# aoc/2017412.xml.gz
# kjh/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> “ Iyarön pata darünkon ” yurötokon daʼrö tukowansak pikatöpainokon auchin pe to da Yeowa apurötoʼpe
(trg)="2"> Пасха хан чирінең тискеннерге Иеговаа ӧрініснең нымысчыланарға полызыңар

(src)="3"> Ök tukai “ iyarön pata darünkon ” yurötokon daʼrö tukowansan mukuton pikatö poken iʼchi
(trg)="3"> Пасха хан чирінең килгеннер , палаларыңа полызыңар

(src)="4"> Etününkantok enöpantok nonkakon kenin
(trg)="4"> Хыныстарыңа сооп парарға пирбеңер

(src)="5"> “ ¿ Yurö minünkadan müsamonan dentai ? ”
(trg)="5"> « Син Мағаа пасхаларынаң тың хынчазың ма ? »

# aoc/2017413.xml.gz
# kjh/2017413.xml.gz


(src)="1"> “ Yeowa echi iyarön pata darünkon pachimapök ” ( SAL .
(trg)="1"> « Пасха хан чирінде чуртапчатханнарны Хан - пиг арачылапча » ( ПС .

(src)="2"> 146 :⁠ 9 ) .
(trg)="2"> 145 : 9 , Новый русский перевод [ 146 : 9 , НМ ] ) .

(src)="3"> ¿ Ök pasanton pök tukankon iyarön pata darünkon etuwarimasak ?
(trg)="3"> Пасха хан чирінең тискеннер хайдағ сидіктерге урунчалар ?

(src)="4"> ¿ Ök tukai yetuwarimasaʼkon iyarön pata darünkon pikatö poken iʼchi ipan pe ipütöpök to etok ke ?
(trg)="4"> Пасха хан чирінең тискеннернің ӧӧн кирексіністерін хайди толдыр поларбыс ?

(src)="5"> ¿ Ök kutoʼkon echi itekare ekama daʼtai iyarön pata darünkon pök ?
(trg)="5"> Пасха хан чирінең тискеннерге чахсы хабарны искірчетсебіс , нимедеңер ундутпасха кирек ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ök pasanton pök iyarönkon hermanoton etuwarima ?
(trg)="6"> 1 , 2 . а ) Пістің харындас - пиҷелернің піреезі нимее урунчалар ?

(src)="7"> b ) ¿ Ök ekamapotoʼton echi ekamakon nechiyi dau ?
(trg)="7"> б ) Аннаң палғалыстығ хайдағ сурығлар сыхчалар ?

(src)="8"> ¿ Ök denin iyarön pata darünkon pe Jesús mörötöpoi ipoitorüton echipö ?
(trg)="8"> Ноға Иисусха паза аның кӧп ӱгренҷілеріне тӧреен чирлерінең парыбызарға киліскен ?

(src)="9"> 4 , 5 .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="10"> ¿ Ök asaʼmanton dau iyarön pata darünkon echi a ) tepetoʼkon winü ?
(trg)="10"> Пасха хан чирінең тискеннер хайдағ хорығыстарға урунчалар : а ) чолда ?

(src)="11"> b ) to etötok pata dau ?
(trg)="11"> б ) лагерьде ?

(src)="12"> 6 , 7 . a ) Hermanoyitokon etok ipütöpök eremakon daʼtai ¿ ök kin kutoʼkon echimö “ Potorüto inünkatok ” winü ?
(trg)="12"> 6 , 7 . а ) Худайға хынчатханыбыс хыйалға кір парған харындастарға хайди хайарға кӧӧктірче ?

(src)="13"> b ) ¿ Ök kupüpö Ucrania pon kon hermanoton da ?
(trg)="13"> б ) Кӧзідім кӧзіт пиріңер .

(src)="14"> 8 , 9 . a ) ¿ Ök pasanton dau iyarön pata darünkon echi poken iʼchi iyarön amennak pata dau ?
(trg)="14"> 8 , 9 . а ) Пасха хан чирінең тискеннер наа хазнада хайдағ сидіктерге урунарлар даа ?

(src)="15"> b ) ¿ Ök pünʼnüʼse tüpikatökon pötöpök to echi paciencia daʼrö ?
(trg)="15"> б ) Ноға піс оларға тыстаныснаң полызарға кирексібіс ?

(src)="16"> ¿ Ök tukai iyarön pata darünkon pikatökon poken iʼchi ipan pe panpök Potorüto apurötoʼpe to da ?
(trg)="16"> Пасха хан чирінең тискен харындастарның киртіністерін хайди тыыт поларбыс ?

(src)="17"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="17"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="18"> a ) ¿ Yetiyatö pe ök pötöpök iyarön pata darünkon echi ?
(trg)="18"> а ) Пасха хан чирінең тискеннерге пастағы туста ниме кирек полча ?

(src)="19"> b ) ¿ Ök tukai wakü pe kuru man tauretok tuyanokon enpoika to da ?
(trg)="19"> б ) Орындағы харындастар полызииның ӱчӱн , пасха хан чирінең тискеннер алғыстарын хайди кӧзіт поларлар ?

(src)="20"> 12 , 13 . a ) ¿ Ök tukai iyarön pata darünkon pikatökon poken iʼchi ?
(trg)="20"> 12 , 13 . а ) Пасха хан чирінең тискеннерге хайди полызарға чарир ?

(src)="21"> b ) ¿ Ök tukai 4 pankon awakayuton echipö ?
(trg)="21"> б ) Кӧзідім кӧзіт пиріңер .

(src)="22"> a ) ¿ Ök tapötoʼkon apötanütok iyarön pata darünkon da echi ?
(trg)="22"> а ) Пасха хан чирінең тискеннерге хайдағ хыҷаланысха тоғырланарға кирек ?

(src)="23"> b ) ¿ Ök tukai Lije echipö ?
(trg)="23"> б ) Кӧзідім кӧзіт пиріңер .

(src)="24"> 15 , 16 .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="25"> ¿ Ök tukai iyarön pata darünkon pikatö poken iʼchi a ) espiritualmente ?
(trg)="25"> Хайди пасха хан чирінең тискеннерге полыс поларбыс : а ) духовнай саринаң ?

(src)="26"> b ) emocionalmente ?
(trg)="26"> б ) эмоциональнай саринаң ?

(src)="27"> ¿ Ök eporü iyarön pata darünkon da itekare ekamatok cuentayi dau ?
(trg)="27"> Хан - ӱлгӱзінеңер хабар пасха хан чирінең тискеннерге хайди полысча ?

(src)="28"> 18 , 19 .
(trg)="28"> 18 , 19 .

(src)="29"> ¿ Ök tukai tupuse enötok enpoika itekare ekama daʼtai iyarön pata darünkon pök ?
(trg)="29"> Пасха хан чирінең тискеннернең чахсы хабарнаң ӱлесчетсе , хайди хыйға тудынарға ?

(src)="30"> 20 , 21 . a ) ¿ Ök wakü nepüya iyarön pata darünkon pikatö daʼtai ?
(trg)="30"> 20 , 21 . а ) Пасха хан чирінең тискеннерге христианскай хынызыбысты кӧзіткені хайдағ нимістерге ағылча ?

(src)="31"> b ) ¿ Ök eremakon ipetoi semana dau esenupantok dau ?
(trg)="31"> б ) Полар статьяда ниме ӱзӱрербіс ?

# aoc/2017414.xml.gz
# kjh/2017414.xml.gz


(src)="2"> ( 3 JUAN 4 ) .
(trg)="1"> « Мағаа палаларымның Сынға киртінчеткеннерінеңер истердең артых ӧрініс чоғыл » ( 3 ИОАННЫҢ 4 ) .

(src)="3"> ¿ Ök wakü ke depotorütoton da tunmukukon enupa poken iʼchi ?
(trg)="2"> Іҷе - пабалар хайди палаларына чахсы кӧзідім кӧзіт поларлар ?

(src)="4"> ¿ Ök kutok depotorütoton da echi öʼröpö congregación dak tutötoʼkon dawörö ?
(trg)="3"> Хайдағ ӧмезер чыылыға чӧрерінеңер пӧкчетсе , сӧбіре пазына нимені санға аларға кирек ?

(src)="5"> ¿ Ök tukai iyarönkon hermanoton da iyarön pata dapai tuyesan mörötöpoi to mukuton pikatö poken iʼchi ?
(trg)="4"> Пасха хан чирінең килгеннерге паза оларның палаларына пасхалары хайди полыс поларлар ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ök asaʼman dau iyarön pata dapai tuyesan mukuton echi ?
(trg)="5"> 1 , 2 . а ) Пасха хан чирінең килгеннернің палалары хайдағ сидікке урунчалар ?

(src)="7"> b ) ¿ Ök ekamapotoʼton yukukon senük esenupantok dau ?
(trg)="6"> б ) Пу статьяда хайдағ сурығлар ӱзӱрербіс ?

(src)="8"> 3 , 4 . a ) ¿ Ök wakü ke depotorütoton da tunmukukon enupa poken iʼchi ?
(trg)="7"> 3 , 4 . а ) Іҷе - пабалар палаларына хайди чахсы кӧзідім кӧзіт поларлар ?

(src)="9"> b ) ¿ Ök pök to depotorüton esenumenkatok echi nüke tunmukukon pök ?
(trg)="8"> б ) Іҷе - пабалар палаларынаң ниме сағыбасха киректер ?

(src)="10"> ¿ Ök denin depotorütoton da tunmukukon euromatok echi Yeowa pök ?
(trg)="9"> Ноға іҷе - пабалар палаларынаң Иеговадаңар чоохтазарға киректер ?

(src)="11"> ¿ Ök tukai to mukuton pikatöya poken iʼchi tepotorükon maimu anumü to da daʼtai ?
(trg)="10"> Пос тілін пілгені палаларға хайдағ туза ағылар ?

(src)="12"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="11"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="13"> ¿ Ök kupü to depotorüton da poken iʼchi tümaimukon eta to da püra iʼchi daʼtai ?
(trg)="12"> Палаларнаң тіл піліспинчеткенін хайди тобыр поларҷыхсар ?

(src)="14"> ¿ Ök kupü to depotorüton da poken iʼchi wakü pe mayin tunmukukon maimu anumü to da püra iʼchi daʼtai ?
(trg)="13"> Пасха тілні хомай пілчетсер , палаларыңа хайди полыс поларзар ?

(src)="15"> ¿ Ök tukai depotorütoton da tunmukukon enupa poken iʼchi Yeowa pök asaʼron mayinton dau ?
(trg)="14"> Палаларына ікі тілнең Библия ӱгренерге кирек тіп сағынчатсалар , іҷе - пабалар ниме ит поларлар ?

(src)="16"> a ) ¿ Anük da kin Yeowa Maimu Ekamaninan annatok dak autötok anumümö ?
(trg)="15"> а ) Сӧбіре хайдағ ӧмеде нымысчыланарынаңар кем пӧгін аларға кирек ?

(src)="17"> b ) ¿ Ök kutok depotorütoton da echi tunkupü anumüya dawörö ?
(trg)="16"> б ) Пӧгін алар алнында ниме идіп аларға кирек ?

(src)="18"> 11 , 12 . a ) ¿ Ök tukai müreton pikatöya to nanumü mayin da annantoʼton dau ?
(trg)="17"> 11 , 12 . а ) Чыылығда пала нинҷе кӧп піл полчатханына аның тіл пілгені теелче бе ?

(src)="19"> b ) ¿ Ök denin iyarönkon müreton echi nüke tepotorükon maimu ananünpai püra ?
(trg)="18"> Чарыда чоохтап пиріңер . б ) Ноға пірее палалар іҷе - пабаларның тілін ӱгренерге хынминчалар ?

(src)="20"> 13 , 14 . a ) ¿ Ök denin iyarön pata dapai iyesaʼkon etinakamapö congregación dapai ?
(trg)="19"> 13 , 14 . а ) Ноға пасха хан чирінең килген пір сӧбіре орындағы тілнең чоохтасчатхан ӧмезер парыбызарға пӧгін алған ?

(src)="21"> b ) ¿ Ök kupüpö to depotorüton da Pororüto rö apuröpök tuchikonpa ?
(trg)="20"> б ) Хайди ирепчі постарын духовнай саринаң тыытханнар ?

(src)="22"> ¿ Ök denin Kristina etöpö iyarön congregación wakü pe mayin etatok tuya dak ?
(trg)="21"> Ноға Кристина пиҷе пасха ӧмезер парыбызарға пӧгін алған ?

(src)="23"> ¿ Ök denin Nadia wakü pe iʼchipö yenonkatok tepotorüton congregaciónyi dau ?
(trg)="22"> Ноға Надя пиҷе пасха ӧмезер парбаанына ӧрінче ?

(src)="24"> a ) ¿ Anük dan kin nonkasak Yeowa da mö tunmukukon enupatoʼpe to da ?
(trg)="23"> а ) Палаларны ӧскіріп ӱгредерге Иегова кемге чахығ пирген ?

(src)="25"> b ) Depotorütoton echi daʼtai tunmukukon anenupapai ¿ ök kupü to da poken iʼchi ?
(trg)="24"> б ) Палаларны сынға ӱгредерге полызарға іҷе - пабалар кемні сурап поларлар ?

(src)="26"> 18 , 19 . a ) ¿ Ök tukai iyarönkon hermanoton da awakayuton pikatö poken iʼchi espiritualmente ?
(trg)="25"> 18 , 19 . а ) Духовнай саринаң пик харындас - пиҷелер саарбахтарға хайди полыс поларлар ?

(src)="27"> b ) ¿ Ök kin kupüpök rö depotorütoton etök echimö ?
(trg)="26"> б ) Іҷе - пабаларға анаң андар ниме идерге кирек ?

(src)="28"> ¿ Ök tukai depotorütoton da tunmukukon pikatö poken iʼchi Yeowa apurötoʼpe to da wakü pe ?
(trg)="27"> Хайди іҷе - пабалар палаларына Иеговаа киртістіг нымысчылар поларға полыс поларлар ?

# aoc/2017415.xml.gz
# kjh/2017415.xml.gz


(src)="2"> 24 : 12 ) .
(trg)="1"> « Чабал ниме иртіре кӧп поларынаң , кӧп кізіде хыныс сооп парар » ( МАТФЕЙ 24 : 12 ) .

(src)="3"> ¿ Ök kutoʼkon echi Yeowa rö inünka pök enötoʼkon pe ipan pe ?
(trg)="2"> Иеговаа хынызыбысты хайди чідір салбасха ?

(src)="4"> ¿ Ök tukai ipan pe panpök dairönton Biblia darünton inünkatok echi ?
(trg)="3"> Библиядағы сынға уламох тың хынарға ниме полызар ?

(src)="5"> ¿ Ök denin ipan pe iʼchi hermanoton inünkatok ?
(trg)="4"> Ноға пір киртіністіг харындастарға хынарға кирек ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Anük dan dau yetiyatö pe Mateo 24 : 12 darün eküpüpö ?
(trg)="5"> 1 , 2 . а ) Матфей 24 : 12 - дегі Иисустың сӧстері пастап кемге пазылғаннар ?

(src)="7"> b ) Hechos karetarü dau ¿ ök tukai tukankon pemonton yetiyatö pe tesan cristianoton etününkapütüpö chakörö putukon ?
(trg)="6"> б ) Христианнарның кӧбізінде хыныс полғаны Илҷілернің тіп киндедең хайди кӧрінче ?

(src)="8"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="7"> ( Статья алнындағы хоосты кӧріңер . )

(src)="9"> ¿ Ök da kin iyarönkon cristianoton etününkatok inöpankapö mö ?
(trg)="8"> Пірее христианнарның хыныстары ноға сооп парған полар ?

(src)="10"> a ) ¿ Ök tukai kin etününkantok enöpamü mö sörö daʼtai ?
(trg)="9"> а ) Пістің тустарда кізілерде хыныс сооп парғаны нимедең кӧрінче ?

(src)="11"> b ) ¿ Ök kin eremakonse söröwarö ?
(trg)="10"> б ) Чуртастың хайдағ ӱс хыринда хынызыбыс сыныхталарға айабас ?

(src)="12"> ¿ Ök pünʼnüʼse Potorüto inünkatok echi ?
(trg)="11"> Ноға піске Иеговаа хынарға кирек ?

(src)="13"> ¿ Ök tukai pemonton echi Potorüto inünkatok nonka tuyanokon daʼtai ?
(trg)="12"> Худайға хынмааны нимее ағылча ?

(src)="14"> ¿ Ök narikton kuretau cristianoton echi söröwarö ?
(trg)="13"> Христостың соонҷа парчатханнарға хайдағ кӧрістер теелерлер дее ?

(src)="15"> a ) ¿ Ök ton da Yeowa Maimu Ekamaninan ennakintanüpü poken iʼchi ?
(trg)="14"> а ) Худайның кӧп нымысчылары хайдағ сидіктерге кір парчалар ?

(src)="16"> b ) ¿ Ök ke enupannöya Salmo 136 da ?
(trg)="15"> б ) 136 - ҷы псалом пісті нимее ізендірче ?

(src)="17"> ¿ Ök tukai Pablo da tümerüntörü eporüpö Potorüto inünkatok nonka tuya damaik ?
(trg)="16"> Худайға хынызын чідірбеске Павелге ниме полысхан ?

(src)="18"> ¿ Ök kupükon poken iʼchi chakörö Potorüto inünkatok etoʼpe meruntö pe ?
(trg)="17"> Худайға хынызыбысты чідірбеске ниме полызар ?

(src)="19"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="20"> ¿ Ök tukai ipan pe dairönton Biblia darünton inünkakon poken iʼchi ?
(trg)="19"> Библиядағы сынға хынысты хайди тилідерге чарир ?

(src)="21"> ¿ Ök da Jeremías pikatöpö dairönton yemenukasakton inünkatoʼpeya , mörö wik ök tukai mörö da ikupüpö ?
(trg)="20"> Ызых Пічіктегі сынға хынып аларға Иеремияа ниме полысхан паза анзы аның чуртазына хайди теелген ?

(src)="22"> ¿ Ök kupükon poken iʼchi dairönton Biblia darünton inünkatok arimantoʼpe ?
(trg)="21"> Библиядағы сынға хынызыбысты хайди уламох тыыдарға ?

(src)="23"> 15 , 16 . a ) ¿ Ök kutoʼkon ekamaya Juan 13 : ​ 34 , 35 dau ?
(trg)="22"> 15 , 16 . а ) Иоанн 13 : 34 , 35 - тің хоостыра піс ниме идерге кирекпіс ?

(src)="24"> b ) ¿ Ök tukai hermanoton inünkatok , Potorüto inünkatok mörötöpoi Biblia inünkatok esekünatö ?
(trg)="23"> б ) Харындастарға , Худайға паза Библияға хынғаны хайди палғалыстығлар ?

(src)="25"> Ekamakö ¿ ök tukai etününkantok enpoika poken iʼchi ?
(trg)="24"> Хайди хынызыбысты кӧзіт поларбыс ?

(src)="26"> ¿ Ök da kin pikatönnökon poken iʼchimö hermanoton pe esentai enötoʼkon konekatoʼpe ?
(trg)="25"> Ӧмеде тіл алыс полбаанын тобырарға ниме полызар ?

# aoc/2017416.xml.gz
# kjh/2017416.xml.gz


(src)="1"> “ Simón , Juan mumu , ¿ yurö minünkadan müsamonan dentai ? ”
(trg)="2"> Син Мағаа пасхаларынаң тың хынчазың ма ? »

(src)="2"> ( JUAN 21 : 15 ) .
(trg)="3"> ( ИОАНН 21 : 15 ) .

(src)="3"> ¿ Ök tukai esennakamantok nonkatok echi ipata dau ?
(trg)="4"> Тоғысха орта кӧрістіг халарға ниме полызар ?

(src)="4"> ¿ Ök da pikatönkon poken iʼchi ipan pe kuru wenkarunnötok erema damaik ?
(trg)="5"> Тынаға орта хайарға ниме полызар ?

(src)="5"> ¿ Ök da pikatön poken iʼchi ipütöpök enötok sörö non pon erematoʼpe tupuse ?
(trg)="6"> Ис - пайға тартылчатханына хайди тоғырланарға ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="7"> Pedro esaratöpö warüpö nau morok emapök .
(src)="8"> Mörö wik , ¿ ök tukai iʼchipö ?
(trg)="8"> Иисуснаң чоохтасхан соонда , Петр ниме піліп алған ?

(src)="9"> ¿ Ök narikton dapai epachimantok echi ?
(trg)="9"> Христианнарға хайдағ хорғыстардаңар ундутпасха кирек ?

(src)="10"> ¿ Ök kupükon poken iʼchi Cristo inünkatok putoʼpe ?
(trg)="10"> Христосха нинҷе тың хынчатханыбысты сыныхтабызарға ниме полызар ?