# arn/2017002.xml.gz
# cmn_Hans/2017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Wülngeal tüfachi papel yeniey kiñe küdaw Biblia ñi kimeltun , femkeel kom Mapu mu , fey kulliwtukey mañum yewün mu müten .
(trg)="2"> 本 ​ 出版物 ​ 是 ​ 非卖品 , 发行 ​ 本 ​ 出版物 ​ 是 ​ 全球 ​ 圣经 ​ 教育 ​ 工作 ​ 的 ​ 一 ​ 部分 , 这 ​ 项 ​ 工作 ​ 靠 ​ 自愿 ​ 捐款 ​ 提供 ​ 经费 。

(src)="3"> Fendengekelay .
(src)="4"> Ayülmi wülal plata , amunge ta www.jw.org .
(trg)="3"> 想 ​ 自愿 ​ 捐款 , 请 ​ 上 ​ www.jw.org ​ 网站 。

(src)="6"> Welu Génesis , Rut ka Jona entungey Génesis , Rut y Jonás en mapudungun , Sociedad Bíblica Chilena , 1994 .
(trg)="4"> 除非 ​ 另外 ​ 注 ​ 明 , 所有 ​ 经文 ​ 引 ​ 自 《 圣经 ​ 新 世界 ​ 译 本 》 。

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(trg)="5"> 《 守望 台 》 杂志 ​ 的 ​ 宗旨 ​ 是 ​ 要 ​ 荣耀 ​ 宇宙 ​ 的 ​ 主宰 ​ 耶和华 ​ 上帝 , 并 ​ 以 ​ 圣经 ​ 的 ​ 好消息 ​ 安慰 ​ 人 , 告诉 ​ 人 ​ 上帝 ​ 在 ​ 天上 ​ 的 ​ 王国 ​ 不久 ​ 就 ​ 会 ​ 除去 ​ 一切 ​ 坏人 ​ 坏事 , 使 ​ 地球 ​ 成为 ​ 乐园 。

(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="6"> 本 ​ 刊 ​ 也 ​ 帮助 ​ 人 ​ 信 从 ​ 耶稣 ​ 基督 , 相信 ​ 他 ​ 已经 ​ 牺牲 ​ 生命 , 使 ​ 人 ​ 可以 ​ 得 ​ 永生 , 并且 ​ 已经 ​ 成为 ​ 上帝 ​ 王国 ​ 的 ​ 君王 , 正在 ​ 施行 ​ 统治 。 《

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(src)="12"> Koneltukelay politiko dungu mew .
(src)="13"> Yamniekefi ti Biblia ñi doykülen .
(trg)="7"> 守望 台 》 杂志 ​ 从 ​ 1879 ​ 年 ​ 开始 ​ 出版 ​ 就 ​ 没有 ​ 间 断 ​ 过 , 内容 ​ 以 ​ 圣经 ​ 为 ​ 权威 , 是非 ​ 政治 性 ​ 的 ​ 出版物 。

# arn/2017003.xml.gz
# cmn_Hans/2017003.xml.gz


(src)="1"> Chew ñi mülen trokiñke dungu
(trg)="1"> 目录

(src)="2"> 3 ¿ Kümeafuy tañi papeltuafiel ti Biblia ?
(trg)="2"> 3 为什么 ​ 要 ​ 读 ​ 圣经 ?

(src)="3"> 4 ¿ Chumngechi eluwküleafun ?
(trg)="3"> 4 读 ​ 圣经 — — 如何 ​ 开始 ?

(src)="4"> 5 ¿ Chumngechi doy ayüwmayafiñ ?
(trg)="4"> 5 读 ​ 圣经 — — 怎样 ​ 乐 在 其中 ?

(src)="5"> 6 Tati Biblia , ¿ chumngechi kümelkayaenew tañi mongen mu ?
(trg)="5"> 6 读 ​ 圣经 — — 有 ​ 何 ​ 益处 ?

(src)="6"> 8 TI BIBLIA KÜME ELKÜNUTUEYEW ÑI MONGEN
(trg)="6"> 8 圣经 ​ 真理 ​ 改变 ​ 人 ​ 的 ​ 一生

(src)="7"> ¡ Ayülafun ñi layal !
(trg)="7"> 我 ​ 真 ​ 的 ​ 不 ​ 想 ​ 死 ​ 去 !

(src)="8"> 10 INAYENTUÑMAYAFIYIÑ ÑI MUPILTUN | ENOK
(trg)="8"> 10 信心 ​ 的 ​ 典范 | 以 诺

(src)="9"> “ Enok tuterkefi ta Ngünechen ”
(trg)="9"> “ 他 ​ 赢得 ​ 上帝 ​ 的 ​ 喜悦 ”

(src)="10"> 14 ¿ FALIN - NGEPEY MAY ÑI WELURAKIDUAMKEN ?
(trg)="10"> 14 只是 ​ 小小 ​ 的 ​ 误解 ​ 吗 ?

(src)="11"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="11"> 16 圣经 ​ 怎么 ​ 说 ?

# arn/2017004.xml.gz
# cmn_Hans/2017004.xml.gz


(src)="1"> Tati Biblia ñi kuyfi tuwün - ngen mu , ¿ kellulayafeiñmu ?
(trg)="1"> 很 ​ 多 ​ 人 ​ 以为 , 圣经 ​ 只是 ​ 基督教 ​ 的 ​ 书 , 和 ​ 一般 ​ 人 ​ 无关 。

(src)="2"> Kam ¿ petu falintufalngey ?
(trg)="2"> 你 ​ 觉得 ​ 呢 ?

(src)="3"> Biblia feypi : “ Kom tati wirikonkülechi dungu ti Wirin Chillka mew wiringey Ngünechen tañi adkünuel ka ñi piel mew , feymew rume kümey ” ( 2 Timotew 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="3"> 提 摩 太后 书 ​ 3 : 16 ​ 说 : “ 圣经 … … 对 ​ 于 ​ 教导 、 责备 、 纠正 、 按 ​ 正义 ​ 施行 ​ 管教 , 尽 ​ 都 ​ 有益 。 ”

(src)="4"> Tüfachi chillka Ti Werken feypi kiñeke dungu pengelkelu Biblia ñi kimün taiñ kellukeetew , ka feypi chumngechi doy kümelkayafeiñmu taiñ papeltufiel Biblia .
(trg)="4"> 其实 ​ 圣经 ​ 的 ​ 教导 ​ 能 ​ 帮助 ​ 我们 ​ 应付 ​ 生活 ​ 的 ​ 挑战 , 这 ​ 本 ​ 杂志 ​ 告诉 ​ 我们 ​ 怎样 ​ 读 ​ 圣经 ​ 才 ​ 能 ​ 充分 ​ 得益 。

# arn/2017005.xml.gz
# cmn_Hans/2017005.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> 封面 ​ 专题 | 怎样 ​ 读 ​ 圣经 ​ 有趣 ​ 又 ​ 有益 ?

(src)="2"> “ Küdawngelu ñi adümngeal tati Biblia trokifiñ ” ( Jovy ) .
(trg)="2"> “ 在 ​ 我 ​ 的 ​ 印象 ​ 中 , 圣经 ​ 是 ​ 一 ​ 本 ​ 深奥 ​ 难懂 ​ 的 ​ 书 。 ” — — 约 菲

(src)="3"> “ Rakiduamkefun ñi afeluwün - ngen ” ( Queennie ) .
(trg)="3"> “ 我 ​ 觉得 ​ 圣经 ​ 应该 ​ 非常 ​ 枯燥 。 ” — — 奎 妮

(src)="4"> “ Ngüneduamlu ñi fenterupan ti Biblia , duamwelan ñi papeltuafiel ” ( Esekiel ) .
(trg)="4"> “ 一 ​ 看 ​ 到 ​ 圣经 ​ 这么 ​ 厚 , 我 ​ 就 ​ 一点 儿 ​ 读 ​ 的 ​ 兴趣 ​ 都 ​ 没有 ​ 了 。 ” — — 伊 齐 基尔

(src)="5"> Küpa papeltufuymi chi tati Biblia , welu tami rakiduamken mu tüfachi che reke , duamwelaymi chi tami femal .
(trg)="5"> 你 ​ 也 ​ 曾 ​ 因 ​ 类似 ​ 的 ​ 感觉 ​ 而 ​ 打消 ​ 了 ​ 读 ​ 圣经 ​ 的 ​ 念头 ​ 吗 ?

(src)="6"> Fentren che afeluwün - ngelu trokikefingün ñi papeltufiel Biblia .
(trg)="6"> 对 ​ 很 ​ 多 ​ 人 ​ 来 ​ 说 , 阅读 ​ 圣经 ​ 是 ​ 一 ​ 件 ​ 令 ​ 人 ​ 望 而 却步 ​ 的 ​ 事 。

(src)="7"> Welu , ¿ ngüneduamfulmi kay tati Biblia tami kelluaetew ñi nieal kiñe ayüfal mongen tami ayüwküleal ?
(trg)="7"> 但 ​ 如果 ​ 你 ​ 了解 ​ 到 ​ 圣经 ​ 可以 ​ 让 ​ 人 ​ 生活 ​ 得 ​ 幸福 ​ 快乐 , 你 ​ 愿意 ​ 读 ​ 吗 ?

(src)="8"> Ka ¿ kimürpulmi kay chumngechi papeltuafiel tami afeluwnoaetew ?
(trg)="8"> 如果 ​ 有些 ​ 方法 ​ 能 ​ 让 ​ 圣经 ​ 读 ​ 起来 ​ 更 ​ 有趣 , 你 ​ 愿意 ​ 试 试 ​ 吗 ?

(src)="9"> ¿ Doy eluwpeafuymi may tami ngüneduamafiel Biblia ñi feypiel ?
(trg)="9"> 你 ​ 想 ​ 知道 ​ 圣经 ​ 能 ​ 带 ​ 来 ​ 什么 ​ 益处 ​ 吗 ?

(src)="10"> Fentren che eluwlu ñi papeltuafiel tati Biblia , rume ayüfingün .
(trg)="10"> 许多 ​ 人 ​ 都 ​ 通过 ​ 阅读 ​ 圣经 ​ 获得 ​ 了 ​ 很 ​ 大 ​ 益处 , 我们 ​ 来 ​ 看 ​ 几 ​ 个 ​ 例子 ​ 吧 。

(src)="11"> Inaduamnge kiñeke ñi feypiel .
(src)="12"> Esekiel nielu 20 tripantu püle , feypi : “ Kuyfi , iñche felekefun kiñe che reke amulniefilu kiñe auto , welu rakiduamkenolu chew tañi amual .
(trg)="11"> 伊 齐 基尔 ​ 今年 ​ 二十 ​ 出 头 , 他 ​ 说 : “ 过去 , 我 ​ 的 ​ 人生 ​ 毫无 ​ 方向 , 就 ​ 像 ​ 一 ​ 个 ​ 人 ​ 在 ​ 路 ​ 上 ​ 开车 ​ 却 ​ 不 ​ 知道 ​ 该 ​ 去 ​ 哪里 。

(src)="13"> Welu ñi papeltufiel Biblia kellukeenew ñi nieal kiñe ayüfal mongen .
(trg)="12"> 但 ​ 阅读 ​ 圣经 ​ 让 ​ 我 ​ 找 ​ 到 ​ 了 ​ 人生 ​ 的 ​ 意义 。

(src)="14"> Ti Biblia niey falinke ngülam ñi inayafiel fill antü ” .
(trg)="13"> 我 ​ 每 ​ 天 ​ 都 ​ 运用 ​ 圣经 ​ 的 ​ 智慧 ​ 做 ​ 明智 ​ 的 ​ 决定 。 ”

(src)="15"> Kiñe üllcha domo nielu 20 tripantu püle , Frida pingelu , feypi : “ Iñche lladküfemkefun .
(trg)="14"> 弗 里 达 ​ 今年 ​ 也 ​ 二十 ​ 多 ​ 岁 , 她 ​ 说 : “ 我 ​ 以前 ​ 常常 ​ 头脑 ​ 发热 、 容易 ​ 冲动 。

(src)="16"> Welu ñi papeltufiel Biblia kelluenew ñi ngünewal .
(trg)="15"> 阅读 ​ 圣经 ​ 让 ​ 我 ​ 学 ​ 会 ​ 了 ​ 自制 , 也 ​ 变 ​ 得 ​ 更 ​ 容易 ​ 相处 。

(src)="17"> Femngechi doy küme yewkülen kakelu che engu , feymu fewla nien doy weni ” .
(trg)="16"> 现在 ​ 我 ​ 有 ​ 更 ​ 多 ​ 朋友 ​ 了 。 ”

(src)="18"> Ti papay Eunice 50 tripantu nielu , feypi ti Biblia mew : “ Kellunieenew ñi doy küme chengeal , tañi elkünual ñi wedake wimtun ” .
(trg)="17"> 五十 ​ 多 ​ 岁 ​ 的 ​ 尤 妮 斯 ​ 说 : “ 通过 ​ 学习 ​ 圣经 , 我 ​ 成为 ​ 了 ​ 更 ​ 好 ​ 的 ​ 人 , 也 ​ 改 ​ 掉 ​ 了 ​ 许多 ​ 坏 ​ 毛病 。 ”

(src)="19"> Tüfachi pu che ka rume fentren che reke , tami papeltufiel Biblia kelluafeymu tami nieal doy ayüwün - ngechi mongen ( Isaías 48 : 17 , 18 ) .
(trg)="19"> 以 赛 亚 书 ​ 48 : 17,18 ) 其实 ​ 益处 ​ 远 ​ 不止 ​ 于 ​ 此 , 阅读 ​ 圣经 ​ 还 ​ 能 ​ 帮助 ​ 你 ​ 做 ​ 明智 ​ 的 ​ 决定 、 结交 ​ 真 ​ 朋友 , 以及 ​ 应付 ​ 压力 。

(src)="20"> Fillke dungu mu kelluafeymu ta Biblia , kiñeke tüfa : 1 ) küme dullial tami chumal , 2 ) tami nieal kümeke weni , 3 ) tami chaftuafiel ti afeluwün - ngechi dungu , ka 4 ) tami kimürpuafiel ti rüf dungu Chaw Ngünechen mu , tüfa tati doy falin - ngelu .
(trg)="20"> 但 ​ 阅读 ​ 圣经 ​ 的 ​ 最 ​ 大 ​ 益处 , 就是 ​ 你 ​ 能够 ​ 学 ​ 到 ​ 关 ​ 于 ​ 上帝 ​ 的 ​ 真理 。
(trg)="21"> 圣经 ​ 的 ​ 智慧 ​ 来 ​ 自 ​ 上帝 , 而 ​ 他 ​ 给 ​ 你 ​ 的 ​ 建议 ​ 绝 ​ 不 ​ 会 ​ 错 。

(src)="21"> Biblia tañi ngülam Chaw Ngünechen mu küpay ka kidu turpu wülkelay wedake ngülam , feymu refalta inalayafimi .
(trg)="22"> 你 ​ 切实 ​ 遵行 ​ 圣经 ​ 的 ​ 指引 , 就 ​ 必定 ​ 能 ​ 获 ​ 益 ​ 良 多 。

(src)="22"> Rume fali tami eluwal ñi papeltufiel .
(trg)="23"> 重要 ​ 的 ​ 是 , 现在 ​ 就 ​ 要 ​ 行动 ​ 起来 。

(src)="23"> Feymu tami afeluwnoal ti papeltun mu ka tami ayüwmafiel , ¿ chem kelluafeymu ?
(trg)="24"> 那么 , 有 ​ 什么 ​ 好 ​ 方法 ​ 能 ​ 让 ​ 你 ​ 更 ​ 容易 ​ 开始 ​ 读 ​ 圣经 , 并 ​ 让 ​ 阅读 ​ 的 ​ 过程 ​ 更 ​ 有 ​ 乐趣 ​ 呢 ?

# arn/2017006.xml.gz
# cmn_Hans/2017006.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> 封面 ​ 专题 | 怎样 ​ 读 ​ 圣经 ​ 有趣 ​ 又 ​ 有益 ?

(src)="2"> ¿ Chumngechi doy ayüwmafimi tami papeltufiel Biblia ka tami doy kelluaetew ?
(trg)="2"> 有 ​ 什么 ​ 方法 ​ 可以 ​ 让 ​ 你 ​ 喜欢 ​ 上 ​ 读 ​ 圣经 , 并 ​ 从中 ​ 获得 ​ 最 ​ 大 ​ 的 ​ 益处 ​ 呢 ?

(src)="3"> Inaduamnge tüfachi kechu ngülam ñi kellukefiel ta fentren che .
(trg)="3"> 你 ​ 可以 ​ 试 试 ​ 以下 ​ 五 ​ 个 ​ 好 ​ 方法 。

(src)="4"> Pepikange chew tami papeltual .
(trg)="4"> 创造 ​ 良好 ​ 的 ​ 环境 尽量 ​ 找 ​ 个 ​ 安静 ​ 的 ​ 地方 , 也 ​ 要 ​ 排除 ​ 干扰 。

(src)="5"> Kintunge chew tami tüngküleal .
(trg)="5"> 那里 ​ 应该 ​ 光线 ​ 充足 、 空气 ​ 流通 , 这样 ​ 你 ​ 就 ​ 更 ​ 容易 ​ 专心 ​ 阅读 ​ 了 。

(src)="6"> Mülekilpe chem no rume tami katrütuaetew tami papeltun .
(trg)="6"> 怀 ​ 着 ​ 正确 ​ 的 ​ 态度 小孩 ​ 通常 ​ 很 ​ 乐意 ​ 向 ​ 仁爱 ​ 的 ​ 父母 ​ 请教 。

(src)="7"> Küme pelontule ti mülewe ka füshkülele , fey doy kelluaeymu tami papeltufiel .
(src)="8"> Küme rakiduam mu papeltunge .
(trg)="7"> 既然 ​ 圣经 ​ 是 ​ 来 ​ 自 ​ 天父 ​ 的 ​ 指引 , 你 ​ 怀 ​ 着 ​ 像 ​ 小孩 ​ 一样 ​ 谦卑 ​ 的 ​ 态度 ​ 阅读 ​ 圣经 , 就 ​ 能 ​ 获得 ​ 最 ​ 大 ​ 的 ​ 益处 。

(src)="9"> Tati Biblia taiñ Wenu Chaw mu küpay , feymu tami kelluaetew ti papeltun , müley tami rakiduamal kiñe pichiche reke eluwkülelu ñi kimeltuetew tañi poyen chaw .
(trg)="8"> 如果 ​ 你 ​ 对 ​ 圣经 ​ 有 ​ 负面 ​ 的 ​ 看法 , 就 ​ 要 ​ 尽量 ​ 放 ​ 下 ​ 偏见 , 这样 ​ 才 ​ 能 ​ 接受 ​ 上帝 ​ 的 ​ 教导 。 (

(src)="10"> Feymu tami kimeltuaetew ta Chaw Ngünechen , kiñe pülekünunge chem weda rakiduam tami niefel ti Biblia mu ( Salmo 25 : 4 ) .
(trg)="9"> 诗篇 ​ 25 : 4 )

(src)="11"> Wüne ngillatunge .
(src)="12"> Chaw Ngünechen ñi rakiduam müley ti Biblia mew , feymu duamnieiñ tañi kellun taiñ adümnieafiel .
(src)="13"> Kidu ‘ eluafi tañi newen tüfey engün tañi ngillatuetew ’ ( Luka 11 : 13 ) .
(trg)="10"> 读 ​ 圣经 ​ 前 ​ 要 ​ 祷告 圣经 ​ 含有 ​ 上帝 ​ 的 ​ 思想 , 因此 ​ 为了 ​ 明白 ​ 圣经 ​ 而 ​ 向 ​ 他 ​ 求助 ​ 是 ​ 天经地义 ​ 的 。

(src)="14"> Tüfa kelluaeymu tami kimürpual chumngechi ñi rakiduamken ta Chaw Ngünechen .
(trg)="11"> 上帝 ​ 保证 ​ 会 “ 把 ​ 圣灵 ​ 赐 ​ 给 ​ 恳求 ​ 他 ​ 的 ​ 人 ” 。 (

(src)="15"> Rupalu chi antü mu , kelluaeymu tami kimafiel “ Ngünechen tañi kimngekenofelchi dungu kütu ” ( 1 Korintio 2 : 10 ) .
(trg)="12"> 路加福音 ​ 11 : 13 ) 而 ​ 上帝 ​ 所 ​ 赐 ​ 的 ​ 圣灵 ​ 可以 ​ 帮 ​ 你 ​ 明白 ​ 他 ​ 的 ​ 想法 , 也 ​ 会 ​ 渐渐 ​ 打开 ​ 你 ​ 的 ​ 心 ​ 去 ​ 理解 “ 上帝 ​ 高深 ​ 的 ​ 事 ” 。 (

(src)="16"> Re papeltukawlayaymi müten .
(trg)="13"> 哥 林 多 前 书 ​ 2 : 10 )

(src)="17"> Eluwlayaymi tami fentren papeltual müten .
(src)="18"> Rakiduamnienge tami papeltun mu .
(trg)="14"> 要 ​ 理解 ​ 所 ​ 读 ​ 的 ​ 内容 阅读 ​ 圣经 ​ 时 ​ 不 ​ 该 ​ 走 ​ 马 ​ 观 ​ 花 、 匆匆 ​ 而 ​ 过 , 而 ​ 要 ​ 边 ​ 读 ​ 边 ​ 想 、 细嚼 慢 咽 。

(src)="19"> Ramtuwnge : “ Tati che ñi papeltupefiel , ¿ chumngey tañi femngen ?
(trg)="15"> 你 ​ 可以 ​ 问 问 ​ 自己 : “ 我 ​ 能 ​ 怎样 ​ 把 ​ 读 ​ 到 ​ 的 ​ 内容 ​ 应用 ​ 在 ​ 生活 ​ 上 ?

(src)="20"> ¿ Chumngechi inayafun tüfa tañi mongen mu ? ” .
(src)="21"> Rakiduamnge chem tami küpa diturpual .
(trg)="16"> 我 ​ 所 ​ 读 ​ 到 ​ 的 ​ 这个 ​ 人物 ​ 有 ​ 哪些 ​ 品质 ? ”

(src)="22"> Tami papeltun mu , kintunge chem tami kelluaetew ti mongen mu , femngechi kümeke kimeltun entuaymi .
(src)="23"> Eluwafuymi tami doy kimal Chaw Ngünechen mu , doy küme chengeal , doy küme fütangeal kam doy küme domongeal .
(trg)="17"> 定 ​ 下 ​ 具体 ​ 的 ​ 目标 为了 ​ 从 ​ 阅读 ​ 圣经 ​ 的 ​ 过程 ​ 中 ​ 有 ​ 所 ​ 收获 , 要 ​ 定 ​ 下 ​ 具体 ​ 而 ​ 有 ​ 意义 ​ 的 ​ 目标 , 例如 : “ 我 ​ 想 ​ 进一步 ​ 认识 ​ 上帝 ” “ 我 ​ 希望 ​ 成为 ​ 一 ​ 个 ​ 更 ​ 好 ​ 的 ​ 人 、 更 ​ 好 ​ 的 ​ 丈夫 ​ 或 ​ 妻子 ” 。

(src)="24"> Fey dullinge ( ngümintunge ) kiñe trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew .
(trg)="18"> 定 ​ 下 ​ 目标 ​ 后 , 要 ​ 阅读 ​ 相关 ​ 的 ​ 圣经 ​ 章节 。

(src)="25"> *
(trg)="19"> *

(src)="26"> Tüfachi kechu ngülam kelluaeymu tami eluwal ti papeltun mu .
(src)="27"> Welu , ¿ chumngechi doy ayüwmayafimi ti papeltun ?
(trg)="20"> 以上 ​ 方法 ​ 可以 ​ 帮助 ​ 你 ​ 开始 ​ 读 ​ 圣经 , 但 ​ 怎样 ​ 才 ​ 能 ​ 让 ​ 阅读 ​ 的 ​ 过程 ​ 更 ​ 轻松 ​ 愉快 ​ 呢 ?

(src)="28"> Ti küpachi trokiñ mu müley kiñeke ngülam .
(trg)="21"> 下 ​ 篇 ​ 文章 ​ 有些 ​ 好 ​ 建议 。

(src)="29"> Newe kimnolmi chem trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba ayüwünkechi kelluaeymu .
(trg)="22"> 如果 ​ 你 ​ 不 ​ 知道 ​ 该 ​ 看 ​ 圣经 ​ 哪些 ​ 部分 ​ 才 ​ 能 ​ 达到 ​ 自己 ​ 的 ​ 目标 , 耶和华 见证 人 ​ 很 ​ 乐意 ​ 帮助 ​ 你 。

(src)="30"> Matu papeltulayaymi
(trg)="23"> 不要 ​ 急 , 慢慢 ​ 读

(src)="31"> Eluwnge tami papeltufiel mu tami peniefiel reke
(trg)="24"> 阅读 ​ 时 ​ 要 ​ 全神贯注 , 充分 ​ 发挥 ​ 想象 ​ 力

(src)="32"> Inaduamnge chem ñi nüwkülen tüfachi versikulo mu
(trg)="25"> 看看 ​ 所 ​ 读 ​ 的 ​ 经文 ​ 及 ​ 其 ​ 上下文 ​ 有 ​ 什么 ​ 关联

(src)="33"> Nentunge falinke kimeltun tami papeltufiel mu
(trg)="26"> 想想 ​ 能 ​ 从 ​ 所 ​ 读 ​ 的 ​ 内容 ​ 学 ​ 到 ​ 什么

# arn/2017007.xml.gz
# cmn_Hans/2017007.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> 封面 ​ 专题 | 怎样 ​ 读 ​ 圣经 ​ 有趣 ​ 又 ​ 有益 ?

(src)="2"> ¿ Chumngechi trokikefimi tami papeltufiel Biblia ?
(src)="3"> ¿ Afeluwkeymi ?
(src)="4"> Kam ¿ füshküduamelkeeymew ?
(trg)="2"> 阅读 ​ 圣经 ​ 让 ​ 你 ​ 昏昏欲睡 , 还是 ​ 精神 ​ 舒畅 ​ 呢 ?

(src)="5"> Chumngechi tami papeltufiel kelluaeymu tami küme duamal ka tami doy ayüwal ti papeltun mu .
(trg)="3"> 这 ​ 往往 ​ 取决 ​ 于 ​ 你 ​ 的 ​ 阅读 ​ 方法 。

(src)="6"> Inaduamaiñ chem chumal .
(src)="7"> Kintunge kiñe Biblia manelfalngelu ka adümfalngelu .
(trg)="4"> 让 ​ 我们 ​ 看看 , 有 ​ 什么 ​ 好 ​ 方法 ​ 能 ​ 让 ​ 阅读 ​ 圣经 ​ 富 ​ 于 ​ 乐趣 。

(src)="8"> Dullilmi kiñe Biblia , adümfalngenolu kam wirintukungenolu chumngechi tati pu che ñi dunguken famülke mu , fey afeluwafuymi tami papeltufiel .
(trg)="5"> 选择 ​ 可靠 ​ 的 ​ 现代 ​ 译 本 如果 ​ 阅读 ​ 时 ​ 碰 ​ 到 ​ 很 ​ 多 ​ 古老 ​ 生僻 、 不 ​ 易 ​ 理解 ​ 的 ​ 词 , 你 ​ 就 ​ 很 ​ 难 享 ​ 受 ​ 阅读 ​ 的 ​ 过程 ​ 了 。

(src)="9"> Feymu kintunge kiñe Biblia adümfalngelu , fey ñi puwal tami piwke mu .
(trg)="6"> 因此 ​ 要 ​ 找 ​ 一 ​ 部 ​ 简明 ​ 易 ​ 懂 ​ 的 ​ 圣经 ​ 译 本 , 好 ​ 让 ​ 所 ​ 读 ​ 的 ​ 内容 ​ 打动 ​ 你 ​ 的 ​ 心 。

(src)="10"> Welu ka müley ñi manelfalngeal ka ñi küme rulpadungungeel .
(trg)="7"> 但 ​ 同时 ​ 要 ​ 注意 , 你 ​ 选择 ​ 的 ​ 译 本 ​ 也 ​ 该 ​ 准确 ​ 可靠 。

(src)="11"> *
(trg)="8"> *

(src)="12"> Fillke elektroniko chemkün kelluafeymu .
(src)="13"> Famülke mu tati Biblia müley papel mu , welu kafey müleafuy tami elektroniko chemkün mu .
(trg)="9"> 善用 ​ 现代 ​ 科技 今天 , 可 ​ 供 ​ 选择 ​ 的 ​ 圣经 ​ 不仅 ​ 有 ​ 印刷 版 ​ 还 ​ 有 ​ 电子 版 。

(src)="14"> Kiñeke Biblia papeltungeafuy internet mu , kam entungeafuy ñi papeltungeal komputador mu , tablet kam celular mew .
(trg)="10"> 一些 ​ 圣经 ​ 可以 ​ 在 线 ​ 阅读 , 也 ​ 可以 ​ 下载 ​ 到 ​ 个 ​ 人 ​ 电脑 、 平板 ​ 电脑 ​ 或 ​ 手机 ​ 上 ​ 阅读 。

(src)="15"> Kiñeke nieyngün fillke kellun ñi inaduamal kakelu versikulo nüwkülelu kam trürümafiel kakelu rulpadungungeelchi Biblia .
(trg)="11"> 你 ​ 还 ​ 可以 ​ 使用 ​ 某 ​ 些 ​ 电子 版 ​ 圣经 ​ 的 ​ 辅助 ​ 功能 , 快速 ​ 查看 ​ 相关 ​ 经文 , 或 ​ 对照 ​ 不 ​ 同 ​ 圣经 ​ 译 本 。

(src)="16"> Newe ayünolmi tami papeltual , fey allkütuafuymi ti Biblia .
(src)="17"> Fentren che ayükey ñi allkütuafiel mikro mu amulelu , küchatumekelu kam kangelu küdaw mu ñi femngekeel .
(trg)="12"> 此外 , 很 ​ 多 ​ 人 ​ 喜欢 ​ 在 ​ 上 下班 ​ 的 ​ 路 ​ 上 、 洗 ​ 衣服 ​ 或 ​ 做 ​ 其他 ​ 事情 ​ 的 ​ 时候 ​ 听 ​ 圣经 ​ 录音 。

(src)="18"> Tüfachi kellun mu dulliafuymi chuchi tami doy ayüfiel .
(trg)="13"> 你 ​ 也 ​ 可以 ​ 选择 ​ 一 ​ 个 ​ 适合 ​ 自己 ​ 的 ​ 方法 。

(src)="19"> Allmalltunge ti fillke kellun tami chillkatuafiel ti Biblia .
(src)="20"> Tüfa kelluaeymu tami entual doy kümeke kimeltun tami papeltun mu .
(trg)="14"> 使用 ​ 圣经 ​ 研 读 ​ 工具 你 ​ 可以 ​ 运用 ​ 研 读 ​ 工具 ​ 查找 ​ 相关 ​ 资料 , 以 ​ 加深 ​ 对 ​ 圣经 ​ 的 ​ 理解 。

(src)="21"> Müley fillke mapa pengelkelu ti mapu ñi nütramkangeel Biblia mu , tüfa kelluaeymu tami kimal chew ñi mülen tami papeltuel , ka tami rakiduamal chumngechi rupay ti dungu .
(trg)="15"> 阅读 ​ 圣经 ​ 时 ​ 如果 ​ 碰 ​ 到 ​ 地名 , 你 ​ 可以 ​ 查看 ​ 圣经 ​ 地图 ​ 让 ​ 历史 ​ 活 现 ​ 眼前 。

(src)="22"> Chem tripakelu tüfachi chillka mu kam jw.org mu , kelluafeymu tami küme inaduamafiel ti Biblia .
(src)="23"> Fillke dungu femafuymi .
(trg)="16"> 本 ​ 刊 ​ 的 ​ 一些 ​ 文章 ​ 以及 ​ jw.org ​ 网站 “ 圣经 ​ 与 ​ 生活 ” 栏 目 , 也 ​ 可以 ​ 帮助 ​ 你 ​ 深入 ​ 探究 ​ 圣经 ​ 某 ​ 些 ​ 章节 ​ 的 ​ 含意 。

(src)="24"> Afeluwülmi tami papeltuafiel kom ti Biblia , Genesis puwal Apokalipsi mu , eluwafuymi ñi chillkatuafiel kiñe trokiñ tami ayüniefiel .
(trg)="17"> 尝试 ​ 不 ​ 同 ​ 的 ​ 阅读 ​ 方法 如果 ​ 从头 ​ 到 ​ 尾 ​ 读 ​ 圣经 ​ 让 ​ 你 ​ 望 而 却步 , 何不 ​ 先 ​ 读 读 ​ 那些 ​ 特别 ​ 吸引 ​ 你 ​ 的 ​ 部分 ​ 呢 ?

(src)="25"> Küpa kimülmi kiñe che Biblia mew nütramkangelu , chillkatuafuymi kiñeke trokiñ feychi che mu nütramkalu .
(trg)="18"> 这样 ​ 或许 ​ 能 ​ 激发 ​ 你 ​ 阅读 ​ 的 ​ 兴趣 。

(src)="26"> Tati wichulechi dungu “ Tami doy kimafiel ti Biblia , ngüneduamnge tati pu che ñi nütramkangeel tüfa mu ” , pengeli epu dungu tami femafel .
(trg)="19"> 如果 ​ 你 ​ 想 ​ 了解 ​ 某 ​ 个 ​ 著名 ​ 的 ​ 圣经 ​ 人物 , 可以 ​ 集中 ​ 阅读 ​ 关 ​ 于 ​ 那个 人物 ​ 的 ​ 记载 , 你 ​ 可以 ​ 参考 ​ 附 栏 “ 熟悉 ​ 上帝 ​ 的 ​ 忠仆 , 挖掘 ​ 圣经 ​ 的 ​ 宝藏 ” 。

(src)="27"> Kafey papeltuafuymi trokiñke dungu Biblia mu , kam chumngechi ñi rupan ti dungu .
(trg)="20"> 当然 , 你 ​ 也 ​ 可以 ​ 按 ​ 题目 ​ 或 ​ 时间 ​ 顺序 ​ 来 ​ 阅读 ​ 圣经 。

(src)="28"> Mangeluwayiñ tami femürpual .
(trg)="21"> 何不 ​ 试 试 ​ 这些 ​ 方法 ​ 呢 ?

(src)="29"> Manelfalngelu , rüfngelu ñi feypin ka adümfalngelu trokikefi fentren che tati Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras .
(trg)="22"> 很 ​ 多 ​ 人 ​ 觉得 《 圣经 ​ 新 世界 ​ 译 本 》 准确 ​ 可靠 、 简明 ​ 易 ​ 读 。

(src)="30"> Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba entukeyngün tüfachi Biblia , ka rulpadungungey 130 kewün dungu mu .
(trg)="23"> 这 ​ 部 ​ 圣经 ​ 由 ​ 耶和华 见证 人 ​ 出版 , 已 ​ 被 ​ 译 ​ 成 ​ 130 ​ 多 ​ 种 ​ 语言 。

(src)="31"> Entuafuymi tüfachi Biblia ti sitio jw.org internet mu , kam entuafuymi ti küdaw - we JW Library .
(trg)="24"> 你 ​ 可以 ​ 从 ​ jw.org ​ 网站 ​ 下载 ​ 这 ​ 部 ​ 圣经 ​ 或 ​ 下载 ​ JW Library ​ 应用 ​ 程序 ( app ) 。

(src)="32"> Kafey ayülmi , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba elelmeafeymu kiñe Biblia tami ruka mew .
(trg)="25"> 如果 ​ 你 ​ 需要 , 耶和华 见证 人 ​ 乐意 ​ 送 ​ 你 ​ 一 ​ 本 ​ 印刷 版 ​ 圣经 。

(src)="33"> Kiñeke manelfal domo
(trg)="26"> 忠心 ​ 的 ​ 女子

(src)="34"> Abigail
(trg)="27"> 亚 比 该

(src)="35"> 1 Samuel kapitulo 25
(trg)="28"> 撒 母 耳 记 上 ​ 25 ​ 章