēsa xu nî ǁkhāǁkhāsen .

(src)="73"> Although he was a capable man , the apostle Paul had limitations that prevented him from doing everything he wanted to do .
(trg)="80"> Gā - aib ge i xaweb ge apostel Pauluba ǃnubusiga ge ūhâ i tsî nēs ǀkha dī ǂgaob gere xūn hoana ge dīho tama hâ i .

(src)="74"> When he expressed his concerns to God , he was told : “ My power is being made perfect in weakness . ”
(trg)="81"> ǁÎb ǃnubusigab ge Eloba mîba o , ob ge ge mîbahe “ Ti ǀgaib ra ǂkhabusasib ǃnâ ǀoa . ”

(src)="75"> Paul got the point .
(src)="76"> He concluded : “ When I am weak , then I am powerful . ”
(trg)="82"> Paulub ge nēsa ge ǁnâuǃā tsî ge hōǂui “ ǂKhabusa ta ka , ǃnubai ta a ǀgaisa . ”
(trg)="83"> ( 2 Kor .

(src)="77"> What did he mean by that ?
(trg)="84"> 12 : 7 - 10 ) ǁÎba nēs ǀkha tae - e gere ǂâibasen ?

(src)="78"> Paul realized that there was only so much he could do without help from a higher source .
(trg)="85"> Paulub ge ge mûǂan Elob ǀgaib oseb ǂgaob ra xūn hoana a dī ǁoasa .

(src)="79"> God’s holy spirit could supply the power that Paul lacked .
(trg)="86"> Elob di gagab ge Pauluba ǁîb ra ǂkhabuba gere ǀgaiǀgai .

(src)="80"> Not only that , but God’s spirit could empower Paul to perform tasks that he would never have been able to complete in his own power .
(trg)="87"> ǁNās ǀguis ose , xawe Elob gagab ge Pauluba ǀgaiba ge mā îb dīhō ǁoasa xūna dī ǁkhā .

(src)="81"> The same is true of us .
(trg)="88"> Sida ǃaromas tsînas ge nēsa a ama .

(src)="82"> If the strength we have comes from Jehovah , we will be strong indeed !
(trg)="89"> Sida ūhâ ǀgaib ga Jehovaba xu ga ra hā o , o da ge sida tsîna nî ǀgai !

(src)="83"> How did Jehovah help David to cope with the challenges he faced ?
(trg)="90"> Jehovaba mati Daviba ge huib îb ǁîb ge ūhâ i ǃgomsiga ǃkham ?