# arn/2017002.xml.gz
# to/2017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Wülngeal tüfachi papel yeniey kiñe küdaw Biblia ñi kimeltun , femkeel kom Mapu mu , fey kulliwtukey mañum yewün mu müten .
(trg)="3"> ‘ Oku tokonaki ia ko ha konga ‘ o ha ngāue fakaeako Tohi Tapu ‘ i māmani lahi ‘ a ia ‘ oku poupou‘i ‘ aki ‘ a e ngaahi tokoni loto - fiefoaki .

(src)="3"> Fendengekelay .
(trg)="4"> Ke fai ha tokoni , kātaki ‘ a‘ahi ki he www.jw.org .

(src)="4"> Ayülmi wülal plata , amunge ta www.jw.org .
(trg)="6"> Ko e PM ‘ oku ‘ uhinga ia ki he Koe Tohi Tabu Katoa ( 1884 ) .

(src)="5"> Feypingenole ka dungu , tati Biblia dungu mülelu tüfachi papil mew , müley Ebrew Wirintukun mu ( Antiguo Testamento ) , entungey Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( Edición 2013 , en inglés ) pingelu , gringudungun rulpangey mapudungun mew .
(trg)="7"> Ko e NW ‘ oku ‘ uhinga ia ki he lea ‘ i onopooni ‘ o e New World Translation of the Holy Scriptures ‘ i he lea faka - Pilitāniá .

(src)="6"> Welu Génesis , Rut ka Jona entungey Génesis , Rut y Jonás en mapudungun , Sociedad Bíblica Chilena , 1994 .
(trg)="8"> Ko e ngaahi konga Tohi Tapu meia Mātiu kia Fakahaá ko e to‘o ia mei he lea ‘ i onopooni ‘ o e Liliu Tohi Tapu ‘ o e Māmani Fo‘oú ‘ o e Ngaahi Konga Tohi Tapu Faka - Kalisi Kalisitiané .

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(trg)="9"> ‘ I he ngaahi veesi Tohi Tapu ‘ e ni‘ihi ‘ oku tohi‘i kehe hono konga ke fakamamafa‘i .

(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(trg)="10"> KO E MAKASINI KO ‘ ENÍ , Ko e Taua Le‘o , ‘ oku fakalāngilangi‘i ai ‘ a Sihova ko e ‘ Otuá , ko e Tokotaha - Pule Aoniu ‘ o e ‘ univēsí .

(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(trg)="11"> ‘ Okú ne fakafiemālie‘i ‘ a e kakai kotoa pē ‘ aki ‘ a e ongoongo lelei ‘ a ia ko e Pule‘anga fakahēvani ‘ o e ‘ Otuá , ‘ e vavé ni ke ne fakangata ‘ a e fulikivanu kotoa pē pea liliu ‘ a e māmaní ko ha palataisi .

(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="12"> ‘ Oku pouaki ai ‘ a e tui kia Sīsū Kalaisí , ‘ a ia na‘á ne pekia koe‘uhí ka tau lava ai ‘ o ma‘u ‘ a e mo‘ui ta‘engatá pea ‘ okú ne pule he taimí ni ko e Tu‘i ‘ o e Pule‘anga ‘ o e ‘ Otuá .

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(src)="12"> Koneltukelay politiko dungu mew .
(trg)="13"> Kuo pulusi hokohoko ‘ a e makasini ko ‘ ení talu mei he 1879 , pea ‘ oku ‘ ikai fakapolitikale .

(src)="13"> Yamniekefi ti Biblia ñi doykülen .
(trg)="14"> Ko e Tohi Tapú pē ‘ oku makatu‘unga aí .

# arn/2017003.xml.gz
# to/2017003.xml.gz


(src)="1"> Chew ñi mülen trokiñke dungu
(trg)="1"> Me‘a ‘ i Lotó

(src)="2"> 3 ¿ Kümeafuy tañi papeltuafiel ti Biblia ?
(trg)="2"> 3 Ko e Hā ke Lau Ai ‘ a e Tohi Tapú ?

(src)="3"> 4 ¿ Chumngechi eluwküleafun ?
(trg)="3"> 4 ‘ E Lava Fēfē Ke U Kamata ?

(src)="4"> 5 ¿ Chumngechi doy ayüwmayafiñ ?
(trg)="4"> 5 Ko e Hā Te Ne ‘ Ai ke Fakamānakó ?

(src)="5"> 6 Tati Biblia , ¿ chumngechi kümelkayaenew tañi mongen mu ?
(trg)="5"> 6 ‘ E Lava Fēfē ke Fakalelei‘i ‘ e he Tohi Tapú ‘ Eku Mo‘uí ?

(src)="6"> 8 TI BIBLIA KÜME ELKÜNUTUEYEW ÑI MONGEN
(trg)="6"> 8 LILIU ‘ E HE TOHI TAPÚ ‘ A E MO‘UÍ

(src)="7"> ¡ Ayülafun ñi layal !
(trg)="7"> Na‘e ‘ Ikai Ke U Fie Mate !

(src)="8"> 10 INAYENTUÑMAYAFIYIÑ ÑI MUPILTUN | ENOK
(trg)="8"> 10 FA‘IFA‘ITAKI KI HE‘ENAU TUÍ | ‘ ĪNOKE

(src)="9"> “ Enok tuterkefi ta Ngünechen ”
(trg)="9"> “ Na‘á Ne Fakahōifua‘i Lelei ‘ a e ‘ Otuá ”

(src)="10"> 14 ¿ FALIN - NGEPEY MAY ÑI WELURAKIDUAMKEN ?
(trg)="10"> 14 KO HA MA‘UHALA SI‘ISI‘I PĒ ?

(src)="11"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="11"> 16 KO E HĀ ‘ OKU LEA‘AKI ‘ E HE TOHI TAPÚ ?

# arn/2017004.xml.gz
# to/2017004.xml.gz


(src)="1"> Tati Biblia ñi kuyfi tuwün - ngen mu , ¿ kellulayafeiñmu ?
(trg)="1"> ‘ Oku ‘ olokuonga ‘ a e Tohi Tapú ‘ i hotau ‘ ahó ni ?

(src)="2"> Kam ¿ petu falintufalngey ?
(trg)="2"> Pe ‘ oku kei ‘ i ai pē hono ‘ aonga ?

(src)="3"> Biblia feypi : “ Kom tati wirikonkülechi dungu ti Wirin Chillka mew wiringey Ngünechen tañi adkünuel ka ñi piel mew , feymew rume kümey ” ( 2 Timotew 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="3"> ‘ Oku pehē tonu ‘ e he Tohi Tapú : “ Ko e potu Folofola kotoa pē kuo fakamānava‘i ia ‘ e he ‘ Otuá pea ‘ oku ‘ aonga . ” ​ — 2 Tīmote 3 : 16 , 17 .

(src)="4"> Tüfachi chillka Ti Werken feypi kiñeke dungu pengelkelu Biblia ñi kimün taiñ kellukeetew , ka feypi chumngechi doy kümelkayafeiñmu taiñ papeltufiel Biblia .
(trg)="4"> ‘ Oku fakamamafa‘i ‘ e he ‘ īsiu ko eni ‘ o e Taua Le‘o ‘ a e ngaahi fa‘ifa‘itaki‘anga ‘ o ha ngaahi poto ‘ aonga mei he Tohi Tapú mo toe ‘ omai mo ha ngaahi fokotu‘u ke ma‘u ‘ aonga ai mei he lau Tohi Tapú .

# arn/2017005.xml.gz
# to/2017005.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> KAVEINGA TEFITO | FOUNGA KE MA‘U ‘ AONGA AI MEI HE LAU TOHI TAPÚ

(src)="2"> “ Küdawngelu ñi adümngeal tati Biblia trokifiñ ” ( Jovy ) .
(trg)="2"> “ Na‘á ku fakakaukau ‘ e faingata‘a ‘ aupito ke mahino‘i ‘ a e Tohi Tapú . ” ​ — Jovy

(src)="3"> “ Rakiduamkefun ñi afeluwün - ngen ” ( Queennie ) .
(trg)="3"> “ Na‘á ku ongo‘i ‘ e fakapipiko nai . ” ​ — Queennie

(src)="4"> “ Ngüneduamlu ñi fenterupan ti Biblia , duamwelan ñi papeltuafiel ” ( Esekiel ) .
(trg)="4"> “ ‘ I he‘eku sio ki he matolu ‘ a e Tohi Tapú , na‘e ‘ osi ai pē ‘ eku fie lau ia ‘ e aú . ” ​ — Ezekiel

(src)="5"> Küpa papeltufuymi chi tati Biblia , welu tami rakiduamken mu tüfachi che reke , duamwelaymi chi tami femal .
(trg)="5"> Kuo ‘ i ai nai ha taimi na‘á ke fakakaukau ke lau e Tohi Tapú ka ‘ okú ke tuku ia koe‘uhí ko e ngaahi ‘ uhinga ‘ i ‘ olungá ?

(src)="6"> Fentren che afeluwün - ngelu trokikefingün ñi papeltufiel Biblia .
(trg)="6"> Ki he tokolahi , ko hono lau ‘ o e Tohi Tapú ‘ oku hā ngali fakapipiko .

(src)="7"> Welu , ¿ ngüneduamfulmi kay tati Biblia tami kelluaetew ñi nieal kiñe ayüfal mongen tami ayüwküleal ?
(trg)="7"> Kae fēfē kapau ‘ okú ke ‘ ilo‘i ‘ oku lava ‘ e he Tohi Tapú ‘ o tokoni‘i koe ke ke hoko ‘ o fiefia ange mo ma‘u ha mo‘ui ‘ oku fiemālie angé ?

(src)="8"> Ka ¿ kimürpulmi kay chumngechi papeltuafiel tami afeluwnoaetew ?
(trg)="8"> Fēfē kapau te ke ma‘u ha founga ‘ oku fakamānako ange ki hono laú ?

(src)="9"> ¿ Doy eluwpeafuymi may tami ngüneduamafiel Biblia ñi feypiel ?
(trg)="9"> Te ke loto - lelei ke vakai‘i ‘ a e me‘a ‘ oku ‘ oatu ‘ e he Tohi Tapú ?

(src)="10"> Fentren che eluwlu ñi papeltuafiel tati Biblia , rume ayüfingün .
(src)="11"> Inaduamnge kiñeke ñi feypiel .
(trg)="10"> Vakai angé ki he ngaahi fakamatala ‘ a ha ni‘ihi na‘a nau ma‘u ‘ aonga mei hono kamata lau ‘ o e Tohi Tapú .

(src)="12"> Esekiel nielu 20 tripantu püle , feypi : “ Kuyfi , iñche felekefun kiñe che reke amulniefilu kiñe auto , welu rakiduamkenolu chew tañi amual .
(trg)="11"> Na‘e pehē ‘ e Ezekiel , ‘ a ia ‘ oku ‘ i hono ta‘u 20 tupu : “ ‘ I he kuohilí na‘á ku hangē ai ko ha tokotaha ‘ oku faka‘uli ‘ i ha kā kae ‘ ikai ha feitu‘u pau ke hu‘u ki ai .

(src)="13"> Welu ñi papeltufiel Biblia kellukeenew ñi nieal kiñe ayüfal mongen .
(trg)="12"> Ka ‘ i hono lau e Tohi Tapú na‘e tokoni‘i ai au ke ma‘u ha mo‘ui mohu ‘ uhinga .

(src)="14"> Ti Biblia niey falinke ngülam ñi inayafiel fill antü ” .
(trg)="13"> ‘ Oku ‘ i ai ha ngaahi fale‘i ‘ aonga ‘ oku lava ke u ngāue‘aki ‘ i he ‘ aho kotoa pē . ”

(src)="15"> Kiñe üllcha domo nielu 20 tripantu püle , Frida pingelu , feypi : “ Iñche lladküfemkefun .
(trg)="14"> Ko Frieda , ‘ oku ‘ i hono ta‘u 20 tupú , ‘ okú ne fakamatala : “ Na‘á ku fa‘a ‘ ita vave .

(src)="16"> Welu ñi papeltufiel Biblia kelluenew ñi ngünewal .
(trg)="15"> Ka ko ‘ eku lau ‘ a e Tohi Tapú , na‘á ku ako ai ke mapule‘i au .

(src)="17"> Femngechi doy küme yewkülen kakelu che engu , feymu fewla nien doy weni ” .
(trg)="16"> Na‘á ku toe anga - fakakaume‘a ange ai pea ma‘u mo ha ngaahi kaungāme‘a lahi he taimí ni . ”

(src)="18"> Ti papay Eunice 50 tripantu nielu , feypi ti Biblia mew : “ Kellunieenew ñi doy küme chengeal , tañi elkünual ñi wedake wimtun ” .
(trg)="17"> Ko ha fefine ‘ i hono ta‘u 50 tupú ko Eunice na‘á ne pehē ko e Tohi Tapú , “ ‘ Okú ne tokoni‘i au ke hoko ko ha tokotaha lelei ange , ‘ o liliu ‘ eku ngaahi tō‘onga na‘e ‘ ikai saí . ”

(src)="19"> Tüfachi pu che ka rume fentren che reke , tami papeltufiel Biblia kelluafeymu tami nieal doy ayüwün - ngechi mongen ( Isaías 48 : 17 , 18 ) .
(trg)="18"> Hangē ko e kau lautohi ko ení mo ha laui miliona tupu kuo nau fakamo‘oni‘i , ko hono lau ‘ a e Tohi Tapú ‘ oku lava ke ne tokoni‘i koe ke ke ma‘u ha mo‘ui fiefia ange .

(src)="20"> Fillke dungu mu kelluafeymu ta Biblia , kiñeke tüfa : 1 ) küme dullial tami chumal , 2 ) tami nieal kümeke weni , 3 ) tami chaftuafiel ti afeluwün - ngechi dungu , ka 4 ) tami kimürpuafiel ti rüf dungu Chaw Ngünechen mu , tüfa tati doy falin - ngelu .
(trg)="19"> Ko e ni‘ihi eni ‘ o e ngaahi me‘a te ne tokoni‘i koe ( 1 ) fai ha ngaahi fili lelei , ( 2 ) fili ha ngaahi kaume‘a mo‘oni , ( 3 ) fekuki mo e loto - mo‘ua mo e ( 4 ) ko e mahu‘inga tahá , ko hono ako ‘ a e mo‘oni fekau‘aki mo e ‘ Otuá .

(src)="21"> Biblia tañi ngülam Chaw Ngünechen mu küpay ka kidu turpu wülkelay wedake ngülam , feymu refalta inalayafimi .
(trg)="20"> Ko e ngaahi tataki ‘ a e Tohi Tapú ko e ha‘u ia mei he ‘ Otuá , pea ‘ i ho‘o muimui aí te ke ma‘u ‘ aonga mei ai .

(src)="22"> Rume fali tami eluwal ñi papeltufiel .
(trg)="21"> ‘ Oku ‘ ikai ‘ aupito ke ‘ omai ‘ e he ‘ Otuá ha fale‘i ‘ oku kovi .

(src)="23"> Feymu tami afeluwnoal ti papeltun mu ka tami ayüwmafiel , ¿ chem kelluafeymu ?
(trg)="23"> Ko e hā ‘ a e ngaahi fokotu‘u ‘ aonga ‘ e lava ke ne ‘ ai ke faingofua mo fakafiefia ange ho‘o lau ‘ a e Tohi Tapú ?

# arn/2017006.xml.gz
# to/2017006.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> KAVEINGA TEFITO | FOUNGA KE MA‘U ‘ AONGA AI MEI HE LAU TOHI TAPÚ

(src)="2"> ¿ Chumngechi doy ayüwmafimi tami papeltufiel Biblia ka tami doy kelluaetew ?
(trg)="2"> Ko e hā ‘ a e founga te ne tokoni‘i koe ke fakamānako ange ai ho‘o lau Tohi Tapú pea ma‘u ‘ aonga lahi mei ai ?

(src)="3"> Inaduamnge tüfachi kechu ngülam ñi kellukefiel ta fentren che .
(trg)="3"> Fakatokanga‘i ha fokotu‘u ‘ e nima na‘e ‘ aonga ki he tokolahi .

(src)="4"> Pepikange chew tami papeltual .
(trg)="4"> Kumi ha ‘ ātakai fe‘ungamālie .

(src)="5"> Kintunge chew tami tüngküleal .
(trg)="5"> Feinga ke kumi ha feitu‘u ‘ oku lōngonoa .

(src)="6"> Mülekilpe chem no rume tami katrütuaetew tami papeltun .
(trg)="6"> Fakasi‘isi‘i ‘ a e ngaahi fakahoha‘á koe‘uhi ka ke lava ‘ o tokangataha ki he me‘a ‘ okú ke laú .

(src)="7"> Küme pelontule ti mülewe ka füshkülele , fey doy kelluaeymu tami papeltufiel .
(trg)="7"> Ko ha feitu‘u ‘ oku maama fe‘unga mo ‘ ea lelei ‘ e lava ke tokoni ia ke ke ma‘u ‘ aonga lahi mei he me‘a ‘ okú ke laú .

(src)="8"> Küme rakiduam mu papeltunge .
(trg)="8"> Ma‘u ha fakakaukau totonu .

(src)="9"> Tati Biblia taiñ Wenu Chaw mu küpay , feymu tami kelluaetew ti papeltun , müley tami rakiduamal kiñe pichiche reke eluwkülelu ñi kimeltuetew tañi poyen chaw .
(trg)="9"> Koe‘uhi ko e Tohi Tapú ‘ oku mei he‘etau Tamai fakahēvaní , te ke ma‘u ‘ a e ‘ aonga lahi tahá kapau te ke ma‘u ha fakakaukau ‘ o ha ki‘i tama ‘ oku mateuteu ke ako mei ha ongo mātu‘a ‘ ofa .

(src)="10"> Feymu tami kimeltuaetew ta Chaw Ngünechen , kiñe pülekünunge chem weda rakiduam tami niefel ti Biblia mu ( Salmo 25 : 4 ) .
(trg)="10"> Kapau ‘ oku ‘ i ai ha‘o fakakaukau ta‘etotonu pē tōmu‘a fakamāu‘i ‘ a e Tohi Tapú , feinga ke to‘o ia kae lava ‘ e he ‘ Otuá ke ne ako‘i koe . — Saame 25 : 4 .

(src)="11"> Wüne ngillatunge .
(trg)="11"> Lotu peá ke toki lau .

(src)="12"> Chaw Ngünechen ñi rakiduam müley ti Biblia mew , feymu duamnieiñ tañi kellun taiñ adümnieafiel .
(trg)="12"> ‘ Oku ‘ i he Tohi Tapú ‘ a e ngaahi fakakaukau ‘ a e ‘ Otuá , ko e ‘ uhinga ia ‘ oku tau fiema‘u ai ‘ ene tokoní ke mahino‘i ia .

(src)="13"> Kidu ‘ eluafi tañi newen tüfey engün tañi ngillatuetew ’ ( Luka 11 : 13 ) .
(trg)="13"> ‘ Oku tala‘ofa ‘ a e ‘ Otuá te ne foaki ‘ a e “ laumālie mā‘oni‘oní ki he fa‘ahinga ‘ oku kole kiate iá ! ”

(src)="14"> Tüfa kelluaeymu tami kimürpual chumngechi ñi rakiduamken ta Chaw Ngünechen .
(trg)="14"> Ko e laumālie mā‘oni‘oní ‘ e lava ke ne tokoni‘i koe ke mahino‘i ‘ a e fakakaukau ‘ a e ‘ Otuá .

(src)="15"> Rupalu chi antü mu , kelluaeymu tami kimafiel “ Ngünechen tañi kimngekenofelchi dungu kütu ” ( 1 Korintio 2 : 10 ) .
(trg)="15"> Faai atu pē ‘ a e taimí , ‘ e mahino ia kiate koe “ na‘a mo e ngaahi me‘a loloto ‘ a e ‘ Otuá . ” — 1 Kolinitō 2 : 10 .

(src)="16"> Re papeltukawlayaymi müten .
(trg)="16"> Lau ke mahino .

(src)="17"> Eluwlayaymi tami fentren papeltual müten .
(trg)="17"> ‘ Oua ‘ e feinga pē ke ‘ osiki ‘ a e fakamatalá .

(src)="18"> Rakiduamnienge tami papeltun mu .
(trg)="18"> Fakakaukau fakamātoato ki he me‘a ‘ okú ke laú .

(src)="19"> Ramtuwnge : “ Tati che ñi papeltupefiel , ¿ chumngey tañi femngen ?
(trg)="19"> ‘ Eke hifo kiate koe ‘ a e ngaahi fehu‘i hangē ko ení : ‘ Ko e hā ‘ a e ngaahi ‘ ulungaanga ‘ oku ou ako mei he tokotaha ko ení ?

(src)="20"> ¿ Chumngechi inayafun tüfa tañi mongen mu ? ” .
(trg)="20"> ‘ E lava fēfē ke u ngāue‘aki eni ‘ i he‘eku mo‘uí ? ’

(src)="21"> Rakiduamnge chem tami küpa diturpual .
(trg)="21"> Fokotu‘u ha ngaahi taumu‘a pau .

(src)="22"> Tami papeltun mu , kintunge chem tami kelluaetew ti mongen mu , femngechi kümeke kimeltun entuaymi .
(trg)="22"> Ke ma‘u ‘ aonga mei ho‘o lau Tohi Tapú , fokotu‘u ha taumu‘a ke ako ‘ a ia ‘ e lava ke lelei ange ai ho‘o mo‘uí .

(src)="23"> Eluwafuymi tami doy kimal Chaw Ngünechen mu , doy küme chengeal , doy küme fütangeal kam doy küme domongeal .
(trg)="23"> Te ke fokotu‘u nai ha taumu‘a hangē ko ení : ‘ ‘ Oku ou fie ako lahi ange fekau‘aki mo e ‘ Otuá tonu . ’

(src)="24"> Fey dullinge ( ngümintunge ) kiñe trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew .
(trg)="25"> Pea fili leva ‘ a e konga ‘ i he Tohi Tapú te ne tokoni‘i koe ke a‘usia ‘ a e ngaahi taumu‘a ko iá .

(src)="25"> *
(trg)="26"> *

(src)="26"> Tüfachi kechu ngülam kelluaeymu tami eluwal ti papeltun mu .
(trg)="27"> Ko e fokotu‘u ‘ e nima ko ení ‘ e tokoni‘i ai koe ke ke kamata lau ‘ a e Tohi Tapú .

(src)="27"> Welu , ¿ chumngechi doy ayüwmayafimi ti papeltun ?
(trg)="28"> Ka ‘ i he founga fē ‘ e lava ke ‘ ai ai ho‘o lau Tohi Tapú ke fakamānako angé ?

(src)="28"> Ti küpachi trokiñ mu müley kiñeke ngülam .
(trg)="29"> Ko e kupu hoko maí ‘ oku toe ‘ omai ai ha ngaahi founga .

(src)="29"> Newe kimnolmi chem trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba ayüwünkechi kelluaeymu .
(trg)="30"> Kapau ‘ oku ‘ ikai ke ke fakapapau‘i ‘ a e konga ‘ i he Tohi Tapú ‘ e fe‘ungamālie mo e me‘a ko iá , ‘ oku fiefia ‘ a e Kau Fakamo‘oni ‘ a Sihová ke tokoni‘i koe .

(src)="30"> Matu papeltulayaymi
(trg)="31"> Vahe‘i ha taimi , pea ‘ oua ‘ e fakavave

(src)="31"> Eluwnge tami papeltufiel mu tami peniefiel reke
(trg)="32"> ‘ Ai ‘ a koe tonu ki he me‘a ‘ okú ke laú — fakakaukauloto ki ai

(src)="32"> Inaduamnge chem ñi nüwkülen tüfachi versikulo mu
(trg)="33"> Feinga ke sio ki he fehoanaki ‘ o e ngaahi vēsí mo e konga tohí

(src)="33"> Nentunge falinke kimeltun tami papeltufiel mu
(trg)="34"> Kumi ki ha ngaahi lēsoni mei he me‘a ‘ okú ke laú

# arn/2017007.xml.gz
# to/2017007.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> KAVEINGA TEFITO | FOUNGA KE MA‘U ‘ AONGA AI MEI HE LAU TOHI TAPÚ

(src)="2"> ¿ Chumngechi trokikefimi tami papeltufiel Biblia ?
(trg)="2"> Fakapipiko ?

(src)="3"> ¿ Afeluwkeymi ?
(trg)="3"> Pe fakaivifo‘ou ?

(src)="4"> Kam ¿ füshküduamelkeeymew ?
(trg)="4"> ‘ E fēfē ho‘o lau Tohi Tapú ?

(src)="5"> Chumngechi tami papeltufiel kelluaeymu tami küme duamal ka tami doy ayüwal ti papeltun mu .
(trg)="5"> Ko e lahi tahá ‘ oku makatu‘unga ia mei ho‘o founga lautohí .

(src)="6"> Inaduamaiñ chem chumal .
(trg)="6"> Tau vakai angé ki he me‘a ‘ e lava ke ke fai ke fakamānako mo fakafiefia ange ai ho‘o lautohí .

(src)="7"> Kintunge kiñe Biblia manelfalngelu ka adümfalngelu .
(trg)="7"> Fili ha liliu Tohi Tapu alafalala‘anga ‘ i onopooni .

(src)="8"> Dullilmi kiñe Biblia , adümfalngenolu kam wirintukungenolu chumngechi tati pu che ñi dunguken famülke mu , fey afeluwafuymi tami papeltufiel .
(trg)="8"> Kapau te ke lau ‘ a e fakamatalá ‘ oku ‘ i ai ha ngaahi fo‘i lea motu‘a mo faingata‘a ke mahino‘i ‘ e ngalingali he‘ikai te ke fiefia ke lau ia .

(src)="9"> Feymu kintunge kiñe Biblia adümfalngelu , fey ñi puwal tami piwke mu .
(trg)="9"> Ko ia kumi ha Tohi Tapu ‘ oku ngāue‘aki ai ‘ a e lea ‘ oku faingofua ke mahino‘i ‘ a ia ‘ e a‘u ki ho lotó .

(src)="10"> Welu ka müley ñi manelfalngeal ka ñi küme rulpadungungeel .
(trg)="10"> Neongo ia , ‘ i he taimi tatau ‘ oku totonu ke sivisivi‘i fakalelei pe ‘ oku tonu ‘ a e liliú .

(src)="11"> *
(trg)="11"> *

(src)="12"> Fillke elektroniko chemkün kelluafeymu .
(trg)="12"> Ngāue‘aki ‘ a e tekinolosia ‘ i onopōní .

(src)="13"> Famülke mu tati Biblia müley papel mu , welu kafey müleafuy tami elektroniko chemkün mu .
(trg)="13"> ‘ I he ‘ ahó ni ‘ oku ‘ ikai ngata pē hono ma‘u ‘ a e Tohi Tapú ‘ i ha takainga tohi , tatau ‘ osi pulusi ka ‘ oku toe ma‘u ia ‘ i ha tatau faka‘ilekitulōnika .

(src)="14"> Kiñeke Biblia papeltungeafuy internet mu , kam entungeafuy ñi papeltungeal komputador mu , tablet kam celular mew .
(trg)="14"> Ko e ngaahi Tohi Tapu ‘ e ni‘ihi ‘ oku lava ke lau ia ‘ i he ‘ initanetí pe hiki ia ki he komipiutá , tepiletí pe ngaahi telefoni to‘oto‘ó ke lau fakafo‘ituitui ia .