# ase/102018012.xml.gz
# gil/102018012.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> This publication is not for sale .
(trg)="2"> E aki kaboonakoaki te maekatin aei .

(src)="3"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="3"> E katauraoaki bwa kanoan te waaki n angareirei n te Baibara ae karaoaki ni katobibia te aonnaba , ae boutokaaki ni bwaintangira aika aki tebonaki .

(src)="4"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="4"> Ngkana ko kani bwaintangira , taiaoka nakon www.jw.org .

(src)="5"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="6"> Ngkana e kaotaki BG imwin te kibu , e anaaki man te Baibara .
(trg)="7"> Ngkana e kaotaki BK imwin te kibu , e anaaki man te Baibara ni Katorika .

# ase/102018013.xml.gz
# gil/102018013.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Kanoana

(src)="2"> 3 Finding the Way
(trg)="2"> 3 Ukeran te Kawai

(src)="3"> 4 Contentment and Generosity
(trg)="3"> 4 Te Raunnano ao te Tituaraoi

(src)="4"> 6 Physical Health and Resilience
(trg)="4"> 6 Te Marurung ao te Korakora

(src)="5"> 8 Love
(trg)="5"> 8 Te Tangira

(src)="6"> 10 Forgiveness
(trg)="6"> 10 Kabwaraani Buure

(src)="7"> 12 Purpose in Life
(trg)="7"> 12 Te Kantaninga n te Maiu

(src)="8"> 14 Hope
(trg)="8"> 14 Te Kantaninga

(src)="9"> 16 Learn More
(trg)="9"> 16 Karekea Riki Reireiam

# ase/102018014.xml.gz
# gil/102018014.xml.gz


(src)="1"> The Bible says : “ Happy are those who are blameless in their way . ” ​ — Psalm 119 : 1 .
(trg)="1"> E kangai te Baibara : “ E a kukurei te aomata ae . . . kimwareirei n ana tua Iehova , ao e wareware n Ana tua ni karauraua bwanaana ni ngaina ao ni bong . ” ​ — Taian Areru 119 : 1 .

(src)="2"> These seven articles discuss sound , time - tested principles that contribute in a big way to happiness .
(trg)="2"> Ni kaongora aika itiua aikai ao a maroroakinaki iai booto n reirei aika kona n onimakinaki ake a a maan ni kakabonganaaki aika karekea te kukurei ae bati .

# ase/102018015.xml.gz
# gil/102018015.xml.gz


(src)="1"> THE WAY OF HAPPINESS
(trg)="1"> TE KAWAI NAKON TE KUKUREI

(src)="2"> DO YOU CONSIDER YOURSELF TO BE A HAPPY PERSON ?
(trg)="2"> KO IANGOIA BWA TE AOMATA NGKOE AE KO KUKUKUREI ?

(src)="3"> If so , what makes you happy ?
(trg)="3"> Ngkana eng , tera ae e karika kukureim ?

(src)="4"> Your family , your work , your religious faith ?
(trg)="4"> Am utu , am mwakuri , am onimaki n am Aro ?

(src)="5"> Perhaps you are looking forward to something that may make you happy , such as finishing your schooling , getting a good job , or buying a new car .
(trg)="5"> Tao ko ingainga nakon te bae kakukurei n aroni banen am reirei , reken am mwakuri ae nakoraoi , ke kabooan am kaa ae boou .

(src)="6"> Many people experience a measure of happiness when they reach a certain goal or obtain a desired item .
(trg)="6"> A bati aomata aika rangi ni kukurei n rokoia n tiaia teuana ke n reken te bae a tangiria .

(src)="7"> But how long does that surge of happiness last ?
(trg)="7"> Ma maanra te aeka ni kukurei anne ?

(src)="8"> Often , it is only temporary , which can be disappointing .
(trg)="8"> N angiin te tai e aki teimatoa , ike e a karika te bwarannano .

(src)="9"> Happiness has been described as a state of well - being that is characterized by relative permanence , by emotions ranging from mere contentment to deep and intense joy in living , and by a natural desire for it to continue .
(trg)="9"> E kabwarabwaraaki te kukurei bwa te marurung ae teimatoa , ae reke man te aroaro ae moa man te raunnano n uaa te kimwareirei ae bati ni maium , ao man nanom ni kani kateimatoa arom anne .

(src)="10"> Further , as an ongoing state of well - being , happiness has been described , not as a destination or goal , but as a journey .
(trg)="10"> Ao n aron te marurung ae reitinako , e kabwarabwaraaki te kukurei bwa tiaki tokini kawaim ke tiam , ma ai aron te mwananga .

(src)="11"> To say , “ I’ll be happy when . . . ” is , in effect , postponing happiness .
(trg)="11"> Taekinan ae kangai , “ N na kukurei ngkana . . . ” titeboo ma ko kakiriariaa rokon te kukurei .

(src)="12"> To illustrate , compare happiness with good health .
(trg)="12"> Ni kabwarabwaraana , kabotaua te kukurei ma te marurung .

(src)="13"> How do we enjoy that state of physical well - being ?
(trg)="13"> Ti na kangaa n teimatoa ni marurung ?

(src)="14"> We follow a wise path in regard to diet , exercise , and overall lifestyle .
(trg)="14"> Ti wanawana ngkana ti tararuaa kanara , ti kakamarurung , ao ti kanakoraoa maiura .

(src)="15"> Likewise , happiness results from following a good path in life , living in harmony with sound principles .
(trg)="15"> N aron anne , e reke te kukurei man touan te kawai ae raoiroi ni maiura , ao maiuakinani booto n reirei aika kona n onimakinaki .

(src)="16"> What principles or qualities of life characterize the way of happiness ?
(trg)="16"> Baikara booto n reirei ke aroaro aika kaota te kawai nakon te kukurei ?

(src)="17"> While some are more important than others , the following play a key role :
(trg)="17"> E ngae ngke a kakawaki riki tabeua nakon ake tabeua , ma a manena naba baika kaotaki aikai :

(src)="18"> CONTENTMENT AND GENEROSITY
(trg)="18"> TE RAUNNANO AO TE TITUARAOI

(src)="19"> PHYSICAL HEALTH AND RESILIENCE
(trg)="19"> TE MARURUNG AO TE KORAKORA

(src)="20"> LOVE
(trg)="20"> TE TANGIRA

(src)="21"> FORGIVENESS
(trg)="21"> KABWARAANI BUURE

(src)="22"> PURPOSE IN LIFE
(trg)="22"> TE KANTANINGA N TE MAIU

(src)="23"> HOPE
(trg)="23"> TE KANTANINGA

(src)="24"> A highly respected book of wisdom states : “ Happy are those who are blameless in their way . ”
(trg)="24"> E kangai te boki teuana ae rangi ni karineaki , ae reke iai te wanawana : “ A a kukurei akana akea kabuakakaan aroia . ”

(src)="25"> Let us now consider that way .
(trg)="25"> Ti na nora ngkai te kawai anne .

# ase/102018016.xml.gz
# gil/102018016.xml.gz


(src)="1"> THE WAY OF HAPPINESS
(trg)="1"> TE KAWAI NAKON TE KUKUREI

(src)="2"> HOW OFTEN HAVE YOU HEARD HAPPINESS AND SUCCESS MEASURED IN TERMS OF ASSETS OR WEALTH ?
(trg)="2"> MWAITIRA AM TAI N ONGONGO AE TE KUKUREI MA NAKORAOIN TE MAIU E BOTO I AONI MWAITIN TE BWAI KE TE KAUBWAI ?

(src)="3"> Driven by that view , millions work long , exhausting hours to make more money .
(trg)="3"> Ibukin anne , mirion ma mirion ake a a mwakuri i nanon aoa aika bati ibukini kabatiaan aia mwane .

(src)="4"> But do money and possessions bring lasting happiness ?
(trg)="4"> Ma e teimatoa te kukurei n te mwane ao te bwai ?

(src)="5"> What does the evidence suggest ?
(trg)="5"> Tera ae e a tia n noraki ?

(src)="6"> According to the Journal of Happiness Studies , once our basic needs are met , more income does little to improve our overall happiness or our sense of well - being .
(trg)="6"> E oti n te Journal of Happiness Studies bwa ngkana a reke kainnanora , ao e a aki naba tau te mwane ae bati ibukini kukureira ke marurungira .

(src)="7"> Money itself is not the issue .
(trg)="7"> Ma te kangaanga raoi tiaki te mwane .

(src)="8"> It’s “ the striving for [ money ] that’s linked to unhappiness , ” states an article in the magazine Monitor on Psychology .
(trg)="8"> E taku te kaongora n te maekatin ae te Monitor on Psychology bwa kani karekean [ te mwane ] e irekereke ma te aki kukurei . ”

(src)="9"> Those words mirror this advice given in the Bible almost two thousand years ago : “ The love of money is a root of all sorts of injurious things , and by reaching out for this love some have . . . stabbed themselves all over with many pains . ”
(trg)="9"> Anne naba te taeka n reirei ae taekinaki n te Baibara e kaania uoua te nga te ririki n nako ae kangai : “ Teuana mai buakoni wakaani baika bubuaka ni kabane bon tangiran te mwane , ao ngkana a uaiakina karekean te aeka n tangira aei tabemwaang . . . ao a ewariia ni maraki aika bati . ”

(src)="10"> What may those pains include ?
(trg)="10"> Tera ae e kona n nanonaki ni maraki akanne ?

(src)="11"> WORRY AND LOSS OF SLEEP BECAUSE WEALTH HAS TO BE PROTECTED .
(trg)="11"> TE RARAOMA AO TE NIBWARA IBUKINI KAWAKINAN TE KAUBWAI .

(src)="12"> “ Sweet is the sleep of the one serving , whether he eats little or much , but the plenty belonging to the rich one does not permit him to sleep . ” ​ — Ecclesiastes 5 : 12 .
(trg)="12"> “ E matu raoi te aomata ae beku , e ngae ngke e kana ae uarereke ke ae bati , ma e aki reke matun te aomata ae kaubwai ibukin ana bwai aika bati . ” — Te Minita 5 : 12 .

(src)="13"> DISAPPOINTMENT WHEN THE PROMISED HAPPINESS FAILS TO ARRIVE .
(trg)="13"> TE BWARANNANO NGKANA E AKI REKE TE KUKUREI AE KANTANINGAAKI .

(src)="14"> In part , that letdown is because a craving for money cannot be satisfied .
(trg)="14"> E kona n reke te aki kukurei ibukina bwa e aki kona n rauaki te aomata ae bwarua te mwane .

(src)="15"> “ A lover of silver will never be satisfied with silver , nor a lover of wealth with income . ”
(trg)="15"> “ E aki kona n rauaki n te tirewa te aomata ae tangira te tirewa , ao e aki naba kona n rauaki n te mwane te aomata ae tangira te kaubwai . ”

(src)="16"> Also , a hunger for wealth may move a person to sacrifice important things that do promote happiness , such as precious time spent with family and friends or in spiritual pursuits .
(trg)="16"> E kona naba tangiran te kaubwai ni kaira temanna bwa e na kabuai baika kakawaki aika kona ni karekea te kukurei nakoina , n aroni karekean ana tai ma ana utu ao raoraona , ke uaiakinani bwaai n taamnei .

(src)="17"> GRIEF AND FRUSTRATION WHEN MONEY OR INVESTMENTS DEPRECIATE OR FAIL .
(trg)="17"> TE NANOKAWAKI AO TE MARAKINNANO NI KERIKAAKIN KE AKI NAKORAOIN TE MWANE KE TE KARINIMWANE .

(src)="18"> “ Do not wear yourself out to gain wealth .
(trg)="18"> “ Tai kabanea korakoram ibukini karekean te kaubwai .

(src)="19"> Stop and show understanding .
(trg)="19"> Katokia ao kaota te ataibwai .

(src)="20"> When you cast your eyes on it , it is not there , for it will surely sprout wings like an eagle and fly off . ” ​ — Proverbs 23 : 4 , 5 .
(trg)="20"> Ngkana ko kamwataua taraana , ao bon akea ikekei , bwa ane a na riki baina ni kiba n aron te ikare ao e na kiba nako . ” — Taeka N Rabakau 23 : 4 , 5 .

(src)="21"> CONTENTMENT .
(trg)="21"> TE RAUNNANO .

(src)="22"> “ We have brought nothing into the world , and neither can we carry anything out .
(trg)="22"> “ Ti aki uabwai nako aon te aba , ao ti aki kona naba n uabwai mai aon te aba .

(src)="23"> So , having food and clothing , we will be content with these things . ”
(trg)="23"> Mangaia ae ngkana iai kanara ma kunnikaira , ao a na rau nanora ni baikai . ”

(src)="24"> People who are content are not disposed to complain or grumble , and their attitude protects them against envy .
(trg)="24"> Aomata aika rau nanoia a aki kabinekaau ke ni ngurengure , ao a aki bakantang .

(src)="25"> And because their desires do not exceed their means , they spare themselves needless anxiety and stress .
(trg)="25"> A kamanoia man te raraoma ao te rawawata ngkai a aki tangiri baika a aki kona ni kabooi .

(src)="26"> GENEROSITY .
(trg)="26"> TE TITUARAOI .

(src)="27"> “ There is more happiness in giving than there is in receiving . ”
(trg)="27"> “ E kakukurei riki te anga nakon te anganaki . ”

(src)="28"> Generous people are happy because they enjoy making others happy , even if all they can give is a little of their time and energy .
(trg)="28"> A kukurei aika a tituaraoi ngkai a kani kakakukureiia aomata , e ngae ngke e karako aia tai ao korakoraia ae a kona n anga .

(src)="29"> They often gain in abundance what no amount of money can buy ​ — love , respect , and genuine friends , who give generously in return ! ​ — Luke 6 : 38 .
(trg)="29"> A rereke irouia baika aki kona ni kabooaki n te mwane n aron tangirakia , karineakia , ao raoraoia ni koaua ake a tituaraoi naba ! — Ruka 6 : 38 .

(src)="30"> PUTTING PEOPLE BEFORE THINGS .
(trg)="30"> MOANIBWAIAIA AOMATA AO TIAKI BWAAI .

(src)="31"> “ Better is a dish of vegetables where there is love than a fattened bull where there is hatred . ”
(trg)="31"> “ E raoiroi riki te raurau ae kanoana aroka aika kakanaki ae irianaki n te tangira , nakon te kao mwaane ae kamarikaaki ae irianaki n te riribai . ”

(src)="32"> The point ?
(trg)="32"> Tera te reirei iai ?

(src)="33"> Loving relationships with others are more valuable than material riches .
(trg)="33"> E kakawaki riki te reitaki ae boto i aon te tangira nakon te kaubwai .

(src)="34"> And love , as we shall see later , is vital to happiness .
(trg)="34"> Ao e kakawaki naba te tangira ibukin reken te kukurei n aron ae ti na noria imwina .

(src)="35"> Sabina , a woman in South America , learned the value of Bible principles .
(trg)="35"> Sabina bon te aine ae kaain Amerika Maiaki ae nori kakawakini booto n reirei man te Baibara .

(src)="36"> Abandoned by her husband , Sabina struggled to obtain life’s necessities for herself and her two daughters .
(trg)="36"> E kitanaki neiei irouni buuna ao e a kekeiaki ni karekei kainnanona ma natina aine aika uoman .

(src)="37"> She held two jobs and daily rose at 4 : 00 a.m .
(trg)="37"> Iai uoua ana mwakuri ni kareketianti ao e katoabong n uti n te aoa 4 : 00 a.m .

(src)="38"> Despite her grueling schedule , Sabina decided to study the Bible .
(trg)="38"> N aki ongea ribwan ana tai Sabina , ma e motinnanoia bwa e na reiakina te Baibara .

(src)="39"> The result ?
(trg)="39"> Tera mwina ?

(src)="40"> Her economic status remained much the same .
(src)="41"> But her outlook on life improved dramatically !
(trg)="40"> E tiku n arona ana karekemwane , ma e a nakoraoi riki arona n iangoa te maiu !

(src)="42"> For example , she gained the happiness that comes from satisfying one’s spiritual need .
(trg)="41"> N te katoto , e a kukurei n ataakini kainnanoan te Atua irouna .

(src)="43"> She found true friends among fellow believers .
(trg)="42"> A a reke raoraona ni koaua i buakoia raao n te onimaki .

(src)="44"> And she experienced the happiness of giving by sharing with others what she had learned .
(trg)="43"> Ao e a nora kakimwareirein te anganga n arona n tibwaa reireiana nakoia aomata .

(src)="45"> “ Wisdom is vindicated by its results , ” the Bible says .
(trg)="44"> E kangai te Baibara : “ E kakoauaaki wanawanan te aomata man [ uaan ] ana mwakuri . ”

(src)="46"> On that basis , contentment and generosity as well as putting people before things stand thoroughly vindicated !
(trg)="45"> Ngaia are te raunnano ao te tituaraoi boni baika eti aika riai ni karaoaki n ikotaki ma moanibwaiaia aomata ao tiaki bwaai !

(src)="47"> “ The love of money is a root of all sorts of injurious things , and by reaching out for this love some have . . . stabbed themselves all over with many pains . ” ​ — 1 Timothy 6 : 10 .
(trg)="46"> “ Teuana mai buakoni wakaani baika bubuaka ni kabane bon tangiran te mwane , ao ngkana a uaiakina karekean te aeka n tangira aei tabemwaang . . . ao a ewariia ni maraki aika bati . ” — 1 Timoteo 6 : 10 .

(src)="48"> “ The love of money ” can lead to . . .
(trg)="47"> “ Tangiran te mwane ” e karekea . . .

(src)="49"> Worry and loss of sleep
(trg)="48"> Te raraoma ao te nibwara

(src)="50"> Disappointment
(trg)="49"> Te bwarannano

(src)="51"> Grief and frustration
(trg)="50"> Te nanokawaki ao te marakinnano

(src)="52"> Happiness comes to those who . . .
(trg)="51"> E reke te kukurei irouia akana . . .

(src)="53"> Are content with what they have
(trg)="52"> Rau nanoia ni baika iai irouia

(src)="54"> Are generous
(trg)="53"> Tituaraoi

(src)="55"> Put people before things
(trg)="54"> Moanibwaia aomata ao tiaki bwaai

# ase/102018017.xml.gz
# gil/102018017.xml.gz


(src)="1"> THE WAY OF HAPPINESS
(trg)="1"> TE KAWAI NAKON TE KUKUREI

(src)="2"> CHRONIC ILL HEALTH OR DISABILITY CAN HAVE A MAJOR IMPACT ON A PERSON’S LIFE .
(trg)="2"> E KONA TE AORAKI AE WENEMAAN KE TOABUAKAN TE RABWATA N ROTAKI IAI TE AOMATA .

(src)="3"> After becoming physically paralyzed , a once active and healthy man named Ulf said : “ I became deeply depressed .
(trg)="3"> Imwini mateni bwain rabwatan te mwaane ae rangi ni marurung ngkoa ae Ulf ao e taku : “ E a korakora rawawatan nanou .

(src)="4"> My strength , courage , and power drained away . . .
(trg)="4"> Ai akea korakorau , ao ungan nanou . . .