# arn/402017640.xml.gz
# toi_zw/402017640.xml.gz


(src)="1"> 3 ¡ Ayüwün mu ülkantuaiñ !
(trg)="1"> 3 Amwiimbe Chakubotelwa !

(src)="2"> Afkentu falin - ngekey ti ülkantun ñi poyengeal ta Jewba .
(trg)="2"> Kuzwa chiindi , kwiimba kulayandikana kubakombi baJehova .

(src)="3"> Welu kiñeke weda duamkeyngün ülkantulu kakelu che ñi adkiñ mu .
(trg)="3"> Pesi bamwi kulabakataazya kwiimba akati kabantu .

(src)="4"> ¿ Chumngechi doy eluwafuiñ taiñ ülkantual ?
(trg)="4"> Niinzi chikonzya kutugwasya kuti twiimbile Jehova chakubotelwa ?

(src)="5"> Tüfachi chillkatun pengelay chumngelu müley taiñ ülkantulelafiel ta Jewba ayüwün mu ka chumngechi taiñ doy küme ülkantual .
(trg)="5"> Chiiyo eechi chipandulula kuti nkamboonzi nitweelede kwiimba chakubotelwa akuti niinzi nzitukonzya kuchita kuti twiimbe chakubotelwa .

(src)="6"> 9 ¿ Eluwküleymi tami ingkañpeaetew Jewba ?
(trg)="6"> 9 Ulikuyubila Kuli Jehova Na ?

(src)="7"> 15 Inayentuafiyiñ Jewba ñi femken nor dungu ka ñi kutranpiwkeyechen
(trg)="7"> 15 Tobelezya Bululami aLuzyalo lwaJehova

(src)="8"> Ñi elkünungeel ti waria ñi ingkañpengeam che Israel mu , kümeke dungu kimeltukeeiñmu .
(trg)="8"> Tulakonzya kujana zyiiyo ziyandikana kumabambe aamyuunzi yakuyubila yakaliwo chiindi chamaIsrayeli .

(src)="9"> Ti wünen chillkatun inaduamay chumngechi pu kulpalu eluwafuy ñi ingkañpeaetew Jewba .
(trg)="9"> Chiiyo chakusaanguna , chiyoopandulula basizibi mbubakonzya kuyubila kuli Jehova .

(src)="10"> Tati epungelu feypiay chumngechi kelluafeiñmu Jewba ñi femün taiñ wiñoduamtucheal , yamnieafiel ti mongen ka femal nor dungu .
(trg)="10"> Muchiiyo chabili , tuyoobona mbutukonzya kutobelezya Jehova kwiinda mukulekelela bamwi , kulemeka buumi akuchita chabululami .

(src)="11"> 21 Famentuafiyiñ ñi rakiduamken pu poyekenofilu ta Jewba
(trg)="11"> 21 Tantamuka Muuya Wanyika

(src)="12"> 27 Eluwnge tami müntuñmangenoal ti kullitu
(trg)="12"> 27 Utazumizyi Kufumbwa Chintu Kuti Chikukachizye Kuyoojana Bulumbu

(src)="13"> Tüfachi epu chillkatun pengelay Pablo ñi wirintukulelfiel pu kristiano Kolosa mu .
(trg)="13"> Zyiiyo eezi zibili zyaambuula atala alugwalo Pawulu ndwakasololelwa amuuya uusalala kuti alembele maKristu bakuKolose .

(src)="14"> Tati wünen chillkatun pengelay chem taiñ femal allküliyiñ pu poyekenofilu ta Jewba ñi rakiduam , wedalkanolu trokingefule rume .
(trg)="14"> Chiiyo chakusaanguna , chipandulula mbutukonzya kutantamuka zintu zitondeezya muuya wanyika .

(src)="15"> Tati epungelu feypiay chem taiñ chumal taiñ müntuñmangenoal ti kullitu taiñ eluaetew Jewba .
(trg)="15"> Chiiyo chabili , chipandulula mbutukonzya kutantamuka michito iikonzya kutukachizya kuyoojana bulumbu .

# arn/402017641.xml.gz
# toi_zw/402017641.xml.gz


(src)="1"> “ Kümey taiñ püramyeafiel taiñ Chaw Ngünechen ülkantun mew ” ( SALMO 147 : 1 ) .
(trg)="2"> 147 : 1 .

(src)="2"> ÜLKANTUN : 10 KA 2
(trg)="3"> NYIMBO : 10 , 2

(src)="3"> ¿ Tunte falin - ngey ti ülkantun taiñ poyeafiel ta Jewba ?
(trg)="4"> Nkamboonzi kwiimba nikuyandikana mubukombi bwakasimpe ?

(src)="4"> ¿ Chem chumafuiñ ñi entual piwke mu taiñ ülkantun ?
(trg)="5"> Niinzi chikonzya kukugwasya kuti wiimbile Jehova kazizwa aansi aamoyo ?

(src)="5"> ¿ Chumngechi küme elkünungetuy ti we ülkantun lifru ?
(trg)="6"> Nkuukuli kuchincha kwakachitwa mubbuku lyanyimbo pya alubo kujana wagwasigwa biyeni akuchincha ooku ?

(src)="6"> Ka , ¿ chumafuiñ taiñ doy kelluaetew ti we lifru ?
(trg)="7"> Kwiimba kutupa mweenya wakuchitaanzi ?

(src)="7"> Taiñ ülkantuken , ¿ chumngechi kellukeeiñmew ?
(trg)="9"> Nyimbo zikupa kulimvwa kabotu .

(src)="8"> KIÑE wentru wirintukukelu ülkantun feypi : “ Allkütulmi ñi dungungeel , tüfa rakiduamelaeymu , welu ülkantulmi , tüfake ta puway tami piwke mu ” .
(trg)="10"> Pesi kwiimba kupa kuti majwi aalwiimbo akusike aamoyo . ”

(src)="9"> Ka femngechi taiñ fillke ülkantun mu püramyekefiyiñ taiñ Wenu Chaw Jewba ka pengelkeiñ tunte taiñ piwkeyefiel .
(trg)="11"> Nyimbo zyesu zyaBwaami zitupa mweenya wakutembawula akutondeezya kuti tulamuyanda Taateesu wakujulu , Jehova .

(src)="10"> Fey doy fülkonkeiñ kidu mu .
(trg)="12"> Zipa kuti tube beenzinyina .

(src)="11"> Feymu kimnieiñ fente ñi falin - ngen taiñ ülkantuken ñi poyeafiel ta Jewba , kidu ülkantuliyiñ kam taiñ pu peñi ka lamngen iñchiñ .
(trg)="13"> Nkinkaako , kwiimba kulayandikana mubukombi bwakasimpe kufumbwa kuti tulaatulikke naa tulaakati kabakwesu abachizi .

(src)="12"> 2 , 3 .
(src)="13"> 1 ) Kiñeke che , ¿ chumngentukefi ñi ülkantuken trawün mu ?
(trg)="14"> 2 , 3 . ( a ) Bamwi bakubona biyeni kwiimba kumiswaangano yambungano ?

(src)="14"> 2 ) ¿ Chem ramtun inaduamaiñ tüfachi chillkatun mu ?
(trg)="15"> ( b ) Njiili mibuzyo njitutalange - lange muchiiyo eechi ?

(src)="15"> Tami ülkantuken trawün mu , ¿ chumngentukefimi ?
(trg)="16"> Ukubona biyeni kwiimba kumiswaangano yambungano ?

(src)="16"> ¿ Yewekeymi ?
(trg)="17"> Kukufwisya bweeme na ?

(src)="17"> Kiñeke lof mu , pu wentru weda duamkeyngün ñi ülkantun mu kakelu che ñi adkiñ mew .
(trg)="18"> Kuli amwi masena , baalumi kulabakataazya kwiimba akati kabantu .

(src)="18"> Kafey kiñeke mu , pu longkolelu trawünche mew ngellu ülkantukeyngün , kam adngelluwkeyngün ka dungu mu petu ñi ülkantungeken .
(trg)="19"> Eezi zilakonzya kupa kuti bantu boonse mumbungano batakuyandi kwiimba , kapati kuti baalu kabatayimbi naa kabali kuchita zimwi zintu nikuli kwiimbwa . — Int .

(src)="19"> Rupale tüfa , kom ti trawünche ngañwadürpuafuy ( Salmo 30 : 12 ) .
(trg)="20"> 30 : 12 .

(src)="20"> Taiñ poyeafiel ta Jewba , müna falin - ngey taiñ ülkantuken .
(trg)="21"> Kwiimba njiimwi nzila yakukomba Jehova .

(src)="21"> Feymu petu ülkantungele trawün mu , yafüluwaiñ taiñ müleal .
(trg)="22"> Tatweelede kweendeenda naa kuzwa anze chiindi nikuli kwiimbwa .

(src)="22"> Fey ramtuwaiñ : “ ¿ Chumngentukefiñ ñi ülkantungeken trawün mu ?
(trg)="23"> Nkinkaako , toonse tweelede kulibuzya kuti : ‘ Ndikubona biyeni kwiimba kumiswaangano yambungano ?

(src)="23"> ¿ Chem chumafun ñi yewenoal tañi ülkantual ?
(trg)="24"> Kujana ndachita biyeni kuti kandili abweeme kwiimba akati kabantu ?

(src)="24"> Ka , ¿ chumngechi ülkantuafun kom piwke mu ? ” .
(trg)="25"> Alubo kujana ndachita biyeni kuti ndiimbe chakubotelwa ? ’

(src)="25"> 4 , 5 .
(trg)="26"> 4 , 5 .

(src)="26"> Pu israelche ñi antü mu , ¿ chumngechi adkünungefuy ñi ülkantungeal ngillatuwe ruka mu ?
(trg)="27"> Ngaali mabambe akwiimba akachitwa kutempele ?

(src)="27"> Pu poyekefilu ta Jewba afkentu ülkantukeyngün ka dungulkeyngün fillke ayekawe ñi püramyeafiel ta Jewba .
(trg)="28"> Kuzwa chiindi , bakombi baJehova bakali kutembawula Jehova kwiinda mukwiimba .

(src)="28"> Kuyfi mu , pu israelche küme weniyefilu ta Jewba , fey eluwkefuyngün ñi ülkantual tañi poyeafiel ta Chaw Ngünechen .
(trg)="29"> Chibotezya nchakuti , chiindi maIsrayeli nibakali kukomba chakusyomeka , bakali kubona kuti kwiimba kulayandikana mubukombi .

(src)="29"> Rakiduamnge David ñi femün mu .
(trg)="30"> Muchikozyano , Davida naakali kuchita mabambe akuyaka tempele , wakasala maLevi bali 4 000 kuti balumbayizye Jehova anyimbo .

(src)="30"> Kidu adkünufilu pu leviche ñi küdawal ti ngillatuwe ruka mu , elkünuy 4.000 leviche ñi püramyeafiel ta Jewba ülkantun mu .
(trg)="31"> Akati kabo , bali 288 ‘ bakayiide nyimbo zyaJehova , boonse bakali chenjede . ’ — 1 Mak .

(src)="31"> Tüfa engün mew mülefuy 288 küme pepikawkülelu ka adümuwkülelu ñi ülkantulelafiel ta Jewba ( 1 Crónicas 23 : 5 ; 25 : 7 ) .
(trg)="32"> 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="32"> Kafey chalintukulelngelu ta Chaw Dios ti ngillatuwe ruka , müna falin - ngefuy ti ülkantun ka ñi dungulngeel fillke ayekawe .
(trg)="33"> Chiindi nikwakali kupedwa tempele , bantu bakiimba chamoyo woonse .

(src)="33"> Biblia feypi : “ Fey pu trompetatupelu ka pu ülkantupelu kiñentrür püramyefilu ka mañumfilu ta Jewba , ka dungulngelu ti trompeta , cimbalo ka kakelu ayekawe , ka püramyengelu ta Jewba ” , fey Chaw Dios pengeli fente ñi ayüwmaetew tañi femün engün .
(trg)="34"> Bbayibbele lyaamba kuti : “ Basimyeembo abasikwiimba kabeelede kuteleezya majwi aabo mbuli ijwi lyomwe kukutembaula akulumba Jehova , alimwi ijwi lyamyeembo alyazizyano alyazibelesyo zimwi zyakwiimba nilyakamvwigwa kukutembaula Jehova , . . . bulemu bwa - Jehova bwakazuzya ing’anda ya - Leza . ”

(src)="34"> Müna yafültukupelaeyew tüfa pu israelche ( 2 Crónicas 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 ) .
(trg)="35"> Eezi zyakasimya lusyomo lwamaIsrayeli ! — 2 Mak .
(trg)="36"> 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="35"> Neemia ngünenielu Jerusalen , ¿ chumngechi adkünuy ñi ülkantungeal ka dungulngeal fillke ayekawe ?
(trg)="37"> Ngaali mabambe akwiimba akachitwa aNehemiya ?

(src)="36"> Neemia adkünufi pu israelche ñi wiño dewmatuafiel ti kura malal Jerusalen mu .
(trg)="38"> Chiindi Nehemiya nakabungania maIsrayeli kuti bayakulule bwaanda bwamuunzi waJerusalemu , wakasala bamwi maLevi kuti babe bayimbi .

(src)="37"> Ka adkünufi pu leviche ñi ülkantual ka dungulafiel fillke ayekawe .
(trg)="39"> Kwiimba ooku kwakapa kuti bantu babotelwe loko chiindi nibakali kupeda bwaanda kuli Jehova .

(src)="38"> Ñi femün mew engün , pu che doy ayüwürpuy chalintukulelngelu ta Jewba ti fütrake kura malal .
(trg)="40"> Kwakasalwa “ inkamu impati zyobile zyakweenda kuya butembaula . ”

(src)="39"> Neemia elkünufi epu fütrake trokiñ ülkantufe ñi mañumafiel ta Chaw Dios .
(trg)="41"> Nkamu eezi zyakali kweenda ajulu abwaanda bwamuunzi mumabazu asiyene mpawo bakali kuswaanana aabulambo bwakali aafwiifwi atempele .

(src)="40"> Tüfachi epu trokiñ ülkantufe trekay wente kura malal mu , fey kiñe trokiñ amuy man püle ti kura malal mu , ka kangelu amuy wele püle , fey trawingu inafül ngillatuwe ruka mu .
(trg)="42"> Bakali kwiimbisya zyakuti bantu bakali kule bakali kubamvwa .
(trg)="43"> ( Neh .

(src)="41"> Ka alü kamapu allküngefuy ñi ülkantun engün ( Nehemías 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) .
(trg)="44"> 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) Jehova wakabotelwa kumvwa bakombi bakwe kabali kumutembawula chamoyo woonse .

(src)="43"> Jesus , ¿ chumngechi pengeli tañi pu disipulu ñi poyeafiel ta Chaw Ngünechen ülkantun mu ?
(trg)="45"> Jesu wakatondeezya biyeni kuti kwiimba kulayandikana mubukombi ?

(src)="44"> Jesus ñi antü mu , ka falin - ngefuy ti ülkantun ñi poyeafiel ta Jewba .
(trg)="46"> Chiindi Jesu naakali aanyika , wakatondeezya kuti kwiimba kulayandikana .

(src)="45"> Jesus ka tañi pu disipulu ülkantulelfingün ta Jewba dew elkünulu ti trawün ñi akordangeal Jesus tañi lan , tüfa tati doy falin - ngechi antü ñi mülen ( papeltunge Matew 26 : 30 ) .
(trg)="47"> Naakamaninsya kuchita Chilalilo chaMwaami Chagoko abasikwiiya bakwe , bantu boonse bakaliwo bakatembawula Jehova anyimbo . — Bala Matayo 26 : 30 .

(src)="46"> Pu wünenke kristiano , ¿ chumngelu ( chemu ) inayentufalngeyngün ñi ülkantulelfiel ta Jewba ?
(trg)="48"> Muliili nzila maKristu bamumwaanda wamunyaka wakusaanguna nibakatusiila chikozyano chili kabotu mukwiimbila Leza ?

(src)="47"> Pu wünenke kristiano inayentufalngeyngün ñi poyefiel ta Jewba ülkantun mu .
(trg)="49"> MaKristu bamumwaanda wamunyaka wakusaanguna bakatusiila chikozyano chili kabotu chakwiimbila Leza .

(src)="48"> Kidu engün nielafuy kiñe fütra ngillatuwe ruka ñi poyeafiel ta Jewba pu israelche reke , welu trawüluwkefuyngün kiñe che ñi ruka mu .
(trg)="50"> Kusiyana amaIsrayeli bakali kubunganina kutempele , maKristu aaba bakali kubunganina mumaanda aabo .

(src)="49"> Feychi ruka afmatufalngelafuy ti ngillatuwe ruka reke , welu pu kristiano eluwingün ñi ülkantual ayüwün mu .
(trg)="51"> Nikuba kuti maanda aaya taakali mabotu mbuli tempele , pesi bakali kwiimba chakubotelwa .

(src)="50"> Feymu , ti apostol Pablo feypifi tañi pu peñi ka lamngen : “ Kimeltuwmün , ka yafültukuwmün welukonkechi kom küme kimün mew .
(trg)="52"> Alubo , mwaapostolo Pawulu wakabuzya maKristunyina kuti : “ Amwiisyanye akucenjezyanya cabusongo bunji antembauzyo anyimbo zya - Leza amalelebu , akuya bwiimba lyoonse cakulumba Leza mumyoyo yanu . ”
(trg)="53"> ( Kol .

(src)="51"> Fütra küme mañumtun mew ülkantulelfimün salmo ka himno ta Ngünechen , ka Ngünechen ñi kümeke ülkantun ” ( Kolosense 3 : 16 ) .
(trg)="54"> 3 : 16 ) Nyimbo zyesu zyaBwaami zyeelede ‘ kwiimbwa chakulumba Leza , ’ nkaambo nchakulya nchitupegwa “ kuciindi ceelede , ” ‘ amuzike uusyomekede alimwi uuchenjede . ’ — Mt .

(src)="52"> Ti “ kim manelfal kona ” wülkey Ngünechen ñi kimün puwchi antü mu , ka pepikakünufi taiñ ülkantun lifru , feymu “ mañumtun mew ” ülkantulelafiyiñ ta Jewba ( Matew 24 : 45 , Traducción del Nuevo Mundo [ TNM ] ) .
(trg)="55"> 24 : 45 .

(src)="53"> 1 ) ¿ Chumngelu kiñeke che müte eluwlayafuy ñi ülkantual trawün mew ?
(trg)="56"> ( a ) Nkamboonzi bamwi nikubakataazya kwiimba kumiswaangano yambungano naa mipati ?

(src)="54"> 2 ) ¿ Chumngechi müley taiñ ülkantulelafiel ta Jewba , ka iney müley ñi doy inayentufalngeal ?
(trg)="57"> ( b ) Kujana twachita biyeni kuti twiimbe kabotu , alubo mbaani beelede kuzulwida ?

(src)="55"> ( Inaduamnge ti adentun ellaka mu mülelu . )
(trg)="58"> ( Langa chifanikisyo chili kumatalikilo achiiyo . )

(src)="56"> ¿ Chumngelu müte eluwlayafuiñ taiñ ülkantual ?
(trg)="59"> Nziizili zimwi zintu zikonzya kupa kuti bamwi bayoowe kwiimba ?

(src)="57"> Taiñ pu che wimtukelay chi ñi ülkantual , kam ülkantungekelay chi taiñ trokiñ mapu mew .
(trg)="60"> Amwi tamukuzibide pe kwiimba mumpuli yanu naa muchilawu nkumukkala .

(src)="58"> Kafey trürümuwkeiñ chi pu küme ülkantukelu radio kam television mew , fey yeweafuiñ kam pepilnoalu trokiwafuiñ .
(trg)="61"> Amwi mulibona kuti tamukonzyi nkaambo mulikozyanisya abantu bayimba mumarediyo naa muma TV .

(src)="59"> Welu kom iñchiñ müley taiñ ülkantulelafiel ta Jewba .
(trg)="62"> Pesi eezi tazyeelede kutukachizya kulumbayizya Jehova .

(src)="60"> Feymu norümafiyiñ taiñ topel , adkiñ püramafiyiñ ti lifru ka kom piwke mew ülkantuaiñ ( Esdras 3 : 11 ) .
(trg)="63"> Nkinkaako , nikwiimbwa tweelede kubweza mabbuku anyimbo , tubusye mitwe akwiimba chakubotelwa !

(src)="63"> ( Salmo 147 : 1 ) .
(trg)="64"> ( Ezr . 3 : 11 ; bala Intembauzyo 147 : 1 . )

(src)="64"> Fentren Trawünwe Ruka mu müley fillke pantalla chew ñi pengelngeel taiñ ülkantual , tüfa kelluafeiñmew ñi doy küme entual taiñ ülkantun .
(trg)="65"> MuMaanda aBwaami miingi , muli maTV atondeezya nyimbo alubo eezi zigwasya kuti bantu bayimbe kabotu .

(src)="65"> Ka ngüneduamfalngey ñi ülkantungeken fewla ti Chillkatuwe ñi Pepikangeam pu Longkolelu .
(trg)="66"> Zilabotezya kuti kwakaba mabambe aakuti baalu kabayimba chiindi nibali kuChikolo Chamulimu waBwaami .

(src)="66"> Tüfa pengeli fente ñi falin - ngen pu longkolelu ñi doy inayentufalngeal tañi ülkantuken trawün mew .
(trg)="67"> Eezi zitondeezya kuti baalu beelede kuzulwida chiindi nikuli kwiimbwa kumiswaangano yambungano .

(src)="67"> Yeweliyiñ taiñ newentu ülkantual , ¿ chem longkontukualu iñchiñ ?
(trg)="68"> Niinzi chikonzya kutugwasya kuti tutayoowi kwiimbila ajulu ?

(src)="68"> Kiñeke yewekey ñi newentu ülkantual trawün mu , rakiduamkelu am ñi küme ülkantukenon kam wirarmekelu ñi trokingenoal .
(trg)="70"> Pesi atuyeeye atala amakani aaya : Nikuba kuti “ tulalubizya ziindi zinji ” nitwaambuula pesi tatuleki pe kwaambuula .
(trg)="71"> ( Jak .

(src)="69"> Welu longkontukunge , kom iñchiñ welulkakeiñ , feymu kiñeke mu küme entukelaiñ taiñ dungun , welu dungukakeiñ müten ( Santiaw 3 : 2 ) .
(trg)="72"> 3 : 2 , NW ) Nkinkaako , tatweelede kuleka kwiimba akaambo kakuti tulibaliwo .

(src)="71"> 11 , 12 .
(trg)="73"> 11 , 12 .

(src)="72"> ¿ Chumngechi doy küme ülkantuafuymi ?
(trg)="74"> Niinzi chikonzya kutugwasya kuti twiimbe kabotu ?

(src)="73"> Yeweafuiñ taiñ ülkantual kimnolu kay chumngechi taiñ femal tüfa .
(trg)="76"> Nikuba boobo , kuli zimwi zintu zikonzya kukugwasya kuti wiimbe kabotu .

(src)="74"> Feymu taiñ doy küme entual taiñ ülkantun , inaduamaiñ kiñeke ngülam küdawngenolu taiñ inayafiel * ( inaduamnge ti kimal dungu ) .
(trg)="77"> *
(trg)="78"> Kuyoya kabotu kulakonzya kukugwasya kuti wiimbe kabotu akuti wiimbile ajulu .

(src)="75"> Tami küme ülkantual , müley tami kim neyüal .
(trg)="79"> Mbukunga magesi apa kuti malayiti alayite , nkinkaako kuyoya kupa kuti ukonzye kwaambuula kabotu naa kwiimba .

(src)="76"> Ñi küme üyküleal ti kütral , duamnieymi kümeke mamüll , ka femngechi tami küme ülkantual duamnieymi tami küme neyüal .
(trg)="80"> Nulikwiimba , jwi lyako lyeelede kweendelana ambuwambuula naa kwiinda mbuwambuula .

(src)="77"> Chumngechi tami dunguken , ka femngechi müley tami ülkantual kam doy newentu femafuymi * ( inaduamnge ti kimal dungu ) .
(trg)="82"> Bbayibbele lilayilila bakombi baJehova kuti ‘ boongolole chakukondwa ’ chiindi nibalikwiimba . — Int .

(src)="78"> Biblia feypifi tati pu poyekefilu ta Jewba ñi wiraral ayüwün mu tañi ülkantulelafiel ( Salmo 33 : 1 - 3 ) .
(trg)="83"> 33 : 1 - 3 , NW .

(src)="79"> ¿ Chumngechi ülkantuafuymi llükanon mu ?
(trg)="84"> Pandulula mbutukonzya kwiimba kabotu .

(src)="80"> Poyefilmi ta Ngünechen reñmawen mu , kam kidulelmi , femafuymi tüfa : taiñ lifru mu , dullinge kiñe ülkantun tami doy ayüniefiel , eluwnge tami newentu papeltuafiel llükanon mew , fey chumngechi tami newentu dunguel , ka femngechi kom papeltufemfinge kiñe trokiñ .
(trg)="85"> Nimulikuchita kukomba kwampuli naa awulikke , ulakonzya kuchita zintu zitobela .
(trg)="86"> Sala lwiimbo nduyandisya mubbuku lyanyimbo .
(trg)="87"> Abalile aajulu mabala ali mulwiimbo ndwasala .
(trg)="88"> Yezya kuyoya kamwi luzutu chiindi nulikubala munchali uumwi wanyimbo , kutachinchi jwi .
(trg)="89"> Kuzwa waawo , yezya kwiimbila aajulu kutachinchi jwi .

(src)="81"> Fey , ka femngechi newentu ülkantufinge feychi trokiñ ( Isaías 24 : 14 ) .
(trg)="90"> ( Is .
(trg)="91"> 24 : 14 ) Eezi zilakonzya kukugwasya kuti wiimbile aajulu .