# ase/102017202.xml.gz
# cy/102017202.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> This publication is not for sale .
(trg)="2"> Ni chodir tâl am y cyhoeddiad hwn .

(src)="3"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="3"> Fe’i darperir fel rhan o waith addysgol Beiblaidd byd - eang a gefnogir gan gyfraniadau gwirfoddol .

(src)="4"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="4"> Gallwch chi gyfrannu drwy fynd i www.jw.org / cy .

(src)="5"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="5"> Oni nodir yn wahanol , daw dyfyniadau Ysgrythurol o beibl.net .

# ase/102017203.xml.gz
# cy/102017203.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="3"> Chwilio am Atebion

(src)="2"> Is the World out of Control or Not ?
(trg)="4"> Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud ?

(src)="3"> Searching for Answers
(trg)="7"> 10 GWLEDYDD A PHOBLOEDD

(src)="4"> What Does the Bible Say ?
(trg)="8"> Ymweld â Seland Newydd

# ase/102017204.xml.gz
# cy/102017204.xml.gz


(src)="1"> Why does the world seem to be spinning out of control ?
(trg)="1"> Pam mae’r byd yn mynd allan o reolaeth ?

(src)="2"> The Bible says : “ It does not belong to man who is walking even to direct his step . ” ​ — Jeremiah 10 : 23 .
(trg)="2"> Mae’r Beibl yn dweud : “ ARGLWYDD , dw i’n gwybod na all pobl reoli eu bywydau .
(trg)="3"> Dŷn nhw ddim yn gallu trefnu beth sy’n mynd i ddigwydd . ” — Jeremeia 10 : 23 .

(src)="3"> This issue of Awake !
(src)="4"> explains why many believe in a better future for our world .
(trg)="4"> Mae’r cylchgrawn hwn yn esbonio pam mae miliynau o bobl yn credu mewn dyfodol disglair .

# ase/102017205.xml.gz
# cy/102017205.xml.gz


(src)="1"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="1"> AR Y CLAWR | YDY’R BYD ALLAN O REOLAETH ?

(src)="2"> THE year 2017 began with a dismal proclamation by the scientific community .
(trg)="2"> AR DDECHRAU’R flwyddyn 2017 , cyhoeddodd y byd gwyddonol fod y rhagolygon ar gyfer y dyfodol yn dywyll iawn .

(src)="3"> In January a group of scientists declared that the world just got closer to the worst catastrophe ever .
(trg)="3"> Ym mis Ionawr , dywedodd grŵp o wyddonwyr fod y byd yn agosáu’n fwy byth at y trychineb gwaethaf a welwyd erioed .

(src)="4"> Using the symbolic Doomsday Clock to illustrate mankind’s proximity to a global disaster , scientists moved the clock’s minute hand forward by 30 seconds .
(trg)="4"> Gan ddefnyddio cloc symbolaidd , Cloc Dydd y Farn , i ddangos pa mor agos yw’r byd at drychineb byd - eang , gwnaeth gwyddonwyr symud bys mawr y cloc dri deg eiliad yn ei flaen .

(src)="5"> The Doomsday Clock is now set at merely two and a half minutes to midnight ​ — nearer to a global catastrophe than at any time in over 60 years !
(trg)="5"> Mae Cloc Dydd y Farn bellach yn dangos ei bod hi’n ddau funud a hanner i hanner nos — yn fwy agos at drychineb byd - eang nag y mae hi wedi bod mewn mwy na 60 mlynedd !

(src)="6"> In 2018 , scientists plan to evaluate again how close we are to the end of the world as we know it .
(trg)="6"> Yn 2018 , mae gwyddonwyr yn bwriadu asesu unwaith eto pa mor agos ydyn ni i ddiwedd y byd .

(src)="7"> Will the Doomsday Clock still signal an impending and unprecedented catastrophe ?
(trg)="7"> A fydd Cloc Dydd y Farn yn dangos bod trychineb sy’n hollol wahanol i unrhyw beth arall ar fin digwydd ?

(src)="8"> What do you think ?
(trg)="8"> Beth ydych chi’n ei feddwl ?

(src)="9"> Is the world out of control ?
(trg)="9"> Ydy’r byd allan o reolaeth ?

(src)="10"> You might find the question somewhat difficult to answer .
(trg)="10"> Dydy ateb y cwestiwn hwn ddim o reidrwydd yn hawdd .

(src)="11"> After all , even experts are divided on this subject .
(trg)="11"> Wedi’r cwbl , dydy hyd yn oed yr arbenigwyr ddim yn gallu cytuno ar y pwnc .

(src)="12"> Not everyone believes in an inevitable doomsday .
(trg)="12"> Nid pawb sy’n credu bod diwedd mor ddinistriol yn mynd i ddigwydd .

(src)="13"> In fact , millions of people believe in a bright future .
(trg)="13"> Yn wir , cred miliynau o bobl yw bod y dyfodol yn un disglair .

(src)="14"> They profess to have evidence showing that mankind and our planet will survive indefinitely and that our quality of life will improve .
(trg)="14"> Maen nhw’n honni bod ganddyn nhw dystiolaeth sy’n profi y bydd ein planed yn para am byth a bydd safon ein bywydau yn gwella .

(src)="15"> Is that evidence credible ?
(trg)="15"> Ydy’r dystiolaeth honno’n ddibynadwy ?

(src)="16"> Is the world out of control or not ?
(trg)="16"> Ydy’r byd allan o reolaeth neu beidio ?

(src)="17"> “ The Doomsday Clock is an internationally recognized design that conveys how close we are to destroying our civilization with dangerous technologies of our own making .
(trg)="17"> “ Mae dyluniad Cloc Dydd y Farn yn cael ei gydnabod drwy’r byd fel ffordd o ddangos pa mor agos ydyn ni i ddinistrio ein gwareiddiad o achos technolegau peryglus rydyn ni wedi eu creu .

(src)="18"> First and foremost among these are nuclear weapons , but the dangers include climate - changing technologies , emerging biotechnologies , and cybertechnology that could inflict irrevocable harm , whether by intention , miscalculation , or by accident , to our way of life and to the planet . ” ​ — Bulletin of the Atomic Scientists .
(trg)="18"> Yn gyntaf ac yn bennaf ymhlith y rhain yw arfau niwclear , ond mae ’ na beryglon hefyd oherwydd technolegau sy’n newid yr hinsawdd , biotechnolegau newydd , a thechnoleg seiber a all achosi niwed parhaol i’n ffordd o fyw ac i’n planed , boed hynny’n fwriadol , drwy gamgymeriad , neu drwy ddamwain . ” — Bulletin of the Atomic Scientists .

# ase/102017206.xml.gz
# cy/102017206.xml.gz


(src)="1"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="1"> AR Y CLAWR | YDY’R BYD ALLAN O REOLAETH ?

(src)="2"> IF YOU are apprehensive or scared outright by the barrage of bad news , you are not alone .
(trg)="2"> OS YDY’R holl newyddion drwg yn y byd yn gwneud ichi deimlo’n bryderus neu hyd yn oed yn ofnus , dydych chi ddim ar eich pennau eich hunain .

(src)="3"> In 2014 , Barack Obama , who was then president of the United States , suggested that because of all the bad things reported in the press , many conclude “ that the world is spinning . . . fast and nobody is able to control it . ”
(trg)="3"> Yn 2014 , oherwydd yr holl bethau drwg a oedd yn cael eu hadrodd yn y cyfryngau , gwnaeth Barack Obama , arlywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd , awgrymu bod llawer yn credu bod “ y byd yn troi ar ei echel . . . yn gyflym iawn a does neb yn gallu ei reoli . ”

(src)="4"> Yet , shortly after making that statement , he spoke passionately about current strategies to fix many of the world’s problems .
(trg)="4"> Ond eto , yn fuan ar ôl gwneud y datganiad hwnnw , siaradodd yn frwd am wahanol ddatblygiadau a all ddatrys llawer o broblemau’r byd .

(src)="5"> He called certain government initiatives “ good news ” and said he was “ fundamentally hopeful ” and “ profoundly optimistic . ”
(trg)="5"> Dywedodd fod rhai mentrau llywodraethol yn “ newyddion da ” a’i fod “ yn y bôn yn obeithiol ” ac “ yn hynod o optimistaidd . ”

(src)="6"> In other words , he pointed to noble human endeavors as the means to control the world and avert a global catastrophe .
(trg)="6"> Mewn geiriau eraill , roedd yn credu mai ymdrechion pobl dda yw’r ffordd orau o reoli’r byd ac o osgoi trychineb byd - eang .

(src)="7"> Many share his optimism .
(trg)="7"> Mae llawer yn rhannu ei optimistiaeth .

(src)="8"> For instance , some put their trust in science , predicting rapid advancements in technologies that promise to fix the world .
(trg)="8"> Er enghraifft , mae rhai yn ymddiried yn addewidion gwyddonwyr , ac yn rhagweld y bydd datblygiadau technolegol yn datrys problemau’r byd .

(src)="9"> One expert in digital technology and innovation confidently predicted that by the year 2030 , “ our technology will be a thousand times more powerful and by 2045 , it will be a million times more powerful . ”
(trg)="9"> Yn ôl un arbenigwr ym maes technoleg ddigidol ac arloesedd , erbyn y flwyddyn 2030 “ bydd ein technoleg yn fil o weithiau yn fwy pwerus ac erbyn 2045 , fe fydd yn filiwn o weithiau yn fwy pwerus . ”

(src)="10"> He added : “ We’re doing pretty well .
(trg)="10"> Fe ychwanegodd : “ Rydyn ni’n gwneud yn eithaf da .

(src)="11"> While the problems we face have never been greater , our capacity to meet challenges is outpacing them . ”
(trg)="11"> Er bod y problemau rydyn ni’n eu hwynebu yn waeth nag erioed , mae ein gallu i fynd i’r afael â nhw yn datblygu’n gyflymach nag y mae’r problemau yn codi . ”

(src)="12"> Exactly how bad are world conditions ?
(trg)="12"> Pa mor ddrwg ydy cyflwr y byd mewn gwirionedd ?

(src)="13"> Are we really at the brink of a great global disaster ?
(trg)="13"> Ydyn ni , mewn difri calon , ar drothwy trychineb byd - eang ?

(src)="14"> Although some scientists and politicians preach a hopeful message , many people still feel uncertain about the future .
(trg)="14"> Er bod rhai gwyddonwyr a gwleidyddion yn pregethu neges o obaith , mae llawer o bobl yn dal yn teimlo’n ansicr ynglŷn â’r dyfodol .

(src)="15"> Why ?
(trg)="15"> Pam hynny ?

(src)="16"> WEAPONS OF MASS DESTRUCTION .
(trg)="16"> ARFAU DINISTR TORFOL .

(src)="17"> Despite their best efforts , the United Nations and other organizations have failed to bring about nuclear disarmament .
(trg)="17"> Er gwaethaf eu hymdrechion gorau , dydy’r Cenhedloedd Unedig a chyfundrefnau eraill ddim wedi llwyddo ynglŷn â diarfogi niwclear .

(src)="18"> Instead , defiant leaders scoff at arms - control laws .
(trg)="18"> Yn hytrach , mae arweinwyr yn gwrthwynebu ac yn dilorni’r deddfau sy’n rheoli arfau .

(src)="19"> Countries with a history of nuclear weaponry are frantically upgrading their old bombs and creating new deadlier ones .
(trg)="19"> Mae’r gwledydd sy’n hanesyddol wedi cadw arfau niwclear yn brysur yn uwchraddio eu hen fomiau ac yn creu rhai llawer iawn mwy dinistriol .

(src)="20"> Countries that once had no mass - destruction capabilities are now able to destroy huge swaths of humanity .
(trg)="20"> Ac erbyn hyn , mae gwledydd nad oedden nhw’n gallu lladd ar lefel torfol bellach yn gallu dinistrio rhannau helaeth o’r ddynoliaeth .

(src)="21"> This unprecedented nuclear preparedness makes the world a very dangerous place , even in times of “ peace . ”
(trg)="21"> Mae’r ffaith fod gwledydd yn fwy parod ar gyfer rhyfel niwclear nag erioed o’r blaen yn gwneud y byd yn lle peryglus dros ben , hyd yn oed ar adegau o “ heddwch . ”

(src)="22"> “ Lethal autonomous weapons systems that make ‘ kill ’ decisions without human input or supervision , for example , would be particularly worrisome , ” warns the Bulletin of the Atomic Scientists .
(trg)="22"> “ Byddai systemau arfog annibynnol sy’n gallu penderfynu ‘ lladd ’ heb unrhyw oruchwyliaeth ddynol , er enghraifft , yn peri gofid mawr , ” meddai’r Bulletin of the Atomic Scientists .

(src)="23"> OUR HEALTH UNDER SIEGE .
(trg)="23"> EIN HIECHYD O DAN WARCHAE .

(src)="24"> Science can take us only so far when it comes to good health .
(trg)="24"> Dydy gwyddoniaeth ddim yn gallu mynd â ni lawer pellach o ran iechyd da .

(src)="25"> High blood pressure , obesity , air pollution , and drug abuse ​ — all risk factors for disease — ​ are increasing .
(trg)="25"> Mae pwysau gwaed uchel , gordewdra , llygredd aer , a chamddefnyddio cyffuriau ar gynnydd — pob un yn ffactor risg sy’n cyfrannu at afiechydon .

(src)="26"> More people are dying from an array of noncommunicable diseases , such as cancer , cardiovascular disorders , and diabetes .
(trg)="26"> Mae mwy a mwy o bobl yn marw o glefydau anhrosglwyddadwy , rhai fel cancr , anhwylderau cardiofasgwlar , a diabetes .

(src)="27"> Growing numbers are disabled by other diseases , including mental illness .
(trg)="27"> Mae’r nifer o bobl sy’n anabl oherwydd clefydau eraill , gan gynnwys salwch meddwl , yn cynyddu .

(src)="28"> And recent years have witnessed the unpredictable outbreaks of such dangerous epidemics as the Ebola virus and the Zika virus .
(trg)="28"> Ac mae’r blynyddoedd diwethaf wedi gweld epidemigau peryglus yn torri allan heb rybudd , er enghraifft , y firws Ebola a’r firws Zika .

(src)="29"> The bottom line : Sickness is out of the control of humans , and the end of it seems to be nowhere in sight !
(trg)="29"> Y gwir plaen amdani yw bod salwch y tu hwnt i reolaeth dynolryw , a does dim gobaith y bydd y sefyllfa’n newid .

(src)="30"> HUMAN ATTACKS ON NATURE .
(trg)="30"> DYN YN YMOSOD AR NATUR .

(src)="31"> Factories continue to pollute earth’s atmosphere .
(trg)="31"> Mae ffatrïoedd yn parhau i lygru atmosffer y ddaear .

(src)="32"> Millions of people die every year from breathing contaminated air .
(trg)="32"> Bob blwyddyn , mae miliynau o bobl yn marw oherwydd iddyn nhw anadlu aer llygredig .

(src)="33"> Individuals , communities , and government agencies continue to dump sewage , medical and agricultural waste , plastics , and other pollutants into the oceans .
(trg)="33"> Mae unigolion , cymunedau , ac asiantaethau llywodraethol yn parhau i daflu carthion , gwastraff meddygol ac amaethyddol , plastig , a phethau eraill sy’n llygru i mewn i’r cefnforoedd .

(src)="34"> “ These toxic pollutants poison marine animals and plants , as well as humans who eat contaminated sea life , ” explains the Encyclopedia of Marine Science .
(trg)="34"> “ Mae’r llygryddion hyn yn gwenwyno anifeiliaid a phlanhigion y môr , yn ogystal â’r bobl sy’n bwyta bwyd môr sydd wedi ei lygru , ” esboniodd yr Encyclopedia of Marine Science .

(src)="35"> And we are running out of fresh water .
(trg)="35"> Ac rydyn ni’n rhedeg allan o ddŵr yfed glân .

(src)="36"> British science author Robin McKie aptly warns : “ The world faces a water crisis that will touch every part of the globe . ”
(trg)="36"> Mae’r awdur gwyddonol o Brydain , Robin McKie , yn rhoi’r rhybudd amserol hwn : “ Mae’r byd yn wynebu argyfwng dŵr a fydd yn cyffwrdd â phob cwr o’r ddaear . ”

(src)="37"> Politicians admit that water scarcity is largely a man - made problem and that it poses a grave danger .
(trg)="37"> Mae gwleidyddion yn cyfaddef bod diffyg dŵr yn broblem sydd wedi ei chreu gan ddyn ac sy’n achosi problemau peryglus iawn .

(src)="38"> NATURE’S ATTACKS ON HUMANS .
(trg)="38"> NATUR YN YMOSOD AR DDYN .

(src)="39"> Storms , hurricanes , tornadoes , typhoons , and earthquakes bring about devastating floods , crushing landslides , and other types of destruction .
(trg)="39"> Mae stormydd , corwyntoedd , tornados , teiffwnau , a daeargrynfeydd yn achosi llifogydd , tirlithriadau , a mathau eraill o ddinistr .

(src)="40"> More people than ever are killed or are otherwise adversely affected by these forces of nature .
(src)="41"> A study published by the U.S .
(trg)="40"> Mae mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn cael eu lladd neu’n dioddef yn enbyd oherwydd grymoedd naturiol .

(src)="42"> National Aeronautics and Space Administration points to a greater potential for “ more intense storms , deadly heat waves , and more extreme flood - drought cycles . ”
(trg)="41"> Yn ôl un astudiaeth a gyhoeddwyd gan NASA , dylid disgwyl “ mwy o stormydd mawr , tonnau gwres marwol , a chylchredau mwy eithafol o lifogydd a sychderau . ”

(src)="43"> Will nature deal humankind a deathblow ?
(trg)="42"> A fydd natur yn rhoi’r ergyd farwol i ddynolryw ?

(src)="44"> Surely you can think of other grave threats to our survival .
(trg)="43"> Mae’n debyg y gallwch chi feddwl am bethau eraill sy’n peryglu ein bywydau .

(src)="45"> Yet , you will not find satisfying answers about the future by analyzing all the bad things happening today .
(trg)="44"> Ond eto , ni wnewch chi ddod o hyd i atebion ynglŷn â’r dyfodol drwy ddadansoddi’r holl bethau drwg sy’n digwydd yn y byd heddiw .

(src)="46"> Some may say the same about listening to politicians and scientists .
(trg)="45"> Efallai y byddai rhai’n dweud yr un peth am wrando ar wleidyddion neu ar wyddonwyr .

(src)="47"> As mentioned in the preceding article , many have , however , found convincing answers to questions about world conditions and the future .
(trg)="46"> Fel roedd yr erthygl flaenorol yn dweud , mae llawer , fodd bynnag , wedi dod o hyd i atebion i’r cwestiynau am sefyllfa’r byd a’r dyfodol .

(src)="48"> Where are such answers to be found ?
(trg)="47"> Ble cawn ni hyd i’r atebion hynny ?

# ase/102017207.xml.gz
# cy/102017207.xml.gz


(src)="1"> The predictions of the Doomsday Clock will not be fulfilled , because God promises a bright future for mankind and the earth
(trg)="1"> Ni fydd yr hyn mae Cloc Dydd y Farn yn ei ddweud yn dod yn wir oherwydd bod Duw yn addo dyfodol disglair i ddynolryw ac i’r ddaear

(src)="2"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="2"> AR Y CLAWR | YDY’R BYD ALLAN O REOLAETH ?

(src)="3"> THE dire state of the world today was foretold in the Bible many centuries ago .
(trg)="3"> CAFODD cyflwr truenus y byd heddiw ei ragfynegi yn y Beibl ganrifoedd yn ôl .

(src)="4"> And what is more , the Bible specifically predicted a bright future for mankind .
(trg)="4"> Ond yn fwy na hynny , mae’r Beibl wedi rhagfynegi dyfodol disglair i ddynolryw .

(src)="5"> What the Bible says should not be quickly dismissed in view of the fact that so much of what it foretells has actually been fulfilled in amazing detail .
(trg)="5"> Ni ddylwn ni fod yn rhy gyflym i ddiystyru’r hyn mae’r Beibl yn ei ddweud oherwydd bod cymaint o’r hyn mae wedi ei ragfynegi wedi cael ei gyflawni i’r manylyn lleiaf .

(src)="6"> For instance , consider the following Bible prophecies :
(trg)="7"> “ Bydd gwledydd a llywodraethau yn rhyfela yn erbyn ei gilydd .

(src)="7"> “ Nation will rise against nation and kingdom against kingdom , and there will be food shortages and earthquakes in one place after another . ” ​ — Matthew 24 : 7 .
(trg)="8"> Bydd newyn mewn gwahanol leoedd , a daeargrynfeydd . ” — Mathew 24 : 7 .
(trg)="9"> “ Bydd adegau ofnadwy o anodd yn y cyfnod olaf hwn .
(trg)="10"> Bydd pobl yn byw i’w plesio nhw eu hunain , ac yn byw er mwyn gwneud arian .

(src)="8"> “ In the last days critical times hard to deal with will be here .
(trg)="12"> Yn ddiserch , yn amharod i faddau , yn hel clecs maleisus , yn gwbl afreolus ac anwaraidd , ac yn casáu daioni .

(src)="9"> For men will be lovers of themselves , lovers of money , boastful , haughty , blasphemers , disobedient to parents , unthankful , disloyal , having no natural affection , not open to any agreement , slanderers , without self - control , fierce , without love of goodness , betrayers , headstrong , puffed up with pride , lovers of pleasures rather than lovers of God . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 4 .
(trg)="13"> Yn bradychu eraill , yn poeni dim am neb , ac yn llawn ohonyn nhw’u hunain .
(trg)="14"> Pobl yn caru pleser yn lle caru Duw . ” — 2 Timotheus 3 : 1 - 4 .

(src)="10"> Those prophecies describe a world that some might say is spiraling out of control .
(trg)="15"> Mae’r proffwydoliaethau hyn yn disgrifio byd sydd , yn ôl rhai , yn mynd y tu hwnt i reolaeth .

(src)="11"> In a sense , our world is indeed out of control ​ — out of the control of humans .
(trg)="16"> Ar un olwg , mae’r byd hwn yn wir allan o reolaeth — allan o reolaeth bodau dynol .

(src)="12"> According to the Bible , humans simply do not have the wisdom and power to bring about a permanent solution .
(trg)="17"> Yn ôl y Beibl , does gan fodau dynol ddim y doethineb a’r grym i ddatrys problemau’r byd unwaith ac am byth .

(src)="13"> This is highlighted in the following scriptures :
(trg)="18"> Mae hyn yn cael ei bwysleisio yn yr adnodau canlynol :