# amu/2017569.xml.gz
# byv/2017569.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Calˈaaya xjeⁿ seiiya
(trg)="2"> Du ’ Netshùb Wul o

(src)="3"> Calˈaaya na yannˈaⁿndyo̱ chaˈxjeⁿ Jehová
(trg)="3"> Fi’de Kondèn Yaweh Nsi

(src)="4"> Ñˈoomˈ tyˈo̱o̱tsˈom macanda̱ cwiljotyeⁿnaˈ
(trg)="4"> “ Ntshob Nsi be Tswe Ts’a Matmat ”

(src)="5"> Ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom mañequiaanaˈ na jnda̱a̱ya
(trg)="5"> “ Ntshob Nsi . . .
(trg)="6"> Ghù Neta ”

(src)="6"> Tintsaˈ na nquiaˈ [ . . . ] ndoˈ catsaˈ ˈnaⁿ na matsjo̱o̱
(trg)="7"> “ Ghù Tànntù . . .
(trg)="8"> Nto ’ Fa ’ ”

# amu/2017570.xml.gz
# byv/2017570.xml.gz


(src)="1"> « Nnˈaⁿ na cwiñeˈnquiandye na Espíritu Santo wjaaleichuuñê joona , [ . . . ] cwiqueⁿna xjeⁿ seiina » ( GÁL .
(trg)="1"> “ Ntàm ywèt b’a . . . netshùb wul o . ” ​ — GAL .

(src)="2"> 5 : 22 , 23 SB - AMU ) .
(trg)="2"> 5 : 22 , 23 .

(src)="3"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿ nda̱a̱ya ˈnaⁿ na sˈaa Jehová xjeⁿ na Satanás seiquieˈtsˈom ?
(trg)="3"> Mat Nsi na ’ ghù mba Satan tatu là ke ntswide ben a ke ?

(src)="4"> ¿ ˈÑeeⁿ nnˈaⁿ matso Biblia na lˈa xjeⁿ seiina ndoˈ ˈñeeⁿ joo na tjaˈnaⁿ ?
(trg)="4"> Mfi ’ Ñwa’ni Nsi netshùb wul o bo ne be ke tshùb b’a tsil à ?

(src)="5"> ¿ Chiuu waa mateijndeii Biblia jaaya na nlˈaaya xjeⁿ seiiya ?
(trg)="5"> Zi’de Ñwa’ni Nsi a ywimde be ne ndù ’ mat Nsi netshùb wul a ndùke ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Cwaaⁿ ( ˈNiiⁿ ) natia nncwinom tsˈaⁿ na ticatsˈaaⁿ xjeⁿ seiiⁿˈeⁿ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Ke ze b’a tum we ngelañ o ke ’ tshùb wul o a ?

(src)="7"> b ) ¿ Chiuu ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na jeeⁿ cajnda na nlana̱a̱ⁿya chiuu nlˈaaya xjeⁿ seiiya ?
(trg)="7"> ( b ) Numke netshùb wud be a ta ’ jù ndùb sènni a ?

(src)="8"> ¿ Chiuu ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ macaⁿnaˈ na nlˈaaya xjeⁿ seiiya ?
(trg)="8"> Numke a bwô be benkristô ndù ’ netshùb wul a ?

(src)="9"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ nteijndeii nnˈaⁿ na machˈeenaˈ jndyaaˈ nquiuu na nnlˈa xjeⁿ seiina ?
(trg)="9"> Mbe ke ywimde mèn ze netshùb wud ke ’ fiag yi a ?

(src)="10"> 5 , 6 .
(trg)="10"> 5 , 6 .

(src)="11"> ¿ Chiuu waa maˈmo̱ⁿ Jehová na mati joom machˈeeñe xjeⁿ ?
(trg)="11"> Zit fi ’ Yaweh Nsi fa num netshùb wul a ?

(src)="12"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿ nda̱a̱ya ˈnaⁿ na sˈaa Jehová ?
(trg)="12"> Fi ’ Yaweh Nsi ke ntswide ben a ke ?

(src)="13"> a ) ¿ Yuu nliuuya ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na jeeⁿ ya jlˈa xjeⁿ seiina ?
(trg)="13"> ( a ) Be yen mfi ’ mat Nsi a ya ?

(src)="14"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ teijndeii José cha na tiˈcatsˈaaⁿ ˈnaⁿ na lˈue tsˈom scuuˈ Potifar ?
(trg)="14"> ( b ) Ke ze a ywimde Yosèf a nkù nukebwô mba nzwi Potifar ke te lag num i a ?

(src)="15"> ( Cantyˈiaˈ foto najndyee ) .
(trg)="15"> ( Lôde netshañ netôde . )

(src)="16"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ macaⁿnaˈ nlˈaaya najeˈcheⁿ cha na nnaⁿndyo̱ na tilˈaaya ˈnaⁿ na tiya ?
(trg)="16"> Mbe o napte wul o ne nkù lañde a ndùke ?

(src)="17"> 10 , 11 . a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ cwiwinom nnˈaⁿndyua naquiiˈ scwela ?
(trg)="17"> 10 , 11 . ( a ) Zit ngutni nguan benntùn beghù dù ’ ñwa’ni a ?

(src)="18"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ nnda̱a̱ nteijndeii nnˈaⁿndyua na nnaⁿndye na tilˈa ˈnaⁿ na tiya ?
(trg)="18"> ( b ) Ke z’a ywimde yub bo kù nukebwô a ?

(src)="19"> a ) ¿ Chiuu waa sˈaa José na jnaⁿñe ndoˈ tiˈcatseitquiooˈñe nda̱a̱ tiˈntyjeeⁿ chiuu waa machˈeenaˈ ntyjeiiⁿ ?
(trg)="19"> ( a ) Yosèf na ’ tshùb tù i a ndùke ngelañ a yen fèt tse a ?

(src)="20"> b ) ¿ Cwaaⁿ macaⁿnaˈ na mati jaa nnaⁿndyo̱ ?
(trg)="20"> ( b ) A bwô be tshùb tù ben a zit ngelañ a ?

(src)="21"> ˈNaⁿ na teinom David , ¿ cwaaⁿ we nnom ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ya ?
(trg)="21"> Ntshô Mven David ke ntswide ben a ke ?

(src)="22"> a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ teinom cwii nnˈaaⁿya ?
(trg)="22"> Ke z’a na ’ tum ta ’ mved ben a , yen a ke fa zit zenu a ?

(src)="24"> 15 , 16 .
(trg)="23"> 15 , 16 .

(src)="25"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ nteijndeii Biblia jaa ndoˈ nnˈaaⁿya na nlˈaa xjeⁿ seiiya ?
(trg)="24"> Zi’de Ñwa’ni Nsi ku’ni ne ywimd’o bo tunndà ne ndù ’ netshùb wul a ndùke ?

(src)="26"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ nteijndeii tsˈaⁿ ntseinaⁿ cha na nlˈana xjeⁿ seiina ?
(trg)="25"> Mba tà bo mà ywimde bônke ’ ne ndù ’ netshùb wul a ndùke ?

(src)="27"> ¿ Chiuu tsˈiaaⁿˈ na macaⁿnaˈ nntjeiindyo̱yaa ñequio ˈñeeⁿ nnˈaⁿ nlˈaaya na ya ñˈoom jaa ?
(trg)="26"> Numke o bam mbe nkushun mebwô num fa botni a ?

# amu/2017571.xml.gz
# byv/2017571.xml.gz


(src)="3"> ¡ cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom [ . . . ] na wiˈ tsˈoom ndoˈ yatsˈaⁿñê ! »
(src)="4"> ( ÉX .
(trg)="1"> ‘ Yaweh Nsi , Yaweh Nsi , Nsi mbétni mbe ngakondèn . ’ ​ — NETU .

(src)="5"> 34 : 6 SB - AMU ) .
(trg)="2"> 34 : 6 .

(src)="7"> ¿ Chiuu waa maˈmo̱ⁿ Jehová nda̱a̱ya na nlˈaaya na yannˈaⁿndyo̱ ñequio nnˈaⁿ na cwiwinom nawiˈ ?
(trg)="3"> Numke ne ghù kondèn ke tà mo ’ ngelañ a ?

(src)="8"> ¿ Ljoˈ xjeⁿ nnda̱a̱ nlˈaaya na yannˈaⁿndyo̱ ?
(trg)="4"> Yaweh Nsi ke ntswide ghafa ’ tse ne ghù kondèn a ndùke ?

(src)="9"> a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ tso Jehová nnom Moisés xjeⁿ na seineiⁿ ñˈeeⁿñê ?
(trg)="5"> Mbe o fi’de mat Nsi ne ghù kondèn a num zit ngelañ a ?

(src)="10"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na tso Jehová ñˈoom ˈñeeⁿ nnom Moisés ?
(trg)="6"> Yaweh Nsi na ’ tswide wul i Mosé a ndùke , numk’a be a ta ’ jù ndùb a ?

(src)="11"> 2 , 3 . a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ na cwiwinom nawiˈ ?
(trg)="7"> 2 , 3 . ( a ) Ke z’a be la’de be ne ngù kondèn b’a ntùm mat benntùn a ?

(src)="12"> b ) ¿ Chiuu ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ macaⁿnaˈ na nlana̱a̱ⁿya chiuu waa nlˈaaya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ na cwiwinom nawiˈ ?
(trg)="8"> ( b ) Numk’a bwô be lèn jù ze Ñwa’ni Nsi tshob fa num neghù kondèn a ?

(src)="13"> a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ jñom Jehová wendyee ángeles tsjoom Sodoma ?
(trg)="9"> ( a ) Numke Yaweh Nsi na ’ tùm angél Sodom a ?

(src)="14"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿ nda̱a̱ya ˈnaⁿ na tjom Lot ndoˈ nnˈaⁿ waaⁿˈaⁿ ?
(trg)="10"> ( b ) Tshô Lot bo ngon tse ke ntswide ben a ke ?

(src)="15"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿ nda̱a̱ya 1 Juan 3 : 17 ?
(trg)="11"> Ñwa’ni Nsi , 1 Yohané 3 : 17 , ke ntswide ben a ke num kondèn a ?

(src)="16"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿ nda̱a̱ya na Tyˈo̱o̱tsˈom tˈoom na wiˈ tsˈom nnˈaⁿ tsjoom Israel meiiⁿ na jlaˈquieˈ nˈomna nnom ?
(trg)="12"> Mba Yaweh Nsi ke nte bu i ketsin num ba Israél ke ntswide ben a ke ?

(src)="17"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="18"> ¿ Chiuu ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na sˈaanaˈ ntyjii Milan ñequio nnˈaⁿ waaⁿˈaⁿ na Jehová tˈoom na wiˈ tsˈoom joona ?
(trg)="14"> Numke ta ’ tunndà na ’ bam mbe Yaweh Nsi kondèn mube a ?

(src)="19"> ¿ Chiuu waa sˈaanaˈ ntyjii Jesús quiana ntyˈiaaⁿˈaⁿ nnˈaⁿ na ontyjo̱ naxeⁿˈeⁿ ?
(trg)="15"> Ke ze Yésu na ’ ghù ngelañ bwoñ benntùn na ’ ntam njam i a ?

(src)="20"> ( Cantyˈiaˈ foto najndyee ) .
(trg)="16"> ( Lôde netshañ netôde . )

(src)="21"> 10 , 11 .
(trg)="17"> 10 , 11 .

(src)="22"> ¿ Aa chaˈtso xjeⁿ macaⁿnaˈ na nlˈaaya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ na cwiwinom nawiˈ ?
(trg)="18"> Ne ghù kondèn be a njoñ ngelañ fa ke ?

(src)="23"> Catseijndaaˈndyuˈ ñˈom waa .
(trg)="19"> Bagde là .

(src)="24"> ¿ Cwaaⁿ cwii nnom na nnda̱a̱ nlˈaaya cha na ntˈmo̱o̱ⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya ncˈiaaya ?
(trg)="20"> Be o la’de mat ne ghù kondèn tsemo ’ a ndùke ?

(src)="25"> ¿ Chiuu waa cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ nˈoomna nnˈaⁿ na cwiwinom nawiˈ xjeⁿ na cwiwaˈ oo cwitsˈeii ?
(trg)="21"> Ghafa ’ Nsi ghù ne la’de a zit mat ngelañ ngùtni nte nsi a ?

(src)="26"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ nnteijndeiiya nnˈaⁿ na tquieendye ndoˈ nnˈaⁿ wii ?
(trg)="22"> Mbe o ywimde ghangokét mba ywén benntùn a ndùke ?

(src)="27"> ¿ Chiuu ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ nnda̱a̱ nnlˈuuya na xjeⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿya ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom luaˈ cwii nnom na cwitaˈjndeiiya ntˈomcheⁿ ?
(trg)="23"> Netshob nkùn mebwô Nufen Nsi ke fa zit ywimde ?

(src)="28"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) naya nncoñom tsˈaⁿ na ya tsˈaⁿñê ?
(trg)="24"> Ne ke ghù kondèn ywimd’o a ndùke ?

(src)="29"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na ñecaluiindyuˈ cwii tsˈaⁿ na wiˈ tsˈom nnˈaⁿ na cwiwinom nawiˈ ?
(trg)="25"> Numke a bwô be ndu ’ bèn la’de kondèn a ?

# amu/2017572.xml.gz
# byv/2017572.xml.gz


(src)="1"> « Nlcaaⁿ tscojnda̱a̱ ndoˈ nncˈuaa ljaaˈ ˈnaaⁿˈnaˈ , sa̱a̱ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈoomya macanda̱ cwiljotyeⁿnaˈ » ( ISA .
(trg)="1"> “ Nenà be njume , nsàm mi vù nsi ; là , Ntshob Nsi be tswe ts’a matmat . ” ​ — ES .

(src)="2"> 40 : 8 SB - AMU ) .
(trg)="2"> 40 : 8 .

(src)="3"> ¿ Chiuu waa sˈaanaˈ na ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tiˈcatsuunaˈ meiiⁿ na jndyotseijndyoonaˈ chiuu waa na cwilaˈneiiⁿ nnˈaⁿ ?
(trg)="3"> mbade be ntùm ntshob’a ?

(src)="5"> ¿ Chiuu waa sˈaanaˈ na ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tiˈcatsuunaˈ meiiⁿ na nnˈaⁿ tiñecaˈndyena na nleiljeiinaˈ ñequio ntˈomcheⁿ nnom ñˈoom ?
(trg)="4"> mbade be ntùm nkùnkù a ?
(trg)="5"> tshette be nebagde a ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ ntseitjo̱o̱naˈ jaa xeⁿ na tjaˈnaⁿ Biblia ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Yôg a be a ndùke ke Ñwa’ni Nsi a ?

(src)="7"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ macaⁿnaˈ cha na nlaˈno̱o̱ⁿˈyaaya Biblia ?
(trg)="7"> ( b ) Ne jù bin Ñwa’ni Nsi b’a neghù a ke ?

(src)="8"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ nlaˈnaaⁿya najeˈ ?
(trg)="8"> Ke ze be zi’de num yen bag i li a ?

(src)="9"> ( Cantyˈiaˈ foto najndyee ) .
(trg)="9"> ( Lôde netshañ netôde . )

(src)="10"> a ) Na wjacwinom tiempo , ¿ ljoˈ ( ˈniiⁿ ) ˈnaⁿ cwitjoom ñˈoom na cwilana̱a̱ya ?
(trg)="10"> ( a ) Ntshob ke mbade njoñ ngelañ fa a numke ?

(src)="11"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ maˈmo̱ⁿ na Tyˈo̱o̱tsˈom nchii cweˈ macjeiiñê nnˈaⁿ na ntaˈjnaaⁿ joom , ndoˈ na ljoˈ chiuu waa machˈeenaˈ nquiuuya ?
(trg)="11"> ( b ) Ke z’a tshwèt la’de be Nsi ke ’ kô mo ’ ntshob tshùa mo ’ a , bin I be ke ?

(src)="13"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na jeeⁿ cajnda nquiuuya na waa Biblia Traducción del Nuevo Mundo mˈaaⁿya ?
(trg)="12"> Numke ntôde mven Yakobo bwô a ?
(trg)="13"> Numke be nyamde ntôde njù nswe a ?

(src)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Chiuu tsˈiaaⁿˈ na nnˈaⁿ judíos na tyomˈaⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nndyo Cristo tileicalaˈno̱ⁿˈna Biblia na teiljeii ñequio hebreo ?
(trg)="14"> 7 , 8 . ( a ) Numke bwoñ ba yuda num ngu ’ njù 300 ka Yésu se’e na ’ ke ku’ni nejù ’ Ñwa’ni Nsi mun ntshob héber a ?

(src)="15"> b ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ joˈ Septuaginta ?
(trg)="15"> ( b ) Ñwa’ni Septante b’a ke ?

(src)="16"> a ) ¿ Chiuu waa teijndeii Septuaginta ndoˈ ntˈomcheⁿ Biblia na jlaˈljeii nnˈaⁿ ?
(trg)="16"> ( a ) Ñwa’ni Septante bo tsemo ’ bagde ywimde ghatsiañ Ntshob Nsi a ndùke ?

(src)="17"> b ) ¿ Cwaⁿ texto na neiⁿncooˈti ntyjiˈ na ndiiˈ naquiiˈ taⁿˈ ljeii hebreo ?
(trg)="17"> ( b ) Bag Ñwa’ni Nsi ba héber z’a bwô o là ba zil a ?

(src)="19"> ¿ Chiuu waa teijndeii Biblia ˈnaaⁿˈ John Wyclef ?
(trg)="18"> Numke bwoñ benntùn na ’ be ke ku’ni ne ghù Ñwa’ni Nsi ngelañ John Wycliffe a ?

(src)="20"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ jlˈa ntyee xjeⁿ na ntyˈiaana tsˈiaaⁿ na sˈaa Wyclef ?
(trg)="19"> Bagde Ñwa’ni Nsi Wycliffe ywimde benntùn a ndùke ?

(src)="21"> a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ nnda̱a̱ nlaˈyuuˈtyeeⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ Biblia ?
(trg)="20"> Ghatswide lo ke yen mfa Wycliffe bo tse ghazi’de a ndùke ?

(src)="22"> b ) ¿ Chiuu waa cwiteijndeii ˈnaⁿmeiiⁿ jaa na tyeⁿ cwilaˈyuuˈa ?
(trg)="21"> Ke ze be bam a , mbe yen a nkwi’de ze be bamntù a ndùke ?

(src)="23"> Na cwindya̱a̱ ñˈoommeiiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Biblia , ¿ chiuu waa mateijndeiinaˈ jaa ?
(trg)="22"> Mbe Ñwa’ni Nsi nkwi’de ze be nkôni a ndùke ?

(src)="24"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ nlaˈnaaⁿya cwiicheⁿ smana ?
(trg)="23"> Ke ze be zi’de num bag I a be mbwe ?

# amu/2017573.xml.gz
# byv/2017573.xml.gz


(src)="1"> « Ee ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom wandoˈnaˈ ndoˈ waa najndeiinaˈ » ( HEB .
(trg)="1"> “ Ntshob Nsi b’a ntùn mba neta . ” ​ — HÉB .

(src)="2"> 4 : 12 SB - AMU ) .
(trg)="2"> 4 : 12 .

(src)="3"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ ncwilˈueeˈndyo̱yaa Biblia naquiiˈ na tando̱o̱ˈa ?
(trg)="3"> ntùm yôg so a ?
(trg)="4"> ntùm na fa ’ a ?

(src)="4"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ ncwilˈueeˈndyo̱yaa Biblia quiana cwitsaa lana̱a̱ⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ?
(trg)="5"> ngelañ o tshwèt tswide ndà ntse’de a ?

(src)="5"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ ncwilˈueeˈndyo̱yaa Biblia quiana cwitˈmo̱o̱ⁿya ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ jomta ?
(trg)="6"> Numke o bam be Ntshob Nsi ghù neta a ?

(src)="7"> ( Cantyˈiaˈ foto najndyee ) .
(trg)="7"> ( Lôde netshañ netôde . )

(src)="8"> ¿ Chiuu waa seijndyooñe ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈ Cristo na tyomˈaⁿ siglo najndyee ?
(trg)="8"> Ntshob Nsi na ’ ghù neta a ndùke ngelañ yésu a ?

(src)="9"> ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ nlaˈnaaⁿya najeˈ ?
(trg)="9"> Ke ze be zi’de num yen bag i li a ?

(src)="10"> a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) ˈnaⁿ macaⁿnaˈ na nnlˈaaya cha na ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nteijndeiinaˈ jaa ?
(trg)="10"> ( a ) Ke z’a bwô be ghù kà Ntshob Nsi fa ’ num ben a ?

(src)="11"> b ) ¿ Chiuu waa macheˈ cha na nnda̱a̱ ncwaa tiempo na ntseiˈnaⁿˈ Biblia ?
(trg)="11"> ( b ) O napte nesiañ Ñwa’ni Nsi a zit ngelañ a ?

(src)="12"> 5 , 6 . a ) ¿ Ljoˈ ( ˈNiiⁿ ) tsˈiaaⁿˈ na jeeⁿ cajnda na nncˈoomˈ nˈo̱o̱ⁿya ñˈoom na cwilaˈnaaⁿya ?
(trg)="12"> 5 , 6 . ( a ) Numke nesiañde be a ta ’ ju ndùb a ?

(src)="13"> b ) ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ nlˈaaya cha na yati nncˈoomˈ nˈo̱o̱ⁿya ñˈoom na cwilaˈnaaⁿya ?
(trg)="13"> ( b ) Mba be nsiañde a kua ’ ndùke ?

(src)="14"> c ) ¿ Chiuu waa mateijndeii ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈu xjeⁿ na matseiˈnaⁿˈ ndoˈ mˈaaⁿˈ tsˈomˈ juunaˈ ?
(trg)="14"> ( c ) Zit bin o njù nesiañ bèn nsiañde Ntshob Nsi a ?

(src)="15"> ¿ Chiuu waa nnda̱a̱ ncwilˈueeˈndyo̱yaa Biblia quiana cwitsaa lana̱a̱ⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ?
(trg)="15"> Mbe o la’de a ndùke be o tshwèt fa ’ mebwô bo Ñwa’ni Nsi nà fa ’ a ?

(src)="16"> ¿ Chiuu tsˈiaaⁿˈ na nchii cweˈ tomti na macaⁿnaˈ na nlaˈnaaⁿya texto nda̱a̱ nnˈaⁿ ?
(trg)="16"> Ke z’a bwô ne ghù ngelañ o siañ Ntshob Nsi nà fa ’ a ?