# arh/2017569.xml.gz
# jmx/2017569.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Du ʉnkʉre’gúkʉkwa neyka kumʉ ʉnká’sʉkwa
(trg)="2"> Ndukundéeyó kukaniyó miíyó

(src)="3"> Jeuwá chʉwi niwinkʉre’gáwʉya neyka ayeygwi unikʉnʉngwa me’zánʉkwa
(trg)="3"> Jeová kíʼvi̱ inira na̱yiví nákundi̱koyó ña̱ kéera

(src)="4"> « Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ áʼkwakin nanʉngwa ni »
(trg)="4"> Tu̱ʼun Ndio̱s kooña ndiʼi tiempo

(src)="5"> « Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ [ . . . ] aʼmʉkana ʉwa ni »
(trg)="5"> Ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s kuu chindeéán miíyó

(src)="6"> « Twiré me’zariri [ . . . ] ayéy uzoya awkwa »
(trg)="6"> “ Ndeé koo iniu [ . . . ] ta keeuña ”

# arh/2017570.xml.gz
# jmx/2017570.xml.gz


(src)="1"> « Ánugwe Seymʉkeseʼ chwizʉnhasʉyari [ . . . ] du ʉnkʉre’gukʉkwawa » ( GAL .
(trg)="1"> “ Na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios ña̱ kía̱n kee yó [ . . . ] ta chítuu inio̱ kee yó ña̱ kini ” ( GÁL .

(src)="2"> 5 : 22 , 23 ) .
(trg)="2"> 5 : 22 , 23 , TYK ) .

(src)="3"> Jeuwá inʉ kʉriwiʉko , Ikʉnusi áykʉnʉ rinreʼgow uyeʼri du kʉreʼguka unasíri .
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini Jeová tá ni̱kixijóʼó Satanás ta ndíki̱án kati̱ʼayó ?

(src)="4"> Bema ikʉ Bibriase wásʉya du winʉnkʉre’guka uye awiri ínʉseʼ winau ’ nare .
(trg)="4"> ¿ Ndá na̱yiví káʼa̱n Biblia ni̱ku̱kanina miína ta ndána̱ ko̱ó ?

(src)="5"> Du ʉnkʉre’gusi kumʉ ʉnka’si zweykwéy nanʉngwasi , iari Bibria riwiʉkwari niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="5"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chíndeéán ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) Du ʉnkʉre’gukaku ’ nʉnkwa nanʉndi inʉ ʉnkusatákʉkwa no . b ) Azi name du ʉnkʉre’gukʉkwasí waseykwa niwikawʉnno .
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndá ku̱ú sava tu̱ndoʼó ndóʼo na̱ ko̱ kúkani mií ?

(src)="7"> Iari du ʉnkʉre’gukamʉ niwikawʉnno .
(trg)="7"> b ) Ki̱vi̱ víti , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa ña̱ kukaniyó miíyó ?

(src)="8"> Du ʉnkʉre’gukakuʼ neykari ínʉseʼ ingunámʉsa uniko .
(trg)="9"> ¿ Ndá naki̱ʼo tondeé ini nu̱ú na̱ kéa tu̱ndoʼó xíʼín kukanina miína ?

(src)="9"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="10"> Iari Jeuwá unikʉyazʉn du reʼguka ʉwa neyka niwe’zawiya nó .
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó ña̱ kée Jeová ?

(src)="11"> Jeuwá du unikʉyazʉn inʉ niwe’zawiya nó .
(trg)="13"> a ) ¿ Ndá naniʼi̱yó ña̱ va̱ʼa keeyó saá kukaniyó miíyó ?

(src)="12"> a ) Bemʉnke du unisi ʉnkʉre’guka awkwa sí mika’chona awko . b ) Joseri du unikwʉngwasi ínʉseʼ igunámʉsa uye .
(trg)="14"> b ) ¿ Ndíki̱án ni̱chi̱ndeé José ko̱ níkeera kua̱chi ?

(src)="13"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="15"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="14"> Du unikʉkwasi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="16"> ¿ Ndixi kati̱ʼa va̱ʼayó saá o̱keeyó kua̱chi ?

(src)="15"> 10 , 11 . a ) Abiti ɉinari eskwera azi name aʼméchʉkwa winkawa nó . b ) Abiti ɉina kristianu win neykari du na’nu ’ neyka uniku ’ nanʉngwasi , ínʉseʼ ingunámʉsa awʉnno .
(trg)="17"> 10 , 11 . a ) ¿ Ndá tu̱ndoʼó ndóʼo kua̱ʼa̱ na̱valí kuaʼa̱n escuela ?

(src)="16"> a ) José agwía zʉʼn nareʼri iari aʼméchʉkwa kʉzare . b ) Azi naʼba du unikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="18"> b ) ¿ Ndá kuu chindeé na̱valí na̱ kéekáʼno Jeová saá o̱kéena iin ña̱ ko̱váʼa ?

(src)="17"> Mouga ɉuna Davidse unina inʉ kʉriwiʉko .
(trg)="22"> a ) ¿ Ndíki̱án ni̱ndoʼo iin ñaniyó ?

(src)="18"> a ) Iʼngwi gwía azi níkʉkwa kʉzare . b ) A a’zʉnnáy niwe’zanʉngeʼri iari du nikʉnʉngwa niweʼzanamʉ kawʉnno .
(trg)="23"> b ) Tá ná ndoʼoyó tátu̱ʼun ni̱ndoʼo ta̱ yóʼo , ¿ ndiva̱ʼa kúni̱ʼi kukaniyó miíyó ?

(src)="19"> 15 , 16 .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="20"> Manʉnka awiri niwisinámʉsin du ʉnkʉre’gusi zweykwéy nanʉngwasi , iari Bibria riwiʉkwa niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="25"> Ña̱ jákuaʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi chindeéán miíyó xíʼín na̱veʼeyó ndukundéeyó kukaniyó miíyó ?

(src)="21"> Gʉmʉsinʉ du ʉnkʉre’gusi zweyngwasi , azi nisi achʉna ɉinase winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="26"> ¿ Ndixi chindeé na̱ kúú tátá de̱ʼena saá ndukundéena kukanina miína ?

(src)="22"> Ikʉ azi neykasin ɉúnʉkʉnʉ ʉnkʉnikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="27"> ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱si va̱ʼayó na̱ kaneʼe táʼan va̱ʼa xíʼínyó ?

# arh/2017571.xml.gz
# jmx/2017571.xml.gz


(src)="1"> « Jeuwá Jeuwá , Niwipáw chʉwi niwinkʉre’gáwʉya awiri niwingunámʉsʉya » ( ÉX .
(trg)="1"> “ Jeová , Jeová , iin Ndio̱s kíʼvi̱ ini ta va̱ʼa ini ” ( ÉX .

(src)="2"> 34 : 6 ) .
(trg)="2"> 34 : 6 ) .

(src)="3"> I’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawkwa neykari iari awkin ne’ki na’nu ’ neyka no .
(trg)="4"> ¿ Ndixi sánaʼa̱ Jeová nu̱uyó nákiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="4"> Jeuwá inʉ kʉriwiʉko i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawkwasí .
(trg)="5"> ¿ Ndá tein kuu naʼa̱yó ña̱ kíʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="5"> Azi naʼba i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawkwéy nanʉnno .
(trg)="6"> a ) ¿ Ndixi ni̱na̱ʼa Jeová miíra nu̱u Moisés ?

(src)="6"> a ) Azi nisi Jeuwá a nánʉya neyka Moisese ’ agʉnchonʉn gwaʼsa uye . b ) Iari niwikaʼmʉkana awʉnno .
(trg)="7"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kuni̱ʼi ni̱na̱ʼa̱ Jeová miíra nu̱u Moisés tátu̱ʼun ni̱keera ?

(src)="7"> 2 , 3 . a ) Iari i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉreʼgow awkwéy gwʉnti niwikʉnʉna nó . b ) Bibriase ’ i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawkwa yeyka iari ʉnkwaseykwa niwikawʉnno .
(trg)="8"> 2 , 3 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kíʼvi̱ iniyó na̱yiví ?
(trg)="9"> b ) ¿ Ndiva̱ʼa káni ka̱ʼa̱nyó ña̱ káʼa̱n Biblia sa̱ʼa ña̱ kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?

(src)="8"> a ) Azi name Jeuwá iʼngwí ánugwe Sodoma ga’sa unʉnno . b ) Inʉ ʉnkʉriwiʉko Lot awiri asinamʉ a’zʉnna neyka sí .
(trg)="10"> a ) ¿ Ndiva̱ʼa ni̱tandaʼá Jeová sava ángel ñuu Sodoma ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndíki̱án sánaʼa̱ nu̱uyó sa̱ʼa ña̱ ni̱ndoʼo Lot xíʼín na̱veʼera ?

(src)="9"> I’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawkwasi 1 Juan 3 : 17se ’ inʉ ʉnkʉriwiʉko .
(trg)="12"> ¿ Ndíki̱án káti̱ʼayó nu̱u versículo va̱si nu̱u 1 Juan 3 : 17 ña̱ kiʼvi̱ iniyó ñanitáʼanyó ?

(src)="10"> Israelita ɉina ʉnkuzataka uye’ki Niwipawse ’ chʉwi ʉnkʉre’gow unasí inʉ kʉriwiʉko .
(trg)="13"> Tá ni̱kee na̱ israelita kua̱chi nu̱u Ndio̱s ¿ ndá káti̱ʼayó sa̱ʼa ña̱ ni̱kiʼvi̱ inira na̱ ?

(src)="11"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="12"> I’ngwi sinamʉ iari Jeuwá chʉwi nʉnkʉre’gow awáy a’zʉnno .
(trg)="15"> ¿ Ndiva̱ʼa nikunda̱a̱ ini iin na̱veʼe ña̱ ni̱kiʼvi̱ ini Jeová na̱ ?

(src)="13"> Jesuri ikʉ zʉguró nawasi nakʉn nugʉn azare’ri azi a’zare .
(trg)="16"> Tá ni̱sini Jesús ndíko̱ na̱yiví ra , ¿ ndíki̱án ni̱keera xíʼínna ?

(src)="14"> ( Ipesʉya’ba wíʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="17"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá ) .

(src)="15"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .

(src)="16"> I’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gow kinki awamʉ kikawʉnno wasey ú .
(trg)="19"> ¿ Á ndiʼi tiempo káni kiʼvi̱ iniyó na̱yiví ?
(trg)="20"> Nakaniní .

(src)="17"> Azi nisi i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawko .
(trg)="21"> ¿ Ndá kuu iin ña̱ naʼa̱yó miíyó ña̱ kíʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="18"> Aziki zʉ’n ʉweri azi nisi Niwipáw zʉ gunamʉ i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gow ʉwano .
(trg)="22"> Na̱ kéekáʼno Ndio̱s , ¿ ndixi náʼa̱na kíʼvi̱ inina na̱ ndóʼo tu̱ndoʼó ?

(src)="19"> Achʉna ɉina kwa a’mʉchi a’zʉna azi nisi winigunámʉsa awko .
(trg)="23"> ¿ Ndixi chindeéyó na̱ si̱va̱ʼa xíʼín na̱ kíʼvi̱ ?

(src)="20"> Bibria sí waseykwari iari i’ngeygwi igunámʉnsʉn nuga mikawko .
(trg)="24"> ¿ Ndiva̱ʼa chíndeéyó savagana tá káʼa̱nyó xíʼínna sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="21"> I’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gow ʉwe’ri azi niwe’zʉna no .
(trg)="25"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa keean xíʼínyó nákiʼvi̱ iniyó savagana ?

(src)="22"> Iari ma i’ngeygwi chʉwi ʉnkʉre’gawkwa neyka ɉumʉ nʉnka’sa awʉngwa no .
(trg)="26"> ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ní ndukundeéní naʼa̱ní ña̱ kíʼvi̱ ininí savagana ?

# arh/2017572.xml.gz
# jmx/2017572.xml.gz


(src)="1"> « Kanʉ wicha awwin , tinzina yomʉ nika awwin , ey ʉweʼki Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ aʼkwakin nanʉngwa ni » ( IS .
(trg)="1"> “ Ni̱ichi̱ yu̱ku̱ kúíi̱ , ni̱ichi̱ ita ; jo ña̱ kúú tu̱ʼun Ndio̱s , kooña ndiʼi tiempo ” ( IS .

(src)="2"> 40 : 8 ) .
(trg)="2"> 40 : 8 ) .

(src)="3"> Diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya anʉntákumi zorieki , azi name Bibria kachonuʼ nare .
(trg)="3"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ni̱naja̱ma yúʼu̱ ?

(src)="4"> Sakuku ɉina ikʉ akingwi aseingwa reʼgow uyeʼki azi name Bibria kachonuʼ nare .
(trg)="4"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará kée ta̱ néʼe chuun ña̱ nája̱ma yúʼu̱ ?

(src)="5"> Íʼngwiri Bibria kʉchunha awʉn winayureʼki azi name Bibria kachonuʼ nare .
(trg)="5"> ¿ Ndixi ni̱ka̱koniʼni Tu̱ʼun Ndio̱s va̱ará ko̱ kúni̱na ná taana Tu̱ʼun Ndio̱s inga yúʼu̱ ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) Bibria niwikʉnanuʼ nariza nanʉndi , azi niweʼzanʉnno . b ) Bibria eygumʉ́n niwikuwanʉngwásiri , inʉ niwikʉyunʉnno .
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ndixi koo vidayó ná o̱kóo Tu̱ʼun Ndio̱s ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ndá ña̱ sínañúʼunyó saá kunda̱a va̱ʼa iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="7"> Iwa inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="8"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="8"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="9"> ( Kunde̱ʼení dibujo va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="9"> a ) Azi nisi diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya ʉnzanika ʉweʼri anʉntákumi zoya no . b ) Niwipáw bema neki ikʉ aguzanʉya , azi nisi chwizʉnhásʉya no awiri ey ʉwame azi niweʼzʉna no .
(trg)="10"> a ) ¿ Ndáki̱án ndóʼo yúʼu̱ tá yáʼa tiempo ?
(trg)="11"> b ) ¿ Ndáki̱án náʼa ña̱ ko̱ kási Ndio̱s na̱yiví , ta ndixi kúu iniyó sa̱ʼa ña̱yóʼo ?

(src)="10"> Azi nameʼri King James Version ( Bibria Sakuku Jacoboseʼ reʼzaisʉn gwaʼsana ) aʼmʉkana ʉye .
(trg)="12"> ¿ Ndiva̱ʼa ni̱kunu̱ú yúʼu̱ ni̱taa King James Version ( Yúʼu̱ ni̱taa Rey Jacobo ) ?

(src)="11"> Azi name’ri Traducción del Nuevo Mundo ingumʉ́n niwikaʼmʉkana ʉwano .
(trg)="13"> ¿ Ndiva̱ʼa náke̱ʼenyó xi̱ndaʼvíini ña̱ íó Traducción del Nuevo Mundo nu̱uyó ?

(src)="12"> 7 , 8 . a ) Jesú eyki nakuʼ kingwi nʉnkwe , judío ɉina sigro 3 zanʉnri azi name Bibria Ebrew kin a’kumana winkuwanuʼ nare . b ) Septuagintari inʉ nanʉnno .
(trg)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kua̱ʼa̱ na̱ judío ni̱si̱ndei siglo u̱ni̱ tá kúmani̱ kisi Cristo ko̱ nísikunda̱a̱ inina Tu̱ʼun Hebrea ?
(trg)="15"> b ) ¿ Ndíki̱án kúú Septuaginta ?

(src)="13"> a ) Bibria agwakʉyari azi naʼba Septuaginta awiri aʼɉwa Niwipáw zʉ Gaʼkʉnamʉ reʼzagikumana neyka winkaʼmʉkana uye . b ) Bema reʼnikuya Ebrewkin a’kumana miguzʉna no .
(trg)="16"> a ) ¿ Ndixi ni̱chindeé Septuaginta xíʼín savaga̱ yúʼu̱ ni̱taana na̱ ni̱sikaʼvi Tu̱ʼun Ndio̱s ?
(trg)="17"> b ) ¿ Ndáki̱án kutó cháákaní va̱si nu̱u Tu̱ʼun Hebrea ?

(src)="14"> John Wyclef chʉká a’zareʼri íkʉri azi name’ri Bibria kʉnanʉkwéy kʉnanuʼ nare .
(trg)="18"> Ki̱vi̱ ni̱siio John Wyclef ¿ ndiva̱ʼa ko̱íín nu̱u nísiio Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="15"> Azi name’ri Wyclefseʼ Bibria reʼzaysana neyka aʼmʉkana ʉye .
(trg)="19"> ¿ Ndíki̱án va̱ʼa ni̱kee yúʼu̱ ni̱taa John Wyclef ?

(src)="16"> Niwipawsí aʼzʉna winyeykari Wyclefseʼ Bibria reʼzaysa uyeʼri azi winnise .
(trg)="20"> ¿ Ndixi ni̱kuu ini na̱ néʼe chuun kuéndá religión sa̱ʼa chiño ni̱kee Wyclef ?

(src)="17"> a ) Inʉsiri eméy zanʉngwa ni niweʼzʉna no . b ) Iari ingumʉ́n taʼ naʼ nó niweʼzanʉngwasi niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="21"> a ) ¿ Ndá sa̱ʼa kuu kandísayó Tu̱ʼun Ndio̱s b ) ¿ Ndiva̱ʼa kundeé iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="18"> Bibriasí riwiʉkwari azi naʼba niwikaʼmʉkana ʉwano .
(trg)="22"> ¿ Ndáki̱án va̱ʼa kée xíʼínyó ña̱ káti̱ʼayó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="19"> Aikwakʉ inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="23"> ¿ Ndíki̱án kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo inga táʼndá ?

# arh/2017573.xml.gz
# jmx/2017573.xml.gz


(src)="1"> « Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ chʉká aʼzʉna name aʼmʉkana ʉwa ni » ( HEB .
(trg)="1"> “ Chi̱ to̱ʼon takí kúú to̱ʼon Ndio̱s , ta to̱ʼon ndakí nda̱ʼo kíán ” ( HEB .

(src)="2"> 4 : 12 ) .
(trg)="2"> 4 : ​ 12 ) .

(src)="3"> Azi nisi Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ awʉtari niwikʉzʉna chwizʉnhásʉko .
(trg)="3"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ keeyó xíʼín vidayó ?

(src)="4"> Azi nisi Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ wasainge awʉtari aʼzʉna chwizʉnhásʉko .
(trg)="4"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá káʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="5"> Ʉnhaniʼkumʉyeʼkʉ zawinge azi nisi Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ awʉtari aʼzʉna chwizʉnhásʉko .
(trg)="5"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s tá kuayaʼayó sánaʼa̱yó ini congregación ?

(src)="6"> Iari Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ niwikaʼmʉkana ʉwaná niweʼzʉna no .
(trg)="6"> ¿ Ndiva̱ʼa síni̱yó ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s nasama vida na̱yiví ?

(src)="7"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="7"> ( Kunde̱ʼeni foto va̱si míí nu̱u kásaʼá . )

(src)="8"> Iʼngwí kristianu sigro 1 zanʉn azi naʼba Bibriase ’ winʉntasa uye .
(trg)="8"> Ndee̱ sáʼan Tu̱ʼun Ndio̱s , ¿ ndixi ni̱nasama vida na̱ ni̱sikeekáʼno Ndio̱s ni̱sindoyi siglo iin ?

(src)="9"> Emʉnke inʉ riwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="9"> ¿ Ndá kunde̱ʼeyó nu̱u tutu yóʼo ?

(src)="10"> a ) Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ ʉnkaʼmʉkanʉn gwaʼsa awʉn nʉngwa meʼzanʉndi , azi nikamʉ niwikawʉnno . b ) Bin zʉne Bibria ná gwakʉya no .
(trg)="10"> a ) Tá kúni̱yó ná kee Tu̱ʼun Ndio̱s ña̱ va̱ʼa xíʼínyó , ¿ ndíki̱án kání keeyó ?

(src)="11"> 5 , 6 . a ) Azi name inʉ du warʉ́nhʉkwa kawʉnno . b ) Azi nisi inʉ du warʉ́nhʉkwa neyka ʉnkaʼmʉkanʉngwazʉkwéy nanʉnno . c ) Bibria ná gwakʉyaʼba du nʉwarʉnhʉyame , azi naʼba mikaʼmʉkana awaki nuga no .
(trg)="11"> b ) ¿ Ndixi kéení tavaní tiempo tá káʼviní Biblia ?
(trg)="12"> 5 , 6 . a ) ¿ Ndiva̱ʼa kúni̱ʼi nakani iniyó sa̱ʼa ña̱ káʼviyó ?
(trg)="13"> b ) ¿ Ndixi káni nakani iniyó ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="12"> Azi nisi Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ wasainge awʉtari aʼzʉna chwizʉnhásʉko .
(trg)="15"> ¿ Ndixi kachíño va̱ʼayó Tu̱ʼun Ndio̱s tá kua̱ʼa̱nyó ka̱ʼa̱nyó sa̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="13"> Azi name íkʉseʼ Bibria kagwaʼkʉchʉ awamʉ kauʼ nanʉnno .
(trg)="16"> Tá káʼviyó iin texto Biblia nu̱u na̱yiví , ¿ ndíki̱án káni keeyó ?

(src)="14"> Azi nisi Bibriase reʼníkwʉya íkʉseʼ chow aʼchwʉngwasi aʼzawiʉkwéy nanʉnno wásey ú .
(trg)="17"> Ka̱ʼa̱nní ndixi keeyó nakaniyó iin versículo nu̱u na̱yiví saá ná koo ña̱ñuʼúna nu̱u Tu̱ʼun Ndio̱s .

(src)="15"> a ) Gwía gaʼkʉnamʉ ʉnkʉbasʉn nuse aʼzʉnna neyka wásey ú . b ) Niwipáw zʉ gaʼkʉnamʉ nʉwasain nukʉnge , azi naʼba ey aʼmʉkana ni meʼzʉnki nuga no .
(trg)="18"> a ) Nakaniní ndíki̱án ni̱doʼo iin ñaniyó tá ni̱saʼa̱nra ni̱ka̱ʼa̱nra sa̱ʼá Tu̱ʼun Ndio̱s . b ) Nakaniní ndixi síndeʼe̱ní ña̱ ió ndee̱ Tu̱ʼun Ndio̱s chíndeéán na̱yiví tá kua̱ʼa̱nní ka̱ʼa̱nní sa̱ʼá Tu̱ʼun Ndio̱s .

(src)="16"> Ʉnhaniʼkumʉyekʉ zawiʉyari azi winnikamʉ kawʉnno .
(trg)="19"> ¿ Ndá káni kee na̱ ñaniyó tá kuayaʼana sánaʼa̱na ?

(src)="17"> Gaʼkʉnamʉ wasain nugari azi nisi Bibriase yeyka awʉtari aʼzʉna chwizʉnhásʉnno .
(trg)="20"> ¿ Ndixi káni kee ñaniyó sáa ña̱ kúni̱ʼi chááka̱ nakanira ná kakua ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndio̱s ?

(src)="18"> a ) Ʉnhaniʼkumʉyeʼkʉ Bibriasin asain anuseʼri iʼngwi zati azi azare . b ) Ʉnhanikumʉyeʼkʉ Bibriasin aseykumʉyeʼri azi naʼba mikamʉkana ʉwa no .
(trg)="21"> a ) Tá ni̱sa̱ʼa̱n iin ki̱ʼviyó reunión ni̱sinajo̱ʼoñá Tu̱ʼun Ndio̱s ni̱kaʼvina , ¿ ndíki̱án va̱ʼa ni̱kee xíʼínñá ?

(src)="19"> Azi nisi Bibria awʉtari niwikaʼzʉna chwizʉnhásʉko .
(trg)="23"> ¿ Ndixi na̱ʼa̱yó ña̱ kúni̱ʼi ndi̱va̱ʼa Tu̱ʼun Ndio̱s nu̱uyó ?

# arh/2017574.xml.gz
# jmx/2017574.xml.gz


(src)="1"> « Twiré me’zariri ayéy uzoya awkwa dey dey meʼzanuʼ nari chowchow mikʉnakuʼ nʉnkwa Jeuwari [ . . . ] masin ni » ( 1 CRÓN .
(trg)="2"> O̱yuʼún ta o̱keʼeun miíun yu̱ʼún , jachi̱ Jeová [ . . . ] náka̱ra xíʼún ” ( 1 CRÓN .

(src)="2"> 28 : 20 ) .
(trg)="3"> 28 : ​ 20 ) .

(src)="3"> Achʉna awiri agʉmʉsínʉsin azi naʼba twiré a’zanamʉ kawʉnno .
(trg)="4"> ¿ Ndixi na̱ʼa̱ na̱ kúú tátá xíʼín na̱valí ndeé inina ?