# arh/2018250.xml.gz
# sqk/2018250.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> « Agutana a’zʉnari ɉumamʉ a’we awʉngwa ni »
(trg)="2"> « Ai i jep fuqi të lodhurit »

(src)="3"> Íʼngwikin riwari Jesú Wichana Rigʉnchunhákumʉn nuga
(trg)="3"> Uniteti ynë i bukur dhe Përkujtimi

(src)="4"> Jeuwá pinna zʉ paw gun nanʉndi iari awesamʉ kawʉnno
(trg)="4"> Pse t’i japim Atij që ka gjithçka ?

(src)="5"> Tanʉ́ niwe’zanʉngwásiri inʉ ingumʉ́n aguzanamʉ niwikawʉnno
(trg)="5"> Ç’lloj dashurie sjell lumturi të vërtetë ?

(src)="6"> Jeuwá kaʼmʉkánʉya neyka awiri winkaʼmʉkanuʼ neyka akingwi aʼzanuʼ neyka ni
(trg)="6"> Dalloje ndryshimin mes njerëzve

# arh/2018251.xml.gz
# sqk/2018251.xml.gz


(src)="1"> Gaʼkʉnamʉ 2018seʼ zanʉn : « Jeuwá ʉnkiwakʉn nugari ɉumamʉ ekʉbáʼkuma awʉngwa ni » ( IS .
(trg)="2"> Shkrimi i vitit për 2018 - n : « Ata që shpresojnë te Jehovai do të rimarrin fuqi . » — ISA .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="3"> 40 : 31 .

(src)="3"> Isaías 40 : 26
(trg)="5"> Isaia 40 : 26

(src)="4"> Mateo 11 : 28 - 30
(trg)="6"> Mateu 11 : 28 - 30

(src)="5"> 2 Corintios 12 : 9 , 10
(trg)="7"> 2 Korintasve 12 : 9 , 10

(src)="6"> Iari a’méchʉkwa gunti niwikawʉnno . b ) Iari Jeuwá a zʉ gunámʉsin kwa riwanʉnno ( Ipesʉyaʼba wiʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="8"> Me cilat presione na duhet të përballemi , por pse Jehovai ndihet i kënaqur me shërbëtorët e tij besnikë ?
(trg)="9"> ( Shih figurat hapëse . )

(src)="7"> a ) Isaías 40 : 29seʼ wásʉya iari niwika’mʉkana awʉnno . b ) Azi arunhí ʉnkʉreʼbekumuʼ nanamʉ kawʉnno .
(trg)="10"> Çfarë inkurajimi na jep Isaia 40 : 29 , por cilin gabim të rëndë mund të bëjmë ?

(src)="8"> a ) Ikʉnúsiri azi nisi kaʼnugwenamʉ niwikʉnanʉnno . b ) Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="11"> ( a ) Si mund të bëjmë që të dështojë synimi i Satanait për të na dobësuar ?
(trg)="12"> ( b ) Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull ?

(src)="9"> Isaías 40 : 26seʼ wásʉya inʉ ʉnkʉriwiʉkwéy nanʉnno .
(trg)="14"> Çfarë mësimi mund të nxjerrim nga Isaia 40 : 26 ?

(src)="10"> Iari Jeuwá niwigunámʉsa awiza ní niwe’zʉna nó .
(trg)="15"> Si mund të jemi të sigurt se Jehovai është i aftë të na japë forcë ?

(src)="11"> Jesuri iari a zʉ gaʼkʉnamʉ nánʉkin neyka ní ya nʉnno . b ) Ema migʉnchona awkwari iari niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="16"> Pse themi se zgjedha e Jezuit është e këndshme , dhe si duhet të ndikojë kjo te ne ?

(src)="12"> Mateo 11 : 28 - 30seʼ wásʉya nʉnnáy ní meʼzánʉkwéy neyka zaka’choʼ ú .
(trg)="17"> Tregoni një përvojë që ilustron sa të vërteta janë fjalët e Mateut 11 : 28 - 30 .

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="18"> 8 , 9 .

(src)="14"> Pábruri azi gwasi iya nʉnno « ɉumamʉ nʉkʉnanuʼ neʼri umʉ́n nʉngwʉn ɉumamʉ nukʉnʉna ni » .
(trg)="19"> Ç’donte të thoshte apostulli Pavël me fjalët « kur jam i dobët , atëherë jam i fuqishëm » ?

(src)="15"> David buníʼgumʉ kʉnareʼri azi nisi Jeuwaseʼ igunámʉsa unʉnno .
(trg)="20"> Si e ndihmoi Jehovai Davidin të përballonte vështirësitë që haste ?

(src)="16"> Buníʼgumʉ kaʼnugweri zwein niwingwásiri , Ánugwe Séymʉke azi nisi niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="21"> Përshkruani rolin që luan fryma e shenjtë për të na ndihmuar të përballojmë problemet .

(src)="17"> 12 , 13 . a ) Iari i’mʉne’ri niwigwiasin ʉnkʉrigʉnsi nanʉkwéy nanuʼ neyka nó . b ) José a’zʉnna neyka a’nikwʉn nugari Jeuwá sí inʉ ʉnkʉriwiʉko .
(trg)="22"> 12 , 13 . ( a ) Pse lindin mosmarrëveshje mes të krishterëve ?
(trg)="23"> ( b ) Ç’na mëson për Jehovain tregimi për Jozefin ?

(src)="18"> Ó re’kusuʼ nánʉkwa nanʉngeʼri azi naʼba niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="24"> Si nxjerrim dobi kur ‘ e lëmë ’ zemërimin ?
(trg)="25"> KUR NA ZHGËNJEJNË VËLLEZËRIT TANË

(src)="19"> 15 , 16 .
(trg)="26"> 15 , 16 .

(src)="20"> Osʉn niwikéykuma awʉndi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="27"> Si duhet të veprojmë kur na ka fyer dikush ?
(trg)="28"> KUR NA TORTURON E KALUARA JONË

(src)="21"> a ) Ʉnkuzataka awkwa nʉnna nanʉndi azi nisi Jeuwá niwingunámʉsa awʉnno . b ) Iari ʉnkaʼmʉkanʉn gwaʼsa awʉn nʉngwa meʼzanamʉ kawʉnno .
(trg)="29"> Çfarë mund të përdorë Jehovai për të na ndihmuar të marrim veten kur kemi bërë një mëkat , dhe pse duhet të përfitojmë nga kjo ndihmë ?

(src)="22"> Niwipáw kaʼmʉkanuʼ nʉnʉninsáy a’zʉnari , azi na’ba Pabru a’zʉnna neyka warún nukʉndi ka’mʉkana awʉnno .
(trg)="30"> Si mund t’i ndihmojë shembulli i Pavlit ata që luftojnë me ndjenjat e pavlefshmërisë ?

(src)="23"> 2018seʼ bema gaʼkʉnamʉ nanʉngwa nó awiri iari aʼgwasi kawʉnno .
(trg)="31"> Cili është shkrimi i vitit për 2018 - n , dhe pse është me vend ?

# arh/2018252.xml.gz
# sqk/2018252.xml.gz


(src)="1"> « Azi du nariri [ . . . ] niwigwiari íʼngwikin riwari i’ba kinki winʉnkʉnʉname » ( SAL .
(trg)="2"> « Sa mirë dhe sa bukur është që vëllezërit të banojnë së bashku në unitet ! » ​ — PSAL .

(src)="2"> 133 : 1 ) .
(trg)="3"> 133 : 1 .

(src)="3"> Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉkwari iari azey azey neykase ’ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="4"> SI DO TË PËRGJIGJESHE ?
(trg)="5"> Si mund të nxjerrim dobi nga Përkujtimi ?

(src)="4"> Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉkwari iari Niwipáw ka’mʉkánʉya nʉnkurari íʼngwikin riwánʉkwa neyka chwizʉnhasʉkwasi a’mʉkʉna no .
(trg)="6"> Si ndikon Përkujtimi tek uniteti i popullit të Perëndisë ?

(src)="5"> Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉkwari iari íʼngwikin riwari zwein nʉngwa me’zanʉkwasi mika’mʉkana awkwéy nanʉnno .
(trg)="7"> Si na motivon Përkujtimi të nxitim unitetin ?

(src)="6"> 1 , 2 . 2018se’ri iari sʉmʉ ʉnkʉní’kumʉn núkʉkwa nʉnniko , éymari iari niwika’zʉna nanʉnno ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="8"> 1 , 2 .
(trg)="9"> Cila është ajo ngjarje e vitit 2018 që nxit më shumë unitetin , dhe pse ?
(trg)="10"> ( Shih figurën hapëse . )

(src)="7"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="11"> Cilat pyetje do të marrin përgjigje në këtë artikull ?

(src)="8"> Iari Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉn niwingwásiri , izatikumuʼ nanʉngwa de’kusamʉ niwikawʉnno .
(trg)="13"> Pse ka shumë rëndësi të jemi të pranishëm në Përkujtim , nëse është brenda mundësive tona ?

(src)="9"> Jesú Wichana Rigʉnchunhásʉkwa gugín ichonuʼ kíngwiri , ta ’ na nó naʼzʉnin niwe’zʉn awʉngwásiri , azi nikamʉ kawʉnno .
(trg)="14"> Si mund ‘ ta vëmë në provë veten nëse jemi në besim ’ në ditët para Përkujtimit ?

(src)="10"> a ) Azi nanʉn zʉʼn a’kwa kukwéy niwikʉnika awkwéy neyka no . b ) I’ngwi ingumʉ́n a’zʉnari , Jesú Wichana Rigʉnchunhásʉkwa gugín ichonuʼ kíngwiri azi nisi dinháyʉya no .
(trg)="15"> ( a ) Cila është rruga e vetme që të çon në jetë ?

(src)="11"> a ) Jesuri a Wichʉngwa neyka Rigʉnchunhásʉkwa nari kʉtʉ a’gawí nareʼri , azi í Niwipáw gwamʉ a’sisaye . b ) Jeuwá Jesuseʼ gwamʉ ʉnka’sisanari iari no’kwa una ni niwe’zanʉnno .
(trg)="16"> ( b ) Si përgatitet çdo vit një plak për Përkujtimin , dhe si mund të bësh edhe ti diçka të ngjashme ?

(src)="12"> Jeuwari Esekielse ’ bema ga’kʉnamʉ íʼngwikin ʉnkʉnari zweykwa nʉngwa sí awiaye .
(trg)="17"> SI NDIKON PËRKUJTIMI TEK UNITETI MES NESH
(trg)="18"> ( a ) Për çfarë u lut Jezui herën e parë që u mbajt Darka e Zotërisë ?

(src)="13"> Kʉgi zʉnʉkin Jesú Wichana Rigʉnchunhákumi neʼri iari Esekiel Jeuwase ’ ga’kʉnamʉ a’wenari , ʉnchori zwein nuga ni niwe’zanʉnno .
(trg)="19"> ( b ) Ç’gjë tregon se Jehovai i është përgjigjur lutjes së Jezuit ?
(trg)="20"> Cilin mesazh për unitetin i dha Jehovai Ezekielit ?

(src)="14"> Niwipáw zʉ pówruseʼ íʼngwikin riwari zweykwásiri , azi nisi twiré yʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="21"> Si bëhet e qartë çdo vit gjatë Përkujtimit përmbushja e profecisë së Ezekielit ?

(src)="15"> Pan awiri winu du a’zarunhʉn nukʉndi , iari íʼngwikin riwari zweykwasi niwika’mʉkana awkwéy nanʉnno .
(trg)="22"> MËNYRA SI TË NXITIM UNITETIN
(trg)="23"> Si mund të nxitim unitetin mes popullit të Perëndisë ?

(src)="16"> Iʼngwi ingumʉ́n a’zʉna agunámʉsin a’zʉnna Jesuseʼ waseyna warunhʉn nusiri , Jeuwari iari ánugwe sí sinamʉ neykasinri gwamʉ ʉnkʉre’sa unari niwinwʉna ni niwe’zanʉnno .
(trg)="24"> Si na ndihmon meditimi për domethënien e simboleve të Përkujtimit që të nxitim unitetin ?

(src)="17"> Iari íʼngwikin riwari zweykwásiri ánugwe sí sinamʉ neykasinri tanʉ riwari zoyamʉ niwikawʉnno .
(trg)="25"> Si e bëri të qartë Jezui në ilustrimin e mbretit që po mbyllte llogaritë , se Jehovai pret të jemi falës ?

(src)="18"> Azi nisiri azey azey riguzari gwamʉ ʉnkʉre’si zweykwéy nanʉnno .
(trg)="26"> Si nxitim unitetin kur jemi paqebërës ?
(trg)="27"> Pse duhet ‘ ta durojmë njëri - tjetrin me dashuri ’ ?

(src)="19"> Jesú Wichana Rigʉnchunhásʉkwa neykari , iari eygwi neki rigʉnchunhasuʼ nʉn awkwa nanʉngwa ni niwe’zanʉnno .
(trg)="28"> PËRKUJTIMI I FUNDIT — KUR ?
(trg)="29"> Si e dimë që një ditë Përkujtimi nuk do të mbahet më ?

(src)="20"> Mari iari Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉn mingwásiri a’chusuʼ nanʉnʉngwa me’zano .
(trg)="30"> Pse je i vendosur të marrësh pjesë këtë vit në Përkujtim ?

# arh/2018253.xml.gz
# sqk/2018253.xml.gz


(src)="1"> « O Niwipáw , du ní mikeykumʉyʉn awiri mikaʼmʉkana ukumʉyʉn mizaʼkinuga awʉtari aʼzʉname » ( 1 CRÓN .
(trg)="2"> « O Perëndia ynë , ne po të falënderojmë dhe po lëvdojmë emrin tënd të bukur . » ​ — 1 KRON .

(src)="2"> 29 : 13 ) .
(trg)="3"> 29 : 13 .

(src)="3"> Iari Jeuwaseʼ inʉ niweʼwena neyka aseʼ awesamʉ kawʉnno .
(trg)="4"> SI MENDON ?
(trg)="5"> Pse Jehovai pret t’i përdorim gjërat tona me vlerë për t’i dhënë edhe ne atij ?

(src)="4"> Birin Niwipáw zʉ gunamʉ azi nisi ɉwisin twiré winíe .
(trg)="6"> Si i mbështetën financiarisht besnikët e së kaluarës aktivitetet e përfaqësuesve të Jehovait ?

(src)="5"> Ánʉgwe sí Zamʉ Winreʼtʉga ɉinari azi nisi ɉwi nanʉyʉkin aʼmʉkanʉn gwáʼsʉya no .
(trg)="7"> Si i përdor organizata paratë që kontribuojmë sot ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="8"> 1 , 2 .

(src)="7"> Jeuwá aseʼ gowna neykari azi nisi aʼmʉkanʉn gwaʼsa awaki nuga no .
(trg)="9"> Si i përdor Jehovai me bujari gjërat materiale që zotëron ?

(src)="8"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="10"> Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull ?

(src)="9"> Jeuwaseʼ nikamʉ kʉnʉna twiré kʉya ʉweʼri inʉ chwizʉnhásʉko .
(trg)="11"> PSE I JAPIM JEHOVAIT ?
(trg)="12"> Çfarë i tregojmë Jehovait kur mbështetim veprën e tij ?

(src)="10"> Inʉ ipanʉngwa meʼzanuʼ nari wesʉkwari Jeuwá ka’mʉkanʉn nuga kawa ni , Bibriaseʼri azi zawiʉya no .
(trg)="13"> Si e tregojnë Shkrimet se dhënia me altruizëm është aspekt thelbësor i adhurimit të vërtetë ?

(src)="11"> Zawesʉkwari iari du nanʉnno ( Ipesʉya’ba wiʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="14"> Pse nxjerrim dobi kur japim ?
(trg)="15"> ( Shih figurën hapëse . )

(src)="12"> 7 , 8 . a ) Birin Niwipáw zʉ gunamʉ azi nisi ey naʼba twiré winíe . b ) Jeuwá zʉ gunámʉri azi nisi anikamʉ kʉnʉna twiré winkʉya uye .
(trg)="16"> KONTRIBUTET NË KOHËT BIBLIKE
(trg)="17"> 7 , 8 .
(trg)="18"> Si lanë një shembull shërbëtorët e Jehovait në kohët biblike duke kontribuar ( a ) për projekte të veçanta ?

(src)="13"> Birin Niwipáw zʉ gunámʉri inʉ wésʉkwa kʉzareʼri bekʉ pari winwesíe .
(trg)="19"> ( b ) për veprën në përgjithësi ?
(trg)="20"> Cilat ishin disa burime të kontributeve në të kaluarën ?

(src)="14"> 10 , 11 . a ) Azi nisi birin Niwipáw zʉ gunamʉ nari wesʉkwéy niwikʉnanʉnno . b ) Jeuwaseʼ nikamʉ kʉnʉna twiré nʉkʉya ʉweʼri , azi me’zʉna no .
(trg)="21"> KONTRIBUTET SOT
(trg)="22"> 10 , 11 . ( a ) Si mund t’i imitojmë shërbëtorët bujarë të Jehovait në kohët biblike ?

(src)="15"> Ánʉgwe sí Zamʉ winretugari azi nisi ɉwi nanʉyʉkin aʼmʉkanʉn gwáʼsʉya no .
(trg)="23"> ( b ) Si ndihesh për privilegjin që ke për të mbështetur veprën e Mbretërisë ?

(src)="16"> Jeuwá zʉ pówruseʼ ɉwi tikumákʉʼchʉ auʼ nʉnʉngwasi azi kʉreʼgukaki nuga no .
(trg)="25"> Si duhet t’i shohim thjeshtimet që ka bërë organizata kohët e fundit ?

(src)="17"> 14 - 16 . a ) Ɉwi wekumʉyari azi nisi aʼmʉkanʉn gwákumʉn nuga nanʉnno . b ) Jeuwá zʉ pówruseʼ niga azi nisi mikaʼmʉkana ʉwa no .
(trg)="26"> DOBITË QË VIJNË NGA KONTRIBUTET E TUA
(trg)="27"> 14 - 16 . ( a ) Cilat janë disa nga gjërat që po arrihen falë kontributeve të tua ?
(trg)="28"> ( b ) Në cilat mënyra ke nxjerrë dobi nga këto masa ?

(src)="18"> Azi name Jeuwá a zʉ powru twiré kʉyʉn nuga ni , me’zánʉko .
(trg)="31"> ( a ) Cilat bekime korrim kur japim për të mbështetur Mbretërinë ?

(src)="19"> a ) Reʼgukamʉ kʉnʉna twiré kʉya awʉndi inʉ mikaʼchónʉko . b ) Gʉmʉsinʉ awiri riwiʉya ɉina wesʉkwaʼba twiré winyʉngwasi azi nisi awiʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="32"> ( b ) Si mund t’i stërvitim fëmijët tanë dhe të rinjtë në të vërtetën që të kontribuojnë ?

(src)="20"> Gaʼkʉnamʉ ʉnkeʼ rigawía ʉwari , azi naʼba ʉnkaʼmʉkanʉn gwaʼsa awʉnʉngwa meʼzʉn awao .
(trg)="33"> Çfarë inkurajimi ke marrë nga ky artikull ?

# arh/2018254.xml.gz
# sqk/2018254.xml.gz


(src)="1"> « Jeuwá zʉ pówruseʼ kwʉn nugari zeyzey a’zʉna ni » ( SAL .
(trg)="2"> « Lum ai popull që ka për Perëndi Jehovain ! » ​ — PSAL .

(src)="2"> 144 : 15 ) .
(trg)="3"> 144 : 15 .

(src)="3"> Manʉnka ’ nʉ’kin zʉʼn dinhaguzanu ’ nʉnkwasi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="4"> SI DO TË PËRGJIGJESHE ?
(trg)="5"> Ç’mund të bëjmë që të mos kemi dashuri të tepruar për veten ?

(src)="4"> Ɉwi zʉʼn nʉkʉnari zwein nʉngwa a’zʉnari , azi name tanʉ́ neki a’zanu ’ nʉnno .
(trg)="6"> Pse ata që janë të dashuruar pas parave nuk janë vërtet të lumtur ?

(src)="5"> Du nari kwa re’kusa awkwásiri , azi arunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="7"> Si të shqyrtojmë se sa të dhënë jemi pas kënaqësive ?

(src)="6"> Azi nameʼri iwari zanuʼ nʉnnáy zʉnaʼba kwʉn núkʉkwa kawʉnno .
(trg)="8"> Pse është unike periudha në të cilën jetojmë ?

(src)="7"> Bema miguzanʉkweyna neykari Niwipáw peykʉ niwikʉre’gow awʉnno .
(trg)="9"> Ç’lloj dashurie e gabuar i karakterizon njerëzit e ndarë nga Perëndia ?

(src)="8"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="10"> ( Shih figurën hapëse . )

(src)="9"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko awiri azi nameʼri .
(trg)="11"> Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull , dhe pse ?

(src)="10"> Azi nameʼri manʉnka’gwi dinhaguzari zweykwari du nanu ’ ni neki yamʉ kauʼ nanʉnno .
(trg)="12"> DASHURI PËR PERËNDINË APO DASHURI PËR VETEN ?
(trg)="13"> Pse nuk është e gabuar të kemi dashuri të ekuilibruar për veten ?

(src)="11"> Manʉnka ’ zʉʼn dinhaguzari nʉnkwa neykari , iari du nanu ’ nʉnno .
(trg)="14"> Si do t’i përshkruaje ata që kanë dashuri të tepruar për veten ?

(src)="12"> Niwipáw aguzʉn ʉwari azi a’zari kwʉya no .
(trg)="15"> Çfarë rezultatesh sjell dashuria për Perëndinë ?

(src)="13"> Niwipáw nʉguzʉn ʉwa neykari azi no me’zari migʉnchona awʉn me’ɉunʉndi , azi arunhamʉ kawʉnno .
(trg)="16"> Cilat pyetje do të na ndihmojnë të analizojmë dashurinë tonë për Perëndinë ?

(src)="14"> Niwipáw aguzʉn ʉwari iʼngwineʼri azi niga no .
(trg)="17"> Çfarë kanë bërë disa të motivuar nga dashuria për Perëndinë ?

(src)="15"> Ɉwi zʉʼn nʉkʉnari zwein nʉngwa a’zʉnari , azi name tanʉ́ neki a’zanu ’ nari kwʉnno .
(trg)="18"> PASURI NË QIELL APO PASURI NË TOKË ?
(trg)="19"> Pse dashuria për para nuk sjell lumturi ?

(src)="16"> Nówmʉsinʉ awiri nasi me’zari zweykwari Bibriase ’ azi wásʉya no .
(trg)="20"> Çfarë thotë Bibla për pasurinë dhe varfërinë ?

(src)="17"> Jesuse’ri ɉwi sí azi wasaíe .
(trg)="21"> Çfarë këshille dha Jezui për paratë ?

(src)="18"> Nówmʉsinʉ nanʉnʉngwa zʉʼn me’zanuʼ nanʉndi , azi nameʼri ingumʉ́n Niwipáw ka’mʉkanʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="22"> Pse një jetë e thjeshtë na e bën më të lehtë t’i shërbejmë Perëndisë ?
(trg)="23"> Jepni një shembull .

(src)="19"> I’ngwi a’zʉnna neyka zaka’choʼ ú .
(trg)="24"> Si ta analizojmë pikëpamjen që kemi për paratë ?

(src)="20"> Ɉwi eyméy achwawa ní me’zanʉngwásiri , azi arunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="25"> DUAM JEHOVAIN APO DUAM KËNAQËSITË ?

(src)="21"> Du nari kwa re’kusʉnʉngwa me’zanʉndi azi nikamʉ kawʉnno .
(trg)="26"> Cila është pikëpamja e arsyeshme për kënaqësitë ?