# arh/2017495.xml.gz
# gxx/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Anugwesí nówmisinʉ nanʉnʉngwa me’zánʉkwa
(trg)="2"> A bɔn ghwlii jɛɩn dhi

(src)="3"> « Mawʉn nugasin máwʉkwa »
(trg)="3"> “ Aʋ nɩn ɲʋn an vɩan vɩn ”

(src)="4"> Azi name Niwipaw zeywamʉ isʉkwéy nʉnno
(trg)="4"> “ Dhɛɛdɩ a ye ‘ Zoova ɩbhɛɛ ’ ?

(src)="5"> Azi ni’kwe’ri me’zʉnna neykari Jeuwase ’ mingunámʉsi gugín mikʉnchona gunti awʉngwa ni
(trg)="5"> ‘ Dhɩ a klɛɛ yea nʋn ɛn . . . ɔɔ mʋɩn niman po ’

# arh/2017496.xml.gz
# gxx/2017496.xml.gz


(src)="1"> « Yʉnkeʼ du [ nanuʼ ] nari ɉwi nʉnkʉnniʼsʉyari aʼzanaʼkuʼ neyka twiré key miɉúnʉkʉnʉ nʉnkʉtakʉmingwasi mikʉnanʉkwa naki » ( LUKA 16 : 9 , GD ) .
(trg)="1"> ‘ Ghwlii sea ɩsrɛ ɛ , aʋ jhii dhi aʋ ye dhai we jhe . ’ — LUKƖ 16 : 9 .

(src)="2"> Inʉ niwikʉnʉnasin Niwipaw zʉ ɉúnʉkʉnʉ nanʉkwasi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="2"> Ka a ye nʋn wɛe ghwlii a bhlea ye jhbhɛɛ nɩan bho abʋ e Ɲɔnsoa ɲnɩn ikuu ɛ ?

(src)="3"> Inʉ ʉngeysi zʉna zʉ gunamʉ nanuʼ nanʉkwasi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> Ka a ye nʋn wɛe a se kmʋn nʋn an dhɔɔpoʋn an kʋɔn kpa i ɛ ?

(src)="4"> Anugwesí nówmisinʉ nʉnanʉngwasi azi nikʉnʉngwa meʼzano .
(trg)="4"> Dhɛɛdɩ aʋ ye ghwlii nɩan dhe ɲɔnsoadhɛ dhi ɩan ibɔan ɲan kpa a ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Iari ikʉ aʼzanaʼkuʼ neyka ey kinki kwʉngwa nanʉnno .
(trg)="6"> Nɔn kmʋn saʋn nʋn dhi ɛ , sedhɛbhleʋn an muɛn ɔn nɩn jheejhee , dhɛɛdɩ ɛ ?

(src)="7"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="7"> Ideedɩ wɛ a ye iŋwɔn nɔn cɩaandhɛ nɛn dhi ɛ ?

(src)="8"> 4 , 5 . a ) Inʉ chwʉn gwasi chukumana Jesukristuseʼ waseyna azi kizare . b ) Jesukristuseʼ winʉkʉriwiʉya ɉina azi winikeye .
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> Iari inʉ ʉngeysi awkwari Niwipawseʼri eyméy awʉndi aʼzanuʼ nanʉnno .
(trg)="9"> ( 1 ) Dhe Zezi ɔ ɩpoodɩ nɩn dhi ɛ , dɩ wɛ dhbhonʋin kpa e dhi ɛ ?
(trg)="10"> ( 2 ) Srɩn wɛ Zezi du ɔɔ dhɛcɩaʋn ɛn ?

(src)="10"> Lukaseʼ 16 : 10 , 13 inʉ ʉnkʉriwiʉkwéy neyka wásʉya no .
(trg)="12"> Srɩn wɛ aa jhe dhe Lukɩ 16 : 10 - 13 dhi ɛ ?

(src)="11"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="12"> Azi nisi iʼngwí niwigwiaseʼ ɉwi ʉnkʉtakʉyari du ʉnkʉchwʉya no .
(trg)="14"> Kletiɛn we nʋʋn ʋa nʋʋan aʋ ghwlii dhbho dhe ɩsrɛ dhi ɛ , tmʋn ʋa dɩ .

(src)="13"> Inʉ reʼkawʉn nʉngwa zʉʼn meʼzʉna nanʉndi eyki niwikaʼmʉkanʉnno .
(trg)="15"> Bho aa sa ɲʋn baan dhrui nʋn ɛn , jɛɛn wɛ aa jhee bho ɛ ?

(src)="14"> a ) Iari inʉ reʼkawʉn nʉngwa zʉʼn meʼzanʉkwari du reʼzarʉnhana mikawko . b ) Azi nisi inʉ ey winkʉnʉnaseʼ aʼzanaʼkuʼ neyka winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="16"> ( a ) Dhɛɛdɩ dhɛkwaiza nɩn “ tɔ dhi nɩɛn ɛn ” ?
(trg)="17"> ( b ) Dhbho wɛ ghwɛi a nʋn dhe Ɲɔnsoa a cɛ ɛ glibha dhi ɛ ?

(src)="15"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="18"> ( Aʋ ŋmʋn foto nɩan bho deenan jha . )

(src)="16"> Azi naʼba Abrahán Niwipawsí aʼzʉna chwizʉnhasíe .
(trg)="19"> Ka Ablaamʋn dea Ɲɔnsoa gwlɩ ɛ , kɔ nʋn ɛn to sʋn ɛn ?

(src)="17"> a ) Pabruseʼri Timoteo azi keye . b ) Azi naʼba manʉnkaʼ ayeygwi mikaʼmʉkanagwi awko .
(trg)="20"> ( 1 ) Srɩn wɛ Pɔʋ du Timotee ɛ ?
(trg)="21"> ( 2 ) Ka a ye Pɔʋ ɔ srɩn jhriɛ du sʋn nʋn zɩan an ?

(src)="18"> Azi nikʉn nʉngwa zʉʼn me’zanamʉ kawʉnno iʼngwí winniʼna neyka zakaʼchóʼ ú .
(trg)="22"> Dhɛwɛ kɔndɩ a ye o za a ye nʋn ɛn ?
(trg)="23"> Dɩ ɩan toɛ aʋ tmʋn ɩan dɩ .

(src)="19"> Inʉsí nówmisinʉ nánʉkwa eygumʉ́n zeyzey meʼkussʉko .
(trg)="24"> Ghwlii wɛ ɩan ɲɩn ɲʋn pɛɛ ɛ bhlua a ?

(src)="20"> a ) Inʉ ʉnkʉnhageysi azoya neykari azi nanʉngwa nanʉnno . b ) Eyméy kizanʉngwa ni gwʉn niweʼzʉneʼri azi ázarʉnhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="25"> ( 1 ) Dɩ wɛ ɩan mun dhɔɔpoʋn jhe dhe ɲan an ?
(trg)="26"> ( 2 ) Bho a jhibho dɩ nɩn ɛn , mɛn ka ghwlii ibɔɛn ɛn dɩ ye pɛn bho a gwlɩ ɛ ?

(src)="21"> 17 , 18 .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="22"> Niwipaw zʉ ɉúnʉkʉnʉ ɉina inʉ winiwakʉn nuga no .
(trg)="28"> Dhɩwɛ Ɲɔnsoa a jhbhɛɛʋn an mun jhe ɛ ?

# arh/2017497.xml.gz
# gxx/2017497.xml.gz


(src)="1"> « Dikin tanʉ dinreʼkussi zweykwa awiri dinhagunámʉsi » ( 1 TES .
(trg)="1"> ‘ Aʋ kuu bha i dhue dhue . ’ — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 ) .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Azi nisi Jeuwá tanʉ niwe’kússʉya no .
(trg)="3"> Ka Zoova a nʋn aʋ dɩgwlɩidu sʋn ɛn ?

(src)="4"> Bema reʼnikwʉyaseʼ tanʉ aʼkussʉkwéy nʉnno sinamʉ aʼwicha una neyka .
(trg)="4"> Biiblʋ a jhri wɛ ɩn bhɛɛ ɩn ye ɲʋn dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="5"> Ʉnhaníʼkumʉyekʉri asinamʉ aʼwicha una neykari , Azi nisi igunamʉkumʉya no .
(trg)="5"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , kawɛ ɲɔnsoagbu a nʋbʋ dɩgwlɩidu sʋn ɛn ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Sinamʉ aʼwicha una neyka azi nisi igunamʉsʉkwéy nʉnno , riwiʉkwa kawʉnno .
(trg)="7"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , dhɛɛdɩ a ye ʋa dɩ gwlɩi duɛ cɩan an ?

(src)="8"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="8"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho deenan jha . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Sinamʉ aʼwicha una neyka , Jeuwáseʼri azi nameʼri igunámʉsʉkwa kawaná aʼzanʉnno .
(trg)="10"> Ka ɲʋn yea ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ , Zoova jhibhi .
(trg)="11"> Dhɛɛdɩ ɛ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="12"> 5 , 6 .

(src)="12"> Azi nisi Jeuwá tanʉ niwe’kússʉya no .
(trg)="13"> Bho Zoova ye aʋ dɩgwlɩidu ɛ , ka a ye nʋn ɛn ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="14"> Azi name Jesukristu tanʉ niweʼkussa awʉngwaná niweʼzanʉnno .
(trg)="15"> Ka Zezi ɔ bɔan ɔ ye aʋ dɩgwlɩidu ɛ , ka a nʋn ɛn jhibho sʋn ɛn ?

(src)="15"> Lázaru wicha uyeʼri Jesukristuseʼ azi nise chwizʉnhasíe .
(trg)="16"> Ka Zezi nɩan ghwɛe dhi ɛ , ka ɔ nʋn ɛn to sʋn bho Lazaa a mɛan an ?

(src)="16"> Chʉwi niweʼzanʉn nuge’ri azi nameʼri Jesukristu ayeygwi chʉwi gwi aʼzʉna ni niweʼzanʉnno .
(trg)="17"> Ka Zezi ɔ ɲʋn an ghwɛe jheɛ sea ɩzian an , dhɛɛdɩ a yeɛ gwlɩ de ɛ ?

(src)="17"> Bibriaseʼ aʼníkwʉya bema reʼníkwʉya eygumʉ́n migunámʉsʉya no .
(trg)="18"> Biiblʋ a jhri wɛ jhibho ɩn bhɛɛ ɩn ye ɲʋn dɩ gwlɩi du ɛ ?

(src)="18"> Azi nisi iʼngeygwi chʉwi aʼzʉna neyka tanʉ aʼkussʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="19"> Ka a ye nʋn wɛe a ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="19"> Azi ʉwa neyka migʉnkwamʉ kawʉnno .
(trg)="20"> Ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan , dhɛwɛ a ye jhibho dhe aʋ dɩ dhi ɛ ?

(src)="20"> Azi nikamʉ kawʉnno chʉwi aʼzʉna neyka tanʉ aʼkussa awkwéy nʉngwasi .
(trg)="21"> Dhɛwɛ bhɛɛ ye tmʋn wɛe ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan dɩgwlɩidu ɛ ?

(src)="21"> Amaséin nukuʼ kwéy meʼzanuʼ nʉndi , azi nikʉkwéy nanʉnno .
(trg)="22"> Bho mun ɲɔn dɩgwlɩidu a wɛe se dhɛ yea tmʋn jhibho ɛ , dhɛ dhee nɛɛn wɛ bhɛɛ ye nʋn ɛn ?

(src)="22"> ( « Gaʼkʉnamʉ tanʉ aʼkussʉkwasi igunamʉsʉkwéy neyka » yaʼba chwa ú ) .
(trg)="23"> ( Aʋ ŋmʋn dhe tɛʋn “ Des paroles consolantes ” Dhi . )

(src)="23"> Chʉwi aʼzanʉn nuga tanʉ aʼkussʉkwasi , eygumʉ́n du neyka bema nanʉnno .
(trg)="24"> Bho aa sa ɲɔn dɩgwlɩidu ɛ , dhɛɛdɩ a nɩn ɔn ye bhae ɛ ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="25"> 17 - 19 .

(src)="25"> Azi name sinamʉ aʼwicha una neyka meʼtikumuʼ nanamʉ kauʼ nanʉnno .
(trg)="26"> Dhɛɛdɩ a ye ɲʋn ʋa ɲɔn mɛan an dɩgwlɩiduɛ ɲan kpa a ?

(src)="26"> Azi name Jeuwá tʉkin zakussʉngwa neyka tanʉ niwe’kússʉya no .
(trg)="27"> Dhɛwɛ Zoova ye nʋn ɛ ye aʋ dɩ gwlɩi du kajɔɔnka a ?

# arh/2017498.xml.gz
# gxx/2017498.xml.gz


(src)="1"> « Jeuwá zeywamʉ isa ú , salmusin eygumʉ́n du kawi ka’samaykwéy nʉngwasi » ( SALMO 147 : 1 ) .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="2"> Jeuwá miaguzʉnʉya neyka chwizʉnhasʉyari .
(trg)="4"> ka Zoova a dua man dɩ yeɛ iŋwɔn ɔn ?

(src)="3"> Jeuwá nʉnkwa awʉngwaná me’zʉna neykari .
(trg)="5"> ka Zoova a muan ʋn sʋn bho po yeɛ gwlɩ de ɛ ?

(src)="4"> Jeuwá a zʉ ga’kʉnamʉsin apowru du chwʉyari .
(trg)="6"> ka Zoova a ghlu bhɛa ʋn yea ʋn sʋn bho po yɩ jhibho ɛ ?

(src)="5"> 1 - 3 . a ) Azi name Salmo 147ri a’kumanʉnno . b ) Salmo 147 du sékʉnʉn ukʉmʉnge’ri inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="7"> 1 - 3 .
(trg)="8"> ( 1 ) Dhe nɔn wɛ dhi Psaume 147 creɛ ɛ ?
(trg)="9"> ( 2 ) Dhɛwɛ Psaume 147 po aʋ kpɩ a ye nʋn ɛn ?

(src)="6"> Israelita ɉina Sirose ’ tanʉ aʼzari zweingwa nari re’gow uye’ri azi aʼzare awiri azi name’ri .
(trg)="10"> Bheɔ Sirisi zeia Israɛkɔʋn dhe ɛ , dhɛɛdɩ ɛ dubʋ dɩ gwlɩi ɛ ?

(src)="7"> Salmo 147 : 3se ’ Jeuwári a zʉ ɉumamʉsinri azi niʼna yeyka no .
(trg)="11"> Dhɛ bhlei dhue tmʋn dhe Zoova a ɲʋnpʋʋɛ ɛ dɩ dhi ɛ ?

(src)="8"> Salmo 147 : 4se’ri inʉ ʉnkʉriwia awkwéy nanʉnno .
(trg)="12"> Dhɛwɛ Psaume 147 : 4 ɛn tɔɔn abʋ ɛ ?

(src)="9"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="13"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho cɩaandhɛ ɛ deenan jha . )

(src)="10"> 7 , 8 . a ) Jeuwári azi ʉwa ná niwiwʉnna no . b ) Jeuwá eyméy ʉwaná niwin wʉnna neyka chwizʉnhasʉya , zakaʼchóʼ ú .
(trg)="14"> 7 , 8 .
(trg)="15"> ( 1 ) Bho Zoova ye ɔɔ cɛ zeie ɛ , dhɛwɛ ɔɔ ŋmʋn jha a ?
(trg)="16"> ( 2 ) Ka Zoova a jhea ɲʋn an ghwɛe ɛ , bo wɛ ɛ toɛ ɛ ?

(src)="11"> 9 , 10 .
(trg)="17"> 9 , 10 .

(src)="12"> Jeuwári inʉ minsin niwikʉyunʉyaná niwiwʉnna no , awiri ayéy awa una neyka zakaʼchóʼ ú .
(trg)="18"> Bho Zoova a sa aʋ sʋn bho po ɛ , dhɛwɛ ɔɔ kɔɔn ɲan ɔɔ nʋn ɛn ?
(trg)="19"> Ɛɛ toɛ ?

(src)="13"> Jeuwá niwingunámʉsa awʉngwásiri azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="20"> Ka a ye nʋn wɛe a ye Zoova a ɩkmansʋn jhe ɛ ?

(src)="14"> 12 , 13 . a ) Jeuwá niwingunámʉsa awʉngwasiri , azi ni’ku ’ nanʉnʉngwa re’kussamʉ kawʉnno . b ) Azi nisi Jeuwá zeyzey aʼkussʉkwéy nʉnno .
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="15"> Salmo a’sʉyasin , tanʉ kʉzanʉngwasi , Jeuwá azi íe .
(trg)="22"> ( 1 ) Bho Ɲɔnsoa ye aʋ sʋn bho po ɛ , dhɛwɛ a se nʋn in ɛn ?

(src)="16"> 15 - 17 . a ) Azi niwe’zanʉkwéy nʉnno ey uwe’ki Jeuwá azi nisi a zʉ ga’kʉnamʉsin niwingunámʉsa ʉwa no . b ) Jeuwá bin zanuʼgwi a zʉ ga’kʉnamʉsin niwigunámʉsa ʉwa neyka zakaʼchóʼ ú .
(trg)="25"> 15 - 17 .
(trg)="26"> ( 1 ) Bho kledɩ a sa aʋ jhe ɛ , ka aa nɩn zɔn dhee nɔɔn ɔn ?
(trg)="27"> Dhe ka Zoova a ghlu a nʋn aʋ sʋn bho po sʋn ɛn ?
(trg)="28"> ( 2 ) Ka ‘ Ɲɔnsoa a ghlu a plea ’ , dhɩ a toɛ , tmʋn ɩan dɩ . ’

(src)="17"> Ma azi name Jeuwase ’ duna neyka me’we una ná me’zʉnna nó , ey ʉwame Niwipaw zeywamʉ isʉkwéy nʉyʉnno .
(trg)="29"> Bho gwlɩ ɛ , dhɛɛdɩ dhe Zoova jhri dhe nɩn ɲʋn an klɛɛ se goɔ ɛ ?
(trg)="30"> Dhɛɛdɩ ye ka nʋn “ aʋ bhɛɛ Zoova a ! ”
(trg)="31"> a ?

# arh/2017499.xml.gz
# gxx/2017499.xml.gz


(src)="1"> « Zeyzey meʼzari Jeuwá ka’mʉkánʉkwa ey unʉnge’ri , ma mikʉyuna neyka Aseʼ me’we awʉngwa ni » ( SALMO 37 : 4 ) .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="2"> Azi nikʉn nʉngwa niweʼzanamʉ kawʉnno tʉkin pari zeyzey niwe’zanʉngwásiri .
(trg)="3"> Dhɛwɛ ye o za ye nʋn ɛ ye ʋn bɔya ɲɩn dhe ɲan an ?

(src)="3"> Abiti neykari Niwipaw gugín kaʼmʉkanʉn nu’nʉgeri inʉ ʉnkʉriwiʉkwéy nʉnno .
(trg)="4"> Dhɛwɛ jezadhbho ɔ tɔɔn ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲɩmai mɩɩn ɛn ?

(src)="4"> Sanugweri kewʉ Niwipaw kaʼmʉkanʉn nukʉndi eygumʉ́n azi nikʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="5"> Bho a kpa jezai ɛ , dhɩ dhee nɩɩn wɛ a bhɛɛ a ye nʋn dhe ɲɔnsoadhbho dhi ɛ ?

(src)="5"> a ) Abiti ɉina azi nikamʉ kawʉnno tʉkin pari gugín arunhana kawʉngwasi . b ) Azi name chowchu mikʉnakamʉ kaw nanʉnno .
(trg)="6"> Dhɛwɛ ɛ dɩ nɩn dhe ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn kwa a ?
(trg)="7"> Dhe dhɛɛdɩ ɛɛ nʋan se ʋa faʋn bhle i ɛ ?

(src)="6"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="8"> ( Ŋmʋn foto nɩan bho cɩaandhɛ ɛ deenan jha . )

(src)="7"> Iari Jeuwári tʉkin pari tanʉ a’zanʉndi niwinnʉna ni niweʼzanʉnno .
(trg)="9"> Ka Zoova a bɔan yea dhɛ yea ʋn bɔya ɲɩn bho za , jhibhi ?

(src)="8"> Jeuwári azi níkʉkwa nariza nʉndi eygumʉ́n du niza ni niwinwanʉnno .
(trg)="10"> Dhɛwɛ Zoova a bɔn ye nʋn ɛn ?

(src)="9"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="10"> Jesukristuri azi name zeyzey kinki aʼzʉna nare .
(trg)="12"> Dhɛwɛ ɛ po Zezi mʋnan dhi dhe ɛ ?

(src)="11"> Azi name eymí nika ʉwe’ri me’zʉnna neykari anugwesí achʉná neykaseʼ kʉya awkwari eygumʉ́n du nanʉnno .
(trg)="13"> Bho ye o dhɛ za ye nʋn ɛn , dhɛɛdɩ nɩn kletiɛn we gwlea e ɲɔnsoadhɛ dhi ye ɛɛ dɩ tmʋn ɛn ?

(src)="12"> Azi name’ri abiti neykari iʼngwi azawiʉkwa aguzʉna no .
(trg)="14"> Ɛ nɩn o wɛe ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn an da duu kman bobhla dɩ ɛ ?

(src)="13"> Abiti ɉina ingumʉ́n ikʉ aʼzawia awkwéy kʉnanʉn gwasi , azi niga no .
(trg)="15"> Bho ʋʋ ye bobhla dhe ɲʋn duu bho ɛ , dhɛwɛ ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn an nʋn ɛn ?

(src)="14"> I’ngeygwi a’zawí zweykwari inʉ ʉnkʉriwiʉkwa no .
(trg)="16"> Dhɛwɛ bobhladhbho ɔ tɔɔn ɲʋn ɛn ?

(src)="15"> Niwipawsí wasainge neki migano’ku ’ nanʉnge ’ neki azi name’ri zeyzey me’zanʉkwéy nanʉnno .
(trg)="17"> Bho ɲʋn an po aʋ dhein bho mɔn dhe ɛ , ɛ bhɛɛ ɛ ye aʋ mʋnan ɲɩn dhe bobhladhbho dhi ɛ ?

(src)="16"> Abiti ɉinari azi nisi Niwipaw du winka’mʉkanʉn nuga no .
(trg)="18"> Ɲɔnsoadhbho nɔɔn wɛ ɔɔ po ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn mʋnan dhi ɛ ?

(src)="17"> Niwipaw kaʼmʉkari sánugwenʉkwa eygumʉ́n azi nikʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="19"> Bho a kpa jezai ɛ , dhɛ dhee nɛɛn wɛ a bhɛɛ a ye nʋn dhe ɲɔnsoadhbho dhi ɛ ?

(src)="18"> Abiti ɉinari azi name’ri Betel zeyzey aʼzari wina’mʉkanʉya no .
(trg)="20"> Ɲnʋnkpae mɩɩn e ɲmai mɩɩn an nʋan dhbho dhe betɛɛ ɛ , dhɛɛdɩ ʋʋ nɩn dhe mʋnan dhi ɛ ?

(src)="19"> Niwipáw zʉʼn gugín ka’mʉkanʉkwásiri azi nika awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="21"> Dhɛwɛ bhɛɛ ye nʋn wɛe ye e jezadhbho dhi kpa a ?

(src)="20"> Azi nikamʉ kawʉnno tanʉ meʼzari kukwéy nʉngwásiri .
(trg)="22"> Ka ye nʋn wɛe ye dhbho yea ʋn sʋn bho po jhe ɛ ?

(src)="21"> Abiti nʉngeʼri Niwipaw gugín kaʼmʉkana awanʉngwa meʼzanʉkwari niwikaʼmʉkana awʉnno .
(trg)="23"> Dee jezadhbho dhe jhu zaan nɔn ɔn , ka ɛɛ nʋn ɲʋn an sʋn bho sʋn dhe ʋa kmʋn dhi ?

(src)="22"> 17 , 18 .
(trg)="24"> 17 , 18 .

(src)="23"> Eméy nikʉn nʉngwa niwe’zʉna neyka azi nisi chwizʉnhásʉko .
(trg)="25"> Dhɛɛdɩ dhɛ man za o man nʋan ye e man pɛɛ bho ghlʋ ɛ ?

# arh/2017531.xml.gz
# gxx/2017531.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Birin re’kussu ’ nari wa’kamʉ niwikawa ni
(trg)="2"> Man kpʋn pɛɛ i mɛn ?